Genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19

– en utvärdering

Betänkande av Utredningen utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19

Stockholm 2023

SOU 2023:73

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023

ISBN 978-91-525-0762-9 (tryck)

ISBN 978-91-525-0763-6 (pdf)

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 14 juli 2022 att en särskild utredare ska utvärdera förberedelsearbetet och genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19 i Sverige. Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna för en god beredskap i Sverige samt att utveckla och att säkra ändamålsenliga och samhällsekonomiskt effektiva verktyg inför eventuella kommande pandemier eller epidemier, med utgångs- punkt i de behov och utmaningar som framkommit under covid-19- pandemin.

Samma dag beslutade regeringen att förordna riksdagsledamoten Anders W Jonsson som särskild utredare.

Som sakkunniga i utredningen förordnade regeringen den 20 januari 2023 departementssekreteraren vid Socialdepartementet Sofia Levy- Nilsson, kanslirådet vid Utrikesdepartementet Jakob Ström, kansli- rådet vid Finansdepartementet Lisa Ståhlberg och departements- sekreteraren vid Finansdepartementet Jessika Yin.

Samtidigt förordnades som experter i utredningen enhetschefen vid Folkhälsomyndigheten Sören Andersson, utredaren vid Socialsty- relsen Anders Nordlund, direktören vid Läkemedelsverket Veronica Arthurson, kommunikationschefen vid E-hälsomyndigheten Erika Burlin Hellman, enhetschefen vid Länsstyrelsen Stockholm Anders Lindblom och teamledaren vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Ulrika Vestin.

Från och med den 4 april 2023 entledigades departementssekre- teraren vid Finansdepartementet Jessika Yin som sakkunnig. Från och med 28 augusti 2023 entledigades departementssekreteraren vid Socialdepartementet Sofia Levy-Nilsson som sakkunnig. Samtidigt förordnades Lisa Fogelberg, departementssekreteraren vid Social- departementet, som sakkunnig.

Stabschefen Ariane Andersson anställdes som utredningssekre- terare på deltid från och med den 1 september och på heltid från och med den 1 november 2022. Juristen Karin Ellingsen anställdes som utredningssekreterare från och med den 13 januari 2023.

Den särskilde utredaren överlämnar härmed sitt betänkande Genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19 – en utvär- dering (SOU 2023:73). Uppdraget är med detta slutfört.

Stockholm i november 2023

Anders W Jonsson

/Ariane Andersson

Karin Ellingsen

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

11

Summary ..........................................................................

33

1

Uppdrag och genomförande........................................

57

1.1

Utredarens uppdrag ................................................................

57

1.2

Utredningens genomförande .................................................

58

1.3

Betänkandets disposition........................................................

59

2

Vaccintillgång ...........................................................

61

2.1

Nationell beredskap för influensapandemi ...........................

61

2.2

Nationell tillgång genom internationellt arbete....................

63

 

2.2.1

Den svenska strategin..............................................

63

2.2.2Upphandlingsprocessen inom EU: förköpsavtal, godkännandeprocess

 

 

och köpeavtal ...........................................................

67

 

2.2.3

Förändrade förutsättningar genom HERA ...........

72

2.3

Vaccinfördelning och distribution .........................................

73

 

2.3.1

Leveranser ................................................................

73

 

2.3.2

Distribution av vaccin .............................................

76

 

2.3.3

Utmaningar i förhållande till regelverket...............

78

2.4

Vidareförsäljning och donation..............................................

82

 

2.4.1

Donationer...............................................................

83

 

2.4.2

Vidareförsäljning utan prisrabatt............................

90

2.5

Kassation .................................................................................

91

5

Innehåll

SOU 2023:73

3

Vaccinationskapacitet ................................................

95

3.1

Ansvar och krav ......................................................................

95

 

3.1.1

Regionernas ansvar för vaccination........................

95

 

3.1.2

Regionernas ansvar för krisplanering.....................

97

 

3.1.3

Delat kostnadsansvar ............................................

100

 

3.1.4

Upphandlade utförare...........................................

102

 

3.1.5

Krav på verksamheten...........................................

103

3.2

Hur har regionerna organiserat vaccinationen?..................

108

3.3

Centralt stöd för tillgången till kritiska resurser................

111

3.4

Samarbete mellan regioner och kommuner ........................

115

3.5

Samarbete mellan regioner och andra vårdgivare................

120

 

3.5.1

Kriminalvården......................................................

120

 

3.5.2

Arbetsgivare med många anställda .......................

122

3.6

Samverkan mellan regioner och länsstyrelser .....................

123

 

3.6.1

Länsstyrelsens uppdrag.........................................

123

 

3.6.2

En splittrad bild av samverkan .............................

125

3.7Kapacitet i förhållande till vaccintillgång och nordisk

 

jämförelse ..............................................................................

128

4

Vaccinationstäckning ...............................................

133

4.1

Mål och rekommendationer.................................................

133

 

4.1.1

Mål för vaccinationen ...........................................

133

 

4.1.2

Folkhälsomyndighetens rekommendationer.......

135

 

4.1.3

Forum för information och dialog.......................

139

4.2

Några rättsliga utgångspunkter ...........................................

140

 

4.2.1

En god och jämlik vård .........................................

140

 

4.2.2

Störst behov går först ...........................................

141

 

4.2.3

Frivillighet .............................................................

143

 

4.2.4

Möjlighet att välja vaccin ......................................

146

4.3

Kanaler för att nå ut till de prioriterade målgrupperna ......

148

4.3.1Möjlighet att ta del av sekretesskyddade

 

personuppgifter......................................................

149

4.3.2

Möjlighet att skicka kallelser................................

150

4.3.3

Barn och samtycke till vård ..................................

151

6

SOU 2023:73

 

Innehåll

4.4 Hög vaccinationstäckning ....................................................

154

4.4.1

Bland de högre i Europa........................................

154

4.4.2

I linje med målen ...................................................

157

4.4.3En avtagande och delvis ojämn

 

vaccinationstäckning .............................................

158

4.5 Vaccinationstäckningen i de prioriterade grupperna ..........

166

4.5.1

Personer 65 år och uppåt.......................................

166

4.5.2

Vård- och omsorgspersonal ..................................

170

4.5.3Personer med sjukdomar eller tillstånd med

 

risk för allvarligt sjukdomsförlopp.......................

173

4.6 Insatser för att nå en jämn täckning ....................................

176

4.6.1

Kunskap om effektiva arbetsmetoder finns .........

176

4.6.2Varierande grad av systematik i de regionala

analyserna...............................................................

178

4.6.3Mångfald av insatser för ökad

 

 

vaccinationstäckning .............................................

179

 

4.6.4

Erfarenhetsdelning och utvärdering .....................

182

5

Covidbevis ..............................................................

185

5.1

Bakgrund ...............................................................................

185

 

5.1.1

Vaccinationsbevis och tillfrisknandebevis............

185

 

5.1.2

Beslut om att ta fram covidbevis ..........................

186

5.1.3Viktigare regeringsuppdrag

 

och överenskommelser..........................................

189

5.1.4

EU-samarbete ........................................................

191

5.2 Tillgänglighet och inkludering .............................................

192

5.2.1

Kommunikation.....................................................

192

5.2.2

Arbetet med att ta fram covidbevis ......................

193

5.2.3

Personer som inte hade e-legitimation.................

198

5.2.4

Personer som saknade folkbokföringsadress.......

199

5.2.5

Personer med samordningsnummer.....................

199

5.2.6

Personer som registrerades på reservnummer .....

200

5.2.7Personer som var helt eller delvis vaccinerade

 

i ett annat EU/EES-land .......................................

201

5.2.8

Personer som var vaccinerade i tredjeland ...........

201

5.2.9

Besökare från tredjeland........................................

202

7

Innehåll

SOU 2023:73

 

5.2.10

Barn under 16 år ....................................................

202

 

5.2.11

Personer som använde ombud eller fullmakt ......

203

5.3

Främst digitala vaccinationsbevis ........................................

203

5.4

Förslag om nytt vaccinationsregister ..................................

205

6

Läkemedelssäkerhet.................................................

207

6.1

Uppföljning av läkemedelssäkerhet.....................................

207

 

6.1.1

Läkemedelsverket och EMA ................................

207

 

6.1.2

Reglering på EU-nivå............................................

209

 

6.1.3

Läkemedelsverkets ansvar för uppföljning ..........

210

 

6.1.4

Företagens ansvar för uppföljning .......................

211

 

6.1.5

Säkerhetsarbetets olika delar ................................

212

6.2

Uppföljning av covid-19-vacciner .......................................

214

 

6.2.1

Regeringsuppdrag om fördjupad uppföljning .....

214

 

6.2.2

Biverkningsrapportering.......................................

215

 

6.2.3

Fördjupade registerstudier ...................................

220

6.3

Försäkringsskydd .................................................................

222

 

6.3.1

Grundläggande reglering ......................................

222

 

6.3.2

EU:s avtal om covid-19-vaccin.............................

222

 

6.3.3

Läkemedelsförsäkringen .......................................

223

 

6.3.4

Lag om serieskador ...............................................

225

 

6.3.5

Norden...................................................................

225

 

6.3.6

Permanent lag? ......................................................

226

7

Kostnader ...............................................................

227

7.1

Statliga ersättningar för vaccinationen ................................

227

7.2

Kostnader för vaccinationen ................................................

229

7.2.1Kostnaderna för förberedelser och

 

genomförande av svenska vaccinationer ..............

230

7.2.2

Vaccinkostnader ....................................................

233

7.2.3Nationella kostnader för lagerhållning

och distribution.....................................................

235

7.2.4Sveriges kostnader för vidareförsäljning

 

utan prisrabatt .......................................................

235

7.2.5

Covidbevisen .........................................................

235

8

SOU 2023:73

Innehåll

8

Bedömningar och förslag..........................................

237

8.1De EU-gemensamma upphandlingarna var rätt väg

att gå.......................................................................................

237

8.2Vaccination i linje med målen, men en ojämn

vaccinationstäckning.............................................................

242

8.2.1Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att genomföra en förstudie om ändamålsenlig och förbättrad uppföljning

av vaccinationstäckning vid en pandemi ..............

250

8.2.2Uppdrag till Socialstyrelsen

om ordinationsföreskrifter och nationell

ordinationsutbildning vid pandemi ......................

251

8.2.3Utred om det ska finnas undantag för att välja

behandling..............................................................

256

8.2.4Utred om samtycke från båda vårdnadshavarna

ska krävas vid pandemivaccination ........................

257

8.3En god och funktionell samverkan med många

pragmatiska lösningar ...........................................................

259

8.3.1Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla de nationella

 

kunskapsunderlagen ..............................................

263

8.3.2

Uppdrag till länsstyrelserna

 

 

om pandemiplanering och övning ........................

266

8.4Vaccinationsbevis i enlighet med förordningarna – för

flertalet...................................................................................

267

8.5Utvecklade strukturer för uppföljningen

av läkemedelssäkerheten .......................................................

270

8.5.1

Utred försäkringsskyddet vid en pandemi...........

273

8.6Behov av ett fortsatt arbete utifrån förslag inom andra

 

utredningar ............................................................................

274

9

Konsekvensutredning...............................................

283

9.1

Ordinationsföreskrifter och utbildning ..............................

283

 

9.1.1

Syfte och mål..........................................................

283

 

9.1.2

Alternativa lösningar .............................................

284

9

Innehåll

SOU 2023:73

 

9.1.3

Vilka som berörs ...................................................

285

 

9.1.4

Kostnader och intäkter .........................................

286

 

9.1.5

Förslagen i förhållande till EU-rätten..................

288

 

9.1.6

Barnkonsekvensanalys ..........................................

289

 

9.1.7

Ikraftträdande och informationsinsatser .............

289

 

9.1.8

Finansiering ...........................................................

290

9.2

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten ...................................

290

9.3

Uppdrag till länsstyrelserna .................................................

291

9.4

Övriga konsekvensanalyser..................................................

291

 

9.4.1

Betydelse för den kommunala självstyrelsen.......

291

9.4.2Betydelse för sysselsättning och offentlig

service.....................................................................

292

9.4.3Betydelse för brottslighet, jämställdhet,

 

integration och mänskliga rättigheter ..................

292

Referenser.......................................................................

295

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2022:122.........................................

317

Bilaga 2

Organisationer som utredningen har träffat...............

331

10

Sammanfattning

Uppdraget

Den 14 juli 2022 beslutade regeringen om direktiven Utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19 (2022:122). Samma dag beslutade regeringen att förordna riksdagsledamoten Anders W Jonsson som särskild utredare.

Utredningens uppdrag har varit att utvärdera berörda aktörers hantering av vaccinationsinsatsen under covid-19-pandemin med syftet att säkra effektiva verktyg inför framtida pandemier. Upp- draget har omfattat nedanstående fyra delar:

Tillgång till vaccin nationellt och det bidrag som Sverige har läm- nat till den globala tillgången genom vidareförsäljning och dona- tion.

Förberedelser och genomförande av vaccinationen, inklusive in- satser för en hög vaccinationstäckning.

Insatser för att ta fram covidbevisen.

Uppföljning av läkemedelssäkerheten samt säkerställandet av det individuella försäkringsskyddet.

För att genomföra uppdraget har utredningen hämtat in erfarenheter och lärdomar från relevanta aktörer. Företrädare för ett 90-tal orga- nisationer har lämnat sina bilder av vaccinationsinsatsen sett från deras olika perspektiv. Det handlar om kommuner, regioner och stat- liga myndigheter men också företag och intresseorganisationer. Även rapporter och annat skriftligt material samt statistik har varit viktiga underlag för utredningen. De berörda aktörernas åtgärder har be- dömts i förhållande till mål i överenskommelser och i andra beslut. Internationella jämförelser har också använts. Utredningen har med

11

Sammanfattning

SOU 2023:73

utgångspunkt i detta gjort sina bedömningar och lagt förslag. Målet har i den delen varit framåtblickande. Vad kan vi dra för lärdomar av covid-19-vaccinationen och hur kan vi förbereda oss inför kom- mande pandemier?

Vaccinationsinsatsen som påbörjades i Sverige i december 2020 var den hittills största i landets historia. Insatsen ställde stora krav på hela samhällets engagemang. Utredningens bestående helhets- intryck är att vaccinationen har fungerat väl. Identifierade utveck- lingsområden har främst handlat om behovet av att vidareutveckla planering och förberedelser inför en kris.

Tillgång nationellt och Sveriges bidrag till den globala tillgången

Vaccintillgång säkrad genom internationellt arbete

Under maj och juni 2020 publicerade både Sveriges regering och EU- kommissionen sina vaccinstrategier. Genom deltagandet i de EU- gemensamma upphandlingarna säkrade Sverige en lika snabb tillgång till vaccin som andra länder i EU. Utredningen bedömer att den svenska vaccinstrategin var rätt väg att gå under de förutsättningar som rådde under covid-19-pandemin. Sverige hade inte kunnat nå ett bättre resultat genom egen upphandling och har heller inte haft förut- sättningar att ha egen vaccintillverkning.

Inriktningen för EU-upphandlingarna har varit att ha en stor risk- spridning genom att ingå avtal med flera vaccinutvecklare, som använ- der olika vaccinteknologiska plattformar. Det har varit viktigt efter- som det inte var känt hur många tillverkare som skulle få sina vaccin godkända och för att kunna parera risken för att vaccin är olika effek- tiva. Den breda portföljen har också syftat till att balansera olika typer av störningar i leveranser.

Huvuddelen av tillverkarna fick sina vaccin godkända. Inrikt- ningen med en stor riskspridning har därför inneburit att Sverige har köpt volymer av vaccin som har överstigit de nationella behoven. I de ursprungliga avtalen fanns det heller inte möjlighet att justera volymerna efter förändrad efterfrågan. Totalt har 46,1 miljoner vac- cindoser levererats till Sverige under 2020–2022. Därutöver har också 9,9 miljoner doser genom donation skickats direkt från läkemedels- fabrik till mottagandeländer. Den totala mängden vaccindoser som Sverige haft att tillgå är därmed 56 miljoner.

12

SOU 2023:73

Sammanfattning

Det vaccin som levererats till Sverige under 2020–2022 innebar att hela svenska befolkningen från 12 år och uppåt skulle kunna vac- cineras med minst fem doser. Samtidigt har det under dessa år leve- rerats 27,3 miljoner vaccindoser till de svenska regionerna för vacci- nation till en total vaccinkostnad om 4,5 miljarder kronor.

Sverige har kunnat avyttra en del av överskottet genom donation. Det globala perspektivet var en del av EU:s vaccinstrategi. Sverige har utifrån sin storlek gett ett betydande bidrag till den globala till- gången till vaccin genom finansiellt stöd och vaccindonationer. Under 2020–2022 har Sverige donerat sammanlagt 11,9 miljoner vaccindoser. Det motsvarar 21 procent av allt vaccin som levererats till Sverige och som Sverige donerat. Sverige har också donerat flest antal doser bland de nordiska länderna. Kostnaden för donationerna under 2020–2022 uppgår till 899 miljoner kronor.

En annan del i regeringens inriktning för hur överskottet skulle kunna avyttras var genom vidareförsäljning, endera till fullt inköps- pris eller med rabatt. Även om försök har gjorts för att vidareförsälja det svenska vaccinöverskottet, har det inte lyckats. Däremot har Sverige spelat en betydande roll främst för Norges och Islands vac- cinationer genom att Sverige har vidaresålt vaccindoser till dessa länder, som samtliga EU-länder har avsatt. Denna vidareförsäljning har inneburit att svenska myndigheter har bidragit med att dels driva dessa länders intressen, dels under en kris åta sig en administrativ han- tering. Vidareförsäljningen har dessutom inneburit en viss kostnad (20,4 miljoner kronor) till följd av valutakursförluster.

Den del av vaccinöverskottet som inte har kunnat doneras har kasserats när hållbarheten har gått ut. Kassationen som Folkhälso- myndigheten genomfört på nationell nivå uppgår för 2021 till 14 000 doser och för 2022 till 8,4 miljoner doser. Det motsvarar att mindre än 1 procent respektive 29 procent har kasserats av det vaccin som har levererats till Sverige och det vaccin som Sverige har donerat respektive år. Kostnaden för det kasserade vaccinet under 2020–2022 uppgår till 2 miljarder kronor.

De vaccinavtal som EU-kommissionen har slutit har inneburit tillräckliga incitament för vaccintillverkning, bland annat genom att risktagandet har flyttats från företagen till kommissionen och med- lemsländerna. Denna utredning kan inte bedöma om det hade varit möjligt att ha mer villkorade avtal och samtidigt nå en så pass snabb och hög vaccintillgång. Kostnaden för kassationen kan sägas ha upp-

13

Sammanfattning

SOU 2023:73

stått som en konsekvens av den riskminimerande inriktningen och den framgångsrika vaccinproduktionen tillsammans med avtalens utformning. Kassationskostnaden skulle därför kunna ses som en kostnad för att minska risken för genomförandet av vaccinationerna i Sverige. Med ett större risktagande skulle det vara möjligt att ingå färre vaccinavtal och donera mer eller tidigare. Men detta är en värderings- och prioriteringsfråga, där regeringen valt att med säkerhetsmarginal prioritera vaccinationen av den egna befolkningen, som utredningen inte kan eller bör överpröva.

Läkemedelsdistribution med vissa utmaningar

Sverige har tagit emot vaccin från fyra av de avtalade vaccintillverkarna under 2020–2022. Huvuddelen av vaccinet som använts i Sverige (92 procent) är så kallade mRNA-vaccin, en förhållandevis ny sorts vaccin.

En utmaning med dessa vaccin är att de behöver förvaras vid låga temperaturer i så kallade kryofrysar och såväl Folkhälsomyndig- heten, som ansvarade för den nationella hubben, som regionerna behövde införskaffa kryofrysar för att säkerställa den särskilda han- tering som krävdes.

En annan utmaning var att produktionsproblem hos tillverkarna inledningsvis ledde till försenade leveranser. Avtalen reglerade leve- ranser per kvartal, vilket innebar ett förhållandevis långt tidsspann för när vaccin kunde levereras i enlighet med avtalen. Tillsammans med störningarna i leveranserna skapade detta logistiska utmaningar och påverkade även beräkningen av hur mycket vaccin som kunde doneras.

Ytterligare en utmaning var att vaccinen åtminstone inledningsvis levererades i stora förpackningar. Samtidigt var det då vaccinbrist och det fanns därför behov av att bryta förpackningar både på natio- nell nivå, innan vaccinet fördelades till regionerna, och på regional nivå innan det vidaredistribuerades till regionens vaccinatörer. Detta var en utmaning i förhållande till regelverket för handel med läke- medel, som bland annat innebär begränsningar för vidaredistribution och rätten att bryta läkemedelsförpackningar. Läkemedelsverket gjorde därför en tolkning av regelverket som innebar att hanteringen bedömdes som förenlig med regelverket.

14

SOU 2023:73

Sammanfattning

En annan utmaning för distributionen och regelverket var om det skulle uppstå behov av att omfördela vaccin mellan regionerna sedan vaccinet levererats till regionerna. Folkhälsomyndigheten fördelade ut det tillgängliga vaccinet till regionerna utifrån befolkningsmängd per prioriterad åldersgrupp. Eftersom det fanns en viss befolknings- rörelse mellan regionerna, till exempel av sommarboende, uppstod frågan om det skulle vara möjligt att omfördela vaccin mellan regio- nerna för att kompensera för detta. Läkemedel, som vaccin, får retur- neras till en så kallad partihandlare, i det här fallet Folkhälsomyndig- heten. Men det finns samtidigt särskilda begränsningar för returer när det gäller kylläkemedel. En omfördelning bedömdes dock inte be- hövas denna gång, eftersom nettorörelsen av människor över region- gränserna var förhållandevis liten.

Förberedelser och genomförande av vaccinationen, inklusive insatser för en hög vaccinationstäckning

Regionerna har ansvarat för vaccinationen

Folkhälsomyndigheten har haft regeringens uppdrag att ta fram en nationell plan med rekommendationer om en prioriteringsordning för vaccination mot covid-19. Prioriteringsordningen, som publice- rades i sin helhet i februari 2021, innebar att vaccineringen mot covid-19 skulle genomföras i fyra faser med prioritering av olika grup- per. Flera justeringar och förtydliganden har gjorts i Folkhälsomyn- dighetens prioritetsordning efter publiceringen.

Regionerna har ansvarat för genomförandet av vaccinationerna mot covid-19. Utöver deras författningsreglerade skyldighet att er- bjuda hälso- och sjukvård, inklusive vaccinationer, beskrivs detta ansvar specifikt för vaccinationen mot covid-19 i andra icke-bindande dokument. Under 2020–2022 ingick regeringen och SKR samman- lagt sju överenskommelser om vaccinationerna. Den första överens- kommelsen slöts i december 2020. Det var från början en gemensam ambition från regeringen och SKR att nå en så hög och jämnt för- delad täckningsgrad som möjligt i hela befolkningen, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Överenskommelserna har omfattat olika målnivåer samt ersättningar till regionerna och SKR.

Överenskommelserna har enligt denna utrednings bedömning i hög utsträckning bidragit till att etablera nationella mål som samtliga

15

Sammanfattning

SOU 2023:73

regionerna har arbetat efter. Betydelsen av SKR:s samordning har framhållits av regionerna och samordningen verkar att ha bidragit till att otydligheter har retts ut. Utredningens uppfattning är att samt- liga regioner i hög utsträckning har strävat efter att följa inriktningen

iöverenskommelserna och Folkhälsomyndighetens prioriterings- ordning.

Omfattande statlig ersättning

Genom överenskommelserna tog staten ett vidare ansvar för vaccina- tionskostnaderna än vad som är reglerat sedan tidigare. Staten stod under 2020–2022 för kostnaden både för vaccinet och för vaccina- tionerna. Ersättning utgick till regionerna dels med ett schablon- belopp om 275 kronor per given dos vaccin, dels en snabbhetspremie kopplad till vissa målnivåer och tidpunkter. Därutöver lämnades också vissa andra ersättningar, bland annat för kapacitetsuppbyggnad.

Den omfattande ersättningen verkar ha bidragit till att göra vac- cinationsinsatsen mer lättarbetad på regional nivå – enligt utred- ningens intervjuer uppges den ha bidragit till snabba beslut, till exempel om volymökningar, och ett stort intresse för att medverka i vaccinationsinsatserna.

Statens extra ersättningar verkar ha minst täckt kostnaderna och kostnaderna avviker inte markant från vaccinationskostnaderna i Finland och England. Det finns dock en tämligen stor osäkerhet i de kostnadsuppgifter som utredningen har fått del av. Kostnaden för att genomföra vaccinationerna i regionerna uppgår enligt dessa upp- gifter till 6,5 miljarder kronor. För år 2021 beräknas kostnaden per vaccinerad dos i regionerna i genomsnitt till 247 kronor. År 2022, då antalet genomförda vaccinationer är färre, beräknas genomsnittskost- naden till 272 kronor. Det är dock stor spridning i den genomsnittliga kostnaden mellan regionerna – den varierar från 138 till 372 kronor per administrerad vaccindos 2021. Siffrorna ska därför tolkas med försiktighet.

16

SOU 2023:73

Sammanfattning

Vaccinationskapacitet i nivå med vaccintillgången

Regionerna har successivt kunnat utöka vaccinationskapaciteten i nivå med vaccintillgången och på nationell nivå är det under år 2021 främst vaccintillgången som har styrt vaccinationstakten. Vaccina- tionskapaciteten vid tidpunkten då flest blev vaccinerade 2021, över- stiger de andra nordiska ländernas vaccinationskapacitet och även nivån vid vaccinationen mot svininfluensan.

Det har funnits viss variation inom landet vad gäller hur snabba regionerna var med att komma i gång med vaccinationen och med att inleda de olika vaccinationsfaserna. Vid tidpunkten då flest vacci- nerade sig inom respektive region var dock vaccinationskapaciteten, mätt som andelen av befolkningen som vaccinerade sig, tämligen lika över landet.

En hög men delvis ojämn vaccinationstäckning

Sverige var under inledningen av 2021 ett av de åtta första länderna inom EU att nå milstolpen 80 procent vaccinerade med dos 1 i grup- pen 80 år och äldre. Vaccinationstäckningen har därefter motsvarat de olika målnivåer som ingick i överenskommelserna mellan reger- ingen och SKR.

Vid utgången av 2021 låg Sverige strax över genomsnittet i EU för andelen av befolkningen som var fullvaccinerade. De övriga nor- diska länderna hade då en högre vaccinationstäckning än Sverige. Bland annat skillnaderna i socioekonomiska strukturer och ländernas skilda hälso- och sjukvårdssystem innebär olika förutsättningar för vaccinationen och det går därför inte att utan vidare undersökning dra slutsatser från jämförelser mellan länder.

I de prioriterade grupperna har det generellt sett varit en hög vac- cinationstäckning i Sverige. Det finns dock vissa avvikelser från denna positiva bild. Personer med hemtjänst, vissa medicinska risk- grupper samt vissa kategorier av vård- och omsorgspersonal har haft en lägre vaccinationstäckning. Generellt syns också en avtagande vaccinationstäckning, främst mellan dos 2 och 3.

Den största utmaningen verkar således ha varit att uppnå en jämn täckningsgrad inom befolkningen. Denna utmaning delar Sverige med andra länder. Faktorer som påverkar täckningsgraden är ålder, födelse- land, inkomst och utbildningsgrad. Täckningen är, oavsett ålder, högst

17

Sammanfattning

SOU 2023:73

bland personer födda i Sverige. Den ökar med ålder, oavsett födelse- land, och det finns också ett samband mellan inkomstnivå och täck- ningsgrad, oavsett födelseland.

Alla regioner har vidtagit olika åtgärder för att öka vaccinations- täckningen. Insatserna har först tagit sikte på ökad tillgänglighet och senare även på att öka förtroendet genom dialog via olika personer med god kontakt med de olika grupperna med lägre vaccinations- täckning. Det verkar som att dessa insatser har bidragit till att jämna ut skillnaderna i vaccinationstäckning utifrån födelseland.

En välfungerande samverkan

Samverkan har genomgående varit välfungerande och i hög grad präglats av en stor vilja att tillsammans se till att vaccinationerna genomförs med ett gott resultat. Samverkan har också präglats av pragmatism och flexibilitet, vilket ibland verkar ha kompenserat för planering och övning som annars kunde ha gjort att parterna varit bättre förberedda. De flexibla och pragmatiska lösningarna under vaccinationen mot covid-19 har varit viktiga för att lösa uppkomna problem och situationer, men samtidigt borde de inte ha behövts i så hög utsträckning. Det är genom förberedelserna som roller för- tydligas och förutsättningar för ett mer effektivt och rättssäkert arbete skapas.

En fråga som har uppmärksammats under utredningen är vad som händer om, eller när, samverkan inte fungerar. Utredningen har endast tagit del av ett fåtal sådana exempel under vaccinationen mot covid-19, där det funnits utmaningar för samverkan som slutligen lösts i dialogen mellan berörda myndigheter. Coronakommissionen har föreslagit att det bör övervägas att inrätta en ny centralt placerad instans direkt under regeringen med stora befogenheter, bland annat att ge bindande direktiv till myndigheter att vidta en åtgärd som be- döms nödvändig. Denna utredning har inte värderat konsekvenserna av en sådan instans i övrigt, men ser att den skulle kunna ha betydelse i en krissituation för att säkerställa samverkan i enstaka situationer där den inte fungerar.

18

SOU 2023:73

Sammanfattning

Insatser för att ta fram covidbevisen

Under 2021 och 2022 utfärdades cirka 18 miljoner covidbevis i Sverige, varav de flesta var vaccinationsbevis. Covidbevis är ett samlingsnamn för de tre olika bevistyper som fram till den 30 juni 2023 kunde ut- färdas för en individ för att underlätta resande inom EU: vaccina- tionsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis. Alla bevistyperna utgick från det ramverk och de specifikationer som EU beslutat om i två för- ordningar som var bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater.

Regeringen beslutade i juni 2021 om förordningen (2021:708) om digitala covidbevis, som kompletterade EU:s förordningar. I april 2021 fick E-hälsomyndigheten i uppdrag att utveckla en tjänst som skulle kunna användas av enskilda personer som var vaccinerade mot covid-19 i Sverige, hade svensk e-legitimation och kunde ta emot vac- cinationsbeviset i digitalt format. Tjänsten skulle bygga på den digitala infrastruktur som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, tagit fram. Uppdraget som E-hälsomyndigheten fick var genom sina avgräns- ningar till vissa grupper snävare än omfattningen av EU:s förord- ningar. Sveriges mål var att de digitala vaccinationsbevisen skulle erbjudas befolkningen från och med den 1 juli 2021. Tillfrisknande- bevis skulle erbjudas från och med den 12 augusti samma år.

E-hälsomyndigheten skapade en e-tjänst för personer med svenskt personnummer och e-legitimation på utsatt tid den 1 juli 2021. Till- frisknandebevisen började utfärdas från den 12 augusti 2021 i enlighet med EU:s förordningar. Båda bevistyperna byggde på digitala lös- ningar. Källan för vaccinationsbevisen var det nationella vaccinations- registret och tillfrisknandebevisen skapades via inrapportering av prov- tagningar från vården. Valet av lösningar gjorde att majoriteten kunde få sina intyg enligt regeringens mål, men förde också med sig att vissa grupper inledningsvis hade begränsad eller ingen tillgång till covid- bevis.

Lösningen som skapades för vaccinationsbevis förutsatte e-legi- timation, men cirka 1 miljon människor i Sverige har aldrig använt internet eller definieras som sällananvändare. E-hälsomyndigheten hade planerat för en manuell blanketthantering från starten, men efter- som det inte är en myndighet som normalt sett har ärendehantering som en ordinarie tjänst var deras kundtjänst inte dimensionerad för att ta emot det stora antalet ansökningar som periodvis kom in. För- beredelsetiden för myndigheten var dessutom kort. Handläggnings-

19

Sammanfattning

SOU 2023:73

tiden för de manuella bevisen var därför ibland lång, särskilt i de- cember 2021 då det krävdes vaccinationsbevis för att komma in på allmänna sammankomster. I mars 2022 infördes rutinen att man via apoteken kunde få ut sitt bevis, vilket enligt uppgifter till utred- ningen har fungerat bra.

Den andra större gruppen som inte kunde hanteras i början var de som inte hade svenskt personnummer. Utredningen har inga exakta uppgifter om hur många det handlar om, men nästan 0,5 miljoner per- soner i Sverige har samordningsnummer. Ytterligare grupper tillkom- mer, som de vars vaccination registreras på reservnummer. För dessa grupper gäller andra förutsättningar för att komma åt uppgifter om vaccination än för de med svenskt personnummer. Specifika lös- ningar fick därför utarbetas för varje undergrupp som initialt exklu- derades från tillgången till covidbevis.

När EU:s förordningar upphörde att gälla hade samtliga som hade rätt till det möjlighet att hämta ut ett covidbevis. Utredningen be- dömer att för den övervägande majoriteten fanns en digital lösning på plats på mycket kort tid och i enlighet med Sveriges mål. Samtidigt ser utredningen att vissa grupper under en period varit begränsade i sin rätt till fri rörlighet. Utredningen vill därför betona vikten av att det redan från början finns en funktionell planering för alternativ till ett digitalt förfarande som klarar perioder med högt tryck.

En väsentlig förutsättning för att covidbevisen kunde tas fram i tid var registreringen i det nationella vaccinationsregistret. Vid en kommande pandemi där vaccinationsbevis kommer att behöva till- handahållas, bedömer utredningen att det återigen kommer att fin- nas behov av ett gemensamt system för uppgiftsinhämtning.

Digg:s och E-hälsomyndighetens kostnader för covidbevisen upp- går till cirka 333,6 miljoner kronor, vilket motsvarar att varje utfärdat covidbevis i genomsnitt haft en kostnad om 18,50 kronor under 2020–2022.

20

SOU 2023:73

Sammanfattning

Uppföljning av läkemedelssäkerheten samt säkerställandet av det individuella försäkringsskyddet

Utvecklad uppföljning av läkemedelssäkerheten

Covid-19-vaccinerna fick villkorade godkännanden av EU-kommis- sionen och var föremål för en löpande granskning, vilket var en viktig faktor för att få fram godkännandebeslut och köpeavtal snabbt som var en utgångspunkt i EU:s vaccinstrategi.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, tillsammans med de nationella läkemedelsmyndigheterna såsom Läkemedelsverket, har ansvaret för säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid-19. En central del av säkerhetsuppföljningen är biverknings- rapporteringen, som har effektiviserats nationellt under pandemin genom att Läkemedelsverket har uppdaterat sin e-tjänst för inrap- portering. Kvaliteten på rapporterna har även blivit bättre genom en tillfällig lag som gav myndigheten tillgång till det nationella vaccina- tionsregistret. Det gjorde att myndigheten snabbare och lättare kunde komplettera ofullständiga rapporter. En ny digital tjänst har även tagits fram som kompletterar biverkningsrapporterna automatiskt med hjälp av registret.

En annan del i uppföljningen av covid-19-vaccinerna har varit registerstudier för att hitta mindre vanliga och svåra biverkningar och för att kvantifiera risken för sådana biverkningar. Läkemedels- verket fick även i denna del åtkomst till det nationella vaccinations- registret, efter att ha gjort en ansökan om etikprövning. Databasen, som myndigheten etablerade, har regelbundet uppdaterats med upp- gifter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statistikmyn- digheten SCB. När misstankar funnits om möjliga biverkningar efter covid-19-vaccination har det gjorts fördjupad analys av denna register- data.

Läkemedelsverket har även samarbetat med de andra nordiska länderna. På så vis har man fått tillgång till en större population att följa upp och det har möjliggjort en gemensam analys av ovanliga, misstänkta orsakssamband.

Utredningen bedömer att Läkemedelsverket har vidtagit åtgärder som sammantaget har effektiviserat säkerhetsuppföljningen och att tillgången till det nationella vaccinationsregistret har varit betydelse- full. Enligt utredningens bedömning behöver Läkemedelsverket ha motsvarande tillgång vid en ny pandemi. Utredningen anser att en

21

Sammanfattning

SOU 2023:73

tidsbegränsad förordning för komplettering av biverkningsrapporter inte är lämplig, eftersom Läkemedelsverket behöver kunna följa bi- verkningarna under en längre period. Frågan om uppgiftslämnandet från det nationella vaccinationsregistret till Läkemedelsverket be- handlas av en pågående utredning. Enligt utredningsdirektiven är förutsättningen att uppgiftslämnandet kan ske på sådant sätt som förutsätter att statistiksekretessen i det nationella vaccinationsre- gistret inte bryts.

Kompletterat försäkringsskydd

Det vanligaste sättet att i Sverige få prövat om en skada eller en sjuk- dom är orsakad av ett läkemedel och ersättningsbar är att vända sig till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (Läkemedelsförsäkringen). Alla de covid-19-vaccin som i dag används i Sverige täcks av Läkemedels- försäkringen, förutom Modernas vaccin. Skadereglering och ersätt- ning för eventuella läkemedelskador i samband med covid-19-vaccina- tion rörande Moderna täcks i stället genom en överenskommelse mellan Kammarkollegiet och Läkemedelsförsäkringen. Överenskom- melsen tecknades på uppdrag av regeringen i januari 2021.

Det finns vissa begränsningar i fråga om hur stor ersättning som betalas ut från Läkemedelsförsäkringen när det gäller så kallade serie- skador. I december 2020 beslutade försäkringsgivarens styrelse om att från och med januari 2021 begränsa ansvaret till 20 miljoner kronor för serieskador med anledning av covid-19-vaccinationer, jämfört med 150 miljoner kronor för övriga skador. Skälet till detta var att bolaget inte kunde teckna återförsäkring för covid-19-vaccinerna.

Eftersom Läkemedelsförsäkringen är en privat försäkring hade staten inte möjlighet att påverka åtagandet. Genom ändringen fanns samtidigt en större risk än tidigare att beloppsbegränsningen för serie- skador skulle nås om det skulle uppstå serieskador till följd av vaccin mot covid-19. Riksdagen beslutade därför i november 2022 om lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Serieskador med anledning av Modernas vaccin omfattas av överenskommelsen med Kammarkollegiet.

22

SOU 2023:73

Sammanfattning

Lärdomar och förslag

Nedan återges de lärdomar och förslag till åtgärder som utredningen ser utifrån erfarenheterna av covid-19-vaccinationen i Sverige. I de delar där utredningen bedömer att en aktör bör ges ett uppdrag inför en pandemi är det formulerat som ett förslag om uppdrag. I övriga delar är det formulerat som lärdomar, eller medskick, inför en kom- mande pandemi.

Avtalen kan vidareutvecklas och roller förtydligas

Erfarenheterna från covid-19-vaccinationerna visar på behovet av att vid en kommande pandemi i möjligaste mån vidareutveckla vaccin- avtalen vad gäller flexibla volymer och planeringsförutsättningarna för leveranser.

Förmågan att hantera osäkra leveranser är delvis en beredskaps- fråga; det behöver finnas en beredskap för ojämna leveranser. Men erfarenheterna från covid-19-vaccinationen visar också på betydel- sen av hur avtalen reglerar leveransperioder och vem som bär risken för leveransstörningar. Erfarenheterna från covid-19-vaccinationen visar även på betydelsen av att i möjligaste mån ha flexibla avtal vad gäller vaccinvolymer för att bidra till minskat behov av kassation.

När det gäller vaccintillgången vid framtida pandemier har andra utredningar, från bland annat Vinnova och den nationella vaccinsam- ordnaren, lagt förslag gällande detta. För en effektiv hantering vid en kris är det avgörande att det på förhand är tydligt vilken roll olika aktörer har och att rollfördelningen gör det möjligt att ta tillvara tidigare och nya erfarenheter. Det är därför angeläget med ett ställ- ningstagande och fortsatt arbete utifrån tidigare förslag; denna utred- ning lämnar däremot inga egna förslag gällande detta.

Vidareutvecklad regional pandemiplanering

Erfarenheterna från vaccinationen mot covid-19 har visat på ett be- hov av att vidareutveckla regionernas pandemiplanering inom flera områden.

23

Sammanfattning

SOU 2023:73

Ett av dessa är hur andra aktörer, såsom kommunerna och Krimi- nalvården och andra ”låsta verksamheter”, ska involveras i vaccina- tionsinsatsen. I planeringen bör även beaktas när civilsamhället kan och bör involveras. Det är endast en region som har uppgett att roll- fördelningen mellan region och kommun var behandlad tidigare i styrdokument. Enligt utredningens bedömning hade tidigare förbe- redelser bland annat bidragit till bättre förutsättningar att hantera informationen om vaccinationen till prioriterade grupper samt för journalföring och registrering i det nationella vaccinationsregistret. Det är också rimligt att den här typen av planering finns innan krisen är ett faktum för att inte ens riskera att det medför förseningar i genomförandet.

Ett annat område som bör beaktas i planeringen gäller hur man säkerställer att man når ut till prioriterade grupper. Utredningen har övervägt om en sekretessbrytande bestämmelse borde införas för att möjliggöra att kommuner och regioner kan dela information om till exempel vem som har hemtjänst vid en pandemivaccination. Utred- ningen har dock bedömt att det inte är lämpligt. Skälet till det är att det på förhand inte går att veta exakt vilka grupper som skulle kunna bli prioriterade och det skulle således behöva vara en vid sekretess- brytande bestämmelse. Utredningen har därför bedömt att det är mer rimligt att regionerna i sin planering utgår från att de kan behöva hitta särskilda kontaktvägar för att nå ut till prioriterade grupper och har en beredskap för detta.

Ytterligare en viktig aspekt att beakta i planeringen är behovet av kompletterande lösningar. Digitala lösningar har i många delar varit möjliggörare under vaccinationsinsatsen. Men utredningen ser också att de för vissa grupper varit exkluderande. Det är därför viktigt att även vid en kommande pandemi erbjuda lösningar för de grupper som inte har tillgång till digitala tjänster och som har svårt att hantera dem.

Utvecklad uppföljning samt vikten av erfarenhetsspridning och utvärdering

Genom att vaccinationerna efter en lagändring registrerades i det nationella vaccinationsregistret möjliggjordes uppföljningen av vac- cinationstäckningen. Regionerna har, med varierande grad av systema- tik, arbetat med att analysera, vidta åtgärder och följa upp insatserna. I augusti 2021 fick regionerna tillgång till uppföljningsunderlag från

24

SOU 2023:73

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten baserat på demografiska statistikområden. Dessförinnan hade inte alla regionerna möjlighet att ta fram statistik över vaccinationstäckningen per geografiskt område. Uppföljningen av vaccinationstäckningen utifrån andra urvalsgrunder än geografi och ålder har varit mer begränsad både på nationell och regional nivå.

Utredningen anser därför att vid en kommande pandemi bör upp- följningen av vaccinationstäckningen vidareutvecklas. I samband med att prioriteringsordningen beslutas bör frågan om hur vaccina- tionstäckningen ska följas upp särskilt beaktas och planering för hur uppföljningen ska genomföras tas fram både nationellt och regio- nalt, utifrån de förutsättningar som finns för uppföljningen. Det underlag som Folkhälsomyndigheten denna gång försåg regionerna med bör kunna vidareutvecklas vad gäller format och frekvens uti- från regionernas behov och göras tillgängligt snabbt. Med möjlighet till snabb och återkommande uppföljning ges regionerna ett effek- tivt verktyg att styra sina insatser dit behovet är som störst och med de metoder som är mest effektiva.

Utöver uppföljningsunderlag är erfarenhetsspridning och utvärder- ing viktigt för att kunna ta ställning till eventuella ytterligare åtgärder för att öka vaccinationstäckningen. Utredningen anser därför att det är angeläget att erfarenhetsspridningen kommer till stånd både regio- nalt och nationellt även vid en kommande pandemi. Genom SKR:s nätverk har regionerna denna gång kunnat ta del av erfarenheterna från andra län. I uppdraget till länsstyrelserna har det ingått att sprida goda exempel, vilket har skett genom möten och rapportering. Utred- ningen framhåller också att det är positivt att det genom Corona- kommissionens initiativ har påbörjats flera olika forskningsstudier. Det är tveksamt om vaccinationen blivit beforskad i den utsträck- ningen annars.

Vaccinationsregister och hälsodata

Pandemivaccination i de nationella vaccinationsprogrammen?

Under covid-19-pandemin har många frågor kring vaccinations- insatsen behövt lösas separat genom författningsändringar och över- enskommelser. Vid en kommande pandemi skulle liknande beslut behöva fattas, vilket i en akut situation medför en risk för förse- ningar. Om pandemivaccination skulle tillföras de nationella vacci-

25

Sammanfattning

SOU 2023:73

nationsprogrammen skulle det lösa frågor om kostnadsansvar, regi- strering i det nationella vaccinationsregistret och skolhuvudmännens ansvar för vaccination. När det gäller ordinationsrätten ska det dock påpekas att utredningen föreslår en utökad ordinationsrätt för pan- demivaccinationer som går utöver ordinationsrätten som de nationella vaccinationsprogrammen utgår från.

Den statliga utredningen ”En mer ändamålsenlig och effektiv ord- ning för de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret” kan komma att ge förslag som innebär för- ändrade, permanenta förutsättningar för vaccination vid en pandemi. Om den utredningen skulle bedöma att pandemivaccination inte bör tillföras de nationella vaccinationsprogrammen, och om Läkemedels- verkets behov av vaccinationsdata inte tillgodoses genom dess förslag, anser utredningen att regeringen bör besluta om ett alternativt sätt att säkerställa förutsättningarna. Andra utredningar har lagt förslag gäll- ande detta.

Nytt vaccinationsregister och utveckling av hälsodata?

Pandemin visade flera fördelar med att vaccinationerna mot covid- 19 fanns i det nationella vaccinationsregistret. Det möjliggjorde upp- följning av vaccinationstäckningen och effektiviserade säkerhets- uppföljningen. Det var även en avgörande datakälla för att kunna få fram covidbevisen.

Under den här utredningen har dock svagheter med den nuvarande vaccinationsregistreringen lyfts. En sådan svaghet är att det på grund av dagens regelverk och en regional och lokal informationshantering i hälso- och sjukvården inte är möjligt att skapa en digital, samlad och livslång bild över alla vaccinationer en individ tagit. En annan svaghet är att det nationella vaccinationsregistret fyller vissa behov, men möjligheterna att använda det till annat än vad det är avsett för är begränsat eftersom det är ett hälsodataregister. Utredningen ser därför att, oavsett om pandemivaccination tillförs de nationella vac- cinationsprogrammen, har erfarenheterna från pandemin visat på be- hovet av att utveckla det nationella vaccinationsregistret.

Utredningen ser även ett övergripande behov av att arbeta vidare med tillgången till uppdaterade hälsodata. Läkemedelsverkets upp- följning genom registerstudier har till exempel visat på myndighetens

26

SOU 2023:73

Sammanfattning

behov av tillgång till data, men också på behovet av att kunna vidare- utveckla kvaliteten på data och på vilken typ av uppgifter som finns att hämta genom register.

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att genomföra en förstudie om ändamålsenlig och förbättrad uppföljning av vaccinationstäckning vid en pandemi

Uppföljningen av vaccinationstäckningen har under vaccinationen mot covid-19 både nationellt och regionalt främst skett baserat på åldersgrupp och folkbokföringsort. Uppföljningen utifrån andra prio- riteringsgrunder, såsom medicinsk riskgrupp och socialtjänstinsats, har varit mer begränsad. Ett ändamålsenligt uppföljningsunderlag är väsentligt, bland annat för att kunna ta ställning till ytterligare åtgär- der för att öka vaccinationstäckningen. Utredningen föreslår därför att regeringen bör ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genom- föra en förstudie om hur förutsättningarna kan utvecklas för en ända- målsenlig och förbättrad uppföljning av vaccinationstäckning vid en pandemi. Förutsättningarna för såväl den nationella som regionala uppföljningen bör beaktas inom uppdraget. Samverkan bör ske med Socialstyrelsen och regionerna. Utredningen uppskattar kostnaden för uppdraget till 1,5 miljoner kronor, som föreslås finansieras genom omfördelning inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Uppdrag till Socialstyrelsen om ordinationsföreskrifter och nationell ordinationsutbildning vid pandemi

Under covid-19-pandemin togs särskilda föreskrifter fram för ordi- nation av vaccin, föreskrifter som var på plats först när vaccinations- insatsen skulle sätta i gång. Ordinationsrätten i de nya föreskrifterna gjordes vidare än i de grundföreskrifter som reglerar sjuksköterskors ordinationsrätt, för att möta behovet av ordinerande personal.

Vid en pandemi där det ska genomföras en vaccinationsinsats ser utredningen att det är det viktigt att det finns en planering på plats på förhand för att tillräckligt mycket ordinerande personal snabbt kan sättas i arbete. Ordinationsrätten vid pandemier bör alltså både säker- ställas och utökas. Därför föreslår utredningen att Socialstyrelsen ska

27

Sammanfattning

SOU 2023:73

få i uppdrag att ta fram nya föreskrifter om behörighet att ordinera vaccin som ska gälla vid en pandemi. Enligt förslaget ska ordinations- rätten gälla för samtliga legitimerade sjuksköterskor som tillgodogjort sig nödvändig kompetens genom en nationell utbildning, till vuxna och barn från det år barnet fyller 16 år. Något krav på bedömningen av behörigheten av verksamhetschefen ska inte finnas. De sjukskö- terskor som i dag har ordinationsrätt till barn, enligt 9 § Socialsty- relsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjukskö- terskor att förskriva och ordinera läkemedel, ska ha ordinationsrätt till vuxna och barn utan begränsning till ålder. För sjuksköterskor som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ung- domar ska behörigheten gälla oavsett om de genomgått Socialsty- relsens ordinationsutbildning.

Den nationella utbildningen, som framför allt ska gälla det speci- fika vaccinets egenskaper, föreslås tas fram av Socialstyrelsen i sam- verkan med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och regio- nerna. Utbildningen bör vara digital och förberedas av Socialstyrelsen så att den snabbt kan tas i bruk vid en pandemi.

Att genomföra förslaget skulle innebära kostnader som har upp- skattats till 3,5 miljoner för föreskriftsarbetet och 2 miljoner för utbildningen. Kostnaderna för föreskrifterna föreslås tas från utgifts- område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg medan kostnaden för utbildningen föreslås finansieras genom deltagaravgifter från vårdgivarna. Förslaget bedöms som helhet innebära en besparing för kommuner och regioner och dess utförare genom att de kan använda sin personal på bästa sätt i händelse av en pandemi.

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla de nationella kunskapsunderlagen

Utredningen ser ett antal områden som bör ses över och vidare- utvecklas inom de nationella planeringsunderlagen.

Utredningen kan konstatera att det är utmanande att etablera en god dialog i en situation med snabba förändringar och osäker infor- mation där det samtidigt finns ett stort medieintresse, såsom det var för dialogen mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna om priori- teringsordningen och genomförandet av vaccinationerna. Utredningen kan samtidigt konstatera att ytterst är det vårdgivarna som är ansvariga

28

SOU 2023:73

Sammanfattning

för prioriteringar av vem som ska få vaccin. En prioriteringsordning behöver ha acceptans i samhället och det är vårdgivarna som behöver kunna motivera sina beslut om vaccination. Det är därför angeläget att på förhand ha en planering för hur denna dialog ska ske.

En fråga som uppmärksammades under vaccinationens inledande skede var utmaningar för vaccintillgången i regioner som har ett högre inflöde av icke-folkbokförda personer. Utredningen bedömer att det inte är lämpligt att genom författningsändring undanta dessa individer från möjligheten att få vaccin där de vistas. Folkhälsomyn- digheten behöver därför planera för att ha ett system för att följa upp och eventuellt kompensera regionerna för det.

I samband med revideringen av planeringsunderlagen bör Folk- hälsomyndigheten – i dialog med Läkemedelsverket, regionerna, ApoEx, Apoteket AB, Oriola och Tamro – särskilt se över distribu- tionskedjan för pandemivaccin och dra lärdomar från detta, för even- tuella justeringar av processen och de nationella kunskapsunderlagen inför kommande kriser. Folkhälsomyndigheten bör särskilt beakta Läkemedelsverkets pågående regeringsuppdrag gällande förebygg- ande av rest- och bristsituationer avseende läkemedel, med tanke på eventuellt behov av att bryta läkemedelsförpackningar.

Folkhälsomyndigheten bör också se över möjligheten att ytter- ligare vidareutveckla stödet till regionerna när det gäller kapacitets- planering i syfte att stödja regionerna att i högre utsträckning kunna hantera den ojämna tillgång till vaccin som kan förväntas vid inled- ningen av en pandemivaccination.

Utredningen har bedömt att en översyn och komplettering av kunskapsunderlag ligger inom ramen för Folkhälsomyndighetens uppdrag och att det därför inte krävs någon extra finansiering.

Uppdrag till länsstyrelserna om pandemiplanering och övning

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att bistå regionerna vid genom- förandet av vaccinationen mot covid-19. Länsstyrelsens roll har upp- fattats på skilda sätt i olika län under vaccinationen – från att ha varit ett stort stöd till att inte ha bidragit till genomförandet av vaccina- tionen. Det finns inte något entydigt svar på vad som är skälet till att länsstyrelserna hanterade sin roll på olika sätt. Flera som utredningen samtalat med har understrukit betydelsen av att ha etablerade sam-

29

Sammanfattning

SOU 2023:73

verkansstrukturer. Utredningen har därför föreslagit att regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att säkerställa att de har uppdaterade pan- demiplaner samt att planera och genomföra övningar utifrån dessa.

Utredningen har bedömt att förslaget ligger inom länsstyrel- sernas uppdrag när det gäller krisberedskap och övning och att det därför inte krävs någon extra finansiering.

Uppdrag om utredningar

De juridiska förutsättningarna för att genomföra vaccinationsinsatsen har enligt utredningens bedömning över lag varit tillräckliga. Under utredningens gång har det dock ibland framförts att det vid en pandemi skulle vara möjligt att få undantag från flera författningar för att säker- ställa ett snabbt genomförande. Utredningen lämnar nedan dock endast tre förslag om att utreda eventuella lagändringar, som utred- ningen ser skäl att gå vidare med. Förslagen behöver utredas vidare och någon konsekvensanalys lämnas därför inte i de delarna.

När det gäller de föreskrifter som myndigheter utfärdar har er- farenheterna från pandemin visat på vikten av att myndigheter inom sitt bemyndigande har möjlighet att ge dispenser när så bedöms nöd- vändigt. Exempelvis har Läkemedelsverket tagit ett antal dispens- beslut. Om berörda myndigheter inte har tillräckliga förutsättningar för att ta dispensbeslut bör de hemställa hos regeringen om att få bemyndigande för den typen av dispenser.

Utred om det ska finnas undantag för att välja behandling

Omständigheterna som rådde under pandemin har under perioder aktualiserat det lagliga utrymmet att välja behandlingsalternativ, i detta fall vaccin, i enlighet med 10 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

I början av pandemin har detta inte varit en fråga eftersom det inte fanns någon möjlighet för regionerna att erbjuda några alterna- tiv, på grund av brist på vaccin. Det har dock funnits tillfällen när olika vaccin varit tillgängliga men Folkhälsomyndigheten har rekom- menderat ett visst vaccin för en viss åldersgrupp. Regionerna har då fått göra en samlad bedömning gällande vilket vaccin som kunde erbjudas.

30

SOU 2023:73

Sammanfattning

De speciella förhållanden som rådde under pandemin har belyst att bestämmelserna om val av behandlingsalternativ inte är anpassade till den här typen av situation. Därför har utredningen föreslagit att regeringen bör utreda frågan om undantag får göras från val av behand- lingsalternativ under en pandemi.

Utred om samtycke från båda vårdnadshavarna ska krävas vid pandemivaccination

För skolorna, som oftast har genomfört förberedelserna inför vac- cinationen av barn, har en stor utmaning varit att göra mognadsbe- dömningar och att få in samtycken från två vårdnadshavare inför vaccinationen. När det gäller att göra mognadsbedömning kan utred- ningen konstatera att även om det inte finns några fasta åldersgränser för när ett barn är moget är det viktigt att hälso- och sjukvården är medveten om och kan förhålla sig till den praxis som finns.

När det gäller kravet på samtycke från två vårdnadshavare ser ut- redningen att det kan skapa en tidsutdräkt under en pandemi. Det kan i sin tur få stora konsekvenser för barns hälsa vilket blir särskilt betydelsefullt om barn, till skillnad från under covid-19-pandemin, skulle utgöra en riskgrupp. Frågan om föräldrars gemensamma be- stämmanderätt grundar sig i föräldrabalkens huvudregel, som åter- kommer i flertalet bestämmelser som handlar om barn. Därför har utredningen föreslagit att regeringen bör utreda frågan om båda vård- nadshavare ska behöva samtycka till en vaccination under en pandemi.

Utred försäkringsskyddet vid en pandemi

Under pandemin säkrades försäkringsskyddet för alla covid-19-vac- cinerna genom en ny lag och ett avtal mellan Kammarkollegiet och Läkemedelsförsäkringen. Det har lyfts av berörda aktörer att det hade varit en fördel om en lag hade funnits på plats redan när vaccina- tionsinsatsen började för att skynda på handläggningen och öka tyd- ligheten. En permanent lag skulle även kunna motverka risken att vaccinationsviljan påverkas negativt av att det saknas en tydlig regler- ing av möjligheten till ersättning vid eventuella skador.

31

Sammanfattning

SOU 2023:73

För att säkerställa ett fungerande försäkringsskydd är det utred- ningens bedömning att det finns ett behov av att utreda en perma- nent lösning av försäkringsskyddet för serieskador och för företag som inte är anslutna till läkemedelsförsäkringen vid en pandemi.

32

Summary

Remit

On 14 July 2022, the Swedish Government adopted the terms of reference Evaluation of the implementation of vaccination against COVID-19 (2022:122). On the same day, the Government decided to appoint Anders W. Jonsson, Member of the Riksdag, as Inquiry Chair.

The Inquiry’s remit has been to evaluate the handling of the vac- cination programme by the relevant actors during the COVID-19 pandemic, with the aim of securing effective tools for future pan- demics. The remit covered the following four parts:

Access to vaccines nationally and the contribution that Sweden has made to the global supply through resale and donation.

Preparations for and rollout of the vaccination programme, in- cluding efforts to achieve a high vaccination coverage.

Efforts to produce a COVID certificate.

Monitoring of medical product safety and ensuring the individ- ual’s insurance coverage.

To carry out its remit, the Inquiry sought experiences and lessons learned from relevant actors. Representatives of some 90 organi- sations provided their pictures of the vaccination programme from their different perspectives. These included municipalities, regions and central government authorities, but also companies and stake- holder organisations. Reports and other written material as well as statistics have also been important input for the Inquiry. The mea- sures taken by the relevant actors have been assessed in relation to the objectives in agreements and in other decisions. International

33

Summary

SOU 2023:73

comparisons have also been used. It is on this basis that the Inquiry has made its assessments and submitted its proposals. In this respect, the goal has been forward-looking. What lessons can we learn from the COVID-19 vaccination programme, and how can we prepare our- selves for future pandemics?

The vaccination programme that began in Sweden in December 2020 was the biggest in the country’s history to date. The programme required the engagement of the whole of society on a huge scale. The Inquiry’s overall impression is that the vaccination programme has worked well. Identified areas for improvement have mainly been about the need for further development of the planning and prepa- rations for a crisis.

Access nationally and Sweden’s contribution to global access

Vaccine access secured through international work

In May and June 2020, both the Swedish Government and the Euro- pean Commission published their vaccination strategies. Through participation in the EU-wide procurements of vaccines, Sweden secured as rapid access to vaccines as other countries in the EU. The Inquiry assesses that Sweden’s vaccine strategy was the right path to go down under the conditions that prevailed during the COVID-19 pandemic. Sweden could not have achieved a better result through its own procurement of vaccines, and also did not have the conditions necessary for its own vaccine production.

The focus of the EU procurements was to spread the risk as far as possible by entering into agreements with several vaccine devel- opers that were using different vaccine technology platforms. This was important because it was not known how many manufacturers would have their vaccines approved, and was essential to countering the risk that the vaccines would have different efficacies. This broad portfolio also aimed to balance different types of disruptions in deliveries.

Most of the manufacturers had their vaccines approved. The ap- proach to spread risk widely therefore meant that Sweden purchased the vaccines in volumes that exceeded national needs. In the original agreements, it was also not possible to adjust the volumes in response to changes in demand. In total 46.1 million doses of vaccine were

34

SOU 2023:73

Summary

delivered to Sweden in the years 2020–2022. In addition, 9.9 million doses have been donated directly from the medical product factory to recipient countries. The total number of vaccine doses that were available to Sweden was thus 56 million.

The vaccines delivered to Sweden in 2020–2022 meant that the entire Swedish population from 12 years and up could be vaccinated with at least five doses. At the same time, 27.3 million doses were delivered to Sweden’s regions during those years for COVID-19 vaccination at a total cost of SEK 4.5 billion.

Sweden has been able to dispose of part of this surplus through donations. The global perspective was part of the EU’s vaccine strat- egy. For its size, Sweden has made a significant contribution to the global availability of vaccines through financial support and vaccine donations. In 2020–2022, Sweden donated a total of 11.9 million doses of vaccine. This corresponds to 21 percent of all vaccines de- livered to Sweden and donated by Sweden. Sweden has also donated the most doses of all the Nordic countries. The cost of the donations during 2020–2022 amounted to SEK 899 million.

Another part of the Government’s approach to how the surplus could be disposed of was through resale, either at full purchase price or at a discount. Although attempts have been made to resell Sweden’s vaccine surplus, they have not been successful. However, Sweden has played a significant role in primarily Norway and Iceland’s vaccina- tion programmes, since Sweden has resold vaccine doses to these countries that all EU countries have set aside. This resale of vaccine doses meant that Swedish government agencies have assisted in pursuing the interests of these countries and in taking on an admin- istrative process during a crisis. In addition, the resale entailed a cer- tain cost (SEK 20.4 million) as a result of exchange rate losses.

The portion of the vaccine surplus that could not be donated has been discarded once it reached its expiry date. Nationwide, the Public Health Agency of Sweden discarded 14 000 doses in 2021 and

8.4million doses in 2022. Of the vaccine delivered to Sweden and the vaccine that Sweden has donated each year, this corresponds to less than 1 percent and 29 percent, respectively, having been discarded. The cost of the discarded vaccine during 2020–2022 amounted to SEK 2 billion.

The vaccine agreements concluded by the European Commission provided sufficient incentives for vaccine production, among other

35

Summary

SOU 2023:73

things by shifting the risk from the companies to the Commission and the EU Member States. This Inquiry cannot determine whether it would have been possible to have more conditional agreements and at the same time achieve such rapid and high-volume access to the vaccines. The cost of the discarded vaccine doses can be said to have arisen as a consequence of the risk-minimisation approach and the success of vaccine production along with the design of the agree- ments. The cost of the discarded vaccine doses could therefore be seen as a cost of reducing the risk of the rollout of the vaccinations in Sweden. If a greater risk had been taken, it would have been possible to enter into fewer vaccine agreements and donate more or earlier. But this is a question of values and priorities, where the Government chose to prioritise the vaccination of its own population, with a safety margin, which the Inquiry cannot or should not review.

Medical product distribution with certain challenges

Sweden received vaccines from four of the contracted vaccine manu- facturers during 2020-2022. The majority of the vaccine doses used in Sweden (92 percent) have been mRNA vaccines, a relatively new type of vaccine.

One challenge with these vaccines is that they need to be stored at very low temperatures in cryofreezers, and both the Public Health Agency of Sweden, which was responsible for the national hub, and the regions needed to acquire cryofreezers to ensure the special handling that was required.

Another challenge was that the manufacturers’ initial production problems delayed deliveries. The agreements regulated deliveries per quarter, which meant a relatively long time span for when vaccine could be delivered and still be in compliance with the agreements. Together with the disruptions in deliveries, this created logistical challenges and also affected the calculation of how much vaccine could be donated.

Another challenge was that, at least initially, the vaccine was de- livered in packages of large numbers of doses. At the same time, there was a vaccine shortage at the time and it was therefore necessary to break open the packaging at national level before the vaccine was distributed to the regions, and also at regional level before it was

36

SOU 2023:73

Summary

distributed to the region’s vaccinators. This was a challenge under the regulatory framework for trade in medical products, which restricts re-distribution and the right to break open medical product packaging. The Swedish Medical Products Agency therefore made an interpretation of the regulatory framework which meant that this handling was deemed compatible with the regulations.

Another challenge for the distribution and regulatory framework was whether there would be a need to redistribute vaccine between regions after the vaccine was delivered to the regions. The Public Health Agency of Sweden allocated the available vaccine to the regions based on population per priority age group. As there was some population movement between the regions, for example by summer residents, the question arose whether it would be possible to redistribute vaccine between the regions to compensate for this. Medical products such as vaccines may be returned to a distributor, in this case the Public Health Agency of Sweden. However, there are also special restrictions on returns when it comes to refrigerated medical products. However a redistribution was not considered necessary this time, as the net movement of people across the re- gional borders was relatively small.

Preparations for and rollout of the vaccination programme, including efforts to achieve a high vaccination coverage

The regions were responsible for the vaccination programme

The Public Health Agency of Sweden had the Government’s mandate to develop a national plan with recommendations for an order of priority for vaccination against COVID-19. The order of priority, which was published in full in February 2021, meant that vaccination against COVID-19 would be carried out in four phases, with priori- tisation of different groups. Many adjustments and clarifications have been made in the Agency’s order of priority since the publiccation.

The regions were responsible for rolling out vaccination against COVID-19. In addition to their statutory obligation to provide healthcare, including vaccinations, this responsibility for vaccination against COVID-19 is specifically described in other non-binding

37

Summary

SOU 2023:73

documents. In the period 2020–2022, the Government and the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) signed a total of seven agreements on these vaccinations. The first agreement was signed in December 2020. Initially, the Government and SALAR had a common ambition to achieve as high and evenly distributed vaccine coverage as possible in the entire population in accordance with the recommendations of the Public Health Agency of Sweden. The agreements included different target levels as well as payments to the regions and SALAR.

In the opinion of this Inquiry, the agreements contributed sig- nificantly to the establishment of national targets, which all the regions worked towards. The importance of SALAR’s coordination has been emphasised by the regions and this coordination seems to have helped clear up anything that was unclear. The Inquiry’s view is that, to a large extent, all regions have endeavoured to comply with the spirit of the agreements and the Public Health Agency's order of priority.

Substantial compensation from the State

Through the agreements, the State assumed a broader responsibility for the costs of vaccination than previously regulated. In 2020–2022, the State paid the costs of both the vaccine and the vaccinations. Compensation was paid to the regions in a flat-rate amount of SEK 275 per dose of vaccine administered, and a speediness bonus linked to certain target levels and times. In addition, certain other payments were provided, including for capacity building.

The substantial compensation seems to have helped make the vaccination programme easier to work with at the region level; in the Inquiry’s interviews, actors stated that it contributed to decisions being made rapidly, for example on volume increases, and to a great interest in participating in the vaccination programmes.

The State’s additional payments seem to have at least covered the costs, and the costs do not differ significantly from the vaccination costs in Finland and the UK. However, there is considerable uncer- tainty in the cost data that the Inquiry received. According to these data, the cost of carrying out the vaccinations in the regions amounted to SEK 6.5 billion. For 2021, the cost per vaccine dose administered

38

SOU 2023:73

Summary

in the regions was estimated at an average of SEK 247. In 2022, when the number of vaccinations was less, the average cost was estimated at SEK 272. However, the average cost differed widely between the regions – it ranged from SEK 138 to SEK 372 per vaccine dose administered in 2021. These figures should therefore be interpreted with caution.

Vaccination capacity in line with vaccine availability

The regions were able to gradually increase their vaccination capacity in line with the availability of vaccines, and at the national level, it was primarily the availability of vaccines that steered the rate of vac- cination in 2021. At the time when the most people were vaccinated in 2021, vaccination capacity in Sweden exceeded the vaccination capacity of the other Nordic countries and also the level of vacci- nation against swine flu.

There was some variation within the country in how rapidly the regions got their vaccination programmes up and running, and started the different vaccination phases. However, at the time when the most people were being vaccinated in each region, vaccination capacity, measured as the proportion of the population who were vaccinated, was quite similar across the country.

A high but somewhat uneven vaccination coverage

In early 2021, Sweden was one of the first eight countries in the EU to reach the milestone of 80 percent of the group 80 years and older vaccinated with dose 1. Vaccination coverage thereafter hit the target levels that were included in the agreements between the Government and SALAR.

At the end of 2021, Sweden was just above the EU average for the proportion of the population who were fully vaccinated. The other Nordic countries had a higher vaccination coverage than Sweden. Among other things, differences in economic structures and in the countries’ healthcare systems entailed different conditions for the vaccination programme, and it is therefore not possible to draw con- clusions from comparisons between countries without further investigation.

39

Summary

SOU 2023:73

There has generally been a high vaccination coverage in the pri- ority groups in Sweden. However, there were some departures from this positive picture. People with home care services, certain high- risk groups for medical reasons, and certain categories of healthcare and social care staff had a lower vaccination coverage. In general, there was also declining vaccination coverage, mainly between doses 2 and 3.

Thus, the biggest challenge seems to have been to achieve an even rate of coverage within the population. Sweden shares this challenge with other countries. Factors that influence coverage are age, country of birth, income, and level of education. Regardless of age, coverage is highest among people born in Sweden. It increases with age, regard- less of country of birth, and there is also a correlation between income level and rate of coverage, regardless of country of birth.

All regions have taken a range of steps to increase vaccination coverage. In the first instance, these efforts aimed to increase accessi- bility and subsequently also to increase trust through dialogue via individuals with good contacts with the various groups that have a lower vaccination coverage. It appears that these efforts have helped to smooth out the differences in vaccination coverage based on country of birth.

Well-functioning cooperation

Cooperation has consistently functioned well, and to a large extent it has been marked by a great willingness to work together to ensure that the vaccinations were carried out with a good outcome. Co- operation was marked by pragmatism and flexibility, which in some instances appears to have compensated for planning and drills that might otherwise have prepared the parties better. Flexible and prag- matic solutions during the COVID-19 vaccination programme have been important for solving problems and dealing with the situations that have arisen, but they should also not have been needed to such an extent. It is during preparations that roles are clarified, which then also allow the work to be more efficient and legally certain.

One issue that has been highlighted during the Inquiry is what happens if, or when, cooperation does not function well. The Inquiry has only learned of a few such examples during the COVID-19 vac-

40

SOU 2023:73

Summary

cination programme, where there were challenges for cooperation that were ultimately resolved in dialogue between the relevant govern- ment agencies. The Corona Commission has proposed that con- sideration should be given to setting up a new, centrally placed body reporting directly to the Government with considerable powers, in- cluding the power to issuing binding directives to government agen- cies to implement a measure that is deemed necessary. This Inquiry has not evaluated the consequences of such a body in general, but is of the view that it could be important in a crisis situation, in order to ensure cooperation in isolated instances where it is not working.

Efforts to produce COVID-19 certificates

In 2021 and 2022, approximately 18 million COVID-19 certificates were issued in Sweden, most of which were vaccination certificates. ‘COVID-19 certificate’ is a collective term for the three types of cer- tificates that could be issued to an individual up until 30 June 2023 to facilitate travel within the EU: vaccination certificates, test certifi- cates and certificates of recovery. All these types of certificates were based on the framework and specifications decided by the EU in two regulations that were binding and directly applicable in all Member States.

In June 2021, the Government adopted the Digital COVID-19 Certificate Ordinance (2021:708), which supplemented the EU reg- ulations. In April 2021, the Swedish eHealth Agency was tasked with developing a service that could be used by individuals who were vaccinated against COVID-19 in Sweden, had Swedish e-identifi- cation, and were able to receive the vaccination certificate in digital format. The service was to be based on the digital infrastructure developed by the Agency for Digital Government (DIGG). Given its limitations to certain groups, the task given to the Swedish eHealth Agency was narrower than the scope of the EU regulations. Sweden’s goal was that digital vaccination certificates would be offered to the population from 1 July 2021. A certificate of recovery would be offered from 12 August that same year.

The Swedish eHealth Agency created an e-service for people with Swedish personal identity numbers and e-identification by the appointed date of 1 July 2021. Certificates of recovery began being

41

Summary

SOU 2023:73

issued from 12 August 2021 in compliance with the EU regulations. Both types of certificates were based on digital solutions. The source of the vaccination certificate was the national vaccination register, and the certificate of recovery was created via reporting of tests from the healthcare system. The choice of solutions allowed the majority of people to obtain their certificates according to the Government’s objective, but also meant that some groups initially had limited or no access to a COVID-19 certificate.

The solution that was created for vaccination certificates was based on e-identification, but about 1 million people in Sweden have never used the Internet or are defined as rare users. The Swedish eHealth Agency had initially planned for the use of a paper form, but since it is not a government agency that normally provides case management as a regular service, their customer service was not di- mensioned to receive the large number of applications that were periodically received. The preparation time for the Agency was also short. Consequently, the processing time for the manual certificate was sometimes long, especially in December 2021 when a vaccina- tion certificate was required to enter public gatherings. In March 2022, a procedure was introduced whereby you could obtain your certificate through pharmacies which, according to information to the Inquiry, has worked well.

The other larger group that could not be handled in the beginning were those who did not have Swedish personal identity numbers. The Inquiry has no precise details on how many people do not have Swedish personal identity numbers, but almost half a million people in Sweden have coordination numbers. There are more groups than just this group, such as those whose vaccination was registered against a reserve number. For these groups, other conditions for accessing details about vaccination apply than for those with Swedish personal identity numbers. Specific solutions therefore had to be developed for each subgroup that was initially excluded from access to COVID-19 certificates.

When the EU regulations expired, all those entitled to it were able to obtain a COVID-19 certificate. The Inquiry assesses that for the vast majority of the population, a digital solution was in place in a very short time and in accordance with Sweden’s objective. At the same time, the Inquiry has found that the right to free movement was limited for certain groups for a period of time. The Inquiry

42

SOU 2023:73

Summary

therefore wishes to emphasise the importance of functional planning for an alternative to a digital procedure that is able to cope with periods of high demand from the outset.

A material prerequisite for the timely production of the COVID-19 certificate was registration in the national vaccination register. In the event of a future pandemic where there is a need to provide a vaccina- tion certificate, the Inquiry assesses that there will again be a need for a common system for data collection.

DIGG’s and the Swedish eHealth Agency’s costs for COVID-19 certificates amounted to approximately SEK 333.6 million, which corresponds to an average cost of each COVID-19 certificate issued being SEK 18.50 in 2020–2022.

Monitoring of medical product safety and ensuring individual insurance coverage

Improved monitoring of medical product safety

The COVID-19 vaccines were subject to conditional approval by the European Commission and rolling reviews, which was an impor- tant factor in rapidly getting approval decisions and purchase agree- ments in place, which was a starting point in the EU’s vaccine strategy.

The European Medicines Agency (EMA), along with national medical products agencies such as the Swedish Medical Products Agency, was responsible for monitoring the safety of vaccines against COVID-19. A key part of this safety monitoring was the reporting of adverse reactions, which was streamlined nationally during the pandemic by the Swedish Medical Products Agency updating its e-service to enable reporting of adverse reactions. The quality of these reports was also improved by a temporary act that gave the Agency access to the national vaccination register. This allowed the Agency to supplement incomplete reports more quickly and easily. A new digital service was also developed that supplements adverse reactions reports automatically with the help of the register.

Another part of the safety monitoring of COVID-19 vaccines was register studies to find less common and severe adverse reac- tions and to quantify the risk of such adverse reactions. For this part, the Swedish Medical Products Agency also gained access to the national vaccination register, after having submitted an application

43

Summary

SOU 2023:73

for ethical review. The database has been regularly updated with data from the Public Health Agency of Sweden, the National Board of Health and Welfare and Statistics Sweden. Where there was suspicion of possible adverse reactions after COVID-19 vaccination, detailed analyses of this register data were performed.

The Swedish Medical Products Agency also cooperated with the other Nordic countries on this. This meant access to a larger popu- lation to monitor and has enabled a joint analysis of unusual, sus- pected causal links.

The Inquiry assesses that the Swedish Medical Products Agency has taken steps that, taken together, have made monitoring the safety of the vaccines more efficient and effective, and that access to the national vaccination register has been important in this. In the In- quiry’s view, the Swedish Medical Products Agency needs to have equivalent access in the event of a new pandemic. The Inquiry is of the opinion that a temporary ordinance on the supplementation of adverse reaction reports is not appropriate, as the Swedish Medical Products Agency needs to be able to monitor adverse reactions for a longer period of time. The issue of providing data from the national vaccination register to the Swedish Medical Products Agency is currently being considered by another inquiry. According to the terms of reference it is essential that this data can be provided in a way that does not breach the confidentiality that applies to the statistics in the national vaccination register.

Supplementary insurance coverage

In Sweden, the most common way to have a claim assessed concerning whether an injury or illness has been caused by a medical product and is entitled to compensation is to contact Svenska Läkemedelsförsäk- ringen AB (Swedish Pharmaceutical Insurance). All the COVID-19 vaccines currently used in Sweden are covered by Swedish Pharma- ceutical Insurance, except for the Moderna vaccine. Claim settle- ment and compensation for any injury caused by a medical product in connection with COVID-19 vaccination with the Moderna vaccine are covered instead by an agreement between the Legal, Financial and Administrative Services Agency and Swedish Pharmaceutical Insur-

44

SOU 2023:73

Summary

ance. The agreement was signed on behalf of the Government in January 2021.

There are certain limitations on the amount of compensation paid from Swedish Pharmaceutical Insurance for what are termed ‘serial injuries’. In December 2020, the Board of Directors of the insurer decided to limit liability to SEK 20 million for serial injuries due to COVID-19 vaccinations, compared with SEK 150 million for other injuries, as of January 2021. The reason for this was that the company could not take out reinsurance for the COVID-19 vaccines.

Since Swedish Pharmaceutical Insurance is a private insurance company, the State was unable to influence this undertaking. At the same time and due to this change, there was a greater risk than before that the amount limit for serial injuries would be reached if serial injuries as a result of COVID-19 vaccination were to arise. The Riksdag therefore decided in November 2022 to pass the State Compensation for Personal Injury Caused by COVID-19 Vaccina- tion Act (2021:1070). Serial injuries due to the Moderna vaccine are covered by the agreement with the Legal, Financial and Admi- nistrative Services Agency.

Lessons learned and proposals

The lessons learned and proposed measures that the Inquiry has identified from the experiences of COVID-19 vaccination in Sweden are set out below. Where the Inquiry considers that an actor should be given a task when the community is facing a pandemic, a task is proposed. Other parts are formulated as lessons learned, or attach- ments, in preparation for a future pandemic.

Agreements could be further developed and roles clarified

Experiences from the COVID-19 vaccinations demonstrate the need, in a future pandemic, to further develop the vaccination agree- ments as far as possible in terms of flexibility in volumes and the planning basis for deliveries.

The ability to handle uncertainty in deliveries is in part about being prepared; contingency planning for variable deliveries needs to be in place. However, the experiences from the COVID-19 vac-

45

Summary

SOU 2023:73

cination programme also demonstrate the importance of how the agreements regulate delivery periods and who bears the risk of delivery disruptions. Experiences from the COVID-19 vaccination programme also demonstrate the importance, as far as possible, of having flexible arrangements in the agreements in terms of vaccine volumes to help reduce the need to discard vaccine.

Other inquiries, including those by Vinnova and the national vac- cine coordinator, have submitted proposals concerning vaccine avail- ability in future pandemics. In a crisis, efficiency in the handling of the vaccine is predicated on the roles played by different actors being clear in advance, and these roles making it possible to make use of previous and new experiences. A standpoint and continued work on the basis of previous proposals are therefore imperative; however, this Inquiry does not submit any of its own proposals in this regard.

Further development of regional pandemic planning

Experiences from vaccination against COVID-19 have shown a need to further develop the regions’ pandemic planning in several areas.

One of these is how other actors, such as the municipalities and the Swedish Prison and Probation Service and other ‘locked facilities’, should be involved in the vaccination programme. Planning should also take into account when civil society can and should be involved. Only one region stated that the respective roles of the region and municipalities had been dealt with previously in a governing docu- ment. In the Inquiry’s assessment, earlier preparations would have contributed in part to a better basis for managing the information about vaccination given to priority groups, as well as for record- keeping and registration in the national vaccination register. It is also reasonable that this type of planning should be in place before the crisis is upon us, to eliminate the risk of it causing delays in the rollout.

Another area that should be taken into account in planning con- cerns how to ensure that priority groups are reached. The Inquiry has considered whether an information disclosure provision should be introduced to enable municipalities and regions to share informa- tion about who has home care services, for example, in connection with a pandemic vaccination programme. However, the Inquiry has

46

SOU 2023:73

Summary

concluded that this is not appropriate, the reason being that it is not possible to know in advance exactly which groups might be priori- tised and it would therefore have to be a broad information disclosure provision. The Inquiry has therefore decided that it is more reasonable for the regions to assume in their planning that they may need to identify specific channels for reaching out to priority groups and to be prepared for this.

Another important aspect to consider in the planning is the need for supplementary solutions. In many situations, digital solutions have been enabling solutions during the vaccination programme. But the Inquiry also found that they were exclusionary solutions for some groups. It is therefore important, in the event of a future pandemic, to also offer solutions to groups who do not have access to digital services and who find it difficult to deal with them.

Advanced monitoring and the importance of disseminating experiences and of evaluation

Because, after a change in the law, the vaccines were registered in the national vaccination register, it was possible to monitor the vaccina- tion coverage. With varying degrees of systematisation, the regions have, worked to analyse, take action and monitor their programmes. In August 2021, the regions were given access to data from the Public Health Agency of Sweden’s monitoring based on the Demo- graphic Statistical Areas. Before that, not all regions were able to produce statistics on vaccination coverage per geographical area. Monitoring vaccination coverage based on selection criteria other than geography and age has been more limited at both national and regional levels.

The Inquiry therefore considers that, in the event of a future pandemic, the monitoring of vaccination coverage should be further developed. When deciding on the order of priority, the question of how to monitor vaccination coverage should be taken into account in particular, and how monitoring should be done must be planned nationally as well as regionally, based on the basis for monitoring that exists. It should be possible to develop the data that the Public Health Agency of Sweden provided to the regions this time in terms of format and frequency, based on the needs of the regions, and to make it available rapidly. Given the possibility to monitor coverage

47

Summary

SOU 2023:73

rapidly and regularly, the regions will have an effective tool to steer their efforts to where the need is greatest, with the methods that are the most effective.

In addition to the data from monitoring, disseminating experiences and evaluation are important for deciding on any further measures to increase vaccination coverage. The Inquiry therefore considers that it will also be important for experience to be shared regionally as well as nationally in the event of a future pandemic. Through SALAR’s network, this time the regions were able to learn of the experiences of other counties. The task given to the county administrative boards included disseminating good examples, which was done through meetings and reporting. The Inquiry also notes that it is positive that a number of different research studies have been initiated by the Corona Commission. It is doubtful whether vaccination would have been researched to this extent otherwise.

Vaccination register and health data

Pandemic vaccination in national vaccination programmes?

During the COVID-19 pandemic, many issues related to the vac- cination programme needed to be resolved separately through changes in statute and agreements. In a future pandemic, similar decisions would have to be made, which entails a risk of delays in a crisis situa- tion. If pandemic vaccination were to be added to the national vac- cination programmes, it would resolve issues of cost liability, regis- tration in the national vaccination register, and what responsibility school authorities bear. Regarding the right to prescribe, however, it should be noted that the Inquiry has proposed an expanded right to prescribe pandemic vaccinations that goes beyond the right to pre- scribe on which the national vaccination programmes are based.

The inquiry A more relevant and effective regime for national vaccination programmes and the national vaccination register may come to submit proposals that would entail permanent changes in the conditions for vaccination in a pandemic. If that inquiry were to conclude that pandemic vaccination should not be added to the national vaccination programmes, and if the Swedish Medical Pro- ducts Agency’s need for vaccination data is not satisfied by its pro- posals, the Inquiry considers that the Government should decide on

48

SOU 2023:73

Summary

an alternative way to ensure these conditions. Other inquiries have submitted proposals on this.

New vaccination register and development of health data?

The pandemic demonstrated that several benefits were derived from including the COVID-19 vaccines in the national vaccination register. It enabled monitoring of vaccination coverage and more efficient monitoring of their safety. It was also a crucial source of data that enabled COVID-19 certificates to be generated.

During this Inquiry, however, weaknesses in the current system for vaccination registration have been brought to light. One such weakness is that, on account of current regulations and regional and local data processing in the healthcare system, it is not possible to create a comprehensive, lifelong, digital record of all vaccinations that an individual has received. Another weakness is that the national vaccination register meets certain needs, but the options for using it for something other than its intended purpose are limited because it is a health data register. Regardless of whether pandemic vaccination is added to the national vaccination programmes, the Inquiry is therefore of the view that the experiences from the pandemic have established that there is a need to develop the national vaccination register.

The Inquiry has also identified an overall need to continue working on access to updated health data. For example, the Swedish Medical Products Agency’s safety monitoring in the form of register studies has established the Agency’s need for access to data, and also a need to be able to further develop the quality of the data and the type of data that can be retrieved from registers.

Assign a task to the Public Health Agency of Sweden to conduct a feasibility study on relevant and improved monitoring of vaccination coverage in a pandemic

Vaccination coverage during vaccination against COVID-19 was monitored, nationally and regionally, mainly based on age group and place of registration in the population register. Monitoring based on other prioritisations, such as medical risk group and deployment of

49

Summary

SOU 2023:73

social services, was more limited. Relevant data from monitoring is essential, in part for deciding on further measures to increase vac- cination coverage. The Inquiry therefore proposes that the Govern- ment should task the Public Health Agency of Sweden with con- ducting a feasibility study on how the conditions for relevant, improved monitoring of vaccination coverage in the event of a pandemic can be developed. The conditions for both national and regional monitoring should be considered in this task. The Agency should cooperate with the National Board of Health and Welfare and the regions in the task. The Inquiry estimates the cost of the task to be SEK 1.5 million, and proposes financing it through reallocation within expenditure area 9 Healthcare and social care.

Assign a task to the National Board of Health and Welfare concerning prescription regulations and national training in prescribing for pandemics

During the COVID-19 pandemic, special regulations were devel- oped for prescribing vaccines; regulations that were only in place just when the vaccination programme was about to start. In the new regulations, the right to prescribe was expanded more than in the basic regulations governing nurses’ rights to prescribe in order to meet the need for prescribing staff.

In a pandemic when a vaccination programme is to be carried out, the Inquiry assesses that advance planning to ensure that enough prescribing staff can be put to work quickly is important. The right to prescribe in pandemics should therefore be ensured and also expanded. Therefore, the Inquiry proposes that the National Board of Health and Welfare should be tasked with producing new regu- lations governing authorisation to prescribe vaccines that apply in a pandemic. According to the proposal, the right to prescribe for adults and children from the year in which the child turns 16 should apply to all registered nurses who have acquired the necessary skills through a national training programme. There should be no require- ment for an assessment of this authorisation by the activity’s manager. Those nurses who currently have the right to prescribe for children under Section 9 of the National Board of Health and Welfare Regu- lations (HSLF-FS 2018:43) on authorisation for nurses to order and prescribe medical products will have the right to prescribe for adults

50

SOU 2023:73

Summary

and children without any age limitation. For nurses who have com- pleted either specialist training as a district nurse or specialist training in child and adolescent healthcare, the authorisation will apply regard- less of whether they have completed the National Board of Health and Welfare’s training for prescribing.

It is proposed that the national training, which is primarily intended to apply to the characteristics of the specific vaccine, be developed by the National Board of Health and Welfare in cooperation with the Public Health Agency of Sweden, the Swedish Medical Products Agency, and the regions. The training course should be in digital format and be prepared by the National Board of Health and Welfare so that it can be quickly rolled out in a pandemic.

The implementation of the proposal would entail costs estimated at SEK 3.5 million for the work to draft the regulations and SEK 2 million for the training course. It is proposed that the costs for drafting the regulations be taken from expenditure area 9 Health- care and social care, while the cost of the training course be financed by course participant fees paid by the healthcare providers. The pro- posal as a whole is expected to entail savings for municipalities and regions and their providers, as they will be able to deploy their staff optimally in a pandemic.

Assign a task to the Public Health Agency of Sweden to further develop the national knowledge base

The Inquiry has identified a number of areas that should be reviewed and developed further within the national planning data.

The Inquiry notes that it is challenging to establish a good dialogue in a highly dynamic situation where the available informa- tion is uncertain, and where there is also a high level of media interest, as was the case regarding the dialogue between the Public Health Agency of Sweden and the regions on the order of priority and rollout of the vaccinations. At the same time, the Inquiry notes that, ultimately, it is the healthcare providers that are responsible for prioritising who should receive the vaccine. An order of priority needs to be accepted by the community, and it is the healthcare pro- viders that need to be able to justify their decisions about vaccina- tion. It is therefore important to plan in advance how this dialogue will be conducted.

51

Summary

SOU 2023:73

An issue that was highlighted during the initial stage of the vac- cination programme was the challenges associated with the avail- ability of vaccines in regions with a high inflow of individuals not registered as residents in the region. The Inquiry is of the view that it is not appropriate to use a statutory amendment to exclude these individuals from accessing vaccines where they are staying. The Public Health Agency of Sweden therefore needs to plan for having a system to monitor for this and if necessary compensate the regions.

In connection with the revision of the planning data, the Public Health Agency of Sweden should – in dialogue with the Swedish Medical Products Agency, the regions, ApoEx, Apoteket AB, Oriola and Tamro – specifically review the distribution chain for pandemic vaccines and learn lessons from this concerning adjustments in the process and the national knowledge base that may need to be made ahead of future crises. The Public Health Agency of Sweden should pay particular attention to the Swedish Medical Products Agency’s current task from the Government regarding the prevention of situations where shortages of medical products arise, given the poten- tial need to break open medical product packaging.

The Public Health Agency of Sweden should also review the pos- sibility of further developing support for the regions’ capacity plan- ning to help improve their management of variable access to vaccines that can be expected at the start of a pandemic vaccination pro- gramme.

The Inquiry has concluded that a review and supplementation of the knowledge base lies within the remit of the Public Health Agency of Sweden and that therefore no additional funding is required.

Assign tasks to the county administrative boards concerning pandemic planning and drills

The county administrative boards were tasked with assisting the regions in rolling out the COVID-19 vaccination programme. The Inquiry has understood the county administrative board’s role to be different in different counties during the vaccination programme – from having been a great support to not having contributed to the rollout of the vaccination. There is no clear answer as to why the county administrative boards handled their role in different ways. Several to whom the Inquiry has spoken have underlined the impor-

52

SOU 2023:73

Summary

tance of having established structures for cooperation. The Inquiry has therefore proposed that the Government tasks the county admin- istrative boards with ensuring that they have up-to-date pandemic plans, and that they plan and carry out drills based on these plans.

The Inquiry has concluded that the proposal falls within the remit of the county administrative boards concerning emergency pre- paredness and drills, and that therefore no additional funding is required.

Task relating to inquiries

Throughout, the legal basis for rolling out the vaccination programme has been adequate in the Inquiry’s assessment. However, during the course of the Inquiry, at times it emerged that, in a pandemic, it should be possible to obtain exemptions from a number of statutes to ensure a rapid rollout. However, the Inquiry makes only three proposals below concerning inquiries into potential statutory amend- ments where it sees that there is reason to proceed. These proposals need further inquiry, and consequently no impact assessment is provided in those parts.

Concerning the regulations issued by government agencies, the experiences from the pandemic have shown the importance of government agencies being able to grant exemptions when deemed necessary within their authority. For example, the Swedish Medical Products Agency made a number of exemption decisions. If the rele- vant government agencies do not have sufficient basis to make exemp- tion decisions, they should petition the Government to obtain authority for this type of exemption.

Inquire into whether there should be exemptions for choosing treatment

At times during the pandemic, the circumstances that prevailed highlighted the legal basis for choosing treatment options, in this case vaccination, under Chapter 10, Section 1 of the Health and Medical Services Act (2017:30), referred to as HSL, and Chapter 7, Section 1 of the Patient Act (2014:821).

53

Summary

SOU 2023:73

At the beginning of the pandemic, this was not an issue because the regions were unable to offer any alternatives when vaccines were in short supply. However, there were occasions when different vac- cines were available but the Public Health Agency of Sweden recom- mended a certain vaccine for a certain age group. The regions then had to make an overall assessment of which vaccine could be offered.

The special circumstances that prevailed during the pandemic have highlighted that the provisions on choice of treatment option are not suited to this type of situation. Therefore, the Inquiry has proposed that the Government should inquire into whether exemptions may be made from the provisions on choice of treatment option during a pandemic.

Inquire into whether the consent of both custodians should be required for pandemic vaccination

For schools, which have generally carried out the preparations for the vaccination of children, a major challenge was to make a maturity assessment and to obtain the consent of two custodians for vaccina- tion. In respect of making a maturity assessment, the Inquiry notes that, even if there are no fixed age limits for when a child is mature enough to consent to healthcare themselves, it is important for the healthcare system to be aware of and relate to the existing case-law.

In respect of the requirement for the consent of two custodians, the Inquiry understands that this may waste time during a pandemic. This in turn may have major consequences for the child’s health, which becomes particularly important if children – unlike the situation during the COVID-19 pandemic – were to constitute a risk group. The issue of parents’ shared right to decide is based on the main rule of the Swedish Children and Parents Code, which is reiterated in most provisions dealing with children. Consequently, the Inquiry pro- poses that the Government should inquire into whether both custo- dians should need to consent to a vaccination during a pandemic.

54

SOU 2023:73

Summary

Inquire into insurance coverage in a pandemic

During the pandemic, the insurance coverage for all COVID-19 vaccines was secured by means of a new act and an agreement between the Legal, Financial and Administrative Services Agency and Swedish Pharmaceutical Insurance. Relevant actors have highlighted that it would have been advantageous if an act had already been in place when the vaccination programme began in order to speed up the processing and make things clearer. A permanent act could also counter the risk that willingness to be vaccinated could be adversely affected by the lack of clear regulation concerning the possibility of compensation in case of injury.

To ensure effective insurance coverage, the Inquiry’s assessment is that there is a need to inquire into a permanent solution in a pan- demic for insurance coverage for serial injuries and for companies that are not members of Swedish Pharmaceutical Insurance.

55

1 Uppdrag och genomförande

1.1Utredarens uppdrag

Den 14 juli 2022 beslutade regeringen om direktiven Utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19 (2022:122). Samma dag beslutade regeringen att förordna riksdagsledamoten Anders W Jonsson som särskild utredare.

Bakgrunden till utredningen var den omfattning och de korta tids- förhållanden som vaccinationen mot covid-19 inneburit. I direktiven lyfts bland annat fram att vaccinationsarbetet ”har krävt en mobili- sering av stora delar av samhället, från regeringen, regioner och kom- muner till medarbetare inom vård och omsorg samt frivilligorga- nisationer och andra aktörer från civilsamhället.”

Syftet med utredningsuppdraget är enligt direktiven ”att stärka förutsättningarna för en god beredskap i Sverige samt att utveckla och att säkra ändamålsenliga och samhällsekonomiskt effektiva verktyg inför eventuella kommande pandemier eller epidemier, med utgångs- punkt i de behov och utmaningar som framkommit under covid-19- pandemin.” Enligt direktiven ska utredaren bland annat följande:

Utvärdera regeringens, berörda myndigheters och andra rele- vanta aktörers arbete med att säkerställa tillgång till vaccin mot sjukdomen covid-19.

Utvärdera regeringens, berörda myndigheters, regioners och kom- muners, Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) samt andra relevanta aktörers arbete med förberedelser och genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19.

Utvärdera regeringens, berörda myndigheters, SKR:s, regio- nernas och andra berörda aktörers arbete med att nå en så hög och jämn vaccinationstäckning som möjligt i befolkningen, inklusive insatser för att nå grupper där vaccinationstäckningen är lägre med

57

Uppdrag och genomförande

SOU 2023:73

erbjudande om vaccination mot sjukdomen covid-19, samt om grupperna med högst risk för svår sjukdom nåddes av erbjudande om vaccin tillräckligt snabbt och effektivt.

Utvärdera de åtgärder som har vidtagits av regeringen, berörda myndigheter, regionerna och andra relevanta aktörer för att säker- ställa nödvändiga strukturer för uppföljning, övervakning och rap- portering av biverkningar.

Utvärdera regeringens, berörda myndigheters, regionernas, kom- munernas och SKR:s arbete med covidbevisen.

Utvärdera regeringens, berörda myndigheters och andra rele- vanta aktörers arbete med global tillgång till vaccin mot sjuk- domen covid-19.

Utredaren ska med utgångspunkt i den gjorda utvärderingen lämna förslag på ändamålsenliga och samhällsekonomiskt effektiva åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2023. Utredningens direktiv finns i sin helhet i bilaga 1.

1.2Utredningens genomförande

Utredningen omfattar således hela vaccinationsprocessen med de fyra huvudblocken enligt nedan:

Tillgång till vaccin nationellt och det bidrag som Sverige har läm- nat till den globala tillgången genom vidareförsäljning och dona- tion.

Förberedelser och genomförande av vaccinationen, inklusive insatser för en hög vaccinationstäckning.

Insatser för att ta fram covidbevisen.

Uppföljning av läkemedelssäkerheten samt säkerställandet av det individuella försäkringsskyddet.

De berörda aktörernas åtgärder har i utredningen bedömts i för- hållande till mål i överenskommelser och i andra beslut. Internatio- nella jämförelser har också använts. När nordiska jämförelser har gjorts har Island uteslutits eftersom landet har betydligt mindre

58

SOU 2023:73

Uppdrag och genomförande

befolkningsmängd än övriga nordiska länder och eftersom det finns begränsat med material på engelska framtaget för Island.

Fokus har varit på åtgärder till och med år 2022, men redovis- ningen har i någon mån behövt anpassas efter tillgänglig statistik. Utredningen har i inhämtningen av underlag gjort en avgränsning från insatser och statistik för gruppen med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. När det gäller uppdraget i direktiven om att utvärdera arbetet med att för- bereda och genomföra vaccineringen mot sjukdomen covid-19 av fri- hetsberövade har detta avgränsats till att gälla Kriminalvården. Utred- ningen omfattar enbart de delar som den offentliga sektorn har haft ansvar för när det gäller covidbevisen, det vill säga vaccinationsbevis och tillfrisknandebevis.

Enligt direktiven är syftet med uppdraget att säkra effektiva verk- tyg inför både pandemier och epidemier, genom den utvärdering som utredningen ska göra av arbetet under covid-19-pandemin. Epi- demier är av mindre omfattning än pandemier, en pandemi är en epidemi som sprider sig över många länder och får betydande kon- sekvenser. Mot bakgrund av att utredningens förslag bygger på de erfarenheter som gjordes under en pandemi har utredningen av- gränsat sina förslag till eventuella kommande pandemier.

Utredningen har ett lärande och erfarenhetsinsamlande perspek- tiv. Inhämtandet av erfarenheter och lärdomar från relevanta sam- hällsaktörer har därför varit ett väsentligt underlag i utredningen. Utöver den kunskap som utredningens sakkunniga och experter har bistått med, har utredningen genom möten inhämtat erfarenheter och lärdomar från flertalet myndigheter, kommuner och andra orga- nisationer. Dessa återges i bilaga 2. Av bilaga 2 framgår också de när- liggande statliga utredningar som utredningen har varit i kontakt med. Även rapporter och annat skriftligt material har varit viktigt underlag för utredningen. Detta redovisas i slutet av betänkandet.

1.3Betänkandets disposition

Det följande kapitlet, kapitel 2, har fokus på hur vaccintillgången säkrades samt hur Sverige bidrog till den globala tillgången. Kapitlet omfattar också läkemedelsdistributionen.

59

Uppdrag och genomförande

SOU 2023:73

Kapitel 3 behandlar hur regionerna har motsvarat kapacitets- kraven. Därefter, i kapitel 4, beskrivs och analyseras vaccinations- täckningen och insatserna för att öka den nationella vaccinations- viljan och snabbt uppnå en både hög och jämn vaccinationstäckning.

I kapitel 5 behandlas vaccinations- och tillfrisknandebevisen. Kapitel 6 har fokus på uppföljningen av läkemedelssäkerheten

och säkerställandet av strukturer för uppföljning, övervakning och rapportering av biverkningar samt säkerställandet av det individuella försäkringsskyddet.

Därefter redovisas i kapitel 7 kostnaderna för att genomföra vac- cineringen och för covidbevisen.

I kapitel 8 lämnas utredningens bedömningar och förslag. I det följande kapitlet, kapitel 9, lämnas utredningens konsekvensutred- ning av dessa förslag, inklusive kostnadsberäkningar och förslag om finansiering.

60

2 Vaccintillgång

2.1Nationell beredskap för influensapandemi

När WHO den 11 mars 2020 deklarerade att covid-19 var en pandemi, var det mer än tio år sedan WHO senast deklarerade en pandemi – den gången den så kallade svininfluensan. WHO definierar en pandemi utifrån hur snabbt och omfattande en sjukdom sprids. En pandemi kan uppstå i samband med nya virus eftersom få är immuna och en stor och snabb spridning då är möjlig. Det kan dock också vara ett känt smittämne som får en världsomspännande spridning. Tidigare har det främst varit influensavirus, såsom A(H1N1) som orsakade svin- influensan, som har gett upphov till pandemier. Coronaviruset, som orsakade sjukdomen covid-19, är däremot inte ett influensavirus.

Det faktum att det kan röra sig om ett nytt virus, och eftersom vaccin kan utvecklas först när virusstammen är känd, innebär begräns- ningar för att ha pandemivaccin i beredskapslager. När virusstammen väl är känd påverkar även den korta hållbarheten för vaccin möjlig- heten till beredskapslager. Sverige har däremot upphandlat en bered- skap för tillverkning av pandemivaccin. Socialstyrelsen, senare Folk- hälsomyndigheten, har haft i uppdrag att teckna avtal som garanterar vaccin vid en influensapandemi. Men eftersom coronaviruset inte är ett influensavirus omfattades inte vaccin mot covid-19 av det gällande avtalet och tillgången till vaccin behövde därför säkras på andra sätt.

På nationell nivå finns också som en del i beredskapen sedan svin- influensan den nationella pandemigruppen som ska främja samord- ningen inom pandemiområdet. I denna ingår representanter för Folk- hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och SKR samt länsstyrelserna.

Från oktober 2022 har även en ny beredskapsstruktur för civilt försvar etablerats. Ansvar och roller i denna struktur styrs bland annat

61

Vaccintillgång

SOU 2023:73

av förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Enligt denna har de sektorsansvariga myndigheterna, såsom Social- styrelsen för området hälso- och sjukvård, ansvar för att leda arbetet med att samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. I beredskapssektorn hälsa, vård och omsorg ingår utöver Socialstyrelsen beredskapsmyndigheterna E-hälsomyndig- heten, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Beredskaps- myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, före- bygga sårbarheter och hantera fredstida krissituationer samt genom- föra sina uppgifter vid höjd beredskap.

En annan del av den nationella pandemiberedskapen är Folk- hälsomyndighetens kunskapsunderlag, som är grunden för regionala och ibland kommunala pandemiplaner. De nationella dokumenten bygger bland annat på erfarenheterna från svininfluensan. Under 2023 har två av dessa dokument uppdaterats utifrån erfarenheterna från covid-19 och den nya beredskapsförordningen:

Pandemiberedskap Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kun- skapsstöd för beredskapsplanering.

Pandemiberedskap Hur vi kommunicerar – nationellt kunskaps- underlag.

Det tredje dokumentet, Pandemiberedskap Tillgång till och använd- ning av läkemedel – en vägledning, kommer att revideras under 2024.1 De nationella kunskapsunderlagen innehåller en beskrivning av ansvarsfördelningen mellan de olika parterna regering och statliga myndigheter samt regioner och kommuner. Pandemiberedskapen utgår som annan svensk krishantering från nedanstående tre grund-

läggande principer:2

Ansvarsprincipen – Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar under en kris.

Likhetsprincipen – Verksamhet vid en kris ska likna den normala i så stor utsträckning som möjligt.

1Folkhälsomyndigheten (2023). Pandemiberedskap Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering, s. 3.

2Folkhälsomyndigheten (2023). Pandemiberedskap Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering, s. 10 f.

62

SOU 2023:73

Vaccintillgång

Närhetsprincipen – En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Coronakommissionen framförde i ett av sina betänkanden att Sveriges pandemiberedskap varit alltför ensidig då den, så som i andra länder, huvudsakligen har utgått från influensapandemier. Kommissionen lyfter bland annat fram ett en influensapandemi särskiljer sig genom att den har ett relativt kort sjukdomsförlopp, kända smittvägar och goda utsikter att snabbt få ett vaccin på plats.3 Även om de nationella kunskapsunderlagen vid tidpunkten då covid-19-pandemin inleddes hade en influensapandemi som utgångspunkt, var det dock i mångt och mycket samma behov och utmaningar som vaccinationen mot covid-19 innebar som underlagen omfattar. En tydlig skillnad i förut- sättningarna gällde dock behovet av att nationellt säkra tillgången till vaccin.

2.2Nationell tillgång genom internationellt arbete

2.2.1Den svenska strategin

Den 20 maj 2020 presenterade Sveriges regering vid en presskonfe- rens och via Regeringskansliets webbplats sin samlade vaccinstrategi med följande delar:

fortsatt arbete internationellt

en nationell vaccinsamordnare

uppdrag till Folkhälsomyndigheten om att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Syftet med uppdraget till den nationella vaccinsamordnaren var att skapa förutsättningar och utarbeta en handlingsplan för att Sverige ska ”få tillgång till ett eller flera kommande vaccin mot covid-19 i sådan utsträckning att de nationella behoven tillgodoses.”4 I upp- draget till Folkhälsomyndigheten ingick bland annat att ta fram en prioritetsordning och en plan för hur vaccinet skulle distribueras och

3SOU 2021:89. Sverige under pandemin Volym 1 Smittspridning och smittskydd, s. 42.

4Regeringsbeslut 2020-05-20, kommittédirektiv 2020:59.

63

Vaccintillgång

SOU 2023:73

hanteras i Sverige samt att uppskatta vilka vaccinvolymer som be- hövdes inför kommande inköp.5

Den 16 juni 2020 förordnade regeringen apotekaren Richard Bergström som särskild utredare och nationell vaccinsamordnare.6 Samtidigt förändrades förutsättningarna för uppdraget genom att EU-kommissionen dagen efter meddelade sin strategi för vacciner mot covid-19 där EU-gemensamma upphandlingar ingick.7 Ytter- ligare några dagar senare, den 22 juni 2020, meddelade regeringen EU-kommissionen sin avsikt att ingå avtal om EU-gemensamma upp- handlingar för att säkra vaccin mot covid-19.8

Den nationella vaccinsamordnaren gör i delbetänkandet (SOU 2022:3) Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering bedömningen att Sveriges deltagande

ide EU-gemensamma upphandlingarna:

varit en avgörande förutsättning för att Sverige kunnat få tillgång till vaccin mot covid-19 för att tillgodose de nationella behoven i den ut- sträckning som nu skett. Inget tyder på att Sverige skulle lyckats lika bra på egen hand, givet en global pandemi och hälsokris där många länder samtidigt efterfrågar vaccin.9

Utredningen grundar bedömningen på att det är tveksamt om Sverige hade haft kapacitet att sluta avtal med tillräckligt många parter för att säkerställa riskspridning och för att sätta in tillräckliga resurser för att möjliggöra en snabb uppskalning av produktionen. Dessutom bygger utredningen sin bedömning på att företagen åtminstone inledningsvis troligen skulle ha intresse av att ha avtal med få parter och att det kan ifrågasättas hur attraktivt det skulle vara för dem att ha avtal med en jämförelsevis liten aktör som Sverige. Utredningen lyfter fram att även om andra små aktörer, som Israel, kunnat sluta avtal på egen hand var det med särskilda förutsättningar och till en hög kostnad. Israels avtal med Pfizer-BioNTech innebar bland annat ett tillgäng- liggörande av hälsodata åt företaget.10

5Regeringsbeslut 2020-05-20, dnr S2020/04550/FS (delvis).

6Regeringsbeslut 2020-06-16, dnr S2020/05403/FS.

7Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet och Euro- peiska investeringsbanken: EU:s strategi för vacciner mot covid-19, COM (2020) 245 final av den 17 juni 2020.

8Regeringsbeslut 2020-06-22, dnr S2020/05504/FS.

9SOU 2022:3. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och hel- gardering, s. 18.

10SOU 2022:3. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och hel- gardering, s. 50 ff.

64

SOU 2023:73

Vaccintillgång

Ett annat land som lyfts fram inom denna utredning som en rim- lig jämförelse är Nya Zeeland. Nya Zeeland ingick sitt första avtal om vaccin mot covid-19 i oktober 2020 gällande 1,5 miljoner doser från Pfizer-BioNTech; avtalet utökades senare till 10 miljoner doser.11 Det första vaccinet levererades dock senare än leveranserna till EU, först i februari 2021, och innebar en begränsad leverans om 60 000 doser.12

Samtliga nordiska länder har ingått i, eller utnyttjat leveranser från, de EU-gemensamma upphandlingarna. Både Finland och Danmark har ingått i EU-upphandlingarna. Danmark har utöver det också köpt cirka 1,2 miljoner doser från Rumänien. Norge och Island, som ingår i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men inte i EU, har fått vaccin vidaresålt till sig genom Sverige från de EU-gemensamma upphandlingarna.

Erfarenheterna från Norge visar på svårigheterna att som ett en- skilt, förhållandevis litet land klara av att säkra vaccintillgången. EES-länderna, såsom Norge, bidrar inte till finansieringen av EU:s krisstödsinstrument The Emergency Support Instrument (ESI) som användes för den inledande finansieringen av vaccininköpen. Norge fick därför söka andra vägar för att säkerställa landets vaccinbehov och Sveriges vidareförsäljning blev slutligen avgörande för deras till- gång till vaccin.

Den norska coronakommissionen konstaterar att Norge inte på egen hand hade kunnat ingå förhandlingar med samma vaccinpro- ducenter som EU förhandlat med och bedömer att landets regering gjorde rätt som kopplade ihop Norge med EU:s vaccininköp. I jäm- förelsen med andra länders vägval och möjligheter lyfter kommis- sionen fram framgångsfaktorer såsom tillgång till nationell produk- tion och forskningsmiljöer samt hög betalningsvilja. Norges corona- kommission rekommenderar att Norge fortsatt knyter sig nära det förstärkta samarbetet i EU under Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA).13

Både den norska coronakommissionen och den svenska natio- nella vaccinsamordnaren behandlar i sina betänkanden även möjlig- heten till egen vaccintillverkning och bedömer att det inte var ett realistiskt alternativ.

11Nya Zeelands regering (2021). https://www.beehive.govt.nz/release/govt-purchases- enough-pfizer-vaccines-whole-country. Hämtat 2023-08-23.

12Nya Zeelands regering (2021). https://www.beehive.govt.nz/release/first-batch-covid-19- vaccine-arrives-nz. Hämtat 2023-08-23.

13NOU 2022:5. Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2, s. 284 ff.

65

Vaccintillgång

SOU 2023:73

Under pandemin har det lagts förslag inriktade på att vidare- utveckla Sveriges kapacitet för egen vaccintillverkning, för såväl vac- cin vid en pandemi som andra typer av vaccin, till exempel mot kik- hosta. I betänkandet (SOU 2021:19) En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården bedömer utredningen att behovet av en nationell vaccintillverkning bör ses över inom ramen för förvalt- ningen av den beredskapslagerhållning och beredskapstillverkning som utredningen föreslår. Socialstyrelsen föreslås ha ansvar för denna i samverkan med övriga myndigheter i sektorn hälsa, vård och omsorg, samt med representanter för kommuner och regioner. 14

Parallellt med att den ovanstående utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap lämnade sitt betänkande har Verket för inno- vationssystem, Vinnova, haft i uppdrag att analysera Sveriges inno- vations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel15 och senare att genomföra en nordisk studie om innova- tion, utveckling och produktion av vaccin16. Verket har också i upp- drag att etablera en innovationshubb för vaccintillverkning. Upp- draget ska slutredovisas senast den 10 december 2023.17

I Vinnovas rapporter över de två första uppdragen konstaterar verket att Sverige inte kan ha en helt egen vaccintillverkning, men att Sverige behöver ”utveckla både kapacitet (volym) och kapabilitet (förmågor) inom tillverkning av vaccin och biologiskt läkemedel för att värna om internationell attraktivitet och kompetensutveckling under och efter covid-19-pandemin.”18 Vinnova framhåller att Sverige bör dra nytta av och bidra till HERA.19 I den nordiska studien framför verket att ett möjligt utvecklingsområde för de nordiska länderna är att länderna i högre utsträckning samordnar gemensamma insatser för att öka det nordiska inflytandet inom EU.20

14SOU 2021:19. En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården Del 2, s. 680 ff.

15Regeringsbeslut 2020-12-22, dnr N2020/03157.

16Regeringsbeslut 2022-02-03, dnr N2022/00310.

17Regeringsbeslut 2021-10-15, dnr N2021/02613 samt regeringsbeslut 2023-01-19,

dnr KN2023/01983.

18Vinnova (2021). Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra bio- logiska läkemedel, s. 91.

19Vinnova (2021). Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra bio- logiska läkemedel, s. 82 f.

20Vinnova (2022). En nordisk gemensam genomförbarhetsstudie Potential för samarbete inom innovation, utveckling och produktion av vacciner, s. 33 f.

66

SOU 2023:73

Vaccintillgång

2.2.2Upphandlingsprocessen inom EU: förköpsavtal, godkännandeprocess och köpeavtal

Iflera sammanhang har det betonats att covid-19-vaccinen togs fram rekordsnabbt. I de nationella kunskapsunderlagen är utgångspunkten att om pandemiavtalen kan tillämpas kommer vaccinproducenterna kunna leverera vaccin fyra till fem månader efter att vaccinstammen identifierats och levererats till producenterna.21 Innan covid-19- pandemin hade ett helt nytt vaccin tagit minst fyra år att utveckla.22 Vid covid-19 fanns vaccin utvecklat, godkänt, producerat och leve- rerat 9,5 månad efter att WHO deklarerat att covid-19 var en pandemi. Ytterligare åtta månader senare var mer än 80 procent av befolkningen i Sverige över 18 år vaccinerad med minst en dos.

Det är en anmärkningsvärd prestation för den europeiska och globala avancerade forskningen och vaccinutvecklingen att man lyckats kon- centrera något som normalt tar 5–10 år till bara drygt tio månader.23

EU-kommissionen lyfter ovan fram prestationen från forskningen och vaccinutvecklingen, men det bör betonas att det krävdes en flexibilitet och hög prioritering även från de berörda myndigheterna för att processen från utveckling av vaccin till stick i armen skulle gå så pass snabbt.

Trots snabbheten har den europeiska revisionsrätten riktat kritik mot EU-kommissionen för att det inledande skedet, uppstarten av upphandlingen, kom igång senare än i Storbritannien och USA. EU inrättade sin upphandlingsstyrelse den 18 juni 2020, medan Stor- britannien lanserade sin arbetsgrupp för vaccin den 17 april 2020 och USA tillkännagav Operation Warp Speed den 15 maj 2020.24 Som en jämförelse kan också nämnas att den svenska regeringen i maj 2020 gav uppdragen till en nationell vaccinsamordnare och Folkhälsomyn- digheten att planera för tillgång av vaccin och genomförande av vac- cinering.

21Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap Tillgång till och användning av läkemedel

– en vägledning, s. 16.

22NOU 2022:5. Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2, s. 256.

23Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet och Euro- peiska investeringsbanken: Hera-inkubatorn: tillsammans förutse hot från covid-19-varianter, COM (2021) 78 final av den 17 februari 2017, s. 1.

24Europeiska revisionsrätten (2022). EU:s upphandling av covid-19-vaccin: efter utmaningar i inledningsskedet säkrades tillräckliga doser men processens prestation bedömdes inte tillräckligt, s. 17.

67

Vaccintillgång

SOU 2023:73

EU hade också tidigt bidragit till utvecklingen av vaccin genom att under inledningen av 2020 bevilja forskningsmedel för vacciner och andra läkemedel mot covid. Det skedde dels direkt till läke- medelsföretag, dels till den internationella vaccinalliansen Gavi. Även andra aktörer bidrog tidigt med forskningsfinansiering, såsom USA i mars 2020.

Behovet av en flexibel och anpassad hantering för att möjliggöra en så snabb hantering som möjligt har från början varit en utgångs- punkt i EU:s vaccinstrategi. Strategin behandlar behovet av ett på- skyndat godkännandeförfarande och flexibilitet vad gäller märknings- och förpackningskrav. En utgångspunkt i vaccinstrategin är också att upphandlingarna ska ske enligt den förändring som gjordes av rådets förordning för krisstöd för att möjliggöra att kommissionen kan för- handla fram avtal för medlemsländernas räkning. Instrumentet för kris- stöd inom EU inrättades år 2016, men återaktiverades vid covid-19. I samband med återaktiveringen justerades bestämmelserna och möj- ligheter att upphandla för medlemsländernas räkning inkluderades. I EU:s vaccinstrategi är utgångspunkten att dessa upphandlingar ska följa upphandlingsprocessen enligt EU:s budgetförordning. De ge- mensamma upphandlingarna har mot bakgrund av det varit baserade på förhandlingar och avtal med enskilda företag. I EU:s vaccinstrategi ingår de urvalskriterier som ska beaktas vid finansieringsbesluten. 25

De EU-gemensamma upphandlingarna av covid-19-vaccin inne- bar att Europeiska kommissionen avtalade med vaccinutvecklare för medlemsländernas räkning. Kommissionen hade mandat att göra det under en tvåårsperiod till och med juni 2022; vid ingående av tilläggs- avtal till befintliga avtal förhandlar dock kommissionen fortsatt även dessa. För medlemsländerna innebar förfarandet en skyldighet att förvärva avtalat antal vaccindoser, under förutsättning att vaccinet blev godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA). Länderna har också förbundit sig att avstå från att förhandla enskilt om samma vacciner som EU förhandlat om, vilket fortfarande gäller för de avtal som redan ingåtts och ännu löper.

25Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet och Euro- peiska investeringsbanken: EU:s strategi för vacciner mot covid-19, COM (2020) 245 final av den 17 juni 2020.

68

SOU 2023:73

Vaccintillgång

Efter det att kommissionen har tecknat avtal med vaccinut- vecklare har medlemsstaterna haft fem dagar på sig att bestämma sig för om de ska ingå i avtalet. I Sverige har Folkhälsomyndigheten haft möjlighet att lämna synpunkter på ingåendet av respektive avtal, men det har då ur myndighetens perspektiv varit korta tidsförhål- landen för att bereda den omfattande frågan utifrån såväl sakinnehåll som ekonomiska och juridiska perspektiv. Sveriges regering har tagit beslut om vart ett och av avtalen och har beslutat att ingå i samtliga möjliga avtal.

Kommissionen har tecknat avtal med nio tillverkare. En av dessa (Curevac) har dragit tillbaka sin ansökan om marknadsgodkännande. Resterande åtta tillverkare redovisas ordnade efter tidpunkt för första godkända vaccinet inom EU i tabell 2.1. Tillverkarna har dock suc- cessivt utvecklat nya vaccinformuleringar som godkänts efterhand.

Inriktningen för upphandlingarna har varit att ha en stor risk- spridning genom att ingå avtal med flera vaccinutvecklare, som an- vänder olika vaccinteknologiska plattformar. Det har varit viktigt eftersom det inte var känt hur många tillverkare som skulle få sina vaccin godkända och för att kunna parera risken för att vaccin är olika effektiva. Den breda portföljen har också syftat till att balansera olika typer av störningar i leveranser. Användandet av olika teknologiska plattformar gör det även lättare att möta behov av olika sorters vaccin när individer inte kan ta en viss typ av vaccin. De nu slutna avtalen innebär tillgång till vaccin baserade på fyra olika teknologiska plattformar, se tabell 2.1.

Tabell 2.1 Typ av vaccin samt tidpunkt för godkännande och leverans av vaccin

Baserat på företagets första vaccin som fått godkännande

och med utgångspunkt i de vaccin som fått godkännande i EU

Företag

Typ av

Godkännande

Godkännande

Godkännande

Första

 

vaccin

EU

USA

Stor-

leverans

 

 

 

 

britannien

Sverige

Pfizer-BioNTech

mRNA

2020-12-21

2020-12-11

2020-12-02

2020-12-25

 

 

 

 

 

(Comirnaty)

Moderna

mRNA

2021-01-06

2020-12-18

2021-01-08

2021-01-11

 

 

 

 

 

(Spikevax)

AstraZeneca

Adenovirus-

2021-01-29

2020-12-30

2021-02-06

 

vektor

 

 

 

(Vaxzevria)

69

VaccintillgångSOU 2023:73

Företag

Typ av

Godkännande

Godkännande

Godkännande

Första

 

vaccin

EU

 

USA

Stor-

leverans

 

 

 

 

 

britannien

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Janssen-Cilag

Adenovirus-

 

 

 

 

 

 

International

vektor

2021-03-11

2021-02-27 2021-05-28

 

NV

 

 

Novavax

Adjuvanterat

2021-12-20

 

2022-07-13

2022-02-03

 

2022-02-25

 

protein

 

 

 

 

 

(Nuvaxovid)

Valneva

Inaktiverat

2022-06-24

 

2022-04-14

 

 

virus

 

 

Sanofi Pasteur

Adjuvanterat

 

 

 

 

 

 

 

protein

2022-11-10

 

2022-12-21

 

Hipra Human

Adjuvanterat

2023-03-30

 

2023-08-01

 

Health

protein

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (första leveransdatum); Läkemedelsverket (typ av vaccin) och Unicef (godkännandedatum).

Upphandlingsprocessen har letts av en styrgrupp med en ledamot per land. Det har också funnits en grupp experter från sju länder som har utgjort en förhandlingsgrupp. Regeringen förordnade den natio- nella vaccinsamordnaren Richard Bergström att företräda Sverige i förhandlingarna.26 Kommissionen och styrgruppen har därefter utsett Richard Bergström att ingå i förhandlingsgruppen. Folkhälsomyndig- heten har haft uppdraget att vara kontaktperson gentemot företagen i enlighet med avtalens bestämmelser.27

I ett första steg har kommissionen tecknat förköpsavtal med vac- cinutvecklarna, innan den kliniska prövningen av läkemedlet är avslu- tad. Dessa förköpsavtal har finansierats genom EU:s krisstödsinstru- ment ESI. Det första förköpsavtalet meddelades i augusti 2020 med AstraZeneca och följdes därpå av ytterligare avtal under hösten 2020.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har ansvarat för godkän- nandeprocessen av vaccinen. Godkännandeprocessen har pågått paral- lellt med utvecklingen av läkemedlet genom en så kallad löpande granskning (rolling review) av data från kliniska prövningar i takt med att dessa data blivit tillgängliga. Utredningen görs av två europeiska läkemedelsmyndigheter, men samtliga medlemsländer har möjlighet att kommentera utredningarna. Löpande granskning har bara använts i några enstaka fall tidigare och uppges vara mer resurskrävande för de ingående läkemedelsverken, men har samtidigt inneburit att god-

26Regeringsbeslut 2020-07-23, dnr S2020/06106/FS (delvis).

27Regeringsbeslut 2020-10-08, dnr S2020/07504.

70

SOU 2023:73

Vaccintillgång

kännandeprocessen har kortats med flera månader. I vanliga fall tar godkännandeprocessen maximalt sju månader. 28 Inräknat uppehåll i processen för att företagen ska svara på frågor innebär det i prak- tiken cirka ett år från ansökan. Nu tog det cirka tre månader för de första vaccinen som blev godkända.

Även tidpunkt för första godkännandet var något senare inom EU än i Storbritannien och USA, se tabell 2.1. Inom EU har kommis- sionen beslutat om ett villkorat marknadsgodkännande utifrån EMA:s rekommendationer. Vissa länder har använt ett så kallat nödgod- kännande, men den möjligheten finns inte inom EU-lagstiftningen. USA och Israel, som använde nödgodkännande, och Storbritannien, som gav temporärt godkännande, har enligt den nationella vaccin- samordnaren haft en större och tidigare tillgång till vaccin i relation till befolkningsmängd än vad Sverige haft.29 Tidsmässigt handlar det dock om 10–20 dagars skillnad; i Storbritannien gavs det första god- kännandet den 2 december och i USA den 11 december 2020, att jämföra med den 21 december 2020 inom EU.

När vaccinet är godkänt har parterna tecknat ett köpeavtal. För- delning av doser inom EU sker främst utifrån befolkningsmängd. Köpeavtalen finansieras av medlemsländerna. Sveriges riksdag och regering har beslutat om medel för inköp av vaccin, som disponeras av Folkhälsomyndigheten.

Utöver de avtal som har föregåtts av förköpsavtal har kommis- sionen slutit tre köpeavtal med två företag (Pfizer-BioNTech och Moderna) efter det att respektive vaccin godkänts. Dessa avtal inne- håller möjlighet till uppdaterade vaccin för nya virusvarianter och möj- lighet till vaccin för barn. Kommissionen har också slutit ett options- avtal (Sanofi Pasteur), som inte innebär åtaganden om framtida köp.

Utöver dessa avtal har det tillkommit ytterligare ett avtal (Hipra Human Health) efter det att kommissionens mandat om att ingå avtal för medlemsländernas räkning upphört. Detta avtal har i stället slutits enligt upphandlingsprocessen Joint Procurement Agreement (JPA). Utifrån erfarenheterna från svininfluensan infördes inom EU en möjlighet till gemensamma upphandlingar vid allvarliga gräns-

28European Medicines Agency. https://www.ema.europa.eu/en/human- regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-public- health-emergency-international-concern-2020-23/covid-19-vaccines-development- evaluation-approval-monitoring. Hämtat 2023-08-23.

29SOU 2022:3. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och hel- gardering, s. 59.

71

Vaccintillgång

SOU 2023:73

överskridande hot mot människors hälsa. Sverige anslöt sig till det som benämns JPA i februari 2020. Formen för JPA användes dock inte vid upphandlingarna mot covid-19-vaccin så länge som kommis- sionen hade mandat att upphandla för medlemsländernas räkning.

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har visat på begränsningar och fördelar med JPA vid kris och framhåller att det kan vara ett effektivt instrument när det inte finns några initiativ och inköpskanaler sedan tidigare.30 Den nationella vaccinsamordnaren bedömer dock att JPA-instrumentet inte är tillräckligt för att hantera framtida pandemier. Bedömningen görs utifrån att det är frivilligt att delta och därmed svårt att säkerställa medlemsländernas kontinu- erliga deltagande. Länderna kan också parallellt ingå bilaterala avtal, vilket troligen kommer att vara svårare att få till stånd för mindre länder. I slutbetänkandet föreslås därför att Sverige bör verka för att EU-kommissionen får i uppdrag att utreda olika instruments lämp- lighet samtidigt som det inom Sverige utreds hur olika aktörer på nationell nivå bäst organiseras inom JPA-systemet.31

2.2.3Förändrade förutsättningar genom HERA

Den nationella vaccinsamordnaren lyfter i sitt delbetänkande fram att det fanns begränsade erfarenheter att bygga på när arbetet med de gemensamma upphandlingarna inleddes och att strukturer och pro- cesser har fått utvecklas parallellt.32 I september 2021 förändras förut- sättningarna framöver för EU-gemensamma upphandlingar vid kriser genom att ett nytt generaldirektorat inrättades vid EU-kommis- sionen: Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (The Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA).

Syftet med den gemensamma upphandlingsmekanismen inom HERA är att säkra rättvisare tillgång till särskilda medicinska mot- åtgärder, förbättra leveranssäkerheten och erbjuda rimliga priser för de deltagande EU-länderna. Myndigheten har uppgifter vid såväl be- redskap som kris. Vid en kris ska HERA se till att det finns läkemedel, vacciner och utrustning, till exempel handskar och munskydd.

30SOU 2021:19. En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården Del 2, s. 762 f.

31SOU 2022:60. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – så bör det säkras framöver, s. 30 ff.

32SOU 2022:3. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och hel- gardering, s. 70.

72

SOU 2023:73

Vaccintillgång

Samtidigt med att HERA inrättades föreslogs också en rådsför- ordning som syftar till att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och säkra tillgången till kritiska produkter i händelse av en framtida gränsöverskridande hälsokris.33 Förordningen, som beslutades i oktober 2022, sätter upp en ram för nödåtgärder där en central del är att en hälsokrisstyrelse ska inrättas vid kris för att säkerställa samord- ningen. Hälsokrisstyrelsen ska kunna få stöd av HERA. Ramverket omfattar också upphandling och inköp av medicinska motåtgärder. Medlemsstaterna får ge kommissionen i uppdrag att agera inköps- central. Alla deltagande medlemsstater ska associeras till upphand- lingsprocessen, men medlemsstaterna har rätt att välja om de vill delta. 34

2.3Vaccinfördelning och distribution

2.3.1Leveranser

Sverige har tagit emot vaccin från fyra av de avtalade vaccintill- verkarna; huvuddelen av vaccinet som har levererats till Sverige under 2020–2022 kommer från Pfizer-BioNTech (63 procent) och Moderna (29 procent), se figur 2.1. Totalt har 46,1 miljoner vaccin- doser levererats till Sverige under 2020–2022. Därutöver har också 9,9 miljoner doser genom donation skickats direkt från läkemedels- fabrik till mottagandeländer. Den totala mängden som Sverige haft att tillgå är därmed 56 miljoner vaccindoser.

33Kommissionens förslag till rådsförordning om ett ramverk av åtgärder för att försäkra till- gång på krisrelevanta medicinska motåtgärder i händelse av en folkhälsokris på unionsnivå, COM (2021) 577 final av den 16 september 2021.

34Rådets förordning (EU) 2022/2372 av den 24 oktober 2022 om en ram för åtgärder som ska säkerställa försörjning av krisnödvändiga medicinska motåtgärder i händelse av ett hot mot folkhälsan på unionsnivå.

73

Vaccintillgång

SOU 2023:73

Figur 2.1 Levererat vaccin mot covid-19 till Sverige per företag, 2020–2022. Andel

 

AstraZeneca

Novavax (Nuvaxovid)

(Vaxzevria)

4%

4%

 

Moderna (Spikevax)

29%

Pfizer BioNTech

(Comirnaty)

63%

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Både Pfizer-BioNTechs och Modernas vaccin är mRNA-vaccin. Detta är en ny typ av vaccin som utvecklats under de senaste år- tiondena. Till skillnad från de andra typerna av vaccin har dessa vaccin endast kunnat vara begränsad tid i kylförvaring och har i stället behövt frysförvaring i så kallade kryofrysar som kan frysa ner till mycket låga temperaturer. En annan betydande förutsättning när det har gällt distributionen av dessa vacciner är att de, i linje med den inriktning som fanns i EU:s vaccinstrategi om flexibilitet vad gäller förpackningsstorlekar, har levererats i storförpackning. Det har inneburit att vaccinet initialt har behövt packas om i Sverige för att kunna spridas i mindre mängder på flera ställen.

Förköps- och köpeavtalen har reglerat leveranser per kvartal. Under år 2021 levererade två företag (Pfizer-BioNTech och Moderna) enligt kvartalsleveranserna, även om det var störningar i leveranserna. Två andra företag (AstraZeneca och Janssen) hade däremot större av- vikelser, på grund av produktionsproblem.35 Dessa levererade inom

35SOU 2022:3. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och hel- gardering, s. 19.

74

SOU 2023:73

Vaccintillgång

EU vardera en tredjedel av de avtalade volymerna fram till slutet av juni 2021. Kommissionen väckte talan mot AstraZeneca eftersom företaget lämnade ofullständiga och ogiltiga förklaringar till de för- senade leveranserna. Förstainstans i Bryssel slog då fast att AstraZeneca brutit mot avtalet. Senare enades dock EU och AstraZeneca om ett nytt avtal med mer bindande leveransskyldigheter, vilket ledde till att kommissionen tog tillbaka kraven på ersättning.36

Europeiska revisionsrätten har i sin granskning av upphandling- arna konstaterat att avtalsvillkoren har utvecklats med tiden; avtalen som undertecknats under år 2021 innehåller leveranstider och pro- duktionsplatser. Tidigare innehöll avtalen få eller svaga bestämmel- ser för att hantera avbrott i leveranserna – i fyra av avtalen anges till och med att leverantören inte är ansvarig för försenade leveranser. Revisionsrätten konstaterade i sin granskning att kommissionen har haft begränsat handlingsutrymme att komma till rätta med utman- ingar i samband med leveranser och riktar samtidigt kritik mot kom- missionen för att först i februari 2021 ha inrättat en arbetsgrupp som stöder tillverknings- och leveranskedjor.37

Flera av de som utredningen har intervjuat har framhållit att av- talen har varit formulerade på företagens villkor. Även då Folkhälso- myndigheten hade möjlighet att lämna synpunkter på avtalen inför tecknandet påtalades enligt uppgift att de förhållandevis öppna avtalen innebar en stor fördel för vaccinbolagen.

Eftersom avtalen har reglerat leverans per kvartal, och denna del i avtalen har omfattats av sekretess, har Folkhälsomyndigheten tagit fram månadsprognoser för vilka volymer som förväntas kunna för- delas, som grund för regionernas planering. Men på grund av leverans- problemen avvek och förändrades prognoserna tämligen mycket. SKR lyfte i en av sina delrapporter fram att prognosen i december var att regionerna under januari och februari 2021 sammanlagt skulle få till- gång till 3,75 miljoner doser vaccin – genomförda leveranser blev dock knappt 1,1 miljoner doser.38 Även en granskning av Region Stockholms hantering av covid-19-pandemin visar på flertalet för-

36Europeiska revisionsrätten (2022). EU:s upphandling av covid-19-vaccin: efter utmaningar i inledningsskedet säkrades tillräckliga doser men processens prestation bedömdes inte tillräckligt, s. 34 f.

37Europeiska revisionsrätten (2022). EU:s upphandling av covid-19-vaccin: efter utmaningar i inledningsskedet säkrades tillräckliga doser men processens prestation bedömdes inte tillräckligt, s. 25 och 41.

38SKR (2021). Regionernas planering avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 3 2021-02-25, s. 3.

75

Vaccintillgång

SOU 2023:73

ändrade prognoser med förändringar med upp till ett halverat antal doser från en första prognos om en miljon doser.39

Den här typen av svängningar i planeringsförutsättningar innebär självklart en stor utmaning för logistiken (transporter, tidsbokning, etcetera) – något som återkommande har beskrivits i denna utred- nings intervjuer. För de regioner som har haft upphandlade leveran- törer påverkar det också hur avtalen bör vara utformade vad gäller ersättningar. Dessa utmaningar var dock redan kända – både de natio- nella kunskapsunderlagen och utvärderingen av hanteringen vid svin- influensan betonar vikten av att planera för att kunna hantera ojämna leveranser och betydelsen av logistikfunktionen. I utvärderingen av svininfluensan konstaterades att det fanns begränsade regionala stra- tegier för hur man skulle hantera en varierad tillgång på vaccin och att det ledde till merarbete inom regionerna.40 Situationen verkar således ha varit liknande vid denna pandemi.

2.3.2Distribution av vaccin

I enlighet med Pandemiberedskap Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning har Folkhälsomyndigheten varit den aktör som har ansvarat för inköp och vidareförsäljning av vaccinet för noll kronor till regionerna. Folkhälsomyndigheten hade redan innan pan- demin ett partihandelstillstånd från Läkemedelsverket, vilket krävs för att kunna handla, lagra och distribuera läkemedel.

Folkhälsomyndigheten handlade med stöd av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet upp lagerhåll- ning och distribution av vaccinet.

Vaccinet har levererats till regionerna på två olika sätt. Inled- ningsvis levererades vaccin från Pfizer-BioNTech direkt till regio- nerna från läkemedelsfabriken eftersom den upphandlade distribu- tören till att börja med inte hade tillgång till kryofrysar. Övriga vaccin levererades via den nationella hubben, eller navet, till de regio- nala hubbarna. Under 2020–2022 är det ungefär hälften av doserna som har levererats på vardera sättet.

39KPMG (2021). Region Stockholms hantering av covid-19-pandemin Oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter (dnr 2020-0384), s. 365 f.

40MSB och Socialstyrelsen (2011). Influensa A(HINI)2009 – utvärdering av förberedelser och hantering av pandemi, s. 17.

76

SOU 2023:73

Vaccintillgång

Vaccin har fördelats till regionerna i huvudsak på samma grunder som inom EU. Vaccintilldelningen till regionerna har utgått från antalet folkbokförda invånare per prioriterat åldersintervall. Mot- svarande typ av fördelningsnyckel har använts i de andra nordiska länderna. I Finland har hänsyn inledningsvis också tagits till andelen smittade samt antalet yrkesutbildade i de prioriterade grupperna inom hälso- och sjukvården.41

Folkhälsomyndigheten har gjort en beräkning av hur den levere- rade mängden vaccin ska fördelas mellan regionerna utifrån befolk- ningsmängd i aktuell åldersgrupp. Det har som mest tagit en vecka från det att vaccinet har levererats till den nationella hubben till att det levererades vidare till regionerna, under måndagar till torsdagar. Inledningsvis, när det var begränsade leveranser som kom i stora för- packningar, behövde den nationella hubben tid bland annat för att bryta förpackningar och packa om. Senare, när det fanns tillräckligt med vaccin, kunde regionerna beställa hur mycket vaccin de ville ha och vaccinet har då levererats en dag efter beställning (eller efter två dagar för fyra regioner i norr).

Leveransen skedde på liknande sätt som enligt utgångspunkten i de nationella kunskapsunderlagen, det vill säga med leverans till en plats i respektive region. De regionala hubbarna var förlagda där det fanns tillgång till kryofrys, ofta vid sjukhusapoteket. Flera regioner, där det inte redan fanns kryofrysar inom regionen som de kunde an- vända, behövde införskaffa sådana. Socialstyrelsen bistod i detta uti- från myndighetens uppdrag om att säkra tillgång till utrustning42 och köpte med stöd av Försvarets Materielverk in kryofrysar. Majoriteten av de inköpta frysarna användes dock av Folkhälsomyndigheten för det nationella lagringsutrymmet.

Från den regionala hubben distribuerades vaccinet därefter vidare inom regionen till de olika platserna där vaccinationen skulle ske, så- som äldreboenden och vårdcentraler. Antalet platser som vaccinet skulle vidaredistribueras till varierade mellan regionerna utifrån regio- nens storlek, men också beroende på vaccinorganisation. För vidare- distributionen behövde den mottagande regionen antingen bygga upp egen logistik, om det inte redan fanns i egen regi, eller köpa tjänsten från ett apotek. Eftersom mottagandet och vidareleveranserna på

41SWECO underlagspromemoria (2023). Nordisk jämförelse av vaccinationen mot covid-19 Underlagsrapport till S 2022:17 Utredning om en utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19, s. 11.

42Regeringsbeslut 2020-03-25, dnr S2020/02443/FS (delvis).

77

Vaccintillgång

SOU 2023:73

regional nivå innebar nya krav vad gällde utrustning och transporter täckte ofta inte befintliga apoteksavtal detta och regionerna slöt därför i varierande utsträckning nya avtal med apoteksbolagen.

2.3.3Utmaningar i förhållande till regelverket

Distributionen

Distributionskedjan och det sätt som vaccinen levererades på inne- bar vissa utmaningar i förhållande till regelverket. Handel med läke- medel regleras i Sverige främst i lagen (2009:366) om handel med läkemedel och förordningen (2009:659) om handel med läkemedel samt i Läkemedelsverkets föreskrifter inom området. Regelverket sätter ramarna för läkemedlets väg från tillverkare till hälso- och sjuk- vården när det gäller läkemedel som ges inom vården. När läkemedlet är överlämnat till hälso- och sjukvården faller vårdens hantering av läkemedlet inte längre inom ramen för lagen och förordningen om handel med läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter. Hälso- och sjukvården ska dock fortfarande iaktta andra bestämmelser om korrekt hantering av läkemedel i läkemedelslagen (2015:315) och pati- entsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Ramverket innebär bland annat begränsningar för vidaredistribu- tion från ett sjukhusapotek till andra vårdinrättningar än sjukhuset som apoteket ger service till. Det innebär också begränsningar för möjligheterna att bryta förpackningar och packa om innan läkemedlet nått den beställande vårdinrättningen. Båda dessa delar har det funnits behov av under vaccinationen mot covid-19.

I normalfallet är det apoteken som lämnar över läkemedel till vårdgivaren, men under pandemin lämnades vaccinerna direkt från Folkhälsomyndigheten till regionerna. Läkemedelsverket gjorde be- dömningen att denna distributionskedja var förenlig med gällande lagstiftning eftersom den som har partihandelstillstånd får distri- buera vaccin direkt till hälso- och sjukvården.43 I samband med att vaccinen överlämnades till respektive regions regionala hubb bedöm- des vaccinet vara överlämnat och begränsningarna i lagen om handel med läkemedel respektive Läkemedelsverkets föreskrifter inte längre tillämpliga. Det gjorde det möjligt för regionerna att exempelvis bryta

43Se 4 kap. 1 § andra stycket lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

78

SOU 2023:73

Vaccintillgång

förpackningar, packa om i mindre förpackningar med önskad mängd och vidaredistribuera vaccinet till de olika vaccinplatserna.

Behov av att packa om vaccinet innan det levererades till regio- nerna fanns dock inledningsvis även på den nationella hubben efter- som vaccinet levererades i stora förpackningar i begränsad mängd. Paketering av läkemedel räknas som tillverkning, vilket kräver tillverk- ningstillstånd. Läkemedelsverket har ingen möjlighet att bevilja dispens från tillståndskravet eftersom det är lagreglerat. Ompaketeringen skedde av Oriola, som upphandlats för lagerhållning och distribu- tion av vaccinet, och som har vissa tillverkningstillstånd. Läkemedels- verket fick fortlöpande information från Folkhälsomyndigheten om hanteringen av vaccinerna och då diskuterades även kraven enligt regelverken. Entydigt lagstöd för förfarandet fanns dock inte.

Strukturen för distributionen innebar vissa utmaningar för sjukhus- apoteken, som inte fick tillgång till direktinformation samtidigt som ordinarie rutiner frångicks, till exempel vad gäller beställningsför- farandet. Vikten av att de berörda apoteken har snabb och uppdaterad information, till exempel om när leveranser ska ske och förändringar av förvaringskrav, har därför påtalats till utredningen. Folkhälsomyn- digheten informerade regionerna så snart myndigheten bedömde det var möjligt, som i sin tur skulle vidareinformera. Senare, när nya vac- cin skulle tillkomma, hade myndigheten också möten med ApoEx och Apoteket AB. Tidsförhållanden för informationsutbytet var dock korta för samtliga aktörer. Informationsutbytet med det bolag som var nytt på den svenska marknaden, Moderna, var inledningsvis också svårare att få till stånd.

I tillägg till tolkningen av gällande regelverk, har Läkemedels- verket också tagit ett fåtal dispensbeslut. Som beskrevs tidigare ingick det i EU:s vaccinstrategi att tillämpa flexibilitet vad gäller märknings- och förpackningskrav. Läkemedelsverket har därför tagit beslut om dispens från kravet i sina föreskrifter på svensk produkt- information och att märkningen ska innehålla samtliga uppgifter som normalt krävs på läkemedelsförpackningarna. Dessa dispenser var betydelsefulla inte minst för att ett nytt företag på den europeiska marknaden som Moderna skulle kunna leverera snabbt. Vidare har Läkemedelsverket beslutat om dispens från kravet på att invänta bekräftelse från Läkemedelsverket att anmälan har mottagits innan läkemedel distribueras på svensk marknad.

79

Vaccintillgång

SOU 2023:73

De nya distributionskedjorna som tillkom för covid-19-vaccina- tionen har också uppgetts utmana förutsättningarna för återkallande av läkemedel från marknaden, även kallat indragning, genom att det är andra aktörer och rutiner involverade än i vanliga fall. Läkemedels- verket får besluta att den som har fått ett läkemedel godkänt för försäljning ska återkalla ett läkemedel bland annat om det behövs för att förebygga skada. Läkemedelsverket får också besluta att ett god- kännande för försäljning ska återkallas tillfälligt, ändras eller upphöra att gälla.44 Tillverkaren av läkemedel och den som bedriver partihandel har ett ansvar för att ha effektivt system för återkallande av läkemedel respektive för genomförande av indragning från marknaden.45

I juni 2021 genomförde Folkhälsomyndigheten ett indragnings- test för ett fiktivt vaccin mot covid-19, för att testa informations- vägarna vid en eventuell skarp indragning. Testet genomfördes till- sammans med flera myndigheter och aktörer, bland annat branch- organisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, SKR, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten. Testresultatet visade enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten på vikten av att ha en nära och tät koordination och kommunikation inom hela distri- butionsflödet, att vara tydlig i själva indragningsskrivelsen och att upprätthålla sekretessen.

Fördelningsnyckeln

Inledningsvis innebar fördelningen utifrån folkbokföring vissa ut- maningar för de regioner som hade en större andel invånare som vistas i regionen utan att vara folkbokförda där. Det gällde till exempel regioner med en stor andel fritidsboende, studenter och värnpliktiga. Ett visst resande mellan regionerna för att vaccinera sig i en region som var närliggande och som låg något längre fram i vaccinationen förekom också.

Regionerna valde olika förhållningssätt till denna utmaning. En del har i intervjuer med denna utredning uppgett att inriktningen har varit att vaccinera alla som vistas inom regionen, såväl sommarbo- ende som bofasta invånare. Andra har framfört att det inledningsvis

44Se 6 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315).

45Se 4 kap. 22 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:103) om god tillverkningssed för läkemedel och 2 kap. 13 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:95) om parti- handel med läkemedel.

80

SOU 2023:73

Vaccintillgång

var viktigt att den befolkning som vaccintilldelningen var baserad på också fick del av den för att inte lokala konflikter och missämja skulle uppstå. Exempelvis erbjöd en region möjligheten att boka vac- cinationstider digitalt bara för de som var boende i regionen sam- tidigt som det fortfarande var möjligt för alla att boka tider per telefon. Vid telefonbokning uppmanades dock personer bosatta utanför regio- nen att överväga vaccination i den egna regionen innan bokning genomfördes.

Detta förfarande anmäldes till och fick viss kritik av Justitieom- budsmannen, JO46, som uttalade att det i det aktuella fallet inte fanns några bestämmelser i smittskyddslagen (2004:168) som innebär undantag från regionens skyldighet att erbjuda öppen hälso- och sjukvård till patienter som omfattas av en annan regions primära ansvar.47 Bestämmelsen innebär att en region inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter från andra regioner, utan den ska enbart ta hänsyn till de medicinska behov som patienterna har.48

För att säkerställa en vaccinfördelning som motsvarade befolk- ningsrörelserna, följde SKR nettoflödena mellan regionerna. Över lag var det inte stora avvikelser; som mest uppgick det till ett ökat nettoinflöde om fem procent för två regioner och det fanns därför enligt Folkhälsomyndighetens och SKR:s bedömning inte behov av omfördelning.49 Senare gjorde Folkhälsomyndigheten viss omfördel- ning av vaccinleveranser för att kompensera regioner med högt inflöde.

Enligt Folkhälsomyndigheten hade det inte varit lämpligt att in- ledningsvis hålla kvar vissa doser centralt för senare tilldelning när det var vaccinbrist. I Danmark fanns inledningsvis behov av att genom- föra viss omfördelning och regionerna omfördelade då mellan varandra vid ett tillfälle.50 Eftersom en sådan omfördelning, eller retur, i Sverige faller inom lagen (2009:366) om handel med läkemedel, förutsätter det att det sker till en aktör som har partihandelstillstånd. Möj- ligheten att returnera kyl- och frysvaror, vilket alla covid-19-vaccin var, är dock begränsad.51

46JO 2022/23 s. 116.

47Enligt 8 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

48Se prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 129 f.

49SKR (2021). Regionernas planering avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 6, s. 6 och SKR (2021). Regionernas planering avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 7, s. 7.

50Oxford research (2022). Evaluering av organiseringen af vaccinationsindsatsen mod covid-19 Udrulningen frem til september 2021.

51Läkemedelsverket (2021). Returrätt för läkemedel som ska förvaras i kyl- eller frysförhållanden S2020-03863/FS (delvis).

81

Vaccintillgång

SOU 2023:73

Läkemedelsverket har i maj 2023 fått ett nytt regeringsuppdrag att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder som syftar till att före- bygga och hantera rest- och bristsituationer avseende läkemedel. I uppdraget ingår bland annat att ”utreda om det är lämpligt att farma- ceuter i vissa fall ska kunna bryta en läkemedelsförpackning för att kunna säkerställa att fler patienter får del av läkemedel under kritiska restsituationer”. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2026.52

2.4Vidareförsäljning och donation

Inriktningen att ha en stor riskspridning genom att ingå avtal med flera leverantörer, och där flertalet läkemedelsföretag fick sina vaccin godkända, har inneburit att Sverige har köpt volymer av vaccin som överstigit de nationella behoven. Det vaccin som har levererats till Sverige under åren 2020–2022 innebar att hela den svenska befolk- ningen från 12 år och uppåt skulle kunna vaccineras med minst fem doser, vilket översteg behovet enligt Folkhälsomyndighetens rekom- mendationer. Utgångspunkten har varit att kassation i möjligaste mån ska undvikas och att överskottet i stället ska avyttras enligt nedanstå- ende prioritering:53

1.Donation.

2.Vidareförsäljning utan prisrabatt.

3.Vidareförsäljning med prisrabatt.

Vidareförsäljning med prisrabatt aktualiserades med ett fåtal länder som Utrikesdepartementet förde en dialog om villkoren med; det resulterade dock inte i försäljning. Nedan beskrivs därför endast donationer och vidareförsäljning till inköpspris.

52Regeringsbeslut 2023-05-04, dnr S2023/01609 (delvis).

53Regeringsbeslut 2022-07-14, kommittédirektiv 2022:122, s. 12.

82

SOU 2023:73

Vaccintillgång

2.4.1Donationer

Mål för global tillgång

Det globala perspektivet på vaccinationerna mot covid-19 har tidigt varit en utgångspunkt inom EU. Ett av målen i EU:s vaccinstrategi var att säkra ”snabb tillgång till vacciner för medlemsstaterna och deras befolkning, samtidigt som vi leder den globala samarbetsin- satsen.”54 I strategin framhålls att covid-19 är en global utmaning och det ligger därför i höginkomstländernas egenintresse och ansvar att påskynda utvecklingen och produktionen av ett verksamt och säkert vaccin, och göra det tillgängligt för alla regioner i världen.

I april 2020 lanserade EU ”Team Europe” med syfte att stödja de globala partnerländerna i kampen mot pandemin och konsekvens- erna av den. I Team Europe ingår EU och dess medlemsländer samt Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återupp- byggnad och utveckling. I partnerländerna ingår stater spridda över världen, såsom i Europa, Latinamerika och Afrika.

Team Europe har till och med februari 2022 bidragit med totalt cirka 3 miljarder euro till det internationella organet Covax.55 Sverige har bidragit med 2,45 miljarder kronor (motsvarande cirka 210 mil- joner euro) enligt beslut som fattats under 2020 och 2021.56

Utöver det finansiella stödet har EU och medlemsländerna också donerat vaccindoser. Initialt var ambitionen att bistå med minst 100 miljoner doser till låg- och medelinkomstländer före utgången av 2021. Sveriges regering meddelade vid ett EU-möte att Sverige skulle bidra med minst 3 miljoner av dessa doser.57 EU:s mål höjdes senare till 700 miljoner doser till mitten av 2022. Team Europe har donerat huvuddelen av doserna via Covax.58

54Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, Rådet och Euro- peiska investeringsbanken: EU:s strategi för vacciner mot covid-19, COM (2020) 245 final av den 17 juni 2020, s. 1.

55Europeiska rådet (2023). https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/global- solidarity/. Hämtat 2023-09-04.

56SOU 2022:3. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och hel- gardering, s. 142.

57Sveriges radio (2021). https://sverigesradio.se/artikel/nytt-besked-sverige-donerar-tre- miljoner-vaccindoser. Hämtat 2023-09-04.

58Europeiska rådet (2023). https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/global- solidarity/. Hämtat 2023-09-04.

83

Vaccintillgång

SOU 2023:73

Covax

Det internationella organet Covax (Covid-19 Acess Facility) bildades i juni 2020 och är en av pelarna i det globala samarbetet The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator. ACT-acceleratorn initierades av WHO, EU, med flera. Covax leds av de internationella organen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), GAVI och UNICEF.

Ambitionen med Covax var att det skulle vara en gemensam vac- cinlösning och upphandlingsmekanism för världens länder. Orga- nisationen består av två delar som riktar sig till dels självfinansierade hög- och övre medelinkomstländer, dels biståndsfinansierade låg- och lägre medelinkomstländer. Covax fick dock på grund av organisa- tionens låga vaccintillgång begränsad betydelse för de självfinansi- erade länderna. Däremot har Covax varit en central aktör för bistånds- finansierade länder.

Covax levererade de första donerade doserna vaccin i februari 2021. Det första svenska ställningstagandet om donation kom i maj 2021 då regeringen i media meddelade att Sverige skulle donera 1 miljon vac- cindoser via Covax59 och sommaren 2021 började Sverige lämna doser till Covax för vidareleverans. Då, vid inledningen av juli 2021, hade Sverige en vaccinationstäckning om 62 procent för dos 1 i befolk- ningen 12 år och äldre.60

Även om det globala perspektivet var en del av de tidiga strategi- erna, kom den ojämna vaccintillgången mellan hög- och låginkomst- länder att kritiseras61 och gav upphov till internationella deklarationer. I mars 2021 ställde sig bland annat Sverige bakom två FN-deklara- tioner om global tillgång till vaccin mot covid-19.62 En av punkterna i deklarationen var att ”No one can be safe, until everyone is safe”.63

59SVT (2021) https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-skanker-en-miljon-astra-doser- till-covax. Hämtat 2023-08-23.

60Uppgifter från Folkhälsomyndigheten (2022). https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser- och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Hämtat 2022-12-29.

61Se till exempel The Peoples Vaccines (2021). Dose of Reality: How rich countries and pharma- ceutical corporations are breaking their vaccine promises.

62Sveriges FN-representation (2021). https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/fn-new- york/aktuellt/nyheter/sverige-st%C3%B6djer-fn-deklaration-om-global-tillg%C3%A5ng- till-vaccin-mot-covid-19/. Hämtat 2023-08-23.

63Förenta nationerna (2021). Political Declaration on Equitable Global Access to Covid-19 Vaccines.

84

SOU 2023:73

Vaccintillgång

I oktober 2021 lanserade WHO Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccination inriktad på att nå målet att 70 procent av jordens vuxna befolkning skulle vara vaccinerad vid utgången av juni 2022. Delmålen var att 10 procent av den vuxna befolkningen skulle vara vaccinerad i september 2021 och 40 procent av den vuxna befolkningen i de- cember 2021.64

Under våren 2022 hade Covax tillräcklig vaccintillgång för att

70 procent av befolkningen i 91 låginkomstländer skulle kunna vac- cineras. Vid denna tid hade 16 procent av befolkningen i låginkomst- länderna fått en vaccindos, att jämföra med 80 procent i högin- komstländerna.65 Samtidigt översteg vaccintillgången nu efterfrågan på vaccin.66 I juli 2022 publicerade WHO en uppdaterad strategi utifrån ändrade förutsättningar och med nya målsättningar.67

Den begränsade efterfrågan har flera förklaringar. En handlar om vaccinets hållbarhet. I Sverige har inriktningen varit att i första hand tillgodose det svenska behovet av vaccin. Det har gjort att beslut om donation tagits först sedan det är tydligt att doserna inte kommer att behövas i Sverige. Oförutsägbarheten i leveranserna har påverkat förutsättningarna för att ta dessa beslut. Det har medfört att beslut om donation har tagits först när vaccinet har kort hållbarhet, vilket har påverkat intresset för att ta emot donationerna. EMA har ibland tagit beslut om förlängd hållbarhet för vissa vaccin, men enligt upp- gifter till denna utredning har mottagarländerna inte alltid haft intresse av dessa vaccin utan har velat ha de senast uppdaterade vaccinen, med ursprungsmärkning.

En annan förklaring handlar om förutsättningarna för att genom- föra vaccinationerna. De mottagande länderna behöver, på samma sätt som de svenska regionerna gjort, bygga upp kapacitet med ytter- ligare personal och till exempel införskaffa kryofrysar samt bedriva informationskampanjer. Inledningsvis uppges intresset från Covax för att ta emot mRNA-vaccinen, som förutsatte särskild hantering vid lagring och transport med kryofrysar, ha varit lågt. Även för de donerade länderna uppges dessa donationer innebära ett extra omfat- tande arbete att genomföra. Internationellt har stöd getts till kapa- citetsuppbyggnad genom att WHO, UNICEF och Gavi har initierat

64WHO (2021). Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccination by mid-2022.

65WHO (2022). https://www.who.int/news/item/20-05-2022-covax-calls-for-urgent-action- to-close-vaccine-equity-gap. Hämtat 2023-08-23.

66SOU 2022:60. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – så bör det säkras framöver, s. 58.

67WHO (2022). Global Covid-19 Vaccination Strategy in a Changing World July 2022 update.

85

Vaccintillgång

SOU 2023:73

COVID-19 Vaccine Delivery Partnership (CoVDP). CoVDP ska ge operativt stöd med fokus på 34 länder som i januari 2022 hade 10 procent eller lägre vaccinationstäckning.

Sveriges bidrag till den globala tillgången

Regeringen har beslutat om varje donation som Sverige har gjort. När vaccin skänks som bistånd styr OECD/DAC:s rapporterings- direktiv vilket belopp per vaccindos som kan rapporteras som bistånd. Vaccin som ryms inom OECD/DAC:s beloppsgräns har hanterats inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Bistånds- verksamhet. OECD/DAC:s rapporteringsdirektiv innebar därmed en begränsning för vilka vaccin som kunde doneras beroende av vac- cinens olika kostnad. Som kommer att framgå av kapitel 7 är det främst vaccinsorter med lägre kostnad som har donerats. Regeringen fick dock bemyndigande att fatta övriga beslut genom ändrings- budgeten för 2022 och dessa donationer har finansierats via utgifts- område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.68

Regeringens bedömning och beslut om hur stort överskott som kan doneras har grundats på underlag från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att lämna in prognoser för det nationella behovet av vaccin och överskott. Redovisningen av överskott har skett muntligt veckovis.69 Folkhälsomyndigheten har även administrerat betalningarna för vaccindonationerna och har genomfört beslutad export och transport till mottagarland i de fall donationen inte har skett via Covax. Folkhälsomyndigheten har där- till haft i uppdrag att administrera ekonomiska transaktioner för att möjliggöra en donation av vaccin mot covid-19 från en vaccintill- verkare till Sveriges Olympiska Kommitté.70

När det gäller frågan att identifiera möjliga parter att avyttra vac- cin till beslutade Regeringskansliets förvaltningschef i augusti 2021 att ge Utrikesdepartementet i uppdrag att hantera och vidareför- medla vaccin till andra länder. En interdepartemental arbetsgrupp

68Prop. 2021/22:221. Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser. 2021/22:FiU39, rskr 2021/22:149.

69Regeringsbeslut 2021-06-03, dnr S2021/04816 (delvis) och regeringsbeslut 2021-09-23, dnr S2021/06576 (delvis).

70Regeringsbeslut 2021-06-03, dnr S2021/04817.

86

SOU 2023:73

Vaccintillgång

(IDA) upprättades med deltagande av Statsrådsberedningen, Finans- departementet, Socialdepartementet och Utrikesdepartementet som var sammankallande. IDA sammanträdde varje vecka under 20 må- nader 2021–2022 för att diskutera överskott och avyttring; samord- ningen har fortsatt under 2023. De svenska utlandsmyndigheterna och den nationella vaccinsamordnaren, som enligt tilläggsdirektiven bland annat ska identifiera möjligheter till avyttring av vaccin mot covid-19,71 har varit ett stöd i arbetet med avyttring av vaccin.

Utrikesdepartementet initierade också ett nordiskt informations- utbyte om den internationella vaccindelningen. Möten hölls cirka var fjärde vecka med utrikesministerier och hälsomyndigheter i Danmark, Finland, Island och Norge. Under 2021 och 2022 företrädde Utrikes- departementet även Sverige i löpande lednings- och informations- möten inom Covax. Den nationella vaccinsamordnaren, och från november 2022 Socialdepartementet, representerade Sverige i EU:s styrgrupp för vaccinsamordning.

Under 2021–2022 har Sverige donerat sammanlagt 11,9 miljoner vaccindoser till totalt 31 länder. I tabell 2.2 redovisas i bokstavsord- ning de länder som har tagit emot vaccin från Sverige. De fem länder som har tagit emot flest doser från Sverige är: Filippinerna, Rwanda, Tanzania, Ukraina och Pakistan. Relaterat till dessa länders totala befolkningsmängd motsvarar de svenska doserna mellan 0,5 procent och upp till 10 procent av befolkningsmängden och de svenska doserna utgör mindre än 10 procent av de totala doserna dessa länder har tagit emot.72

71Regeringsbeslut 2021-11-03, kommittédirektiv 2021:106.

72Uppgifter från Folkhälsomyndigheten, inskickat 2023-03-08; UNICEF https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard, hämtat 2023-03-01 och Utrikespolitiska Institutet https://www.ui.se/landguiden/, hämtat 2023-03-01. Anm.: upp- gifter från Tanzania ingår inte i beräkningen av andelen vaccin i förhållande till befolknings- mängden.

87

Vaccintillgång

SOU 2023:73

Tabell 2.2 Länder som har mottagit vaccin från Sverige, 2021 och 2022. Antal doser

Land

2021

2022

Totalt

 

 

 

 

Afghanistan

124 800

0

124 800

 

 

 

 

Bangladesh

535 200

0

535 200

Bolivia

153 600

0

153 600

Bosnien Hercegovina

0

38 000

38 000

Burkina Faso

57 600

0

57 600

 

 

 

 

Egypten

408 000

0

408 000

Elfbenskusten

391 200

0

391 200

 

 

 

 

El Salvador

0

72 000

72 000

Etiopien

0

480 000

480 000

Filippinerna

1 512 000

0

1 512 000

Guinea

130 560

0

130 560

 

 

 

 

Guinea-Bissau

28 800

0

28 800

Guyana

0

14 040

14 040

 

 

 

 

Indonesien

214 700

379 200

593 900

Kirgizistan

226 560

0

226 560

Laos

199 200

0

199 200

Malawi

160 800

0

160 800

 

 

 

 

Mexiko

0

465 600

465 600

Pakistan

625 200

0

625 200

 

 

 

 

Rwanda

1 000 000

299 520

1 299 520

Sierra Leone

28 800

201 600

230 400

Somalia

165 600

345 600

511 200

Sudan

0

72 000

72 000

Sydsudan

0

208 800

208 800

Syrien

536 640

0

536 640

 

 

 

 

Tadzjikistan

128 640

0

128 640

Tanzania

0

1 287 550

1 287 550

Togo

81 600

0

81 600

Tunisien

0

100 620

100 620

Ukraina

0

1 005 120

1 005 120

Uzbekistan

0

201 600

201 600

Totalt per år

6 709 500

5 171 250

11 880 750

Källa: Folkhälsomyndigheten.

88

SOU 2023:73

Vaccintillgång

Huvuddelen av doserna har donerats via Covax och har skickats direkt från läkemedelsfabrik till mottagarländerna. Från och med hösten 2022 har regeringen beslutat om att ingå avtal med tillverkaren Pfizer- BioNTech om utökad lagring, vilket bland annat innebär möjlighet att skicka vidare vaccin direkt från lager i Tyskland. 73

När efterfrågan på donationer via Covax minskade, har Sverige (genom Utrikesdepartementet) i stället försökt avyttra vaccin bila- teralt och har haft kontakter med cirka 25 länder. Intresset har dock varit begränsat och sammantaget har en mindre del exporterats från Sverige (1,9 miljoner doser) till länderna: Bosnien-Hercegovina, Tunisien, Rwanda (vid två tillfällen) och Ukraina. Donationer har dock fortgått via Covax även sedan efterfrågan har minskat; under första halvåret 2023 har Sverige donerat ytterligare 2,7 miljoner vaccin- doser via Covax.74

Inledningsvis, när AstraZenecas vaccin, som under en period i Sverige endast var rekommenderat till en begränsad grupp, done- rades fanns kritik mot att Sverige donerade vaccin som vi inte själva ville använda.75 Sverige har dock donerat flera vaccinsorter, även om huvuddelen under 2021–2022 varit AstraZenecas vaccin (37 procent av det donerade vaccinet) och Janssens vaccin (36 procent) som inte användes i Sverige. Därutöver har även vaccin från Pfizer-BioNTech (19 procent) och Moderna (8 procent) donerats.76

Jämfört med andra länder har Sverige bidragit med en tämlig stor del vaccindoser, även om det svenska bidraget har utgjort en liten del för varje mottagande land. Antalet donerade doser motsvarar 21 pro- cent av det totala antalet doser som levererats till Sverige och som Sverige donerat.77 Mätt i antalet donerade doser har Sverige i juni 2023 donerat fler doser än de nordiska grannländerna. Ställt i relation till det totala antalet doser som varje land har är den svenska donationen i nivå med Norges.78 Jämfört med det totala antalet donerade doser

73Regeringskansliet (2022). https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/sverige- ingar-avtal-om-central-lagerhallning-i-tyskland-av-vaccin-mot-covid-19/. Hämtat 2023-08-23.

74Uppgifter från Utrikesdepartementet, inskickat 2023-07-06.

75OmVärlden (2022). https://www.omvarlden.se/nyheter/sverige-donerade-vaccinet-vi- sjalva-inte-ville-anvanda. Hämtat 2023-08-23.

76Uppgifter från Utrikesdepartementet, inskickat 2023-07-06.

77Uppgifter från Folkhälsomyndigheten, inskickat 2023-03-08.

78Uppgifter från UNICEF. https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard. Hämtat 2023-06-27.

89

Vaccintillgång

SOU 2023:73

i världen om 1,6 miljarder doser i juni 2023 har Sverige bidragit med strax under 1 procent.79

2.4.2Vidareförsäljning utan prisrabatt

Huvuddelen av vidareförsäljningen har skett till Norge och Island utifrån ett samarbete som etablerades tidigt och byggde på att Sverige vidareförmedlade doser som EU-länderna avsatt för dessa EES-med- lemmar utifrån befolkningsmängd. Sammanlagt har 36,1 miljoner doser vidareförsålts under 2020–2022. Vidareförsäljningen har fort- satt under 2023.

Tabell 2.3 Vidareförsäljning utan rabatt, 2020–2022. Antal doser

 

2020

2021

2022

Totalt

Bulgarien

0

1 729 850

0

1 729 850

Island

9 750

993 985

1 260 056

2 263 791

Norge

43 875

12 606 505

15 458 772

28 109 152

Schweiz

0

1 341 600

2 663 505

4 005 105

Totalt

53 625

16 671 940

19 382 333

36 107 898

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Eftersom EES-länderna Norge och Island inte bidrog till finansi- eringen av förhandsavtalen genom ESI fick de inte ingå i de EU- gemensamma upphandlingarna. Norge prövade då olika vägar för att säkra landets behov av vaccin och fann bland annat att Covax inte skulle innebära en möjlighet för att vaccinera hela befolkningen på rimligt kort sikt. Produktionskapaciteten var då så låg att inget land skulle få mer än 20 procent genom Covax.80

Efter en dialog med Sveriges nationella vaccinsamordnare, landade det slutligen i en lösning med trepartsavtal mellan Sverige, Norge och respektive läkemedelsföretag. Första kontraktet var klart i oktober 2020. En förutsättning för vidareförsäljningen var ett internationellt partihandelstillstånd, vilket Folkhälsomyndigheten hade sedan tidi- gare.

79Uppgifter från UNICEF. https://www.unicef.org/supply/covid-19-market-dashboard. Hämtat 2023-06-27.

80NOU 2022:5. Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2, s. 262.

90

SOU 2023:73

Vaccintillgång

Den norska coronakommissionen har vittnat om den stora bety- delsen den nationella vaccinsamordnaren och Sverige har haft för Norges vaccintillgång.

Etter vårt skjonn har svenske myndigheter gjort mer for Norge i denne saken enn man kunne forvente av et naboland.81

Sverige har också vidareförsålt ett antal doser till Bulgarien och Schweiz. Schweiz, som inte ingår i EU, har dels upphandlat och god- känt vaccin självständigt, dels på liknande sätt som EES-länderna Norge och Island tagit del av vidareförsäljning. Bulgarien har ingått i de EU-gemensamma upphandlingarna, men Sverige har vidareförsålt vaccin till landet eftersom Bulgarien först inte ville ansluta sig till ett framförhandlat förköpsavtal men sedan önskade delta.

För Schweiz och Bulgarien utgör vaccindoserna till dessa länder en förhållandevis liten volym i förhållande till deras totala vaccintill- gång (10–20 procent). För Norge och Island däremot har vidareför- säljningen genom Sverige varit avgörande för deras vaccination. Sam- tidigt har vidareförsäljningen skett av doser som samtliga länder inom EU avsatt. Det är på så sätt inte enbart Sverige som möjliggjort vac- cinationerna i dessa länder. Men som kommer att framgå av kapitel 7 har vidareförsäljningen inneburit en viss kostnad för svenska myn- digheter även om försäljningen har skett till inköpspris. Den har också medfört ett utökat administrativt åtagande för svenska myndigheter under krisen. I likhet med donationerna innebar vidareförsäljningen ett nytt uppdrag för Folkhälsomyndigheten där myndigheten be- hövt bygga upp administrativa rutiner och hantera rapportering, exempelvis till Skatteverket och Tullverket.

2.5Kassation

Kassation av vaccin och andra läkemedel förekommer när läkemedlet inte blir förbrukat innan utgångsdatum eller vid avvikelse i han- teringen som gör att läkemedlet inte längre är säkert att använda och därför ska kasseras. Det kan också finnas outnyttjade doser när det inte finns tillräckligt många att vaccinera på samma gång och det därför blir någon enstaka dos kvar i flaskan med vaccin.

81NOU 2022:5. Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2, s. 288.

91

Vaccintillgång

SOU 2023:73

Viss kassation är oundviklig och nödvändig i all läkemedelshan- tering för att inte riskera läkemedelssäkerheten. Enligt Folkhälso- myndigheten uppgår kassationen vanligen till cirka 10 procent, men vid nya program där man inte vet slutlig målgrupp, behov, effekt eller efterfrågan när man startar planeringen kan kassationen bli ännu högre. Vid covid-19-vaccinationen utgick WHO, baserat på erfaren- heterna från GAVI:s vaccinationer i låginkomstländer, från att kassa- tionen av covid-19-vaccin skulle uppgå till cirka 10 procent.82 Englands National Audit Office uppger i en granskningsrapport att förväntad kassation för covid-19-vaccinerna var 15–20 procent. Kassationen blev dock betydligt lägre och uppgick i oktober 2021 till 4,5 procent av alla levererade doser till vaccinatörerna.83 I granskningen noterar revisionsmyndigheten att olika vaccin genererat olika mycket kassa- tion. Pfizer-BioNTechs och Modernas vaccin, det vill säga de vaccin som varit vanligast i Sverige, har genererat mer kassation på grund av de stora förpackningarna och restriktionerna kring hur vaccinet får transporteras. Även i Audit Scotlands rapport över covidvaccina- tionen uppges en låg kassation, 2,3 procent i augusti 2021.84 Dessa två länder har förvisso andra strukturer jämfört med den svenska läkemedelsförsörjningen, men de kan trots detta tjäna som referens- punkter.

Nivån på kassationen inom regionerna i Sverige ligger i linje med vad som kan förväntas. Flera av de personer som utredningen har träffat har beskrivit det fokus som det inledningsvis var på att ”an- vända varje droppe vaccin” genom att planera vaccinationerna så effektivt som möjligt för att undvika kassation. Alla regioner har inte samlat följt upp antalet kasserade doser. Men om man jämför antalet givna doser med antalet levererade doser till regionerna för perioden december 2020 till och med december 2021 motsvarar det att 8 pro- cent av de levererade doserna inte har förbrukats. Vid samma jäm- förelse för 2022 blir utfallet lägre – 5 procent. 85

Läkemedelshanteringen – felaktig temperatur och liknande – åter- kommer som skäl till den regionala kassationen i en undersökning som SVT gjorde våren 2021.86 De särskilda krav på förvaring och

82SOU 2022:60. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – så bör det säkras framöver, s. 61.

83The National Audit Office (2022). The rollout of the COVID-19 vaccination programme in England, s. 38.

84Audit Scotland (2021). Covid-19 Vaccination Programme, s. 12.

85Uppgifter från Folkhälsomyndigheten, inskickat 2023-03-08.

86SVT (2021). https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-manga-doser-har-behovt-slangas. Hämtat 2023-08-23.

92

SOU 2023:73

Vaccintillgång

transport som de nya vaccinerna förde med sig, tillsammans med behovet att till exempel kunna vaccinera i hemmet, har också lyfts fram inom denna utrednings intervjuer. Fungerade det till exempel om hemsjukvården fraktade vaccinet på sina cyklar eller var vaccinet för skakkänsligt för det? Flera har i intervjuerna också beskrivit den osäkerhet som fanns kring att utnyttja restdoser och risken för att få kritik för att personer som inte ingick i de prioriterade grupperna vaccinerades – det fanns en viss risk att man hellre slängde doser än vaccinerade ”fel” personer. Inledningsvis såg regionerna därför över sina rutiner för hanteringen av restdoser, med instruktioner om hur beslut ska fattas och dokumenteras.87

Längre fram i processen har kassation uppstått främst som en följd av att tillgången överstigit efterfrågan och hållbarheten för vac- cinet därför har gått ut. Vaccinavtalen innebar slutligen mer omfat- tande leveranser än vad det fanns behov av, samtidigt som avtalen inte omfattade möjlighet att justera volymen. Fokus har senare varit på att justera avtalen utifrån förutsättningarna.88 På nationell nivå kasserade Folkhälsomyndigheten cirka 14 000 doser 2021 och cirka 8,4 miljoner doser 2022.89 Det motsvarar att mindre än 1 procent respektive 29 procent har kasserats på nationell nivå av det vaccin som har levererats till Sverige och det vaccin som Sverige har donerat respektive år. I figur 2.2 åskådliggörs förhållandet mellan tillgängligt vaccin (det vill säga summan av levererade doser till Sverige och do- nerade doser) och de tre områdena regionlevererat vaccin, donation och nationell kassation. Under hösten 2021 kompenserar donationen för en minskad efterfrågan. År 2022 är antalet doser som levererats till regionerna betydligt lägre då antalet givna doser i Sverige är färre. Samtidigt är donationen något lägre än 2021, medan tillgängligt vaccin är något högre, och kassationen ökar då betydligt.

87SKR (2021). Regionernas planering avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 3 2021-02-25, s. 9.

88SOU 2022:60. Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – så bör det säkras framöver, s. 35.

89Uppgifter från Folkhälsomyndigheten, inskickat 2023-03-08.

93

Vaccintillgång

SOU 2023:73

Figur 2.2 Regionlevererat vaccin, donation och nationell kassation i förhållande till tillgängligt vaccin, december 2020–december 2022. Antal

7 000 000

Tillgängligt vaccin

 

Levererat till regionerna

 

Kasserat på nationell nivå

 

Donation

 

 

 

 

 

 

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2021

2022

Källa: Folkhälsomyndigheten.

94

3 Vaccinationskapacitet

3.1Ansvar och krav

3.1.1Regionernas ansvar för vaccination

Vaccination omfattas av begreppet hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Regionerna har det grundläggande ansvaret för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt i regionen.1 Även kommunerna är ansvariga för hälso- och sjuk- vård i vissa boenden och bostäder samt dagverksamheter.2 I normalfall omfattar dock inte ansvaret sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare.3 Kommunerna får också erbjuda hemsjukvård.4 I samtliga regioner utom Stockholms län ansvarar kommunerna genom avtal med respektive region för hemsjukvården.

Ordination av vaccin är begränsat till vissa yrkeskategorier och genom att det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård i sär- skilda boenden inte omfattar hälso- och sjukvård som ges av läkare, begränsas i praktiken förutsättningarna för vaccination. Regioner och kommuner har dock kommit överens om ansvarsfördelningen för vaccinationen inom ramen för överenskommelser och avtal när det gäller vaccination inom särskilda boenden och hemsjukvård i ordinärt boende, mot till exempel säsongsinfluensan.

För vaccination mot smittsamma sjukdomar finns särskild regler- ing genom smittskyddslagen (2004:168). Enligt denna ska regio- nerna erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen. Detsamma

1Se 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.

2Se 12 kap. 1 § HSL och 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453).

3Se 12 kap. 3 § HSL och prop. 1990/91:14. om ansvaret för service och vård till äldre och handi- kappade m. m., s. 56.

4Se 12 kap. 2 § HSL och 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). Sjukhus- ansluten hemsjukvård, s.k. sjukhusvård i hemmet, är inte en del av primärvården, utan ingår i den öppna specialiserade vården. I många regioner, dock inte alla, handlar detta i praktiken ofta om palliativ vård.

95

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag för huvudmän för elevhälsa i förskoleklass.5 Ansvaret för vaccination omfattar således grundskola, anpassad grundskola, sameskola, special- skola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Skyldigheten för skolhuvudmännen gäller endast för de nationella vaccinationspro- gram som avses i 2 kap. 3 c–3 e §§ smittskyddslagen.6 De nationella vaccinationsprogrammen delas in i allmänna vaccinationsprogram och särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i risk- grupper. Det finns i dag ett allmänt vaccinationsprogram – barnvac- cinationsprogrammet – och ett särskilt program för riskgrupper mot pneumokockinfektion.

Endast vaccin som uppfyller vissa kriterier i smittskyddslagen kan ingå i de allmänna vaccinationsprogrammen. Folkhälsomyndig- heten har inom ramen för ett regeringsuppdrag utrett förutsättning- arna för att vaccin mot covid-19 skulle ingå i programmen från och med år 2024. Myndigheten har dock bedömt att det inte är möjligt utifrån nuvarande kriterier för införande av vacciner i nationellt pro- gram, bland annat med hänvisning till varaktigheten av skyddseffek- ten efter vaccinationen.7 Smittskyddslagens reglering av ansvaret för vaccination mot smittsamma sjukdomar omfattar således inte ansvaret för vaccination mot pandemi generellt eller mot covid-19 specifikt.

Ansvarsfördelningen för vaccination återges förutom i författning också i andra, icke-bindande, dokument. I det nationella kunskaps- underlaget Pandemiberedskap Hur samhällets aktörer kan förbereda sig

ett kunskapsstöd för beredskapsplanering beskrivs ansvarsfördel- ningen vid en pandemi. Regeringen ansvarar bland annat för att be- sluta om att ett smittämne ska klassificeras som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, vilket bland annat medför krav på att sjukdomen ska smittspåras. Folkhälsomyndigheten är samordnare av pandemiberedskapen på nationell nivå och är den myndighet som bland annat avropar och distribuerar vaccin och beredskapsläkemedel. Regionerna ansvarar för vaccinationen och för att säkerställa orga-

52 kap. 3 a § smittskyddslagen (2004:168).

62 kap. 3 b § smittskyddslagen (2004:168).

7Folkhälsomyndigheten (2023). Folkhälsomyndighetens återrapport av regeringsuppdrag Upp- drag att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19 – delredovisning januari 2023, s. 6.

96

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

nisation och kringutrustning för det, såsom kylar och frysar samt sprutor och kanyler.8

När det gäller vaccination mot covid-19 framgår såväl åtaganden för staten som för SKR och regionerna av de överenskommelser som regeringen och SKR har slutit om vaccinationen. Enligt dessa åtar sig regionerna att förbereda för att vaccineringen ska kunna starta omedel- bart när godkänt vaccin levererats till respektive region. I ett av åtagan- dena ingår också att skyndsamt genomföra vaccination mot covid-19 enligt överenskommelsens mål och Folkhälsomyndighetens rekom- mendationer, så att vaccinationen har förutsättningar att ske på ett jämlikt sätt över landet.9

Även på Folkhälsomyndighetens webbplats återges ansvarsför- delningen för vaccinationen mot covid-19. Enligt denna omfattar regionernas ansvar att distribuera, planera för bemanning och lokaler samt att erbjuda vaccination i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 10

3.1.2Regionernas ansvar för krisplanering

Regionernas ansvar för planering inför en kris regleras främst i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra- ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. När det gäller planeringen specifikt inom hälso- och sjukvården finns också regler- ing i HSL.

Den förstnämnda lagen syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Begreppet extraordinära händelser i

8Folkhälsomyndigheten (2023). Pandemiberedskap Hur samhällets aktörer kan förbereda sig – ett kunskapsstöd för beredskapsplanering.

9Regeringen och SKR (2020). Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 8.

10Folkhälsomyndigheten (2023). https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd- beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/ansvarsfordelning/ Hämtat 2023-03-20.

97

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

fredstid definieras i lagen som ”en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd- samma insatser av en kommun eller en region”.11

Av regelverket framgår också en rapporteringsskyldighet; kom- muner och regioner ska hålla Socialstyrelsen och MSB informerade om vilka åtgärder som har vidtagits enligt bestämmelserna om förbe- redelser för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. MSB har bemyn- digande att meddela föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyserna samt om planerna för hantering av extra ordinära händelser.12

Lagen reglerar även kostnadsansvaret för förberedande uppgifter. Kommunerna och regionerna ska få ersättning av staten för kost- nader för förberedande uppgifter som de utför enligt lagen.13 MSB och SKR har för tidigare perioder ingått överenskommelser om regio- nernas och kommuners insatser inom civilt försvar, som innehåller insatser samt ekonomiska villkor.

Under de senaste åren har flera utredningar behandlat kris- och beredskapsplaneringen generellt, men även specifikt inom hälso- och sjukvården. En av dessa är ”Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap”.14 I sitt delbetänkande (SOU 2021:19) En stärkt försörj- ningsberedskap för hälso- och sjukvården lämnade utredningen bland annat förslag om en skyldighet för kommuner och regioner att hålla omsättningslager och för staten att hålla säkerhetslager, till exempel med sådan personlig skyddsutrustning som saknades under pande- min.15 Nya bestämmelser har trätt i kraft den 1 juli 2023 som för- tydligar kravet på att vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvårds- verksamhet ska tillhandahålla de sjukvårdsprodukter som behövs för att kunna ge god vård.16

111 kap. 4 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra- ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

122 kap. 9 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra- ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 3 och 12 §§ förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

13Se 5 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra- ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

14Regeringsbeslut 2018-08-09, kommittédirektiv 2018:77.

15SOU 2021:19. En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården Del 1, s. 470 ff.

16Prop. 2022/23:45. Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap. 2022/23:SoU11, rskr 2022/23:164.

98

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

I slutbetänkandet, (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap

struktur för ökad förmåga om hälso- och sjukvårdens beredskap, föreslog utredningen att kommuner och regioner ska planera sina verksamheter och vidta åtgärder utifrån alla de faktorer som riskerar att negativt påverka förmågan att bedriva god vård.17 Slutbetänk- andet har ännu inte behandlats av regering och riksdag när denna utredning är i slutfas.

Vidare har slutbetänkandet från ”Utredningen om civilt försvar”,

(SOU 2021:25) Struktur för ökad motståndskraft, lett fram till beslut om den struktur för det civila försvaret som nämndes i kapitel 2 och som regleras i förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap samt i förordningen (2022:525) om civilområdesansvariga länsstyrelser.

I betänkandet lades också förslag om att en ny lag skulle ersätta lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Syftet med den nya lagen var att förtydliga och utöka kommuners och regioners uppgifter vad gäller arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och rapportering samt att förtydliga kommunernas geografiska områdes- ansvar. I förslaget ingick att uppgifter som ingår i överenskommelser mellan staten och SKR flyttas över till den nya lagen.18

Lagförslaget fördes dock inte vidare till beslut utan i stället till- sattes våren 2023 en ny utredning efter synpunkter i remissrundan. Den nya utredningen, ”Utredningen om kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd bered- skap”, har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilket grundlägg- ande ansvar och vilka huvudsakliga uppgifter som kommuner och regioner bör ha i fråga om förberedelser för och verksamhet under fredstida kriser och höjd beredskap. På grundval av det ska utred- ningen föreslå en mera ändamålsenlig och utförlig reglering än den nuvarande. Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.19

I tillägg till dessa utredningar har nyligen också utredningen

”Nationell samordning av försörjningsberedskapen” lämnat sitt slut- betänkande (SOU 2023:50) En modell för svensk försörjningsbered- skap. Utredningen föreslår att MSB bör få i uppdrag att vara funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen.

17SOU 2022:6. Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga Del 1, s. 363 ff.

18SOU 2021:25. Struktur för ökad motståndskraft, s. 451.

19Regeringsbeslut 2023-03-30, kommittédirektiv 2023:51.

99

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

I uppgifterna föreslås ingå att göra en nationell försörjningsanalys, som grundas på analyser från beredskapsmyndigheterna. Myndig- heten föreslås också få ansvar för att beredskapslagra varor som är försörjningsviktiga, som inte omfattas av annan myndighets ansvar.20 Efter svininfluensan bedömde Socialstyrelsen och MSB att Sverige varit relativt väl förberett.21 Coronakommissionen har däremot lyft fram att det inte fanns tillräckligt med planering och övning innan covid-19-pandemin. I slutbetänkandet betonas vikten av att etablera samverkan redan i beredskapsförberedelserna och av att följa upp krisberedskapen.22 Kommissionen uppger att det är svårt att dra säkra slutsatser kring orsakerna till de återkommande bristerna i krishan- teringsförmåga, men bedömer att planeringen inte är ändamålsenlig och att övningarna inte har skett i tillräcklig omfattning. En av Coronakommissionens slutsatser är att ingen myndighet har ansvar för att följa upp beredskapen. Kommissionen anser därför att Folk- hälsomyndigheten, eller annan lämplig central förvaltningsmyndig- het, bör få ett tydligt och lagstadgat uppdrag att följa upp och stödja

andra aktörers pandemiberedskap, övningar och planer.23

3.1.3Delat kostnadsansvar

Vid en influensapandemi är utgångspunkten att staten står för kost- naden för vaccinet, vilket framgår av Pandemiberedskap Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning.24 Vid de första pandemi- avtalen ansvarade dock staten endast för kostnaden för att upprätt- hålla beredskapen för att kunna producera vaccin medan regionerna ansvarade för kostnaden för inköp av vaccin och vaccinationen.

Från och med budgetpropositionen för 2017 reglerades överflytt- ningen av kostnaden för vaccininköp från regionerna till staten i budgeten.25 Motsvarande förändring har dock inte gjorts rättsligt. ”Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap” har därför före-

20SOU 2023:50. En modell för svensk försörjningsberedskap, s. 23 ff.

21MSB och Socialstyrelsen (2011). Influensa A(HINI)2009 – utvärdering av förberedelser och hantering av pandemin, s. 11.

22SOU 2022:10. Sverige under pandemin Volym 2 Förutsättningar, vägval och utvärdering, s. 326.

23SOU 2021:89. Sverige under pandemin Volym 2 Sjukvård och folkhälsa, s. 745 ff.

24Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap Tillgång till och användning av läkemedel

– en vägledning, s. 7.

25Prop. 2016/2017:1. Budgetpropositionen för 2017 Förslag till statens budget för 2017, finans- plan och skattefrågor, s. 523.

100

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

slagit att det bör införas en reglering i smittskyddslagen som anger att staten finansiellt ansvarar för inköp av vaccin, oavsett vilken typ av pandemi det är. Ett alternativ till en förändring av smittskyddslagen skulle vara att låta pandemivaccination ingå i de nationella vaccina- tionsprogrammen. Det skulle innebära att staten ansvarar för kost- naden för vaccinet och att regionerna är skyldiga att tillhandahålla vaccinationen kostnadsfritt för den enskilde. Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap bedömde dock att det inte var lämpligt eftersom de nationella vaccinationsprogrammen är av mer långsiktig karaktär.26

Förslaget om en förändrad reglering av smittskyddslagen har ännu inte behandlats av regering och riksdag. En översyn av smitt- skyddslagen är pågående. Tidigare har ”Utredningen om författnings- beredskap inför framtida pandemier” haft i uppdrag att göra en över- syn av smittskyddslagen (2004:168) och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier.27 Genom tilläggsdirektiv begränsades detta uppdrag28 och en ny utredning tillsattes sommaren 2023. ”Utredningen om stärkt beredskap inför framtida pandemier” ska se över regleringen av smittskyddet för att bättre anpassa den till situationer med omfattande smittspridning. I uppdraget ingår bland annat också att lämna underlag till en nationell strategi för hantering av pandemier. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.29

För närvarande pågår även en utredning gällande de nationella vaccinationsprogrammen. I direktiven till utredningen ”En mer ända- målsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogram- men och det nationella vaccinationsregistret” ingår bland annat att ”analysera om smittskyddslagens förutsättningar och kriterier för om en specifik sjukdom ska omfattas av ett nationellt vaccinations- program är ändamålsenliga samt hur kriterierna ska vägas mot var- andra.” Utredningen ska slutredovisa senast den 19 januari 2024.30 Utredningen kan således komma att ge förslag som innebär föränd- ringar även vad gäller vaccination vid en pandemi.

När det gäller kostnadsansvaret för vaccinationen mot covid-19 innebar överenskommelserna mellan regeringen och SKR att staten

26SOU 2022:6. Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga Del 2, s. 794.

27Regeringsbeslut 2021-09-02, kommittédirektiv 2021:68.

28Regeringsbeslut 2023-06-29, tilläggsdirektiv 2023:104.

29Regeringsbeslut 2023-06-29, kommittédirektiv 2023:106.

30Regeringsbeslut 2022-07-07, kommittédirektiv 2022:109.

101

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

stod för kostnaden både för vaccinet och för vaccinationerna. Dessa ersättningar beskrivs i korthet i kapitel 7.

Kostnadsfriheten för individen när det gäller vaccination mot smittsamma sjukdomar regleras genom smittskyddslagen. I smitt- skyddslagen finns bestämmelser om kostnadsfria läkemedel samt kostnadsfri undersökning, vård och behandling för patienten vid all- mänfarlig sjukdom.31 Allmänfarliga sjukdomar definieras i en bilaga till lagen. Genom riksdagsbeslut tillfördes covid-19 dessa sjukdomar från och med 1 juli 2020 till och med 1 april 2022.32

Parallellt med den första överenskommelsen beslutade SKR om en rekommendation till regionerna om kostnadsfrihet för vaccinering mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige.33 SKR rekommenderade även regionerna att erbjuda personer som är bosatta i andra regioner vaccination utan att debitera varandra. I re- kommendationerna ingick också att regionerna bör erbjuda vaccina- tion utan avgift till personer från andra länder som vistas här för till exempel studier.34 SKR:s ställningstagande innebar på så sätt en rekom- mendation om en gemensam tolkning av tillämpningen av smittskydds- lagens bestämmelser när det gäller att vaccinationen mot covid-19 skulle vara kostnadsfri för den enskilde. Samtliga regioner har till- handahållit vaccinationen utan kostnad för den enskilde.

3.1.4Upphandlade utförare

Huvudmannen för hälso- och sjukvården, det vill säga regionen eller kommunen, kan uppdra åt annan leverantör att utföra hälso- och sjukvård.35 Inom primärvården ska bestämmelser om vårdval36 och lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, tillämpas. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensut- sätter delar av sin verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland leverantörerna i systemet. I övrigt är det regionen, eller kommunen i de fall det är kommunen som är huvud-

31Se 7 kap. 1–2 §§ smittskyddslagen (2004:168).

32Prop. 2019/20:144. Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen. 2019/20:SoU19, rskr 2019/20:290.

33SKR (2020). Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19. Meddelande från styrelsen 2020-12-08.

34SKR (2020). Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19. Meddelande från styrelsen 2020-12-08.

35Se 15 kap. 1 § HSL.

36Se 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

102

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

man, som beslutar om en viss verksamhet ska upphandlas och då ska lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, tillämpas.

Grundprincipen i LOU är konkurrensutsättning. Upphandlings- förfarandet är beroende av upphandlingens beräknade värde. För upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskel- värdet, som för närvarande är cirka 7,8 miljoner kronor, gäller sär- skilda, förenklade regler. Direktupphandling är en ännu enklare form där det inte finns formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Direktupphandling får dock endast tillämpas då någon av fyra angivna förutsättningar gäller. En av dessa är att upphandlingens värde ska understiga direktupphandlingsgränsen, som i nuläget är 700 000 kro- nor. En annan är att det ska finnas synnerliga skäl eller föreligga synnerlig brådska.37 Vad som utgör synnerliga skäl eller synnerlig brådska prövas från fall till fall. Det finns inget uttalat stöd för att det i händelse av pandemi finns synnerliga skäl, inte heller att det föreligger synnerlig brådska eller att behovet av varor och tjänster vid en pandemi skulle möjliggöra undantag från LOU.

När en verksamhet lagts ut på entreprenad ska kommun och region i sin planering för extraordinära händelser i fredstid, enligt MSB:s juridiska vägledning för kommuners och regioners krispla- neringsansvar, bedöma om det finns behov av att använda entrepre- naderna vid en extraordinär händelse och beakta detta behov vid ingående av avtal.38

3.1.5Krav på verksamheten

Vårdgivaren, det vill säga den som bedriver hälso- och sjukvårds- verksamhet, står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ska följa det regelverk som gäller för att säkerställa en god och säker vård. Det omfattar kvalitets- och säkerhetskrav på såväl personal som lokaler och utrustning.39 Flera myndigheter har ett till- synsansvar för hälso- och sjukvården utöver IVO, såsom Läke-

37De andra två förutsättningarna då direktupphandling är möjlig är vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av överprövning eller i vissa i lägen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) får använda förhandlat förfarande utan föregående annon- sering, se 19 a kap. LOU.

38MSB (2020). Juridisk vägledning – Kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra- ordinära händelser, s. 6.

39Se 5 kap. 1–2 HSL och 7 kap. 1 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

103

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

medelsverket för läkemedelsdistributionen och Arbetsmiljöverket för arbetsmiljöfrågorna, till exempel utrustning.

Nedan följer en översiktlig genomgång av några av de rättsliga förutsättningar som gäller vid vaccination mot covid-19.

Ordinera vaccin

Att ordinera ett läkemedel innebär att bestämma vilket läkemedel en patient behöver. Vaccin mot covid-19 får ordineras av följande:

Läkare.40 Läkare får ordinera vaccin såväl individuellt som utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling. Generella direktiv betyder att vaccin kan ges till patienter utan individuell ordina- tion. Av det generella direktivet ska det framgå bland annat vilka läkemedel det gäller, indikationer och kontraindikationer. Gene- rella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande. Innan ett läkemedel ges till en pati- ent med stöd av ett generellt direktiv ska en sjuksköterska ha gjort en bedömning av patientens behov och ha kontrollerat läkemed- lets indikationer och kontraindikationer.41

En sjuksköterska som har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjuk- vård för barn och ungdomar får ordinera vaccin mot covid-19 till barn och vuxna. Detsamma gäller sjuksköterskor som har en lik- värdig utbildning. En sjuksköterska med någon annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behöriga att ordinera vaccin mot covid-19 till vuxna och barn från det år de fyller 16 år. En förutsättning är dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ung- domar. Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för be- dömningen av utbildningarna.42

40Se 2 kap. 1 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och ut- lämnande av läkemedel och teknisk sprit.

41Se 6 kap. 6–7 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

423–4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19.

104

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

Inför vaccinationerna identifierades ordinationsrätten som en poten- tiell flaskhals och Folkhälsomyndigheten påtalade behovet av en ut- ökad ordinationsrätt till Socialstyrelsen. För att möjliggöra en utökad ordinationsrätt vid vaccination mot covid-19, tog Socialstyrelsen fram de föreskrifter med innehållet som beskrivits ovan: Social- styrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuk- sköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19. Om inte ordinationsrätten hade utökats på detta sätt, hade endast läkare haft möjlighet att ordinera vaccin mot covid-19. Hade det i stället varit en influensapandemi hade dock vissa kategorier sjuksköterskor haft en grundläggande behörighet att ordinera vaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavac- cination, i enlighet med 9 § Socialstyrelsens föreskrifter om behörig- het för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43).43

Föreskrifterna om behörighet för sjuksköterskor att ordinera vaccin mot covid-19 publicerades för första gången i december 2020 och har därefter ändrats två gånger. Vid den första publiceringen fick sjuksköterskor som genomgått specialistutbildning till distrikts- sköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar behörighet att ordinera till vuxna. Även de sjukskö- terskor som hade en likvärdig utbildning enligt ovan eller som hade någon annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverk- samhet som var likvärdig omfattades.

Senare justeringar av föreskrifterna var inriktade på vaccinationer av barn, eftersom barn vid den tidpunkten omfattades av Folkhälso- myndighetens rekommendationer. I augusti 2021 fick sjukskö- terskor som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ung- domar behörighet att vaccinera även barn mot covid-19. Även de sjuksköterskor som enligt verksamhetschefens bedömning hade en likvärdig utbildning som dessa fick ordinationsrätt till barn.44

Föreskrifterna ändrades sedan samma månad igen, för att ytter- ligare öka kapaciteten av sjuksköterskor som kunde vaccinera barn. I dag har, som beskrivits ovan, även de sjuksköterskor som har en

43Folkhälsomyndigheten (2019). Pandemiberedskap Tillgång till och användning av läkemedel

– en vägledning, s. 19.

44Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:53) om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjuk- domen covid-19.

105

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 till barn från det år de fyller 16 år. Förutsättningen är att verksamhetschefen bedömer att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjuk- vård för barn och ungdomar.45

Iordningsställa och administrera vaccin

Att iordningsställa ett läkemedel är att färdigställa ett ordinerat läke- medel inför administrering, det vill säga inför att det tillförs krop- pen. Vaccin får iordningsställas och administreras av följande:

Läkare, tandläkare och sjuksköterskor.46 I dessa yrkesgruppers utbildning ingår att administrera vaccin. Men det är vårdgivarens ansvar att se till att det finns den personal och utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges enligt 5 kap. 2 § HSL. För att säkerställa god och säker vård har olika vårdgivare inför vac- cinationen mot covid-19 därför beslutat om att personalen först ska genomgå en viss utbildning och att akutväska ska finnas till- gänglig för att kunna hantera eventuell anafylaktisk chock.

Personal som inte har formell behörighet, efter delegation från en läkare eller sjuksköterska, om det är förenligt med kravet på en god och säker vård och personalen har kompetens för uppgiften.47

Dokumentera vaccination i journal

Som vid övrig hälso- och sjukvård ska en vaccination dokumenteras i journal.48 Det är inte reglerat vilken typ av journal det ska ske i. Det kan vara såväl i särskild vaccinjournal som i annan journal, och det kan ske digitalt eller på papper.49 Om det är olika personal som har

45Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:62) om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19.

467 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

47Se 9 kap. 1 och 4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

48Se 3 kap. 1 § första stycket patientdatalagen (2008:355).

49Se 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355).

106

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

ansvarat för ordination och administration av vaccinet, ska båda journalföra och signera journalanteckningen.50

Vårdgivare använder sig av olika former av journalsystem. Regio- nerna kan för sina utförare i egen regi ha upphandlat dels särskilda vaccinjournalsystem, dels andra journalsystem. Privata utförare och kommuner har på motsvarande sätt upphandlat journalsystem uti- från sina behov.

Möjligheten att ta del av uppgifter i andra vårdgivares journal- system begränsas av såväl sekretessbestämmelser som systemtekniska förutsättningar. Frågan om interoperabiliteten, det vill säga förutsätt- ningarna för att utbyta information mellan system, arbetar utred- ningen ”Hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för inter- operabilitet” med.51

Olika vårdgivare ska utifrån reglerna om patientsekretess som huvudregel inte ha tillgång till uppgifter från andra vårdgivares journalsystem, om det inte sker inom ramen för lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023 och förutsätter bland annat att det finns ett samtycke och en aktuell patientrelation. Patientlagens bestämmelser om sammanhållen journalföring fördes över till den nya lagen. Nya bestämmelser infördes dessutom gällande de delar av socialtjänstens verksamheter som avser omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, vilket innebär utökade möjligheter till att dela uppgifter.

Tillgång till uppgifter från andra vårdgivares journalsystem kan efter samtycke från vårdtagaren ges via Nationella patientöversikten där tillgång ges till en delmängd av uppgifterna från respektive jour- nal. Vårdgivaren beslutar om att ansluta sina journalsystem till Natio- nella patientöversikten.

Registrera vaccination i det nationella vaccinationsregistret

Det nationella vaccinationsregistret är ett hälsodataregister som tidi- gare endast omfattade vaccinationer inom de nationella vaccina- tionsprogrammen. Vaccinationsregistrets främsta syfte är att samla uppgifter om vaccinationer som kan användas för framställning av

503 kap. 10 § patientdatalagen (2008:355).

51Regeringsbeslut 2022-06-30, kommittédirektiv 2022:98.

107

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

statistik och forskning inom smittskyddsområdet. Genom att det är ett hälsodataregister gäller absolut sekretess och uppgifter får bara lämnas ut för vissa angivna ändamål.

För att göra det möjligt att följa upp vaccinationerna beslutade riksdagen att även vaccination mot covid-19 ska ingå i detta register genom en ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vac- cinationsprogram m.m. Beslutet omfattade också ett tillägg av vilka uppgifter som ska lämnas i registret genom att dosnummer tillfördes. Registreringen i det nationella vaccinationsregistret har varit bety- delsefullt för såväl uppföljningen av vaccinationstäckningen som uppföljningen av läkemedelssäkerheten och tillhandahållandet av vaccinationsbevis.

Vissa vaccinjournalsystem har automatisk överföring till det natio- nella registret. Om inte det finns kan överföringen ske halvauto- matisk eller manuellt.

3.2Hur har regionerna organiserat vaccinationen?

I flertalet regioner har vaccinationsarbetet utgått från en övergrip- ande vaccinplan som är beslutad av regionstyrelsen eller på tjänste- mannanivå av regiondirektör eller hälso- och sjukvårdsdirektör. Dessa vaccinplaner har i huvudsak omfattat förutsättningarna för vaccinationen, det vill säga Folkhälsomyndighetens rekommenda- tioner, och övergripande hur vaccinationen ska genomföras samt ibland även tidsperspektivet för detta.

Arbetet har letts av en övergripande styrgrupp (eller motsva- rande) där olika funktioner inom regionen har funnits representerade, såsom företrädare för it, kommunikation, logistik, smittskydd, etce- tera. Vid sidan av styrgruppen har det också funnits regionöver- gripande samverkansforum, främst med kommunerna, som region eller länsstyrelse har ansvarat för.

Huvuddelen av regionerna har haft primärvården och vårdcen- tralerna inom vårdvalet (egen regi och privata aktörer) som bas för vaccinationen. Förutsättningarna för att använda samtliga aktörer inom vårdvalet, och lägga in ytterligare uppdrag utan en ny upphand- ling, har varit beroende av hur avtalen har varit formulerade.

Ett mindre antal regioner har valt att i stället lägga utförandet inom en egen, inledningsvis tillfällig organisation. Denna har orga-

108

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

niserats separat från vårdcentralerna. Men även i dessa regioner har ofta vårdcentralerna haft ett visst ansvar för vaccinationen, till exempel för medicinska riskgrupper eller äldre. I tabell 3.1 ges en översikt över hur arbetet har organiserats i regionerna.

Ansvaret för vaccinationen har utöver grundstrukturen fördelats på flera parter, såsom regionernas sjukhus och kommunerna. Sjuk- husen har främst ansvarat för vaccination av dels prioriterade pati- enter med särskilda sjukdomar, dels personer med allergier. Kommu- nernas ansvar beskrivs nedan.

Över tid har regionerna tagit in kompletterande aktörer eller an- passat grundstrukturen, till exempel med att inledningsvis använda endast ett urval av vårdcentralerna. När det var dags för fas 4, då en stor volym skulle vaccineras, kompletterade flertalet regioner grund- strukturen med stora vaccinmottagningar, ibland särskilt upphand- lade utförare. En annan kompletterande struktur har varit särskilda mobila team, med uppdrag att arbeta med ökad tillgänglighet, främst i socioekonomiskt svaga områden. Dessa har upphandlats eller be- drivits i egen regi.

Tabell 3.1 Organisering av utförandet av vaccinationerna

Region

Vårdcentraler

Kompletterande struktur

 

som bas

 

 

 

 

Blekinge

Ja

Kompletterat med mobilt team, från fas 3.

Dalarna

Ja

Kompletterat med separata vaccincentraler

 

 

och upphandlade i fas 4.

Gotland

Ja

Kompletterat med separata vaccincentraler.

Gävleborg

Ja

Kompletterat med separata vaccincentraler.

 

 

 

Halland

Ja

Kompletterat med separata vaccincentraler.

Jämtland Härjedalen

Ja

Kompletterat med central vaccincentral.

 

 

 

Jönköping

Ja

 

Kalmar

Ja

Kompletterat med separata vaccincentraler

 

 

och upphandlade i fas 4.

Kronoberg

Ja

Kompletterat med upphandlade aktörer i fas 4.

Norrbotten

Nej

På mindre orter: en hybrid mellan separat

 

 

vaccinorganisation och vårdcentralerna.

Skåne

Ja

Kompletterat med upphandlade aktörer i fas 4.

Stockholm

Ja

Äldre personer har vaccinerats på vårdcentraler,

 

 

kompletterat med upphandlade aktörer i fas 4

 

 

och delvis under tidigare faser.

Sörmland

Ja

Kompletterat med större vaccinationscentraler från

 

 

och med fas 2 och med upphandlade aktörer i fas 4.

 

 

 

109

VaccinationskapacitetSOU 2023:73

Region

Vårdcentraler

Kompletterande struktur

 

som bas

 

 

 

 

Uppsala

Nej

 

Värmland

Nej

 

Västerbotten

Ja

Kompletterat med separata, centrala

 

 

vaccincentraler.

Västernorrland

Nej

Vaccination har även skett på vårdcentraler.

Västmanland

Ja

Kompletterat med separata vaccincentraler.

 

 

 

Västra Götaland

Ja

Kompletterat med upphandlade aktörer i fas 1–4.

Örebro

Nej

Vaccination har även senare i processen skett

 

 

på vårdcentraler, m.m.

Östergötland

Nej

Vaccination har även skett på vårdcentraler.

Källa: Intervjuer.

Det har funnits ett större intresse för att medverka i vaccinationerna än vad regionerna har haft behov av och möjlighet att använda. Privata företag – apotek, företagshälsor och vårdföretag – har velat bidra i högre utsträckning. En förutsättning för att de skulle ha kun- nat bidra hade dock varit att deras tjänster upphandlades i enlighet med gällande lagstiftning. För apoteken saknas också ett par väsent- liga förutsättningar för att de ska kunna bli aktörer i alla delar. Dels är farmaceuter inte behöriga att ordinera. Dels har inte alla apotek lokalmässiga förutsättningar för att hantera vaccinationer.52

Under perioden december 2020 till och med september 2021 är det ungefär hälften av vaccindos 1 och 2 som har getts av privata före- tag, endera som aktörer inom vårdvalet eller som särskilt upphandlade utförare. Andelen doser som har getts av privata utförare har varierat och var som störst sommaren 2021, det vill säga då fas 4 inleddes. Det har även varierat mellan regionerna hur pass stor andel som de privata utförarna har gett – från 0 procent i Örebro län till 81 pro- cent i Stockholms län för dos 1 och 2 under perioden december 2020 till och med september 2021.53

Tiden för att få till stånd en upphandling och risken för konkur- rens om personal har framförts av vaccinsamordnarna som motiv till att avstå från att upphandla verksamheten. Det har också framhållits att behoven av att snabbt kunna öka och minska volymen är lättare att motsvara när verksamheten bedrivs i egen regi.

52Se Sveriges Apoteksförening (2021). Vaccination på apotek – en möjlighet för Sverige.

53Grant Thornton (2021). Den privatdrivna sjukvårdens erfarenheter av pandemin En obero- ende studie på uppdrag av Vårdföretagarna, s. 16 och 19 f.

110

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

De regioner som har valt att ha vårdcentralerna som bas har främst motiverat detta med ansvarsprincipen, det vill säga principen om att den som är ansvarig för en verksamhet under normala förhållanden också är det i kris. Organiseringen av säsongsinfluensan har här varit grunden för hur regionen har valt att organisera vaccinationen mot covid-19. Vårdcentralernas goda tillgänglighet uppges också vara ett tungt vägande skäl.

De regioner som har valt att tillskapa en ny organisation för vac- cinationen har motiverat det med att den inledningsvis begränsade vaccintillgången gjorde det svårt att sprida vaccinationen på flera verksamheter. Valet motiverades också med behovet av att undvika en ökad belastning på vårdcentralerna.

3.3Centralt stöd för tillgången till kritiska resurser

Flera regionala vaccinsamordnare, en roll som samtliga regioner in- förde inför vaccinationerna, har till denna utredning framhållit att tillgången till personal, material och lokaler inte har varit gränssätt- ande för vaccinationskapaciteten, utan har betonat att det är vaccin- tillgången som har styrt vaccinationstakten. Regionerna har i varier- ande utsträckning underlättat utförarnas, ibland både egen regis och upphandlades, tillgång till de kritiska resurserna för att genomföra vaccinationen: lokaler, it-system, skyddsutrustning och materiel samt personal.

Lokaler

I april 2020 beslutade regeringen om en tidsbegränsad förordning som innebar undantag från vissa krav i plan- och bygglagen.54 Riks- dagen hade dessförinnan beslutat om en ändring i plan- och bygg- lagen som gav regeringen ett bemyndigande att meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från vissa bestämmelser i lagen med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Genom reger- ingens förordning undantogs tillfälliga vårdbyggnader, såsom en bygg- nad som används för vaccination mot covid-19, från krav på bygg- och marklov. Som en följd av restriktionerna för stora sammankomster

54Förordningen (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbygg- nader till följd av sjukdomen covid-19.

111

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

under pandemin fanns fler lediga lokaler än annars att tillgå. Idrotts- hallar, konsertlokaler, kyrkor med flera liknande allmänna lokaler verkar ha varit vanligt använda komplement inom regionerna. Flera regioner har centralt tagit fram lämpliga lokaler för utförarna, i andra regioner har utförarna helt ansvarat för det. Inventeringen av möjliga lokaler har ofta skett i dialog med kommunerna, ibland med stöd av länsstyrelserna.

It-system

Utveckling eller inköp har skett av bokningssystem. En annan väsentlig del när det gäller it-system har varit åtgärder för att minska på behovet av manuell hantering och för att säkerställa att det blir rätt uppgifter som förs över till det nationella vaccinationsregistret. Flertalet regioners egen-regi-utförare har använt vaccinjournalsystem för att dokumentera vaccinationen, med automatisk överföring till det nationella vaccinationsregistret. Någon region har även själv utveck- lat scanners för att minska administrationen vid inmatningen i journalen av uppgifterna om dosnummer och arm som vaccinationen har getts i. Det uppges ha sparat avsevärd administrativ tid för läkare och sjuksköterskor samtidigt som det bidragit till att säkerställa att korrekta uppgifter förts över till det nationella vaccinationsregistret.

Skyddsutrustning och materiel

I mars 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av sprid- ningen av covid-19. Inledningsvis fanns vissa oklarheter om vilken roll Socialstyrelsen skulle ha – om myndigheten skulle ansvara för alla inköp.55 I uppdraget ingick att på nationell nivå svara för fördel- ning och vid behov omfördelning mellan huvudmännen. Vidare skulle Socialstyrelsen så långt det var möjligt, ta initiativ till att skynd- samt få i gång en produktion av material inom Sverige. Myndigheten skulle kontinuerligt inventera behoven i kommuner och regioner samt fatta beslut om fördelning och omfördelning av material mellan

55SKR (2020). Självstyre och samverkan Så har regionerna samverkat under coronapandemin – tre exempel, s. 11.

112

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

regioner och kommuner.56 En ny förordning beslutades som gjorde omfördelning möjlig.57 Länsstyrelserna fick i april 2020 i uppdrag att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.58 Förordningen kompletterades då med att länsstyrelserna fick begära in uppgifter från regioner och kommuner om den personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive region eller kommun hade tillgång till.

Enligt Coronakommissionen rådde det brist på skyddsutrustning framför allt under mars och april 2020, men även under våren 2021 fanns brist på vissa produkter, såsom vissa sorters skyddshandskar.59 Några regioner har valt att förse utförarna (ibland såväl utförare i egen regi som kommuner och privata utförare) med färdiga vaccina- tionskit där spruta och kanyl har ingått för att säkerställa att det inte är en gränssättande faktor. Vissa materielbrister kvarstod när vac- cinationen inleddes, till exempel på sticksäker utrustning. Sticksäker utrustning är ett krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, men i föreskriften ingår att det är under förutsättning att den finns till- gänglig på marknaden.60

Personal

Förstärkningar har behövts av personal i det direkta vaccinations- arbetet, men även av personal som beräknar logistiken för läkemedels- distributionen, administratörer för tidsbokning och manuell över- föring till nationella vaccinationsregistret, it-utvecklare, etcetera.

Överlag har utförarverksamheterna, i likhet med under normala förhållanden, ansvarat för rekryteringen av den personal som har arbetat direkt med vaccinationen. Utförarna har förstärkt verksam- heterna genom att timanställa eller korttidsanställa framför allt pen- sionärer, låna in personal från andra verksamhetsområden och genom att befintlig personal har arbetat extra. Behovet av personal har vari-

56Regeringsbeslut 2020-03-16, dnr S2020/01558/FS och S2020/01594/FS (delvis).

57Förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

58Regeringsbeslut 2020-04-03, dnr S2020/02676/SO.

59SOU 2021:89. Sverige under pandemin Volym 1 Smittspridning och smittskydd, s. 318 f.

6014 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker: ”Vassa föremål som är avsedda att användas på människor och som kan komma i kontakt med kropps- vätskor ska vara försedda med en fungerande integrerad skyddsfunktion om sådana produkter finns tillgängliga på marknaden”.

113

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

erat utifrån länets storlek och hur arbetet har organiserats. Det har även varierat över tid.

I viss utsträckning har regionerna också använt volontärer från frivilligorganisationer för att vara värdar vid vaccinationsköer och liknande. Länsstyrelsen Stockholm gjorde tillsammans med Svenska Röda Korset våren 2021 en avsiktsförklaring om frivilliginsatser för att bidra till trygghet och underlätta vårdpersonalens arbete vid vaccinationen.61

Tillgången till legitimerad sjukvårdspersonal med rätt att ordinera vaccin och personal som kan administrera vaccinet har varit avgö- rande för genomförandet. Inom regionerna har både individuell och generell ordination använts. Ordination enligt generella direktiv har använts på de stora vaccinmottagningarna som har varit bemannade med läkare.

För att ge sjuksköterskor kompetens att ordinera har tio regioner tagit fram egna ordinationsutbildningar och ytterligare två regioner har använt en annan regions utbildning. En del regioner har också hänvisat till Sophiahemmet Högskolas halvdagsutbildning Covid- vaccination i praktiken. I utbildningarna har såväl läkare och sjukskö- terskor med specialistutbildning som övriga sjuksköterskor deltagit. Sammanlagt är det minst cirka 4 700 personer som har deltagit i dessa utbildningar under 2020–2022, främst under 2021. Fyra av regionerna som har haft utbildningar har dock inte kunnat uppge hur många som har deltagit i utbildningarna. Någon region har haft som krav att all legitimerad sjukvårdspersonal med rätt att ordinera vaccin ska gå ordinationsutbildningen även om de redan har formell kompetens att ordinera. Det kan också ha förekommit att sjuksköterskor har bedömts ha kompetens även utan att ha gått en ordinationsutbild- ning. Siffran 4 700 motsvarar därför inte antalet sjuksköterskor som fick behörighet att ordinera vaccin mot covid-19.

Regionernas utförare har i varierande grad använt sig av möjlig- heten att delegera administrationen av vaccinet till andra än sjukskö- terskor. En del av dem har tagit fram särskilt stödmaterial och utbild- ningar för detta. Bland annat har läkarstuderande, undersköterskor och fysioterapeuter fått delegation att administrera vaccin. Farma-

61Länsstyrelsen i Stockholm och Svenska Röda Korset (2021). Avsiktsförklaring gällande vaccinations- och informationsinsatser mot covid-19 mellan Länsstyrelsens samordningskansli för hantering av Coronavirus genom Länsstyrelsen i Stockholm och Svenska Röda Korset.

114

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

ceuter har använts för att dra upp vaccinet i sprutan; det ingår i farmaceutens kompetens och förutsätter därmed inte delegation.62

3.4Samarbete mellan regioner och kommuner

Samtliga regioner har ingått överenskommelser (eller motsvarande) med kommunerna om ansvarsfördelningen för vaccinationerna inom äldreomsorg och skola. Det har funnits flera olika motiv för detta, utöver att ta del av den vaccinationskapacitet som det innebar. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv har regionala vaccinsamordnare lyft fram betydelsen av att den som känner personen ger vaccina- tionen. Det framhålls också som betydande för att nå en hög vac- cinationstäckning att någon som den enskilde har förtroende för ger vaccinationen.

Det har varierat över landet, men också mellan typ av insats, hur ansvarsfördelningen har sett ut när det gäller att ordinera, admini- strera och registrera vaccinationen mot covid-19. I tabell 3.2 ges en översikt över hur ansvaret har fördelats mellan insatser i olika län.

Ansvarsfördelningen har även varierat över tid. Det finns exem- pel både på att kommunerna vid dos 3 har tagit ett större ansvar för vaccinationen och det omvända. Förändringarna har bland annat skett med hänvisning till kapacitet – att regionen nu har kapacitet för att hantera vaccinationen eller att vaccinationen tränger undan arbets- uppgifter inom huvuduppdraget hos den kommunala utföraren. Ibland har också personal från region och kommun tillsammans vac- cinerat på äldreboenden, när den ena aktören inte har haft tillräcklig bemanning.

I särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemsjukvård inom ordinärt boende är det mer vanligt att kommunens utförare har ansvarat för vaccinationen. Vaccinationerna har i huvudsak skett på de särskilda boendena respektive i det ordinära boendet när det gäller dessa två insatser. I några län har regionens utförare ansvarat för att ordinera vaccin och registrera vaccinationen, även om kommunens utförare har administrerat vaccinet och hämtat in hälsodeklarationen som använts som underlag för ordinationen. Men även i de fall då regionens utförare har ansvarat för hela vaccinationskedjan ordina-

627 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

115

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

tion och administration av vaccin samt registrering av vaccination har kommunernas utförare haft en betydande del i arbetet med att förbereda för vaccinationen på de särskilda boendena.

Det är främst regionens utförare som har ansvarat för vaccina- tionen av hemtjänsttagare som inte har hemsjukvård och av kommu- nernas vård- och omsorgspersonal. I huvudsak har vaccinationerna skett på regionernas vaccinplatser (vårdcentral eller annan vaccin- plats). För hemtjänsttagare som har haft svårt att ta sig till vaccin- platserna har region och kommun bland annat tillsammans orga- niserat för vaccination i hemmet och sjukresa till vaccinplats har erbjudits. Även andra mer pragmatiska lösningar har tillämpats när det gäller hemtjänsttagare som inte har kunnat ta sig till vaccin- platserna, till exempel har det förekommit att kommunens hemsjuk- vård tillfälligt har ”skrivit in” dessa i hemsjukvården i ordinärt bo- ende och vaccinerat i hemmet.

Inom ett fåtal regioner har kommunerna ansvarat för vaccina- tionen av vård- och omsorgspersonalen. Det har då varit den kom- munala utförarens företagshälsovård eller den egna personalen som har utfört vaccinationen.

Det är i huvudsak regionens utförare som har ansvarat för vac- cinationen av skolelever. Skolorna har ofta stått för värdskapet – det vill säga skolorna har organiserat för vaccinationen genom att skicka ut information från regionen och hämta in samtycke från vårdnads- havarna på regionens blankett samt har tillhandahållit lokal och hjälpt till att hantera kön inför vaccination, etcetera. Vaccinationen har i huvudsak skett i skolans lokaler eller i nära anslutning till dessa, till exempel i idrottshall. I en region har vaccinationen i stället skett genom kallelse till vaccinplatserna och skolorna har där inte med- verkat i förberedelserna av vaccinationen. Det finns också enskilda skolor inom några län där ansvarsfördelningen har varit annorlunda. Bland dessa finns exempel på såväl skolor som har bistått med att administrera vaccinet, som skolor som har avböjt att låta vaccina- tionen ske på skolan.

Samverkan om vaccinationen av eleverna har i de flesta län myn- nat ut i en ansvarsfördelning som både regionala vaccinsamordnare och företrädare för skolan beskriver som funktionell. Men flera vaccin- samordnare beskriver det som en svårare process att komma fram till en ansvarsfördelning vad gäller eleverna än för de andra områdena.

116

SOU 2023:73Vaccinationskapacitet

Tabell 3.2

Ansvarsfördelning vaccination inom äldreomsorg och skola

 

Per region vid dos 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

SÄBO

Hemsjukvård

Hemtjänst

Personal

Skola

 

 

 

 

 

 

Blekinge

Kommun (V, R)

Kommun

Region

Region

Region

 

Region (O)

 

 

 

Kommun (Vä)

Dalarna

Kommun (V)

Kommun (V)

Kommun (V)

Kommun (V)

Varierat

 

Region

Region

Region

Region

 

 

(O, V, R)

(O, V, R)

(O, V, R)

(O, V, R)

 

Gotland

Region

Region

Region

Region

Region

 

 

 

 

 

Kommun (Vä)

 

 

 

 

 

 

Gävleborg

Kommun

Varierat

Region

Region

Region

 

 

 

 

 

Kommun (Vä)

Halland

Region

Kommun

Region

Varierat

Region

 

 

 

 

 

Kommun (Vä)

Jämtland

Kommun (V)

Kommun (V)

Region

Region

Region (V, R)

Härjedalen

Region

Region

 

 

Kommun

 

(O, V, R)

(O, R)

 

 

(O, V)

Jönköping

Kommun

Kommun

Region

Region

Region

 

 

 

 

 

Kommun (Vä)

Kalmar

Kommun

Kommun

Varierat

Varierat

Varierat

Kronoberg

Kommun

Kommun

Region

Kommun

Region

 

 

 

 

 

Kommun (Vä)

Norrbotten

Kommun

Kommun

Varierat

Varierat

Region

 

 

 

 

 

Kommun (Vä)

Skåne

Region

Varierat

Varierat

Region

Region

 

 

 

 

 

Kommun (Vä)

Stockholm

Kommun (V)

Region

Region

Region

Region

 

Region (O, R)

 

 

 

Kommun (Vä)

Sörmland

Kommun (V)

Kommun (V)

Region

Region

Region

 

Region (O, R)

Region (O, R)

 

 

Kommun (Vä)

Uppsala

Region

Kommun

Region

Region

Region

Värmland

Kommun (V)

Varierat

Varierat

Region

Region

 

Region (O, R)

 

 

 

Kommun (Vä)

Väster-

Kommun (V)

Kommun (V)

Varierat

Varierat

Region

botten

Region (O, R)

Region (O, R)

 

 

Kommun (Vä)

 

 

 

 

 

 

Väster-

Kommun (V)

Kommun (V)

Region

Region

Region

norrland

Region

Region

 

 

Kommun (Vä)

 

(O, V, R)

(O, V, R)

 

 

 

Västman-

Region

Kommun

Region

Region

Region

land

 

 

 

 

Kommun (Vä)

Västra

Kommun (V)

Kommun (V),

Region

Region

Region

Götaland

Region (O, R)

Region (O, R)

 

 

Kommun (Vä)

117

VaccinationskapacitetSOU 2023:73

Region

SÄBO

Hemsjukvård

Hemtjänst

Personal

Skola

 

 

 

 

 

 

Örebro

Kommun (O, V)

Varierat

Region

Region

Region

 

Region (R)

 

 

 

Kommun (Vä)

Öster-

Kommun

Kommun

Region

Region

Region

götland

 

 

 

 

Kommun (Vä)

Källa: Intervjuer. Anm.: O=Ordinerat vaccin. V=administrerat vaccin. R=registrerat vaccination i nationella vaccinationsregistret. Vä=Värdskap. Region och kommun syftar i tabellen även på eventuella underleverantörer.

I samtliga regioner utarbetades ansvarsfördelningen enligt ovan efter att pandemin inletts och med ett undantag uppges den inte finnas med sedan tidigare i beredskapsplan eller liknande.

Tre områden har format förutsättningarna för hur kommunerna och skolhuvudmännen har involverats. I tillägg till dessa tre områden som beskrivs nedan lyfts inom skolan också säkerhetsaspekten fram, då det har förekommit att skolorna har fått hotfulla brev där av- sändaren motsätter sig de frivilliga vaccinationerna. Kommunernas företrädare, som utredningen har intervjuat, har betonat vikten av att skolan inte skulle ta ställning för eller emot vaccinationen utan vara en neutral part.

Ansvar och kompetens

Som beskrevs tidigare är regionerna ansvariga för vaccinationen mot covid-19 och kommunerna har endast ett begränsat hälso- och sjuk- vårdsansvar. Kommunernas utförare har därför vanligen inte kompe- tens för ordination, om de inte har distriktsköterska anställd eller har anställda sjuksköterskor som bedömts ha kompetens enligt Socialsty- relsens ordinationsföreskrifter. Däremot har kommunerna som regel kompetens för att administrera vaccinet genom att det finns sjukskö- terskor anställda inom särskilda boenden och hemsjukvård.

När det gäller skolans elevhälsa ska denna enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande med syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.63 Genom smittskyddslagens re- glering har skolhuvudmännen för såväl kommunala skolor som fristå- ende skolor också ansvar för vaccinationer inom de nationella vaccina- tionsprogrammen. Häri ingår dock inte vaccination mot pandemi eller specifikt mot covid-19.

63Se 2 kap. 25 § skollagen (2010:800).

118

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

Kapacitet

De intervjuade inom både äldreomsorgen och skolan har hänvisat till att kommunernas verksamheter inte är bemannade för att på kort tid ställa om till att hantera en omfattande vaccinationsinsats där dubbel- bemanning krävs. När skolorna vaccinerar enligt de nationella vaccina- tionsprogrammen är det en planerad insats, som kan genomföras under en längre tidsperiod.

Kapacitetsutmaningen för dessa verksamheter återkommer också i andra statliga utredningar. Bland annat framförde Coronakommis- sionen att tillräcklig bemanning borde säkerställas och att den medi- cinska kompetensen borde stärkas inom äldreomsorgen.64 När det gäller kapaciteten inom elevhälsan uppskattar ”Utredningen om elev- ernas möjlighet att nå kunskapskraven” att det finns en skolsköterska per 440 elever. Utredningen visar också på att spannet mellan olika skolor är tämligen stort – exempel ges som varierar mellan 345 och 840 elever per skolsköterska.65

Journalsystem och överföring till det nationella vaccinationsregistret

Om kommunen har journalsystem som inte har automatisk över- föring till det nationella vaccinationsregistret måste överföringen i stället hanteras på annat sätt – halvautomatiskt eller manuellt. Några regioner har därför valt att sköta registreringen till det nationella vaccinationsregistret, även om kommunens personal har ansvarat för att administrera vaccinet. En region har gett kommunen tillgång till samma vaccinjournalsystem som regionen har för att på så sätt säker- ställa överföringen till vaccinationsregistret.

De olika journalsystemen har också betydelse när regioner och kommuner har delat på ansvaret för vaccinationen. När regionens utförare har ansvarat för ordinationen och registreringen till det nationella vaccinationsregistret och kommunens utförare ansvarat för administrationen av vaccinet journalför de i sina respektive journal- system. Kommunens utförare behöver samtidigt få uppgifter om att en viss boende eller hemsjukvårdstagare har fått vaccin ordinerat och

64SOU 2020:80. Äldreomsorgen under pandemin, s. 16 f.

65SOU 2021:11. Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälso- arbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, s. 541.

119

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

regionen behöver få information om att vaccinet är administrerat för att kunna registrera i det nationella vaccinationsregistret. Visst ut- rymme för att dela uppgifter finns dock genom lagen om samman- hållen vård- och omsorgsdokumentation under förutsättning att samtycke är inhämtat.

3.5Samarbete mellan regioner och andra vårdgivare

Utöver samarbetet med kommunerna, har i flertalet regioner också samarbete skett med andra vårdgivare, främst med Kriminalvården och med stora arbetsplatsers företagshälsovård.

3.5.1Kriminalvården

Tillgången till hälso- och sjukvård för intagna på häkte och anstalt regleras genom fängelselagen (2010:610), fängelseförordningen (2010:2010), häkteslagen (2010:611) och häktesförordningen (2010:2011). I dessa finns bestämmelser om att varje häkte och varje anstalt ska ha tillgång till legitimerad läkare och personal med lämp- lig sjukvårdsutbildning.66

Kriminalvårdens ambition har varit att själv genomföra vaccina- tioner på anstalter och häkten. Inledningsvis prövade Kriminalvården om det skulle vara möjligt att myndigheten fick en egen vaccintilldel- ning, att hantera i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekom- mendationer. Eftersom Folkhälsomyndigheten ansvarade för fördel- ning av vaccin och måste leverera i enlighet med lagen om handel med läkemedel bedömdes det inte vara möjligt. Kriminalvården sak- nar också partihandelstillstånd för att kunna hantera vaccin mellan verksamhetsställen.67

Samtliga anstalter och häkten har egen sjukvårdspersonal (sjuk- sköterskor och läkare), som sedan tidigare bland annat utfört vaccina- tion mot säsongsinfluensan och hepatit. Av det totala antalet vaccin- doser som har getts i Sverige mot covid-19, är det en bråkdel som har getts inom anstalter och häkten – cirka 19 000 doser av totalt 25,5 mil-

66Se 9 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610), 5 kap.1 § första och andra stycket häkteslagen (2010:611), 25 § fängelseförordningen (2010:2010) och 15 § häktesförordningen (2010:2011).

67Kriminalvården (2021). Plan för vaccination mot covid-19 i Kriminalvården, s. 4.

120

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

joner administrerade doser till och med december 2022. Men huvud- delen av dessa, 98 procent, har getts av Kriminalvårdens sjukvårds- personal. Resterande del, cirka 400 doser, har regionens utförare ansvarat för ordinationen, vaccinationen och registreringen av.68

Formerna för genomförandet har gjorts upp inom varje region och anstalter och häkten har fått vaccintilldelning från respektive region. Målet har varit att klienter i Kriminalvården vaccineras i samma takt som övriga befolkningen, i enlighet med Folkhälsomyn- dighetens rekommendationer. Över lag uppges det ha fungerat väl och det har varit möjligt att genomföra vaccinationen i enlighet med rekommendationerna. Omsättningen av klienter har dock försvårat vaccinationsarbetet. Det har exempelvis varit en utmaning att kunna ge klienter påfyllnadsdoser i rätt tid vid förflyttning mellan anstalter och häkten i olika regioner, när regioner har befunnit sig i olika faser av vaccinationen.

Vaccinationerna har byggt på klientens uppgifter om hur många doser hen har fått tidigare och med vilket vaccin. Kriminalvårdens sjukvårdspersonal har inte tillgång till uppgifter om eventuella vaccin- doser som klienter har fått utanför Kriminalvården, på motsvarande sätt som en regions utförare inte har tillgång till uppgifter om vaccina- tioner som en invånare har fått hos en annan vårdgivare. Klienterna har heller inte tillgång till datorer och e-legitimation och har därmed inte kunnat få ut vaccinationsbevis digitalt, men har kunnat begära det på blankett från E-hälsomyndigheten. Eftersom vaccinationen under en period varit en förutsättning för att få permission, med hän- visning till risken att klienten annars tar med smitta in på anstalten, har det funnits en risk för att felaktiga uppgifter har lämnats.

I likhet med när besöksförbud gällde på särskilda boenden var det i huvudsak medarbetarna som riskerade sprida smitta inom anstalter och häkten. Till skillnad från vård- och omsorgspersonalen inom särskilda boenden som ingick i de tidigt prioriterade grupperna, vac- cinerades Kriminalvårdens personal tillsammans med resterande be- folkning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer i huvud- sak på vaccinplatserna. Ett fåtal anställda vaccinerades med restdoser i samband med vaccinationen av de intagna. Regionen har då ansvarat för registreringen i det nationella vaccinationsregistret, även om Kri- minalvårdens sjukvårdspersonal ordinerat och administrerat vaccinet.

68Uppgifter från Kriminalvården, inskickat 2023-02-09.

121

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

Kriminalvårdens mål har varit att få en stor andel (75 procent) av myndighetens klienter och medarbetare att vaccinera sig under det första halvåret 2021.69 Målet har dock inte kunnat följas upp totalt för Kriminalvården eftersom myndigheten av sekretesskäl inte får tillgång till statistiken. Kriminalvården har arbetat med motivations- insatser och har tagit fram ett eget informationsmaterial på flera språk samt stödmaterial till personalen för att kunna hålla motiverande sam- tal. Även personalgruppen har motiverats till att vaccinera sig och har haft möjlighet att göra det på vaccinplatserna på arbetstid.

3.5.2Arbetsgivare med många anställda

Vid inledningen av pandemin var flera företag intresserade av att, via sin företagshälsovård, vaccinera personalen och tog kontakt med respektive region för att få möjlighet till det. Utöver ett intresse av att bidra i ett kritiskt läge, ville företagen minska risken för produk- tionsbortfall till följd av frånvaro på grund av dels sjukdom, dels att personal var borta från arbetsplatsen för att vaccinera sig. Ytterligare ett skäl som framförts till denna utredning var att arbetsplatserna därigenom skulle få en bild av hur många som vaccinerat sig för att kunna ha en beredskap för produktionsbortfall till följd av sjukdom.

Regionerna hade också intresse av ett samarbete för att få ytter- ligare vaccinationskapacitet och för att nå yrkesgrupper med låg vac- cinationstäckning. Inledningsvis fanns det dock begränsningar för att fördela vaccinationen på ytterligare aktörer eftersom det var låg vaccintillgång. Regionerna ansvarade också för att se till att priori- teringsordningen följdes. Senare, när det fanns tillräckligt med vaccin för att vaccinera hela befolkningen, skulle vaccinationen pågå under sommaren och då var både intresset och kapaciteten mindre för att vaccinera från företagens sida.

En annan avgörande faktor var utrymmet som lagen om offentlig upphandling medger för att ingå den här typen av överenskom- melser. Sammantaget resulterade dialogerna i att ett mindre antal företagshälsor deltog i vaccinationen. Det var framför allt vid ett par stora industrier; ett par regioner ingick också överenskommelser med Försvarsmaktens företagshälsovård. Regionerna har även skapat

69Kriminalvården (2021). Plan för vaccination mot covid-19 i Kriminalvården, s. 5.

122

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

förutsättningar för arbetsplatsnära vaccination på andra sätt, till exem- pel genom mobila vaccinationsenheter.

3.6Samverkan mellan regioner och länsstyrelser

3.6.1Länsstyrelsens uppdrag

I december 2020 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att, i sam- råd med Folkhälsomyndigheten och på regionens initiativ, bistå regionerna vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19.70 Uppdraget hade fokus på följande fyra delar:

Bistå regionerna med att förbereda och genomföra vaccinationen, till exempel vad gäller logistikhantering.

Ta initiativ till praktiska frågor och föra dialog med berörda aktörer.

Anpassa och sprida information om vaccinet.

Samordna kommunikationen om vaccineringen med den kom- munikation om pandemin som pågick nationellt och regionalt.

Senare, i september 2021, fick länsstyrelserna även i uppdrag att bistå regionerna i arbetet med att nå en högre vaccinationstäckning och att då särskilt rikta in sig på de grupper där vaccinationstäckningen var lägre samt att sammanställa och sprida åtgärder som hade god effekt.71 Länsstyrelsen Stockholm gavs en samordnade roll för de båda uppdragen. Genom regeringsuppdraget om att bistå i arbetet med att nå en högre vaccinationstäckning avsattes också medel till länsstyrelserna för det uppdraget.

Länsstyrelserna har under pandemin även haft i uppdrag att sam- ordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av covid-19-pandemin72 samt att bistå Socialstyrelsen i samordningen av skyddsutrustning och annat sjuk- vårdsmaterial73. Länsstyrelserna har vidare haft i uppdrag att bistå regionerna i arbetet med att utöka kapaciteten för storskalig prov-

70Regeringsbeslut 2020-12-08, dnr S2020/09217 (delvis).

71Regeringsbeslut 2021-09-16, dnr S2021/06455.

72Regeringsbeslut 2020-11-05, dnr S2020/08106.

73Regeringsbeslut 2020-04-03, dnr S2020/02676/SOF.

123

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

tagning för covid-19.74 Länsstyrelserna startade ett samordnings- kansli på länsstyrelsen i Halland under covid-19-pandemin. Samord- ningskansliet har bland annat samordnat frågor mellan länsstyrelser och kontakten mellan länsstyrelserna och centrala myndigheter samt samordnat kommunikationen utåt.

För en del länsstyrelser blev regeringsuppdraget från december 2020 startpunkten för arbetet kring vaccinationen. Andra länssty- relser arbetade redan innan uppdraget gavs med att bistå regionerna i vaccinationsförberedelserna, utifrån deras uppdrag i aktuella förord- ningar. Länsstyrelsernas övergripande uppdrag regleras dels i förord- ningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, dels i förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap.

Av instruktionen framgår bland annat att länsstyrelserna ska verka för att de nationella målen får genomslag i länet och utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande. Länsstyrelserna ska också samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser inom myndighetens ansvarsområden samt inom sin verk- samhet främja samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myn- digheter och andra relevanta aktörer i länet.

Länsstyrelserna är geografiskt områdesansvariga myndigheter med uppgifter enligt förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas kris- beredskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Länsstyrelsen ska enligt förordningen stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning. Vid en kris ska länsstyrelsen verka för att nöd- vändig samverkan sker kontinuerligt inom länet och med närliggande län samt ska samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter.

Det geografiska områdesansvaret tydliggörs genom skriften Läns- styrelsens geografiska områdesansvar Vägledning för utövande. Enligt denna skrift handlar länsstyrelsernas geografiska områdesansvar i praktiken om att få alla inblandade aktörer att dra åt samma håll i frågor om krisberedskap och civilt försvar. I länsstyrelsens samman- hållande roll ingår att se till att nödvändig samverkan sker kontinu-

74Regeringsbeslut 2020-06-04, dnr S2020/05027/FS (delvis).

124

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

erligt, både inom länet och med närliggande län. Det ingår också att länka samman den lokala nivån med den nationella. 75

I tillägg till uppdragen i de ovannämnda två förordningarna kan också nämnas att länsstyrelserna har i uppdrag att stödja implemen- tering av folkhälsopolitiken.76

I samband med den nya beredskapsstrukturen som infördes från och med oktober 2022, tillkom en ny nivå genom att sex civilområden inrättats och landshövdingen vid en utpekad civilområdesansvarig länsstyrelse är civilområdeschef. De civilområdesansvariga länssty- relserna har framför allt uppgifter inför och vid höjd beredskap. Vid fredstida kriser som berör flera län inom civilområdet ska de verka för länsöverskridande samordning av länsstyrelsernas planering och förberedelser för fredstida krissituationer. Civilområdeschefen ska ha förmåga att utgöra en gemensam funktion för stöd till länsstyrel- sernas hantering av krisen. Basen är dock även fortsatt länsstyrelsen och dess uppgift att vara sammanhållande och stödjande inom kris- beredskap och civilt försvar i länet.77

Utredningen ”En ändamålsenlig statlig samverkan med kom- muner och regioner” har bland annat i uppdrag att ”särskilt analysera länsstyrelsernas, och vid behov andra statliga myndigheters, förut- sättningar för att hantera och stödja samverkan, dialog och informa- tionsutbyte mellan staten och kommuner och regioner” och det kan därigenom komma ytterligare underlag som kan förstärka förutsätt- ningarna för samverkan. Utredningen ska redovisas senast den 20 juni 2024.

3.6.2En splittrad bild av samverkan

För flertalet regioner och länsstyrelser var det inledningsvis oklart vilken roll som länsstyrelserna skulle kunna ha vid vaccinationen mot covid-19. För några länsstyrelser resulterade samverkan med regionerna i att länsstyrelsen fick en betydelsefull roll för vaccina- tionens genomförande. Dessa länsstyrelser tog en ledande roll för att formera en gemensam inriktning och bidrog med resurser och konkret stöd i arbetet. Länsstyrelserna var här betydelsefulla bland

75Länsstyrelsen Uppsala län (2019). Länsstyrelsens geografiska områdesansvar Vägledning för utövande.

76Regeringsbeslut 2022-03-31, dnr S2018/04690 och S2022/01941 (delvis).

77SOU 2021:25. Struktur för ökad motståndskraft, s. 347.

125

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

annat för samverkan med kommunerna, inte minst med skolorna. Det finns också exempel på länsstyrelser som tog fram konkreta ana- lysverktyg, för att analysera logistiken eller vaccinationstäckningen. I tabell 3.3 finns listat goda exempel från dessa länsstyrelser.

Tabell 3.3 Goda exempel från länsstyrelsernas arbete med att bistå regionerna

Uppdraget om att bistå regionerna vid genomförandet av vaccinationen mot covid-19

Formera en gemensam inriktning.

Facilitera samverkansmöten med regioner, kommuner, kommunförbund och frivilligsektorn.

Ge analysstöd avseende logistik med omfallsplanering utifrån vaccintillgång.

Kartlägga och tillhandahålla kontakter för lokaltillgång samt till olika boenden och skolor. Producera och översätta informationsmaterial.

Uppdraget om att bistå regionerna i arbetet med att nå en högre vaccinationstäckning

Ta fram verktyg för analys av vaccinationstäckning och bidra i analysen.

Kartlägga och tillhandahålla kontakter till frivilligsektorn och religiösa samfund samt till stora arbetsgivare med många låginkomsttagare.

Tillhandahålla informatörer.

Källa: Intervjuer.

Men för flera länsstyrelser verkar rollen framför allt ha varit att hämta in underlag för lägesrapporten som de har lämnat till regeringen och myndigheterna genererade därigenom, utifrån regionens perspektiv, främst behov av att lämna underlag och delta i ytterligare möten. Här verkar det ha funnits olika förväntningar på vad länsstyrelserna kan bidra med när en del länsstyrelser inte kunde motsvara konkreta insatser och resurser som efterfrågades från regionerna. Behovet av stöd har också varierat mellan regionerna.

Länsstyrelsens roll under pandemin har även behandlats av andra utredningar. I rapporten Riktade vaccinationsinsatser Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19 beskrivs att länsstyrelsernas roll uppfattades som otydlig och att det är en splittrad bild av hur regionernas och länsstyrelsernas samarbete fungerat när det gäller vaccinationerna. 78

Även i Coronakommissionens betänkande framkommer en delad, eller splittrad, bild av hur samverkan har fungerat och vad den har resul-

78Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2022). Riktade vaccinationsinsatser Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19.

126

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

terat i. Coronakommissionen behandlade länsstyrelsernas roll främst när det gäller myndighetens uppdrag kring att ta fram en lägesbild för respektive län och bistå i samordningen av utrustning och material.

Vissa kommuner och regioner anser att länsstyrelsen har spelat en viktig roll i deras län och bidragit till förmågan att hantera pandemin. Det har exempelvis skett genom gemensamma kommunikationsplattformar för länet, samverkanskonferenser och juridiskt stöd. Andra är mer kritiska och menar att länsstyrelsen har varit för passiv och inte hittat sin roll i den här krisen. Om det geografiska områdesansvaret som krisbered- skapssystemet bygger på är otydligt finns risk för att insatser försenas eller blir ineffektiva. Det pekar på vikten av en kontinuerlig dialog mellan länsstyrelserna, regioner och kommuner om fördelning av roller och ansvar på regional nivå inför en krissituation.79

Kommissionen konstaterar att flera länsstyrelser och kommuner saknade pandemiplaner innan pandemin bröt ut och, i de fall sådana planer fanns, var de oftast inte uppdaterade eller integrerade i verk- samheten. Vidare konstaterar kommissionen att regionala och centrala aktörer inte heller hade övat i någon större omfattning.80

Även vid utvärderingen av svininfluensan konstaterade Riksrevi- sionen att länsstyrelserna hade en begränsad överblick över pandemi- planeringen och förmågan att hantera en influensapandemi i respek- tive län samt över beredskapen som finns hos aktörerna i länet.81 Av MSB:s och Socialstyrelsens utvärdering av svininfluensan framgår att det fanns olika förväntningar och synpunkter på länsstyrelsernas roll.82 En av slutsatserna i utvärderingen är att samverkan på nationell och regional nivå bör fördjupas och rollfördelningen förtydligas, däremot finns det enligt utvärderingen inte behov av att förändra ansvarsfördelning eller instruktioner.83

De tre olika utredningarna som har behandlat länsstyrelsernas sam- verkan vid covid-19 visar att det utifrån samma uppdrag har blivit olika utfall. Tidigare utredningar visar också att det inte är något som är unikt för vaccinationen mot covid-19; det verkar som att vissa läns- styrelser har haft svårt att hitta sin roll även inom andra uppdrag. Däremot är det inte lika tydligt vad som är skälet till det. Förklaras

79 SOU 2022:10. Sverige under pandemin Volym 2 Förutsättningar, vägval och utvärdering, s. 428 f.

80SOU 2021:89. Sverige under pandemin Volym 1 Smittspridning och smittskydd, s. 199.

81Riksrevisionen (2008). Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa, s. 62 f.

82MSB och Socialstyrelsen (2011). Influensa A(HINI)2009 – utvärdering av förberedelser och hantering av pandemi, s. 16.

83MSB och Socialstyrelsen (2011). Influensa A(HINI)2009 – utvärdering av förberedelser och hantering av pandemi, s. 23.

127

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

det som uppfattas som otydligheter i rollen och som brist på effek- tiva insatser av ett otydligt uppdrag, brister i ledning och organisa- tion eller av brister i resurser och kompetens? För att lyckas i upp- draget som geografiskt områdesansvarig har vikten av att ha etablerat samverkanstrukturer innan krisen, eftersom det finns begränsat med tid för att reda ut rollfördelningen när krisen väl är ett faktum, be- tonats i denna utrednings samtal.

3.7Kapacitet i förhållande till vaccintillgång och nordisk jämförelse

Regionerna har i huvudsak vaccinerat i takt med det vaccin som har levererats till regionerna. I figur 3.1 jämförs antalet använda doser per månad med mängden vaccin som levererats till regionerna. I huvudsak går dessa i takt med varandra, men under det första halv- året överstiger vaccinleveranserna något vaccinationen. Sett till hela perioden december 2020 till och med maj 2021 utgörs skillnaden av 1,5 miljoner vaccindoser. Det går dock inte att utgå från att vaccina- tionen ska ligga helt i takt med leveranserna, i synnerhet inte under den inledande perioden då det utifrån den bristsituation som rådde fanns osäkerhet om hur mycket vaccin som skulle komma att leve- reras. Osäkerheten och variationen i vaccinleveranserna påverkade förutsättningarna för att planera in och genomföra vaccinationen.

128

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

Figur 3.1 Levererade vaccindoser till regionerna i förhållande till använda doser, december 2020–december 2022

Antal

3 500 000

Levererat vaccin

 

Administrerade vaccindoser

 

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2021

2022

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationskapaciteten är också i nivå med tidigare vaccinations- omgång i samband med svininfluensan. Då administrerades som mest cirka 700 000 doser per vecka.84 Vid kulmen denna gång, vecka 24 2021, administrerades som mest närmare 800 000 doser. 85 Denna vaccinationskapacitet motsvarar att det skulle ta cirka sju veckor att vaccinera hela den resterande befolkningen över 18 år med första dosen, om samtliga hade velat vaccinera sig.86 Kapaciteten uppges dock ha varit högre än volymen som vaccinerade sig, totalt drygt 1,2 miljoner vaccinationer per vecka.87

Det har funnits viss variation vad gäller hur snabba regionerna var med att komma i gång med vaccinationen. Huvuddelen av regio-

84MSB och Socialstyrelsen (2011). Influensa A(HINI) 2009 – utvärdering av förberedelser och hantering av pandemin, s. 87.

85Uppgifter från Folkhälsomyndigheten (2022). https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser- och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Hämtat 2022-12-29.

86Beräknat på den mängd i befolkningen som inte var vaccinerade med en dos vid utgången av april 2021.

87SKR (2021). Regionernas planering avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 3 2021-02-25, s. 7.

129

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

nerna inledde vaccinationen i vecka 52 2020. Vid de tidpunkter då flest vaccinerade sig inom respektive region var vaccinationskapa- citeten, mätt som andelen som vaccinerade sig, tämligen lika över landet – motsvarande mellan sju och nio procent av befolkningen inom respektive region.88 Även om regionerna har organiserat vac- cinationen på delvis olika sätt, verkar det som att det inte inneburit att regioner nått olika omfattning på volymen av flest vaccinerade under en vecka.

I en nordisk jämförelse är också kapaciteten mätt som volymen när flest vaccinerades på en vecka tämligen lika. Vid kulmen, när huvuddelen av befolkningen vaccinerades, hade Danmark och Finland en vaccinationskapacitet motsvarande nio respektive sex procent av hela befolkningen. I figuren nedan jämförs totala antalet doser som har getts per månad i de nordiska länderna, vilket visar på att Sverige har haft en förhållandevis hög kapacitet. Sverige har vaccinerat flest per månad med undantag för två månader då Danmark legat högre. Det totala antalet använda doser under denna period varierar mellan 25,5 miljoner doser i Sverige och 12,3 miljoner doser i Norge. Av grafen framgår också att vaccinationsorganisationerna har behövt ha stor flexibilitet vad gäller omfattning, eftersom mängden admini- strerade vaccindoser varierat kraftigt.

88Uppgifter från Folkhälsomyndigheten (2022). https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser- och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/, hämtat 2022-12-29 och Statistikmyndigheten SCB (2023). https://www.scb.se/hitta- statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens- sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/folkmangd-och- befolkningsforandringar---helarsstatistik/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31- december-2021-och-befolkningsforandringar-2021/, hämtat 2023-09-05.

130

SOU 2023:73

Vaccinationskapacitet

Figur 3.2 Använda doser i de nordiska länderna, redovisat efter land och månad, december 2020–december 2022

Antal

3 500 000

Danmark

 

Finland

 

Norge

 

Sverige

 

 

 

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2021

2022

Källa: Folkhelseinstituttet (Norge); Folkhälsomyndigheten (Sverige); Institutet för hälsa och välfärd (Finland) och Statens Serum Institut (Danmark).

Även om de nordiska länderna delvis har olika hälso- och sjukvårds- system har en gemensam nämnare för vaccinationen mot covid-19 varit att ansvaret för utförandet har varit decentraliserat till regional- eller lokalnivå och att flera olika typer av aktörer har utfört vaccina- tionerna. I tabell 3.4 beskrivs hur arbetet har organiserats i de nor- diska länderna.

Tabell 3.4 Organisation för vaccinationen mot covid-19 i de nordiska länderna

Land

Ansvar och utförare

Danmark

Regionerna har ansvarat för vaccinationen. Kommunerna har ansvarat för

 

vaccinationen av personer på omsorgsboenden och personer med hemtjänst.

 

För personal på sjukhus och omsorgsboenden som omfattas av prioriteringen

 

har respektive arbetsplats ansvarat för vaccinationen. Få skolor har erbjudit

 

vaccination. Vaccination har erbjudits hos praktiserande läkare, på vissa

 

apotek och på vaccincenter (offentligt och privata drivna).

 

Vaccinationen har varit gratis för de grupper som varit rekommenderade att

 

vaccinera sig.

 

 

131

Vaccinationskapacitet

SOU 2023:73

Land

Ansvar och utförare

 

 

Finland

Kommunerna har ansvarat för vaccinationen. Hemtjänsten har genomfört

 

vaccinationer i de äldres hem. Kommunerna har också avgjort skolhälso -

 

vårdens deltagande i vaccineringen. Kommunerna har samarbetat med sitt

 

sjukvårdsdistrikt och specialupptagningsområde (ERVA) samt privata aktörer

 

(företagshälsovården och privata serviceproducenter).

 

Vaccinationen har varit gratis för alla som vill bli vaccinerade.

 

 

Norge

Kommunerna har ansvarat för vaccinationen. Inom äldreomsorgen

 

organiserades uppsökande verksamheter och de äldre vaccinerades vid

 

äldreboende eller i hemmet. Som huvudregel har respektive vårdcentral

 

ansvarat för vaccinationen av elever. Vaccination har erbjudits bland a nnat

 

på vaccincenter, apotek, helsehus och läkarpraktiker. Fastläkaren har

 

ansvarat för att säkerställa att patienterna har mottagit information om

 

vaccinationsmöjligheten.

 

Vaccinationen har varit gratis för alla som vill bli vaccinerade.

Källa: SWECO underlagspromemoria (2023). Nordisk jämförelse av vaccination mot covid-19 Underlags- rapport till S 2022:17 Utredning om en utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19.

132

4 Vaccinationstäckning

4.1Mål och rekommendationer

4.1.1Mål för vaccinationen

Regeringen och SKR har för 2020–2022 ingått sju överenskom- melser som gäller planering och genomförande av vaccinationen mot covid-19. Dessa redovisas i tabell 4.1.1 Syftet med vaccinationerna är enligt överenskommelserna att i ett första skede skydda grupper som löper störst risk att få en allvarlig sjukdomsutveckling, från att in- sjukna i covid-19. I ett senare skede är syftet att förhindra spridning av sjukdom i samhället. Vaccinationen ska enligt överenskommel- serna ske enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tabell 4.1 Överenskommelser mellan regeringen och SKR om vaccinationen mot covid-19, 2020–2022

DatumFokus

2020-12-08 Överenskommelse som reglerar mål, ansvarsfördelning och ersättning avseende år 2021.

2021-04-01 Ändringsöverenskommelse med justering i målnivåer med anledning av försenade vaccinleveranser och ändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccinationsbevisen tillförs.

2021-07-01 Ändringsöverenskommelse med justering av inriktning m ed anledning av ändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccina - tion till personer under 18 år.

2021-09-16 Tilläggsöverenskommelse med fokus på att nå grupper med lägre vaccinationstäckning och särskild ersättning för detta.

2021-12-21 Överenskommelse som reglerar mål, ansvarsfördelning och ersättning avseende år 2022.

2022-02-04 Ändringsöverenskommelse med justering av målnivåer med anledning av ändringar i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

1Utöver dessa sju överenskommelser finns ytterligare en överenskommelse gällande covid- bevisen, se vidare kapitel 5.

133

VaccinationstäckningSOU 2023:73

Datum

Fokus

 

 

2022-03-17

Tilläggsöverenskommelse avseende vaccination mot covid -19 till alla

 

som kommer till Sverige från Ukraina och särskild ersättning för detta.

Källa: Regeringen och SKR: överenskommelserna mellan staten och SKR 2020–2022 gällande vaccinationer mot covid-19.

Den första överenskommelsen från december 2020 angav målen. Dessa justerades något mot bakgrund dels av förseningar av vaccin- leveranser, dels förändringar i Folkhälsomyndighetens rekommenda- tioner och fick följande lydelse.

Det är parternas gemensamma målsättning att alla i Sverige boende per- soner som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter indi- viduell bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19 och, för de vaccin som kräver två doser, därefter en andra dos enligt det dosintervall Folkhälsomyn- digheten rekommenderar.

Det är vidare parternas gemensamma målsättning att skyndsamt uppnå så hög täckningsgrad som möjligt i samtliga grupper. Ambitionen är att uppnå en täckningsgrad motsvarande minst 80 procent av personer över 65 år och minst 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år och äldre samt de personer under 18 år som efter en individuell medicinsk bedömning bör vaccineras.2

Följande tidpunkter gäller för målnivåerna:3

Senast 16 maj 2021: vaccinerat minst 80 procent av personer över 65 år med minst en dos och därefter med en andra dos för de vaccin som kräver det.

Vid tidpunkten som det levererats vaccin motsvarande den mängd som krävs för att vaccinera 100 procent av befolkningen med minst en dos: vaccinerat 70 procent av befolkningen 18–65 år med minst en dos.

2Regeringen och SKR (2021). Ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin Över- enskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 5.

3Regeringen och SKR (2021). Ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 7 f.

134

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

I överenskommelsen inför 2022 tillkom, efter justering, målnivån enligt nedan för dos 3.4

Senast vecka 9, 2022: 80 procent av den vuxna befolkningen ska ha erbjudits vaccin.

Sedan inledningen av vaccinationen var det en gemensam ambition från regeringen och SKR att nå en så hög och jämnt fördelad täck- ningsgrad som möjligt i hela befolkningen i enlighet med Folkhälso- myndighetens rekommendationer. Redan den första överenskom- melsen omfattade åtgärder för att nå grupper med lägre vaccinations- täckning. Regionerna ska enligt denna bland annat ”vidta särskilda insatser för att nå ut med erbjudande om vaccination till grupper som i andra sammanhang har en lägre vaccinationstäckning” samt ”för- bereda och genomföra kommunikationsinsatser med anledning av vaccinationen och anpassa dessa insatser så att även exempelvis perso- ner med funktionsnedsättningar eller som ej har svenska som moders- mål kan ta till sig informationen.”5 Genom tilläggsöverenskommelsen i september 2021 sattes ytterligare fokus på frågan då regionerna genom den bland annat åtar sig att genomföra tröskelsänkande åtgärder samt riktade och uppsökande insatser.

I överenskommelserna ingick att SKR månadsvis ska rapportera till regeringen. Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att rap- portera vaccinationstäckningen per region, för utbetalningen av ersättningen från Kammarkollegiet.6 Utöver dessa rapporteringar, har också länsstyrelserna lämnat lägesrapporter till regeringen.

4.1.2Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer dels till invå- narna om vem som bör vaccinera sig, med hur många doser, dels till regionerna. De senare har omfattat både i vilken ordning regionerna bör genomföra vaccinationen av dessa grupper och vilket vaccin som bör ges till vilken grupp, med vilka dosintervall. Även om Folkhälso- myndighetens beslut har varit rekommendationer har det ingått i

4Regeringen och SKR (2022). Genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022 Ändrings- överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 2.

5Regeringen och SKR (2020). Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, s. 9.

6Regeringsbeslut 2021-02-14, dnr S2021/01101 (delvis).

135

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

överenskommelserna att regionerna ska genomföra vaccinationerna enligt dessa och de har på så sätt varit en grund för utbetalningen av ersättningen till regionerna.

Folkhälsomyndigheten har haft i regeringsuppdrag att ta fram en nationell plan för vaccination mot covid-19. Uppdraget innefattade bland annat att göra en rekommendation för en prioritetsordning för vaccinationen.7 I februari 2021 redovisade Folkhälsomyndigheten en plan med en prioriteringsordning där myndigheten rekommenderade att vaccineringen mot covid-19 skulle genomföras i fyra faser, där olika grupper prioriterades i skilda faser, se tabell 4.2.8 Tidigare hade myndigheten lämnat delredovisningar som innehöll delar av priori- teringsordningen.

Prioriteringen byggde på principen att de med störst risk för all- varlig sjukdom och död prioriteras framför grupper med lägre risk. Folkhälsomyndigheten har beskrivit hur det i arbetet med att ta fram den nationella planen fanns flera faktorer att ta hänsyn till såsom bristen på vaccin, tidsfaktorn och att effektivt kunna prioritera resur- serna inom den redan belastade hälso- och sjukvården. Syftet med prioriteringsordningen var att tidigt erbjuda vaccination till dem som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19. Det har varit viktigt att kunna vaccinera så många som möjligt och så snabbt som möjligt. Den enskilt tydligaste riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är hög ålder och bedömningen var att det var viktigt att snabbt få i gång en vaccination av gruppen personer 65 år och äldre.

Flera justeringar och förtydliganden har gjorts i Folkhälsomyn- dighetens prioritetsordning efter publiceringen i februari 2021. Exempelvis förtydligade Folkhälsomyndigheten i april 2021 vilka med- arbetare inom hälso- och sjukvård det handlar om i fas 2. Vidare rekommenderade Folkhälsomyndigheten socioekonomi som en av ut- gångspunkterna utöver ålder för vaccinationen i fas 2, 3 och 4. Folk- hälsomyndigheten konstaterade att det finns skillnader i vaccina- tionstäckning utifrån födelseland samtidigt som födelseland har viss betydelse för risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19.9

Övriga nordiska länder har också haft liknande prioriteringsord- ningar. Samtliga nordiska länder har prioriterat gruppen äldre och

7Regeringsbeslut 2020-05-20, dnr S2020/04550/FS (delvis).

8Folkhälsomyndigheten (2021). Nationell plan för vaccination mot covid-19 Rekommendation för prioritering av vaccination mot covid-19 Folkhälsomyndighetens delredovisning av regerings- uppdrag S2020/04550/FS (delvis).

9Folkhälsomyndigheten (2021). Covid-19 vaccinationstäckning och födelseland.

136

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

har haft någon form av prioritering utifrån grundsjukdomar som ökar risken för allvarlig sjukdom till följd av covid-19. I Finland och i Norge, till skillnad mot i Sverige och Danmark, ingick vissa perso- nalkategorier i prioriteringsgrupp 1 före äldre personer.10 Även bland de nordiska länderna finns exempel på behovet av att successivt för- tydliga prioriteringsordningen, exempelvis förtydligades i Danmark de prioriterade personalkategorierna11.

Tabell 4.2

Prioriteringsordningen dos 1

 

 

 

 

Fas

Tidpunkt när

 

Målgrupp

 

fasen ungefär

 

 

 

inleddes

 

 

 

 

 

 

 

1

December 2020

1

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har

 

 

 

 

hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453).

 

 

 

2

Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och

 

 

 

 

övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt

 

 

 

 

prioritet 1.

 

 

 

3

Hushållskontakter – vuxna som lever tillsammans med

 

 

 

 

någon som har hemtjänst enligt prioritet 1.

 

 

 

 

 

2Mars 2021 Övriga personer som är 65 år och äldre. Inom denna grupp ska de äldsta vaccineras först.

Personer med särskilt hög risk på grund av dialys eller benmärgs- eller organtransplantation de senaste

12 månaderna. Hushållkontakter till dessa inkluderas. Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions- hindrade (LSS). Gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt social - försäkringsbalken (2010:110).

Personal inom vård och omsorg, (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

3April 2021 Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd med störst risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.

Övriga personer som är 60–64 år.

Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd med störst risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.

Personer i åldern 18–59 år som har ett tillstånd som kan innebära svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder.

10SWECO underlagspromemoria (2023). Nordisk jämförelse av vaccinationen mot covid-19 Underlagsrapport till S 2022:17 Utredning om en utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19.

11Oxford research (2022). Evaluering af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod covid-19 Udrulningen frem til september 2021.

137

VaccinationstäckningSOU 2023:73

Fas

Tidpunkt när

Målgrupp

 

fasen ungefär

 

 

inleddes

 

4

Maj 2021

Personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i

 

 

tidigare faser. Inom denna grupp ska de äldsta vaccineras först.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Gruppen personer med ”en sjukdom eller ett tillstånd med störst risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19” har utgått från Socialstyrelsens sammanställning av vilka diagnoser och tillstånd det är, som har justerats över tid (se vidare avsnitt 4.5.3). Slutligen omfattade denna sammanställning 18 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Vaccinationerna inleddes i slutet av december 2020. I tabellen ovan framgår ungefärlig tid när de olika faserna inleddes. I praktiken varierade starttiden något mellan regionerna. Respektive region ansva- rade för uppföljningen av vaccinationstäckningen och för beslut om vaccinationsstart för nästkommande grupp.12

Primärvaccinationen, som ger grundskyddet, har omfattat två doser för de vaccin som använts i Sverige. För de grupper som hade fått dos nummer 1 påbörjades vaccination med dos nummer 2, cirka 3– 7 veckor efter den första vaccinationen; de första dos 2 började att ges i januari 2021.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade samtliga som var 18 år och äldre en tredje påfyllnadsdos. Inledningsvis omfattade rekommen- dationen personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och därefter personer i särskilda boenden, med hemtjänst och/eller hemsjukvård samt personer 80 år och äldre. Senare utökades rekommendationen till ytterligare grupper – från och med november omfattades alla över 18 år. Vaccination med påfyllnadsdos 3 påbörjades i augusti/september 2021.

Från och med juni 2021 utökades grupperna för vaccination även med rekommendationer gällande barn från 16 år och från och med september 2021 även barn från 12 år. Vaccinationerna av dessa grup- per startade i augusti 2021. Under hösten 2021 kom också en rekom- mendation om en andra dos för barn över 12 år från november 2021.

Påfyllnadsdos 4 och uppåt har endast varit en rekommendation till personer från 65 år och personer i riskgrupp för allvarlig covid-19.

12Folkhälsomyndigheten (2021). Förtydligande avseende genomförande av vaccination mot covid-19 enligt prioriteringsordning för påfyllnadsdos.

138

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Vaccination med dos 4 inleddes i januari 2022 och dos 5 påbörjades i augusti 2022.

Utöver rekommendationer om antal doser och dosintervall om- fattade rekommendationerna också om något vaccin endast skulle ges till en viss målgrupp. Exempelvis begränsades användningen av vaccinet Vaxzevria (AstraZenecas vaccin) till personer över 65 år under en period i början av år 2021. I oktober samma år beslutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera regionerna att pausa all an- vändning av vaccinet Spikevax (Modernas vaccin) till personer födda 1991 och senare, på grund av risken för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit).

4.1.3Forum för information och dialog

Den löpande dialogen om prioriteringsordningen och övriga förut- sättningar för vaccinationen har skett genom Folkhälsomyndighetens nätverk. Folkhälsomyndigheten hade sedan innan pandemin ett nät- verk med regionernas smittskyddsläkare. Med start från augusti 2020 hade myndigheten möten cirka en gång i månaden med fokus på covid-19-vaccin. Från och med februari 2021 hölls veckovisa möten med regionernas vaccinsamordnare. Vid dessa möten informerade Folkhälsomyndigheten regionernas företrädare om aktuellt läge och kommande förändringar. Inför mötena hade SKR från och med augusti 2020 ett förmöte med vaccinsamordnarna där man stämde av vilka frågor som var viktiga att ta upp med Folkhälsomyndigheten. Det fungerade också som ett forum för att utbyta erfarenheter regio- nerna emellan om hur arbetet gick.

Det har enligt vaccinsamordnarna varit viktigt med en samlad bild från de nationella myndigheterna och en nationell styrning och stöd från en myndighet. Förutsättningarna för dialogen mellan regio- nerna och Folkhälsomyndigheten uppges ha blivit bättre med tiden. Initialt präglades den av ett missnöje från vaccinsamordnarna över att Folkhälsomyndigheten lämnade ingen eller sen information om kommande beslut. Synpunkterna på framförhållningen finns också beskrivna i rapporten Riktade vaccinationsinsatser Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot

139

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

covid-19.13 Situationen verkar ha varit liknande i Danmark där det också fanns synpunkter på att information om nya beslut lämnades sent. Men en dansk utvärdering bedömer att det hade varit svårt att realisera något annat under den tidspress som var.14

I Sverige erfor regionerna att information lämnades på presskon- ferenserna samtidigt eller strax efter att vaccinsamordnarna fått in- formationen, varpå media och invånare hörde av sig med frågor, till exempel om när deras grupp skulle bli vaccinerad, utan att regionerna kunde förbereda för det. Folkhälsomyndigheten ville vid mötena inte lämna information som sedan behövde ändras och det var tidspressat att hinna bereda besluten internt, och ibland med Regeringskansliet, för att sedan informera de berörda. Regionerna efterfrågade samtidigt inte enbart att få information i rimlig tid utan ville även föra en dialog inför beslut, till exempel om regionernas förutsättningar för att nå ut till vissa av de prioriterade grupperna och om motiven till vissa avgränsningar. Mot denna bakgrund blev SKR:s samordning av regio- nerna särskilt viktig och verkar att ha bidragit till att otydligheter har retts ut. Flertalet vaccinsamordnare har betonat vikten av dessa möten.

4.2Några rättsliga utgångspunkter

4.2.1En god och jämlik vård

Överenskommelsernas inriktning på en jämn vaccinationstäckning över landet har en tydlig bas i hälso- och sjukvårdslagstiftningens grundläggande bestämmelser om jämlik vård.

Målet med all hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdig- het.15 Att hälso- och sjukvård ska erbjudas befolkningen på lika vill- kor innebär enligt förarbetena till HSL att det i princip bör vara möj- ligt för alla, oavsett var i landet man bor, att vid behov och på lika villkor ta del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Ekonomiska, sociala, språkliga, religiösa, kulturella och geografiska förhållanden får inte hindra den enskilde att få vård. Möjligheterna att få vård vid behov ska

13Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2022). Riktade vaccinationsinsatser Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19.

14Oxford research (2022). Evaluering af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod covid-19 Udrulningen frem til september 2021, s. 10.

15Se 3 kap. 1 § HSL och 1 kap. 6 § patientlagen (2014:821).

140

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

inte heller påverkas av till exempel ålder, kön, förmåga att ta initiativ, utbildning, betalningsförmåga, nationalitet, kulturella olikheter, sjuk- domens art och sjukdomens varaktighet.16

Regionerna ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångs- punkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionernas ansvar.17 Att vården ska vara jämlik betyder alltså inte att den ska ges på samma sätt och i samma utsträckning överallt. Av förarbetena framgår att regionerna får planera verksamheten på det sätt som den finner mest ändamålsenligt, men att planeringen alltid måste vara ut- formad så att kraven på hälso- och sjukvården uppfylls och att verk- samheten strävar mot en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.18

4.2.2Störst behov går först

Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning byggde på företräde till vaccin för de som riskerade att bli allvarligt sjuka eller riskerade att göra andra allvarligt sjuka, såsom viss vård- och omsorgspersonal. Grund för en sådan prioritering går att finna i HSL. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska enligt HSL ges företräde till vården.19 Hälso- och sjukvården måste alltså bedöma behov och, när det behövs, prioritera bland de som söker vård. Regionerna ansva- rade för att erbjuda vaccinet till befolkningen och för bedömningen av vilket vaccin en enskild patient skulle ordineras utifrån den en- skilde patientens medicinska behov och indikationer. Ytterst låg ansvaret för prioriteringarna på regionerna som vårdgivare.

Prioriteringar i vården sker mot bakgrund av bestämmelser om jäm- likhet och kostnadseffektivitet.20 Grundläggande etiska principer för hur prioriteringar bör göras framgår av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.21 Där presenteras en etisk plattform som bygger på människovärdesprincipen, behovssolidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de övriga. Enligt propositionen är det en form av

16Prop. 1981/82:97. om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 27 f.

177 kap. 2 § första stycket HSL.

18Prop. 1981/82:97. om hälso- och sjukvårdslag, m.m., s. 122.

193 kap. 1 § andra stycket HSL.

20Se 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § HSL och 1 kap. 6 § patientlagen (2014:821).

21År 1992 tillsatte den dåvarande regeringen en parlamentarisk utredning om behovet av prin- ciper för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Resultatet blev prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riksdagen ställde sig bakom propositionen.

141

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska och sociala förhållanden.22

I propositionen betonas vikten av att de val som görs i vården sker öppet, för att de ska ha en demokratisk förankring. Det fram- hålls att val som görs i hälso- och sjukvården alltid grundar sig på värderingar av något slag, men när alla vårdbehov inte kan tillgodoses måste en mer öppen diskussion föras som gör prioriteringsgrunderna klara. De värderingar som styr såväl tillgången till hälso- och sjukvård som de prioriteringar som sker, måste i princip kunna delas av flertalet i befolkningen. Nödvändiga prioriteringar måste uppfattas som rim- liga och rättfärdiga. Denna demokratiska förankring är viktig inte minst för att kunna vidmakthålla förtroendet för vården. Vidare fram- hålls att det är nödvändigt att se diskussionen om prioriteringar i vården som en långsiktig och ständigt pågående process. Tidigare fast- ställda riktlinjer kan behöva omprövas allteftersom de demografiska mönstren förändras, resurstillgången skiftar, tekniska framsteg i be- handling och medicin leder till nya behandlingsmetoder och så vidare.23

Många regioner har uttryckt att det delvis har varit svårt att tolka vilka som ingick i de prioriterade grupperna och att det ibland även har varit svårt att motivera vem som ingår i de prioriterade grupperna. Exempelvis tolkade några regioner det som att personer i så kallade LSS-boenden omfattades av fas 1, men när information senare kom om fas 2 var det tydligt att de inte gjorde det. Exempel på en annan tolkningsfråga är vem som ingår i gruppen hemtjänsttagare – ingår även de som enbart har trygghetslarm? Regionerna har också stött på utmaningar när de ska förklara varför de som har LSS-insatser inkluderas när inte andra som har samma diagnoser men som inte har några insatser omfattats.

Ytterst måste all legitimerad sjukvårdspersonal med rätt att ordi- nera vaccin kunna avgöra om individen ingår i de prioriterade grup- perna. Flera har efterfrågat att Folkhälsomyndigheten skulle ha hållit sig till en enkel prioritering efter ålder. Andra har å sin sida lyft att den fasta prioriteringen skapade en rigiditet i systemet och en del önskade fler undergrupperingar. Sammanfattningsvis hade flertalet regioner velat ha en större tydlighet kring vilka som ingått i de prio- riterade grupperna och varför. Även om prioriteringsordningen alltså

22Prop. 1996/97:60. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, s. 18 ff.

23Prop. 1996/97:60. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, s. 14.

142

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

gjordes i linje med de grundläggande principerna för prioriteringar i vården kan utredningen se att förankringen hade kunnat bli bättre genom tydligare kommunikation.

4.2.3Frivillighet

Pandemin har väckt frågor om vårdens frivillighet och vilka möjlig- heter som finns att kräva – direkt eller indirekt genom till exempel uppvisande av vaccinationsintyg – att någon ska vaccinera sig. Skydd för enskilda mot påtvingade kroppsliga ingrepp återfinns i internatio- nella konventioner och den svenska grundlagen. Dessutom finns uttryckliga bestämmelser om krav på samtycke till vård i författningar på hälso- och sjukvårdens område.

Den svenska regeringsformen (1974:152), RF, slår i 1 kap. 2 § fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Av 2 kap. 6 § RF framgår att varje medborgare gentemot det allmänna, det vill säga all offentlig verksamhet, är skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Som kroppsligt ingrepp räknas läkarundersökningar och smärre ingrepp som vaccinering och blodprovstagning.24

Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig- heterna (EKMR)25 gäller också som svensk lag. Det framgår av artikel 8 i konventionen att var och en har rätt till skydd för sitt privatliv, något som omfattar kroppslig integritet. Vaccination kan till exempel omfattas av artikel 8 EKMR.26 Detta skydd kan ha bety- delse för både privat och offentlig sektor, till skillnad från RF som bara gäller i förhållandet mellan medborgarna och det allmänna.

2 kap. 6 § RF och artikel 8 i EKMR får bara begränsas genom lag under vissa förhållanden. Exempel på en begränsning av 2 kap. 6 § RF är smittskyddslagen (2004:168). Där finns bestämmelser som under

24Prop. 1975/76:209. om ändring i regeringsformen, s. 147.

25Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rät- tigheterna och de grundläggande friheterna.

26Se till exempel Europadomstolens dom den 8 april 2021 i mål Vavřička m.fl. mot Tjeckien [47621/13] som behandlade tjeckiska krav på vaccinering eller visad immunitet för barn mot covid-19 för tillträde till förskola samt mindre böter enligt tjeckisk smittskyddslagstiftning. Domstolen fann att obligatorisk vaccinering, som ett ofrivilligt medicinskt ingrepp, utgör ett ingrepp i rätten till respekt för privatlivet även om det inte handlar om tvångsvaccinering, utan skyldigheter som får negativa konsekvenser för individen. Domstolen uttalade dock att stater har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att avgöra om vaccinering ska vara obligatorisk. Bestämmelserna i det aktuella fallet fann domstolen vara berättigade efter- som de bland annat ansågs nödvändiga och proportionerliga.

143

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

vissa förutsättningar ger möjlighet till bland annat tvångsunder- sökning, karantän och isolering. Någon möjlighet till vaccinering utan samtycke finns inte. Gemensamt för smittskyddsåtgärderna är att de ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte får vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Åtgärderna ska vidtas med respekt för alla män- niskors lika värde och enskildas integritet och åtgärder som den en- skilde motsätter sig får vidtas endast om inga andra möjligheter står till buds.27 I förarbetena framhålls att en humanistisk människosyn bör ligga till grund för samhällets smittskydd, att tyngdpunkten i smittskyddsarbetet bör ligga på det frivilliga förebyggande arbetet, att det huvudsakliga smittskyddsarbetet genomförs på frivillig väg och att möjligheterna till tvångsåtgärder i praktiken inte spelar någon framträdande roll. I de fall då ingrepp i den enskildes frihet eller integritet anses befogat måste ingreppet vara nödvändigt och pro- portionerligt med hänsyn till andra människors liv och rättigheter. Vidare ska var och en, såväl smittade som osmittade, ha ett ansvar för att förhindra smittspridning.28

All hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.29 Enligt pati- entlagen (2014:821) ska patientens självbestämmande och integritet respekteras.30 I patientlagen slås även fast att vård inte får ges utan patientens samtycke.31

För att kunna lämna samtycke måste patienten få information som gör det möjligt för denne att fatta beslut om sin vård.32 Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mot- tagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade infor- mationen.33 Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.34 Alla patienter kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt sam- tycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden.35 Patienten får när som

27Se 1 kap. 4 § smittskyddslagen (2004:168).

28Prop. 2003/04:30. Ny smittskyddslag m.m., s. 83 ff.

293 kap. 1 § andra stycket HSL.

304 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

314 kap. 2 § första stycket patientlagen (2014:821).

32Se 3 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

333 kap. 7 § första stycket patientlagen (2014:821).

343 kap. 6 § första stycket patientlagen (2014:821).

354 kap. 2 § andra stycket patientlagen (2014:821).

144

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka konse- kvenser detta kan medföra.36

Patienter som helt saknar förmåga att ta till sig information, till exempel svårt dementa, kan inte heller samtycka till vård. Om pati- enten inte kan samtycka, på grund av medvetslöshet eller annan orsak, ska vård ges för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv och hälsa.37 De närstående ska ha möjlighet att ”med- verka vid utformningen och genomförandet av vården”.38 Med när- stående menas både familj och nära släktingar, men även nära vänner i vissa fall. Om patienten inte längre har förmåga att besluta, övergår inte ansvaret för beslut i hälso- och sjukvårdsfrågor till de närstående. Vården måste, som för andra patienter, utföras i så nära överensstäm- melse som möjligt med patientens vilja. De närståendes medverkan och relation till personalen har dock direkt betydelse för patientens vård och behandling.39

När det gäller arbetstagare talar de mänskliga rättigheterna och kraven på frivillighet i lagstiftningen mot att en arbetsgivare kan kräva att personal ska vaccinera sig. Om en arbetstagare vägrar att vaccinera sig kan det ändå få konsekvenser för denne, beroende på om man är anställd i offentlig eller privat sektor och vilket kollektiv- avtal som gäller. Kollektivavtal kan ge möjligheter för arbetsgivare att, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, till exempel omplacera personal som inte är vaccinerad.

Frågan om lagligheten i arbetsgivares krav på uppvisande av vac- cinationsbevis inför nyanställning och för befintlig regionanställd vårdpersonal har prövats i svensk domstol.40 I målet hade en region- styrelse fattat ett beslut av vilket framgick att den som inte visar upp vaccinationsbevis och som har patientnära kontakt, efter en riskbe- dömning, omedelbart skulle förflyttas eller omplaceras med iakttag- ande av gällande arbetsrättslig lagstiftning och gällande kollektivavtal. Det framgick att uppsägningar skulle undvikas. Regionen hade även fattat beslut om att vaccinationsbevis skulle uppvisas före erbju- dande om anställning, praktik och tagande av uppdrag i regionen.

364 kap. 2 § tredje stycket patientlagen (2014:821).

374 kap. 4 § patientlagen (2014:821).

38Se 5 kap. 3 § patientlagen (2014:821).

39Prop. 1993/94:149. Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., s. 68 f.

40Kammarrätten i Sundsvalls dom den 20 december 2022 i mål nr 756-22.

145

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

Kammarrätten fann, med tanke på utformningen av beslutet, att krav på uppvisande av vaccinationsbevis inför nyanställning inte stred mot 2 kap. 6 § RF eller artikel 8 EKMR. När det gäller befintligt anställda fann domstolen att arbetsgivarens beslut inte var utformat på ett sådant sätt att personalen med fog kan uppfatta sig tvingad att vaccinera sig mot covid-19 för att behålla sin anställning. Det var därmed inte fråga om ett sådant påtvingat kroppsligt ingrepp som avses i 2 kap. 6 § RF och var inte heller ett intrång i privatlivet enligt artikel 8 EKMR.

Målet ger stöd för att omplacering är möjlig under vissa förutsätt- ningar, men rättsläget är enligt utredningens bedömning oklart för vad som hade gällt om omplacering inte hade varit ett alternativ.

4.2.4Möjlighet att välja vaccin

Inledningen av pandemin präglades av brist på vaccin. Vid sidan av den prioriteringsordning som fastställdes av Folkhälsomyndigheten förekom det även att myndigheten rekommenderade olika vaccin för olika åldersgrupper, baserad på information som kommit in om vissa biverkningar. Det har aktualiserat rätten för en patient att välja behand- lingsalternativ.

Av 10 kap. 1 § HSL framgår att regionen ska ge patienten möjlig- het att välja behandlingsalternativ enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen. I den senare bestämmelsen anges att när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alter- nativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behand- lingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Bestäm- melsen gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region eller en kommun som huvudman.41 Bestämmelsen kan bli tillämplig även när en patient väljer utförare i en annan region än den egna.42

Med behandlingsalternativ avses åtgärder med medicinskt inne- håll som erbjuds av legitimerade yrkesutövare. Som exempel kan bland annat nämnas kirurgiska ingrepp, läkemedelsbehandling, sjuk-

411 kap. 2 § första stycket patientlagen (2014:821).

42Se 9 kap 1 § patientlagen (2014:821) och 8 kap. 3 § HSL.

146

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

gymnastisk behandling och psykoterapeutiska insatser. Vaccination bör enligt JO:s mening omfattas av begreppet behandlingsalternativ i hälso- och sjukvårdslagen respektive patientlagen.43

Vid val mellan olika behandlingsalternativ måste dock en rimlig- hetsbedömning göras i fråga om kostnader och förväntad nytta av alternativen. Det är även den som har ansvar för hälso- och sjukvården av patienten som avgör om och i så fall vilka behandlingsalternativ som kan erbjudas patienten.44

JO har prövat frågan om Folkhälsomyndighetens rekommen- dation att AstraZenecas vaccin skulle fördelas till de som var 65 år eller äldre. Anmälan gällde en region som hade informerat de boende att personer som var 65 år eller äldre som tackade nej till AstraZenecas vaccin inte skulle kunna erbjudas något annat alternativ. JO konsta- terade att vaccinationerna mot covid-19 har inneburit stora utma- ningar för regionerna. JO uttryckte förståelse för att det har rört sig om en extraordinär situation i form av en pandemi och att såväl kun- skapsläget om den aktuella sjukdomen som tillgången till vaccin tidvis har varit begränsade. Vidare uttryckte JO att lagstiftningen på området inte heller är utformad utifrån en sådan situation som var, men den gäller ändå och får inte bortses från. Regionen kunde därför inte undgå viss kritik för sitt agerande och JO menade att man inte i tillräcklig utsträckning hade beaktat regleringen i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen eller de grundläggande principerna på om- rådet. JO konstaterade samtidigt att det kan finnas anledning att överväga behovet av särskilda bestämmelser för att hantera vaccina- tioner under en pandemi.45

Som JO påpekat är inte lagstiftningen om val av behandlingsalter- nativ anpassad efter situationen som uppstod under den senaste pandemin. De överväganden som gjordes av regionerna gjordes mot bakgrund av tillgänglighet till vaccin, behovet av att prioritera vissa grupper med utgångspunkt i den nationella prioriteringsordningen och det övergripande målet att nå en hög vaccinationstäckning i hela befolkningen. Det har generellt sett varit svårt för regionerna att till- handahålla alternativa vaccin, särskilt i början av pandemin. Olika praktiska omständigheter kring leveranser och tillgång har ofta styrt patientens möjligheter att välja. Flertalet regioner har informerat om

43JO:s beslut den 14 juni 2022, dnr 3527-2021.

44Se prop. 1998/99:4. Stärkt patientinflytande, s. 25 f.

45JO:s beslut den 14 juni 2022, dnr 3527-2021.

147

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

vilket vaccin som gäller den dagen på den platsen och har inte till- handahållit några alternativ. Erfarenheterna från pandemin och JO:s bedömning visar på ett behov av att se över bestämmelserna om val av behandlingsalternativ.

4.3Kanaler för att nå ut till de prioriterade målgrupperna

Regionerna har på olika sätt försökt att nå ut till de prioriterade mål- grupperna i de skilda vaccineringsfaserna. För samtliga grupper har regionerna utöver nedanstående informationskanaler använt sig av 1177, media genom pressmeddelande och annonsering, affischering och sociala medier. Tillvägagångsätten för att informera har visat på tre utmaningar som beskrivs i nästa avsnitt.

Äldre i särskilda boenden, hemtjänsttagare och personer som får insatser enligt LSS

Kommunens utförare har informerat samt inhämtat medgivande och hälsodeklaration inom särskilda boenden och inom verksamheter enligt LSS (både till boende och personer med assistans). Hem- tjänsttagarna har informerats av kommunens utförare med hjälp av ett brev från regionen och ibland har utföraren inhämtat samtycke till att dela information med regionen.

Medicinska riskgrupper

Personer med dialys och benmärgs- eller organtransplantation har informerats via sin specialistklinik, ibland med på förhand bokad tid.

När det gäller de övriga medicinska riskgrupperna har huvud- delen av regionerna använt sig av generell information för att nå ut till dessa grupper. En mindre del av regionerna har, endera via respek- tive vårdgivare eller centralt inom regionen, sökt fram berörda indi- vider utifrån diagnoskod och kontaktat dem. Flertalet regioner har bedömt att detta har varit ett ineffektivt sätt, bland annat eftersom de utpekade grupperna inte tydligt korresponderar med diagnos- koder.

148

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Personer som har ett tillstånd som kan innebära svårigheter att följa råden om smittskyddsåtgärder

Flertalet regioner har använt sig av kompletterande kanaler utöver de generella informationskanalerna, genom till exempel information till utvalda verksamheter och via intresseorganisationer.

Hushållsnära kontakter till hemtjänsttagare och personer med dialys och benmärgs- eller organtransplantation

Hushållsnära kontakter har informerats på samma sätt och samtidigt med respektive närstående.

Vård- och omsorgspersonal

Personalen har informerats via respektive arbetsgivare och/eller kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Övriga grupper efter ålder

Övriga grupper har fått dels generell information utifrån när det är dags för varje åldersgrupp, dels i flertalet regioner även personliga brev och/eller sms-utskick till respektive åldersgrupp. En region har skickat kallelser med förbokad tid till alla över 50 år samt även till 15–17-åringar.

4.3.1Möjlighet att ta del av sekretesskyddade personuppgifter

En vanligt förekommande utmaning för att nå ut med erbjudandet om vaccination, som kommuner och regioner har beskrivit för denna utredning är att kommuner har bedömt att de inte har kunnat lämna ut listor till regionen över vilka som är hemtjänsttagare, på grund av regler om sekretess och dataskydd.

Hemtjänst är ett beslut om en insats enligt socialtjänstlagen. Hem- tjänst kan innebära olika saker, dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är mer inriktade mot personlig omvårdnad.

149

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.46 Vad som menas med personliga förhållanden måste enligt förarbe- tena bestämmas med ledning av vanligt språkbruk. Det kan betyda så olika saker som en persons adress eller uppgifter om psykiskt hälsotillstånd. Även uppgift om en persons ekonomi faller under be- greppet personliga förhållanden.47 Den kommunala hälso- och sjuk- vården tillhör i sekretesshänseenden samma verksamhetsområde som den kommunala socialtjänsten.48 Begreppet ”lida men” avser den enskildes egen upplevelse inför att uppgiften lämnas ut.49 Socialtjänst- sekretessen är stark för att skydda den enskildes integritet. Utan den enskildes samtycke kan uppgifter i princip inte lämnas ut om de inte är helt harmlösa.

Kommunerna har således med ett fåtal undantag bedömt att den uppgiften att man har hemtjänst är något som skulle kunna vara integritetskränkande om den kom ut. Det vanligaste sättet att komma förbi detta hinder har varit att kommuner har lämnat informations- material till varje hemtjänsttagare om möjligheten till vaccination.

4.3.2Möjlighet att skicka kallelser

En metod som regioner har använt sig av för att nå ut till målgrup- perna är att skicka brev/kallelser med förbokad tid för vaccination.

Att skicka kallelser innebär en behandling av personuppgifter som kräver rättslig grund. Hälso- och sjukvården har stöd i patient- datalagen för att för vissa ändamål behandla personuppgifter, även känsliga sådana, till exempel uppgifter om hälsa. Detta gäller såväl offentliga som privata vårdgivare. Det är vårdgivaren som är ansvarig för att behandlingen är ändamålsenlig och i övrigt uppfyller de krav som ställs på den. Lagstöd för att skicka kallelser kan exempelvis fin- nas i 2 kap. patientdatalagen (2008:355).50 Där framgår att person- uppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i

4626 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

47Prop. 1979/80:2. med förslag till sekretesslag m.m., del A s. 84.

48Prop. 1990/91:14. om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m., s. 84 f.

49Prop. 1979/80:2. med förslag till sekretesslag m.m., del A s. 83.

502 kap. 4 § första stycket 2 patientdatalagen (2008:355).

150

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall. De personer som tar emot en kallelse har i och för sig inte själva sökt vård, men det ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag att förebygga ohälsa och vaccinationer räknas som hälso- och sjukvård.

En annan fråga är om en kallelse eller påminnelse kan uppfattas som ett tvång. Hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige ska respek- tera patientens självbestämmande och integritet och vård får som huvudregel inte ges utan patientens samtycke, se ovan i avsnitt 4.2.3.

JO har uttalat sig om kallelser som en region skickade under pan- demin till ungdomar i åldern 15–17 år.51 I kallelsen fanns uppgifter om att tid för vaccination hade reserverats och var vaccinationen skulle ske. Regionen beskrev att de hade valt formuleringarna för att vara så tydliga som möjligt och för att den skulle kunna skickas till många personer utan att missförstås. Det framgick också av kallelsen att det fanns möjlighet att avboka sin tid om man inte ville bli vac- cinerad. JO hade inte några anmärkningar mot regionens utform- ning av den aktuella kallelsen, utifrån att den skulle kunna uppfattas som obligatorisk.

Sammanfattningsvis ser utredningen inga lagliga hinder för att skicka kallelser om de utformas på rätt sätt. Det är till exempel viktigt att personen som tar emot kallelsen lätt kan förstå vad den handlar om. Regionerna bör därför ta hänsyn till olika gruppers förmåga att ta till sig information. Det måste även framgå att vaccination är fri- villig. Det kan slutligen inte anses lämpligt att skicka kallelser i form av till exempel vykort, där det framgår för andra att en person är ovaccinerad.

4.3.3Barn och samtycke till vård

När Folkhälsomyndigheten rekommenderade att även vissa ålders- grupper under 18 år skulle vaccineras, ställdes vårdgivare inför nya utmaningar. Inför att vaccination skulle erbjudas till barn och ung- domar 16 år och äldre rekommenderade SKR regionerna att antingen inhämta samtycke från, i förekommande fall, två vårdnadshavare eller att göra en individuell mognadsbedömning av varje individ inför varje vaccination.

51JO 2022/23 s. 126.

151

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

Över lag är det skolorna som har hämtat in samtycken inför vac- cinationen mot covid-19. Företrädare för skolorna har till denna ut- redning lyft att det var svårt att få in samtycken och att mognads- bedömningar av barn var svårhanterliga. De har beskrivit att det tog lång tid att få in samtycken, särskilt eftersom båda föräldrarna skulle skriva på blanketten. Rutinen att ta in båda föräldrars samtycke till- lämpades även under svininfluensan och tillämpas när skolorna genom- för vaccination enligt de allmänna vaccinationsprogrammen.52 Även om uppgiften alltså inte var ny för skolan var det en ny slags utmaning att göra det för så många elever under stor tidspress. När skolorna genomför vaccinationerna enligt de allmänna vaccinationsprogram- men har de längre tid på sig för att få in samtycken och det är en årskull åt gången som vaccineras.

Nedan följer en kort överblick över de bestämmelser som är aktuella när det gäller barn och samtycke till vård.

Barns vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.53 Står barnet under vård- nad av två vårdnadshavare bestämmer de tillsammans.54

Grundprincipen om att båda vårdnadshavarnas samtycke ska in- hämtas innebär dock inte att båda föräldrarna behöver delta i alla de vardagliga besluten som måste fattas när det gäller vårdnaden om barnet. I förarbeten till ändringar i föräldrabalken uttalas bland annat att besök på en vårdcentral, till exempel för barnsjukdomar, i all- mänhet anses höra till den dagliga omsorgen, där var och en av vård- nadshavarna i praktiken får bestämma ensam. I många andra fall kan vårdpersonalen också utgå från att den vårdnadshavare som tagit initiativ till vårdkontakten informerat den andra vårdnadshavaren och att denne samtyckt. Dock anges att hälso- och sjukvårdsperso- nalen som regel bör samråda med den andra vårdnadshavaren om det finns någon särskild anledning att misstänka att denne inte sam- tycker till behandlingen eller om det är fråga om åtgärder av ingrip- ande betydelse för barnets framtid.55

Bestämmelser om barns rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade finns i barnkonventionen (artikel 12), som gäller som svensk

52Skolverket och Socialstyrelsen (2023). https://kunskapsguiden.se/omraden-och- teman/barn-och-unga/vagledning-for-elevhalsa/halsobesok-och- halsokontroller/vaccinationer/. Hämtat 2023-08-23. Se även JO 2011/12 s. 496.

53Se 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381).

54Se 6 kap. 13 § första stycket föräldrabalken (1949:381).

55Prop. 2011/12:53. Barns möjlighet att få vård, s. 9.

152

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

lag.56 Här finns även andra viktiga bestämmelser om barnets rätt till hälso- och sjukvård (artikel 24) och barnets rätt till skydd för privatliv och personlig integritet (artikel 16). När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.57 Barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen ska så långt som möjligt klarläggas och tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.58 Enligt föräldrabalken ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Barnet ska således ha ett medinflytande som med tiden tangerar eller övergår till ett självbestämmande.59

Av förarbetena till patientlagen framgår att det centrala för bedöm- ningen av om barnet ska anses moget nog att ensamt få besluta om viss vård eller behandling är om barnet kan tillgodogöra sig relevant information och överblicka vilka konsekvenser som hans eller hen- nes beslut kan få. Det framgår vidare att vilken mognad som krävs i det enskilda fallet beror på vårdåtgärdens art och angelägenhetsgrad. Det krävs en avsevärd mognad för att ett barn ska kunna ta ställning till mer omfattande behandlingar och ingrepp medan yngre barn däremot på egen hand i vissa fall kan samtycka till enklare åtgärder. Olika mognadsgrad kan alltså krävas för olika beslut. Krav på ålder och mognadsgrad kan variera beroende av om frågan gäller till exem- pel preventivmedel, kosmetisk kirurgi eller allvarlig sjukdom. Själv- bestämmanderätten hänger samman med barnets mognad i relation till det aktuella beslutets svårighet och betydelse.60

Patienter under 18 år kan därmed i vissa fall anses kompetenta att bestämma om sig själva i frågor som rör hälso- och sjukvård. Det går inte att ange någon bestämd ålder för när ett barn själv kan bestämma i frågor som rör hans eller hennes personliga angelägenheter utan bedömningen måste göras i varje enskilt fall.61 Avgöranden i praxis talar dock för att barn över 15 år anses ha bestämmanderätt, bero- ende på vad det är för åtgärd och det individuella barnets mognad. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har vidare i ett ärende ansett att en trettonåring hade rätt att själv initiera en vårdåtgärd utan

56Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

575 kap. 6 § HSL och 1 kap. 8 § patientlagen (2014:821).

584 kap. 3 § patientlagen (2014:821).

59Se 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381).

60Se prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 64 ff. Se även Socialstyrelsen (2020). Barn som söker hälso- och sjukvård. Nr 8/2020. Meddelandeblad.

61Se prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 66 f.

153

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

att vårdnadshavarna kontaktades.62 I ett senare ärende angående utskrivning av p-piller till flickor har HSAN uttalat att det i det indi- viduella fallet kan göras undantag från 15-årsgränsen.63

När det gäller vid vilken ålder det är lämpligt att göra en mognads- bedömning kan det noteras att JO inte hade några synpunkter på att tillämpa individuella mognadsbedömningar i de enskilda fallen (i stället för att kräva vårdnadshavarens samtycke) när en region skickade kallelser om vaccination mot covid-19 till barn i åldern 15–17 år.64

4.4Hög vaccinationstäckning

4.4.1Bland de högre i Europa

Inom EU var Sverige ett av de åtta första länderna att under inled- ningen av 2021 nå milstolpen 80 procent vaccinerade med dos 1 i gruppen 80 år och äldre.65

Men relaterat till hela befolkningen, och jämfört med de andra nordiska länderna respektive med genomsnittet för EU, hade Sverige en lägre vaccinationstäckning vid första kvartalet 2021, då främst vac- cinationen av prioriteringsgrupp 1 genomfördes. I tabell 4.3 redovisas andelen av hela befolkningen som fått en dos respektive två doser vid den 31 mars 2021, sorterat efter högst andel som fått första dosen. Som beskrevs i föregående kapitel var vaccintillgången under första halvåret i Sverige genomgående något högre än antalet vaccindoser som gavs. Utifrån tillgänglig mängd vaccin skulle det därmed ha varit möjligt att nå en högre vaccinationstäckning givet att en större andel av vaccinet omsattes direkt. Vid denna tidpunkt påverkades dock ut- fallet i förhållande till totalbefolkningen av respektive lands vaccin- strategi, till exempel om vaccinationen i första hand skedde riktat till ett urval eller brett till samtliga. Vaccination utifrån en riktad strategi kan ta längre tid att genomföra än om fokus är hela befolkningen direkt. I Sverige var inriktningen att först nå gruppen 80 år och äldre, med störst risk för allvarlig sjukdom och död. Dessa grupper nåddes således i ett internationellt perspektiv jämförelsevis snabbt.

62Se prop. 2013/14:106. Patientlag, s. 66.

63HSAN 2007/4198:B4.

64JO 2022/23 s. 126.

65European Centre for Disease Prevention and Control (2021). Interim guidance on the bene- fits of full vaccination against COVID-19 for transmission and implications for non-pharma- ceutical interventions, s. 4.

154

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Tabell 4.3 Vaccinationstäckning i EU, Storbritannien och USA samt i de nordiska länderna, 31 mars 2021. Andel av den totala befolkningen

Område

Första dosen

Fullvaccinerade

Storbritannien

46 %

6,7 %

USA

33 %

19,5 %

EU

12 %

5,0 %

 

 

 

Finland

16 %

1,6 %

Norge

13 %

5,5 %

 

 

 

Danmark

12 %

6,0 %

Sverige

10 %

4,1 %

Källa: Our world in Data. Anm. Det kan variera hur många doser begreppet fullvaccinerade omfattar beroende på typ av vaccin.

Vid utgången av 2021 låg Sverige (69 procent) strax över genom- snittet i EU för andelen av befolkningen som var fullvaccinerade. Övriga nordiska länder hade då en högre andel fullvaccinerade. I figur 4.1. redovisas andelen fullvaccinerade per land samt genom- snittet för EU, sorterat efter högst andel. Statistiken utgår från andelen av hela befolkningen och inte en avgränsad åldersgrupp. Även EES-länderna Island och Norge hade vid denna tid en högre andel som var fullvaccinerade än Sverige (76 respektive 72 procent).

155

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

Figur 4.1 Andel av den totala befolkningen som är fullvaccinerade, redovisat efter land, 31 december 2021

Portugal Malta Spanien Irland Danmark Belgien Italien Finland Frankrike Tyskland Österrike

Sverige 69% Cypern

EU 68%

Lettland

Grekland

Litauen

Nederländerna

Tjeckien

Estland

Ungern

Slovenien

Polen

Kroatien

Slovakien

Rumänien

Bulgarien

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Källa: Our world in Data. Anm. Det kan variera hur många doser begreppet fullvaccinerade omfattar beroende på typ av vaccin.

I statistiken tas dock inte hänsyn till att befolkningssammansätt- ningen, och därmed förutsättningarna för vaccinationen, skiljer sig åt mellan länderna. Sett till de nordiska länderna skiljer sig de socio- ekonomiska förutsättningarna åt. Sverige har högst andel utrikes födda, 20 procent, att jämföra med Finland som har lägst andel, 8 pro- cent. Det skiljer sig också åt mellan vilken typ av invandring länderna har haft – från vilka länder invandringen kommer och orsakerna till invandringen. Sverige, tillsammans med Finland, har även lägst köp- kraftsjusterad medianinkomst. Sverige har samtidigt, tillsammans med Norge, högst andel individer med eftergymnasial utbildning – cirka 40 procent i befolkningen 15–64 år. Åldersstrukturen är där- emot relativt lika mellan de fyra nordiska länderna.66

66SWECO underlagspromemoria (2023). Nordisk jämförelse socioekonomi.

156

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Skillnaderna i socioekonomiska strukturer, tillsammans med län- dernas skilda hälso- och sjukvårdssystem, innebär olika förutsätt- ningar för vaccinationen. Ytterligare en faktor som kan påverka ut- fallet för vaccinationen är de olika restriktionerna som länderna har haft under pandemin. Fler eller mer påtagliga restriktioner skulle kunna ge en högre vilja att vaccinera sig. Utfallet kan också skilja sig åt beroende på vilken tidpunkt och dos jämförelserna görs utifrån. Exempelvis har det lyfts fram inom denna utredning att Sverige fortsatt varit mest aktivt med att rekommendera två doser per år till personer 80 år och äldre. Sammantaget gör detta att det inte utan vidare undersökning går att dra slutsatser från jämförelser mellan länderna.

4.4.2I linje med målen

Vaccinationstäckningen har motsvarat de olika målnivåer som ingick i överenskommelserna mellan regeringen och SKR. Alla regioner nådde enligt SKR målet att ha vaccinerat minst 80 procent av per- soner över 65 år med minst en dos senast den 16 maj 2021.67 I augusti 2021 rapporterade SKR att samtliga regioner överträffat delmålen om vaccinationstäckning. Det var då 81 procent av befolkningen i Sverige över 18 år som hade fått en vaccindos och 65 procent som hade fått två doser.68 Vid ungefär samma tid, i slutet av augusti, rap- porterade EU-kommissionen att inom EU var 70 procent av den vuxna befolkningen fullvaccinerade (med en eller två doser beroende på rekommendationer och typ av vaccin).69 I SKR:s lägesrapport i februari 2022 rapporterades att 81 procent av befolkningen över 50 år vaccinerats med tre doser.70 Samtliga regioner har också vid alla tillfällen fått ersättning utbetalt enligt ”snabbhetspremien” som in- gått i överenskommelserna.71

Det bakomliggande syftet med vaccinationen var att minska all- varlig sjukdom och död till följd av covid-19. I figur 4.2 åskådliggörs å ena sidan utvecklingen av antalet nyinskrivna i slutenvården och å

67SKR (2021). Regionernas planering avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 6.

68SKR (2021). Regionernas planering avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 8.

69Europeiska rådet (2021). https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/coronavirus/covid-

19-research-and-vaccines/. Hämtat 2023-09-06.

70SKR (2022). Månadsrapport 2 2022: Regionernas arbete med vaccinering mot covid-19, Februari 2022 – enligt överenskommelsen om vaccinering mot covid-19.

71Uppgifter från Kammarkollegiet, inskickat 2023-04-21.

157

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

andra sidan utvecklingen av vaccinationstäckningen för dos 1–3. Efter det att vaccinationen inletts har antalet inskrivna i slutenvården och antalet avlidna med covid inte nått samma omfattning som när det var som högst, även om antalen återigen stigit framför allt under vintermånaderna.

Figur 4.2 Antalet nyinskrivna i slutenvården, inklusive intensivvårdsavdelningarna (IVA), med covid-19 som huvuddiagnos, antalet avlidna med covid-19 i hela befolkningen, respektive andel vaccinationstäckning för dos 1–3

Mars 2020 tom december 2022, dos 1 och dos 2: personer födda 2010 eller tidigare, dos 3 personer födda 2004 eller tidigare

3 000

Inskrivna

Avlidna

% vaccinerade dos 1

 

 

% vaccinerade dos 2

% vaccinerade dos 3

 

2 500

 

 

 

2 000

1 500

1 000

500

0

Mar Maj Jul

Sep Nov Jan Mar Maj Jul

Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov

2020

2021

2022

Källa: Folkhälsomyndigheten (andelen vaccinerade, sista veckan i respektive månad) och Socialstyrelsen (antalet inskrivna och avlidna).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

4.4.3En avtagande och delvis ojämn vaccinationstäckning

Inriktningen för vaccinationen har varit att uppnå en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad i befolkningen som möjligt. I för- hållande till den inriktningen finns vissa avvikelser.

Generellt syns en avtagande vaccinationstäckning, främst mellan dos 2 och 3. I figur 4.3 illustreras nivåerna på vaccinationstäckningen baserat på uppgifter om de åldersgrupper som har varit rekommen- derad att vaccinera sig med respektive dos.

158

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

I december 2022 är det 86 respektive 84 procent av befolkningen över 12 år som har tagit minst en respektive två doser vaccin. Det är lägre vaccinationstäckning för dos 3 – 67 procent av befolkningen över 18 år har tagit minst tre doser. Även om vaccinationstäckningen här jämförs mellan olika åldersgrupper skulle skillnaden troligen ha varit ännu större om även dos 1 och 2 utgått från gruppen 18 år och äldre, då barn och unga haft en lägre vaccinationstäckning.

Dos 4 och 5 rekommenderades till äldre personer och vissa andra riskgrupper. Bland personer över 65 år är det 82 procent respektive 64 procent som har tagit dos 4 respektive dos 5 i december 2022.72

Figur 4.3 Andel av befolkningen som är vaccinerade med respektive dos

December 2022, dos 1 och 2 personer födda 2010 eller tidigare, dos 3 personer födda 2004 eller tidigare och dos 4–5 personer födda 1957 eller tidigare

100%

90%

86%

84%

 

 

82%

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

 

 

 

67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

64%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Dos 1 (12+ år)

Dos 2 (12+ år)

Dos 3 (18+ år)

Dos 4 (65+ år)

Dos 5 (65+ år)

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Det är en något högre andel kvinnor än män som har vaccinerat sig, 87 procent bland kvinnorna och 85 procent bland männen som är

72Uppgifter från Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser- och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Hämtat 2023-01-13.

159

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

12 år och äldre har tagit minst en dos vid utgången av år 2022. Motsvarande siffror för dos 2 är 85 respektive 82 procent.73

I slutet av december 2020 inleddes en gemensam vaccinations- start inom EU. Beslutet om denna uppges ha kommit sent och inne- bar att planeringen behövde förändras både hos Folkhälsomyndig- heten och regionerna. Samtliga regioner hade möjlighet att inleda vaccinationen vecka 52 år 2020 och huvuddelen av regionerna påbör- jade vaccinationerna då. Nedan illustreras i vilken vecka minst 70 pro- cent av befolkningen 12 år och uppåt var vaccinerade med dos 1 i landets regioner. (Målnivån utgick däremot från befolkningen i åldern 18–65 år.) Inom en given vecka redovisas regionerna i bokstavsordning.

Tabell 4.4

När regionerna vaccinerat minst 70 procent av befolkningen

 

med minst en dos

 

Per region, andel av befolkningen 12 år och äldre

 

 

 

Vecka 2021

 

Region

27

 

Värmland

28

 

Dalarna

 

 

Gävleborg

 

 

Kalmar

 

 

Västernorrland

 

 

Örebro

29

 

Blekinge

 

 

Gotland

 

 

Halland

 

 

Jämtland

 

 

Norrbotten

 

 

Uppsala

 

 

Västerbotten

 

 

Östergötland

30

 

Södermanland

 

 

Västmanland

32

 

Jönköping

 

 

Kronoberg

 

 

Skåne

 

 

Västra Götaland

33

 

Stockholm

Källa: Folkhälsomyndigheten.

73Uppgifter från Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser- och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Hämtat 2023-01-13.

160

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Det har fortsatt funnits skillnader mellan regionernas vaccinations- täckning efter den inledande perioden. De regioner som jämfört med övriga regioner var sena med att nå en hög vaccinationstäckning enligt tabell 4.4, har också en jämförelsevis låg vaccinationsgrad vid utgången av år 2022. I figur 4.4 åskådliggörs dessa skillnader där vaccinationstäckningen per region redovisas sorterat efter högst andel. Vid utgången av år 2022 var det en variation mellan 62 procent (Skåne) och 75 procent (Gotland) av befolkningen över 18 år som fått minst tre doser vaccin. Genomsnittet i Sverige var då 67 procent.

Figur 4.4 Andel av befolkningen 18 år och äldre som har fått minst tre doser redovisat efter region, vecka 52 2022

Gotland

Värmland

Västerbotten

Kalmar

Norrbotten

Blekinge

Västernorrland

Östergötland

Uppsala

Halland

Dalarna

Örebro

Jämtland

Gävleborg

Jönköping

Södermanland

Västmanland

Sverige

Kronoberg

Västra Götaland

Stockholm

Skåne

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Källa: Folkhälsomyndigheten.

161

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

I jämförelse mellan december 2021 och december 2022 minskar skill- naderna mellan länens vaccinationstäckning för dos 3; regionerna med jämförelsevis låg vaccinationstäckning kommer därigenom i någon mån i kapp.74

Samma region kan omfatta både kommuner med hög och låg vac- cinationstäckning. De fem kommuner som har högst vaccinations- täckning för dos 3 i befolkningen 18 år eller äldre i december 2022 är Vadstena, Lomma, Hammarö, Mörbylånga och Borgholm. De fem kommuner som har lägst vaccinationstäckning för dos 3 är Botkyrka, Södertälje, Åstorp, Bjuv och Malmö. Skillnaden mellan högst och lägst vaccinationstäckning är över 35 procentenheter.75

Även i våra nordiska grannländer varierar vaccinationstäckningen över landet. Exempelvis hade Danmark vid utgången av år 2022 en variation mellan regionernas vaccinationstäckning för dos 3 från 59 procent (huvudstadsregionen) till 64 procent (Nordjylland) av hela befolkningen i respektive region.76

Utmaningen verkar således inte att ha varit att få en hög täckning, utan att uppnå en jämn täckningsgrad. I överenskommelserna och i andra dokument har det inte siffersatts vad som är en jämn vaccina- tionsgrad, men det är tydligt att vissa grupper har haft en lägre vaccinationstäckning. Folkhälsomyndighetens undersökningar visar på att vaccinationstäckningen varierar med nedanstående faktorer:

ålder

födelseland

inkomst

utbildningsgrad.

Täckningen är, oavsett ålder, högst bland personer födda i Sverige. I juni 2021 var det i åldersgruppen 40 år och äldre 81 procent av per- soner födda i Sverige, 63 procent bland personer födda i Europa,

74Uppgifter från Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser- och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Hämtat 2023-01-13.

75Uppgifter från Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser- och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Hämtat 2023-01-13.

76Uppgifter från Statens Serum Institut. https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download- fil-med-vaccinationsdata. Hämtat 2023-09-06.

162

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

samt 49 procent bland personer födda i övriga världen som fått minst en dos vaccin. Bland samtliga, oavsett födelseland, stiger andelen som är vaccinerade med stigande ålder. Det finns också ett samband mellan inkomstnivå och täckningsgrad, oavsett födelseland.77

Barn 12–18 år har lägst vaccinationstäckning. Vid utgången av 2022 är det 51 procent i åldersgruppen 12–15 år som har tagit två doser; motsvarande siffra för åldersgruppen 16–17 år är 73 procent.78

Även andra undersökningar79 visar på samma påverkansfaktorer som listades ovan och under utredningens intervjuer har flera lyft att vaccinationen mot covid-19 innebär motsvarande utmaningar som inom folkhälsoarbetet i stort. Statistikmyndigheten SCB har i en undersökning visat på att i områden med lågt valdeltagande är det också en låg vaccinationstäckning.80

Mönstret är liknande i andra länder. Internationella studier har visat på skillnader både i vaccinacceptans och faktisk vaccination bero- ende av socioekonomi. Exempelvis har en dansk studie visat på låg vaccinationsgrad bland yngre personer, invandrare eller anhöriga till invandrare, individer med låg utbildningsnivå och med låg inkomst samt bland de med genomgången covid-19-infektion och de som aldrig PCR-testat sig. Skillnaderna var större bland de yngre ålders- grupperna. Norska studier visar på skillnader i vaccinationstäckning utifrån utbildning, inkomst och ursprungsland.81

Genom tilläggsöverenskommelsen från september 2021 sattes fokus på att uppnå en jämn vaccinationstäckning. Samtliga regioner har i intervjuer med denna utredning beskrivit insatser som de har vidtagit för att öka vaccinationstäckningen och nå ut till grupper med en lägre vaccinationstäckning. Regionernas åtgärder har också löpande redo- visats genom SKR:s och länsstyrelsernas rapporter. Utöver det har

77Uppgift från Folkhälsomyndigheten, Vaccinationstäckning utifrån inkomstnivå, utbildnings- grad, och födelseland per v. 25 2021, inskickat 2023-03-08.

78Uppgifter från Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser- och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/. Hämtat 2023-01-13.

79Se till exempel Alderling, M., Albin, M., Ahlbom, A., Alfredsson, L., Bodin, T., Fors, S., Lyström, J. & Selander, J. (2022). Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper och Myndig- heten för vård- och omsorgsanalys (2022). Riktade vaccinationsinsatser Lärdomar från regio- nernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19.

80Statistikmyndigheten SCB (2021). https://www.scb.se/hitta-statistik/ redaktionellt/samband-mellan-vaccintackning-och-valdeltagande/. Hämtat 2023-02-28

81SWECO underlagspromemoria (2023). Nordisk jämförelse av vaccinationen mot covid-19 Underlagsrapport till S 2022:17 Utredning om en utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19.

163

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys beskrivit regionernas insatser.82

Insatserna som regionerna har genomfört för att nå ut till mål- gruppen utlandsfödda framför allt i socioekonomiskt svaga områden, verkar ha haft betydelse. Åtminstone ökar vaccinationstäckningen i gruppen födda utanför Europa hösten 2021. I figur 4.5. åskådliggörs utvecklingen över tid i de olika regionerna. Regionerna är sorterade efter vaccinationstäckningen vid första mättillfället. I juni 2021 är det tämligen stora skillnader i gruppen personer 20 år och äldre födda utanför Europa jämfört med genomsnittet i Sverige och mellan länen. Vaccinationstäckningen varierar då mellan länen från 23 (Gotland) till 42 procent (Uppsala) för dos 1. Genomsnittet för befolkningen 12 år och äldre i Sverige är samtidigt 53 procent. Under hösten 2021 minskar skillnaderna såväl mellan länen som i förhållande till genom- snittet för hela befolkningen 12 år och äldre.

82Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2022). Riktade vaccinationsinsatser Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19.

164

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Figur 4.5 Ackumulerad andel vaccinerade med minst dos 1

Personer 20 år och äldre födda utanför Europa samt genomsnittet för befolkningen 12 år och äldre i hela Sverige*, i vecka 25 och vecka 39 2021

Genomsnitt Sverige* Uppsala Stockholm Örebro Östergötland Södermanland Västerbotten Halland Västmanland Gävleborg Dalarna Kalmar Blekinge Västernorrland Värmland Skåne Jönköping Norrbotten Jämtland Kronoberg

Västra Götaland Gotland

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 

 

 

 

v 25 2021

 

 

v 39 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten.

När det gäller gruppen födda i Europa men utanför Sverige är mönst- ret något annorlunda. Avståndet är inte lika stort till genomsnittet för Sverige; i vecka 25 2021 är vaccinationstäckningen i flera län högre i gruppen födda i Europa än genomsnittet för Sverige.83 Grupperna födda i Europa och födda i övriga världen är dock breda och skill- naderna i sammansättningen mellan olika län har betydelse för utfallet.

83Uppgifter från Folkhälsomyndigheten, inskickat 2023-03-08.

165

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

4.5Vaccinationstäckningen i de prioriterade grupperna

Nedan beskrivs vaccinationstäckningen i de grupper som priori- terades i de första faserna.

4.5.1Personer 65 år och uppåt

Generellt sett har det varit en god vaccinationstäckning bland per- soner inom särskilda boenden och med hemtjänst samt övriga äldre från 65 år och uppåt. Vid inledningen av år 2023 var det över 95 pro- cent inom dessa grupper som tagit dos 1 och 2. Vid samma tid var det 86 respektive 84 procent i befolkningen 12 år och äldre som hade tagit dos 1 och 2 i befolkningen.

Folkhälsomyndigheten har följt upp och redovisat vaccinations- täckningen bland äldre över 65 år per särskild prioriteringsgrupp vid flera tillfällen. Vaccinationstäckningen varierar mellan de äldre grup- perna, men skillnaderna mellan grupperna är betydligt lägre vid de första doserna. Äldre inom särskilda boenden och personer 80 år och äldre har högre vaccinationstäckning. Gruppen personer med hem- tjänst har lägst vaccinationstäckning; som mest skiljer det över 15 procentenheter vid dos 5.

Vaccinationstäckningen minskar för varje dos i grupperna, främst när det gäller de senare doserna och främst när det gäller hemtjänst. Förvisso har hemtjänsttagarna vid dos 4 en vaccinationstäckning på 80 procent, men det innebär en minskning med 15 procentenheter jämfört med dos 1. I figur 4.6 redovisas vaccinationstäckningen per dos och prioriterad äldregrupp.

166

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Figur 4.6 Andel vaccinerade per dos i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65–79 år, vecka 2 2023

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 1

 

 

Dos 2

 

 

Dos 3

 

 

Dos 4

 

 

Dos 5

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

40%

30%

20%

10%

0%

SÄBO (65+)

Hemtjänst (65+)

Övriga (80+)

Övriga (65-79)

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Samtliga regioner nådde målnivån om att ha vaccinerat minst 80 pro- cent av den äldre befolkningen senast 16 maj 2021. Det är också jämförelsevis små skillnader i vaccinationstäckning mellan regio- nerna. Skillnaderna är mindre ju tidigare dos det är – för den första dosen är skillnaden under fem procentenheter. I figur 4.7 åskådlig- görs vaccinationstäckningen för dos 3 bland personer 65 år och äldre med hemtjänst, sorterat efter högst vaccinationstäckning vid första mättillfället. Jämfört mellan utgången av 2021 och 2022 minskar skill- naderna mellan länen – de som har lägre vaccinationstäckning kom- mer därmed i någon mån i kapp.

167

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

Figur 4.7 Ackumulerad andel personer med hemtjänst (65+ år) som fått minst dos 3 per region, vecka 51 2021 och vecka 2 2023

Dalarna

Kalmar Värmland Västerbotten Jönköping Norrbotten Halland Gotland Östergötland Kronoberg Blekinge Jämtland Västernorrland Uppsala Södermanland Västmanland Västra Götaland Örebro Gävleborg Stockholm Skåne

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 

 

 

 

v 51 2021

 

 

v 2 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Utredningen har med konsultstöd ställt vaccinationstäckningen per kommun för dos 3 i december 2021 inom särskilda boenden, respek- tive inom hemtjänst, i relation till gruppen yngre äldre (65–79 år).84 Figur 4.8 och figur 4.9 visar på att det finns kommuner som har be- tydligt högre vaccinationstäckning inom särskilda boenden och bland hemtjänsttagarna än i gruppen yngre äldre. Figurerna visar också på att det finns kommuner som har en betydligt lägre vaccinationstäck- ning i dessa två högst prioriterade grupper jämfört med gruppen yngre äldre. Variationen är stor mellan kommunerna. Utredningen har där- för gjort ett mindre stickprov (11 kommuner) och intervjuat både kommuner som ligger jämförelsevis högt och lågt för att undersöka om det finns indikationer på systematiska skillnader vad gäller hur arbetet har organiserats och när det har inletts.

84SWECO underlagspromemoria (2023). Kommunal jämförelse vaccinationstäckning dos 3 i särskilda grupper.

168

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Figur 4.8

 

100%

 

 

 

 

90%

 

vaccinerade

80%

 

70%

 

 

 

.Andel

60%

 

50%

 

(65+)

 

 

 

SÄBO

40%

 

 

 

 

30%

 

 

20%

 

 

10%

 

 

 

 

10%

Andelen vaccinerade med dos 3 inom särskilda boende

iförhållande till övriga äldre 65–79 år per kommun. December 2021. Obs bruten skala

SÄBO låg

SÄBO hög, övriga låg

Båda höga

Mittenkategori

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 

 

Övriga (65-79). Andel vaccinerade

 

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten, bearbetning av SWECO.

Figur 4.9

 

100%

 

 

 

 

95%

 

vaccinerade

90%

 

80%

 

 

85%

 

. Andel

75%

 

(65+)

70%

 

Hemtjänst

 

65%

 

 

 

 

60%

 

 

55%

 

 

50%

 

 

 

 

50%

Andelen vaccinerade med dos 3 bland hemtjänsttagare

iförhållande till övriga äldre 65–79 år per kommun. December 2021. Obs bruten skala

 

 

 

 

 

 

 

Båda låga

 

 

 

 

 

 

 

 

HT hög, övriga låg

 

 

 

 

 

 

 

HT låg, övriga hög

 

 

 

 

 

 

 

Båda höga

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittenkategori

 

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

 

 

 

Övriga (65-79). Andel vaccinerade

 

 

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten, bearbetning av SWECO.

169

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

I detta mindre stickprov finns det vissa skillnader i arbetssätten mel- lan kommunerna, men i huvudsak har de intervjuade verksamheterna kommit i gång med information och vaccination vid samma tid- punkt. Det går inte heller utifrån denna begränsade undersökning att finna några entydiga skillnader i hur arbetet har organiserats som skulle förklara skillnaderna i vaccinationstäckningen. Förklaringen till skillnaderna i de undersökta kommunerna får snarare sökas i andra omständigheter, till exempel i vilka andra informationsinsatser som genomförts inom kommunen och länet.

För den tidpunkt som utredningen har utgått från, december 2021, kan utredningen också konstatera att registreringen av vaccinationen kan ha påverkat statistiken i stickprovet. De intervjuade verksam- heterna har ofta inte haft kännedom om vaccinationstäckningen för respektive kommun eller verksamhet. De verksamheter som enligt statistiken har haft en låg vaccinationstäckning uppger dock att det har varit enstaka individer inom dessa som inte har velat vaccinera sig. Det verkar således som statistiken från detta tillfälle visar på en lägre vaccinationstäckning än den faktiska. I flera kommuner har det varit ett delat ansvar mellan kommun och region för registreringen i det nationella vaccinationsregistret. Exempelvis har man använt en pappersblankett av hälsodeklarationen som underlag mellan region och kommun för ordination och utförd vaccination samt även för registreringen i det nationella vaccinationsregistret. Det skulle kunna ge upphov till felkällor och eftersläpningar i registreringen. Brister och eftersläpningar i den andra källan – registreringen av särskilda bo- enden och individer med hemtjänst – skulle också kunna vara en för- klaring. Utredningen har dock inte gått vidare med att undersöka vad det är som förklarar att uppgifterna i det begränsade stickprovet inte verkar stämma vid detta tillfälle.

4.5.2Vård- och omsorgspersonal

Delar av vård- och omsorgspersonalen ingick i de tidigt prioriterade grupperna för vaccination. Dos 1 och 2 gavs under inledningen av 2021. Från och med oktober 2021 rekommenderade Folkhälsomyn- digheten även en tredje dos av vaccin till personal inom särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende. I många regioner har även vårdpersonal på sjukhus inkluderats då de i stor

170

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

utsträckning vaccinerades tidigt under 2021 och man ville undvika sjukskrivningar för att ha tillräcklig bemanning.85 Senare, i november 2021, rekommenderade Folkhälsomyndigheten en tredje dos till hela befolkningen.

Folkhälsomyndigheten har följt upp vaccinationstäckningen bland vård- och omsorgspersonalen vid tre tillfällen: juni 2021, december 2021 och april 2022. Statistiken vad gäller yrke och typ av arbetsplats baseras på uppgifter som uppdateras mindre frekvent, vilket kan på- verka tillförlitligheten i den. Exempelvis sker uppdateringen av register över yrken och arbetsplatser vartannat år.

Generellt sett har det varit en god vaccinationstäckning bland vård- och omsorgspersonal för dos 1 och 2. Inledande undersök- ningar av vaccinationsacceptansen i januari och februari 2021 visar också på en tämligen positiv inställning till vaccinationen; cirka

80procent har vaccinerat sig eller tänker vaccinera sig. Bland de van- ligaste skälen till att tacka nej är att man vill avvakta eller har en oro för biverkningar.86

I april 2022 hade 90 procent av alla som arbetar som vård- och omsorgspersonal fått minst en dos vaccin mot covid-19. Andelen vård- och omsorgspersonal som var vaccinerad med två doser var to- talt 88 procent och 67 procent hade även fått en tredje dos. Vid den tiden var det 56 procent som hade fått dos 3 i befolkningen 18–69 år.87

Vaccinationstäckningen har varierat mellan typ av vård- och om- sorgsform och dos. I figur 4.10 visas vaccinationstäckningen för vård- personalen inom de prioriterade verksamheterna för de tre doser som rekommenderades till dessa. Vaccinationstäckningen minskar mellan de olika doserna i samtliga grupper, framför allt mellan dos 2 och 3. Vaccinationstäckningen är som störst inom den somatiska slutenvård som har en högre vaccinationstäckning än befolkningen i stort. Andelen bland personalen inom hemtjänst och LSS-verksamheter ligger på ungefär samma andel som befolkningen generellt; vid upp- följningen i december 2021 låg den precis under.88 Mönstret är

85Folkhälsomyndigheten Vaccinationstäckning bland vårdpersonal per 15 december 2021, inskickat 2023-03-08.

86Folkhälsomyndigheten (2021). Acceptans för vaccination mot covid-19 bland personal inom äldreboende och hemtjänst och uppgifter från Kommunals medlemspanel, inskickat 2023-03-22.

87Uppgifter från Folkhälsomyndigheten Vaccinationstäckning bland vårdpersonal per 6 april 2022, inskickat 2023-03-08.

88Uppgifter från Folkhälsomyndigheten Vaccinationstäckning bland vårdpersonal per

15 december 2021 respektive per 6 april 2022, inskickat 2023-03-08.

171

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

detsamma oavsett dos och det är störst skillnader mellan den soma- tiska slutenvården och övriga verksamheter för dos 3.

Figur 4.10 Täckning per dos bland vårdpersonal 18–67 år inom SÄBO, hemtjänst, LSS-insatser och på sjukhus, 6 april 2022

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 1

 

Dos 2

 

Dos 3

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

SÄBO

Hemtjänst

LSS

Somatiska slutenvården

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Skillnaderna mellan verksamhetstyperna kvarstår även när jämförel- sen görs utifrån specifik yrkeskategori. Exempelvis i april 2022 var det 85 procent av sjuksköterskorna inom den somatiska sluten- vården som hade tagit dos 3, att jämföra med 79 procent inom sär- skilda boenden och LSS-verksamheter samt med 81 procent inom hemtjänst. Sett till kategorin undersköterskor och vårdbiträden, det vill säga de största personalkategorierna, var det i april 2022 inom särskilda boenden 63 procent, inom LSS-insatser 54 procent och inom hemtjänsten 53 procent som har tagit dos 3.89 Kategorin underskö- terskor och vårdbiträden är samtidigt en bred kategori där det vid tiden för pandemin inte fanns en gemensam definition av utbild- ningsbakgrunden.

89Uppgifter från Folkhälsomyndigheten Vaccinationstäckning bland vårdpersonal per 6 april 2022, inskickat 2023-03-08.

172

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

I sammanhanget är det intressant att nämna att skillnaderna i vaccinationstäckning i förhållande till födda inom eller utanför Norden är mindre markanta inom äldreomsorg, hemsjukvård med mera än inom andra yrkesgrupper såsom byggsektorn, enligt en undersökning från Region Stockholm.90

Skillnaderna i vaccinationstäckning mellan olika län är tämligen stora mellan mättillfällena, som mest över 30 procentenheter för dos 3 inom den somatiska slutenvården i december 2021. Att skillnaden är så stor för just denna grupp vid detta tillfälle kan dock troligen för- klaras av att regionerna valt att inkludera den somatiska slutenvården olika tidigt i omgång 3. Det är minst skillnader i vaccinationstäck- ningen mellan länen för dos 1, då är skillnaden mellan 10 och 15 pro- centenheter, undantaget den somatiska slutenvården där det är lägre skillnader mellan regionerna.

De regionala skillnaderna minskar mellan december 2021 och april 2022 för dos 1 och dos 2, men inte för dos 3. Det är dock flera län med jämförelsevis låga siffror för dos 3 som lyckas öka vaccina- tionstäckningen som mest, men det är inte entydigt så.

Överlag är det samma län som har en jämförelsevis hög respektive låg vaccinationstäckning, oavsett dos och typ av verksamhet. Vissa skillnader kan dock ses mellan typ av verksamhet, några regioner ligger till exempel jämförelsevis högt i vaccinationstäckning inom hemtjänst jämfört med inom särskilda boenden eller omvänt.

4.5.3Personer med sjukdomar eller tillstånd med risk för allvarligt sjukdomsförlopp

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att identifiera de grupper av indi- vider i åldern 18–67 år som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och har också haft i uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera samman- ställningen av dessa grupper.91 Bakgrunden till uppdraget var att identifiera de grupper som kunde anses ha särskilt behov av skydd genom att tillfälligt avstå från arbete utanför hemmet och därmed vara i behov av ekonomisk ersättning från staten.

90Alderling, M., Albin, M., Ahlbom, A., Alfredsson, L., Bodin, T., Fors, S., Lyström, J. & Selander, J. (2022). Vaccination mot covid-19 i olika yrkesgrupper.

91Regeringsbeslut 2020-04-14, dnr S2020/03163/FS (delvis) och regeringsbeslut 2021-01-28, dnr S2021/00825 (delvis).

173

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

Socialstyrelsen lämnade flera delredovisningar av uppdraget och successivt, fram till delrapporten som lämnades i april 2021, utökades och justerades grupperna som omfattades. Sammanlagt bedömde Socialstyrelsen att cirka 670 000 unika individer tillhörde någon risk- grupp som kan avgränsas med hjälp av diagnoskoder. Utöver det till- kommer personer med riskfaktor utifrån graviditet eller fetma.92 Listan omfattade slutligen över 18 sjukdomar och tillstånd, som bland annat inkluderade vissa cancersjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. 93

Som beskrevs tidigare har regioner i huvudsak använt generell information för att nå ut till de medicinska riskgrupperna, vilket verkar ha inneburit att regionerna nått fram till flertalet. Vaccinationstäck- ningen har vid det tillfälle som Socialstyrelsen genomförde en uppfölj- ning varit högre för dem som tillhör en riskgrupp än för befolk- ningen i övrigt i samma ålderskategori. Figur 4.11 visar också på samma mönster i utvecklingen av antalet inlagda i slutenvården med covid-19 som huvuddiagnos både totalt i befolkningen och för de medicinska riskgrupperna.

92Socialstyrelsen (2021). Delredovisning av uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19 (S2021/00825 delvis), s. 6.

93Se Socialstyrelsen (2021). Slutredovisning av regeringsuppdrag om risk för särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, s. 14 f.

174

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Figur 4.11 Antalet inlagda inom slutenvården inklusive IVA, med covid-19 som huvuddiagnos. Totalt respektive medicinska riskgrupper, mars 2020–december 2022

1 200

Samtliga

 

Medicinsk riskgrupp

 

1000

800

600

400

200

0

Mar Maj Jul

Sep Nov Jan Mar Maj Jul

Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov

2020

2021

2022

Källa: Socialstyrelsen. Anm. Medicinska riskgrupper inkluderade sjukdomshistorik för de patienter som var mellan 18–59 år 2019.

I juli 2021 var 70 procent fullständigt vaccinerade med två doser i befolkningen 18–67 år som tillhörde minst en riskgrupp. Det var inga könsskillnader i vaccinationstäckningen. Vid samma tidpunkt var

40procent fullständigt vaccinerade i hela befolkningen 18–67 år. Vac- cinationer till riskgrupperna hade dock inletts tidigare än till reste- rande grupper.

I juli 2021 var riskgrupperna med högst vaccinationstäckning: genomgången organtransplantation (87 procent), Downs syndrom (85 procent), hypertoni (81 procent), kronisk njursvikt (78 procent) och diabetes med komplikationer (77 procent).94

94Socialstyrelsen (2021). Delredovisning av uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19 (S2021/00825 delvis), s. 6.

175

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

För vissa riskgrupper har dock vaccinationstäckningen varit lägre. Oberoende av ålder är vaccinationstäckningen lägre i nedanstående riskgrupper (inom parentes andelen fullständigt vaccinerade i juli 2021):95

Kronisk leversjukdom (42 procent).

Bipolär sjukdom (42 procent).

Schizofreni (53 procent).

Intellektuell funktionsnedsättning (57 procent).

Immunbristsjukdom (63 procent).

Mätt som flest antal ovaccinerade individer är det grupperna hyper- toni, cancersjukdom, bipolär sjukdom, kronisk leversjukdom samt in- tellektuell funktionsnedsättning som har lägre vaccinationstäckning.

4.6Insatser för att nå en jämn täckning

Som beskrevs tidigare är målet med hälso- och sjukvården att befolk- ningen ska kunna ta del av vården på lika villkor. Folkhälsomyn- digheten har visat på att covid-19 har drabbat personer med sämre socioekonomiska förutsättningar i större utsträckning och samtidigt har vaccinationstäckning varierat utifrån socioekonomiska faktorer. Det understryker vikten av ett arbete i enlighet med överenskom- melsernas inriktning om en jämn vaccinationstäckning.

4.6.1Kunskap om effektiva arbetsmetoder finns

Folkhälsomyndigheten publicerade 2022 Metod för att förstå föränd- ringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja, Guide för regionalt och lokalt arbete baserad på WHO Europas Tailoring Immunization Programmes (TIP), pilotversion.

95Socialstyrelsen (2021). Delredovisning av uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera sammanställningen över de identifierade grupperna som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19 (S2021/00825 delvis), s. 6.

176

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Rapporten hänvisar till att forskning visar att acceptans för barn- vaccinationsprogrammet fördelas enligt nedanstående tre nivåer:96

De flesta accepterar vaccination (70–80 procent).

En del vaccinerar sina barn men har frågor och funderingar inför vaccinationen (20 procent).

Ytterst få är helt emot vaccination (1–5 procent).

I rapporten beskrivs de faser som arbetet för en ökad vaccinacceptans bör ha:

1.Kartläggning och analys.

2.Utveckling och implementering.

3.Uppföljning och utvärdering.

I steg 1 lyfts bland annat samverkan med relevanta aktörer fram. I detta steg kartläggs hindrande och främjande faktorer. I steg 2 är en väsentlig del att välja ut hindrade faktorer och utifrån det identi- fiera insatstyper och aktiviteter. I rapporten beskrivs också de om- råden som insatserna bör fokusera på utifrån beteendemodellen COM-B: förmåga, fysiska möjligheter och motivation. Checklistor för arbetet finns bilagda.

Även om rapporten publicerades först år 2022, byggde den på ett underlag från WHO, metoden TIP97, som har funnits sedan 2013. Lokalt har Region Stockholms Centrum för Epidemiologi och sam- hällsmedicin publicerat Strategier för att öka vaccinationstäckningen – en kunskapsöversikt.98 Det finns också liknande material publicerat internationellt, såsom Förbättra acceptansen och täckningen för covid- 19-vaccinationer i EU/EES99 från European Centre for Disease Pre- vention and Control (ECDC) och Covid-19 Vaccination Field

96Folkhälsomyndigheten (2022). Metod för att förstå förändringar i vaccinationstäckning och vaccinationsvilja, Guide för regionalt och lokalt arbete baserad på WHO Europas Tailoring Immunization Programmes (TIP), pilotversion, s. 10.

97Tailoring Immunization Programmes (TIP) – en metod som bygger på teorier om bete- enden. I TIP används beteendemodellen COM-B.

98Delilovic, S., Bergström A. & Hasson H. (2022). Strategier för att öka vaccinationstäckningen

– en kunskapsöversikt.

99European Centre for Disease Prevention and Control (2021). Förbättra acceptansen och täckningen för covid-19-vaccinationer i EU/EES.

177

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

Guide: 12 Strategies for Your Community100 från U.S. Department of Health and Human services.

4.6.2Varierande grad av systematik i de regionala analyserna

Regionerna har, med varierande grad av systematik, arbetat med att analysera, vidta åtgärder och följa upp insatserna. Några regioner har haft särskilda analysgrupper med uppdrag att följa vaccinationstäck- ningen. Andra regioner verkar mer löpande ha analyserat och tagit ställning till åtgärder. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys framför i sin rapport bland annat att det är problematiskt att få av regionerna började identifiera grupper med risk för låg vaccinations- täckning innan de fick tillgång till statistik på områdesnivå. I rap- porten framförs också att få regioner tog nytta av aktörer från civil- samhället i analysarbetet och att regionerna inte arbetat systematiskt med att följa upp och utvärdera insatserna.101

Som underlag för analyserna har några regioner tagit ut egna rap- porter på vaccinationstäckningen, medan det för någon region har varit avgörande att få del av underlaget från Folkhälsomyndigheten. Från och med augusti 2021 har Folkhälsomyndigheten en gång i månaden levererat uppgifter till regionerna om vaccinationstäckning per demografiska statistikområden (DeSo), det vill säga för geogra- fiska delområden i kommunerna. Genom DeSo-statistiken fick regio- nerna en tydlig koppling mellan vaccinationstäckning och geografiskt område. Statistiken har lämnats i Excel-format och har varit redovisad per kön och två ålderskategorier. I några län har länsstyrelsen hjälpt till att lägga över statistiken från Folkhälsomyndigheten på kartor för visualisering. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lyfter i sin rapport fram att flera regioner önskat mer detaljerad statistik, med tätare frekvens.102 Även SKR har i sin rapportering framhållit behovet av att underlaget lämnas med tätare intervaller och i presen- tabelt format,103 något som delvis bekräftas även av denna utrednings intervjuer.

100U.S. Department of Health and Human Services (2021). COVID-19 Vaccination Field Guide: 12 Strategies for Your Community.

101Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2022). Riktade vaccinationsinsatser Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19, s. 13f och 88.

102Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2022). Riktade vaccinationsinsatser Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccinationstäckning mot covid-19, s. 59.

103SKR (2021). Regionernas planering och genomförande avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 12, s. 20 f.

178

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

När det gäller de medicinska riskgrupperna har Socialstyrelsens uppföljning av vaccinationstäckningen endast varit på nationell nivå och regionerna har inte följt vaccinationstäckningen bland dessa grupper specifikt. En region har uppgett att de har följt upp på risk- gruppsnivå och en annan att regionen har påbörjat arbetet för att följa upp detta; övriga har inte gjort det. En sådan uppföljning skulle förutsätta att diagnosdata kan tas ut centralt och ställas i relation till vaccinationsdata. En utmaning för uppföljningen har också varit att identifiera grupperna via diagnoskoder eftersom de utpekade grup- perna varit breda och registrerade uppgifter om diagnoser inte alltid har stämt. ”Inte ens de tydligt avgränsade grupperna var enkla att följa upp”, framhöll en regionföreträdare.

4.6.3Mångfald av insatser för ökad vaccinationstäckning

På nationell nivå har Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Läke- medelsverket, MSB och Socialstyrelsen, utifrån respektive myndig- hets ansvarsområde, haft i uppdrag att genomföra nationella informa- tionsinsatser om vaccinationen mot covid-19 främst till allmänheten. I uppdraget ingick att myndigheterna särskilt skulle beakta behovet av informationsinsatser riktade till de grupper där vaccinationstäck- ningen är lägre för andra typer av vacciner.104 Folkhälsomyndigheten har också haft i uppdrag att genomföra en temavecka om vaccination mot covid-19.105

Folkhälsomyndighetens kommunikationsinsatser har utgått från en kommunikationsplan som tagits fram tillsammans med SKR, regionerna och 1177/Inera. Folkhälsomyndigheten och SKR:s grupp med kommunikationsdirektörer i regionerna har haft en samverkan i löpande frågor under vaccineringen mot covid-19. De nationella informationsinsatserna har genomförts via webben, tidningar, radio och TV samt sociala medier i text, bild och ljud. En del av materialet har funnits i lättläst format och/eller översatt till flera olika språk. Under perioden 1 juni 2020 till och med 31 december 2021 fanns också nationella telefonlinjen om covid-19 på flera språk. Ursprung- ligen var det Region Stockholms initiativ men den omvandlades till

104Regeringsbeslut 2020-12-17, dnr S2020/09553 (delvis).

105Regeringsbeslut 2021-12-22, dnr S2021/08237 (delvis).

179

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

en nationell linje. Folkhälsomyndigheten har även deltagit i person- liga möten under hösten 2021 på olika orter i landet.

Insatserna har haft fokus på när vaccination startar och på att för- klara och motivera prioriteringsordningen samt motivera till vaccina- tion. En del insatser har haft fokus på att bemöta desinformation.

I tillägg till myndigheternas insatser, ingick Länsstyrelsen Stock- holm en överenskommelse med Jernhusen och Apoteket om infor- mationsinsatser på landets järnvägsstationer.

Regionerna har haft en gemensam kommunikationsplan, men varje region har lagt upp sitt eget kommunikationsarbete. Regio- nernas information till de olika målgrupperna beskrevs tidigare. Samtliga regioner har också vidtagit andra åtgärder för att öka vac- cinationstäckningen; i tabell 4.5 beskrivs dessa översiktligt.

Insatserna har först och främst tagit sikte på ökad tillgänglighet genom utökade öppettider och genom att finnas tillgängliga på olika platser: köpcentrum, moskéer, vuxenutbildning i svenska för invand- rare (SFI), etcetera. Fokus för insatser har senare även varit på att öka förtroendet genom dialog via personer som har god kontakt med de olika grupperna.

När det gäller vård- och omsorgspersonalens tillgänglighet till vaccination har det varierat över landet om så kallade tröskelsänk- ande åtgärder för vaccinationen har tillämpats genom vaccination på arbetsplatserna och/eller på arbetstid. SKR uppmanade arbetsgivare i kommuner och regioner att diskutera vikten av att vaccinera sig samt att underlätta vaccinering av vård- och omsorgspersonal, genom att exempelvis kunna vaccinera sig på arbetstid och på arbetsplatsen.106 Enligt en undersökning som Kommunal har genomfört hade i feb- ruari 2021 ungefär hälften av de som besvarat medlemspanelen fått vaccinera sig på arbetstid. En annan undersökning som Kommunal har genomfört bland skyddsombuden i januari 2021 visar att mer än hälften av skyddsombuden inom äldreomsorgen uppger att perso- nalen har blivit erbjuden vaccination på arbetsplatsen, men frekvensen varierar mellan länen. Exempelvis var det 80 procent av skyddsom- buden i Västerbotten som svarade att vaccinationen har skett på arbetsplatsen medan motsvarande siffra i Stockholm var 26 procent.107

106SKR (2021). Regionernas planering och genomförande avseende vaccinering mot covid-19, delrapport 10.

107Uppgifter från Kommunal, inskickat 2023-03-22.

180

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

En av de största utmaningarna som lyfts fram till utredningen är att kunna ge en motbild till desinformation via sociala medier och information från andra kanaler i olika länder. Regionerna har arbetat med att sprida information via personer med stort förtroendekapital och genom att sprida fakta, exempelvis i personalgrupper. Vikten av nationellt, men också internationellt, arbete för att motverka des- informationen har betonats av regionföreträdarna.

I utredningens intervjuer framhålls också, inte minst från intresse- organisationer, att det för olika grupper funnits hinder för att kunna logga in och boka en vaccinationstid, till exempel via en applikation. Det förutsätter såväl uppkoppling som bank-id och därutöver be- höver individen ha kunskap för att hantera det. I intervjuerna har svårigheter beskrivits med att först motivera en person till vaccina- tion och sedan därefter passera nästa barriär genom att via e-legi- timation kunna boka en tid i en applikation. Drop-in-vaccination samt tillgången till telefonbokning har varit sätt att underlätta detta.

Tabell 4.5 Exempel på insatser för ökad vaccinationstäckning

Förmåga

Fysiska möjligheter

Motivation

Information på olika

Utökade öppettider på kvällar

Uppsökande vaccination inom

språk via telefon och

och helger.

psykiatrins verksamheter, SFI,

webbplats samt på film

 

kyrkor (motsvarande), Komvux,

och affischer.

 

frivilligverksamheter för

 

 

hemlösa och missbrukare,

 

 

kvinnojourer, bärplockar-

 

 

företag, etc.

Information med olika format och anpassning för personer med funk- tionsvariation.

Hjälp att boka in tid via informatörer eller tele- fon, drop-in-vaccination och förbokade tider.

Utökat antal vaccinplatser och mobila enheter, vid stora arbetsplatser, köpcentrum, etc.

Information via personer med stort förtroendekapital (hälso- informatörer, kulturduolor, religiösa ledare, etc.).

Spridande av fakta, bland annat genom webbinarier till vaccinationstveksam vård- och omsorgspersonal med möjlighet till dialog med smittskyddsläkare (eller motsvarande).

Gratis resa med kollek- tivtrafik och sjukresor till vaccinplatser.

Riktade utskick till de som ännu inte vaccinerat sig.

Källa: Intervjuer.

181

Vaccinationstäckning

SOU 2023:73

4.6.4Erfarenhetsdelning och utvärdering

I länsstyrelsernas uppdrag att bistå i arbetet med högre vaccinations- täckning ingick att sprida goda exempel på effektiva åtgärder för att nå en högre vaccinationstäckning. Dels har de lägesrapporter som länsstyrelserna tagit fram varit en grund för att sprida goda exempel, dels har erfarenhetsutbyte skett genom länsstyrelsernas nätverks- möten med deltagande från kommunerna.

SKR:s nätverk har också fungerat som ett forum för att inhämta erfarenheter från andra regioner och av SKR:s rapporter till reger- ingen framgår insatser som bedöms vara effektiva. SKR och Folk- hälsomyndigheten har organiserat ett antal seminarier tillsammans under pandemin för att sprida goda exempel.

Goda exempel går även att hämta internationellt. I en rapport från ECDC ingår goda exempel på insatser från de olika medlemslän- derna. Samtidigt betonar rapporten att det inte finns en insats som fungerar överallt, utan insatserna kan behöva anpassas på lokal nivå och efterhand.108

Coronakommissionen initierade Ett forskningsprogram om covid-19 i Sverige: Smittspridning, bekämpning och effekter på individer och sam- hälle. Inom detta forskningsprogram finns flera studier på gång när det gäller vaccination.109

Vaccin: Studien ska besvara frågeställningarna: 1) Vilka sociala och ekonomiska villkor och vilka personliga egenskaper påverkar benägenheten att vaccinera sig? 2) Vilka av dessa faktorer är kor- relerade med risken att bli smittad av covid-19? 3) Prioriterar privata och offentliga aktörer tidig vaccination för olika grupper på olika sätt och har privata nätverk betydelse för denna prioritering?

Kallelsebrev och vaccinationsviljan: Studie av effekten av indivi- duella kallelser på vaccinationstäckningen och allvarlig covid-19 i grupper med risk för svår sjukdom, inklusive låg socioekonomisk status, manligt kön samt kroniska sjukdomar eller funktionsned- sättningar.

Vaccinationsvilja och informationsflöden: Studie av om vaccina- tionsviljan är systematiskt relaterad till kultur och information.

108European Centre for Disease Prevention and Control (2021). Förbättra acceptansen och täckningen för covid-19-vaccinationer i EU/EES, s. 4.

109Etikprövningsnämnden 2022-11-27, dnr 2022-06118-02.

182

SOU 2023:73

Vaccinationstäckning

Biverkningsanmälningar och socioekonomi: Studie av huruvida anmälningar om biverkningar skiljer sig åt mellan olika grupper, till exempel man och kvinna, olika socioekonomiska grupper samt personer födda i olika länder.

Vaccinationsvilja och erfarenheter av narkolepsi: Studie av hur erfarenheten narkolepsi påverkat viljan att vaccinera sig mot covid-19.

Utöver dessa pågående studier bedriver Göteborgs universitet en studie om ojämlikhet i vaccinationstäckning. Göteborgs universitet har tidigare publicerat en studie av Region Uppsalas arbetssätt med kallelser till invånare som är 16–17 år. Barn och unga är en grupp som haft lägre vaccinationstäckning. Enligt artikeln visar fallstudien på att förbokade vaccinationstider har varit ett effektivt arbetssätt i den kontexten och har inneburit en ökad vaccinationstäckning.110

Även en annan studie visar på betydelsen av kallelser. En studie från Uppsala universitet, som jämfört sambandet mellan kognitiv för- måga och vaccinationsgrad, har visat att bland personer med högst kognitiv förmåga hade 80 procent vaccinerat sig inom 50 dagar. Bland de med lägst kognitiv förmåga tog det 180 dagar för att uppnå sam- ma vaccinationsgrad. Enligt studien var Region Uppsalas arbetssätt med kallelser ett effektivt sätt för att minska dessa skillnader mellan grupperna.111

Genom Vetenskapsrådet finns också beviljade medel för ett antal studier inriktade på vaccinernas säkerhet, effektivitet och optimala användningsområden.112

Denna utredning har hösten 2022 efterfrågat om regionerna ini- tierat egen forskning inom området, till exempel via sina regionala forsknings- och utvecklingsenheter, men det verkar inte ha påbörjats eller genomförts några regionalt initierade studier utöver studierna som hänvisats till tidigare från Region Stockholm.113

110Bonander, C., Ekman, M. & Jakobsson, N. (2022). Vacc