Lag (1979:84) om delpensionsförsäkring

SFS nr: 1979:84
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1979-02-22
Ändrad: t.o.m. SFS 1998:1765
Upphävd: 2001-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:675
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledning

1 §   Delpension enligt denna lag kan efter ansökan utgå till förvärvsarbetande i åldern 61--64 år som minskar sin arbetstid.
Lag (1994:742).

2 §   Delpensionsförsäkringen handhas av riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

Allmänna försäkringsvillkor

3 §   Försäkrad för delpension är den som är bosatt i Sverige och under en ramtid av ett år omedelbart före den dag då pension avses börja utges eller den tidigare dag då ansökan görs har förvärvsarbetat i minst sex månader under förutsättning att förvärvsarbetet har utförts under minst 70 timmar per månad, eller har förvärvsarbetat i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbetet under minst 45 timmar under var och en av dessa månader enligt bestämmelserna om arbetsvillkor i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Tid då sökanden har varit hindrad att arbeta av anledning som sägs i den lagen inräknas inte vid bestämmande av ramtid. Som arbetshinder räknas vid tillämpning av denna paragraf även arbetslöshet vid vilken ersättning har utgetts enligt nämnda lag.
Lag (1997:248).

4 §   För att någon skall vara försäkrad för delpension fordras vidare att den försäkrade från och med det år då han eller hon fyllde 45 år har varit förvärvsverksam i sådan utsträckning att han eller hon för minst tio år har tillgodoräknats pensionspoäng enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lag (1998:691).

Om arbetstidsminskning m.m.

5 §   En försäkrad, som från och med den månad då han fyller 61 år eller senare minskar sin arbetstid i förvärvsarbete, har rätt till delpension i enlighet med 6--13 §§ om han därefter arbetar i genomsnitt minst 17 och högst 35 timmar per arbetsvecka. Pension utgår längst till och med månaden före den då han fyller 65 år.

Delpension får ej utgå för månad, för vilken den försäkrade uppbär förtidspension eller ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (1994:742).

6 §   Den som efter arbetstidsminskningen har förvärvsarbete enbart i form av anställning eller uppdrag eller i båda dessa former har rätt till delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst fem timmar per arbetsvecka och hans inkomst av detta förvärvsarbete är att hänföra till inkomst av tjänst vid taxering till statlig inkomstskatt.
Lag (1987:364).

7 §   Annan förvärsarbetande än som avses i 6 § är berättigad till delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst en fjärdedel.

Vid tillämpning av första stycket skall beträffande förvärvsarbete i fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag som avses i punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) företagsledare och dennes make inte anses arbeta som anställda hos företaget eller annars under förhållanden som omfattas av 6 §. Med makar jämställs de som lever tillsammans, om de tidigare varit gifta med varandra eller gemensamt har eller har haft barn.
Lag (1994:742).

8 §   Om försäkrad, som efter arbetstidsminskningen har förvärvsarbete i form av anställning eller uppdrag eller i båda dessa former, har en mindre bisyssla vid sidan av sitt huvudsakliga förvärvsarbete och inkomsten av bisysslan är att hänföra till inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet vid taxering till statlig inkomstskatt, kan han på begäran få sin rätt till delpension bedömd med bortseende från bisysslan. Detsamma gäller beträffande försäkrad som avses i 7 § och som har en mindre bisyssla i form av anställning eller uppdrag, för vilken inkomsten är att hänföra till inkomst av tjänst vid taxering till statlig inkomstskatt.

För tillämpning av första stycket förutsätts
   1. att den försäkrades begäran om bortseende avser dennes samtliga bisysslor av sådant slag som avses i första stycket,
   2. att den försäkrade har utfört bisysslan varaktigt före arbetstidsminskningen,
   3. att arbetstiden för bisysslan kan beräknas uppgå till i genomsnitt högst tio timmar per arbetsvecka och ej ökas inför eller efter arbetstidsminskningen i det huvudsakliga arbetet,
   4. att inkomsten av bisysslan för år räknat kan antas understiga en och en halv gånger det basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller för året.

Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket om längsta arbetstid efter arbetstidsminskningen skall dock inräknas arbetstiden för bisysslan. Lag (1987:364).

9 §   Som försäkrads arbetstid före arbetstidsminskningen skall räknas hans genomsnittliga arbetstid under den ettårsperiod som avses i 3 §.

Den försäkrades arbetstid efter arbetstidsminskningen skall beräknas med hänsyn till hans antagna arbetsförhållanden under det följande året. Lag (1987:364).

10 §   Utförs förvärvsarbetet efter arbetstidsminskningen inte fortlöpande, är den försäkrade berättigad till delpension endast under förutsättning att han under varje period av högst tre månader arbetar under minst halva antalet dagar och att han inte gör sammanhängande avbrott i förvärvsarbetet under längre tid än en och en halv månad.
Därvid skall bortses från avbrott på grund av semester av den omfattning som anges i författning eller kollektivavtal. Detsamma gäller avbrott på grund av motsvarande ledighet för den som har annat förvärvsarbete än anställning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter som, om synnerliga skäl talar för det, medger att deltidsarbete inom visst yrke förläggs mera ojämnt under året än första stycket tillåter. Lag (1987:364).

Beräkning av pension

11 §   Delpensionen fastställs till det belopp som motsvarar 55 procent av den försäkrades pensionsunderlag.

Fastställd delpension anknyts till basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och omräknas vid förändring av detta. Lag (1998:549).

12 §   För en försäkrad som avses i 6 § utgörs pensionsunderlaget av skillnaden mellan hans eller hennes genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen och den förvärvsinkomst som han eller hon efter arbetstidsminskningen kan antas ha tills vidare. Därvid tillämpas 8 § och 9 § andra stycket. Vid denna beräkning skall dock bortses från en minskning av arbetstiden som överstiger 10 timmar per arbetsvecka i förhållande till den försäkrades arbetstid innan delpension först beviljats.

Den försäkrades genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen beräknas med ledning av dels de pensionspoäng för tilläggspension som han eller hon har tillgodoräknats för de närmaste fem åren före arbetstidsminskningen, dels det basbelopp som gällde vid arbetstidsminskningen. Därvid skall tilläggas en pensionspoäng för varje år. Har inkomsten något år understigit vad som motsvarar en pensionspoäng för det året, skall den försäkrade i stället tillgodoräknas motsvarande del av pensionspoäng. I förekommande fall skall hänsyn tas även till pensionspoäng som den försäkrade skulle ha tillgodoräknats om han eller hon till fullo betalat ålderspensionsavgift. Vid beräkningen av den genomsnittliga förvärvsinkomsten bortses från de två år för vilka pensionspoängen är lägst.

Avviker försäkrads inkomst efter arbetstidsminskningen väsentligt från vad som kan anses vanligt för arbetet i fråga eller från vad som kan motiveras med hänsyn till minskningen av arbetstiden, särskilda arbetsförhållanden eller förändrade arbetsuppgifter, skall vid beräkning av denna inkomst bortses från sådana avvikelser. Lag (1998:691).

13 §   För en försäkrad som avses i 7 § utgörs pensionsunderlaget av den andel av hans genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen som motsvarar det antal timmar han minskat sin arbetstid i förhållande till det antal timmar han arbetade före arbetstidsminskningen. Förvärvsinkomsten före arbetstidsminskningen beräknas enligt 12 § andra stycket. Vid beräkningen skall dock bortses från en minskning av arbetstiden som överstiger 10 timmar per arbetsvecka i förhållande till den försäkrades arbetstid innan delpension först beviljades. Överstiger den förvärvsinkomst, som den försäkrade efter arbetstidsminskningen kan antas tills vidare ha, den andel av den tidigare inkomsten som motsvarar arbetstiden efter arbetstidsminskningen, minskas pensionsunderlaget med hänsyn härtill. Vidare tillämpas 8 § och 9 § andra stycket vid beräkningen av pensionsunderlaget. Lag (1994:742).

14 §   Ansökan om delpension skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassa hos vilken sökanden är inskriven.

15 §   Sökanden skall genom intyg eller annan utredning styrka de förhållanden som skall läggas till grund för pension, i den mån tillförlitliga uppgifter inte redan finns tillgängliga hos försäkringskassan. Skriftlig uppgift skall avges på heder och samvete.
Erkänd arbetslöshetskassa och länsarbetsnämnd är skyldiga att biträda kassan med uppgifter som behövs i ärende enligt denna lag.

I fråga om förvärvsarbete som anställd skall sökanden lämna särskilt intyg från arbetsgivaren eller den lokala arbetstagarorganisationen om sökandens arbets- och inkomstförhållanden. Arbetsgivare är skyldig att utfärda intyg på begäran av den anställde och att biträda försäkringskassan med andra uppgifter som behövs i ärende om delpension.
Bestämmelserna i detta stycke gäller i tillämpliga delar även beträffande förvärvsarbete som uppdragstagare. Lag (1987:364).

16 §   Delpension utges månadsvis och får inte beviljas för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden.

Delpension utgår från och med månaden näst efter den under vilken arbetstidsminskningen skett eller, om denna skett vid ingången av en månad, från och med sistnämnda månad. Pensionen utgår till och med den månad då den pensionsberättigade avlidit eller rätten till förmånen annars upphört tidigare än månaden före den då han fyller 65 år.

Beslut om delpension skall gälla tills vidare, om ej annat föranletts av den försäkrades ansökan eller övrig utredning i ärendet. Lag (1987:364).

17 §   har upphävts genom lag (1998:91).

Omprövning och besvär

18 §   Beslut om delpension skall omprövas om ändring av betydelse har skett i de förhållanden som låg till grund för beslutet. Närmare bestämmelser om omprövning får meddelas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, av riksförsäkringsverket. Därvid får även meddelas särskilda bestämmelser om omprövning med anledning av retroaktivt verkande löneavtal.

Den som uppbär delpension är skyldig att omedelbart underrätta försäkringskassan om ändring som kan leda till att pensionen minskas eller drages in. Försäkringskassan skall i den utsträckning det skäligen påkallas självmant inhämta uppgifter om den pensionsberättigades arbets- och inkomstförhållanden. Försäkringskassan har också rätt att vid behov kontrollera den pensionsberättigades arbetsförhållanden genom besök hos honom av någon som kassan har givit sådant uppdrag. I ärende enligt denna paragraf gäller 15 § i tillämpliga delar.

Föreligger sannolika skäl till att delpension skall dragas in eller minskas, får pensionen helt eller delvis innehållas intill dess slutligt beslut har fattats.

18 a §   Om den som uppbär delpension oförvållat förlorar sin anställning eller slutar sitt förvärvsarbete med giltig anledning och blir arbetslös, har han fortsatt rätt till pension under förutsättning att han är anmäld som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling och är beredd att anta erbjudet lämpligt deltidsarbete. Lag (1987:364).

19 §   Har någon genom oriktig uppgift eller försummelse av uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att del pension har utgått obehörigen eller med för högt belopp eller har någon eljest uppburit delpension obehörigen eller med för högt belopp och skäligen bort inse detta, tillämpas bestämmelserna om återbetal ningsskyldighet i 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

20 §   Bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av försäkrings- kassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och domstols beslut tillämpas även i ärende enligt denna lag.

Beslut i ärende enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat anges i beslutet eller bestäms av domstol som har att pröva beslutet. Lag (1998:91).

Övriga bestämmelser

21 §   Om avgifter för finansiering av delpensionsförsäkringen föreskrivs i lagen (1981:691) om socialavgifter. Lag (1981:695).

22 §   Arbetsgivare och uppdragsgivare som underlåter att utfärda intyg eller fullgöra annan uppgiftsskyldighet enligt 15 § andra stycket eller 18 § andra stycket döms till böter. Till samma straff döms den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 18 § andra stycket eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktigt meddelande i uppgift enligt denna lag, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

23 §   Bestämmelserna i 16 kap. 12 §, 17 kap. 1 § och 20 kap. 5, 6 och 8 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om utbetalning till annan än den pensionsberättigade, sammanträffande av förmåner, preskription, utmätningsförbud och uppgiftsskyldighet beträffande den som har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken tillämpas även i fråga om delpension. Lag (1988:1271).

24 §   Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter för verkställighet av denna lag. Lag (1983:396).


Övergångsbestämmelser

1986:144
   1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 17 § den 1 januari 1987, och i övrigt den 1 januari 1988.
   2. Har ett beslut meddelats av en pensionsdelegation och begär den försäkrade att beslutet skall omprövas enligt 20 § jämfört med 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall omprövningen ske i socialförsäkringsnämnd, om omprövningen inte har hunnit slutföras före den 1 januari 1987 eller om begäran om omprövning görs därefter.
   3. I fråga om omprövning av beslut av socialförsäkringsnämnd som har meddelats före den 1 januari 1988 gäller äldre bestämmelser.

1987:202

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Delpension som har beviljats före ikrafträdandet skall med verkan från och med den 1 juli 1987 räknas om till ett belopp som motsvarar 65 procent av den försäkrades pensionsunderlag.

1987:364
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
   2. Äldre föreskrifter i 5--9, 12, 13 och 17 §§ gäller fortfarande i fråga om delpension vid arbetstidsminskning som första gången har skett före ikraftträdandet.
   3. Vid tillämpning av 12 § andra stycket i dess nya lydelse skall i förekommande fall tas hänsyn även till pensionspoäng som den försäkrade skulle ha tillgodoräknats om han inte hade anmält undantagande från försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i detta lagrums lydelse närmast före den 1 januari 1982.

1989:221

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden om delpension som avses börja utgå före ikraftträdandet.

1992:1743

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången på delpension som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.

1994:742
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
   2. Äldre bestämmelser skall tillämpas för delpension som sökts före ikraftträdandet och beviljas för tid med början före den 1 januari 1995.
   3. När äldre bestämmelser om beräkning av delpension skall tillämpas skall, vid ny beräkning av delpension som avser tid efter december 1994, en minskning av arbetstiden med mer än 10 timmar per arbetsvecka i förhållande till den försäkrades arbetstid innan delpension först beviljats beaktas endast om minskningen inte överstiger den arbetstidsminskning som delpensionen senast beräknats efter.

1995:518

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser skall tillämpas om delpension sökts eller skall börja utges för tid med början före ikraftträdandet.

1997:247

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre bestämmelser skall tillämpas om delpensionen sökts eller skall börja utges för tid med början före ikraftträdandet.

1998:91

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1998:675

Den upphävda lagen skall dock fortfarande gälla i fråga om dels redan beviljade delpensioner, dels delpension som söks före upphävandet och skall beviljas för tid med början före den 1 januari 2001.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 5 andra stycket i den upphävda lagen skall med ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring likställas ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.