Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

SFS nr: 2003:615
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2003-10-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:64
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

För etikprövning enligt lagen finns Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2018:1880).

2 §   Har upphävts genom förordning (2019:1145).

3 §   Har upphävts genom förordning (2018:1880).

Ansökan som avser en ändring av godkänd forskning

4 §   En ändring av tidigare godkänd forskning får etikprövas. En ansökan om ändring prövas av Etikprövningsmyndigheten även om Överklagandenämnden för etikprövning har prövat den ursprungliga ansökan. Förordning (2023:64).

Rådgivande yttrande

4 a §   Etikprövningsmyndigheten får lämna rådgivande yttranden över forskning som avser människor i de fall forskningen inte omfattas av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Myndigheten får även lämna rådgivande yttranden över arbeten eller studier som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.
Förordning (2019:1145).

4 b §   En begäran om ett rådgivande yttrande ska lämnas till Etikprövningsmyndigheten. Förordning (2018:1880).

Forskning som inbegriper äggdonation

4 c §   När Etikprövningsmyndigheten eller Överklagandenämnden för etikprövning fattat beslut om etikprövning av forskning ska myndigheten sända en kopia av beslutet till Vetenskapsrådet. Om beslutet innebär att forskning som inbegriper äggdonation godkänns, ska myndigheten sända en kopia av beslutet till Socialstyrelsen. Förordning (2018:1880).

Handläggningstider

Klinisk läkemedelsprövning

5 §   I de fall ansökan avser klinisk undersökning på människor av ett läkemedels egenskaper (klinisk läkemedelsprövning) ska Etikprövningsmyndigheten fatta beslut inom de tider som anges i nedanstående tabell. Tiden börjar löpa från och med det att en komplett ansökan kommit in till myndigheten.

Ansökan avser          Antal dagar
Läkemedel för genterapi eller somatisk cellterapi eller läkemedel som innehåller
genetiskt modifierade organismer    90
- i de fall det finns föreskrifter om skyldighet för Etikprövningsmyndigheten
att höra någon annan myndighet  
            180
Ändring enligt 4 §        35
Xenogen cellterapi  ingen tidsbegränsning
Övriga kliniska läkemedelsprövningar    60 
Förordning (2018:1880).

6 §   Tiden enligt 5 § får vid ett tillfälle förlängas om Etikprövningsmyndigheten begär ytterligare information från den sökande. Antalet dagar enligt 5 § förlängs i sådana fall med det antal dagar som löper från det att informationen begärdes till dess att den kommit in. Förordning (2018:1880).

7 §   Överklagandenämnden för etikprövning ska fatta beslut inom det antal dagar som anges i 5 § i ärenden som avser klinisk läkemedelsprövning och som Etikprövningsmyndigheten har överlämnat enligt 29 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Tiden börjar löpa från och med det att en komplett ansökan har kommit in till Etikprövningsmyndigheten. Handläggningstiden vid Överklagandenämnden för etikprövning får förlängas på det sätt som anges i 6 § under förutsättning att Etikprövningsmyndigheten inte redan har tillämpat ett sådant förfarande i det överlämnade ärendet. Förordning (2018:1880).

Annan forskning

8 §   Etikprövningsmyndigheten bör vid etikprövning av annan forskning än klinisk läkemedelsprövning besluta inom 60 dagar. Vid ändring enligt 4 § bör myndigheten besluta inom 35 dagar. Förordning (2018:1880).

Överlämnande av ärende

9 §   När ett ärende överlämnas enligt 29 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, ska Etikprövningsmyndigheten bifoga ett yttrande. Yttrandet ska redovisa de olika uppfattningar för och emot ett godkännande som har framförts vid myndighetens sammanträde. I de fall myndigheten inhämtat ytterligare information i ärendet ska denna information bifogas yttrandet. Förordning (2018:1880).

Rätt att ta ut avgifter

10 §   Etikprövningsmyndigheten har rätt att ta ut avgifter för prövning av ärenden enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. För sådana avgifter ska bestämmelserna i 11-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) tillämpas.

Etikprövningsmyndigheten har rätt att ta ut avgifter för sådana rådgivande yttranden som anges i 4 a §. För sådana avgifter ska bestämmelserna i 11-13 §§ avgiftsförordningen tillämpas. Förordning (2018:1880).

11 §   Avgifter enligt 10 § är indelade i kategorier beroende på vilken typ av ansökan som ska prövas. Avgifterna framgår av bilagan till denna förordning. Förordning (2018:1880).

Föreskrifter

12 §   Etikprövningsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från kravet på godkännande vid etikprövning för forskning eller från kravet på att behandling av personuppgifter ska godkännas enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, när det står klart att forskningen inte innebär någon beaktansvärd risk för enskildas hälsa eller säkerhet eller för intrång i enskildas personliga integritet.

Etikprövningsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om etikprövning av forskning som avser människor och av denna förordning. Förordning (2018:1880).

Överklagande

13 §   Ett beslut om rådgivande yttrande enligt 4 a § får inte överklagas.

Beslut om ansökningsavgift i ärenden om rådgivande yttranden enligt 4 a § får överklagas till Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2018:1880).


Övergångsbestämmelser

2003:615
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
   2. Bestämmelserna i 5-7 §§ tillämpas inte på ansökningar som har kommit in före den 1 maj 2004.

2018:1880
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Vid tillämpning av 4 § ska, om en ursprunglig ansökan har prövats av en avdelning inom en regional etikprövningsnämnd, motsvarande avdelning inom Etikprövningsmyndigheten pröva en ansökan som avser ändring av det godkännandet.

Bilaga

Ansökan som               Avgift
avser forskning där endast en     5 000 kr
forskningshuvudman deltar

avser forskning där mer än en     16 000 kr
forskningshuvudman deltar

avser forskning där mer än en forskningshuvudman deltar, men 
där samtliga forskningspersoner   5 000 kr
eller forskningsobjekt enligt 4 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, har ett omedelbart samband med endast
en av forskningshuvudmännen  
endast innefattar behandling av   5 000 kr
personuppgifter
avser forskning som gäller klinisk   16 000 kr
läkemedelsprövning
avser ändring enligt 4 §    2 000 kr
Förordning (2018:1880).