Förordning (2023:233) om elstöd till företag

SFS nr: 2023:233
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2023-05-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till företag för att mildra effekterna av höga elpriser (elstöd).

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 6 kap. 4 § ellagen (1997:857) i fråga om 20 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §   Elstöd får endast lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 5 maj 2023 i ärende SA. 106512 (2023/N).

4 §   Elstöd enligt denna förordning lämnas som bidrag för 2023.

5 §   Skatteverket prövar frågor om elstöd enligt denna förordning.

Ord och uttryck

6 §   I denna förordning avses med

näringsidkare: en fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige som avses i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229),
företag: en juridisk person eller näringsidkare,
elslutkund: ett företag vars köp av el avser eget bruk,
fastprisavtal: ett avtal som för en förutbestämd tid garanterar en elslutkund ett fast pris per kilowattimme eller liknande.

Företag ska anses vara i intressegemenskap om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

I övrigt har ord och uttryck som används i denna förordning samma betydelse som i ellagen.

Finansiering

7 §   Elstödet och den administration som krävs för utbetalningen finansieras genom användning av överintäkter till följd av intäkter från överbelastning på det sätt som avses i artikel 9 i rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Förutsättningar för stöd

8 §   Ett företag som är en elslutkund har, efter ansökan, rätt till elstöd, om
   1. företaget hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022,
   2. uttagspunkten finns i något av de två sydligaste elområdena (elområdena 3 och 4),
   3. el togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021-september 2022 (referensperioden), och
   4. uttaget av el inte berättigar till elstöd enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022.

Ett dödsbo efter en näringsidkare som har avlidit den 17 november 2022 eller senare har, efter ansökan, rätt till elstöd, om villkoren i första stycket 1-4 är uppfyllda i fråga om den avlidne.

En näringsidkare som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022 har, efter ansökan, rätt till elstöd, om villkoren i första stycket 1-4 är uppfyllda.

9 §   Om ett företag som haft ett sådant avtal som avses i 8 § första stycket 1 har upplösts utan likvidation till följd av fusion, övergår rätten till elstöd enligt 8 § till det övertagande företaget.

Om ett överlåtande företag som haft ett sådant avtal som avses i 8 § första stycket 1 har upplösts utan likvidation till följd av delning där det överlåtande företagets samtliga tillgångar och skulder övertagits av två eller flera andra företag övergår rätten till elstöd enligt 8 § till det eller de övertagande företag som övertagit uttagspunkten eller uttagspunkterna.

Första och andra styckena gäller endast om det övertagande företaget är ett sådant företag som anges i 37 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229).

10 §   Genom att ansöka om elstöd samtycker sökanden till att den information som avses i 38 och 39 §§ offentliggörs.

11 §   Elstöd får inte lämnas om den sökande eller någon som ska prövas enligt andra stycket vid tidpunkten för beslutet
   1. under de senaste två åren har brutit mot villkor som har meddelats enligt 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) eller på annat sätt missbrukat ett godkännande för F-skatt och missbruket inte är obetydligt,
   2. inte har redovisat eller betalat skatter eller avgifter enligt skatteförfarandelagen eller motsvarande utländska skatter eller avgifter i en utsträckning som inte är obetydlig,
   3. inte har följt ett föreläggande att lämna inkomstdeklaration eller sådana särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 6 § skatteförfarandelagen, eller har lämnat eller godkänt så bristfälliga uppgifter att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning, eller
   4. har näringsförbud.

Om den sökande enligt 56 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) är ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, ska prövningen enligt första stycket även avse en företagsledare i företaget eller bolaget och andra fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som han eller hon är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i. Om den sökande är näringsidkare och är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag, ska prövningen även avse dessa företag eller bolag. Prövningen av fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag ska bara avse missförhållanden som kan hänföras till företagsledaren.

Första och andra styckena gäller inte för
   1. företag som är godkända för F-skatt enligt 9 kap. 1 § skatteförfarandelagen,
   2. sådana stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen,
   3. privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § inkomstskattelagen,
   4. dödsbon, eller
   5. samfällighetsföreningar.

12 §   Elstöd får inte lämnas till ett företag som vid tidpunkten för beslutet
   1. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden,
   2. har skatte- eller avgiftsskulder eller andra skulder som vid beslutstillfället har överlämnats till Kronofogdemyndigheten och som vid indrivning handläggs som allmänt mål, eller
   3. är i likvidation eller försatt i konkurs.

Elstöd får inte heller lämnas till ett företag om företaget eller en fysisk person som äger eller kontrollerar företaget omfattas av sanktioner antagna av Europeiska unionen i enlighet med punkt 52 i Europeiska kommissionens meddelande Tillfällig kris- och omställningsram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2023/C 101/03).

Elstöd får inte heller lämnas till ett företag som hade ett eller flera fastprisavtal som började gälla före den 24 februari 2022, som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 och som avsåg företagets hela elförbrukning.

13 §   Elstöd får inte lämnas till statliga myndigheter eller till sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som avses i 1 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution.

14 §   Elstöd får inte lämnas till en sökande som tidigare har beviljats stöd enligt denna förordning.

Elstöd får inte heller lämnas till en sökande om ett annat företag som tidigare har beviljats elstöd enligt denna förordning var i intressegemenskap med det sökande företaget när det stödet beviljades. Detta gäller dock inte om företagen ansökt om stöd samtidigt enligt 30 § första stycket eller Skatteverket har beslutat att ansökningarna inte behöver lämnas samtidigt enligt 30 § andra stycket.

Stödets storlek

15 §   Elstödets storlek ska beräknas utifrån den mängd el som tagits ut för förbrukning under referensperioden
   1. med 79 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i det sydligaste elområdet (elområde 4), och
   2. med 50 öre per kilowattimme för övriga uttagspunkter (elområde 3).

16 §   Elstöd får lämnas med högst 20 miljoner kronor per stödberättigat företag.

Om ett stödberättigat företag är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna gäller i stället de stödbelopp som följer av 18 och 19 §§, oavsett om företaget ingår i en intressegemenskap eller inte.

17 §   Om flera företag i en intressegemenskap har rätt till elstöd avser det maximala stödet enligt 16 § hela intressegemenskapen.

18 §   Om ett eller flera företag i en intressegemenskap till någon del är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter får det sammanlagda elstödet till de företagen inte överstiga 2,5 miljoner kronor. Från detta belopp och det maximala stödet enligt 16 § ska avdrag göras för stöd som har beviljats samma företag enligt förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn eller enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare.

19 §   Om ett eller flera företag i en intressegemenskap till någon del är verksamma inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, men inte inom primärproduktion av jordbruksprodukter, får det sammanlagda stödet till de företagen inte överstiga 3 miljoner kronor. Från detta belopp och det maximala stödet enligt 16 § ska avdrag göras för stöd som har beviljats samma företag enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare.

Nätföretagens rapportering av mätresultat

20 §   Ett nätföretag ska i fråga om uttagspunkter för företag som är elslutkunder i elområdena 3 och 4 till Skatteverket rapportera följande uppgifter som behövs för att besluta om elstöd:
   1. mängden el som tagits ut för förbrukning i uttagspunkten under referensperioden,
   2. namn och person-, samordnings- eller organisationsnummer för den elslutkund som hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med nätföretaget den 17 november 2022,
   3. i vilket elområde uttagspunkten finns, och
   4. anläggningsidentitet för uttagspunkten.

Rapportering enligt första stycket ska inte ske för
   1. en uttagspunkt, om den som tagit ut el har bedömts vara berättigad till elstöd enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022 för den uttagspunkten,
   2. statliga myndigheter, och
   3. sådana företag där uppgifterna till någon del avser sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som avses i 1 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Skatteverket får besluta om när och i vilket format uppgifterna ska lämnas.

21 §   Om ett nätföretag inte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § får Skatteverket förelägga företaget att lämna in uppgifterna.

För företag som omfattas av 20 § andra stycket 3 ska nätföretag lämna de uppgifter som framgår av 20 § första stycket efter begäran av Skatteverket.

Myndigheters skyldigheter att lämna uppgifter till Skatteverket

22 §   Boverket och berörda länsstyrelser ska till Skatteverket lämna de uppgifter om beslut i ärenden enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare och förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn som behövs för Skatteverkets handläggning av ärenden om elstöd.

23 §   Bolagsverket ska på begäran lämna följande uppgifter till Skatteverket:
   1. om en person har näringsförbud,
   2. vilka personer som äger eller kontrollerar ett företag, och
   3. om ett företag är i likvidation eller försatt i konkurs.

Bolagsverket ska även på begäran lämna de uppgifter som behövs för Skatteverkets kontroll av företags intressegemenskap och av om en person är företagsledare.

24 §   Försäkringskassan ska på begäran till Skatteverket lämna uppgift om huruvida stöd enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022 har beviljats för el som tagits ut för förbrukning i en viss uttagspunkt.

25 §   Affärsverket svenska kraftnät ska på begäran till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att kunna genomföra kontroller och säkerställa korrekta utbetalningar av elstöd.

Handläggning av stödärenden

26 §   En ansökan om elstöd ska innehålla följande uppgifter:
   1. vilket företag som ansöker om stöd,
   2. om företaget uppfyller förutsättningarna enligt 8 och 9 §§,
   3. en försäkran om att ingen av de omständigheter råder som enligt 11-14 §§ hindrar att stöd lämnas,
   4. om företaget är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna,
   5. mängden el som tagits ut för förbrukning i de aktuella uttagspunkterna under referensperioden,
   6. anläggningsidentitet för de aktuella uttagspunkterna,
   7. om företaget är i intressegemenskap med något annat företag och, i så fall, om elstöd har beviljats till det företaget,
   8. om det sökande företaget och företag i dess intressegemenskap har beviljats stöd enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare eller enligt förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn, och
   9. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för prövningen av ansökan.

27 §   Om det sökta elstödet överstiger en miljon kronor ska ansökan även innehålla uppgifter om
   1. vilken kategori företaget hör till enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,
   2. den region där företaget är beläget på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014, och
   3. företagets verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifter enligt första stycket ska också lämnas av ett företag som är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, om det sökta elstödet överstiger 100 000 kronor.

Den region respektive det verksamhetsområde som ska anges enligt första stycket 2 och 3 är den region respektive det verksamhetsområde som störst andel av den el som tagits ut för förbrukning under referensperioden kan hänföras till.

28 §   Skatteverket får förelägga ett företag att lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om elstöd. Det ska anges i föreläggandet att ärendet kan avgöras även om handlingarna eller uppgifterna inte lämnas in.

29 §   En ansökan om elstöd ska lämnas elektroniskt till Skatteverket. Ansökan ska lämnas i ett formulär som fastställs av Skatteverket. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att en ansökan ska lämnas på annat sätt.

Ansökan om stöd får göras tidigast den 30 maj 2023 och ska ha kommit in senast den 25 september 2023.

Uppgifterna i en ansökan om elstöd ska lämnas på heder och samvete.

30 §   Om flera företag vid tidpunkten för ansökan anses vara i intressegemenskap, ska de ge in sina ansökningar samtidigt. Dessa företag ska också lämna uppgifter om strukturen för intressegemenskapen.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att en ansökan inte behöver lämnas samtidigt för ett eller flera företag i intressegemenskap.

31 §   Om det totala elstöd som företagen i intressegemenskapen ansöker om överstiger de högsta belopp som avses i 16 och 17 §§, ska det stöd som beviljas fördelas på respektive företag i förhållande till storleken på det stöd som vart och ett av företagen hade haft rätt till om de högsta beloppen enligt 16 och 17 §§ inte hade gällt.

Om en fördelning av elstöd innebär att det totala stödet till företag i en intressegemenskap överskrider de högsta belopp som avses i 18 och 19 §§, ska stödet till de företag som omfattas av 18 och 19 §§ fördelas på respektive företag i förhållande till storleken på det stöd som vart och ett av företagen hade haft rätt till om de högsta beloppen enligt 18 och 19 §§ inte hade gällt. En eventuell överskjutande del av stödet ska då fördelas till de företag i intressegemenskapen som inte omfattas av 18 och 19 §§ enligt den fördelning som anges i första stycket.

32 §   Ett företag som har ansökt om eller beviljats elstöd ska omgående anmäla till Skatteverket om de uppgifter som lämnats till Skatteverket visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

Beslut om stöd

33 §   Ett beslut om att bevilja elstöd ska fattas senast den 31 december 2023.

34 §   Ett beslut om elstöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren på Skatteverkets begäran ska lämna de uppgifter och handlingar som krävs för kontroll av stödet.

Ett beslut om elstöd ska även innehålla en upplysning om skyldigheten enligt 32 §.

Tillgodoräknande och återbetalning av stöd

35 §   Regler om tillgodoräknande av elstöd, återbetalningsskyldighet och återkrav finns i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

36 §   Bestämmelser om offentliggörande och rapportering finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

37 §   Skatteverket ska föra det register som avses i punkt 90 i Europeiska kommissionens meddelande Tillfällig kris- och omställningsram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2023/C 101/03) för det stöd som beslutats enligt denna förordning.

38 §   För elstöd som överstiger en miljon kronor ska Skatteverket offentliggöra den information som avses i
   - bilaga III till förordning (EU) nr 651/2014, och
   - bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

39 §   För elstöd till företag som bedriver sådan verksamhet som avses i 18 och 19 §§ och som överstiger 100 000 kronor ska Skatteverket offentliggöra den information som avses i
   - bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014, och
   - bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rätt att meddela föreskrifter

40 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

41 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.