Riksdagen - RSS http://www.riksdagen.se/ RSS från riksdagen sv Riksdagen Thu, 17 Oct 2019 15:12:03 +0200 Riksdagen 20 Riksdagen - RSS http://www.riksdagen.se/ http://www.riksdagen.se/Templates/Images/logotyp.gif 98 26 riksdagsinformation@riksdagen.se Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 3 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku3    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku3 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku3 Thu, 8 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 1 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku1    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku1 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku1 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 2 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku2    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku2 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku2 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 4 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku4    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku4 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku4 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 5 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku5    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku5 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku5 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Memorial N:o 6 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku6    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku6 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku6 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 7 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku7    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku7 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku7 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 8 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku8    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku8 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku8 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 9 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku9    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku9 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku9 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 10 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku10    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku10 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku10 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 11 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku11    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku11 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku11 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Aflåtande Ko i% riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku12    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku12 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku12 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 13 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku13    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku13 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku13 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Memorial N:o 14 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku14    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku14 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku14 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Konstitutionsutskottets Utlåtande N:o 15 riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 1892:Ku15    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_CP10Ku15 http://data.riksdagen.se/dokument/CP10Ku15 Wed, 7 Mar 2018 00:00:00 +0200 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m. riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 2011/12:SfU16   
<p>Bostadstillägg till den som får ålderspension, efterlevandepension eller sjuk- och aktivitetsersättning är i dag tidsbestämt. Från den 1 november 2012 ska bostadstillägg i stället som huvudregel beviljas tills vidare. Det ska göra handläggningen enklare och effektivare.</p> <p>Pensionsmyndigheten ska få bevilja efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandelivränta utan ansökan av den efterlevande. Myndigheten har nämligen i de flesta fall redan tillgång till de uppgifter som den efterlevande i dag lämnar i sin ansökan.</p> <p>Barnpension, efterlevandestöd och eventuell barnlivränta betalas ut till barn som inte har fyllt 18 år om den ena eller båda föräldrarna har avlidit. Förmånerna kan under vissa villkor förlängas. Barnet ska då lämna in en blankett som vårdnadshavaren måste underteckna eftersom barnet fortfarande är underårigt. Regeln ändras nu så att barnet självt ska underteckna blanketten.</p>
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_GZ01SfU16 http://data.riksdagen.se/dokument/GZ01SfU16 Thu, 13 Sep 2012 12:53:31 +0200
Frågor om subventioner till kärnkraft riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 2011/12:NU24   
<p>Riksdagen beslutade våren 2010 att ge regeringen i uppdrag att föreslå lagstiftning eller andra åtgärder som innebär att direkta eller indirekta statliga subventioner till kärnkraft inte ska få förekomma. Regeringen har nu redovisat sin uppfattning i en skrivelse till riksdagen. Regeringen menar bland annat att det är principiellt och konstitutionellt tveksamt med lagstiftning som förbjuder riksdagen att fatta beslut om att subventionera kärnkraft. Näringsutskottet har granskat skrivelsen och anser att regeringen ger en god bild av vad som bör beaktas i samband med frågor om subventioner av kärnkraft. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.</p>
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_GZ01NU24 http://data.riksdagen.se/dokument/GZ01NU24 Fri, 8 Jun 2012 13:35:31 +0200
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 2011/12:KU21   
<p>Det är viktigt att regeringen påbörjar behandlingen av riksdagens tillkännagivanden så snart som möjligt. Det anser riksdagen och betonar detta i ett tillkännagivande till regeringen.</p> <p>Regeringen har fortfarande inte avslutat behandlingen av ett tillkännagivande om upphovsrätten och offentlighetsprincipen som riksdagen beslutade om för mer än tolv år sedan. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med ett förslag inom 2012.</p> <p>Riksdagens tillkännagivanden bygger på konstitutionsutskottets, KU:s, behandling av regeringens årliga redogörelse för hur den har behandlat riksdagens skrivelser. Under de senaste åren har andelen oavslutade ärenden minskat, men i år har trenden brutits och andelen ärenden som inte ännu är slutbehandlade har ökat. KU anser att det är olyckligt, i synnerhet som det totala antalet redovisade riksdagsskrivelser är lägre än tidigare år. Riksdagen lade regeringens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.</p> <p>KU har även granskat riksdagsstyrelsens redogörelse för hur den har behandlat riksdagens skrivelser. Dessutom har KU granskat regeringens redogörelse för vad den har gjort när det gäller barn som har blivit olovligt bortförda till andra länder. Utrikesdepartementet har bland annat arbetat för att förbättra samarbetet med andra länders myndigheter. Man har också förbättrat informationen till vårdnadshavare och myndigheter. Riksdagen lade även redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.</p>
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_GZ01KU21 http://data.riksdagen.se/dokument/GZ01KU21 Thu, 7 Jun 2012 15:50:32 +0200
Granskningsbetänkande riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 2011/12:KU20  Bilaga, del 3   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_GZ01KU20d3 http://data.riksdagen.se/dokument/GZ01KU20d3 Thu, 7 Jun 2012 10:56:18 +0200 Granskningsbetänkande riksdagsinformation@riksdagen.se Betänkande 2011/12:KU20  Del 1  
<p>Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 21 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten.</p> <ul> <li>Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström får kritik av KU för sina uttalande och sitt agerande i en EU-fråga. Regeringen följde inte riksdagens råd och synpunkter med tillräckligt eftertryck. Arbetsmarknadsministern har även gjort missvisande uttalanden vid regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd.</li> <li>Regeringens agerande i samband med den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige var alltför passivt, menar KU. När regeringen fick kännedom om övervakningen inledde den ett arbete med att ta reda på sakförhållandena, men arbetet avbröts när åklagaren beslutade om förundersökningar. Inom polisen i Stockholms län, Säpo och Regeringskansliet har det funnits viss, om än fragmentarisk, information som kan kopplas till övervakningen. Vissa uppgifter borde även ha nått regeringen långt tidigare.</li> <li>Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab får också kritik av KU. Enligt utskottet visste dåvarande näringsminister Maud Olofsson på ett tidigt stadium att General Motors inte hade för avsikt att godkänna den aktuella affärsmannen som ägare till Saab. Dessa uppgifter vidarebefordrades aldrig till Riksgäldskontoret.</li> <li>I regeringens arbete med att förbereda den nya lärarlegitimationen har viktiga delar av innehållet inte hållit tillräckligt hög kvalitet, enligt KU. Regeringen borde även ha hört berörda myndigheter i större utsträckning innan man fattade beslut om den så kallade behörighetsförordningen. Sammantaget har bristerna bidragit till att reformen blev försenad. Regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag, och här har regeringen brustit.</li> <li>KU kritiserar även Näringsdepartementets hantering av en fråga om bristande järnvägsunderhåll. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd fick inte tillräcklig information av Trafikverket om att verket hade tecknat ett så kallat upphörandeavtal med en entreprenör som ger företaget rätt till en viss ersättning. Regeringen och ansvariga ministrar har ett övergripande ansvar för att försäkra sig om att myndigheter informerar regeringen på sina respektive områden.</li> <li>Dåvarande forskningsminister Tobias Krantz får kritik av KU för hantering av en överläkare som tidigare utsetts till ledamot i en etikprövningsnämnd. När Utbildningsdepartementet fick information om att överläkaren var misstänkt för brott kontaktade man överläkaren för att framföra att det var lämpligt för henne att ta en timeout. Detta borde ha varit en fråga för nämnden och dess ordförande att hantera, menar KU. Departementet borde endast ha haft kontakt med ordföranden.</li> </ul> <p>Riksdagen lade KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.</p>
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_GZ01KU20 http://data.riksdagen.se/dokument/GZ01KU20 Thu, 7 Jun 2012 10:56:13 +0200