2438509 GC093 1988/89 3 prot prot prot Riksdagens protokoll 1988/89:3 Protokoll Protokoll " 3 0 1988-12-31 00:00:00 2009-12-03 09:55:10 2009-12-03 09:53:46 Riksdagens protokoll 1988/89:3 importerad skanning2007 http://data.riksdagen.se/dokument/GC093/text http://data.riksdagen.se/dokument/GC093 http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/GC093 <div class="brask">Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.</div> <div class=Section1> <h1 style='page-break-after:auto'><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens protokoll 1988/89:3</span></h1> <p class=MsoNormal style='margin-top:17.0pt'><span style='font-size:13.0pt; font-family:Verdana'>Onsdagen den 5 oktober</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Kl. 09.00</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1 § Upplästes och lades fill handlingarna följande från valprövningsnämn­den inkomna</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter och ersättare för riksdagsledamöter</span></i></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Till valprövningsnämnden har från riksskatteverket inkommit bevis om att Sonia Karlsson (s), Motala, utsetts fill ny ledamot av riksdagen fr. o. m. den 4 oktober 1988 sedan Christer Nilsson (s), Norrköping, avsagt sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. Till ersättare har i detta fall utsetts Christer Häll, Åby, Marita Svensson, Linköping, Lars Rasch, Åtvidaberg, Margareth Wiklund, Kisa, Lars Leander, Gryfgöl, Lena Johansson, Österbymo, och Lars Stjernkvist, Norrköping (alla s).</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Vidare har inkommit bevis om atf Ulf Melin (m), Värnamo, utsetts till ny ledamot av riksdagen fr. o. m. den 4 oktober 1988 sedan Per-Anders Johansson (m), Tranås, avsagt sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. Till ersättare har i detta fall utsetts Birgitta Sjöberg, Huskvarna, och Inga Christensen, Skillingaryd (båda m).</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><i><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevisen och därvid funnit atf de blivit utfärdade i enlighet med 15 kap. 1 § vallagen. Stockholm den 4 oktober 1988 Bengt Htdt</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:20.0pt'><i><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>/Sven-Georg Grahn</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section2> <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>2 § Anmälan om nya statsråd m.m.</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Upplästes följande frän statsministern inkomna skrivelse:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Till riksdagen</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:8.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Jag har i dag med verkan fr. o. m. denna dag entledigat mig själv som chef för jusfifie- och industridepartementen.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Jag har vidare med verkan fr. o. m. denna dag entledigat statsrådet och chefen för bostadsdepartementet Hans Gustafsson samt statsrådet och chefen för civildepartementet Bo Holmberg.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Statsrådet Ulf Lönnqvist har med verkan fr. o. m. denna dag förordnafs som chef för bostadsdepartementet och statsrådet Bengt K Å Johansson också med verkan fr. o. m. denna dag som chef för civildepartementet.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Som statsråd och chef för justitiedepartementet har jag med verkan fr. o. m. denna dag förordnar Laila Freivalds och som statsråd och chef för</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><b><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>57</span></b></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section3> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:2.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section4> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-size:12.0pt; font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Anmälan omvalbered­ningens presidium</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Val av ledamöter och suppleanter i konstitu­tionsutskottet</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>industridepartementet också med verkan fr. o. m. denna dag Ivar Nordberg. Som statsråd har jag med verkan fr.o.m. denna dag förordnat Odd Engström och Margot Wallström. Stockholm den 4 oktober 1988 Ingvar Carlsson</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Skrivelsen lades till handlingarna.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Talmannen anmälde atf Hans Gustafsson (s) och Bo Holmberg (s) återtagit sina platser som riksdagsledamöter, varigenom Ethel Duvskogs och Barbro Nilssons tjänstgöring som ersättare upphört.</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section5> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Talmannen anmälde vidare att Björn Ericson (s) fr. o. m. denna dag skulle tjänstgöra som ersättare för Ivar Nordberg under fid denne är statsråd.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>3 § Anmälan om valberedningens presidium</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Talmannen anmälde att valberedningen vid sitt konstituerande samman­träde den 3 oktober till ordförande utsett Sfig Alemyr (s) och fill vice ordförande Lars Tobisson (m).</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>4 § Val av ledamöter och suppleanter i konstitutionsutskottet</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Anf. 1 STIG ALEMYR (s);</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Herr talman! Valberedningen har enhälligt beslutat godkänna gemensam­ma listor för val av ledamöter och suppleanter i konstitutionsutskottet.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag aff till herr talmannen få överlämna dessa listor.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Härefter företogs val av 15 ledamöter och 15 suppleanter i konsfitutions­utskottet.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 12.0pt;margin-left:0cm;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>De av Stig Alemyr för dessa val avlämnade gemensamma listorna upplästes av falmannen och godkändes av kammaren, varvid befanns aff följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits pä resp. Hstor, utsetts fill</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section6> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><b><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>58</span></b></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>ledamöter i konstitutionsutskottet</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Olle Svensson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Catarina Rönnung (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Anders Björck (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Kurt Ove Johansson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Birgit Friggebo (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Sture Thun (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Hans Nyhage (m)</span></p> </div> <span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section7> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span lang=EN-GB style='font-size:1.0pt;font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section8> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Sören Lekberg (s)</span><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                                                                          </span><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span lang=EN-GB style='font-size: 9.0pt;font-family:Verdana'>Anita Modin (s)</span><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                                                                              </span><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><span lang=EN-GB style='font-size: 9.0pt;font-family:Verdana'>Torgny Larsson (s)</span><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                                                                         </span><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>i/ #     i j     ••>       #</span></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>" •'</span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                 </span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'> '</span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                                                                               </span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Val av ledamöter och</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Elisabeth Fleetwood (m)</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                                                                      </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>,     ,    .,</span></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>   '</span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                                                                                                  </span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>suppleanter i konstitu-</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Ylva Annerstedt (fp)</span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                                                                        </span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Honsutskottet</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Bengt Kindbom (c)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Bo Hammar (vpk)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><i><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>suppleanter i konstitutionsutskottet</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Ulla Pettersson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=NO-BOK style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Rosa-Lill Wåhlstedt (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=NO-BOK style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Sfig Bertilsson (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Per Olof Håkansson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Ingela Mårtensson (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Birger Andersson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Lahja Exner (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Birger Hagård (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Stig Gustafsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Mona Sahlin (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Margareta Winberg (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Beatrice Ask (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Lars Sundin (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Rosa Östh (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Rolf L Nilson (vpk)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Talmannen kallade konstitutionsutskottet fill konstituerande sammanträ­de denna dag kl. 09.30.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>5 § Föredrogs och hänvisades</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Propositionerna</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:1 fill konstitufionsutskottet</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:2 till justitieufskoftet</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:3 fill socialutskottet</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:4 till utbildningsutskottet</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:5 till socialutskottet</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:6 till trafikutskottet</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:8 till lagutskottet</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Skrivelsen</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:7 till skatteutskottet</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>6 § Föredrogs och hänvisades</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Förslag</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:7 fill socialutskottet</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>59</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section9> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section10> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om sam­manträdestider</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om inter­pellationer</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><b><span style='font-family:Verdana'>1 § Meddelande om sammanträdestider</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Anf. 2 TALMANNEN:</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>På bänkarna har delats ut en ny sammanträdesplan avseende tiden den 5 oktober - den 11 november.1988. Av denna framgår bl. a. atf det i morgon blir ett arbetsplenum kl. 11.30 för behandling av konsfitutionsutskottets betänkande om utökat antal ledamöter i riksdagens utskott. Detta betänkan­de väntas kunna bordläggas kl. 18.00 i eftermiddag.</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section11> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><span style='font-family:Verdana'>8 § Anmäldes och bordlades</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Proposition</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:14.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:10 om särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section12> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>60</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><b><span style='font-family:Verdana'>9 § Meddelande om interpellationer</span></b></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Meddelades att följande interpellationer framställts</span></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>den 3 oktober</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:2 av Hädar Cars (fp) till miljö- och energiministern om åtgärder för att stärka det internafionella miljösamarbetet:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Sveriges riksdag kan inte ensam besluta om hur god eller dålig miljö Sverige skall ha. Det bestäms i stor utsträckning av vår omvärld. Inte ens om alla föroreningsufsläpp i Sverige upphörde kunde vi vara säkra på aff svensk miljö varaktigt skulle komma på bätfringsvägen.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Denna situation beror på den stora ofrivilliga import av luft- och vattenföroreningar som med vindar och havsströmmar förs in över landets gränser. De stora "exportörerna" av föroreningar fill Sverige återfinns på den europeiska kontinenten.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Den viktigaste vägen i dag att nå miljöförbättringar i Sverige är aff verka internationellt och, inte minst, i Europa.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Sverige har goda möjligheter att påverka Västeuropas miljöpolitik genom ett kraftfullt närmande till den Europeiska gemenskapen, EG.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Inom EG har sedan 1972 en gemensam miljöpolitik successivt formats genom de akfionsprogram som medlemsstaterna antagit. Det nu gällande är det fjärde i ordningen oeh avser fiden 1987-1992.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Regelkomplexet på miljöområdet inom EG blir således alltmer omfat­tande.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>En genomgång av EG:s miljöpolifik visar att den principiellt inte skiljer sig från Sveriges. Däremot finns det betydande skillnader i måluppfyllelse. Det svenska miljöarbetet har på många områden nått längre av väsenfligen två skäl:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm'><span style='font-family: Verdana'><span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>       </span></span><span style='font-family:Verdana'>det började fidigare och</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:9.0pt;text-indent:-9.0pt'><span style='font-family:Verdana'><span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>       </span></span><span style='font-family:Verdana'>Sverige har som liten nation enklare processer för beslut och genomfö­rande.</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section13> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section14> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Inom EG har miljöpolifiken fått ökad tyngd under senare år. Dels beror det på en växande miljöopinion både bland allmänheten och bland polifiker, dels beror det på att miljöpolitiken inte längre behöver bli den minsta gemensamma nämnarens polifik. Det är numera möjligt för ett medlemsland att uppställa strängare miljökrav än vad EG som helhet gör.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Åtminstone några EG-länder bedriver en miljöpolitik i nivå med Sveriges. Särskilt kan nämnas Förbundsrepubhken Tyskland, Nederländerna och Danmark. Det finns alltså länder inom EG att "luta sig mot" i ett aktivt internationellt miljöarbete.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Det råder en stor uppslutning i Sveriges riksdag kring önskvärdheten av ett närmande fill EG. Två parfier har dock anmält en annan uppfattning, nämligen vänsferparfief kommunisterna (vpk) och miljöpartiet de gröna (mp). Dessa partier har deklarerat aff de är tveksamma fill eller aktivt kommer att motarbeta ett deltagande i det västeuropeiska samarbetet.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Om vi i Sverige sökte avskilja oss från utvecklingen i Europa skulle vi, enligt min uppfattning, helt frånhända oss möjligheten att på det mest effektiva sättet påverka vår egen miljö.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Genom akfivt deltagande i utvecklingen av EG:s miljöpolitik skulle Sverige dessutom förstärka sina förutsättningar att påverka också den andra stora exportören av föroreningar till Sverige, nämligen Östeuropa.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>En annan viktig förutsättning för aff målet om god miljö i vårt land skall näs är att den svenska ekonomin utvecklas. Då kommer industrins produk-fionsprocesser och produkter att kunna ändras så att den sammantagna miljöpåverkan blir liten. I en stagnerande ekonomi saknas den dynamik som behövs.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Till denna slutsats kom också Världskommissionen för miljö och utveck­ling ("Bmndflandkommissionen"). Kommissionen använde begreppet bärkraftig utveckling ("sustainable developmenf").</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Kommissionen menade att det behövs en fillväxt i ekonomin men också att fillväxtens innehåll behöver förändras. Vi måste lära oss atf producera mera med mindre resurser ("producing more with less").</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Ett annat budskap i kommissionens rapport var att det krävs förändringar i den polifik som förs av internationella organisationer som GATT, UNCTAD, Världsbanken, Internafionella valutafonden, WHO och FAO.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Min fråga fill ministern är:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka inifiativ vill regeringen ta för att stärka det internafionella miljösam­arbetet med särskild tonvikt på samarbete i Europa?</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om inter­pellationer</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section15> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 12.0pt;margin-left:0cm'><i><span style='font-family:Verdana'>den 4 oktober</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section16> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>1988/89:3 av Karin Söder (c) fill utrikesministern om vissa minoriteters situafion i Rumänien:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Under flera år har pågått ett förtryck av den ungerska och tyska minoriteten i Rumänien. I Rumänien bor ca 2 miljoner ungrare och ca 250 000 tyskar i framför allt Transsylvanien.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Rumäniens president Ceau§escu har nu påbörjat ett program för kollekti­visering av jordbruket. Det innebär aff 7 000 av Rumäniens totalt 13 000</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>61</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section17> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:7.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section18> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-size:12.0pt; font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om inter­pellationer</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>byar kommer atf rivas. Det kommer atf drabba landsbygdsbefolkningen hårt oeh då inte minst de ungerska och tyska minoriteterna.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Grävmaskinerna står redo atf riva hundratusentals hem. Människorna tvingas lämna sin hembygd och flytta fill s. k. jordbmkscenfra. Detta är en omvälvning som kommer att helt förändra minoriteternas kulturella, ekono­miska och sociala livsmönster.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Det är i år 40 år sedan FN:s deklarafion om de mänskliga rätfigheterna antogs. Den rumänska regeringens åtgärder strider på flera punkter mot deklarafionen:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom. (Artikel 17)</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. (Artikel 12)</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort. Envar har rätt aff lämna varje land, inbegripet sitt eget. och atf återvända till sitt eget land. (Artikel 13)</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Envar har rätt till arbete, fill fritt val av sysselsättning, fill rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. (Artikel 23)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Sverige kan infe stillatigande åse de övergrepp som sker mot landsbygds­befolkningen i Rumänien. Jag vill därför fråga utrikesminister Sten An­dersson:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder avser den svenska regeringen att vidta för atf söka förhindra de omänskliga och mot FN-stadgan allvarligt stridande övergreppen mot vissa grupper av människor i Rumänien?</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section19> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section20> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>62</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>1988/89:4 av Elver Jonsson (fp) fill justitieministern om åtgärder för att sänka promillegränserna för bilförare:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Årligen omkommer ca 700 svenskar i trafiken. I syfte att nedbringa detta tal bedrivs ett omfattande trafiksäkerhetsarbete. Detta sker på en rad olika sätt. Ett särskilt viktigt inslag i frafiksäkerhetsarbefet är strävan atf påverka trafikanternas beteenden och särskilt deras förhållande till alkohol i trafiken.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Av det totala antalet dödsolyckor har i dag cirka en tredjedel samband med alkoholförtäring. Detta är självfallet en oacceptabelt hög siffra.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Sverige var på 40-falef ett av de första länderna i världen att införa promillegränser, och på 70-talef inleddes rutinmässiga alkoholfesfer på bilförare. Det är nu dags aff gå vidare.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Folkparfiets krav är att promillegränsen skall sättas till den lägsta möjliga med hänsyn till rättssäkerheten. Landefs motororganisationer framförde i våras genom den s. k. bilriksdagen motsvarande krav. Företrädare för regeringen har i valrörelsen uttalat sympati för sådana åtgärder. Enligt färska opinionsmätningar är en stor majoritet av svenska folket för en s.k. nollgräns.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Att sätta en principiell nollgräns vore den ur frafiksäkerhefssynpunkt mest genomgripande åtgärden som för närvarande kan vidtas.</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section21> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section22> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga jusfifieministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>År regeringen beredd att vidta snabba åtgärder för aff radikalt sänka promillegränserna och därmed öka trafiksäkerheten för alla trafikanter?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:5 av Ivar Franzén (c) fill bostadsminisfern om den kommunala beslutanderätten i fråga om sluflig förvaring av utbränt kärnbränsle:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Enligt kärnfekniklagen är varje reakforinnehavare ålagd att upprätta eller låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utveckhngsverk-samheten och de övriga åtgärder som behövs. Mofivet för defta är nödvändigheten av att det kärnavfall som uppkommer i verksamheten skall kunna hanteras och slufförvaras på ett säkert sätt och för att anläggningen skall kunna avvecklas och rivas utan risk för säkerheten. Forskningsprogram­met skall avse en period av minst sex år och skall med början år 1986 vart tredje år granskas och utvärderas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Statens kärnbränslenämnd (SKN) har till uppgift att övervaka genomfö­randet av det program för hantering av använt kärnbränsle och avveckling av kärntekniska anläggningar varom stadgas i kärnfekniklagen.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Regeringen har vid beslut i november 1987 fastställt kärnkraftförefagens förslag till forskningsprogram kring hanteringen av det använda kärnbräns­let. Regeringen uttalade bl. a. i samband därmed atf de synpunkter som statens kärnbränslenämnd (SKN) framfört i sitt yttrande skall "så långt som möjligt beaktas".</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Statens kärnbränslenämnd (SKN) har nyligen i särskild informationsskrift redovisat de synpunkter på forskningsprogrammet som inför beslutet framfördes till regeringen. SKN tar i denna skrift upp frågan om val av plats för slutförvaret resp. formerna för finansieringen vid hanteringen av kärnkraftens avfall.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Beträffande slutförvaret anser SKN att kraftföretagen bör göra en förteckning över lämpliga platser före 1989 med tanke på de krav plan- och bygglagstiftningen ställer på kommunerna aff planera sina markområden. SKN anser att markområden lämpliga för slutförvar av utbränt kärnbränsle måste tas med i planeringen och reserveras i resp. kommuns översiktsplan.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>SKN förutsätter vidare atf det kommunala vetot inskränks så aff en kommun infe kan förhindra en lokalisering av ett slutförvar.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Centerpartiets inställning till utnyttjande av kärnkraften är väl känd. Enligt vår mening borde inte kärnkraft utnyttjas med hänsyn fill de risker detta innebär för människor och miljö. En politisk majoritet har emellertid genomdrivit användning av kärnkraft utan atf bl. a. frågan om hanteringen av det utbrända kärnbränslet har varit löst. Samfidigt kan dagens beslutsfattare inte vältra över ansvaret för detta problem på kommande generafioner. De som pläderat för och genomdrivit beslutet om utnyttjande av kärnkraft för civil energiproduktion har ett särskilt moraliskt ansvar att se fill aff det avfall som produceras inom landet också kan förvaras på ett betryggande sätt inom landet. Detta kräver atf man på frivillig och demokrafisk väg kan övertyga de kommuner och de kommuninnevånare inom vars område ett slutförvar är aktueUf.</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om inter­pellationer</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>63</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section23> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section24> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>         </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Kämkraftsföretagen vill inte nu lämna en förteckning över aktuella</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>5 oktober 1988</span><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>       </span><span style='font-size:9.0pt;font-family: Verdana'>platser. Nuvarande planering förutsätter dock ett ställningstagande till val av</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:93.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>metod och plats omkring år 2000. Byggnadsarbetena beräknas påbörjas cirka Meddelande om frågor  oio och verksamheten i ett slutförvar påbörjas år 2020. Slutförvaret</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:8.0pt;text-indent:-8.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>planeras förslufas omkring år 2060. Bara denna planeringshorisonf visar orimligheten i användningen av</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>kärnkraft. Det enda vi kan vara säkra pä är att den föresfällning vi nu har om</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>hur vi skall förvara avfallet sannolikt kommer aff vara irrelevant är 2060.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Med vilken säkerhet hade man 1920 kunnat säga atf en viss teknisk lösning</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>skulle vara giltig 1990?</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Med hänvisning fill vad som ovan anförts vill jag fråga bostadsminisfern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Är regeringen beredd att fa sådana inifiativ atf berörda kommuner i sina översiktsplaner tvingas reservera markområden lämpliga för slutförvar av utbränt kärnbränsle?</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Avser regeringen föreslå förändringar i naturresurslagen innebärande atf den kommunala vetorätten inskränks vid beslut om lokalisering av anlägg­ning för slutförvar av utbränt kärnbränsle?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:14.0pt'><b><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>10 § Meddelande om frågor</span></b></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Meddelades aff följande frågor framställts</span></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>den 3 oktober</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:7 av Lennart Brunander (c) fill försvarsministern om upphandlingen av uniformer till försvaret:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Att den svenske soldafen skall ha en uniform som är fillverkad i Sverige är en självklarhet för de flesta svenskar, dock infe för dem som sköter upphandHngen vid försvarets materielverk, FMV. Vad den socialdemokra­fiska regeringen tycker vet vi infe, eftersom försvarsministern hittills infe svarat på den frågan.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>FMV har intresserat de svenska företagen atf engagera sig i utvecklingsar­betet med tyget till den nya uniformen, underförstått att när det blev fid för att göra en upphandling så skulle detta räknas de svenska företagen till godo. Utvecklingsarbetet har pågått i många år och kostat företagen stora ekonomiska insatser. De svenska företagens tekniska kunnande har varit nödvändigt för atf nå det resultat som försvaret önskade. Det är infe ett tyg vilket som helst som tagits fram, utan det är en tekniskt mycket kvalificerad produkt. Inför upphandlingen har FMV till konkurrenfföretag skickat prover på det tyg som de svenska företagen utvecklat, ett enligt mitt synsätt fullständigt felakfigt tillvägagångssätt.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Tyg har beställts dels i Sverige, dels i annat land. Detta måste, som jag ser</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>det, uppfatfas sä aff FMV inför kommande större beställningar vill känna sig</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>för. Till detta kommer atf beställning om fillverkning av uniformerna lades ut</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>så sent som förra veckan. Detta gjordes på ett sätt så aff tillverkningen i sin</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>64</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                           </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>helhet kommer att ske utanför landets gränser.</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section25> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:9.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section26> <p class=MsoNormal style='text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Jag tycker att det som skett är otillfredsställande. För framfida beställning­ar måste regeringen agera så att de svenska företag som gjort arbetet med utveckling av det nya tyget blir rikfigt behandlade. Av beredskaps- och säkerhetsskäl för den svenske soldaten bör de nya uniformerna i fortsättning­en beställas och tillverkas i Sverige.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Med hänvisning fill det anförda vill jag ställa följande fråga till försvarsmi­nistern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att den fortsatta utvecklingen och tillverkningen av den nya uniformen fill försvaret kommer atf ske i Sverige?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:8 av Maria Leissner (fp) fill statsrådet Lena Hjelm-Wallén om ett särskilt biståndsanslag för miljö, markvård och energi:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>I våras avslog riksdagens majoritet (s och vpk) motionskrav från bl. a. folkparfiet om inrättande av ett särskilt biståndsanslag för miljö, markvärd och energi. I Svenska naturskyddsföreningens enkät inför valet gav dock socialdemokraterna uttryck för motsatt uppfattning - aff ett sådant anslag bör inrättas. Mot den bakgrunden krävs ett förtydligande av regeringens inställning.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga biståndsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Avser regeringen aff fa inifiafiv fill ett återinförande av den särskilda anslagsposten för miljö, markvård och energi inom svenskt u-landsbisfånd?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:9 av Bengt Westerberg (fp) fill statsrådet Bengt Lindqvist om ändrade direktiv till handikapputredningen:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Regeringen beslöt i mitten av september aff en handikapputredning skall filisättas. Denna utredning skall enligt regeringen följa de direktiv om finansiering av förslag som utfärdades 1984 (dir. 1984:5). Det innebär aff förslag om utgiftsökningar skall finansieras genom "konkreta förslag fill rafionaliseringar eller omprövningar som innebär besparingar inom utred­ningens område eller närliggande områden. Förslagen skall således kunna genomföras med oförändrade eller minskade resurser." Detta sker trots att statsministern och finansministern i valrörelsen meddelat atf de reformer socialdemokraterna hade föreslagit infe behövde finansieras.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>På handikappområdet intar alltså regeringen rakt motsatt ståndpunkt. Reformer för de handikappade skall tydligen finansieras genom motsvaran­de neddragningar för de handikappade. Det är en orimlig ordning.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lindqvist;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Avser regeringen att ändra direkfiven fill handikapputredningen så atf den kan föreslå reformer som totalt sett ökar kostnaden för handikappolitiken och närliggande områden?</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om frågor</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section27> <p class=MsoNormal style='margin-top:25.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section28> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><i><span style='font-size:8.0pt; font-family:Verdana'>5 Riksdagens protokoll 1988/89:1 -6</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>65</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section29> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3</span><span style='font-family:Verdana'>    </span><span style='font-family:Verdana'>1988/89:10 av BirgU Friggebo (fp) till jusfifieministern om reorganisation av</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>5 oktober 1988</span><span style='font-family:Verdana'>     </span><span style='font-family:Verdana'>SÄPO-kommittén:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:93.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-93.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om frågor      En av de tidigare justitieministrarna har antytt att SÄPO-kommittén skall reorganiseras efter valet.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga jusfitieministern om och när Carl Lidbom skall ersättas som ordförande i SÄPO-kommittén.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:11 av Birgit Friggebo (fp) fill bostadsministern om bostadsproduk­tionen:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>År 1982 påbörjades byggandet av 41 929 bostäder i Sverige. 11982 års val lovade socialdemokraterna att byggandet skulle ökas med 5 000 bosfäder per år, dvs. det skulle byggas ca 47 000 lägenheter per år. Facit är följande:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:7.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> <table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 style='margin-left:2.0pt;border-collapse:collapse'> <tr style='height:12.0pt'> <td width=116 colspan=2 valign=top style='width:87.15pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:12.0pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>P</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>å</span><span style='font-size: 9.0pt;font-family:Verdana'>b</span><span style='font-size:9.0pt;font-family: Verdana'>ö</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>rjade l</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>ä</span><span style='font-size: 9.0pt;font-family:Verdana'>genheter</span></p> </td> </tr> <tr style='height:11.3pt'> <td width=37 valign=top style='width:27.85pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:11.3pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1983</span></p> </td> <td width=79 valign=top style='width:59.3pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:11.3pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>37 776</span></p> </td> </tr> <tr style='height:12.25pt'> <td width=37 valign=top style='width:27.85pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:12.25pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1984</span></p> </td> <td width=79 valign=top style='width:59.3pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:12.25pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>34 068</span></p> </td> </tr> <tr style='height:12.25pt'> <td width=37 valign=top style='width:27.85pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:12.25pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1985</span></p> </td> <td width=79 valign=top style='width:59.3pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:12.25pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>27 539</span></p> </td> </tr> <tr style='height:12.25pt'> <td width=37 valign=top style='width:27.85pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:12.25pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1986</span></p> </td> <td width=79 valign=top style='width:59.3pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:12.25pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>30 705</span></p> </td> </tr> <tr style='height:11.05pt'> <td width=37 valign=top style='width:27.85pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:11.05pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1987</span></p> </td> <td width=79 valign=top style='width:59.3pt;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:11.05pt'> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>39 296</span></p> </td> </tr> </table> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill ställa följande fråga till bostadsminisfern: När skall vallöftet från 1982 uppfyllas?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:10.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:12 av Lars Ernestam (fp) till miljö- och energiministern om en naturvårdsgräns för storskaligt jordbruk längs fjällkedjan:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Den 14 juni i år avslog regeringen en framsfällan från Svenska natur­skyddsföreningen om införande av en nafurvårdsgräns för storskaligt skogs­bruk längs fjällkedjan fill skydd för värdefulla fjällnära barrskogar. I Svenska naturskyddsföreningens enkät inför valet gav socialdemokraterna uttryck för motsatt uppfattning. Partiet sade där ja fill en nafurvårdsgräns. Det är angeläget att regeringen nu klarlägger sin uppfattning.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga miljöministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Avser regeringen atf fa några inifiafiv för atf införa en naturvårdsgräns för storskaligt skogsbruk längs fjällkedjan?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:13 av Bengt Harding Olson (fp) fill jusfitieministern om regeringens förslag till lag om företagshemlighefer:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Regeringens förslag till lag om företagshemligheter, den s. k. lex Bratt, har utsatts för en mycket omfattande och intensiv kritik. Därefter har tv fidigare justitieministrar uttalat att lagförslaget kan behöva ändras.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Det är emellerfid oklart vilka konkreta fgärder den nyfillfrädde tredje jusfifieministern verkligen kommer att vidtaga.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Min fr ga är därför:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt;text-indent:101.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Avser jusfitieministern aff   terkalla förslaget till lag om förefagshem-<br> 66</span><span style='font-family:Verdana'>                       </span><span style='font-family:Verdana'>lighefer?</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section30> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:10.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section31> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:14 av Stina Gustavsson (c) till försvarsministern om överbefälhava­rens förslag Försvarsmaktsufredning -88:</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section32> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>I det av överbefälhavaren framlagda förslaget Försvarsmaktsufredning -88     Meddelande om frågor föresläs nedläggning av ett antal regementen, bl. a. skulle I 11 i Växjö läggas ner 1989.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Ill och dess försvarsomrädesstab har i dag ansvar för försvaret i hela Kronobergs och Kalmar län. Regementet har med sitt strategiska läge kort väg fill Öland, Kalmarkusfen, Blekingekusten och krigsflygplatser i södra Sverige. Därfill har regementet under senare år genomgått rejäl upprustning varför investeringsbehovet är mycket lågt.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Enligt uppgifter i massmedia bejakar försvarsministern förslaget om nedläggning av regementen och anser förslaget väl genomarbetat av ÖB och hans stab.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Avser försvarsministern atf bereda förslaget frän överbefälhavaren så aff hänsyn tas fill de regionalpolitiska och operativa aspekter som kan läggas på försvaret?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><i><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>den 4 oktober</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:15 av Margaretha af Ugglas (m) till utrikesministern om bevakning­en av de mänskliga rättigheterna i Rumänien;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Den ungerska minoriteten i Rumänien utsätts i dessa dagar för övergrepp som saknar motsvarighet i efterkrigstidens Europa.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Människor rycks upp från sina hem och tvingas atf lämna byar och gårdar för att sammanföras i stora bostadsområden, s. k. jordbruksindustriella centra. Ett helt folks identitet och samhörighet hotas atf slås sönder.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Det som sker är ett brott mot FN-stadgan och mot konvenfionen för mänskliga rättigheter.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Jag vill i anledning härav fråga utrikesministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Är regeringen beredd att fa upp situationen för den ungerska minoriteten i Rumänien vid ESK-konferensen i Wien och i FN, samt verka för atf en särskild rapportör fillsäfts inom FN:s ram för att bevaka situafionen för de mänskliga rättigheterna i Rumänien?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:16 av Marianne Andersson (c) fill statsrådet Georg Andersson om vänfefiderna för asylsökande:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>De långa vänfefiderna för asylsökande är oacceptabla. Även om vi i framfiden lyckas förkorta väntetiderna finns det en grupp som nu har varit länge i Sverige, i flera fall upp fill tre år, utan atf fä besked. Mänga chilenare fillhör denna s. k. klämgrupp. Som exempel på bristerna i mottagningen kan nämnas Göteborg där man fått vänta åtta månader innan man ens fått sitt första telefonsamtal frän polisen. Enligt 31 § uflänningsförordningen kan humanitära skäl utgöra grund för atf ge posifiva besked i dessa fall.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:4.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>67</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section33> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section34> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3</span><span style='font-family:Verdana'>      </span><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga invandrarministern:</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>5 oktober 1988</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>  </span><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>,,.„   ., ..    ..</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>            </span><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>,...,,„,</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>______________ Vilka åtgärder ämnar regermgen vidta for de flykfingar som befinner sig i</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:93.0pt;text-indent:-93.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om frågor den s.k. klämgruppen och varför utnyttjar infe regeringen de möjligheter som lagstiftningen om humanitära skäl ger?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:17 av Karl-Gösta Svenson (m) till försvarsministern om örlogsfar-tygsproduktionen :</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Enligt ÖB:s programplan och FU 88 är resurserna för maferielanskaffning ytterst begränsade. Försvarsindustrins villkor kommer atf drasfiskt försäm­ras. Karlskronavarvets framfid som producent av nya marina örlogsfartyg är därmed i allvarlig fara. Kompetens förioras.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att förhindra en utarmning av svensk försvarsindustri vad avser örlogsfartygsproduktion?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:18 av Jan Jennehag (vpk) fill statsrådet Georg Andersson om de politiska flyktingarna från Chile:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Situafionen i Chile kännetecknas fortfarande av massivt förtryck och förföljelse av opponenter mot regimen. Många människor som flytt från Chile och söker en fristad i Sverige får inte någon sådan. Till synes helt uppenbara fall av politiska flyktingar tvingas återvända till Chile. Andelen sådana fall verkar öka.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Att nuvarande praxis syftar till att statuera exempel så att antalet flyktingar från Chile skall minska stämmer infe med invandrarminisferns tidigare uttalanden.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Mot bakgrund av ovanstående frågar jag:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder planerar invandrarministern för att säkra möjligheterna för oppositionella från Chile att finna en fristad i Sverige?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:19 av Viola Claesson (vpk) till miljö- och energiministern om skydd för Bratteforsåns dalgång:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Bratteforsån och dess dalgång i Bohuslän har klassats som riksinfressant naturområde som behöver skydd mot exploatering. Det omstridda motor­vägsprojektet på E 6 kommer atf rubba områdets unika ekosystem om vägbyggnadsplanerna inte ändras i fid.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Jag vill fråga statsrådet om regeringen, med hänvisning fill de miljöskador som uppstår om motorvägsbyggnafionen fortskrider, tänker ingripa för att rädda Bratteforsåns unika naturvärden.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:20 av Rolf L Nilson (vpk) till utbildningsministern om den marin­ekologiska forskningen vid universitetet i Lund:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Under sommaren har stor uppmärksamhet riktats mot miljöproblemen</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>kring den skånska kusten. Den 4 september demonstrerade ca 10 000</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt;text-indent:91.0pt'><span style='font-family:Verdana'>personer i Helsingborg för att rädda Öresundsmiljön. Ett av de angelägna 68</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section35> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:10.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section36> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>kraven var att den marinekologiska forskningen skall få finnas kvar vid Lunds universitet och få acceptabla arbetsvillkor. Jag vill därför fråga utbildningsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder är utbildningsministern beredd att vidta för att tillmötesgå dessa krav?</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><b><i><span style='font-family: Verdana'>Meddelande om frågor</span></i></b></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section37> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section38> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>1988/89:21 av Margö Ingvardsson (vpk) till justitieministern om straffpåfölj­den för brott mot lagen om besöksförbud:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Fr. o. m. den 1 juli i år finns en lag om besöksförbud. Lagen har tillkommit då det blivit uppenbart atf kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp behöver ett bättre skydd än vad hittillsvarande lagstiftning omfattat.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Den som bryter mot föreskrift om besöksförbud skall kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Straffskalan medför att överträdel­ser av besöksförbud endast i undantagsfall kan medföra anhållande och häktning. Om kvinnan efter det att åtal väckts för överträdelse av besöksför­budet även i fortsättningen trakasseras står hon utan skydd intill dess att domen verkställs.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Med hänvisning till det anförda frågar jag justitieministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:7.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Kommer regeringen att föreslå skärpningar i nu gällande lagstiftning?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:22 av Jan Strömdahl (vpk) till kommunikationsministern om planer­na på en civil flygplats i Tullinge:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Valresultatet i den del av Stockholmsregionen som berörs av funderingar på en ny trafikflygplats är mycket klargörande. Det finns en stark opinion mot flygplatslokaliseringen. Lokala miljökonsekvenser är det främsta skälet, men även en medvetenhet om det orimliga i att satsa både på en kraftig utbyggnad av snabba järnvägsförbindelser och på en kraftig utbyggnad av inrikesflyget.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Mot bakgrund av ovanstående frågar jag:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Är regeringen beredd atf nu deklarera att en flygplatslokalisering till Tullinge inte i någon form kan stödjas av staten?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:23 av Ylva Johansson (vpk) till bostadsministern om reglerna för bosfadsanvisning:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Den bostadssituation som är verklighet för många ungdomar i dag är upprörande. Unga människor, som inte har förmögna föräldrar eller goda kontakter, hänvisas till ändlösa och tröstlösa bostadsköer. Samtidigt finns det bara i Stockholm fiotusentals lägenheter som står tomma. Det gäller dels lägenheter som företag, insfitufioner och organisafioner använder som fillfälliga övernaffningslägenhefer, dels lägenheter som står tomma i väntan på ombyggnad, försäljning eller omvandUng fill bostadsrätter, dvs. bostäder som står tomma i spekulafionssyffe.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Med nuvarande regler för bosfadsanvisning kommer man inte åt dessa</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><b><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>69</span></b></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section39> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:11.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section40> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3</span><span style='font-family:Verdana'>    </span><span style='font-family:Verdana'>lägenheter, och endast en mycket liten del av bosfäderna förmedlas via</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>5 oktober 1988</span><span style='font-family:Verdana'>     </span><span style='font-family:Verdana'>bostadsförmedlingarna.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt;text-indent:101.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga bostadsminisfern: Meddelande om frågor</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder tänker bostadsminisfern vidta för aff snabbt göra fler</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>bostäder fillgängliga för alla dem som står i bostadsköer, av vilka mänga är</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>ungdomar?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:24 av Berith Eriksson (vpk) till statsrådet Bengt Lindqvist om utbyggnadstakten för barnomsorgen:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Senast 1991 har regeringen lovat aff alla barn i förskoleåldern skall beredas plats i någon form av barnomsorg. Mot bakgrund av ovanstående frågar jag statsrådet:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Kommer statsrådet att föreslå lagstiftning så att utbyggnadsmålet kan klaras fill 1991?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:25 av Elisabeth Fleetwood (m) till justitieministern om viss porr­klubbsverksamhet i Stockholm:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Med anledning av porrklubben Tabus reklammetoder ber jag atf fill justitieministern få ställa följande fråga:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för atf motverka den sysfema-fiska och medvetna nedskräpning som sker i samband med den i Stockholm belägna klubben Tabus motbjudande och kvinnofienfliga verksamhet?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:26 av Hans Nyhage (m) fill försvarsministern om upphandlingen av miUtära uniformer:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Svensk tekoindustri har på uppdrag av försvarefs materielverk (FMV) tagit fram ett tyg för den framtida militära uniformen, varvid mycket speciella kvalitetskrav varit ställda.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Inför upphandlingen har det av den svenska tekoindustrin framtagna och av FMV godkända tyget ställts fill konkurrenters förfogande. Även om full parallellitet inte föreligger torde ingen kunna tänka sig att svensk försvarsin­dustri i övrigt skulle kunna behandlas på motsvarande sätt. Härtill kommer atf konfektioneringen av uniformerna har förlagts till företag i utlandet.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vill industriministern inför kammaren redovisa sin syn på upphandlingen av mihfära uniformer?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:27 av Lars Leijonborg (fp) till utbildningsministern om ett nytt anslags- och styrsystem för högskolan:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Regeringen har vid ett flertal fillfällen aviserat en proposition om ett nytt anslags- och styrsystem för högskolan. Behovet av en sådan reform har också undersfrukifs av riksdagen och senast av riksdagens revisorer.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill fråga utbildningsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-family:Verdana'>70</span><span style='font-family:Verdana'>                         </span><span style='font-family:Verdana'>När avser regeringen aff lägga proposifionen om ett nytt anslags- och</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>styrsystem för högskolan?</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section41> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:28 av Anne Wibble (fp) fill finansministern om prisökningarna:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Priserna i Sverige stiger för närvarande i rask takt. Prognoserna pekar på mellan 5 och 6,5 % ökning av konsumentpriserna i år, kanske mer.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Även för nästa år är läget mycket oroande. Ju senare prognoserna kommer, desto högre prisökningar förutses. Mellan 6,5 och 7 % är nu den vanligaste siffran.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Finansministern har avvisat tanken på en finanspolitisk åtstramning för atf dämpa prisökningarna. Statsrådet Johansson har avvisat den av finansminis­tern fidigare framförda åsikten att sänkta marginalskatter skulle dämpa löneökningarna och därmed prisökningarna.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga finansministern vilka, om några, åtgärder regeringen avser vidta för att få bukt med de alltför höga prisökningarna.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:29 av Anne Wibble (fp) fill statsrådet Bengt K Å Johansson om pensionssparande i bank:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Hushållens sparkvot är negafiv och sjunkande. För varje hundralapp i inkomst konsumeras för 103 kr. Det totala sparandet i Sverige är också för lågt, dvs. bytesbalansen visar underskott. En rejäl ökning av hushållens sparande skulle innebära atf underskottet i bytesbalansen vändes till ett överskott.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Regeringen har i olika sammanhang talat posifivt om värdet av atf hushållen har ett eget sparkapital. De konkreta åtgärderna har emellerfid motarbetat en sådan utveckling. De många och stora skattehöjningarna har inneburit påfrestningar för hushållen och en överflyttning av sparandet till den offentliga sektorn.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Nyligen har bankerna aktuaUseraf en ny form av sparande, nämligen pensionssparande i bank med villkor som liknar villkoren för sparande i pensionsförsäkringar.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Jag vill fråga statsrådet Johansson om regeringen kommer att vidta några åtgärder för att möjUggöra pensionssparande i bank.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:30 av Anne Wibble (fp) fill statsrådet Bengt K Å Johansson om affärsfiderna;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Riksdagens sociaUstiska majoritet beslöt i våras atf en ny affärsfidsufred-ning skulle fillsaft as. Tanken är aff affärerna skall förbjudas att vara öppna på lördag eftermiddag och kväll samt på söndagar. Kiosker och liknande försäljningsställen skall däremot få ha öppet även dessa tider. Men de får bara sälja vissa produkter.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Ett tidigare socialdemokrafiskt förslag innebar följande</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:7.0pt'><i><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Meddelande om frågor</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section42> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section43> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>söndagstillåfef:</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>chips</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>socker</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>damstrumpor</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>kassettband</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>söndagsförbjudet:</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>pofafis</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>salt</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>herrstrumpor</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>grammofonskivor</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>71</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section44> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:9.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section45> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3        pappersnäsdukar</span><span style='font-size:9.0pt;font-family: Verdana'>                   </span><span style='font-size:9.0pt;font-family: Verdana'>tygnäsdukar</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>5 oktober 1988</span><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>       </span><span style='font-size:9.0pt;font-family: Verdana'>toaleftpapper</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                           </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>hushållspapper</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:91.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-91.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Meddelande om frågor Direktiv till en ny aff ärsfidsutredning lär sedan en fid tillbaka finnas klara på departementet. Enligt min mening är det en principiellt olämplig statlig klåfingrighet atf lagsfifta om när affärer får vara öppna. Konsumenterna bör själva få avgöra när de skall handla och vilka produkter de skall handla.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga statsrådet Johansson vilka åtgärder han avser vidta för att garantera fortsatt fria affärstider.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:31 av Anne Wibble (fp) fill finansministern om finansieringen av reformer och skattesänkningar:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Fr. o. m. den 16 augusti har finansministern och andra företrädare för socialdemokraterna hävdat att nya reformer och skaftesänkningar inte behöver betalas.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Detta står i bjärt kontrast fill vad finansministern hävdat i ett antal<br> propositioner fill riksdagen, senast i den reviderade finansplanen. Där sade<br> finansministern att "Redan för 1989 bör dock en viss sänkning av inkomst­<br> skaften äga rum.--------------------------- Kravet på en stram finanspolitik gör att dessa</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>skattesänkningar måste finansieras. Regeringen avser atf återkomma till riksdagen dels med förslag om den närmare utformningen av 1989 års skatteskala, dels med förslag om höjd indirekt beskattning."</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:8.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Finansministern har kallat resonemanget i den reviderade finansplanen för "ett grovt tankefel". Nu är emellerfid valrörelsen över.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga finansministern om han står fast vid att reformer och skattesänkningar infe behöver betalas.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:32 av Lars Ernestam (fp) fill miljö- och energiministern om storska­ligt skogsbruk längs fjällkedjan:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Den 14 juni i år avslog regeringen en framsfällan från Svenska natur­skyddsföreningen om införande av en naturvårdsgräns för storskaligt skogs­bruk längs fjällkedjan till skydd för värdefulla fjällnära barrskogar.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>I Svenska naturskyddsföreningens enkät inför valet gav socialdemokrater­na uttryck för motsatt uppfattning. Partiet sade där ja fill en naturvärdsgräns. Det är angeläget att regeringen nu klarlägger sin uppfattning.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga miljöministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Avser regeringen att ta några inifiativ för en nafurvårdsgräns för storska­ligt skogsbruk längs fjällkedjan?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:33 av Ulla Orring (fp) fill jusfifieministern om livsmedelskontrollen:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>En av de viktigaste förutsättningarna för marknadsekonomin är att</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>konsumenten kan välja den konkurrensmässigt bästa varan. Det handlar om</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>både pris och kvalitet och därför behövs både kunskap och information.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Den mycket uppmärksammade kontrollen av datumfuskande företag i</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>72</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                           </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>bl. a. Skåne påminner än en gång om att nuvarande lagstiftning snarast måste</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section46> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:10.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section47> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>ändras. Ty om en relevant information undanhålls konsumenten på grund av sekretessbestämmelser blir informationen felaktig. Det får inte vara så att lagen skyddar datumfuskarna.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Redan i maj svarade dåvarande jusfitieminister Anna-Greta Leijon på en fråga från mig att hon var beredd att göra en analys av nuvarande förhållanden som eventuellt kunde leda fill en lagändring.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Min fråga till justitieministern är:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:7.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>När kan konsumenten räkna med att få fullständig informafion om de resultat som framtida livsmedelskontroller kan leda till och därmed en lagändring, eftersom nuvarande regler skyddar företaget på konsumentens bekostnad?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:34 av Barbro Sandberg (fp) till kommunikationsministern om ytterligare handikappanpassning av SJ:s vagnar:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>I dagstidningarna har vi under den senaste månaden kunnat läsa om SJ:s satsningar på affärsfolk, nu senast med invigningen av SJ:s nya "lyxsov-vagn".</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Ungefär samtidigt visades i TV när en rullstolsbunden man skulle åka tåg. Med mycken möda och risk för olycka kunde mannen i fråga lyftas ombord.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga kommunikationsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Avser regeringen att vidta några ytterligare åtgärder för att främja handikappanpassning av SJ:s vagnar?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:35 av Lars Ernestam (fp) till miljö- och energiministern om skogs­bruket längs fjällkedjan;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>I början av juni avslog riksdagens majoritet ett motionskrav från folkpar­fiet om att 1 % av den produktiva skogsmarken nedanför fjällkedjan skall undantas från skogsbruk. I denna majoritet ingick socialdemokraterna. Litet senare gav samma parti motsatt besked i Svenska naturskyddsföreningens enkät inför valet. Det är angeläget att regeringen nu klargör sin uppfattning.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga miljöministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Avser regeringen att vidta några åtgärder för att uppnå det enprocentsmål regeringspartiet uttalat sig för i Svenska naturskyddsföreningens enkät?</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om frågor</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section48> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section49> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>1988/89:36 av Viola Furubjelke (s) till försvarsministern om sambandscen­tralen i Gryt:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Sambandscentralens i Gryt vara eller inte vara har diskuterats flera gånger i kammaren. Riksdagen beslutade dock efter förslag från skatteutskottet, betänkande 1986/87:25, a« sambandscentralen i Gryt skulle hållas öppen dygnet runt och beviljade 800 000 kr. för driften.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Ärendet har nu åter blivit aktuellt med anledning av att den nya kustbevakningen har lagt fram sina anslagsäskanden inför nästa budgetår. I framställningen finns inte upptaget några medel för sambandscentralerna,</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>73</span></b></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section50> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section51> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Prot: 1988/89:3        vilket har skapat stor oro i första hand bland den bofasta skärgårdsbefolk-<br> 5 oktober 1988</span><span style='font-family:Verdana'>    </span><span style='font-family:Verdana'>ningen men också bland de fem anställda vid sambandscentralen.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Arial'>■</span><span style='font-family:Verdana'>                         </span><span style='font-family:Verdana'>Sambandscentralen betyder oerhört mycket för den bofasta befolkningen i</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Me    e an</span><span style='font-family:Verdana'>   </span><span style='font-family:Verdana'>J   g     skärgården och för möjligheten att upprätthålla åtskilliga samhällsfunktio-</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>ner. När riksdagen förra året beslöt atf sambandscentralen i Gryt skulle hållas öppen dygnet runt innebar detta rimligen atf riksdagen därmed gav förord för att sambandscentralen i Gryt bör få finnas kvar även i framtiden. Jag vill därför fråga försvarsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Kan skärgårdsbefolkningen, båtfolkef och personalen vid sambandscen­tralen i Gryt räkna med att sambandscentralens verksamhet får fortgå i enlighet med riksdagens intenfioner?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:37 av Birgitta Hambraeus (c) till miljö- och energiministern om rening av utsläpp från Vallviks massafabrik:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Greenpeace har lämnat ett förslag till regeringen om atf göra Vallviks pappersmassefabrik till en mönsterfabrik.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Situafionen i Östersjön kräver omedelbara åtgärder. Vallviks ambifioner är, enligt Greenpeace analyser, alldeles för låga i förhållande till kraven i vårens riksdagsbeslut om miljön.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Staten måste föregå med gott exempel och handla snabbt.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Greenpeace föreslår bl. a. ett slutet blekeri 1992, omgående stopp för blekning av hygienprodukfer, högeffektiv anaerob eller likvärdig rening 1990, bästa tekniskt möjliga rökgasrening 1990, optimering av råvaruan-vändningen och minimering av miljöfarliga kemikalier.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Staten bör ta sitt ägaransvar och fillskjuta invesferingskapifal om så erfordras.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill fråga statsrådet:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Kommer regeringen atf göra Vallvik fill en mönsferfabrik?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:38 av Kjell Dahlström (mp) till bostadsministern om den regionala samhällsutvecklingen:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Under ett par decennier, fram fill början av 80-f alet, utvecklades i Sverige, både polifiskt oeh vetenskapligt, goda kunskaper om regional utveckling och behovet av regional balans för en sund samhällsutveckling. Aktörer var exempelvis framstående forskare vid kulfurgeografiska insfitufioner, arki­tekter och politiker. Riksbankens jubileumsfond stod för stora anslag för forskning kring urbaniseringsprocessen. Expertgmppen för regional utred­ningsverksamhet, ERU, Sekretariatet för framtidsstudier, Nordiska institu­tet för samhällsplanering och Föreningen för samhällsplanering är andra exempel på organisationer som deltog i debatten om samhällets planering, då på 70-falef.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>En samstämmig uppfattning var atf vi behöver en mycket medveten regional planering i och av Sverige för atf klara de uppenbara balansbrister som uppstår mellan norr och söder och mellan storstad och landsbygd.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:101.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Dagens aktörer tycks ha glömt mycket av den klokskap som präglade<br> 74</span><span style='font-family:Verdana'>                      </span><span style='font-family:Verdana'>70-talsdebatfen om samhällsplaneringen. Nu planeras för en hejdlös utveck-</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section52> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:7.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section53> <div> <table cellspacing=0 cellpadding=0 hspace=0 vspace=0 width=118 height=48> <tr> <td valign=top align=left height=48 style='padding-top:0cm;padding-right: 1.9pt;padding-bottom:0cm;padding-left:1.9pt'> <p class=MsoNormal><i><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>5 oktober 1988 </span></i><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Meddelande om frågor</span></i></p> </td> </tr> </table> </div> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>ling i  området  mellan  Stockholm  och  Uppsala,  Uksom i  våra  andra     PrOt. 1988/89:3</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>storstadsområden. Den här "planeringen" skapar i dag oerhörda motsätt­ningar pä alla plan i vårt samhälle.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Är statsrådet medveten om dessa motsättningar? Har regeringen någon ambifion att stoppa den sneda regionala utvecklingen i dagens Sverige?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:39 av Ragnhild Pohanka (mp) fill statsrådet Georg Andersson om arbetsfillstånd för asylsökande:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Flyktingar som vänfar på asyl i Sverige lever under en oerhörd press på grund av fidigare upplevelser och av osäkerhet inför framfiden. Sysslolöshe­ten och känslan av att ligga Sverige till last ökar de psykiska och fysiska problemen.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:7.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Varför kan de inte få arbete hel-, halv- eller delfid under denna ofta långa vänfefid? De skulle ju på detta sätt också kunna bidra fill sin egen försörjning.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:40 av Eva Goes (mp) fill miljö- och energiministern om informatio­nen rörande cesiumhalfen i vilt m.m.:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Drygt två år efter Tjernobyl förvånas experter över de höga värdena av cesium 137 som uppmätts i rådjur oeh renar och även i svampar och bär.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Någon ny informafion har inte gått ut till hushållen i de mest drabbade områdena med redovisning av cesium, sfronfium och om "hot spöts".</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Vilka åtgärder ämnar Birgitta Dahl vidta för atf informera om ovanståen­de, och vilka åtgärder planeras för atf minimera intaget av cesium och sfronfium?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:41 av Paul Ciszuk (mp) till jordbruksministern om verksamheten vid köffbesikfningsbyräerna:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Förslag finns frän utredare och andra om att verksamheten vid våra kötfbesiktningsbyråer skall upphöra, och aff all slakt för avsalu därmed skulle tvingas till s.k. konfrollslakferier. Vissa skäl talar för en sådan förändring, men i dagsläget skulle den starkt försvåra utvecklingen av alternativt lantbruk.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt; margin-left:0cm;text-indent:8.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family: Verdana'>Vilka möjligheter ser jordbruksministern fill aff vi fär behålla den s. k. "byråslakten" i väntan på bättre modeller?</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section54> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>1988/89:42 av Gösta Lyngå (mp) fill kommunikationsministern om förbud mot flygfransporfer av radioaktivt material:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Just nu drar människor i stora delar av världen en lättnadens suck. Spillran av den sovjefiska satelliten Cosmos med en kärnkraftsreaktor ombord kommer förmodligen inte att störta än på fio år. Sä gynnsam är nämligen dess bana. Hot av denna typ är allvarliga pä grund av de konsekvenser som ett haveri i atmosfären kan innebära, och genom det faktum aff ingen kan</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>75</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section55> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section56> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3        påverka utgången. Man hoppas bara att olyckan sker någon annanstans än i</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>5 oktober 1988</span><span style='font-family:Verdana'>     </span><span style='font-family:Verdana'>ens egen bakgård.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt;text-indent:101.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Min fråga gäller risker som kan påverkas, nämligen de som orsakas av<br> Meddelande om frågor  _   </span><span style='font-family:Verdana'>          </span><span style='font-family:Verdana'>j-    w ..       ..   • i   <span style='text-transform: uppercase'>tt.»</span></span><span style='font-family:Verdana;text-transform: uppercase'>     </span><span style='font-family:Verdana;text-transform:uppercase'>i </span><span style='font-family:Verdana'>•    <span style='text-transform:uppercase'>j      </span>.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>flygtransport av radioaktivt matenal. Ett exempel ar den transport av</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>plutonium, som har planerats ske från Frankrike fill Japan; det gäller</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>japanskt kärnkraftsavfall som alltså upparbetats. Förutom att det kan ske en</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>olycka med utspridning av radioaktivt material i lufthavet, finns risken för</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>kapning av sådana plan med deras åtråvärda last. Konsekvenserna drabbar</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>även länder som inte kan vara med i beslutsprocesserna om transporterna.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Det är märkligt att många länder, däribland Sverige, inte explicif förbjuder</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>denna typ av transporter i sina luftmm.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga kommunikationsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Bör Sverige acceptera flygtransporter av stora mängder radioaktivt material?</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Bör inte Sverige arbeta för ett internationellt avtal som förbjuder flygtransporter av ovan nämnda typ?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:43 av Kent Lundgren (mp) till statsministern om politiska överlägg­ningar i vissa överlevnadsfrågor:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Trafiksituationen i Bohuslän behöver åtgärdas - t. ex. genom sänkt hastighet, hårdare trafikövervakning och förbättrade åtgärder för norra E 6-an - från Stora Höga och upp till Svinesund.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Det påbörjade motorvägsbygget är dock inte "rätt åtgärd" enligt min uppfattning, eftersom detta ökar såväl omfattningen som hastigheten på miljöförstörelsen i Bohuslän - både till lands och till sjöss - och denna bedöms redan så allvarlig, att invånarna själva anser den vara en omfattande miljökatastrof. Även Birgitta Dahl har medgett att projektet är förkastligt, med tanke på den miljökunskap och den miljöpolifik som socialdemokrafin i dag anser sig företräda.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Den prioritering av de gröna frågorna som demonstrerades av väljarna såväl i Bohuslän som i övriga Sverige - bl. a. genom att man gav miljöpartiet de gröna ett starkt stöd och genom att man också gav ökad styrka åt vpk och centern samt att man gav socialdemokratin ett förlängt förtroende - tolkar jag som en uttrycklig önskan från väljarna att prestige och revirtänkande skall upphöra i överlevnadsfrågorna och ersättas av ett ödmjukt samarbete över såväl parti- som blockgränserna.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Stort statsmannaskap är enligt min uppfattning att kunna erkänna ett felaktigt handlande och att kraftfullt medverka till dess rättelse.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Om statsministern delar dessa tolkningar, så vill jag fråga om det i så fall är möjligt att gemensamt sitta ner och förutsättningslöst diskutera ett eventuellt stopp för det pågående motorvägsbygget mellan Stora Höga och Ljungskile, liksom andra vitala överlevnadsfrägor.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>76</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section57> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section58> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>1988/89:44 av Anna Horn af Rantzien (mp) till utrikesministern om stöd åt esternas motstånd mot fosforifbrytning i norra Estland:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Från centralt håll i Sovjet planeras en omfattande fosforifbrytning i norra Estland, som om den förverkligas kommer att sänka gmndvattnet och kraftigt förorena både yt- och grundvatten.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Helt i strid mot Helsingforsavtalet (Östersjökonventionen) kommer Östersjön att tillföras vatten bemängt med bl. a. fosfor, radioaktiva ämnen och tungmetaller, som ytterligare stressar det hårt ansträngda växt- och djurlivet i vårt gemensamma hav.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vill Sveriges regering kraftfullt stödja esterna i deras motstånd mot den planerade fosforitbrytningen?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:45 av Hans Leghammar (mp) till miljö- och energiministern om miljölagstiftningen:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-family:Verdana'>I valrörelsen har SNF utfrågat partierna i olika miljöfrågor. I frågan om miljölagstiftningen svarade alla partier inkl. regeringspartiet att lagen skall stå i relation till vad naturen verkligen tål.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>När avser regeringen att detta vallöfte skall vara verkställt, och vilka delmål är uppställda?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:46 av Claes Roxbergh (mp) till kommunikationsministern om nya pendeltågslinjer till Göteborg:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Göteborg kvävs i avgaser. 90 % av luftföroreningarna som en göteborgare inandas kommer från biltrafiken. Den största trafiktillväxten sker över kommungränsen. Pendeltågstrafik på de befintliga järnvägslinjerna är nödvändig för att biltrafiken och därmed luftföroreningarna skall kunna</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>begränsas.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga statsrådet om han är beredd att omedelbart skapa möjlighet för nya pendeltågslinjer till Göteborg.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:47 av Anita Stenberg (mp) till socialministern om bedömningen av biverkningar från dentala material:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vill statsrådet Gertmd Sigurdsen medverka till att patienter med symtom på biverkningar från dentala material får en seriös bedömning och behand­ling av sina besvär samt att forskning för att få fram ofarliga tandlagningsma-terial starkt prioriteras?</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om frågor</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section59> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section60> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>1988/89:48 av Per Gahrton (mp) till statsministern om vapenexporten:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Inför den första rättegången om de ökända vapensmugglingarna från Sverige fill förbjudna länder har en av de åtalade framträtt och hävdat dels att det är fullens agerande som skadat Sveriges internationella anseende, dels att regeringen hela fiden varit medveten om vad som förevarit. Att vapensmugg­lingarna allvarligt har skadat Sveriges fredsrykte torde stå klart för var och en</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><b><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>77</span></b></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section61> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section62> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>      </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>som följer utländsk massmedia och upprätthåller kontakter med utländsk</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>5 oktober 1988</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>       </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>samhällsdebatt. Däremot är det inte klart vare sig att regeringen är medveten</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>~</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                             </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>om lägets allvar eller atf den är beredd atf vidta nödvändiga åtgärder för att</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Meddelande om frågor   ,</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>   </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>.._   „     .</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>       </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana;text-transform:uppercase'>j      </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>,.</span><span style='font-size: 9.0pt;font-family:Verdana'>         </span><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>r    >     ,•</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Arial'>■</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>   *      återupprätta Sveriges goda rykte som fredsnafion.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Mot denna bakgrund vill jag fråga statsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Inser statsministern aff Sveriges internationella fredsrykte i dag är så dåligt atf defta måste befraktas som det största hotet mot Sveriges säkerhet?</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Vilka åtgärder är statsministern beredd atf vidta för aff inför svenskarna och omvärlden bevisa att regeringen vill att Sverige skall vara känt, icke som vapenmånglarnafion, utan som fredsmäklarnafion?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:49 av Inger Schörling (mp) fill miljö- och energiministern om gränsvärde för strontium i livsmedel:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Gävleborgs län är ett av de områden som drabbats värst av radioakfivt nedfall efter kärnkraffsolyckan i Tjernobyl. De höga halter av cesium 137 som uppmätts i svamp, bär, älg och rådjur den senaste tiden har överraskat även de mest sakkunniga pä området.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>De mer omfattande mätningar som gjorts har gällt cesium 137, för vilket också gränsyärden i livsmedel fastställts.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Strontium har uppmätts i mycket liten omfattning.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:8.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Med tanke på att strontium har betydligt längre halveringstid än cesium 137, och dessutom huvudsakligen drabbar skelettet, är min fråga:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:7.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Varför finns inget gränsvärde för strontium i livsmedel?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:50 av 7/7/ Lindgren (mp) fill miljö- oeh energiministern om biltrafi­ken i storstadsområdena:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Det finns för närvarande - sedan i maj - en kommitté som samlar underlag om begränsning av trafikens hälso- och miljöeffekter i storstadsområdena.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Den 8 september beslutade regeringen föreslå atf denna kommitté också skulle utreda vilka lagändringar som behövs för atf "kommunerna skall kunna fatta beslut om åtgärder som förbjuder eller inskränker biltrafiken vid speciellt svåra luffföroreningssifnationer". Detta kunde statsrådet meddela göteborgsborna vid sitt besök där för några veckor sedan.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Eftersom biltrafiken allfid orsakar hälso- och miljöproblem (utöver frafiksfockningar o. d.) och förhållandena är olika från kommun till kom­mun, som var och en kan ha egna förslag till lösningar, vill jag veta:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Är miljöministern villig att medverka fill aff varje kommun - inte bara storstäderna - får generell rätt att i fortsättningen själv bestämma när och hur man skall agera för atf minska bilresandef i området - även med avgifter typ biltullar o. d. - innan luften blir hälsovådlig för dem som bor eller visfas där?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:51 av Carl Frick (mp) fill jordbruksministern om gift användningen i svenskt jordbruk:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:102.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Under valkampanjen 1985 lovade dåvarande jordbruksministern Svante<br> 78</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                            </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Lundkvist aff giffanvändningen i jordbruket skulle halveras inom fem är. Tre</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section63> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:8.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section64> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>av dessa fem år har gått, och av tillgänglig statisfik från SCB kan vi utläsa att de använda mängderna har minskat högst obetydligt. Till detta kommer atf de använda gifternas giftighet har ökat. Vi får nu rapporter om att jordbruksgiffer finns i dricks- och grundvatten i halter som ligger långt över de värden som WHO rekommenderar. Min fråga till statsrådet är;</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Vad avser regeringen att göra för att se fill aff dricksvatten befrias från risken att innehålla jordbruksgifter?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:52 av Lars Norberg (mp) fill miljö- och energiministern om offent­liggörande av avtal om export av kärnkraftsavfall:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Svensk kärnkraffsindusfri har med statsmakternas fillstånd och medver­kan bedrivit byteshandel med den tyska kärnkraftsindustrin. Sålunda har den svenska industrin tagit ansvaret för 25 ton s. k. MOX-bränsleavfall mot aff tyskarna övertagit ansvaret för det svenska avfall som transporteras till La Hague i Frankrike för upparbetning oeh plutoniumframställning. Med hänsyn fill dessa avfallsmängders extrema giftighet, långsamma avklingning och dess begärlighef som råvara för atombomber sträcker sig detta ansvar minst 100 000 år framåt i tiden.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Det är enligt min mening moraliskt helt oförsvarbart atf påbörda kommande generationer ett sådant ansvar. Detta har dock redan skett genom driften av kärnkraftverken och de avtal om avfallet som slutits. I denna situafion borde det stå helt klart att det också är moraliskt oförsvarbart gentemot kommande generationer att detta ansvar påläggs dem genom hemliga avtal, som mofiveras av affärshemligheten, dvs. vinstintressen.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:7.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Är statsrådet beredd att verka för att avtalen blir offenfliga?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>1988/89:53 av Elisabet Franzén (mp) fill kommunikationsministern om kostnaden för motorvägsbygget Sfenungsund-Uddevalla:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Regeringen uppdrog den 24 januari 1985 åt vägverket att projektera och upprätta arbetsplaner för att bygga motorväg frän Stenungsund till Uddeval­la. I underlaget fanns en färsk kostnadsberäkning pä 450 milj. kr. gjord av vägdirektören i O-län.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Ett oeh ett halvt år senare beräknas kostnaden fill 780 milj. kr. och den samhällsekonomiska förlusten till 421 milj. kr. i en PM från vägverket i Boriänge daterat den 24 oktober 1986.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Efter ytterligare ett halvår, under våren 1987, publicerade vägverket en rapport. Väg E 6 Lokaliseringsstudie Forshälla-Svinesund, med underlag för en kostnadsberäkning på lägst 980 milj. kr.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt;text-indent:8.0pt'><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Vilken är den aktuella kalkylen på kostnader och samhällsekonomisk förlust för motorvägsbygget Sfenungsund-Uddevalla?</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Hur dyr får denna motorväg bli och hur stor samhällsekonomisk förlust kan regeringen acceptera utan att avbryta byggandet?</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3 5 oktober 1988</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:7.0pt'><i><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>Meddelande om frågor</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section65> <p class=MsoNormal style='margin-top:15.0pt'><span style='font-size:9.0pt; font-family:Verdana'>79</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section66> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:11.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section67> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Prot. 1988/89:3        1988/89:54 a\Åsa Domeij (mp) till jordbruksministern om högre avgifter på<br> 5oktober 1988</span><span style='font-family:Verdana'>      </span><span style='font-family:Verdana'>konstgödselkväve m.m.:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:92.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-92.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om frågor Inom svenskt jordbruk används stora mängder insatsmedel som t. ex. konstgödselkväve och kemiska bekämpningsmedel för aff uppnå höga skördar. Detta orsakar svåra miljöproblem samt dålig resurshushållning.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Jordbruket har problem med en dyr överskottsproduktion av bl. a. vete. Regeringen har genom olika åtgärder försökt minska den areal som använts för produktion av mat.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Överskottsproduktion gör det lättare att minska användningen av konst­gödselkväve och kemiska bekämpningsmedel, eftersom vi då borde kunna acceptera en lägre skördenivå. Användningen av insatsmedlen kan minskas genom avgifter som återförs till bönderna, t. ex. i form av arealbidrag.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Är regeringen beredd att lägga så höga avgifter på konstgödselkväve och kemiska bekämpningsmedel att användningen minskas kraftigt?</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Om svaret är ja, är regeringen beredd att återföra de pengar man fär in på avgifterna till bönderna?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:55 av Roy Ottosson (mp) till miljö- och energiministern om skyddet av naturskog:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>En huvudfråga för den ideella naturvården i Sverige har sedan mycket länge varit att få till stånd ett tillräckligt skydd av naturskog. Inventeringar som genomförts av myndigheterna under 80-talet visar att behovet av skydd för urskogsliknande områden är akut, särskilt i södra Sverige.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>En samlad miljörörelse kräver att minst 1 % av den produktiva skogsarea­len avsätts som strikt skyddade reservat. Med nuvarande anslagstilldelning skulle det dröja minst 50 år för att uppnå enprocentsmålet, vilket med största sannolikhet innebär att målet aldrig uppnås, eftersom nu gällande skogs­vårdslag tvingar skogsägarna att awerka de skyddsvärda skogarna. Detta sker för övrigt redan.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Med hänsyn till att socialdemokrafiska företrädare under valrörelsen ofta har hävdat att regeringen numera skall "ta krafttag för miljön" ställer jag följande fråga till miljöminister Birgitta Dahl:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vill statsrådet medverka till att minst 1 % av landets produktiva skogs­areal avsätts som strikta reservat, och när kan detta mål i så fall uppfyllas?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1988/89:56 av Agne Hansson (c) till finansministern om tullstationen i Västervik:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Som en följd av regeringens besparingsförslag hotas flera tullstationer av nedläggning. Det gäller bl. a. tullstationen i Västervik. En nedläggning av tullstationen i Västervik skulle få katastrofala följder och slå hårt mot både hamnverksamheten och näringslivet.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Även ur besparingssynpunkt kan en nedläggning ifrågasättas. De långa<br> avstånd som finns i Kalmar län skulle i stället leda till fördyringar vid en<br> eventuell nedläggning och avbemanning i Västervik.<br> </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>j,Q</span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>                              </span><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Det kan inte anses vara rimligt aff besparingar i ett ur regionalpolifisk</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section68> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section69> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>synpunkt hårt utsatt område skall få denna effekt. Därför krävs klara besked Prot. 1988/89:3 från regeringen omgående för att den planerade omorganisation som 5 oktober 1988 tullverket arbetar med inte skall få dessa konsekvenser.</span></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>.„  ... ,..    o</span></i><i><span style='font-family:Verdana'>                                                                 </span></i><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om frågor</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill darfor fråga:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att förhindra att regeringens sparnit resulterar i indragning av tullstationen i Västervik?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:14.0pt'><span style='font-family:Verdana'>11 § Kammaren åtskildes kl. 09.09. In fidem</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:19.0pt'><span style='font-family:Verdana'>BENGT TORNELL</span></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>/Gunborg Apelgren</span></i></p> </div> GC093 Riksdagens protokoll 1988/89:3 prot_198889__3.pdf 1020350 pdf http://data.riksdagen.se/fil/B424F409-6791-49F0-BD75-C08E1CE1898E