Så funkar dokument-ID

Alla dokument på riksdagens öppna data har ett unikt ID. Det finns i slutet av dokumentets webbadress och kan användas för att unikt identifiera ett dokument.

Varje dokument-ID består av tre olika delar:

  • kod för riksmöte/år
  • kod för dokumentserie
  • dokumentbeteckning

Exemplet nedan har ID GZ01MJU21. XML-taggen för dokument-ID är dok_id.

https://data.riksdagen.se/dokument/GZ01MJU21

Svensk författningssamling (SFS), det vill säga lagar, är ett undantag från standarden. Dokument-ID för SFS:er består av beteckningen "sfs" följt av år och nummer, med bindestreck mellan alla tre delar.

SFS 1974:152 har till exempel dokument-ID sfs-1974-152.

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1974-152

Kod för riksmöte eller år

De två första tecknen i ett dokument-ID anger riksmöte eller år för dokumentet:

Tecken Riksmöte/år
FT 1970
FU 1971
FV 1972 
FW 1973 
FX 1974 
FY 1975
FZ 1975/76
G0 1976/77 
G1  1977/78 
G2 1978/79 
G3  1979/80 
G4  1980/81 
G5  1981/82 
G6  1982/83 
G7  1983/84 
G8  1984/85 
G9  1985/86 
GA  1986/87 
GB  1987/88 
GC  1988/89 
GD  1989/90 
GE  1990/91 
GF  1991/92 
GG  1992/93 
GH 1993/94
GI 1994/95
GJ 1995/96
GK 1996/97
GL 1997/98
GM 1998/99
GN 1999/2000
GO 2000/01
GP 2001/02
GQ 2002/03
GR 2003/04
GS 2004/05
GT 2005/06
GU 2006/07
GV 2007/08
GW 2008/09
GX 2009/10
GY 2010/11
GZ 2011/12
H0 2012/13
H1 2013/14
H2 2014/15
H3 2015/16
H4 2016/17
H5 2017/18
H6 2018/19
H7 2019/20
H8 2020/21
H9 2021/22
HA 2022/23
HB 2023/24
ZZ Fallback*
*Uppgift om riksmöte eller år saknas.

Kod för dokumentserie (dokumentseriekod)

Det tredje och fjärde tecknet i ett dokument-ID anger vilken dokumentserie dokumentet ingår i:
Tecken Dokumentserie
01 Betänkande eller utlåtande
02 Motion
03 Proposition eller regeringsskrivelse
04 Framställning eller redogörelse
05 Yttrande
06 Fakta-pm
09 Kammarens protokoll
10 Interpellation 
11  Skriftlig fråga 
12  Svar på skriftlig fråga 
0A  EU-nämndens stenografiska uppteckningar 
0H  Sammanställning 
0I  Kammarens föredragningslista 
0J  Kammarens talarlista 
0K  Riksdagsskrivelse 
0L Kallelse och föredragningslista 
0M  Ministerråd 
0N EU-nämndens bilaga 
0W  Rapport från riksdagen (rfr) 
A1 Utskottsdokument 
A2  EU-nämndens dokument 
A3  Utskottsmöte 
A4  Skriftligt samråd
A5 Utrednings från Riksdagsförvaltningen (urf) 
A6 Utredning från riksdagen (urd)
B1 Kommittédirektiv (dir)
B2 Kommittéberättelse (komm)
B3 Statens offentliga utredning (sou)
B4 Departementsserien (ds)
B5 Riksrevisionens granskningsrapport (rir)
B6 EU-förslag (kom)
C1 Kammaraktivitet

C2

Sammankomst utanför kammaren (t ex utfrågningar, seminarier, presskonferenser)

C3 Votering
C4 Övriga kalenderhändelse (t ex att allmänna motionstiden startar/slutar)
CC Bilaga
D1 Sammanställning
ZZ Fallback*

 *Uppgift om dokumentserie saknas.

Dokumentbeteckning

Det femte tecknet och alla tecken därefter i ett dokument-ID anger dokumentets beteckning. Hur dokumentbeteckningen ser ut beror på vilken dokumentserie dokumentet ingår i.

För betänkanden (dokumentseriekod 01) och motioner (dokumentseriekod 02) är dokumentbeteckningen lika med utskottsbeteckningen och ett löpnummer. AU1 är till exempel beteckningen för arbetsmarknadsutskottets första betänkande. A1 är beteckningen för den första motion som remitterades till arbetsmarknadsutskottet.

För interpellationer (dokumentseriekod 10), skriftliga frågor (dokumentseriekod 11) och svar på skriftliga frågor (dokumentseriekod 12) är dokumentbeteckningen ett löpnummer, till exempel 123. Detta gäller även för till exempel SOU och DS.

För flera dokumentserier, till exempel utredningar från Riksdagsförvaltningen (dokumentseriekod A5) och rapporter från riksdagen (dokumentseriekod 0W), är dokumentbeteckningen lika med förkortningen för dokumentserien och ett löpnummer, till exempel rfr3, som är beteckningen för den tredje rapporten från riksdagen.

Dokumentbeteckningen för dokumentserierna kammaraktiviteter (dokumentseriekod C1), sammankomster (dokumentseriekod C2) och kalenderhändelser (dokumentseriekod C4) konstrueras något annorlunda. Beteckningen består av tre delar. Först kommer datumet för aktiviteten, därefter en kod för typen av kammaraktivitet eller sammankomst och sist ett löpnummer som används om fler än en kammaraktivitet eller sammankomst av samma typ äger rum samma dag. Koden för olika typer av kammaraktiviteter och sammankomster är enligt tabellen nedanför. Mer detaljerade beskrivningar av de olika aktiviteterna i kammaren finns på riksdagens webbplats.

Debatter och beslut i kammaren (riksdagen)

Tecken Förklaring
av avslutning
bu budgetdebatt
dv debatt med anledning av vårpropositionen
ro riksmötets öppnande
up upprop
va val
are återrapportering från Europeiska rådets möte
ip  interpellationsdebatt
ap  ärendedebatt 
fs  frågestund 
bl  bordläggning av ärenden 
bd  bordläggningsdebatt 
bp  bordläggningsplenum 
vo  beslut (voteringar) 
sf  statsministerns frågestund 
ad  aktuell debatt 
al  allmänpolitisk debatt 
sd  särskild debatt 
pd  partiledardebatt 
ar  information från regeringen 
ud  utrikespolitisk debatt 
dt  allmän debattimme 
rd  remissdebatt 
ou  öppen utskottsutfrågning 
pk presskonferens
se seminarium
os öppet samråd
oh öppet hus
in inledning
ur Ungdomens riksdag
pa parentation
st sammanträde
kf konferens
pf anmälan om partiföreträdare
ha hälsningsanförande
hh högtidlighållande
eu EU-debatt
ib inkommande besök
ub utgående besök
kal kalenderhändelse
 
Voteringar kan höra till två olika dokumentserier, antingen kammaraktivitet (dokumentseriekod C1) eller votering (dokumentseriekod C3):
  1. En votering som hör till dokumentserien kammaraktivitet avser hela voteringstillfället, det vill säga alla ärenden som ska voteras. Dokument-ID för en sådan votering skapas i förhand, när det fortfarande inte är känt exakt vilka ärenden som ska voteras, och används i kalendern på riksdagen.se. Ett exempel: H0C120120919vo1 betyder 2012/13 (H0), kammaraktivitet (C1), den 19 september 2012 (20120919), beslut (vo) och 1 (första voteringen den dagen).

  2. En votering som hör till dokumentserien votering avser ett specifikt ärende. Dokument-ID för en sådan votering skapas i efterhand för att kunna knyta voteringen till ärendet. Ett exempel: GZC320120619FiU22 som betyder 2011/12 (GZ), votering (C3), den 19 juni 2012 (20120619) och dokumentbeteckningen för betänkandet i ärendet (FiU22).

Tolkade sändningar på engelska och teckenspråk förekommer. Dessa märks upp sist i dok_id:et med en (engelska) eller tt (teckenspråk). Exempel: H1C120131016pden och H1C120131016pdtt, som betyder 2013/14 (H1), kammaraktivitet (C1), den 16 oktober 2013 (20131016), partiledardebatt (pd) och således engelska (en) eller teckenspråkstolkad (tt). Notera att i dessa fall kan det alltså finnas två eller tre kalenderhändelser för samma debatt. I de fall det finns tolkade sändningar så finns det även alltid en vanlig kalenderhändelse (i det här fallet H1C120131016pd).

Texten granskades: 25 juni 2019