Förordning (1977:305) om handel med drycker

SFS nr: 1977:305
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1977-05-12
Upphävd: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:2046
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Länsstyrelsen utövar tillsynen inom länet över efterlevnaden av lagen (1977:293) om handel med drycker.

2 §   Det åligger länsstyrelsen särskilt att

skaffa sig kännedom om nykterhetsförhållandena och om skötseln av försäljningsställen för drycker inom länet,

i samarbete med polismyndigheter, socialnämnder och andra berörda myndigheter och sammanslutningar verka för nykterhet, ordning och trevnad vid försäljning av drycker samt

genom råd och anvisningar och genom överläggningar med tillståndshavare, föreståndare för försäljning och övrig personal sprida kunskap om gällande bestämmelser.

I ärende om tillstånd till försäljning av drycker ankommer det på länsstyrelsen att införskaffa den utredning som erfordras. Förordning (1981:760).

3 §   Länsstyrelsen skall vid kontrollen av försäljningsställe i första hand övervaka att ordning, nykterhet och trevnad råder. Brister det i detta avseende skall länsstyrelsen genast utreda förhållandena. Detta skall också ske om det finns anledning att misstänka att föreskrifterna i lagen (1977:293) om handel med drycker eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ej iakttages.

4 §   Länsstyrelsen skall på lämpligt sätt underrätta socialnämnd och polismyndighet om beslut i ärenden som rör försäljning av drycker. Sådan skyldighet föreligger dock ej i fråga om tillstånd till servering på luftfartyg, fartyg eller järnvägståg i inrikes trafik.

Avser beslutet tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller starköl skall länsstyrelsen underrätta det i lagen (1977:293) om handel med drycker omnämnda detaljhandelsbolaget om det eller de slag av drycker som tillståndet omfattar. Sker ändring i detta avseende eller återkallas tillståndet, skall bolaget även underrättas därom. Förordning (1981:760).

5 §   Länsstyrelsen skall utfärda bevis om tillstånd till försäljning av drycker. I bevis skall anges tillståndstiden, försäljningsstället och de särskilda föreskrifter som har meddelats.

6 §   Den som har tillstånd att försälja drycker skall göra anmälan till länsstyrelsen om ändring av verksamhetens inriktning eller ombyggnad av försäljningslokalen planeras eller om rörelsen lägges ned eller avbrott sker i denna.

7 §   Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om skyldigheten att tillhandahålla alkoholfria drycker vid detaljhandel med och servering av alkoholdrycker.

8 §   På försäljningsställe för drycker skall prislista över de drycker som säljes där hållas tillgängliga för allmänheten.

9 §   Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1977:293) om handel med drycker meddelas av socialstyrelsen. Det ankommer på styrelsen att fastställa de formulär till blanketter som behövs för tillståndsgivning och tillsyn enligt nämnda lag.

10 §   Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1977:293) om handel med drycker i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag                   Avgiftsklass

Tillstånd till partihandel med öl (21 §)        3
Tillstånd till detaljhandel med öl (30 §)        3
Medgivande att överföra tillstånd till förvärvare av rörelse som
driver detaljhandel med öl (31 §)            2
Tillstånd till servering av alkoholdrycker (34 §), dock ej servering
som avses i 37 § första stycket 3            6
Medgivande att överföra tillstånd till förvärvare av rörelse med tillstånd till
servering av alkoholdrycker (36 §)           5
Medgivande till ombyggnad av serveringsställe (42 §)  4    
Godkännande av föreståndare och ersättare (44 §)    2
Medgivande till självservering av spritdrycker,
vin eller starköl (52 §)                2
Förordning (1992:273).