Om riksdagens öppna data

År 2010 öppnade riksdagen sina databaser så att alla som vill kan använda innehållet fritt. Öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i riksdagens arbete och beslut.

Illustration på riksdagshusetAlla medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen och regleras i tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen har varit grundlagsreglerad i Sverige sedan 1700-talet.
Vad är allmänna handlingar? (riksdagen)

EU har i det så kallade PSI-direktivet beslutat att det ska bli enklare för personer och företag att använda offentlig information för både kommersiella och icke-kommersiella syften. PSI står för "public sector information". I Sverige genomförs PSI-direktivet genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, som riksdagen beslutade om 2010. Lagen begränsar bland annat vilka villkor en myndighet får ställa på personer och företag som vill vidareutnyttja information som tillhandahålls av myndigheten.
Riksdagsbeslutet (riksdagen)

Får användas fritt

Med hjälp av riksdagens öppna data kan utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade bygga egna tjänster och ta fram statistik med riksdagens databaser som grund. Användare kan dels utgå från riksdagens API för att bygga egna tjänster, dels ladda ner färdiga dataset som sedan kan bearbetas vidare.

Öppna data får användas fritt utan avgifter eller licenser. Riksdagens öppna data följer därmed rekommendationerna för vidareutnyttjande av offentlig information.
Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt (digg.se)
Nationella principer för att tillgängliggöra information (digg.se)

API, dataset och rapporter

Riksdagens öppna data består av ett API, dataset och rapporter. API:et, regeluppsättningen för hur riksdagens programvara kan kommunicera med annan programvara, kan användas för att utveckla tjänster och applikationer. Dataset är samlingar med strukturerad data som användarna kan ladda ner och bearbeta vidare, till exempel för att ta fram statistik. Med hjälp av rapporterna kan man göra enklare analyser och jämförelser direkt i webbläsaren. Under Dokumentation finns mer detaljerade beskrivningar av öppna data.
Dokumentation