Taxitrafikförordning (2012:238)

SFS nr: 2012:238
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2012-05-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1481
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till taxitrafiklagen (2012:211).

2 §   De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt taxitrafiklagen finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2019:401).

Tillämpningsområde

3 §   Som taxitrafik anses inte
   1. transport av passagerare till eller från en arbetsplats, skola eller annan lokal där bilföraren eller passageraren arbetar eller utbildar sig, om transporten sker i samband med att bilföraren färdas till sitt arbete eller sin utbildningsplats,
   2. transport med personbil av skolelever mellan bostad och skola eller del av en sådan transportsträcka, om transporten utförs av en förälder eller annan anhörig till någon av eleverna, eller
   3. transport med utryckningsfordon.


2 kap. Taxitrafiktillstånd

Prövningsmyndighet m.m.

1 §   Transportstyrelsen är prövningsmyndighet enligt 2 kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211).

2 §   Trafikverket utformar och anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211).

Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov enligt första stycket ska stängas av från deltagande i sådana prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.

Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska det särskilt beaktas hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter. Förordning (2022:1481).

3 §   Frågor om avstängning enligt 2 § prövas av Trafikverket. Förordning (2022:1481).

Ansökan

4 §   En ansökan om taxitrafiktillstånd ska vara skriftlig.

Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kraven enligt 2 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211) är uppfyllda.

I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige ska även en utredning om gott anseende ges in. I sådana fall ska Transportstyrelsen godta ett utdrag ur en behörig myndighets register eller ett intyg som är utfärdat av en behörig myndighet eller ett organ i det land där utlänningen är medborgare eller har sitt hemvist.

Tillståndsprövning m.m.

5 §   Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om taxitrafiktillstånd.

6 §   Transportstyrelsen får på ansökan medge att den som har genomgått en viss gymnasieutbildning eller annan högre utbildning med godkänt betyg i ett visst eller vissa ämnen som ingår i prov som avses i 2 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) undantas från skyldigheten att avlägga prov i ett sådant ämne.

Transportstyrelsen får även medge undantag från skyldigheten att avlägga prov för den som har minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag under förutsättning att sökanden godkänns vid ett kontrollprov som anordnas av Trafikverket.

7 §   Vid prövningen enligt 2 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211) av sökandens ekonomiska resurser ska särskilt följande beaktas:
   - tillgängliga medel inräknat sparmedel, möjligheter till krediter och lån,
   - alla tillgångar inräknat egendom som sökanden kan utnyttja som säkerhet,
   - kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalning för fordon, lokaler, anläggningar och utrustning, samt
   - behovet av rörelsekapital.

8 §   Den ekonomiska prövningen enligt 2 kap. 5 och 9 §§ taxitrafiklagen (2012:211) får göras på grundval av redovisningshandlingar, inkomstdeklaration med bilagor eller andra handlingar som kan belysa sökandens ekonomiska situation, såsom en finansieringsplan eller budget.

Som bevis på att sökanden uppfyller kraven på ekonomiska resurser får Transportstyrelsen även godta ett intyg av en auktoriserad eller godkänd revisor eller en bekräftelse eller försäkran av en bank eller ett kreditmarknadsföretag.

Taxitrafiktillstånd

9 §   Ett beslut om taxitrafiktillstånd ska innehålla
   1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, och
   2. de villkor och begränsningar som gäller för trafiken.

Om tillståndshavaren är en juridisk person eller en näringsidkare som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska beslutet också innehålla uppgift om vem som är trafikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt 2 kap. 6 § andra stycket och 7 § taxitrafiklagen (2012:211).

Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i 10 § och 4 kap. 2 och 6 §§ samt en upplysning om under vilka förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas.

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

10 §   Tillståndshavaren ska till Transportstyrelsen anmäla om den eller de som är trafikansvariga eller någon annan som lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

11 §   Det som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan i 4-6 §§ gäller i tillämpliga delar en anmälan enligt 10 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.


3 kap. Taxiförarlegitimation

Prövningsmyndighet

1 §   Transportstyrelsen är prövningsmyndighet enligt 3 kap. 2 § taxitrafiklagen (2012:211).

Ansökan

2 §   Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om taxiförarlegitimation.

3 §   Om sökanden inte följer ett föreläggande att inom en viss tid ge in ett läkarintyg, ska ansökningen avvisas.
Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Körprov

4 §   Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt ett godkänt körprov för en sådan legitimation tidigast 12 månader innan ansökan ges in till Transportstyrelsen.

5 §   Körprov för taxiförarlegitimation ska avläggas inför den som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov enligt körkortslagen (1998:488).

Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov enligt första stycket ska stängas av från deltagande i sådana prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.

Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska det särskilt beaktas hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter. Förordning (2022:1481).

5 a §   Frågor om avstängning enligt 5 § prövas av Trafikverket.
Förordning (2022:1481).

6 §   Den som avlägger ett körprov för taxiförarlegitimation inför en förarprövare hos Trafikverket ska tillhandahålla en personbil som är lämplig för provet.

7 §   Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandens
   1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag som provet avser,
   2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i fordon av det slag som provet avser,
   3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag som provet avser,
   4. förmåga att tillämpa kunskaper för att hitta till passagerares resmål, och
   5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.
Förordning (2014:1092).

8 §   Ett körprov för taxiförarlegitimation ska godkännas om det visar att sökanden, i de avseenden som anges i 7 §, har de förmågor och den sinnesnärvaro som bör krävas av en taxiförare.

Skriftligt prov i yrkeskompetens

9 §   Trafikverket utformar och anordnar skriftliga prov i yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211).

Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov enligt första stycket ska stängas av från deltagande i sådana prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.

Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska det särskilt beaktas hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter. Förordning (2022:1481).

10 §   Frågor om avstängning enligt 9 § prövas av Trafikverket.
Förordning (2022:1481).

11 §   Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt godkänt skriftligt prov i yrkeskompetens för en sådan legitimation tidigast tre år innan ansökan ges in till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1486).

Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

11 a §   Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:175).

Utfärdande av taxiförarlegitimation

12 §   Taxiförarlegitimation utfärdas av Transportstyrelsen sedan sökanden gett in en ansökan som uppfyller kraven i 15 § andra stycket. Förordning (2012:480).

Medförande av taxiförarlegitimation

13 §   En giltig taxiförarlegitimation ska medföras i taxitrafik och vara väl synlig för passagerarna. Den ska visas upp för en bilinspektör eller polisman om han eller hon begär det.

Förstörd eller borttappad taxiförarlegitimation

14 §   Om en taxiförarlegitimation har förstörts eller kommit bort ska innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till en anmälan ska om möjligt den förstörda legitimationen bifogas. Om en legitimation som har kommit bort senare hittas, ska den genast sändas till Transportstyrelsen.

Utfärdande och förnyelse av taxiförarlegitimation

15 §   Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om
   1. utfärdande av taxiförarlegitimation till den som har beviljats taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211), och
   2. förnyelse av taxiförarlegitimation till innehavaren.

En ansökan som avses i första stycket ska göras på en särskild blankett (grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett välliknande fotografi ska följa med ansökan.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en ansökan om utfärdande och förnyelse av taxiförarlegitimation i stället ska ges in på elektronisk väg. Förordning (2022:1481).

16 §   Om en ansökan om förnyelse av taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 12 § taxitrafiklagen (2012:211) inte har getts in inom en av Transportstyrelsen angiven tid, ska Transportstyrelsen förelägga innehavaren att inom en viss tid efter det att han eller hon fått del av föreläggandet ansöka om förnyelse av taxiförarlegitimationen.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att taxiförarlegitimationen blir ogiltig enligt 3 kap. 11 § första stycket 1 taxitrafiklagen om föreläggandet inte följs.

Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation

17 §   Ett föreläggande för en innehavare av taxiförarlegitimation att inom en viss tid ge in ett läkarintyg ska innehålla en upplysning om att legitimationen kan återkallas enligt 4 kap. 6 § första stycket 3 taxitrafiklagen (2012:211) om föreläggandet inte följs.

18 §   Ett beslut enligt 4 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211) att ta hand om en taxiförarlegitimation ska meddelas skyndsamt och delges innehavaren.

Beslutet samt uppgift om delgivning, föreliggande utredning och redogörelse för de skäl som har lett till omhändertagandet ska inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen. Om beslutet delges eller om taxiförarlegitimationen överlämnas senare, ska detta snarast meddelas Transportstyrelsen. En omhändertagen legitimation ska sändas till Transportstyrelsen.

19 §   En uppmaning i samband med ett beslut om återkallelse att överlämna en taxiförarlegitimation enligt 4 kap. 11 § taxitrafiklagen (2012:211) får delges innehavaren genom stämningsmannadelgivning. I ett sådant fall ska handlingen lämnas till den som utför delgivningen.


4 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av taxitrafik

1 §   Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 16 § taxitrafiklagen (2012:211).

2 §   En personbil eller en lätt lastbil som ska användas i taxitrafik enligt ett taxitrafiktillstånd ska skriftligen anmälas till Transportstyrelsen av tillståndshavaren.
Fordonet får inte användas i taxitrafik förrän en anmälan, som uppfyller kraven i 3 §, har kommit in till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1092).

3 §   En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets registreringsnummer och, i förekommande fall, uppgift om att ett fordon innehas med nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa en kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska resurser enligt 2 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211) är uppfyllt, om det är fråga om en utökning av antalet fordon som ska användas enligt taxitrafiktillståndet.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet ges in om Transportstyrelsen begär det.
Förordning (2014:1092).

4 §   Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon som har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp som taxitrafiktillståndet avser. Styrelsen ska också kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet eller, om så behövs, kontrollera att denne har nyttjanderätt till det. Förordning (2019:401).

5 §   Om en utökning sker av det antal personbilar eller lätta lastbilar som tillståndshavaren ska använda ska Transportstyrelsen pröva att de ekonomiska förutsättningarna är uppfyllda. Även i övrigt ska lämpligheten enligt 2 kap. 5 § första stycket taxitrafiklagen (2012:211), utom i fråga om yrkeskunnande, prövas. Om rörelsen utökas behöver en ny lämplighetsprövning inte göras, om en sådan prövning nyligen har genomförts eller om en lämplighetsprövning av andra skäl framstår som obehövlig.

6 §   Om ett fordon som har anmälts enligt 2 § ska ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt 4 § eller om fordonet inte längre ska användas enligt taxitrafiktillståndet, ska tillståndshavaren anmäla detta till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik.


5 kap. Särskilda bestämmelser om taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon m.m.

Taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon

1 §   Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är försett med något av följande:
   1. En taxameterutrustning som är av godkänd typ och som fungerar tillfredsställande i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 §. Taxameterutrustningen och fastsättningen av denna ska vara kontrollerade och plomberade på det sätt som anges i dessa föreskrifter.
   2. Sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § andra stycket taxitrafiklagen (2012:211) och som fungerar tillfredsställande i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 2 a §. Förordning (2019:196).

2 §   Ett taxifordon får inte samtidigt vara försett med taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon.
Förordning (2019:196).

3 §   Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från installationen eller den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport upprättas.

Godkännande av besiktningsorgan ska ske genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2022:1180).

4 §   I fordonslagen (2002:574) finns det bestämmelser om rätten att kontrollera ett fordons taxameterutrustning eller särskilda utrustning för taxifordon och om provkörning av fordonet vid en sådan kontroll. Förordning (2019:196).

Taxans uppbyggnad

5 §   För sådana transporter där avtal om taxitrafik, genom upphandling eller på liknande sätt, har ingåtts enligt andra villkor i fråga om taxans uppbyggnad än de som anges i taxitrafiklagen (2012:211) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, gäller inte det som sägs i nämnda lag och föreskrifter i fråga om taxans uppbyggnad.

Omhändertagen registreringsskylt för taxi

6 §   Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand ska det i fordonet finnas ett bevis om en polismans eller tulltjänstemans medgivande enligt 5 kap. 8 § andra stycket taxitrafiklagen (2012:211).

7 §   Registreringsskyltar som har tagits om hand ska förvaras hos Polismyndigheten respektive Tullverket under en vecka efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 8 § första stycket taxitrafiklagen (2012:211) inte längre gäller. Om skyltarna inte återlämnas ska myndigheten förstöra dem.
Förordning (2014:1286).


6 kap. Underrättelseskyldighet

1 §   En myndighet ska anmäla till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av taxiförarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legitimationen ska återkallas.

Om det finns anledning att anta att det har skett en överträdelse i trafikutövningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.
Förordning (2014:1286).

2 §   Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

3 §   När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser
   1. någon som har taxiförarlegitimation,
   2. någon som har taxitrafiktillstånd, eller
   3. någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211). Förordning (2019:401).


7 kap. Ansvarsbestämmelser och överklagande

Straffbestämmelser

1 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 13 §, 4 kap. 2 eller 6 § eller 5 kap. 6 § döms till penningböter. Förordning (2022:476).

2 §   En tillståndshavare eller förare döms till penningböter om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon
   1. i strid mot det som har föreskrivits i denna förordning
      a) om taxameterutrustning,
      b) om särskild utrustning för taxifordon,
      c) om användning och kontroll av sådana utrustningar, eller
   2. i strid mot föreskrifter som har meddelats i dessa hänseenden med stöd av 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 1 eller 2 a §. Förordning (2019:196).

3 §   En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 2 § första stycket 2 döms till penningböter.

Sanktionsavgift

4 §   En sanktionsavgift om 10 000 kronor ska påföras den tillståndshavare som inte följer krav på anmälan i 2 kap. 10 §. Förordning (2022:476).

5 §   Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 4 § prövas av Transportstyrelsen.

Innan sanktionsavgift påförs ska företaget ges tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl. Förordning (2022:476).

6 §   En sanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgiften ska betalas till Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten. Förordning (2022:476).

7 §   Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts.
Förordning (2022:476).

8 §   En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fått laga kraft. Förordning (2022:476).

Överklagande

9 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211). Förordning (2022:476).


8 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndiganden

1 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning samt om fastsättning, installation och plombering av sådan utrustning.

Innan Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar sådana föreskrifter ska den höra Transportstyrelsen.

2 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. användning av taxameterutrustning,
   2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik,
   3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,
   4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och
   5. skriftliga prov i yrkeskunnande och yrkeskompetens samt körprov för taxiförarlegitimation.

Föreskrifter om krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett län eller en del av ett län.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i första stycket ska styrelsen höra
   1. Konsumentverket, om föreskrifterna avser taxans uppbyggnad och prisinformation, och
   2. Socialstyrelsen, om föreskrifterna avser medicinska krav.
Förordning (2014:1486).

2 a §   Transportstyrelsen får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon samt användning och kontroll av sådan utrustning. Förordning (2019:196).

3 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av taxitrafiklagen (2012:211) och denna förordning, dock inte i fall som avses i 4-6 §§.

4 §   Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Tullverket. Förordning (2014:1286).

5 §   Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Polismyndigheten. Förordning (2014:1286).

6 §   Polismyndigheten får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av taxitrafiklagen (2012:211) och denna förordning.

Polismyndigheten får också meddela föreskrifter om omhändertagande av taxiförarlegitimation och registreringsskylt för taxi.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första eller andra stycket ska myndigheten höra Transportstyrelsen. Förordning (2014:1286).

7 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från föreskrifterna om
   1. prisinformation och om taxans uppbyggnad i 2 kap. 17 § taxitrafiklagen (2012:211),
   2. krav för innehav av taxiförarlegitimation i 3 kap. 3 § 1-3 taxitrafiklagen, och
   3. krav på att taxametern är av godkänd typ i 5 kap. 1 §.

Föreskrifter och undantag enligt första stycket får beslutas endast om det finns särskilda skäl för det.

Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

Undantag

8 §   Transportstyrelsen får medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett svenskregistrerat motordrivet fordon i taxitrafik en kortare sträcka eller tid, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Avgifter

9 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt taxitrafiklagen (2012:211) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för taxiförarlegitimation får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2013:995).


Övergångsbestämmelser

2012:238
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.
   2. Föreskrifter om taxitrafik som har meddelats med stöd av yrkestrafikförordningen (1998:779) och som gäller när denna förordning träder i kraft ska anses meddelade enligt denna förordning.
   3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkestrafikförordningen (1998:779) som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.

2019:196
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
   2. Beslut om undantag som har fattats enligt den upphävda bestämmelsen i 5 kap. 2 § och som avser tid efter ikraftträdandet gäller fortfarande.

2022:476
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

2022:1481
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Beslut om avstängning enligt 2 kap. 2 §, 3 kap. 5 och 9 §§ i de nya lydelserna får inte grundas på omständigheter som har inträffat före ikraftträdandet.