En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Delbetänkande av 2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor

Stockholm 2023

SOU 2023:6

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslagsbild: Yngve Gripple

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023

ISBN 978-91-525-0542-7 (tryck)

ISBN 978-91-525-0543-4 (pdf)

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 att tillkalla en särskild ut- redare med uppdrag att följa upp och se över vissa frågor med anled- ning av de nya skattereglerna för företagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2019 (dir. 2021:97).

Den 7 april 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 2022:28). Genom dessa utvidgades uppdraget bland annat till att även lämna förslag på hur reglerna i minimibeskattningsdirektivet ska genomföras i Sverige. Det är frågor som gäller minimibeskattnings- direktivet som behandlas i detta betänkande.

Till särskild utredare förordnades från och med den 1 november 2021 kammarrättslagmannen Anders Bengtsson.

Den 8 december 2021 förordnades som experter att biträda ut- redningen rättsliga experten Maria Andersson Berg, bankjuristen Richard Edlepil, kanslirådet Marina Ekenberg, rättssakkunniga Alicia Eklund, skattejuristen Ulrika Hansson, kanslirådet Henrik Hasslemark, skatteexperten Richard Hellenius, ekonomen Michael Lemdal, skatterådgivaren Peter Lindstrand, seniora redovisnings- experten Eva Sundberg och ämnesrådet Christian Thomann. Från och med den 5 maj 2022 förordnades associate partner Anja Hjelström att vara expert i utredningen. Från och med den 25 maj 2022 förordna- des docenten Spencer Bastani att vara expert i utredningen. Från och med den 1 augusti 2022 förordnades ämnesrådet Åsa K Andersson att vara expert i utredningen.

Som sakkunnig i utredningen förordnades från och med den 5 maj 2022 professorn David Kleist.

Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den

15 november 2021 kammarrättsassessorn Emma Annelund och kansli- rådet Pardis Nabavi. Från och med den 1 april 2022 anställdes kammar-

rättsassessorn Maria Sundberg och ekonomie doktor Martin Nordström som sekreterare i utredningen. Maria Sundberg entledigades från och med den 1 september 2022. Från och med den 1 juni 2022 anställdes kammarrättsassessorn Christine Lindström som sekreterare i utred- ningen.

Anders Bengtsson ansvarar som särskild utredare ensam för inne- hållet i betänkandet och därmed också för de brister som kan finnas. Det har utifrån materialets omfång och komplexitet och den tid som stått till förfogande inte varit möjligt att mer ingående diskutera alla tekniska frågor samlat i expertgruppen. Gruppens gemensamma arbete har i huvudsak fått inriktas på de mer principiella frågorna.

Arbetet har emellertid givet dessa förutsättningar bedrivits i nära samråd med sakkunnig och experter och betänkandet har därför av- fattats med användning av vi-form.

Utredningen, som antagit namnet 2021 års utredning om vissa in- ternationella företagsskattefrågor, överlämnar härmed delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6).

Till delbetänkandet bifogas ett särskilt yttrande.

Detta delbetänkande behandlar enbart den del av uppdraget som avser minimibeskattningsdirektivet. Det ursprungliga utrednings- direktivet och den del av tilläggsdirektivet som avser de riktade ränte- avdragsbegränsningsreglerna kommer att behandlas i det slutbetänk- ande som ska redovisas senast den 1 november 2023.

Stockholm i januari 2023

Anders Bengtsson

/Emma Annelund

/Christine Lindström

/Pardis Nabavi

/Martin Nordström

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

13

Sammanfattning ................................................................

15

Summary ..........................................................................

21

1

Författningsförslag.....................................................

27

1.1

Förslag till lag om tilläggsskatt (xxxx:xx) .............................

27

1.2Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

(2011:1244)............................................................................

102

2

Bakgrund................................................................

103

2.1

Inledning................................................................................

103

2.2

Internationellt samarbete .....................................................

103

2.3

Modellreglerna ......................................................................

103

2.4

Minimibeskattningsdirektivet ..............................................

105

2.5Hur förhåller sig direktivet och modellreglerna

 

till varandra? ..........................................................................

105

2.6

Implementering i andra länder .............................................

106

2.7

BEPS i tidigare svensk lagstiftning ......................................

107

5

Innehåll

SOU 2023:6

3

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster .....

109

3.1

Inledning ...............................................................................

109

3.2

En särskild lag om tilläggsskatt............................................

110

3.3

Vägval när det gäller systematik och terminologi...............

111

3.4

Förfarandereglerna ...............................................................

114

3.5

Avgränsningar.......................................................................

116

4

För vem ska lagen gälla ............................................

119

4.1

Inledning ...............................................................................

119

4.2

Lagens tillämpningsområde .................................................

119

 

4.2.1

Beloppsgräns .........................................................

119

 

4.2.2

Förändringar i koncernen .....................................

123

4.2.3Vem ska fullgöra skyldigheterna enligt lagen? .... 124

4.3

Undantagna enheter .............................................................

125

4.4

I vilken stat hör en enhet hemma? ......................................

129

 

4.4.1

Allmänt om reglerna .............................................

129

 

4.4.2

Andra enheter än delägarbeskattade enheter.......

130

 

4.4.3

Delägarbeskattade enheter....................................

132

 

4.4.4

Fasta driftställen....................................................

133

 

4.4.5

Enheter som hör hemma i flera stater..................

134

 

4.4.6

Enheter som flyttar under räkenskapsåret ..........

135

4.4.7En specialregel gällande huvudregeln för vissa

 

 

moderenheter ........................................................

136

 

4.4.8

Enheter som hör hemma i Sverige .......................

136

5

Beräkning av tilläggsskattebeloppet ...........................

139

5.1

Inledning ...............................................................................

139

5.2

Beräkning av tilläggsskattebeloppet ....................................

140

5.3

Beräkning av det justerade resultatet ..................................

141

 

5.3.1

Inledning................................................................

141

5.3.2Redovisningen som utgångspunkt

 

för resultatberäkningen.........................................

142

5.3.3

Poster som ska räknas av eller läggas till .............

144

6

SOU 2023:6

 

Innehåll

5.4 Beräkning av den justerade skattekostnaden.......................

145

5.4.1

Inledning ................................................................

145

5.4.2

Medräknade skatter ...............................................

146

5.4.3

Justeringar hänförlig till aktuell skatt...................

147

5.4.4

Justeringar hänförliga till uppskjuten skatt .........

147

5.4.5En alternativregel för att hantera uppskjuten

 

 

skatt vid förluster...................................................

149

5.5

Tilläggsskatt när det inte redovisas vinst.............................

150

6

Val, tillkommande tilläggsskattebelopp och justering

 

 

av skattekostnad......................................................

151

6.1

Inledning................................................................................

151

6.2

Val som avser resultat och skatt...........................................

152

6.3

Tillkommande tilläggsskattebelopp .....................................

154

6.4

Justering av skattekostnad....................................................

155

7

Undantag ...............................................................

157

7.1

Inledning................................................................................

157

7.2

Substansbelopp......................................................................

157

7.3

Undantag för verksamhet av begränsad betydelse..............

159

7.4

Undantag för internationell sjöfart......................................

160

8

En huvudregel och en kompletteringsregel

 

 

för tilläggsbeskattning ..............................................

161

8.1

Inledning................................................................................

161

8.2

Allmänt om reglerna .............................................................

161

8.3

Huvudregeln..........................................................................

162

8.4

Kompletteringsregeln ...........................................................

167

 

8.4.1

Allmänt om kompletteringsregeln .......................

167

8.4.2Utformning av justeringen enligt

kompletteringsregeln ............................................

171

8.4.3Fördelning av kompletterande tilläggsskatt

mellan svenska koncernenheter ............................

177

7

Innehåll

SOU 2023:6

8.5

Inledande fas av internationell verksamhet

......................... 179

9

Nationell tilläggsskatt...............................................

181

9.1

Inledning ...............................................................................

181

9.2

Allmänt om nationell tilläggsskatt ......................................

181

9.3Hur bör ett regelverk för nationell tilläggsskatt utformas?... 183

9.3.1

Krav på utformningen...........................................

183

9.3.2Vilka enheter bör omfattas av en nationell

 

tilläggsskatt? ..........................................................

186

9.3.3

Hur ska nationell tilläggsskatt beräknas? ............

187

9.3.4Vilka enheter bör vara skattesubjekt

för en nationell tilläggsskatt? ...............................

189

9.3.5Hur ska nationell tilläggsskatt deklareras

 

och när ska den tas ut?..........................................

191

9.3.6

Hantering av preskription ....................................

192

9.4Bör ett regelverk för nationell tilläggsskatt införas i Sverige?.. 193

9.4.1 Vilka skatteintäkter kan en nationell

 

tilläggsskatt förväntas generera? ..........................

194

9.4.2

Administrativ börda ..............................................

194

9.4.3En sköld mot internationell

 

 

tilläggsbeskattning ................................................

195

 

9.4.4

Ska en nationell tilläggsskatt införas? ..................

196

 

9.4.5

Alternativa lösningar.............................................

197

10

Särskilda enheter.....................................................

199

10.1

Inledning ...............................................................................

199

10.2

Handelsbolag och utländska motsvarigheter......................

200

 

10.2.1

Inledning................................................................

200

 

10.2.2

Definitioner ...........................................................

200

 

10.2.3

Hur ska det redovisade resultatet

 

 

 

från en delägarbeskattad enhet fördelas? .............

201

 

10.2.4

Det justerade resultatet och medräknade

 

 

 

skatter för en delägarbeskattad enhet som

 

 

 

är moderföretag.....................................................

202

10.2.5Ska svenska handelsbolag vara skattskyldiga

för tilläggsskatt? ....................................................

204

8

SOU 2023:6Innehåll

10.3

Fasta driftställen....................................................................

209

 

10.3.1

Inledning ................................................................

209

 

10.3.2

Skattskyldighet för tilläggsskatt ...........................

210

10.4

Investeringsenheter...............................................................

213

11

Förfarandet .............................................................

215

11.1

Inledning................................................................................

215

11.2

Bestämmelser i den nya lagen och vissa hänvisningar

 

 

till skatteförfarandelagen ......................................................

216

11.3

Beskattningsår .......................................................................

217

11.4

Skyldigheten att lämna tilläggsskatterapport ......................

217

 

11.4.1

Allmänt om reglerna..............................................

217

 

11.4.2 Vem ska lämna tilläggsskatterapport?..................

218

 

11.4.3 Vilka uppgifter ska lämnas? ..................................

220

 

11.4.4 Fastställda formulär ska användas ........................

223

 

11.4.5 När ska rapporten och anmälningar lämnas?.......

224

11.5

Administrativa bestämmelser gällande de val

 

 

som koncernen kan göra.......................................................

224

11.6

Registrering ...........................................................................

227

11.7

Deklaration ska ske genom en tilläggsskattedeklaration....

228

11.7.1Finns det behov av ett svenskt deklarationsförfarande?......................................... 228

11.7.2

Utformning av deklarationsförfarandet ...............

229

11.8 Beslut, omprövning och överklagande ................................

236

11.8.1

Beslut om tilläggsskatt ..........................................

236

11.8.2 När ska beslut fattas? ............................................

239

11.8.3 Beslut ska gälla omedelbart ...................................

240

11.8.4

Omprövning ..........................................................

241

11.8.5

Särskilt kvalificerad beslutsfattare ........................

242

11.8.6

Överklagande .........................................................

243

11.9 Ansvar för skatt och avgifter................................................

244

11.9.1 Delägare i ett handelsbolag ...................................

244

11.9.2

Företrädaransvar ....................................................

245

9

Innehåll

SOU 2023:6

11.10

Betalning ...............................................................................

247

11.11

Dokumentationsskyldighet .................................................

250

11.12

Revision

.................................................................................

250

11.13

Sanktioner .............................................................................

252

 

11.13.1

Direktivet och modellreglerna .............................

252

 

11.13.2

Sanktioner ska riktas mot svenska

 

 

 

koncernenheter eller en huvudenhet

 

 

 

för ett fast driftställe .............................................

253

 

11.13.3

Vilka sanktioner ska införas?................................

254

 

11.13.4

Förseningsavgift....................................................

255

 

11.13.5

Rapportavgift.........................................................

260

 

11.13.6

Skattetillägg ...........................................................

264

 

11.13.7

Befrielse från särskilda avgifter ............................

267

 

11.13.8

Beslut om särskilda avgifter..................................

268

11.14

Föreläggande.........................................................................

269

11.15

Vitesföreläggande .................................................................

270

11.16

Övriga bestämmelser om förfarandet .................................

271

12

Vårt arbete och återstående frågor .............................

277

12.1

Inledning ...............................................................................

277

12.2

Vårt arbete och förutsättningarna .......................................

277

 

12.2.1

Översättningsfrågor..............................................

280

12.3

Återstående frågor................................................................

281

13

Konsekvensanalys ....................................................

287

13.1

Inledning ...............................................................................

287

13.2

Problembeskrivning .............................................................

288

13.3

Företag som omfattas av regelverket ..................................

290

 

13.3.1

Offentligfinansiella effekter .................................

294

 

13.3.2

Effekter på regelbördan ........................................

298

 

13.3.3

Effekter för företagen

 

 

 

och konkurrensförhållanden ................................

302

 

13.3.4

Effekter för enskilda .............................................

305

10

SOU 2023:6

 

Innehåll

13.3.5

Effekter på sysselsättning .....................................

305

13.3.6

Dynamiska effekter ...............................................

307

13.3.7

Fördelningseffekter ...............................................

308

13.3.8

Effekter för Skatteverket ......................................

308

13.3.9Effekter för de allmänna

 

förvaltningsdomstolarna .......................................

309

 

13.3.10 Förslagets förenlighet med EU-rätten .................

310

14

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ................

311

14.1

Lagen (2023:XX) om tilläggsskatt .......................................

311

14.2

Skatteförfarandelagen (2011:1244) ......................................

312

15

Författningskommentar ............................................

313

15.1

Förslaget till lag om tilläggsskatt .........................................

313

15.2

Förslaget till lag om ändring av skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244)............................................................................

449

Särskilt yttrande ..............................................................

451

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2022:28 ...........................................

455

Bilaga 2

Jämförelsetabell.............................................................

463

11

Förkortningar

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

CFC

Controlled Foreign Company

 

 

IDKAL

Lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga

 

konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finan -

 

siella konton

Inclusive Framework

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

 

 

IFRS

International Financial Reporting Standards

IL

Inkomstskattelagen (1999:1229)

 

 

Minimibeskattningsdirektivet

Rådets direktiv (EU) 2022/2523 av den 14 december 2022

 

om säkerställande av en global minimiskattenivå för

 

multinationella koncerner och storskaliga nationella

 

koncerner i unionen

 

 

OECD:s kommentar

OECD (2022), Tax Challenges Arising from the Digitalisation

 

of the Economy – Commentary to the Global AntiBase Erosion

 

Model Rules (Pillar Two), OECD, Paris,

 

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-

 

the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-

 

model-rules-pillar-two-commentary.pdf

 

 

OECD:s modellavtal

OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on

 

Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing.

 

http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en

 

 

OECD:s modellregler

OECD (2021), Tax Challenges Arising from the Digitalisation

 

of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules

 

(Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris,

 

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-

 

the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-

 

model-rules-pillar-two.htm.

 

 

SFL

Skatteförfarandelagen (2011:1244)

 

 

13

Sammanfattning

Uppdraget

Vårt uppdrag är att implementera rådets direktiv (EU) 2022/2523 av den 14 december 2022 om säkerställande av en global minimiskatte- nivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella kon- cerner i unionen. Direktivet innehåller regler som ska säkerställa att intäkter hos företag som ingår i stora koncerner ska beskattas med minst 15 procent.

Endast stora koncerner där de ingående företagens sammantagna årliga intäkter uppgår till ett gränsbelopp om minst 750 miljoner euro ska omfattas av reglerna.

Vi ska införa direktivbestämmelserna i svensk lagstiftning och vi ska också föreslå de förfaranderegler som behövs. Vi ska utforma regler om nationell tilläggsskatt och föreslå om en sådan skatt ska införas eller inte.

Minimibeskattningsdirektivet är en följd av arbetet med BEPS genom det så kallade Inclusive Framework. Direktivet bygger på OECD:s modellregler.

En lag om tilläggsskatt

Vi föreslår att direktivets regler tas in i en särskild lag – lagen om tilläggsskatt. Lagförslaget innehåller såväl de materiella bestämmelserna som de processuella. Det finns processuella bestämmelser i direkti- vet, men i stor utsträckning har det lämnats till medlemsstaterna att utforma dessa. Vårt förslag innehåller direktivets förfaranderegler och därutöver de som vi utifrån ett nationellt perspektiv ansett nöd- vändiga.

Lagförslaget har tio kapitel. De mest centrala bestämmelserna hand- lar om hur tilläggsskattebeloppet ska beräknas (3 kap.) och vem som

15

Sammanfattning

SOU 2023:6

ska betala tilläggsskatten (6 kap.). Reglerna om vilken information som ska lämnas får stor betydelse för koncernernas kostnader (8 kap.).

I vårt uppdrag ligger att vi ska föreslå lagbestämmelser som är anpassade till svensk standard. Vi följer därför inte helt den struktur som finns i direktivet och vi har anpassat språkbruk och begrepp utifrån svenska förhållanden. Vi har förkortat där det varit möjligt och flyttat där vi ansett det lämpligt. I flera avseenden följer våra förslag ändå nära hur reglerna har utformats i direktivet. Det är kom- plicerade regler och det har inte alltid varit möjligt att skriva om be- stämmelserna, även om det utifrån strikt språkliga aspekter funnits skäl för det.

Som framgår nedan omfattar vårt förslag inte samtliga direktivets artiklar. En del av arbetet återstår att göra. Skälet är dels att tiden allmänt sett inte räckt till, dels att det internationella arbetet inte varit färdigt när vi avslutat vårt arbete.

Minimibeskattningssystemets grunddrag

Tilläggsskatt skiljer sig från inkomstskatt. Det finns inte en traditio- nell skattebas eller skattesats och det är inte bara de egna inkomsterna som en koncernenhet ska beskattas för. I stället kan en koncernenhet bli skyldig att betala tilläggsskatt om en annan koncernenhet någon- stans i världen är lågbeskattad.

Förenklat innebär systemet att tilläggsskatt beräknas genom att jämföra koncernens totala justerade intäkter och skattekostnader i varje stat.

För vem gäller lagen?

Den svenska lagen gäller bara för de koncernenheter som hör hemma i Sverige. Sådana enheter kan få betala tilläggsskatt, ska fullgöra de administrativa skyldigheter som följer av lagen och kan drabbas av sanktioner. De är skattesubjekt.

Lagens regler måste emellertid också i princip vara tillämpliga för alla koncernenheter som ingår i en koncern som omfattas av regel- verket, om det finns en svensk koncernenhet i koncernen. Lagen om tilläggsskatt måste därför utformas med förutsättningen att samtliga bestämmelser måste gå att tillämpa på de utländska enheter och före- teelser som är skatteobjekt.

16

SOU 2023:6

Sammanfattning

Beräkna tilläggsskattebeloppet

För varje stat beräknas om inkomsterna är lågbeskattade. De juste- rade resultaten respektive skattekostnaderna för enheterna i staten läggs samman och divideras. Den effektiva skattesats som beräknas med ledning av resultat och skattekostnad jämförs med minimiskatte- satsen 15 procent och blir avgörande för om inkomsterna i staten är lågbeskattade.

Det beräknas ett substansbelopp som tillgodoräknas koncernen. Betalar koncernen för låg skatt i staten även efter att substansbelop- pet beaktats beräknas ett tilläggsskattebelopp.

Beräkningen av det resultat som ska användas – det justerade re- sultatet – baseras på koncernredovisningsprinciper. Det första steget i beräkningen av tilläggsskattebeloppet är att justera redovisningen i den legala enheten till sådana redovisningsprinciper. Det finns flera regler och undantagsregler som anger vilka principer som ska eller får användas.

Det andra steget är att justera det resultat som redovisningen ger utifrån regler i lagen. Vissa poster ska läggas till eller ökas i förhåll- ande till koncernredovisningen, andra tas bort eller minskas.

Även i fråga om skattekostnad utgår beräkningen från koncern- redovisningen. Såväl aktuell skattekostnad som så kallad uppskjuten skatt beaktas för att skattekostnaden ska hänföras till rätt år. Vissa skatter beaktas (medräknade skatter), andra inte. Även här finns i direktivet ett stort antal justeringsregler, som tagits in i förslaget till lag om tilläggsskatt.

Regler om vem som ska betala tilläggsskatt

Det finns tre regler som är viktiga för att bestämma vilken koncern- enhet som ska betala tilläggsskatt.

Huvudregeln (Income Inclusion Rule) utgår från att ansvaret för att betala en koncernenhets tilläggsskattebelopp ska ligga så högt upp i koncernkedjan som möjligt – helst hos det yttersta ägarbolaget (moderföretaget).

För att tilläggsskattebeloppet ska betalas i möjligaste mån och av rätt subjekt finns särskilda regler för så kallade mellanliggande moder- enheter, moderbolag som inte är moderföretaget. Delägda moder-

17

Sammanfattning

SOU 2023:6

enheter erbjuder särskilda utmaningar och för dem finns också sär- skilda regler.

Delägarbeskattade enheter är skattesubjekt om de är moder- företag. Medlemsstaterna kan välja att göra andra delägarbeskattade enheter till skattesubjekt. Vi har valt att inte föreslå det.

Kompletteringsregeln (Undertaxed Profit Rule) ska säkerställa att lågbeskattade inkomster blir tilläggsbeskattade i fall då huvud- regeln inte kan tillämpas. Den bygger på att alla koncernenheter ska dela på ansvaret för att betala tilläggsskatt. Vår bedömning är att den kommer att tillämpas i få fall.

Reglerna om nationell tilläggsskatt ger den stat i vilken en låg- beskattad koncernenhet hör hemma en möjlighet att säkra att inget annat land tar upp skatt som tillhör staten genom tilläggsskattesyste- met. Varje stat får välja om den vill införa en nationell tilläggsskatt, men en sådan skatt måste uppfylla de villkor som generellt gäller för tilläggsskatt. Vi föreslår att det ska införas en nationell tilläggsskatt, men vi förutser inte att det kommer att ge några större skatteintäk- ter. Inte heller kommer den sammantagna administrativa bördan att öka påtagligt.

Den nationella tilläggsskatten i vårt förslag innebär i korthet att den svenska koncernenhet som ligger högst i ägarkedjan ska betala tilläggsskatt som är hänförlig till svenska koncernenheter, även om det finns koncernenheter i andra länder som ligger högre i ägarkedjan. Dessa länder blir skyldiga att avräkna den nationella tilläggsskatten (eller i vissa fall att helt avstå från att beräkna tilläggsskattelopp för svenska enheter).

Förfaranderegler

Minimibeskattningsdirektivet ger alla koncernenheter en mycket omfattande skyldighet att lämna information om enheten själv och även om alla andra enheter i koncernen. Enligt vårt förslag ska dessa skyldigheter fullgöras genom att det lämnas en tilläggsskatterapport. Skyldigheten finns hos den enskilda koncernenheten, men det finns regler som innebär möjlighet till gemensamt uppgiftslämnande i kon- cernen.

18

SOU 2023:6

Sammanfattning

Tilläggsskatterapporten kompletteras med ett, i jämförelse med övrig beskattning, starkt förenklat nationellt deklarationsförfarande. Skälet för förenklingarna är i huvudsak att tilläggsskatterapporten i stor utsträckning innebär att det inte behövs ett sedvanligt deklara- tionsförfarande.

I vårt förslag finns bland annat skillnader såvitt avser omprövnings- institutet och tidpunkter i förhållande till andra förfaranderegler för skatt.

Vi föreslår ett nytt sanktionssystem – rapportavgift. Vi är skyl- diga att ha sanktioner, men får utforma dessa mer fritt så länge de uppfyller direktivets kvalitativa krav.

Återstående arbete

Vi har arbetat under stor tidspress. Delar av det internationella arbe- tet har inte varit färdigt. Vi har inte kunnat lämna förslag i alla delar. En viktig fråga som vi inte kunnat behandla gäller safe harbours; undantagsregler som i praktiken kan innebära mycket omfattande lättnader för koncerner eller stater. Det finns emellertid flera andra frågor vi inte haft möjlighet att behandla. Dessa redovisas i ett sär- skilt kapitel.

Konsekvenser

Det är mycket svårt att bedöma vilka konsekvenser förslagen ger och Sverige har mycket begränsade möjligheter att anpassa reglerna i minimibeskattningsdirektivet. På förfarandeområdet finns dock stora möjligheter att anpassa reglerna.

En viktig utgångspunkt är hur många företag i Sverige som berörs. Vi bedömer att det finns 124 koncerner som omfattas av reglerna och där moderföretaget hör hemma i Sverige. Det finns 4 000 koncern- enheter i Sverige i sådana koncerner. Antalet svenska koncernenheter som tillhör koncerner där moderföretaget finns i utlandet uppgår till 8 000.

19

Sammanfattning

SOU 2023:6

Den offentligfinansiella effekten är osäker och beror i stor utsträck- ning på om andra stater inför en nationell tilläggsskatt. De admini- strativa kostnaderna för företagen blir höga. Framför allt handlar det om stora investeringar som måste göras i system och kunnande i ett inledande skede, men de löpande administrativa kostnaderna för företagen kommer också de att bli betydande. Även för Skatteverket handlar det om stora kostnader för att bygga upp en verksamhet för tilläggsskatt.

20

Summary

Remit

Our remit is to implement the Council Directive (EU) 2022/2523 of 14 December 2022 on ensuring a global minimum level of taxa- tion for multinational enterprise groups and large-scale domestic groups in the Union. The Directive contains rules to ensure that the income of enterprises belonging to multinational enterprise groups and large-scale domestic groups is taxed at least 15 percent.

Only multinational enterprise groups and large-scale domestic groups that meet the annual threshold of at least EUR 750 million of consolidated revenue will be subject to the rules.

Our remit is to introduce the provisions of the Directive into Swedish law and also to propose the procedural rules needed. We are to formulate rules on a qualified domestic minimum top-up tax and propose whether or not to introduce such a tax.

The Directive is a result of the work on base erosion and profit shifting (BEPS) through the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. The Directive is based on the OECD Model Rules.

An Act on top-up tax

We propose that the rules in the Directive be implemented in a separate Act – the Top-Up Tax Act. The draft act contains both the substantive and procedural provisions. While there are procedural provisions in the Directive, to a large extent it has been left up to the Member States to formulate these. Our proposal contains the Direc- tive’s procedural rules as well as those which we considered neces- sary from a domestic perspective.

21

Summary

SOU 2023:6

The draft act has ten chapters. The most central provisions con- cern the calculation of the top-up tax amount (Chapter 3) and who is to pay the top-up tax (Chapter 6). The rules on what information that must be provided will have a major impact on the costs of the groups affected (Chapter 8).

It lies within our remit to propose statutory provisions that have been adapted to Swedish standards. We therefore do not fully follow the structure of the Directive and we have adapted the language and concepts to Swedish conditions. We have shortened the provisions where possible and moved them where we have deemed it appro- priate. In many respects, however, our proposals closely follow how the rules are set out in the Directive. These are complex rules, and it has not always been possible to rewrite the provisions even where there are strictly semantic reasons for doing so.

As is apparent below, our proposal does not cover all the articles in the Directive. Part of the work remains to be done. The reason is in part that there has in general been insufficient time, and in part that the international work was not complete at the time we con- cluded our work.

Basic features of the minimum tax system

Top-up tax is different from income tax. There is no traditional tax base or tax rate, and it is not just a constituent entity’s own income that it will be taxed on. Instead, a constituent entity of a group may be subject to top-up tax if another constituent entity in the group somewhere in the world is low-taxed.

In simplified terms, the system means that top-up tax is calcu- lated by comparing the group’s total qualifying income and tax ex- penses in each jurisdiction.

Who does the Act apply to?

The Swedish Act applies only to those constituent entities that are located in Sweden. Such entities may be subject to top-up tax, must comply with the administrative obligations imposed by the Act, and may sustain penalties. They are taxable entities.

22

SOU 2023:6

Summary

However, the rules in the Act must in principle also apply to all constituent entities that are part of a group subject to the regulatory framework, if there is a Swedish constituent entity in the group. The Top-Up Tax Act must therefore be worded on the basis that all the provisions must be applicable to the foreign entities.

Computation of the top-up tax amount

Whether income is low-taxed is determined for each jurisdiction. The qualifying income or loss and the adjusted covered taxes, respect- ively for all the constituent entities in the jurisdiction shall be added together and divided. The effective tax rate, which is calculated based on the qualifying income or loss and adjusted covered taxes, is com- pared with the minimum tax rate of 15 percent and this determines whether the income in the jurisdiction is low-taxed.

A substance-based income exclusion amount is calculated and credited to the group. If the group is low-taxed in the jurisdiction, even after the substance-based income exclusion amount has been taken into account, a top-up tax amount is calculated.

The calculation of the income or loss to be used – the qualifying income or loss – is based on consolidated accounting principles. The first step in the calculation of the top-up tax amount is to adjust the financial statements in the legal entity to these accounting princi- ples. There are a number of rules and exemptions that specify which principles must or may be used.

The second step is to adjust the income or loss given by the financial statements based on the rules in the Act. Some items must be added or increased in relation to the consolidated financial state- ments; others are removed or reduced.

The calculation of adjusted covered taxes is also based on the consolidated financial statements. Both the current tax expense and deferred tax are taken into account so that the tax expense is attributed to the correct year. Some taxes are taken into account (covered taxes); others are not. Here too, the Directive contains a large number of adjustment rules which have been incorporated into the proposed Top-Up Tax Act.

23

Summary

SOU 2023:6

Rules on who is to pay top-up tax

There are three rules that are important in determining which con- stituent entity is to pay top-up tax.

According to the Income Inclusion Rule (IIR) the responsibility for payment of a constituent entity’s top-up tax amount lies as high up as possible in the ownership chain – preferably with the ultimate parent entity.

In certain circumstances, that obligation to apply the IIR should move down to other constituent entities of the MNE group located in the Union. Partially-owned parent entities present particular chal- lenges and there is also specific regulation for them.

Flow-through entities are taxable entities if they are ultimate parent entities. Member States may choose to make other flow- through entities tax subjects. We have chosen not to propose this.

The Undertaxed Profit Rule (UTPR), is intended to ensure that low-taxed income is subject to top-up tax in cases where the IIR cannot be applied. It is based on all constituent entities in a group sharing responsibility for paying top-up tax. Our assessment is that this rule will be applied in very few cases.

The rules on qualified domestic top-up tax give the jurisdiction in which a low-taxed constituent entity is located an opportunity to ensure that no other country collects taxes through the top-up tax system that belong to that country. Member States may elect to apply a domestic top-up tax system, but this system must fulfil the conditions that generally apply to top-up tax. We propose the intro- duction of a qualified domestic top-up tax, but we do not expect that it will generate any significant tax revenue. Nor will the overall ad- ministrative burden significantly increase.

In short, the qualified domestic top-up tax in our proposal means that the Swedish constituent entity that is the highest in the owner- ship chain must pay top-up tax attributable to Swedish constituent entities in the group, even if there are constituent entities in other countries that are higher up in the ownership chain. These countries will be obliged to credit the qualified domestic top-up tax (or in some cases to refrain entirely from calculating the top-up tax for Swedish entities).

24

SOU 2023:6

Summary

Procedural rules

The Directive imposes a very extensive obligation on all constituent entities in a group to provide information on the entity itself and also on all other entities in the group. According to our proposal, these obligations are fulfilled by submitting a top-up tax report. The obligation rests with the individual constituent entity, but there are rules that allow for joint reporting in the group.

The top-up tax report is supplemented by a considerably simpli- fied domestic filing procedure, in comparison with other taxation. The main reason for this simplification is that the top-up tax report largely implies that there is no need for the usual filing procedure.

Our proposal includes differences as regards the review institu- tion and timing in relation to other procedural tax rules.

We propose a new penalty system – a reporting charge. We are obliged to have penalties, but we may formulate them more freely as long as they meet the qualitative requirements in the Directive.

Work remaining

We have worked under great time pressure. Some of the international work has not been completed. We have not been able to submit proposals in every aspect. One important question that we have not been able to consider concerns safe harbours, that in practice can provide very substantial relief for groups or jurisdictions. However, there are many other questions that we have not had the opportunity to consider. These are listed in a separate chapter.

Impact assessment

It is very difficult to assess what consequences the proposals would have and Sweden has very limited scope for adapting the rules in the Minimum Tax Directive. However, in the procedural area, there is great room for adapting the rules.

An important starting point is how many enterprises in Sweden that are affected. We assess that there are 124 groups covered by the rules and where the ultimate parent entity is located in Sweden. There are 4 000 constituent entities in Sweden in groups of this kind.

25

Summary

SOU 2023:6

The number of Swedish constituent entities belonging to groups where the ultimate parent entity is located abroad amounts to 8 000.

The effect on public finances is uncertain and largely depends on whether other States introduce a qualified domestic top-up tax or not. The administrative costs for enterprises will be high. These relate in particular to the large investments which must be made in systems and know-how in the initial phase, but the running administrative costs for enterprises will also be substantial. The Swedish Tax Agency will also incur high costs for building up a system for handling top- up tax.

26

1 Författningsförslag

1.1Förslag till lag om tilläggsskatt (xxxx:xx)

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om tilläggsskatt.

Tilläggsskatt ska betalas till staten och behandlas som en statlig inkomstskatt.

2 § I lagen finns bestämmelser om

lagens innehåll och tillämpningsområde (1 kap.),

definitioner och förklaringar (2 kap.),

beräkning av tilläggsskattebeloppet (3 kap.),

val, tillkommande tilläggsskattebelopp och justering av skatte- kostnad (4 kap.),

undantag (5 kap.),

huvudregeln, kompletteringsregeln och nationell tilläggsskatt (6 kap.),

särskilda enheter (7 kap.),

deklaration, utredning och beslut (8 kap.),

särskilda avgifter (9 kap.), och

övriga delar av förfarandet (10 kap.).

1Jfr rådets direktiv (EU) 2022/2523 av den 14 december 2022 om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i unionen.

27

Författningsförslag

SOU 2023:6

Lagens tillämpningsområde

Vem ska fullgöra de skyldigheter som följer av lagen?

3 § Tilläggsskatt ska betalas av sådana koncernenheter som avses i

4§ och som är svenska koncernenheter eller moderenheter som om- fattas av en svensk huvudregel enligt 19 §. Sådana enheter ska även i övrigt fullgöra de skyldigheter som följer av lagen.

När det gäller ett fast driftställe ska betalningsskyldigheten och övriga skyldigheter fullgöras av huvudenheten.

Beloppsgräns

4 § Lagen gäller vid beräkning av tilläggsskattebelopp och för betal- ning av tilläggsskatt för koncernenheter som ingår i en koncern vars intäkter enligt moderföretagets koncernredovisning uppgår till minst 750 miljoner euro under minst två av de fyra räkenskapsår som före- går det år som prövas. Intäkter för enheter som är undantagna enligt 7–10 §§ ska räknas med.

Om ett eller flera av de fyra räkenskapsår som avses i första stycket är längre eller kortare än tolv månader ska beloppsgränsen som avses i det stycket justeras i motsvarande mån.

Förändringar i koncernen

5 § Om två eller flera koncerner har bildat en koncern under något av de närmast föregående fyra räkenskapsåren ska prövningen av om den nya koncernen uppfyller kriterierna i 4 § göras utifrån summan av intäkterna i de enskilda koncernredovisningarna.

Motsvarande ska gälla om en enhet som inte ingår i en koncern bildar en koncern med en annan enhet eller blir en del av en existe- rande koncern. För en enhet som inte har upprättat en koncernredo- visning ska intäkterna i årsredovisningen användas vid beräkningen.

6 § Om en koncern delas ska bedömningen av om de nya koncer- nerna uppfyller kriterierna i 4 § under det första räkenskapsår som avslutas efter delningen göras endast utifrån respektive koncerns in- täkter under det räkenskapsåret.

28

SOU 2023:6

Författningsförslag

Under det andra till fjärde räkenskapsåret som avslutas efter del- ningen ska kriterierna i 4 § anses vara uppfyllda om respektive ny koncerns intäkter uppgår till beloppsgränsen under minst två av de räkenskapsår som följer på delningen.

Undantagna enheter

7 § Lagen gäller inte för

1.myndighetsenheter,

2.internationella organisationer,

3.ideella organisationer,

4.investeringsfonder och fastighetsinvesteringsföretag som är moderföretag,

5.pensionsenheter, och

6.investmentföretag enligt 39 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229).

8 § Lagen gäller inte för en enhet som ägs till minst 95 procent av sitt värde av en eller flera sådana enheter som avses i 7 § 1–5, om

1.den ägda enheten uteslutande eller så gott som uteslutande be- driver verksamhet som består i att den innehar tillgångar eller inve- sterar medel till förmån för den eller de enheter som är undantagna, eller om

2.dess verksamhet helt understödjer verksamheten i dessa enheter.

9 § Lagen gäller heller inte för enheter som ägs till minst 85 pro- cent av sitt värde av en eller flera sådana enheter som avses i 7 § 1–5 om dess inkomst uteslutande eller så gott som uteslutande består av utdelningar, kapitalvinster eller kapitalförluster som inte ingår i det justerade resultatet enligt 3 kap. 12–13 §§.

10 § Vid tillämpningen av 8 och 9 §§ gäller följande:

1.De ägda enheterna är inte undantagna om de ägs av en invester- ingsenhet för pensioner.

2.Ett indirekt ägarförhållande jämställs med direkt ägande om samtliga enheter i ägarkedjan är undantagna enheter.

3.Med värde avses andel av aktiekapitalet eller motsvarande.

29

Författningsförslag

SOU 2023:6

11 § En rapporterande enhet kan välja att en enhet som avses i 8 eller 9 § inte ska utgöra en undantagen enhet.

I vilken stat hör en enhet hemma?

Andra enheter än delägarbeskattade enheter

12 § Andra enheter än delägarbeskattade enheter hör hemma i den stat där de är skattskyldiga för bolagsskatt enligt de regler som gäller i den staten. Detta gäller dock bara om den rättsliga grunden för skattskyldigheten är plats för företagsledning, etableringsort, regi- strering eller annan liknande omständighet.

Om en enhet inte är skattskyldig för bolagsskatt eller om det av annan anledning inte är möjligt att avgöra var en enhet hör hemma med ledning av de kriterier som anges i första stycket, ska enheten anses höra hemma i den stat där den bildades.

Delägarbeskattade enheter

13 § Delägarbeskattade enheter som är moderföretag eller är skyl- diga att tillämpa en huvudregel hör hemma i den stat där de bildades. Andra sådana enheter är statslösa.

Fasta driftställen

14 § Ett fast driftställe som avses i

1.7 kap. 17 § 1 hör hemma i den stat där det behandlas som ett fast driftställe och är skyldigt att betala skatt enligt ett tillämpligt skatteavtal,

2.7 kap. 17 § 2 hör hemma i den stat där det är skyldigt att betala skatt på nettobasis för sin verksamhet,

3.7 kap. 17 § 3 hör hemma i den stat där det fasta driftställets affärsverksamhet bedrivs från, och

4.7 kap. 17 § 4 ska behandlas som statslöst.

30

SOU 2023:6

Författningsförslag

Gemensamma bestämmelser

15 § Om en koncernenhet flyttar under räkenskapsåret ska frågan om var den hör hemma avgöras utifrån förhållandena vid räkenskaps- årets ingång.

16 § Hör en koncernenhet hemma i mer än en stat ska frågan om var enheten slutligt hör hemma avgöras med stöd av bestämmelserna i 17–18 §§.

17 § Om det finns ett tillämpligt skatteavtal mellan staterna hör enheten hemma i den stat där den har sin skatterättsliga hemvist en- ligt avtalet.

Även om det finns ett tillämpligt skatteavtal ska bestämmelserna i 18 § tillämpas om

1.avtalet anger att frågan om koncernenhetens skatterättsliga hemvist ska avgöras genom en ömsesidig överenskommelse mellan behöriga myndigheter och någon sådan överenskommelse inte har träffats, eller

2.avtalet inte innebär befrielse från dubbelbeskattning när en en- het har hemvist i båda avtalsslutande staterna.

18 § Om det inte finns något tillämpligt skatteavtal hör enheten hemma i den stat som påförde högst medräknade skatter under räken- skapsåret. Skatt som betalats enligt ett system för beskattning av kontrollerade utländska bolag ska inte beaktas.

Om skatten är lika hög i båda staterna, hör koncernenheten hemma i den stat där den har det högsta substansbeloppet enligt 5 kap. 2 §.

Om beloppet som avses i andra stycket är lika högt i båda staterna ska enheten bedömas vara statslös. Om enheten i ett sådant fall är ett moderföretag ska den i stället bedömas höra hemma i den stat där den bildades.

Utvidgad tillämpning av huvudregeln

19 § Om en moderenhet till följd av 17 eller 18 § hör hemma i en stat där den inte omfattas av en huvudregel, omfattas enheten av den andra statens huvudregel. Detta gäller dock inte om tillämpningen av en sådan regel är förbjuden enligt ett tillämpligt skatteavtal.

31

Författningsförslag

SOU 2023:6

2 kap. Definitioner och förklaringar

Var finns definitioner och förklaringar?

1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklar- ingar till hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och ut- tryck samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna paragrafer:

Allmänt erkänd redovisningsstandard i 20 § Armlängdsprincipen i 3 kap. 19 § tredje stycket Asymmetrisk vinst och förlust i utländsk valuta i 3 kap. 15 § Balansvärde i 5 kap. 5 §

Berättigat utdelningsskattessystem i 32 § Beskattningsår i 26 §

Bestämmande inflytande i 14 §

Betydande snedvridning av konkurrensen i 3 kap. 9 § Bokfört nettovärde av materiella tillgångar i 23 § Delägarbeskattad enhet i 7 kap. 2–3 §§

Delägd moderenhet i 13 § Effektiv skattesats i 25 § Enhet i 6 §

Fast driftställe i 7 kap. 17 § Fastighetsinvesteringsföretag i 7 kap. 29 § Godkänd redovisningsstandard i 21 § Huvudenhet i 7 kap. 18 §

Huvudregel för tilläggsskatt i 3 § Hör hemma i 1 kap. 12–18 §§

Icke kvalificerat imputationsbelopp i 29 § Icke kvalificerat skattetillgodohavande i 31 § Ideell organisation i 35 §

Internationell organisation i 34 § Investeringsenhet i 7 kap. 27 § Investeringsenhet för pensioner i 37 § Investeringsfond i 7 kap. 28 § Justerat resultat i 3 kap. 5 §

Justerad skattekostnad i 3 kap. 24–25 §§ Kompletteringsregel för tilläggsskatt i 4 § Koncern i 7 §

32

SOU 2023:6

Författningsförslag

Koncernenhet i 8 § Koncernredovisning i 19 § Kvalificerat skattetillgodohavande i 30 § Lågbeskattad koncernenhet i 42 § Lågbeskattad stat i 43 § Medräknade skatter i 3 kap. 26–28 §§ Mellanliggande moderenhet i 12 § Minimiskattesats i 27 §

Moderenhet i 11 §

Moderföretag i 10 § Myndighetsenhet i 33 § Nationell tilläggsskatt i 5 § Nettoskattekostnad i 3 kap. 11 §

Omvänd hybridenhet i 7 kap. 4 § andra stycket Pensionsenhet i 36 §

Portföljinnehav i 17 § Procentsats för tilläggsskatt i 24 § Rapporterande enhet i 39 § Räkenskapsår i 22 §

Skattetransparent enhet i 7 kap. 4 § första stycket Stat i 44 §

Särskild uppskjuten skattefordran i 4 kap. 13 § Svensk koncernenhet i 9 §

System för beskattning av kontrollerade utländska bolag i 28 § Särskilda avgifter i 41 §

Tillkommande tilläggsskattebelopp i 4 kap. 19–23 §§ Tilläggsskatt i 2 §

Tilläggsskattedeklaration i 40 § Tilläggsskatterapport i 38 § Undantagna utdelningar i 3 kap. 12 § Undantagen vinst och förlust i 3 kap. 13 § Undantagna enheter i 1 kap. 7–10 §§ Ägarenhet i 16 §

Ägarintresse i 15 § Överskjutande vinst i 18 §.

33

Författningsförslag

SOU 2023:6

Tilläggsskatt

Tilläggsskatt

2 § Med tilläggsskatt avses skatt som tas ut med stöd av en huvud- regel för tilläggsskatt, kompletteringsregel för tilläggsskatt eller enligt en regel om nationell tilläggsskatt.

Med tilläggsskatt avses även ett belopp som motsvarar skatte- effekten av ett vägrat avdrag vid annan beskattning om detta grundar sig på en tillämpning av en kompletteringsregel om tilläggsskatt.

Huvudregel för tilläggsskatt

3 § Med huvudregel för tilläggsskatt avses regler i en stat som inne- bär att moderenheter i en koncern beräknar och betalar sin andel av tilläggsskatten för lågbeskattade koncernenheter i koncernen. Reglerna ska vara likvärdiga med och administreras på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i denna lag.

Sådana regler uppfyller emellertid inte kriterierna för att vara en huvudregel för tilläggsskatt om staten som infört reglerna ger för- delar som är kopplade till dessa regler.

Kompletteringsregel för tilläggsskatt

4 § Med kompletteringsregel för tilläggsskatt avses regler i en stat som innebär att staten uppbär sin andel av kompletterande tilläggs- skatt för en koncern. Reglerna ska vara likvärdiga med och admini- streras på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i denna lag.

Sådana regler uppfyller emellertid inte kriterierna för att vara en kompletteringsregel för tilläggsskatt om staten som infört reglerna ger fördelar som är kopplade till dessa regler.

Nationell tilläggsskatt

5 § Med nationell tilläggsskatt avses regler om tilläggsskatt i en stat som tas ut av den statens koncernenheter på samma sätt och på mot- svarande grunder som avses i 3–4 §§.

34

SOU 2023:6

Författningsförslag

Sådana regler uppfyller emellertid inte kriterierna för att vara en nationell tilläggsskatt om staten som infört reglerna ger fördelar som är kopplade till dessa regler.

Koncern och enheter

Enhet

6 § Med enhet avses en juridisk person eller en annan juridisk kon- struktion som upprättar särskilda räkenskaper.

Koncern

7 § Med koncern avses

1.enheter som är förenade genom ägande eller kontroll i enlighet med den allmänt erkända redovisningsstandarden som gäller när moderföretaget upprättar koncernredovisning, inbegripet alla enheter som kan ha undantagits från moderföretagets koncernredovisning enbart på grund av sin ringa storlek, väsentlighet eller på grund av att den innehas för försäljning, eller

2.en enhet som har ett eller flera fasta driftställen, under förut- sättning att den inte ingår i en annan koncern i enlighet med vad som anges i 1.

Koncernenhet

8 § Med koncernenhet avses

1.en enhet som ingår i en koncern, eller

2.ett fast driftställe till en huvudenhet som ingår i en koncern som omfattar minst en enhet eller ett fast driftställe som inte hör hemma i moderföretagets stat.

Svensk koncernenhet

9 § Med svensk koncernenhet avses en koncernenhet som hör hemma i Sverige enligt bestämmelserna i 1 kap. 12–18 §§.

35

Författningsförslag

SOU 2023:6

Moderföretag

10 § Med moderföretag avses

1.en enhet som direkt eller indirekt har ett bestämmande inflyt- ande över en annan enhet och som inte direkt eller indirekt ägs av en annan enhet med ett bestämmande inflytande över den, eller

2.huvudenheten i en sådan koncern som avses i 7 § 2.

Moderenhet

11 § Med moderenhet avses

1.ett moderföretag som inte är en undantagen enhet,

2.en mellanliggande moderenhet, eller

3.en delägd moderenhet.

Mellanliggande moderenhet

12 § Med mellanliggande moderenhet avses en koncernenhet som direkt eller indirekt har ett ägarintresse i en annan koncernenhet i samma koncern och som inte räknas som ett moderföretag, en del- ägd moderenhet, ett fast driftställe eller en investeringsenhet.

Delägd moderenhet

13 § Med delägd moderenhet avses en koncernenhet som inte räk- nas som ett moderföretag, ett fast driftställe eller en investerings- enhet om följande förutsättningar är uppfyllda:

1.Mer än 20 procent av ägarintresset i dess vinst innehas direkt eller indirekt av en eller flera personer som inte är koncernenheter.

2.Koncernenheten har direkt eller indirekt ett ägarintresse i en annan koncernenhet.

36

SOU 2023:6

Författningsförslag

Ägande och kontroll

Bestämmande inflytande

14 § Med bestämmande inflytande avses ett ägarintresse i en enhet där den som innehar andelar är skyldig, eller skulle ha varit skyldig, att post för post konsolidera enhetens tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöden enligt en allmänt erkänd redovisnings- standard.

En huvudenhet anses ha bestämmande inflytande över sitt fasta driftställe.

Ägarintresse

15 § Med ägarintresse avses en rätt till en andel i enhetens eller det fasta driftställets vinst, eget kapital eller reserver som har sin grund i ägande eller vad som motsvarar ägande.

Ägarenhet

16 § Med ägarenhet avses en koncernenhet som direkt eller indirekt har ett ägarintresse i en annan koncernenhet i samma koncern.

Portföljinnehav

17 § Med portföljinnehav avses koncernens ägarintresse i en enhet om koncernen vid den tidpunkt då vinsten delas ut eller andelar av- yttras har rätt till mindre än tio procent av vinsten, kapitalet, reser- verna eller rösterna.

Redovisning, resultat och skatt

Överskjutande vinst

18 § Den överskjutande vinsten är den sammanlagda justerade netto- vinsten för enheterna i en stat minskat med ett substansbelopp be- räknat enligt 5 kap. 2–11 §§.

37

Författningsförslag

SOU 2023:6

Koncernredovisning

19 § Med koncernredovisning avses

1.en enhets redovisning som upprättats enligt en allmänt erkänd redovisningsstandard och där tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöden hos enheten och eventuella enheter som den har ett bestämmande inflytande över redovisas som en enda ekonomisk enhet,

2.den redovisning som en enhet i en koncern enligt 7 § 2 upp- rättar enligt en allmänt erkänd redovisningsstandard,

3.räkenskaper som upprättats av ett moderföretag, men inte i en- lighet med en allmänt erkänd redovisningsstandard, och som senare har justerats för att förhindra eventuell betydande snedvridning av konkurrensen, eller

4.om moderföretaget inte upprättar räkenskaper enligt 1, 2 eller 3, de räkenskaper som skulle ha upprättats om moderföretaget var skyl- dig att göra det enligt

a) en allmänt erkänd redovisningsstandard, eller

b) en annan redovisningsstandard och under förutsättning att räkenskaperna har justerats för att förhindra eventuell betydande sned- vridning av konkurrensen.

Allmänt erkänd redovisningsstandard

20 § Med en allmänt erkänd redovisningsstandard avses internatio- nella redovisningsstandarder (IFRS eller IFRS som antagits av unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder) och de allmänt erkända redovisningsprinci- perna i Australien, Brasilien, Kanada, medlemsstaterna i Europeiska unionen, staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Hongkong (Kina), Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Folkrepubliken Kina, Republiken Indien, Republiken Korea, Ryssland, Singapore, Schweiz, Förenade kungariket och Amerikas förenta stater.

38

SOU 2023:6

Författningsförslag

Godkänd redovisningsstandard

21 § Med en godkänd redovisningsstandard avses allmänt erkända redovisningsprinciper som är tillåtna av ett godkänt redovisnings- organ i den stat där enheten hör hemma.

Ett godkänt redovisningsorgan är det organ som har rättslig be- hörighet att föreskriva, fastställa eller godta redovisningsstandarder.

Räkenskapsår

22 § Med räkenskapsår avses den redovisningsperiod för vilken moderföretaget i en koncern upprättar sin koncernredovisning.

Om moderföretaget inte upprättar koncernredovisning avses i stället kalenderår.

Bokfört nettovärde av materiella tillgångar

23 § Med bokfört nettovärde av materiella tillgångar avses genom- snittet av de materiella tillgångarnas värde i årsredovisningen vid räkenskapsårets ingång och utgång efter att hänsyn tagits till ackumu- lerade avskrivningar, värdeminskningar och nedskrivningar.

Procentsats för tilläggsskatt

24 § Procentsatsen för tilläggsskatt är minimiskattesatsen minskat med koncernens effektiva skattesats för räkenskapsåret i den aktuella staten.

Effektiv skattesats

25 § Den effektiva skattesatsen motsvarar kvoten mellan de sam- manlagda justerade skattekostnaderna för koncernenheterna i en stat och den sammanlagda justerade nettovinsten för koncernenheterna i den staten.

Skattekostnader och justerad vinst som avser en koncernenhet som är en investeringsenhet ska inte räknas med.

39

Författningsförslag

SOU 2023:6

Beskattningsår

26 § Med beskattningsår avses det år som motsvarar moderföre- tagets räkenskapsår.

Minimiskattesats

27 § Minimiskattesatsen är 15 procent.

System för beskattning av kontrollerade utländska bolag

28 § Med system för beskattning av kontrollerade utländska bolag avses skatteregler som innebär att den som direkt eller indirekt äger andelar i en utländsk enhet eller ett fast driftställes huvudenhet är skattskyldig för sin andel av eller hela den utländska koncernenhetens inkomst, oavsett om den delas ut eller inte.

Icke kvalificerat imputationsbelopp

29 § Med icke kvalificerat imputationsbelopp avses ett imputations- belopp som inte är ett kvalificerat imputationsbelopp.

Ett imputationsbelopp finns när en skatt betalas av eller påförs en koncernenhet och skatten kan

1.återbetalas till den som faktiskt har rätt till utdelning från kon- cernenheten i samband med utdelningen eller under samma förut- sättningar avräknas mot en annan skatteskuld än den som avser så- dan utdelning, eller

2.återbetalas till det utdelande bolaget vid utdelning till en aktie- ägare.

Ett imputationsbelopp är kvalificerat om det gäller en skatt som ska beaktas enligt 3 kap. 26–28 §§ och skatten ska återbetalas till eller avräknas

1.i en annan stat än den i vilken den skatt som grundar rätt till avräkning påfördes,

2.av en mottagare av utdelningen som beskattas med en nominell skattesats som är lika med eller högre än minimiskattesatsen för ut- delning enligt den nationella lagstiftningen i den stat där den skatt som grundar rätt till imputationsbeloppet påfördes,

40

SOU 2023:6

Författningsförslag

3.av en fysisk person som faktiskt har rätt till utdelningen och har hemvist i den stat där den skatt som grundar rätt till imputations- beloppet påfördes och beskattas enligt en nominell skattesats som är lika med eller högre än den standardskattesats som är tillämplig på vanliga intäkter, eller

4.av en myndighetsenhet, en internationell organisation, en nationell ideell organisation, en pensionsenhet, en nationell investeringsenhet som inte ingår i koncernen eller i ett nationellt livförsäkringsbolag i den mån utdelningen erhålls i samband med nationell pensionsenhets- verksamhet och beskattas på liknande sätt som en utdelning som er- hålls av en pensionsenhet.

Vid tillämpningen av tredje stycket 4 gäller följande:

1.En ideell organisation eller pensionsenhet har sin hemvist i en stat om den har inrättats och förvaltas i den staten.

2.En investeringsenhet har sin hemvist i en stat om den har bildats och regleras i den staten.

3.Ett livförsäkringsbolag har sin hemvist i den stat där det hör hemma.

Kvalificerat skattetillgodohavande

30 § Med kvalificerat skattetillgodohavande avses

1.ett skattetillgodohavande som är utformat på ett sådant sätt att det ska betalas kontant eller motsvarande till en koncernenhet inom fyra år från den dag då koncernenheten har rätt att erhålla skatte- tillgodohavandet enligt lagstiftningen i den stat som beviljar detta, eller

2.om skattetillgodohavandet delvis återbetalas, den del av skatte- tillgodohavandet som ska betalas som en kontant betalning eller motsvarande till en koncernenhet inom fyra år från den dag då kon- cernenheten har rätt att erhålla det partiella skattetillgodohavandet.

Ett kvalificerat skattetillgodohavande ska inte omfatta något skatte- belopp som kan avräknas eller återbetalas på grundval av ett imputa- tionsbelopp enligt 29 §.

41

Författningsförslag

SOU 2023:6

Icke kvalificerat skattetillgodohavande

31 § Med icke kvalificerat skattetillgodohavande avses ett skatte- tillgodohavande som inte är ett kvalificerat skattetillgodohavande, men som är helt eller delvis återbetalningsbart.

Berättigat utdelningsskattessystem

32 § Med berättigat utdelningsskattesystem avses ett bolagsskatte- system som

1.leder till skatt på vinst endast när sådan vinst delas ut eller anses vara utdelad till aktieägarna, eller när företaget ådrar sig vissa andra kostnader än rörelsekostnader,

2.innebär att skatt tas ut utifrån en skattesats som är lika med eller högre än minimiskattesatsen, och

3.var i kraft senast den 1 juli 2021.

Särskilda subjekt

Myndighetsenhet

33 § Med myndighetsenhet avses staten Sverige, Sveriges riksdag, Sveriges regering, svenska regioner, svenska kommuner och till någon av dessa hörande organ, verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter som inte är aktiebolag.

Med myndighetsenhet avses också en enhet

1.som är en del av eller i sin helhet ägs av ett offentligt organ,

2.som inte bedriver handel eller näringsverksamhet och har som huvudsakligt ändamål att

a) fullgöra offentliga förvaltningsuppgifter, eller

b) förvalta eller investera det offentliga organets eller statens till- gångar genom att göra och inneha investeringar, förvalta tillgångar och bedriva därmed sammanhängande investeringsverksamhet till för- mån för det offentliga organets eller statens tillgångar,

3.som är redovisningsskyldig inför det offentliga organet för sitt övergripande resultat och som årligen rapporterar in uppgifter till detta, och

4.vars tillgångar tillfaller det offentliga organet vid upplösning och, om nettoinkomster fördelas, vars nettoinkomster endast tillgodo-

42

SOU 2023:6

Författningsförslag

görs det offentliga organet och ingen del av nettoinkomsterna för- delas till förmån för någon privatperson.

Internationell organisation

34 § Med internationell organisation avses en mellanstatlig eller över- statlig organisation

1.som har bildats enligt en överenskommelse mellan huvudsak- ligen stater,

2.som har en gällande överenskommelse om immunitet och privi- legier med den stat där organisationen är etablerad, och

3.vars inkomster enligt lag eller organisationens styrande doku- ment inte får gynna privatpersoner.

Med internationell organisation avses även en institution eller ett organ som ägs helt av en internationell organisation enligt första stycket.

Ideell organisation

35 § Med ideell organisation avses en enhet

1.som har etablerats och är verksam i den medlemsstat där den har hemvist

a) uteslutande för ändamål som avser religion, välgörenhet, veten- skap, konst, kultur, idrott, utbildning eller liknande ändamål, eller

b) som en yrkesorganisation, branschorganisation, handelskam- mare, arbetstagarorganisation, jord- eller trädgårdsbruksorganisation, medborgarorganisation eller en organisation som uteslutande verkar för att främja social välfärd,

2.vars inkomster i väsentlig mån är befriade från inkomstskatt i den stat där den har hemvist,

3.som inte har några ägare eller medlemmar med ägar- eller vinst- intressen när det gäller enhetens intäkter eller tillgångar,

4.vars intäkter eller tillgångar inte får delas ut till eller användas till förmån för en privatperson eller en enhet som inte är en välgören- hetsenhet, annat än

a) som en följd av att enheten fullföljer de ändamål som anges i 1, b) som betalning av skälig ersättning för utförda tjänster eller för

användning av egendom eller kapital, eller

43

Författningsförslag

SOU 2023:6

c)som betalning som motsvarar skäligt marknadsvärde för egen- dom som enheten har förvärvat, och

5. vars tillgångar vid dess avslutande, likvidation eller upplösning tillfaller eller återförs till en annan ideell organisation eller till det offentliga organet i staten där enheten har hemvist eller ett politiskt förvaltningsområde inom detta.

Första stycket omfattar dock inte en enhet som bedriver handel eller verksamhet som inte har direkt samband med de ändamål för vilka den etablerades.

Pensionsenhet

36 § Med pensionsenhet avses en enhet som är etablerad i en stat och vars verksamhet i staten uteslutande eller så gott som uteslutande består i att administrera eller tillhandahålla pensionsförmåner och kompletterande eller tillfälliga förmåner till enskilda i den staten.

Som ytterligare förutsättningar gäller att enheten är reglerad i den staten eller att förmånerna är tryggade.

Med pensionsenhet avses även en investeringsenhet för pensioner.

Investeringsenhet för pensioner

37 § Med investeringsenhet för pensioner avses en enhet vars verk- samhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att investera medel till förmån för pensionsenheter eller för att bedriva verksam- het som understödjer sådan verksamhet som bedrivs av en annan en- het i koncernen.

Förfarande och deklaration

Tilläggsskatterapport

38 § Med tilläggsskatterapport avses en sådan rapport som ska läm- nas enligt 8 kap. 2–11 §§.

44

SOU 2023:6

Författningsförslag

Rapporterande enhet

39 § Med rapporterande enhet avses en enhet som lämnar tilläggs- skatterapport.

Tilläggsskattedeklaration

40 § Med tilläggsskattedeklaration avses en sådan deklaration som ska lämnas enligt 8 kap. 12–14 §§.

Särskilda avgifter

41 § Med särskilda avgifter avses förseningsavgift, rapportavgift och skattetillägg.

Övrigt

Lågbeskattad koncernenhet

42 § Med lågbeskattad koncernenhet avses

1.en koncernenhet som hör hemma i en lågbeskattad stat, eller

2.en koncernenhet som är statslös och som har en justerad vinst och en effektiv skattesats som är lägre än minimiskattesatsen.

Lågbeskattad stat

43 § Med lågbeskattad stat avses när det gäller en koncern, en stat där koncernen har en justerad vinst och en effektiv skattesats som är lägre än minimiskattesatsen.

Stat

44 § Med stat avses stat eller jurisdiktion.

45

Författningsförslag

SOU 2023:6

3 kap. Beräkning av tilläggsskattebeloppet

Grundläggande bestämmelser om beräkning av tilläggsskattebelopp

Tilläggsskattebeloppet för en stat

1 § Tilläggsskattebeloppet för en stat är lika med koncernenheternas sammantagna överskjutande vinst multiplicerad med procentsatsen för tilläggsskatt för staten. Tillkommande tilläggsskattebelopp enligt 4 kap. 19–22 §§ ska läggas till och nationell tilläggsskatt ska dras ifrån enligt förutsättningar i 2 §.

Enheternas justerade resultat beräknas enligt 5–23 §§ och skatte- kostnaden beräknas enligt 24–37 §§.

2 § Tilläggsskattebeloppet för en utländsk stat ska minskas med nationell tilläggsskatt som ska betalas i den stat där enheten hör hemma.

Om den nationella tilläggsskatten för en medlemsstat i Europeiska unionen beräknats med utgångspunkt i IFRS eller IFRS som antagits av unionen i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002, alternativt moderföretagets allmänt erkända redovisningsstandard, ska något tilläggsskattebelopp inte beräknas.

Om nationell tilläggsskatt inte betalas inom fyra år efter utgången av det räkenskapsår då den förföll till betalning ska den nationella tilläggsskatten läggas till tilläggsskattebeloppet för staten, såsom till- kommande tilläggsskattebelopp enligt 4 kap. 20 §.

Tilläggsskattebeloppet för en koncernenhet

3 § Tilläggsskattebeloppet enligt 1–2 §§ ska fördelas på koncern- enheterna i staten utifrån hur stor andel enhetens justerade vinst är av den justerade vinsten för samtliga koncernenheter i den staten som redovisar justerad vinst. Ingen del av tilläggsskattebeloppet ska fördelas till koncernenheter som visar justerad förlust.

Om tilläggsskattebeloppet för staten består endast av tillkommande tilläggsskattebelopp enligt 4 kap. 19–22 §§ och det inte finns någon justerad vinst i staten under räkenskapsåret ska tilläggsskatten för- delas på koncernenheterna i staten utifrån deras justerade vinst under

46

SOU 2023:6

Författningsförslag

de räkenskapsår som omräkningen avser. Till en koncernenhet ska då hänföras vad som motsvarar dess andel av den totala vinsten i staten.

Statslösa koncernenheter

4 § För en statslös koncernenhet ska såväl den effektiva skattesatsen som tilläggsskattebeloppet beräknas separat.

Beräkning av det justerade resultatet

Grundläggande bestämmelse om det justerade resultatet

5 § En koncernenhets justerade resultat är det resultat som enheten skulle ha redovisat om den upprättat räkenskaper med ledning av de redovisningsprinciper som tillämpas i moderföretagets konsoliderade årsredovisning och justerat resultatet enligt 11–23 §§.

Det justerade resultatet ska beräknas utan hänsyn till elimineringar för koncerninterna transaktioner.

Moderföretaget upprättar inte koncernredovisning

6 § Om ett moderföretag inte upprättar koncernredovisning ska resultatet i stället beräknas utifrån den redovisning som skulle ha upp- rättats enligt en allmänt erkänd redovisningsstandard med motsvar- ande justeringar som anges i 5 §.

Resultatet får i stället beräknas utifrån en godkänd redovisnings- standard om resultatet justeras när det krävs för att skillnaderna i redovisningsprinciper inte ska leda till en betydande snedvridning av konkurrensen.

Moderföretaget upprättar inte koncernredovisning enligt en allmänt erkänd redovisningsstandard

7 § Om ett moderföretag inte upprättar sin koncernredovisning enligt en allmänt erkänd redovisningsstandard ska resultatet justeras så att det inte påverkas av de skillnader i redovisningsprinciper som finns mellan en sådan redovisningsstandard och den som moderföre-

47

Författningsförslag

SOU 2023:6

taget tillämpar, om det krävs för att skillnaderna inte ska leda till be- tydande snedvridning av konkurrensen.

Nationell tilläggsskatt

8 § För nationell tilläggsskatt får det justerade resultatet för kon- cernenheter i den staten fastställas i enlighet med en allmänt erkänd redovisningsstandard eller en godkänd redovisningsstandard som skil- jer sig från den som används i moderföretagets årsredovisning. I fråga om en godkänd redovisningsstandard gäller det bara under förutsätt- ning att resultatet justeras för att undvika en betydande snedvridning av konkurrensen.

Snedvridning av konkurrensen

9 § En betydande snedvridning av konkurrensen ska, vid tillämp- ningen av 6 § andra stycket samt 7 och 8 §§, anses uppstå om tillämp- ningen av en särskild princip eller ett särskilt förfarande enligt en uppsättning allmänt godtagbara redovisningsstandarder, vid en jäm- förelse med IFRS eller IFRS som antagits av unionen i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002, leder till sammantagna skillnader av- seende intäkter eller kostnader under ett räkenskapsår som uppgår till mer än 75 miljoner euro.

Alternativregel för beräkning av det justerade resultatet

10 § Beräkningen av det justerade resultatet enligt 5 § får i stället utgå från en annan allmänt erkänd redovisningsstandard eller en god- känd redovisningsstandard om

1.det inte är rimligt att bestämma resultatet med ledning av moder- företagets redovisningsprinciper,

2.enheten upprättar sina räkenskaper enligt dessa alternativa prin- ciper,

3.uppgifter i redovisningen är tillförlitliga, och

4.resultatet justeras om det i förhållande till resultatet enligt 5 § ger permanenta skillnader som överstiger en miljon euro till följd av tillämpningen av en redovisningsprincip eller en enskild redovisnings- standard.

48

SOU 2023:6

Författningsförslag

Nettoskattekostnad

11 § Resultatet ska justeras så att det inte påverkas av nettoskatte- kostnaderna.

Med nettoskattekostnaderna avses nettoposten av följande:

1.Aktuella och uppskjutna skatter som avser inkomstskatt, vilket innefattar inkomstskatter avseende inkomster som är undantagna vid beräkningen av det justerade resultatet.

2.Uppskjutna skattefordringar som är hänförliga till en förlust under året.

3.Upplupna kostnader som avser tilläggsskatt.

4.Upplupna kostnader som avser icke kvalificerat imputations- belopp.

Undantagna utdelningar

12 § Undantagna utdelningar ska inte tas med i det justerade resul- tatet.

Med undantagna utdelningar avses utdelning eller annan värde- överföring som har sin grund i ägarintressen om det inte är ett port- följinnehav och koncernenheten som uppbär utdelningen i ekono- misk mening har ägt andelarna mindre än ett år vid utdelning eller värdeöverföring.

En utdelning eller värdeöverföring är heller inte undantagen om den lämnas av en investeringsenhet och omfattas av ett val enligt 7 kap. 41 §.

Undantagen vinst eller förlust avseende ägarintressen

13 § Vinster och förluster som ingår i enhetens redovisade vinst eller förlust ska inte tas med i det justerade resultatet i följande fall:

1.Om de beror på ändringar i det verkliga värdet på ägarintresse som inte utgör ett portföljinnehav.

2.Om de avser ägarintresse som redovisas enligt kapitalandels- metoden.

3.Om de är vinst eller förlust vid avyttring av ett ägarintresse som inte utgör ett portföljinnehav.

49

Författningsförslag

SOU 2023:6

Omvärdering av materiella anläggningstillgångar

14 § Det redovisade resultatet ska justeras med ett belopp som motsvarar en redovisad värdeförändring på materiella anläggnings- tillgångar om

1.tillgången i redovisningen omvärderas till sitt verkliga värde,

2.värdeförändringen redovisas mot eget kapital, och

3.därefter inte påverkar resultaträkningen.

Asymmetrisk vinst eller förlust i utländsk valuta

15 § Resultatet ska justeras för vinst eller förlust i utländsk valuta för en koncernenhet vars funktionella valuta och beskattningsvaluta skiljer sig åt. Justering ska göras om vinsten eller förlusten

1.ingår i koncernenhetens beskattningsbara vinst eller förlust och är hänförlig till fluktuationer mellan den funktionella valutan och beskattningsvalutan,

2.ingår i koncernenhetens redovisade nettoresultat och är hän- förlig till fluktuationer mellan den funktionella valutan och beskatt- ningsvalutan,

3.ingår i koncernenhetens redovisade nettoresultat och är hän- förlig till fluktuationer mellan koncernenhetens tredje utländska valuta och den funktionella valutan, eller

4.kan hänföras till fluktuationer mellan en tredje utländsk valuta och beskattningsvalutan, oavsett om vinsten eller förlusten i en tredje utländsk valuta ingår i den beskattningsbara inkomsten eller inte.

Den funktionella valutan är den som används för att fastställa en- hetens redovisade resultat och beskattningsvalutan är den som an- vänds för att fastställa koncernenhetens beskattningsbara inkomst.

Mutor och böter

16 § Kostnader som enligt reglerna i den stat där koncernenheten eller moderföretaget hör hemma är olagliga, såsom mutor och olag- liga provisioner, ska inte tas med i det justerade resultatet.

Vad som sägs i första stycket gäller även för böter och sanktioner, om ett bötes- eller sanktionsbelopp som belastat resultatet för räken-

50

SOU 2023:6

Författningsförslag

skapsåret uppgår till vad som motsvarar 50 000 euro i koncernenhetens funktionella valuta.

Fel under tidigare perioder och byte av redovisningsprinciper

17 § Om fel som påverkat tidigare års redovisade resultat och som avser en post som ingår i det justerade resultatet har korrigerats ge- nom en justering direkt mot eget kapital ska det justerade resultatet ökas eller minskas med motsvarande den del av korrigeringsbeloppet som inte redovisats i resultaträkningen.

Detta gäller dock inte om en sådan korrigering av tidigare fel re- sulterat i en väsentlig minskning av en sådan skuld avseende med- räknade skatter som avses i 4 kap. 24 § andra stycket.

Vad som sägs i första stycket gäller också om en sådan korriger- ingspost som uppstått till följd av byte av redovisningsprinciper eller policy redovisats direkt mot eget kapital och den avser en post som ingår i det justerade resultatet.

Pensionskostnader

18 § Resultatet ska justeras så att det inte påverkas av en kostnad som avser förändring i värdet hos en pensionsskuld och motsvarande belopp inte överförts till en pensionsenhet under räkenskapsåret. Detta gäller dock bara för pension som tryggas genom överföring till en pensionsenhet.

Armlängdsprincipen

19 § Resultatet ska justeras enligt följande:

1.En transaktion mellan koncernenheter i olika stater ska redovisas till samma belopp hos båda enheterna och enligt armlängdsprincipen.

2.En förlust vid försäljning eller annan överföring av en tillgång mellan två koncernenheter i samma stat som inte redovisats enligt armlängdsprincipen ska justeras utifrån denna princip om förlusten ingår i det redovisade resultatet.

Armlängdsprincipen innebär i denna bestämmelse att en transak- tion mellan koncernenheter ska redovisas utifrån de villkor som skulle

51

Författningsförslag

SOU 2023:6

ha gällt mellan oberoende företag för motsvarande transaktion under jämförbara omständigheter.

Kvalificerade skattetillgodohavanden

20 § Kvalificerade skattetillgodohavanden ska tas upp som en in- täkt vid beräkningen av det justerade resultatet. Icke-kvalificerade skattetillgodohavanden ska inte tas upp som intäkt.

Finansieringskonstruktion

21 § Kostnader som är hänförliga till en finansieringskonstruktion genom vilken en eller flera koncernenheter ger tillgodohavanden till eller på annat sätt gör investeringar i en eller flera andra sådana kon- cernenheter (koncernintern finansieringskonstruktion) ska inte beaktas vid beräkningen av det justerade resultatet för en koncernenhet om

1.koncernenheten hör hemma i en lågbeskattad stat eller en stat som skulle ha varit det om kostnaden inte hade belastat koncern- enheten,

2.det rimligen kan bedömas att den koncerninterna finansierings- konstruktionen kommer att öka koncernhetens kostnader under den tid finansieringskonstruktionen tillämpas utan att detta leder till en motsvarande ökning av den beskattningsbara inkomsten för den koncernenhet som ger krediten, och

3.den motpart som ger krediten hör hemma i en stat som inte är en lågbeskattad stat eller skulle ha varit det om de intäkter som är förbundna med kreditkostnaden inte tillfallit motparten.

Försäkringsbolag

22 § Ett försäkringsbolag ska från beräkningen av det justerade re- sultatet dra av belopp som överförs till försäkringstagarna och som avser skatt som enheten betalar på avkastning till försäkringstagarna.

I det justerade resultatet ska ett försäkringsbolag ta med eventuell avkastning till försäkringstagarna som inte återspeglas i dess redovis- ning av nettovinst eller nettoförlust i den mån motsvarande ökning

52

SOU 2023:6

Författningsförslag

eller minskning av skulden till försäkringstagarna återspeglas i dess redovisning av nettovinst eller nettoförlust.

Övrigt primärkapital för kapitaltäckningsandamål

23 § Alla belopp som redovisas som en minskning av eget kapital och som är resultat av fördelning med avseende på ett instrument som emitterats av koncernenheten i enlighet med tillsyns- eller regler- ingskrav (övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål) ska be- handlas som en kostnad vid beräkningen av det justerade resultatet.

Alla belopp som redovisas som en ökning av det egna kapitalet och som är resultatet av utdelning som avser övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål ska ingå i beräkningen av det justerade re- sultatet för den enhet som innehar instrumentet.

Justerad skattekostnad för beräkning av den effektiva skattesatsen

Utgångspunkten för beräkningen av den justerade skattekostnaden

24 § Beräkningen av den justerade skattekostnaden ska utgå från den redovisning som används vid beräkning av det justerade resul- tatet enligt 5–9 §§. Den justerade skattekostnaden är summan av de redovisade aktuella skattekostnaderna efter justeringar, nettobeloppet av uppskjuten skatt efter justeringar (det uppskjutna skattejusterings- beloppet) samt nettoförändringen av skatter som redovisas direkt mot eget kapital till den del de hänför sig till intäkter eller kostnader som ingår i det justerade resultatet och som är föremål för skatt en- ligt lokala skatteregler.

Justeringsbestämmelser

25 § Vilka skatter som ska tas med vid beräkningen av den juste- rade skattekostnaden framgår av 26–28 §§. Vid beräkningen ska de redovisade aktuella skattekostnaderna justeras enligt 29–30 §§, och det uppskjuta skattejusteringsbeloppet bestämmas enligt 31–34 §§.

Vid beräkningen ska justering bara göras en gång även om flera bestämmelser skulle kunna gälla för samma skattebelopp.

53

Författningsförslag

SOU 2023:6

Medräknade skatter

26 § Vid beräkning av den justerade skattekostnaden ska följande skatter räknas med:

1.Skatt som redovisas i enhetens räkenskaper och som avser kon- cernenhetens intäkter eller vinster eller dess andel av intäkter eller vinster i annan koncernenhet som den har ett ägarintresse i.

2.Skatt på utdelad vinst och utdelning på vinstmedel som be- dömts ha delats ut samt skatt på andra kostnader än rörelsekostnader som tas ut enligt ett berättigat utdelningsskattesystem.

3.Skatt som påförs i stället för allmänt tillämplig bolagsskatt.

4.Skatt som tas ut med hänvisning till balanserade vinstmedel och eget kapital, vilket innefattar flerkomponentsskatter som baseras på intäkter och eget kapital.

27 § Vid beräkning av den justerade skattekostnaden ska följande skatter inte räknas med:

1.Tilläggsskatt.

2.Ett icke kvalificerat imputationsbelopp.

3.Skatter som betalas av ett försäkringsbolag i samband med av- kastning till försäkringstagare.

28 § Skatter som tagits med i enhetens redovisning och som avser nettovinst eller nettoförlust som är hänförlig till avyttring av mate- riella anläggningstillgångar ska, om koncernen valt att tillämpa bestäm- melsen i 4 kap. 9 §, inte räknas med i den justerade skattekostnaden för det år som valet görs.

Justeringar avseende aktuell skatt

29 § Till den aktuella skattekostnaden ska läggas skatt som ska räk- nas med enligt följande:

1.Skatt som redovisats som en kostnad som påverkar resultatet före skatt.

2.Skatt som avser uppskjutna skattefordringar som koncernen valt att hantera enligt 4 kap. 14 § första stycket.

3.Belopp som avser betalning under räkenskapsåret av skatt som tidigare år inte redovisats som skattekostnad för att skattesituationen då var osäker.

54

SOU 2023:6

Författningsförslag

4.Belopp som avser tillgodohavande eller återbetalning om det är ett kvalificerat skattetillgodohavande och beloppet har minskat den aktuella skattekostnaden i räkenskaperna.

30 § Den aktuella skattekostnaden ska minskas med följande:

1.Aktuell skattekostnad som avser intäkter som inte ingår i be- räkningen av det justerade resultatet.

2.Skattekostnad som avser tillgodohavande eller återbetalning om det är ett icke kvalificerat skattetillgodohavande och som inte har minskat den aktuella skattekostnaden i räkenskaperna.

3.Skatt som återbetalats till eller tillgodoräknats en koncernenhet, som inte behandlats som en justering av skattekostnaderna i räken- skaperna och som inte är ett kvalificerat skattetillgodohavande.

4.Aktuell skatt som är hänförlig till en osäker skattesituation.

5.Aktuella skattekostnader som inte förväntas bli betalda inom tre år från räkenskapsårets utgång.

Det uppskjutna skattejusteringsbeloppet

31 § Den nettopost som visar räkenskapsårets förändring i upp- skjutna skatteskulder och skattefordringar ska användas vid beräk- ningen av det uppskjutna skattejusteringsbeloppet om den är lika med eller lägre än minimiskattesatsen. Den ska justeras om den natio- nella skattesats som använts vid beräkningen är högre än minimi- skattesatsen. Nettoposten ska i sådana fall beräknas genom att skatten multipliceras med minimiskattesatsen.

Om en uppskjuten skattefordran avseende årets förlust inte redo- visats för att kriterierna för redovisning av fordran inte är uppfyllda, ska ett belopp som motsvarar den del av förlusten som inte redovisas som en fordran minska det uppskjutna skattejusteringsbeloppet.

32 § Om en uppskjuten skattefordran som är hänförlig till en kon- cernenhets justerade förlust har beräknats utifrån en skattesats som understiger minimiskattesatsen, får den i stället tas upp till det värde den har om den beräknas med ledning av minimiskattesatsen, om den som ska betala tilläggsskatt kan visa att den uppskjutna skatte- fordran är hänförlig till en justerad förlust.

55

Författningsförslag

SOU 2023:6

33 § Följande ska läggas till vid beräkningen:

1.Belopp som avser betalning av en uppskjuten skatteskuld som inte tillåtits påverka det justerade resultatet tidigare räkenskapsår men som betalats under det aktuella räkenskapsåret.

2.Belopp som avses i 34 § 2–4 som betalats under året.

34 § Följande ska tas bort vid beräkningen:

1.Skattekostnad som är hänförlig till poster som inte ingår i be- räkningen av det justerade resultatet.

2.Skatt som är hänförlig till en osäker skatteposition.

3.Skatt som avser utdelning från en koncernenhet.

4.Uppskjutna skatteskulder som avses i 4 kap. 18 § som koncer- nen enligt den bestämmelsen valt att inte ta med i det uppskjutna skattejusteringsbeloppet för räkenskapsåret.

5.Effekter som uppstår när värdet på en uppskjuten skatteford- ran justeras eller när principer för att ta upp en sådan fordran i räken- skaperna ändras.

6.Effekter som uppstår till följd av att den nationella skattesatsen ändras.

7.Skatteeffekter som uppstår till följd av att skattereduktion be- viljas eller att ett reduktionsbelopp utnyttjas.

Tidsgräns för uppskjutna skatteskulder

35 § Om en uppskjuten skatteskuld som påverkat koncernenhetens justerade skattekostnad inte återförs, betalas eller regleras på annat sätt senast vid utgången av det femte året från det att den först redo- visades i räkenskaperna ska de justerade skattekostnaderna för det året då skulden först redovisades minskas med ett belopp som mot- svarar den del av skulden som kvarstår.

I4 kap. 19–22 §§ anges hur tillkommande tilläggsskattebelopp ska behandlas.

36 § Vad som sägs i 35 § gäller inte om skatteskulden avser

1.materiella tillgångar,

2.licenser eller liknande tillgångar som gäller i förhållande till en offentlig förvaltning och ger rätt att använda fast egendom eller nyttja

56

SOU 2023:6

Författningsförslag

en naturresurs, om nyttjandet medför betydande investeringar i mate- riella tillgångar,

3.forskning och utveckling,

4.avveckling och sanering,

5.orealiserade nettovinster vid redovisning till verkligt värde,

6.nettovinster som beror på valutafluktuationer i utländsk valuta,

7.försäkringsreserver och förutbetalda anskaffningskostnader för försäkringsavtal,

8.vinster från försäljning av materiella anläggningstillgångar i samma stat som koncernenheten och som återinvesteras i materiella anläggningstillgångar i samma stat, eller

9.ytterligare belopp som lagts till som en följd av förändring av redovisningsprincipen med avseende på de poster som avses i 1–8.

Tilläggsskattebelopp när det inte redovisas vinst

37 § Om enheterna i en stat sammantaget inte redovisar någon justerad nettovinst och deras justerade skattekostnader är ett nega- tivt belopp som är lägre än ett belopp som beräknas genom att den justerade förlusten multipliceras med minimiskattesatsen, ska skill- naden mellan detta belopp och de justerade skattekostnaderna be- handlas som ett tillkommande tilläggsskattebelopp.

I 4 kap. 19–22 §§ anges hur tillkommande tilläggsskattebelopp ska behandlas.

4 kap. Val, tillkommande tilläggsskattebelopp och justering av skattekostnad

Vad kapitlet innehåller

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

de val som kan göras i fråga om beräkning av tilläggsskattebelopp, justerat resultat och skattekostnad (2–18 §§),

tillkommande tilläggsskattebelopp (19–23 §§), och

justering av skattekostnad (24–28 §§). Förfarandebestämmelser som gäller för val finns i 10 kap. 5–9 §§.

57

Författningsförslag

SOU 2023:6

Val

Aktiebaserad ersättning

2 § Den rapporterande enheten får välja att vid beräkningen av det justerade resultatet ersätta den kostnad för en aktiebaserad ersättning som redovisats i räkenskaperna med motsvarande skattemässiga kost- nad. Då gäller bestämmelserna i 3–6 §§.

3 § Om instrument som är hänförliga till aktiebaserad ersättning inte utnyttjats ska resultatet justeras och det redovisade ersättnings- beloppet återföras för det räkenskapsår som möjligheten att utnyttja instrumenten löpte ut.

4 § Om en del av kostnaden för den aktiebaserade ersättningen har redovisats före det räkenskapsår som valet görs ska resultatet för det år valet görs under vissa förutsättningar justeras. Det justerade resul- tatet ska då minskas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det belopp som har dragits av vid beräkningen av det justerade resul- tatet för tidigare år och det belopp som skulle ha dragits av, om valet gjorts för det tidigare räkenskapsåret.

5 § Ett val ska gälla för samtliga koncernenheter i en stat under det räkenskapsår det avser.

6 § Om valet återkallas ska den del av det belopp som tidigare dragits av från det justerade resultatet och som överstiger den upplupna kost- naden läggas till det justerade resultatet för det räkenskapsår då åter- kallelsen sker. Detta gäller för belopp som avser ersättning som inte betalats ut.

Tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde

7 § Den rapporterande enheten får välja att beräkna det justerade resultatet för tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde enligt realisationsprincipen. Då ska vinst eller förlust som beror på redovisning till verkligt värde elimineras.

Det värde som ska ligga till grund för beräkningen av det justerade resultatet ska vara det redovisade värdet när tillgången förvärvades

58

SOU 2023:6

Författningsförslag

eller skulden uppstod. Om valet att beräkna det justerade resultatet enligt första stycket görs för ett senare räkenskapsår än det då tillgången förvärvades eller skulden uppstod ska anskaffningsvärdet i stället vara värdet på den första dagen under detta beskattningsår.

8 § Ett val enligt 7 § ska gälla för samtliga koncernenheter i en stat. Valet gäller samtliga tillgångar som redovisas till verkligt värde men får dock begränsas till att gälla materiella tillgångar eller investerings- enheter.

Återkallas valet ska ett belopp som motsvarar skillnaden mellan tillgångens eller skuldens verkliga värde och dess redovisade värde den första dagen på det räkenskapsår som valet återkallas återföras vid beräkningen av det justerade resultatet.

Vinst vid försäljning av fast egendom

9 § Den rapporterande enheten får välja att behandla vinst eller för- lust vid avyttring av fast egendom på det sätt som framgår av 10 § om

1.fastigheten finns i den stat där koncernenheten som avyttrar den hör hemma,

2.förvärvaren inte är en annan koncernenhet, och

3.den enhet som utnyttjar vinsten eller förlusten för kvittning hör hemma i samma stat som den koncernenhet som avyttrat fastig- heten med vinst.

10 § Nettovinsten får avräknas mot en annan koncernenhets netto- förlust vid en försäljning som avses i 9 § under räkenskapsåret eller de fyra år som föregår detta (femårsperioden). Nettovinsten ska först av- räknas mot förlust som uppstått under femårsperiodens första räken- skapsår. Återstående vinst ska avräknas mot förluster senare år under femårsperioden.

Om det återstår vinst efter att den kvittats mot förluster enligt första stycket ska vinsten fördelas jämnt över femårsperioden. Vinsten ska hänföras till de koncernenheter i staten som gjort sådana vinster som avses i 9 § under det räkenskapsår valet gjorts och fördelas pro- portionellt utifrån koncernenhetens vinst i förhållande till motsvar- ande nettovinster för alla koncernenheter i staten.

59

Författningsförslag

SOU 2023:6

Om ingen koncernenhet har gjort någon vinst som avses 9 § under det räkenskapsår valet gjorts ska det återstående beloppet fördelas lika mellan koncernenheterna i staten och fördelas jämnt över femårs- perioden.

11 § Val enligt 9 § ska göras varje år. Den tilläggsskatt som tillkom- mer ska behandlas enligt 20 §.

Transaktioner mellan koncernenheter

12 § Den rapporterande enheten får välja att eliminera effekter som avser intäkt, kostnad, vinst eller förlust från transaktioner mellan koncernenheter som hör hemma i samma stat och ingår i en grupp för konsolidering av skatt.

Under det år valet görs eller återkallas ska justeringar göras utifrån vad som är lämpligt, så att justerad vinst eller förlust inte beaktas mer än en gång eller utelämnas.

Alternativregel för uppskjuten skattefordran

13 § Om det justerade resultatet för enheterna i en stat är en för- lust får den rapporterande enheten välja att beräkna en särskild upp- skjuten skattefordran för räkenskapsåret i stället för att tillämpa 3 kap. 31–35 §§. En sådan fordran beräknas genom att den justerade för- lusten multipliceras med minimiskattesatsen.

14 § Den särskilda uppskjutna skattefordran får till den del den inte använts överföras till efterföljande räkenskapsår och ska läggas samman med motsvarande fordringar under dessa år.

Skattefordran ska användas det räkenskapsår det i staten finns en justerad vinst som uppgår till ett belopp som motsvarar den juste- rade nettointäkten multiplicerad med minimiskattesatsen eller, om det är lägre, det belopp som den uppskjutna skattefordran uppgår till.

15 § Om koncernen återkallar valet och inte längre ska beräkna en särskild skattefordran ska den minskas till noll med verkan från den första dagen på det räkenskapsår då valet återkallas.

60

SOU 2023:6

Författningsförslag

16 § Alternativregeln i 13 § får inte användas i en stat som tillämpar ett berättigat utdelningsskattesystem.

17 § Om en delägarbeskattad enhet som är moderföretag väljer att tillämpa alternativregeln i 13 § ska den justerade förlusten som avser en särskild uppskjuten skattefordran beräknas utifrån enhetens juste- rade förlust, efter de justeringar som avses i 7 kap. 14 §.

Uppskjuten skatteskuld

18 § Den rapporterande enheten kan välja att vid beräkningen av den justerade skattekostnaden inte beakta en uppskjuten skatteskuld som inte förväntas bli reglerad inom den tid som anges i 3 kap. 35 §.

Tillkommande tilläggsskattebelopp

19 § Följande bestämmelser kan medföra att tilläggsskattebeloppet för tidigare räkenskapsår måste räknas om:

3 kap. 2 § om nationell tilläggsskatt.

3 kap. 35 § om uppskjuten skatteskuld.

3 kap. 37 § om tilläggsskatt när det inte redovisas vinst.

9 § om val avseende fast egendom.

24 § andra stycket om justering av skattekostnad.

28 § om belopp som läggs till skattekostnaden.

20 § Av 3 kap. 1 § framgår att ett tillkommande tilläggsskattebelopp ska läggas till tilläggsskattebeloppet för det innevarande året.

Vad som sägs i 3 kap. om beräkningen av tilläggsskattebelopp gäller även för tillkommande tilläggsskattebelopp.

21 § Om tillkommande tilläggsskattebelopp fördelas till koncern- enheter i en stat som inte har någon justerad nettovinst ska de vid beräkningen av moderenhetens ägarintressen enligt 6 kap. 4 § anses ha en justerad vinst som motsvarar det tilläggsskattebelopp som för- delats på dem dividerat med minimiskattesatsen.

61

Författningsförslag

SOU 2023:6

22 § Tillkommande tilläggsskattebelopp enligt 3 kap. 37 § ska för- delas på koncernenheter i staten med justerade skattekostnader som

1.understiger noll, och

2.understiger det justerade resultatet multiplicerat med minimi- skattesatsen.

Tillkommande tilläggsskattebelopp ska fördelas proportionellt. Det belopp som ska hänföras till respektive enhet fås genom att den justerade skattekostnaden för enheten dras av från dess justerade re- sultat multiplicerat med minimiskattesatsen.

En koncernenhet ska vid beräkningen av moderenhetens ägar- intressen enligt 6 kap. 4 § anses ha en justerad vinst som motsvarar det tilläggsskattebelopp som fördelats på den dividerat med minimi- skattesatsen.

23 § Om tillkommande tilläggsskatt fördelas till en koncernenhet enligt 20 eller 22 §§ ska enheten anses vara lågbeskattad.

Justering av skattekostnad

24 § Om en koncernenhet justerar sin kostnad för medräknade skatter i räkenskaperna för ett tidigare räkenskapsår ska den justerade skattekostnaden inte ändras för det tidigare året, utan motsvarande belopp ska påverka den justerade skattekostnaden för det innevarande räkenskapsåret.

Om en sådan justering innebär att skattekostnaden minskar ska dock den effektiva skattesatsen och tilläggsskattebeloppet räknas om för justeringsåret och de efterföljande år som påverkas. Ett tillkom- mande tilläggsskattebelopp ska hanteras enligt 20 §.

25 § Den rapporterande enheten kan välja att låta en oväsentlig minskning av skattekostnaden för medräknade skatter påverka det innevarande året i stället för justeringsåret.

En minskning av skattekostnaden är oväsentlig om minskningarna sammantaget understiger en miljon euro.

26 § Om skattesatsen i staten sänks så att den understiger minimi- skattesatsen och det leder till att den uppskjutna skattekostnaden för- ändras ska ett belopp som motsvarar förändringen behandlas enligt 24 §.

62

SOU 2023:6

Författningsförslag

27 § Om en uppskjuten skattekostnad har beräknats med ledning av en skattesats som är lägre än minimiskattesatsen och den tillämpliga skatten höjs, ska den uppskjutna skattekostnad som följer av en sådan ökning behandlas enligt 24 § det räkenskapsår då skatten betalas.

Justeringen enligt första stycket får inte överstiga ett belopp som motsvarar den uppskjutna skattekostnaden beräknad enligt minimi- skattesatsen.

28 § Om mer än en miljon euro i en koncernenhets aktuella skatte- kostnad som ingår i de medräknade skatterna inte betalas inom tre år från räkenskapsårets utgång ska tilläggsskattebeloppet räknas om och de belopp som är obetalda tas bort från skattekostnaden. Ett till- kommande tilläggsskattebelopp ska hanteras enligt 20 §.

5 kap. Undantag

Vad kapitlet innehåller

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

substansbelopp (2–11 §§),

undantag för verksamhet av begränsad betydelse (12–14 §§), och

undantag för internationell sjöfartsverksamhet (15–19 §§).

Substansbelopp

Grundläggande bestämmelse om substansbelopp

2 § Av 2 kap. 18 § framgår att substansbeloppet får påverka den över- skjutande vinsten. Substansbeloppet är summan av personalkostnader enligt 3 § och ett belopp som avser materiella anläggningstillgångar enligt 4 § för samtliga koncernenheter som hör hemma i en stat, utom investeringsenheter.

Personalkostnader

3 § Personalkostnader för en koncernenhet är fem procent av kost- naderna för anställda och oberoende uppdragstagare som arbetar i en- heten i den stat där den hör hemma. Arbetet ska utföras under kon- cernens ledning och kontroll i enhetens ordinarie verksamhet.

63

Författningsförslag

SOU 2023:6

Följande ska inte ingå i beräkningen

1.personalkostnader som lagts till balansvärdet på materiella an- läggningstillgångar som avses i 4 §, och

2.personalkostnader som är hänförliga verksamhet som avses i 15 §.

Materiella anläggningstillgångar

4 § Beloppet för materiella anläggningstillgångar för en koncern- enhet är fem procent av balansvärdet på sådana tillgångar i den stat där koncernenheten hör hemma. Som materiella anläggningstillgångar behandlas också följande tillgångar om de finns i eller kan hänföras till samma stat

1.naturresurser,

2.leasetagares nyttjanderätt till materiella anläggningstillgångar som redovisas som tillgång i balansräkningen, och

3.en licens eller ett liknande arrangemang från en offentlig för- valtning som gäller rätten att använda fast egendom eller att utnyttja naturresurser som medför betydande investeringar i materiella anlägg- ningstillgångar.

Följande ska inte ingå i beräkningen

1.balansvärdet på fast egendom och byggnader som innehas för försäljning, leasing eller investeringar, och

2.balansvärdet på materiella anläggningstillgångar som används i verksamhet som avses i 15 §.

5 § Med balansvärde avses genomsnittet av värdet vid räkenskapsårets ingång och utgång i moderföretagets koncernredovisning. Ackumu- lerade avskrivningar, nedskrivningar och substansminskning ska dras från värdet. Belopp som kan hänföras till balansering av personal- kostnader ska läggas till värdet.

Fast driftställe

6 § För ett fast driftställe är personalkostnaderna enligt 3 § respektive de materiella anläggningstillgångarna enligt 4 § sådana kostnader och tillgångar som ingår i dess separata räkenskaper enligt 7 kap. 19–21 §§. Detta gäller under förutsättning att tillgångarna och personalen finns i samma stat som det fasta driftstället.

64

SOU 2023:6

Författningsförslag

Personalkostnader och materiella anläggningstillgångar som hän- för sig till ett fast driftställe enligt första stycket ska inte beaktas vid beräkningen enligt 3 och 4 §§ för huvudenheten.

Om ett fast driftställes inkomster helt eller delvis undantas från det redovisade respektive justerade resultatet i enlighet med 7 kap. 6 eller 16 §§ ska personalkostnader och materiella anläggningstillgångar hos det fasta driftstället undantas i motsvarande mån från beräkningen enligt 3 och 4 §§.

Delägarbeskattade enheter

7 § Om en delägarbeskattad enhets personalkostnader respektive materiella anläggningstillgångar inte kan hänföras till ett fast drift- ställe enligt 6 § ska de fördelas till den delägarbeskattade enhetens ägarenheter. Det gäller under förutsättning att tillgångarna och per- sonalen finns i den stat där ägarenheten hör hemma.

Personalkostnaderna och värdet av de materiella anläggnings- tillgångarna ska fördelas i proportion till det belopp som fördelats på ägarenheterna i enlighet med 7 kap. 9 § andra stycket.

8 § Om den delägarbeskattade enheten är ett moderföretag ska personalkostnaderna respektive de materiella anläggningstillgångar som finns i den stat där enheten hör hemma fördelas till den delägar- beskattade enheten. Personalkostnaderna och värdet av tillgångarna ska sänkas i proportion till hur stor andel av den justerade vinsten som undantas från den delägarbeskattade enheten i enlighet med 7 kap. 12–13 §§.

9 § De personalkostnader och anläggningstillgångar för en delägar- beskattad enhet som inte omfattas av 7 eller 8 § ska undantas från koncernens beräkningar av substansbeloppet.

Statslösa enheter

10 § För en statslös koncernenhet ska substansbeloppet beräknas separat från andra koncernenheter.

65

Författningsförslag

SOU 2023:6

Val att inte göra avdrag för substansbeloppet

11 § En rapporterande enhet kan välja att inte tillämpa avdraget för substansbeloppet.

Undantag för verksamhet av begränsad betydelse

12 § En rapporterande enhet kan välja att tillämpa ett undantag för verksamhet av begränsad betydelse. Tilläggsskattebeloppet för en stat ska då anses vara noll om

1.den genomsnittliga intäkten för koncernenheterna i staten be- räknad enligt 13 § första stycket är lägre än tio miljoner euro, och

2.det genomsnittliga justerade resultatet för staten beräknat enligt 13 § andra stycket är lägre än en miljon euro.

13 § Den genomsnittliga intäkten är genomsnittet av intäkterna för koncernenheterna under räkenskapsåret och de två föregående räkenskapsåren. Intäkterna ska justeras utifrån de bestämmelser i denna lag som påverkar hur stora intäkter som ska tas med i det juste- rade resultatet.

Det genomsnittliga justerade resultatet är genomsnittet av vins- terna minskat med förlusterna för koncernenheterna under räken- skapsåret och de två föregående räkenskapsåren. Vinster respektive förluster ska justeras utifrån de bestämmelser i denna lag som på- verkar beräkningen av justerad vinst respektive förlust.

Om det för något av de två föregående räkenskapsåren inte finns koncernenheter med intäkt eller justerad förlust i staten ska det räken- skapsåret undantas från beräkningen.

14 § Bestämmelserna i 12–13 §§ ska inte tillämpas på statslösa kon- cernenheter eller på investeringsenheter. Sådana koncernenheters in- täkter och justerade resultat ska undantas från beräkningen enligt 12–13 §§.

66

SOU 2023:6

Författningsförslag

Undantag för internationell sjöfartsverksamhet

Resultat som inte ska tas med

15 § Vid beräkning av det justerade resultatet ska resultat från inter- nationell sjöfart och verksamhet som kompletterar sådan verksam- het inte tas med om koncernenheten kan visa att den strategiska eller kommersiella förvaltningen av alla berörda fartyg faktiskt bedrivs inom den stat där enheten hör hemma.

Resultatet från sådan kompletterande verksamhet hos samtliga koncernenheter i staten får inte överstiga hälften av dessa koncern- enheters resultat från internationell sjöfart.

Kostnader som inte ska tas med

16 § Kostnader som direkt kan hänföras till sådan verksamhet som avses i 15 § ska inte tas med vid beräkningen av det justerade resul- tatet. Detsamma gäller för kostnader som uppstår till följd av sådan verksamhet även om kostnaderna inte direkt kan hänföras till intäk- terna. Den andel av sådana indirekta kostnader som inte ska tas med ska beräknas genom att de undantagna intäkterna divideras med en- hetens totala intäkter.

Förlust i internationell sjöfartsverksamhet

17 § Förlust i verksamhet som avses i 15 § ska räknas bort från det justerade resultatet.

Vad är resultat från internationell sjöfart?

18 § Om de inte avser transporter via inre vattenvägar inom den stat där koncernenheten hör hemma är resultatet från internationell sjöfart koncernenhetens nettoresultat från följande verksamheter:

1.Transport av passagerare eller gods med fartyg i internationell trafik oavsett om fartygen ägs, leasas eller på annat sätt står till en- hetens förfogande.

67

Författningsförslag

SOU 2023:6

2.Transport av passagerare eller gods med fartyg i internationell trafik inom ramen för arrangemang för charter med ankomst- och avgångstider.

3.Leasing av fartyg som ska användas för transport av passagerare eller gods i internationell trafik med charter, fullt utrustat, bemannat och försett med förnödenheter.

4.Leasing av fartyg som används för transport av passagerare eller gods i internationell trafik med charter av ett fartyg utan besättning eller kapten, till en annan koncernenhet.

5.Deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en inter- nationell operativ byrå för transport av passagerare eller gods med fartyg i internationell trafik.

6.Försäljning av fartyg som används för transport av passagerare eller gods i internationell trafik under förutsättning att fartygen hållits av enheten för användning under minst ett år.

Vad är resultat från kompletterande verksamhet?

19 § Resultat av verksamhet som kompletterar internationell sjö- fartsverksamhet är koncernenhetens nettoresultat från följande verk- samheter, under förutsättning att de huvudsakligen bedrivs i sam- band med transport av passagerare eller gods i internationell trafik:

1.Leasing av ett fartyg i form av charter av ett fartyg utan besätt- ning eller kapten till ett annat rederi som inte är en koncernenhet, under förutsättning att chartern inte överstiger tre år.

2.Försäljning av biljetter som utfärdats av andra rederier för den inrikes delen av en internationell resa.

3.Leasing och korttidslagring av containrar eller förseningsavgift som avser sen återlämning av containrar.

4.Utförandet av tjänster till andra rederier som består i att ingen- jörer, underhållspersonal, lasthanterare, cateringspersonal eller kund- servicepersonal ställs till deras förfogande.

5.Avkastning på kapital om investeringen är en integrerad del av driften av fartyg i internationell trafik.

68

SOU 2023:6

Författningsförslag

6 kap. Huvudregeln, kompletteringsregeln och nationell tilläggsskatt

Huvudregeln

Moderföretag

1 § Ett moderföretag ska betala den andel av en koncernenhets tilläggsskattebelopp som svarar mot moderföretagets direkta och in- direkta ägarintressen i enhetens justerade vinst.

Om moderföretaget är lågbeskattat ska det betala tilläggsskatt som motsvarar hela tilläggsskattebeloppet för den egna enheten.

Mellanliggande moderenheter

2 § Vad som sägs om moderföretag i 1 § gäller även för en mellan- liggande moderenhet om inte

1.enhetens moderföretag eller en annan mellanliggande moder- enhet som har ett bestämmande inflytande över enheten omfattas av en huvudregel, eller

2.enhetens moderföretag är undantaget från att tillämpa huvud- regeln och kompletteringsregeln enligt artikel 50 i rådets direktiv (EU) 2022/2523 av den 14 december 2022 om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i unionen.

Delägda moderenheter

3 § Vad som sägs i 1 § gäller även för en delägd moderenhet om denna inte direkt eller indirekt helt ägs av en annan delägd moder- enhet som omfattas av en huvudregel.

Beräkning av en moderenhets andel av tilläggsskattebeloppet

4 § En moderenhets andel av tilläggsskattebeloppet ska stå i pro- portion till dess andel av ägarintresset i den lågbeskattade koncern- enhetens justerade vinst.

Hur stor del av den justerade vinsten som ska hänföras till moder- enheten respektive andra ägarintressen ska bestämmas utifrån prin- ciperna i moderföretagets koncernredovisning och enligt följande:

69

Författningsförslag

SOU 2023:6

1.Den lågbeskattade koncernenhetens nettovinst ska vara lika med dess justerade vinst.

2.Inkomster och utgifter i den lågbeskattade enheten ska konso- lideras post för post.

3.Hela den justerade vinsten ska anses vara hänförlig till trans- aktioner med enheter som inte är koncernenheter.

4.Alla ägarintressen som inte direkt eller indirekt ägs av moder- enheten ska anses tillhöra ägare som inte är koncernenheter.

Avräkning

5 § Från den andel av ett tilläggsskattebelopp som en moderenhet ska betala enligt 1–3 §§ ska den del av beloppet avräknas som ska be- talas enligt en huvudregel av en annan moderenhet, som den först- nämnda moderenheten direkt eller indirekt äger. Högst ett belopp som svarar mot den förstnämnda moderenhetens andel av tilläggs- skattebeloppet får avräknas.

Kompletteringsregeln

Kompletterande tilläggsskatt

6 § Om tillämpningen av en huvudregel inte leder till att samtliga tilläggsskattebelopp i koncernen tas ut i sin helhet ska i vissa fall kom- pletterande tilläggsskatt betalas enligt bestämmelserna i 7–11 §§.

Kompletteringsregeln ska inte tillämpas på investeringsenheter.

Kompletterande tilläggsskatt för svenska koncernenheter

7 § Svenska koncernenheter ska betala kompletterande tilläggs- skatt om

1.moderföretaget inte omfattas av en huvudregel eller endast omfattas av en huvudregel i förhållande till lågbeskattade koncern- enheter i andra stater än den där moderföretaget hör hemma, och

2.kompletterande tilläggsskatt allokeras till svenska koncern- enheter enligt 9 §.

70

SOU 2023:6

Författningsförslag

Underlaget för att allokera kompletterande tilläggsskatt

8 § Koncernens kompletterande tilläggsskatt är summan av samtliga koncernenheters tilläggsskattebelopp efter att följande justeringar gjorts för koncernenheterna:

1.Om moderföretagets alla ägarintressen i en lågbeskattad kon- cernenhet ägs genom moderenheter som samtliga omfattas av en huvudregel ska tilläggsskattebeloppet för den lågbeskattade koncern- enheten anses vara noll.

2.Om någon moderenhet med ägarintressen i en lågbeskattad koncernenhet i annat fall omfattas av en huvudregel i förhållande till den lågbeskattade koncernenheten ska tilläggsskattebeloppet minskas med den andel som ska betalas enligt huvudregeln.

Allokering av kompletterande tilläggsskatt till svenska koncernenheter

9 § Svenska koncernenheter ska betala den del av koncernens kom- pletterande tilläggsskatt som svarar mot de svenska koncernenheter- nas andel av anställda och materiella tillgångar.

De svenska koncernenheternas andel beräknas genom att antalet anställda respektive det totala värdet på de materiella tillgångarna för dessa enheter divideras med motsvarande tal för samtliga stater som tillämpar en kompletteringsregel. Kvoten av antalet anställda respek- tive kvoten av materiella tillgångar ska därefter läggas samman och delas med två.

10 § Vid tillämpningen av 9 § gäller följande:

1.Med antalet anställda avses heltidsanställda, vilket innefattar upp- dragstagare som deltar i den ordinarie verksamheten.

2.Med värdet av materiella tillgångar avses det bokförda netto- värdet.

3.Till fasta driftställen ska de materiella tillgångar hänföras som ingår i driftställets räkenskaper enligt 7 kap. 19–21 §§. Anställda ska hänföras till ett fast driftställe om lönekostnaderna redovisas i dess räkenskaper enligt samma bestämmelser. Tillgångar och anställda som hänförs till ett fast driftställe ska inte samtidigt hänföras till huvud- enheten.

4.Tillgångar och anställda som är hänförliga till en investerings- enhet ska inte beaktas.

71

Författningsförslag

SOU 2023:6

5.Om anställda och bokfört nettovärde av materiella tillgångar i en delägarbeskattad enhet inte kan hänföras till ett fast driftställe ska de hänföras till de koncernenheter som hör hemma i den stat där den delägarbeskattade enheten bildades. I avsaknad av sådana koncern- enheter ska de inte beaktas.

6.Om tilläggsskatt som tidigare har allokerats till koncernenheter

ien stat enligt kompletteringsregeln inte har tagits ut i sin helhet ska anställda och bokfört nettovärde av materiella tillgångar hänförliga till koncernenheter i den staten inte beaktas.

Fördelning av kompletterande tilläggsskatt mellan svenska koncernenheter

11 § Om mer än en svensk koncernenhet ska betala tilläggsskatt enligt 7 § ska tilläggsskatten fördelas mellan enheterna utifrån respek- tive enhets andel av anställda och materiella tillgångar i Sverige.

Tilläggsskatt ska endast fördelas till en koncernenhet som är ett fast driftställe om det inte finns någon annan svensk koncernenhet.

Undantag

12 § Den tilläggsskatt som ett moderföretag eller en mellanliggande moderenhet vars moderföretag är en undantagen enhet ska betala en- ligt 1–2 §§ avseende lågbeskattade svenska koncernenheter, inklusive den egna enheten, ska sänkas till noll under

1.de första fem åren av koncernens inledande fas av internationell verksamhet, och

2.de första fem åren som en koncern med samtliga koncernenheter

iSverige först omfattas av denna lag.

Femårsperioden enligt punkt 1 börjar löpa vid inledningen av det räkenskapsår då koncernen först omfattas av lagen.

13 § Om moderföretaget hör hemma i en stat utanför Europeiska unionen ska den kompletterande tilläggsskatten enligt 8 § sänkas till noll under de första fem åren av koncernens inledande fas av inter- nationell verksamhet.

Femårsperioden börjar löpa vid inledningen av det räkenskapsår då koncernen först omfattas av lagen.

72

SOU 2023:6

Författningsförslag

14 § En koncern ska anses vara i den inledande fasen av internatio- nell verksamhet om den har koncernenheter i högst sex stater och summan av det bokförda nettovärdet av materiella tillgångar för alla koncernenheter i alla stater utom referensstaten inte överstiger 50 mil- joner euro.

Med referensstat avses den stat där koncernenheterna redovisar det högsta totala värdet för materiella tillgångar under det räkenskaps- år då koncernen först omfattas av denna lag.

Det totala värdet för materiella tillgångar i en stat är summan av de redovisade nettovärdena för alla materiella tillgångar för alla kon- cernenheter som hör hemma i den staten.

Nationell tilläggsskatt

15 § En mellanliggande moderenhet ska alltid betala den andel av en svensk koncernenhets tilläggsskattebelopp som svarar mot moder- enhetens direkta och indirekta ägarintressen i enhetens justerade vinst, om inte moderenheten har ett svenskt moderföretag eller en annan svensk mellanliggande moderenhet har ett bestämmande inflytande över moderenheten.

Detsamma gäller en delägd moderenhet om den inte direkt eller indirekt helt ägs av en annan svensk delägd moderenhet.

Om en lågbeskattad svensk koncernenhet helt eller delvis ägs av en utländsk moderenhet ska koncernenheten betala hela tilläggs- skattebeloppet för den egna enheten, om inte den utländska moder- enheten i sin tur ägs av en eller flera svenska moderenheter som in- direkt innehar alla ägarintressen i den lågbeskattade koncernenheten. I dessa fall är koncernenhetens moderenheter inte skattskyldiga för tilläggsskattebeloppet.

16 § För beräkning av andelen i 15 § första och andra stycket ska 4 § tillämpas och för avräkning av andra svenska moderenheters an- delar ska 5 § tillämpas.

73

Författningsförslag

SOU 2023:6

7 kap. Särskilda enheter

Vad kapitlet innehåller

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

delägarbeskattade enheter i 2–16 §§,

fasta driftställen i 17–26 §§, och

investeringsenheter i 27–45 §§.

Delägarbeskattade enheter

Delägarbeskattad enhet

2 § En enhet är delägarbeskattad till den del det är delägarna som ska betala inkomstskatt eller motsvarande annan skatt på dess intäkt, kostnad, vinst eller förlust enligt reglerna i den stat där enheten bildades.

3 § En enhet ska dock inte anses vara delägarbeskattad om den har hemvist i en annan stat och där omfattas av en skatt som avses i 3 kap. 26–28 §§ på sina intäkter eller sin vinst.

Skattetransparent enhet och omvänd hybridenhet

4 § En delägarbeskattad enhet är skattetransparent om och till den del staten där ägarna hör hemma behandlar enheten som delägar- beskattad för skatter som avses i 3 kap. 26–28 §§. Med det avses att intäkt, kostnad, vinst eller förlust behandlas som om den hade en direkt koppling till eller direkt belastat enhetens direkta ägare i pro- portion till ägarintresset.

Om och till den del staten där ägarna hör hemma inte behandlar enheten som delägarbeskattad är den i stället en omvänd hybrid- enhet.

Ett ägarintresse i en enhet eller ett fast driftställe ska behandlas som om det innehas genom en skattetransparent struktur om det innehas indirekt genom en kedja av skattetransparenta enheter.

74

SOU 2023:6

Författningsförslag

Enheter som ska behandlas som delägarbeskattade

5 § En koncernenhet som inte har hemvist i någon stat och som inte omfattas av en skatt enligt 3 kap. 26–28 §§ eller nationell tilläggs- skatt på grundval av sin plats för företagsledning, etableringsort eller liknande kriterier ska behandlas som en skattetransparent delägar- beskattad enhet med avseende på dess intäkter, kostnader, vinst eller förlust, i den mån

1.dess ägare hör hemma i en stat där enheten behandlas som skatte- transparent,

2.den inte har någon plats för affärsverksamhet i den stat där den bildades, och

3.intäkter, kostnader, vinst eller förlust inte kan hänföras till ett fast driftställe.

Fördelning av redovisad vinst och förlust

6 § Det redovisade resultatet för en delägarbeskattad enhet ska minskas med det belopp som kan fördelas till de ägare som inte är koncernenheter om det är ett direkt ägande eller ett indirekt ägande genom en kedja av skattetransparenta enheter.

Vad som nu sagts gäller inte för delägarbeskattade enheter som är moderföretag eller i det fall den delägarbeskattade enheten ägs direkt av moderföretaget eller indirekt genom en kedja av skattetransparenta enheter.

7 § Om en delägarbeskattad enhet bedriver verksamhet genom ett fast driftställe ska det redovisade resultatet som återstår efter minsk- ning enligt 6 § fördelas till det fasta driftstället i enlighet med vad som anges i 19–24 §§.

8 § Det redovisade resultatet för en delägarbeskattad koncernenhet ska minskas med den nettovinst eller nettoförlust som fördelas på en annan koncernenhet.

9 § Det redovisade resultat som kvarstår efter minskning och för- delning enligt 6–7 §§ ska fördelas till enheten själv, om den är moder- företag eller en omvänd hybridenhet.

I andra fall ska nettovinst eller nettoförlust fördelas till ägarenheter i enlighet med deras ägarintressen.

75

Författningsförslag

SOU 2023:6

10 § Bedömningen enligt 7 och 9 §§ ska göras särskilt för varje en- skilt ägarintresse.

Fördelning av skattekostnad

11 § I de fall justerat resultat fördelas till en ägarenhet enligt 9 § andra stycket ska även skattekostnader enligt 3 kap. 26–28 §§ som redovisats i enhetens räkenskaper fördelas till ägarenheten enligt dess ägarintresse.

Justerat resultat för en delägarbeskattad enhet som är moderföretag

12 § Den justerade vinsten för en delägarbeskattad enhet som är moderföretag ska minskas med det belopp som kan fördelas till inne- havaren av ett ägarintresse om

1.ägaren beskattas för inkomsten med en skattesats som är lika med eller högre än minimiskattesatsen och inkomsten hänförs till ett beskattningsår som avslutas senast tolv månader efter utgången av räkenskapsåret, eller

2.det rimligen kan förväntas att det sammanlagda beloppet av skatt enligt 3 kap. 26–28 §§ för moderföretaget och skatt som ägarna betalar på inkomsten från enheten inom tolv månader efter utgången av räkenskapsåret är lika med eller överstiger enhetens inkomst multi- plicerat med minimiskattesatsen.

13 § Den justerade vinsten för en delägarbeskattad enhet som är moderföretag ska också minskas med det belopp som kan fördelas till ett ägarintresse om ägaren är

1.en fysisk person som har hemvist i den stat där moderföretaget hör hemma och dennes ägarintressen ger rätt till högst fem procent av vinst och tillgångar i enheten, eller

2.en myndighetsenhet, en internationell organisation, en ideell organisation eller en pensionsenhet som har hemvist i den stat där moderföretaget hör hemma och vars ägarintressen ger rätt till högst fem procent av vinst och tillgångar i enheten.

76

SOU 2023:6

Författningsförslag

14 § Den justerade förlusten för en delägarbeskattad enhet som är moderföretag ska minskas med den del som kan fördelas till ett ägar- intresse. Detta gäller dock bara i de fall ägaren får beakta förlusten vid beräkning av den beskattningsbara inkomsten.

15 § Skattekostnaden enligt 3 kap. 26–28 §§ ska minskas i propor- tion till minskningen av den justerade vinsten enligt 12–13 §§.

Fasta driftställen

16 § Vad som sägs i 12–15 §§ ska gälla för ett fast driftställe genom vilket en delägarbeskattad enhet som är moderföretag helt eller del- vis bedriver sin verksamhet.

Det gäller också för ett fast driftställe genom vilket verksamheten i en skattetransparent enhet helt eller delvis bedrivs om moderföre- tagets ägarintressen i den skattetransparenta enheten innehas direkt eller genom en kedja av skattetransparenta enheter.

Fasta driftställen

Definitioner

17 § Med fast driftställe avses

1.en plats för affärsverksamhet eller vad som kan anses utgöra en plats för affärsverksamhet som finns i en stat där den behandlas som ett fast driftställe enligt ett gällande skatteavtal under förutsättning att en sådan stat beskattar de inkomster som kan hänföras till den enligt en bestämmelse liknande artikel 7 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet,

2.om det inte finns något gällande skatteavtal, en plats för affärs- verksamhet eller vad som kan anses utgöra en plats för affärsverksam- het som finns i en stat som beskattar de inkomster som kan hänföras till en sådan plats för affärsverksamhet på nettobasis på ett liknande sätt som staten beskattar sina egna skattesubjekt,

3.om en stat inte har något system för beskattning av inkomster från bolag, en plats för affärsverksamhet eller vad som kan anses ut- göra en plats för affärsverksamhet som finns där den skulle behand- las som ett fast driftställe enligt OECD:s modellavtal för skatter på

77

Författningsförslag

SOU 2023:6

inkomst och förmögenhet, under förutsättning att en sådan stat skulle ha haft rätt att beskatta de inkomster som skulle ha kunnat hänföras till platsen för affärsverksamhet enligt artikel 7 i OECD:s modell- avtal för skatter på inkomst och förmögenhet, eller

4.en plats för affärsverksamhet eller vad som kan anses utgöra en plats för affärsverksamhet som inte anges i 1–3, genom vilken verk- samhet bedrivs utanför den stat där enheten hör hemma, om en så- dan stat undantar inkomster hänförliga till sådan verksamhet.

18 § Med huvudenhet avses en enhet som tar upp ett fast driftställes redovisade nettoresultat i sina räkenskaper.

Fördelning av redovisat nettoresultat mellan huvudenhet och fast driftställe

19 § För ett fast driftställe enligt 17 § 1–3 ska enhetens redovisade nettoresultat anses vara det resultat som framgår av dess separata räken- skaper.

Om det fasta driftstället saknar separata räkenskaper så ska dess nettoresultat vara det resultat som skulle ha framgått av dess separata räkenskaper, om sådana skulle ha upprättats på fristående basis och i enlighet med den redovisningsstandard som används i moderföre- tagets koncernredovisning.

20 § För ett fast driftställe enligt 17 § 1–2 ska nettoresultatet juste- ras så att det endast återspeglar de inkomster och utgifter som hän- för sig till det fasta driftstället enligt tillämpligt skatteavtal eller natio- nell rätt i den stat där det fasta driftstället hör hemma, oavsett vilket belopp som är föremål för beskattning och vilket belopp som kan dras av som kostnader i denna stat.

21 § För ett fast driftställe enligt 17 § 3 ska nettoresultatet justeras för att endast återspegla de inkomster och utgifter som skulle ha hän- förts till det fasta driftstället enligt artikel 7 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet.

78

SOU 2023:6

Författningsförslag

22 § För ett fast driftställe enligt 17 § 4 ska nettoresultatet beräknas utifrån de inkomster som undantas från beskattning i den stat där huvudenheten hör hemma och de utgifter som inte får dras av i denna stat. Detta gäller endast inkomster och utgifter som hänför sig till verksamhet som bedrivs utanför den staten.

23 § Vid beräkningen av huvudenhetens justerade resultat ska ett fast driftställes nettoresultat inte beaktas utöver vad som anges i 24 §.

24 § Vid beräkningen av huvudenhetens justerade resultat ska en justerad förlust hos ett fast driftställe behandlas som en kostnad till den del förlusten behandlas som en kostnad i beräkningen av huvud- enhetens beskattningsbara inkomst i den stat där den hör hemma. Detta gäller under förutsättning att förlusten inte kvittas mot någon inkomst som är föremål för beskattning både i den stat där huvud- enheten hör hemma och där det fasta driftstället hör hemma.

Justerad vinst som därefter uppstår hos det fasta driftstället ska behandlas som justerad vinst hos huvudenheten i den mån den inte överstiger den justerade förlust som dessförinnan behandlades som en kostnad i beräkningen av det justerade resultatet hos huvudenheten.

Fördelning av medräknade skatter mellan huvudenhet och fast driftställe

25 § Skattekostnaden enligt 3 kap. 26–28 §§ i en koncernenhets räkenskaper ska fördelas till ett fast driftställe om den hänför sig till det justerade resultatet för det fasta driftstället.

26 § Om ett fast driftställes justerade vinst behandlas som en juste- rad vinst för huvudenheten i enlighet med 24 §, ska skattekostnaden enligt 3 kap. 26–28 §§ som uppkommer i den stat där det fasta drift- stället hör hemma och som har samband med sådan vinst behandlas som skattekostnad för huvudenheten. Detta gäller endast till den del beloppet inte överstiger vinsten multiplicerad med den högsta bolags- skattesatsen för inkomst i den stat där huvudenheten hör hemma.

79

Författningsförslag

SOU 2023:6

Investeringsenheter

Definitioner

27 § Med investeringsenhet avses en investeringsfond eller ett fastig- hetsinvesteringsföretag.

28 § Med investeringsfond avses en enhet eller en konstruktion

1.som är utformad för gemensam förvaltning av ett antal inve- sterares finansiella eller icke-finansiella tillgångar, av vilka vissa inte är förbundna med varandra,

2.som investerar i enlighet med en fastställd investeringspolicy,

3.som gör det möjligt för investerare att minska transaktions-, forsknings- och analyskostnaderna eller sprida riskerna kollektivt,

4.som huvudsakligen är utformad för att generera avkastning eller vinst på investeringar, eller skydd mot en särskild eller allmän hän- delse eller ett särskilt eller allmänt resultat,

5.vars investerare har rätt till avkastning från fondens tillgångar eller intäkter från dessa tillgångar, på grundval av deras respektive bidrag,

6.som omfattas av regelverket, inbegripet relevanta bestämmelser om penningtvätt och investerarskydd, för investeringsfonder i den stat där den är etablerad eller förvaltas, eller vars ledning omfattas av detta regelverk, och

7.som förvaltas av yrkesverksamma förvaltare av investerings- fonder för investerarnas räkning.

29 § Med fastighetsinvesteringsföretag avses en enhet med ett stort antal delägare som huvudsakligen innehar fast egendom och vars in- komst beskattas endast i ett led. Inkomsten ska beskattas senast ett år efter räkenskapsårets utgång antingen i enheten eller av delägarna.

30 § Med investeringsenhet avses vidare en enhet som till minst 95 procent ägs, direkt eller genom en kedja av sådana enheter, av en sådan enhet som avses i 28 eller 29 §§ och som uteslutande eller så gott som uteslutande bedriver verksamhet för att inneha tillgångar eller investera medel till förmån för ägarenheten.

80

SOU 2023:6

Författningsförslag

31 § Med investeringsenhet avses också en enhet som till minst 85 procent av sitt värde ägs av en sådan enhet som avses i 28 eller 29 §§, under förutsättning att dess inkomst uteslutande eller så gott som uteslutande består av utdelningar eller kapitalvinster eller kapital- förluster som undantas från beräkningen av det justerade resultatet i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Beräkning av en investeringsenhets effektiva skattesats och tilläggsskattebelopp

32 § Den effektiva skattesatsen och tilläggsskattebeloppet för en investeringsenhet ska beräknas enligt 33–34 §§. Detta gäller under förutsättning att enheten inte är en skattetransparent enhet och att den rapporterande enheten inte har gjort ett val enligt 38 eller 41 §.

33 § Investeringsenhetens effektiva skattesats ska beräknas genom att den justerade skattekostnaden divideras med koncernens andel av investeringsenhetens justerade resultat.

Den effektiva skattesatsen ska beräknas separat från den effektiva skattesatsen i den stat där investeringsenheten hör hemma. Om mer än en investeringsenhet hör hemma i samma stat ska skatter respek- tive andelar läggas samman för dessa enheter.

34 § Endast den del av den justerade skattekostnaden som är hän- förlig till koncernens andel av justerad vinst och medräknade skatter som fördelats på investeringsenheten i enlighet med 11 och 25–26 §§2 ska beaktas vid beräkningen enligt 33 §. Medräknade upplupna skatter som inte kan hänföras till inkomster som ingår i koncernens andel av investeringsenhetens justerade vinst ska inte beaktas.

35 § Investeringsenhetens tilläggsskattebelopp ska beräknas genom att procentsatsen för tilläggsskatt multipliceras med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan koncernens andel i investeringsenhetens justerade vinst och substansbeloppet enligt 36 §.

Procentsatsen för tilläggsskatt för en investeringsenhet ska be- räknas genom att den effektiva skattesatsen för enheten dras av från minimiskattesatsen, om beloppet är positivt.

2Hänvisningen ska avse artikel 24. Endast artikel 24.1–2 och 24.7 är införda i detta lagförslag.

81

Författningsförslag

SOU 2023:6

Om mer än en investeringsenhet hör hemma i samma stat ska sub- stansbeloppen respektive andelar läggas samman vid beräkningen.

36 § Investeringsenhetens substansbelopp ska beräknas enligt 5 kap. 2–9 §§. Personalkostnader för anställda och beloppet avseende mate- riella anläggningstillgångar ska inkluderas i beräkningen till den del de hänförs till koncernens andel av investeringsenhetens justerade vinst.

37 § Vid tillämpningen av 33–36 §§ ska koncernens andel av en in- vesteringsenhets justerade vinst motsvara moderföretagets andel i dess justerade vinst enligt 6 kap. 1 och 4 §§. Ägarintressen som är före- mål för ett val enligt 38 eller 41 § ska inte beaktas vid beräkningen av andelen.

Val att behandla en investeringsenhet som en skattetransparent enhet

38 § En rapporterande enhet kan välja att behandla en investerings- enhet eller en försäkringsinvesteringsenhet som en skattetransparent enhet om ägarenheten

1.är skattskyldig i den stat där den hör hemma enligt ett system för omvärdering till aktuellt marknadsvärde eller liknande system baserat på de årliga förändringarna i det verkliga värdet på dess ägar- intressen i enheten, och

2.beskattas med en skattesats avseende enhetens inkomst som är lika med eller överstiger minimiskattesatsen.

Med försäkringsinvesteringsenhet avses en enhet som skulle upp- fylla definitionen av en investeringsfond enligt 28 § eller ett fastighets- investeringsföretag enligt 29 §, om den inte hade etablerats i förhållande till skyldigheter enligt ett försäkrings- eller livränteavtal, och helt ägs av en enhet som är föremål för lagstiftning avseende försäkringsbolag

iden stat där den hör hemma.

39 § En koncernenhet som indirekt har ett ägarintresse i en inve- steringsenhet eller en försäkringsinvesteringsenhet via ett direkt ägar- intresse i en annan sådan enhet ska anses vara skattskyldig enligt ett system för omvärdering till aktuellt marknadsvärde eller liknande system även avseende dess indirekta ägarintresse i den förstnämnda

82

SOU 2023:6

Författningsförslag

enheten, om den omfattas av ett sådant system med avseende på dess direkta ägarintresse i den direkt ägda enheten.

40 § Om den rapporterande enheten återkallar valet ska resultatet av en avyttring av en investeringsenhets eller en försäkringsinvesterings- enhets tillgång eller skuld fastställas utifrån dess skäliga marknads- värde vid ingången av det år då återkallelsen görs.

Val att tillämpa en beskattningsbar utdelningsmetod

41 § En rapporterande enhet kan välja att låta en ägarenhet tillämpa en beskattningsbar utdelningsmetod i förhållande till sitt ägarintresse i en investeringsenhet, om

1.ägarenheten inte är en investeringsenhet, och

2.ägarenheten rimligen kan förväntas bli föremål för skatt på ut- delningar från investeringsenheten till en skattesats som är lika med eller överstiger minimiskattesatsen.

42 § Enligt den beskattningsbara utdelningsmetoden gäller följande:

1.Utdelning och skönsmässigt uppskattad utdelning av en inve- steringsenhets justerade vinst ska inkluderas i den justerade vinsten för den ägarenhet som erhöll utdelningen.

2.Investeringsenhetens medräknade skatter ska inkluderas i den justerade vinsten och de medräknade och justerade skatterna för den ägarenhet som erhöll utdelningen, under förutsättning att de kan av- räknas mot ägarenhetens skatteskuld till följd av investeringsenhetens utdelning.

3.Investeringsenhetens justerade vinst ska motsvara ägarenhetens andel av investeringsenhetens ej utdelade justerade nettovinst enligt 43 § som uppkommit under det prövade året. Vid tillämpning av 6 kap. ska tilläggsskattebeloppet för en lågbeskattad koncernenhet beräknas genom att sådan justerad vinst multipliceras med minimi- skattesatsen.

4.En investeringsenhets justerade resultat och den justerade skatte- kostnaden som kan hänföras till resultatet ska undantas från beräk- ningen av den effektiva skattesatsen enligt de generella reglerna i denna lag och enligt 32–35 §§, med undantag för de medräknade skatter som avses i punkt 2.

83

Författningsförslag

SOU 2023:6

43 § En investeringsenhets ej utdelade justerade nettovinst för det prövade året beräknas genom att investeringsenhetens justerade vinst för det året minskas med följande poster, i den mån beloppet inte understiger noll,

1.investeringsenhetens skatter enligt 3 kap. 26–28 §§,

2.utdelningar och skönsmässigt uppskattade utdelningar till aktie- ägare som inte är investeringsenheter under prövoperioden, i den mån dessa inte dragits av ett tidigare prövat år,

3.justerade förluster som uppstår under prövoperioden, i den mån dessa inte dragits av ett tidigare prövat år, och

4.investeringsförluster som förs framåt i tiden, i den mån dessa inte dragits av ett tidigare prövat år.

44 § Med skönsmässigt uppskattad utdelning avses att ett direkt eller indirekt ägarintresse i en investeringsenhet överförs till en enhet som inte tillhör koncernen. Beloppet ska vara lika med andelen av en ej utdelad justerad nettovinst hänförlig till sådant ägarintresse på dagen för en sådan överföring, utan hänsyn till den skönsmässigt upp- skattade utdelningen.

Med det prövade året avses det tredje året som föregår räkenskaps- året.

Med prövoperiod avses den period som börjar den första dagen av det tredje året som föregår räkenskapsåret och som slutar den sista dagen av det redovisade räkenskapsåret.

45 § Om den rapporterande enheten återkallar valet ska investerings- enhetens justerade vinst motsvara ägarenhetens andel av investerings- enhetens ej utdelade justerade nettovinst för prövoåret vid utgången av det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår då återkallelsen görs. Vid tillämpning av 6 kap. ska tilläggsskattebeloppet för en lågbeskat- tad koncernenhet beräknas genom att sådan justerad vinst multipli- ceras med minimiskattesatsen.

84

SOU 2023:6

Författningsförslag

8 kap. Deklaration, utredning och beslut

Vad kapitlet innehåller

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

tilläggsskatterapport i 2–11 §§,

tilläggsskattedeklaration i 12–14 §§,

formkrav i 15–16 §§,

föreläggande i 17–21 §§,

vitesföreläggande i 22 §,

dokumentationsskyldighet i 23 §,

revision i 24 §,

beslut om tilläggsskatt i 25–28 §§, och

omprövning i 29–31 §§.

Tilläggsskatterapport

Vem ska lämna tilläggsskatterapport?

2 § En koncernenhet ska lämna en tilläggsskatterapport till Skatte- verket.

Om det i en koncern finns flera koncernenheter som är skyldiga att lämna en tilläggsskatterapport till Skatteverket, får de genom en anmälan till Skatteverket utse en att lämna rapporten för de övrigas räkning.

3 § En koncernenhet behöver inte lämna en tilläggsskatterapport, om

1.moderföretaget, eller en koncernenhet som moderföretaget har utsett, lämnar en tilläggsskatterapport som innehåller de uppgifter som anges i 4–7 §§ till skattemyndigheten i den stat där den hör hemma, och

2.Sverige har ett avtal om automatiskt utbyte av tilläggsskatte- rapporter med den stat där enheten som lämnar rapporten hör hemma.

Koncernenheten, eller den enhet som har utsetts, ska genom en anmälan underrätta Skatteverket om vilken enhet som lämnar tilläggs- skatterapporten samt i vilken stat den enheten hör hemma.

85

Författningsförslag

SOU 2023:6

Vilka uppgifter ska en tilläggsskatterapport innehålla?

4 § En tilläggsskatterapport ska innehålla uppgifter för varje koncern- enhet om

1.namn, eller annan uppgift som visar identiteten,

2.skatteregistreringsnummer, om det finns,

3.var enheten hör hemma, och

4.dess status enligt bestämmelserna i denna lag.

5 § En tilläggsskatterapport ska även innehålla information om hela koncernens struktur och om vilka ägarintressen i koncernenheter som innehas av andra koncernenheter.

6 § En tilläggsskatterapport ska också innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att beräkna

1.den effektiva skattesatsen för varje stat,

2.tilläggsskattebeloppet för varje koncernenhet,

3.tilläggsskattebeloppet för en medlem i en samriskföretags- koncern, och

4.fördelningen av tilläggsskatt enligt huvudregeln och komplet- teringsregeln för varje stat.

7 § En tilläggsskatterapport ska innehålla en förteckning över val enligt 10 kap. 5–9 §§.

Tilläggsskatterapport med förenklat innehåll

8 § Om moderföretaget hör hemma i en stat utanför Europeiska unionen vars nationella bestämmelser är likvärdiga med en huvud- regel om tilläggsskatt, ska en tilläggsskatterapport med förenklat innehåll lämnas.

9 § En tilläggsskatterapport med förenklat innehåll ska innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera

1.moderföretaget,

2.koncernenheter som hör hemma i samma stat som moderföre- taget,

3.svenska koncernenheter, och

86

SOU 2023:6

Författningsförslag

4.koncernenheter vars ägarintresse direkt eller indirekt ägs, eller under räkenskapsåret har ägts, av en delägd moderenhet som är en svensk koncernenhet.

Det ska framgå hur koncernstrukturen ser ut när det gäller de be- rörda enheterna.

10 § En tilläggsskatterapport med förenklat innehåll ska även inne- hålla de uppgifter som är nödvändiga för att

1.beräkna den effektiva skattesatsen för de stater där koncern- enheterna som avses i 9 § hör hemma,

2.beräkna den effektiva skattesatsen för de enheter som avses i 9 § 4 om de är statslösa,

3.beräkna tilläggsskattebeloppet för varje enhet som avses i 9 § om den är lågbeskattad,

4.fördela tilläggsskattebelopp som är hänförliga till enheter som av- ses i 9 § 3 och 4 till rätt koncernenhet enligt 6 kap. 1–5 och 15–16 §§, och

5.fördela kompletterande tilläggsskatt som är hänförlig till enheter som avses i 9 § till rätt koncernenhet enligt 6 kap. 6–11 §§.

När ska tilläggsskatterapporten och anmälan lämnas?

11 § En tilläggsskatterapport och anmälan som avses i 2 § andra stycket och 3 § andra stycket ska ha kommit in till Skatteverket inom 15 månader efter utgången av det beskattningsår som rapporten eller anmälan avser.

Om det är första gången lagen om tilläggsskatt ska tillämpas på koncernen ska rapporten och anmälan i stället ha kommit in till Skatte- verket inom 18 månader efter utgången av det beskattningsår som rapporten eller anmälan avser.

Tilläggsskattedeklaration

Vem ska lämna tilläggsskattedeklaration?

12 § En koncernenhet ska lämna en tilläggsskattedeklaration till Skatteverket om

1.koncernenheten ska betala tilläggsskatt enligt uppgifterna i den tilläggsskatterapport som lämnas av enheten eller annan,

87

Författningsförslag

SOU 2023:6

2.det allokerats kompletterande tilläggsskatt till svenska koncern- enheter enligt uppgifterna i den tilläggsskatterapport som lämnas av enheten eller annan, eller

3.Skatteverket förelägger enheten att göra det.

Om Skatteverket har fattat beslut om att en koncernenhet ska vara ansvarig för kompletterande tilläggsskatt enligt 10 kap. 12 § ska övriga koncernenheter inte lämna tilläggsskattedeklaration enligt första stycket 2.

Vad ska en tilläggsskattedeklaration innehålla?

13 § En tilläggsskattedeklaration ska innehålla

1.nödvändiga identifikationsuppgifter,

2.uppgift om vilken enhet som lämnar tilläggsskatterapport,

3.uppgift om att enheten har tagit del av rapporten i 2,

4.sådana godkännanden, ändringar och tillägg som avses i andra stycket,

5.de uppgifter som behövs för att fördela kompletterande tilläggs- skatt, och

6.de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta ett riktigt beslut om tilläggsskatt.

En koncernenhet ska godkänna uppgifterna i den tilläggsskatte- rapport som avses i första stycket 2. Om en uppgift är felaktig eller saknas, ska koncernenheten genom ändring eller tillägg lämna de upp- gifter som behövs.

Om någon tilläggsskatterapport inte lämnas av enheten eller annan enhet i koncernen, ska en tilläggsskatterapport biläggas tilläggsskatte- deklarationen. Då behöver uppgifterna i första stycket 2–4 inte lämnas.

När ska en tilläggsskattedeklaration lämnas?

14 § En koncernenhet som är skyldig att lämna en tilläggsskatte- deklaration enligt 12 § 1 eller 2 ska lämna deklarationen senast en månad efter den tidpunkt då tilläggsskatterapporten ska lämnas.

Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket efter ansökan från den som ska lämna en tilläggsskattedeklaration, eller från den som i närings- verksamhet lämnar deklarationshjälp, bevilja anstånd med att lämna tilläggsskattedeklarationen. Anstånd får meddelas i högst tre månader.

88

SOU 2023:6

Författningsförslag

Formkrav

15 § Fastställda formulär ska användas för att lämna

1.tilläggsskatterapport,

2.ändring eller tillägg till en tilläggsskatterapport,

3.anmälan enligt lagen, och

4.tilläggsskattedeklaration.

Skatteverket fastställer formulär som avses i första stycket.

16 § Uppgifter i en tilläggsskattedeklaration ska undertecknas av en behörig ställföreträdare för den deklarationsskyldiga koncernenheten. Uppgifterna får undertecknas av ett deklarationsombud.

Föreläggande

17 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skyl- dig att lämna tilläggsskatterapport eller tilläggsskattedeklaration att lämna uppgift som behövs för att kontrollera skyldigheten.

18 § Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort skyldig- heten att lämna tilläggsskatterapport att göra det.

19 § I fråga om föreläggande med anledning av utbyte av upplys- ningar med en annan stat tillämpas bestämmelserna i 37 kap. 11 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

20 § I fråga om föreläggande att medverka personligen tillämpas bestämmelserna i 37 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

21 § Skatteverket får förelägga en koncernenhet eller den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan. Föreläggandet ska avse förhåll- anden som är av betydelse för kontroll av annans skatt- eller uppgifts- skyldighet avseende tilläggsskatt.

Om det finns särskilda skäl får även annan än de som avses i första stycket föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där.

89

Författningsförslag

SOU 2023:6

Vitesföreläggande

22 § Ett föreläggande enligt lagen får förenas med vite om det finns anledning att anta att föreläggandet annars inte följs.

I fråga om vitesföreläggande tillämpas 44 kap. 3 § skatteförfarande- lagen (2011:1244). Vad som sägs om rapporteringsavgift ska gälla för rapportavgift enligt denna lag.

Dokumentationsskyldighet

23 § Den som är uppgiftsskyldig enligt lagen ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumenta- tion se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Revision

24 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1.att skatt- eller uppgiftsskyldighet enligt lagen har fullgjorts, eller

2.att det finns förutsättningar att fullgöra skatt- eller uppgifts- skyldighet enligt lagen som kan antas uppkomma.

Skatteverket får också besluta om revision för att inhämta upp- gifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Skatteverket får även besluta om revision enligt de förutsättningar som gäller enligt 41 kap. 2 a § skatteförfarandelagen (2011:1244).

I fråga om revision tillämpas bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ samt 44 kap. 1 och 3 §§ skatteförfarandelagen.

Beslut om tilläggsskatt

25 § Skatteverket ska besluta om tilläggsskatt på grundval av uppgif- ter som har lämnats i en tilläggsskatterapport, tilläggsskattedeklaration och vad som i övrigt har kommit fram vid utredning och kontroll.

Beslut om tilläggsskatt ska endast meddelas för en koncernenhet om enheten har lämnat en tilläggsskattedeklaration eller det i övrigt framkommit att enheten ska betala tilläggsskatt.

90

SOU 2023:6

Författningsförslag

Har Skatteverket beslutat i fråga om tilläggsskatt får nytt beslut till nackdel för den beslutet gäller fattas endast om förutsättningarna i 30 § är uppfyllda.

26 § I beslutet om tilläggsskatt ska Skatteverket bestämma storleken på den tilläggsskatt som en koncernenhet ska betala.

I beslutet om tilläggsskatt ska belopp anges i svenska kronor. Om tilläggsskattebeloppen som ligger till grund för beslutet anges i annan valuta, ska beloppet omräknas till svenska kronor utifrån balans- dagens kurs för koncernenheten. Om tilläggsskattebeloppet inte kan hänföras till en enskild koncernenhet ska kursen på moderföretagets balansdag användas.

Den kurs som fastställs av Sveriges riksbank för köp av svenska kronor ska användas vid omräkning. Om någon valutakurs inte fast- ställts av Sveriges riksbank ska motsvarande kursnoteringar från annan organisation som är allmänt accepterade användas.

27 § Om den som är skyldig att lämna tilläggsskattedeklaration inte har gjort det, ska tilläggsskatten bestämmas till ett belopp som fram- står som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet (skönsbeskatt- ning). Detsamma gäller om skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen.

Skönsbeskattning på grund av att den som är skyldig att lämna tilläggsskattedeklaration inte har gjort det, får beslutas bara om ett föreläggande att lämna deklaration har sänts ut till den deklarations- skyldige och föreläggandet inte har följts.

28 § Ett beslut om tilläggsskatt ska meddelas inom tre år från ut- gången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Om en tilläggsskattedeklaration kommer in till Skatteverket senare än två år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, ska ett beslut om tilläggsskatt i stället för vad som anges i första stycket meddelas inom ett år från den dag då deklarationen kom in till Skatteverket. Beslut ska dock meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Om den deklarationsskyldige inte har lämnat någon deklaration, trots att denne blivit förelagd att göra det, får ett beslut om tilläggs- skatt meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskatt- ningsåret har gått ut.

91

Författningsförslag

SOU 2023:6

Omprövning

29 § I fråga om omprövning tillämpas bestämmelserna i 66 kap. 2–4, 6–9, 17–20 och 25 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Utöver vad som följer av första stycket får ett beslut om rapport- avgift som har samband med en fråga i ett beslut om tilläggsskatt, omprövas så länge beslutet om tilläggsskatt inte har fått laga kraft.

30 § Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av ett beslut om tilläggsskatt får meddelas inom den tid och under de förutsättningar som anges i 66 kap. 27 § skatteförfarande- lagen (2011:1244) (efterbeskattning).

För sådana beslut gäller skatteförfarandelagens regler om när be- slut om efterbeskattning inte får beslutas i 66 kap. 28 § och om för- längd tid för efterbeskattning i 66 kap. 30–34 §§ i tillämpliga delar.

31 § Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av beslut om förseningsavgift eller rapportavgift ska meddelas inom de tider som anges i 9 kap. 17–18 §§.

9 kap. Särskilda avgifter

Vad kapitlet innehåller

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

förseningsavgift i 2–5 §§,

rapportavgift i 6–8 §§,

skattetillägg i 9–13 §§,

befrielse i 14–16 §§, och

beslut om särskilda avgifter i 17–22 §§.

Förseningsavgift

2 § Förseningsavgift ska tas ut med 25 000 kronor om den som ska lämna tilläggsskatterapport eller tilläggsskattedeklaration inte har gjort det i rätt tid.

För en koncernenhet som har anmält att en annan enhet ska lämna tilläggsskatterapporten ska förseningsavgift dock tas ut först om

92

SOU 2023:6

Författningsförslag

Skatteverket inte har mottagit en tilläggsskatterapport inom två år från beskattningsårets utgång.

3 § Den uppgiftsskyldige ska inte anses ha lämnat tilläggsskatte- deklaration, om uppgifterna i deklarationen är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen.

4 § Om den som är skyldig att lämna tilläggsskatterapport eller tilläggsskattedeklaration inte har gjort det inom tre månader från den tidpunkt då skyldigheten enligt denna lag skulle ha fullgjorts eller i fall som avses i 2 § andra stycket efter den tidpunkt som anges där, ska en andra förseningsavgift tas ut.

Om skyldigheten inte har fullgjorts efter ytterligare två månader, ska en tredje förseningsavgift tas ut.

5 § Om grunden för att ta ut förseningsavgift är att den som har lämnat tilläggsskattedeklaration inte har undertecknat uppgifterna, ska Skatteverket förelägga den uppgiftsskyldige att göra det. Försenings- avgift ska tas ut bara om föreläggandet inte följs. Avgiften ska i så- dana fall bestämmas enligt 2 och 4 §.

Rapportavgift

6 § Rapportavgift ska tas ut av den som lämnar tilläggsskatterapport om det klart framgår att rapporten innehåller allvarliga brister.

Med brister avses att felaktiga uppgifter har lämnats eller att upp- gifter som skulle ha lämnats har utelämnats.

Brister är allvarliga om de

1.har orsakat att tilläggsskatt inte påförts trots att det fanns grund för det,

2.påtagligt ökat risken för att skatt skulle undandras, eller

3.förhindrat eller allvarligt försvårat skattekontrollen.

Vad som anges i första–tredje styckena gäller även för uppgifter som lämnas vid komplettering eller rättelse av rapporten.

7 § Rapportavgift ska inte tas ut om bristerna har rättats på eget initiativ av den rapporterande enheten.

93

Författningsförslag

SOU 2023:6

8 § Rapportavgiften ska uppgå till lägst 250 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för rapport- avgiften hade kunnat utgöra grund för skattetillägg eller motsvarande sanktion i annan stat ska rapportavgiften uppgå till det belopp som hade tagits ut som skattetillägg om enheten hade hört hemma i Sverige med tillägg för ett belopp som motiveras av övriga brister, även om det samlade beloppet överstiger 10 miljoner kronor.

När avgiftens storlek beslutas ska särskild hänsyn tas till

1.arten och omfattningen av bristerna,

2.risken för skatteundandragande, och

3.om den som lämnat rapporten eller annan koncernhet som bi- dragit med uppgifter uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter eller under- låtit att lämna uppgifter som skulle ha lämnats, eller varit grovt vårds- lös vid uppgiftslämnandet.

Skattetillägg

Skattetillägg vid oriktig uppgift

9 § Skattetillägg ska tas ut av den som lämnat oriktig uppgift. I fråga om sådant skattetillägg tillämpas bestämmelserna i 49 kap. 4–5 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

10 § Skattetillägg är 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha bestämts för den som har lämnat uppgiften.

Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp har hänförts eller kan antas komma att hänföras till fel beskattningsår är skatte- tillägget i stället 10 procent.

Skattetillägg vid skönsbeskattning

11 § Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning. Skattetillägget är då 40 procent av den skatt som bestäms för den deklarationsskyldige.

Ett beslut om skattetillägg vid skönsbeskattning på grund av att den deklarationsskyldige inte har lämnat någon tilläggsskattedeklara- tion ska undanröjas om en tilläggsskattedeklaration lämnas inom fyra

94

SOU 2023:6

Författningsförslag

månader från utgången av den månad då beslutet meddelades. Vad som anges i 49 kap. 7 § andra och tredje styckena skatteförfarandelagen (2011:1244) ska då tillämpas även gällande tilläggsskattedeklaration.

Gemensamma bestämmelser för skattetillägg

12 § Skattetillägg ska inte utgå till den del det grundas på en felaktig- het eller passivitet som leder till att rapportavgift enligt 6 § tas ut.

13 § I fråga om skattetillägg tillämpas även bestämmelserna i 49 kap. 10–10 d och 19 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Befrielse från särskilda avgifter

14 § I fråga om befrielse från en särskild avgift tillämpas bestäm- melsen i 51 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

15 § Vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut försenings- avgift med fullt belopp ska Skatteverket även beakta om försenings- avgiften har samband med att en anmälan enligt 8 kap. 2 § andra stycket eller 3 § andra stycket inte har gjorts eller inte har gjorts i rätt tid.

Första stycket ska inte tillämpas i förhållande till den enhet som har utsetts att lämna rapporten.

16 § Vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp ska Skatteverket även beakta

1.om den felaktighet eller passivitet som skattetillägget grundas

iäven har lett till en sanktion för den rapporterande enheten i en annan stat, och

2.att bestämmelserna om tilläggsskatt kan vara särskilt kompli- cerade och att den uppgiftsskyldighet som gäller för tilläggsskatt är mycket omfattande.

95

I detta kapitel finns bestämmelser om
– registrering i 2–4 §§,
– val i 5–9 §§,
– särskilt kvalificerad beslutsfattare i 10 §,
– ansvar för tilläggsskatt i 11–12 §§,
– betalning av tilläggsskatt i 13 §,
– överklagande i 14–15 §§, och
– övriga bestämmelser som gäller förfarandet i 16–19 §§.

Författningsförslag

SOU 2023:6

Beslut om särskilda avgifter

17 § Ett beslut om förseningsavgift ska meddelas inom två år från den dag då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts.

18 § Ett beslut om rapportavgift ska meddelas inom sex år från ut- gången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

19 § Ett beslut om skattetillägg på grund av oriktig uppgift eller skönsbeskattning ska meddelas inom tre år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Om en tilläggsskattedeklaration kommer in till Skatteverket senare än två år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, ska ett beslut om skattetillägg i stället för vad som anges i första stycket meddelas inom ett år från den dag då deklarationen kom in till Skatteverket. Beslut ska dock meddelas senast sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

20 § Om den som är deklarationsskyldig inte har lämnat någon deklaration, får ett beslut om skattetillägg meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

21 § I fråga om beslut om skattetillägg i övrigt tillämpas bestämmel- serna i 52 kap. 5–7 samt 8 a §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

22 § En särskild avgift ska tillfalla staten.

10 kap. Övriga delar av förfarandet Vad kapitlet innehåller

1 §

96

SOU 2023:6

Författningsförslag

Registrering

2 § Skatteverket ska registrera sådana koncernenheter som avses i 1 kap. 4 § om de är svenska koncernenheter.

En koncernenhet som avses i första stycket ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket inom 15 månader efter utgången av det beskattningsår då registreringsskyldigheten uppstod.

3 § Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sin skyldighet en- ligt 2 § att fullgöra skyldigheten eller att lämna uppgifter som verket behöver för att kunna avgöra om sådan skyldighet finns.

4 § Skatteverket får avregistrera den som inte längre ska vara regi- strerad. Om den som inte längre ska vara registrerad begär det, ska Skatteverket besluta om avregistrering.

Val

5 § Den rapporterande enheten kan i tilläggsskatterapporten välja att

1.inte behandla en undantagen enhet som en undantagen enhet enligt bestämmelsen i 1 kap. 11 §,

2.ersätta det belopp som dragits av som en skattekostnad med den aktiebaserade ersättningen som ersatt den avdragna kostnaden enligt bestämmelserna i 4 kap. 2–6 §§,

3.beräkna det justerade resultatet för tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde med ledning av realisationsprincipen en- ligt bestämmelserna i 4 kap. 7–8 §§,

4.eliminera effekter från transaktioner mellan koncernenheter en- ligt bestämmelsen i 4 kap. 12 §,

5.behandla en investeringsenhet som en skattetransparent enhet enligt bestämmelserna i 7 kap. 38–40 §§, eller

6.tillämpa en beskattningsbar utdelningsmetod för en ägarenhet till en investeringsenhet enligt bestämmelserna i 7 kap. 41–45 §§.

97

Författningsförslag

SOU 2023:6

6 § Den rapporterande enheten kan i tilläggsskatterapporten även välja

1.hur vinst eller förlust vid avyttring av fast egendom ska behand- las enligt bestämmelserna i 4 kap. 9–11 §§,

2.att inte beakta en uppskjuten skatteskuld vid beräkningen av den justerade skattekostnaden enligt bestämmelsen i 4 kap. 18 §,

3.att låta en oväsentlig minskning av skattekostnaden påverka innevarande år i stället för året som justeringen avser enligt bestäm- melsen i 4 kap. 25 §,

4.att inte tillämpa avdraget för substansbeloppet enligt bestäm- melsen i 5 kap. 11 §, eller

5.att tillämpa undantaget för verksamhet av begränsad betydelse enligt bestämmelserna i 5 kap. 12–14 §§.

7 § Ett val som avses i 5 § gäller i fem år från och med det år då valet görs. Därefter förnyas valet, om den rapporterande enheten inte har återkallat det innan femårsperiodens slut. Om valet återkallas kan ett nytt val enligt 5 § 1–6 göras först fem år efter den första femårsperio- dens slut.

8 § Ett val som avses i 6 § gäller för det år då det har gjorts. Därefter förnyas valet, om den rapporterande enheten inte har återkallat det.

9 § Val att tillämpa en alternativregel för uppskjuten skattefordran enligt 4 kap. 13 § ska göras i den första tilläggsskatterapporten som omfattar enheter i den stat valet gäller.

Särskilt kvalificerad beslutsfattare

10 § Beslut i fråga om tilläggsskatt, skattetillägg eller rapportavgift ska fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare.

Ett beslut som avses i första stycket ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, om de förutsättningar som anges i 66 kap. 5 § första stycket 1–4 skatteför- farandelagen (2011:1244) är uppfyllda.

98

SOU 2023:6

Författningsförslag

Ansvar för tilläggsskatt

Ansvar för delägare i handelsbolag

11 § I fråga om ansvar för delägare i ett handelsbolag tillämpas be- stämmelserna i 59 kap. 11 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vad som sägs i 59 kap. 11 § tredje stycket skatteförfarandelagen om skattetillägg ska gälla även för rapportavgift.

Ansvar för kompletterande tilläggsskatt

12 § Om samtliga svenska koncernenheter i en koncern ansöker om det ska Skatteverket besluta att en koncernenhet i Sverige ska betala hela den kompletterande tilläggsskatt som allokeras till svenska koncernenheter enligt 6 kap. 9 §.

Ansökan ska göras senast 14 månader efter utgången av det be- skattningsår den avser. Beslutet gäller till dess att ansvarig koncern- enhet utträder ur koncernen eller att de svenska koncernenheterna gemensamt anmäler att ansvaret ska upphöra.

Om den ansvariga koncernenheten inte fullgör skyldigheten att betala den kompletterande tilläggsskatten får Skatteverket besluta att en eller flera av de andra koncernenheterna tillsammans med den ansvariga koncernenheten är skyldig att betala skatten till den del skatten hänför sig till ett räkenskapsår då enheten är koncernenhet. Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran har preskriberats.

Betalning

13 § Tilläggsskatt ska betalas senast den förfallodag som infaller när- mast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut om tilläggs- skatt fattades.

I fråga om de förfallodagar som avses i första stycket tillämpas bestämmelsen i 62 kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Överklagande

14 § I fråga om överklagande tillämpas bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vad som anges i 67 kap. 33 och 34 §§ skatteförfarandelagen ska gälla även för rapportavgift enligt denna lag.

99

Författningsförslag

SOU 2023:6

Utöver vad som följer av första och andra styckena får ett beslut om rapportavgift som har samband med en fråga i ett beslut om tilläggsskatt, överklagas så länge beslutet om tilläggsskatt inte har fått laga kraft.

15 § Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som enligt hänvisningen i 14 § är behörig att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller när ansökan om utdömande görs.

Övriga bestämmelser som gäller förfarandet

16 § När det i denna lag anges att bestämmelser i skatteförfarande- lagen (2011:1244) tillämpas, ska vad som anges i skatteförfarande- lagen om juridiska personer även gälla för koncernenheter enligt denna lag.

17 § När det i denna lag anges att bestämmelser i skatteförfarande- lagen (2011:1244) tillämpas, ska termer och uttryck som används ha samma betydelse och tillämpningsområde som anges i denna lag.

18 § En svensk koncernenhet som utsetts att lämna tilläggsskatte- rapport enligt 8 kap. 3 § ska meddela Skatteverket när koncernen har påbörjat sin inledande fas av internationell verksamhet.

19 § I mål och ärenden enligt denna lag tillämpas, utöver vad som framgår av övriga bestämmelser i detta kapitel, tillämpliga delar av bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

proportionalitetsprincipen i 2 kap. 5 §,

uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap.,

deklarationsombud i 6 kap. 4–8 §§,

Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera i 40 kap. 1–3 §§,

myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets begäran i 42 a kap.,

ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap.,

bevissäkring i 45 kap. och 69 kap. 2–12 §§,

betalningssäkring i 46 kap. och 69 kap. 13–18 §§,

100

8 procent
7,8 procent
7,6 procent
7,4 procent
7,2 procent
7 procent
6,6 procent
6,2 procent
5,8 procent
5,4 procent

SOU 2023:6

Författningsförslag

uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,

besluts verkställbarhet i 68 kap., och

verkställighet i 71 kap.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

2.Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2023.

3.Bestämmelserna i 6 kap. 6–11 §§ ska dock tillämpas på svenska koncernenheter första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2024, om inte koncernenhetens moderföretag är ett sådant moderföretag som avses i 6 kap. 2 § 2.

4.Vid tillämpning av 5 kap. 3 § ska i stället för värdet fem procent följande värde användas för det beskattningsår som inleds under nedanstående kalenderår:

2023

10 procent

2024

9,8 procent

2025

9,6 procent

2026

9,4 procent

2027

9,2 procent

2028

9 procent

2029

8,2 procent

2030

7,4 procent

2031

6,6 procent

2032

5,8 procent

5.Vid tillämpning av 5 kap. 4 § ska i stället för värdet fem procent följande värde användas för det beskattningsår som inleds under nedanstående kalenderår:

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

101

Författningsförslag

SOU 2023:6

1.2Förslag till lag om ändring

i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244) att 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §

Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt

1.kupongskattelagen (1970:624),

2.lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

3lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

4.tullagen (2016:253),

5.lagen (2004:629) om trängselskatt,

6. vägtrafikskattelagen

6. vägtrafikskattelagen

(2006:227), och

(2006:227),

7. lagen (2014:1470) om be-

7. lagen (2014:1470) om be-

skattning av viss privatinförsel av

skattning av viss privatinförsel av

cigaretter.

cigaretter, och

 

8. lagen (2023:XX) om tilläggs-

 

skatt.

Lagen gäller även för belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

102

2 Bakgrund

2.1Inledning

Vårt uppdrag är att föreslå hur minimibeskattningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.1 Direktivet är ett resultat av ett inter- nationellt samarbete som har pågått under flera år. Vi kommer i det här kapitlet beskriva bakgrunden till direktivet och hur de olika internationella reglerna förhåller sig till varandra. Vi kommer vidare även kort att redogöra för arbetet med att implementera direktivet i andra länder.

2.2Internationellt samarbete

Våren 2013 påbörjade OECD med understöd av G20 ett projekt för att motverka skattebaserodering och vinstflyttning, BEPS. År 2015– 2016 publicerade OECD det så kallade BEPS-paketet.

Paketet innehåller 13 rapporter, avseende 15 åtgärdsområden, och ett sammanfattande dokument. BEPS-paketet innehåller åtgärder för ett koordinerat internationellt tillvägagångssätt för att reformera före- tagsbeskattningen utifrån ett internationellt perspektiv. Sverige har sedan tidigare infört regler som utgår från detta paket.2

2.3Modellreglerna

Efter publiceringen av BEPS-paketet har det internationella sam- arbetet fortsatt inom OECD och G20, i det så kallade Inclusive Framework. Detta arbete har bland annat syftat till att säkerställa att vinster beskattas där de uppkommer och där värde skapas. En del av

1För en närmare beskrivning av vårt uppdrag, se bilaga 1.

2Läs mer om dessa delar i avsnitt 2.7.

103

Bakgrund

SOU 2023:6

arbetet har varit inriktat på de utmaningar som digitaliseringen inne- bär för beskattningen.

Arbetet är uppdelat i två delar, eller pelare, varav pelare 1 avser om- fördelning av beskattningsrätt mellan stater och pelare 2 fokuserar på att införa en global minimibeskattning som motverkar skatte- undandraganden. OECD har motiverat arbetet med att man behöver återskapa förtroendet för det internationella skattesystemet vars svagheter blottlagts i och med den ökande globala integrationen av ekonomier och marknader.3

I oktober 2021 enades över 135 medlemmar inom Inclusive Frame- work om att anta modellregler för global minimibeskattning. Dessa brukar benämnas GloBE-reglerna (Global Anti-Base Erosion Model Rules). Vi har valt att kalla dem för OECD:s modellregler.

Modellreglerna syftar till att säkerställa att stora multinationella koncerner betalar skatt på sina inkomster motsvarande minst en över- enskommen miniminivå på 15 procent i effektiv skattesats. Reglerna utgör ett koordinerat system för beskattning av lågbeskattade vins- ter genom att tilläggsskatt tas ut i en annan stat på sådana vinster. Reglerna ska genomföras som en common approach, vilket innebär att de stater som enats om reglerna inte är förbundna att införa dem i nationell rätt, men om de gör det måste reglerna införas och admi- nistreras i enlighet med modellreglerna och OECD:s kommentar till modellreglerna. Sedan modellreglerna antogs har arbetet inom In- clusive Framework fortsatt. Det har utarbetats administrativa rikt- linjer och olika förenklingsregler för modellreglerna. Förenklings- reglerna kallas för safe harbours.

En del av dessa riktlinjer och regler har offentliggjorts i ett mycket sent skede av utredningens arbete. Vi har därför inte haft möjlighet att ta hänsyn till dem i vårt arbete. Därutöver är ytterligare vägled- ning från OECD att vänta i andra frågor. Detta kommer att påverka det kommande lagstiftningsarbetet.4

3OECD (2020), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0e3cc2d4-en.

4Se i dessa delar även kapitel 12 i detta betänkande.

104

SOU 2023:6

Bakgrund

2.4Minimibeskattningsdirektivet

För att genomföra OECD:s modellregler presenterade Europeiska kommissionen i december 2021 ett direktivförslag gällande en global minimiskatt på 15 procent för multinationella koncerner och stor- skaliga nationella koncerner inom EU.5 Efter att förslaget i vissa delar arbetats om antog Europeiska rådet minimibeskattningsdirek- tivet den 14 december 2022. Även om direktivet antogs i ett sent skede utgår vårt förslag från det antagna direktivet.

2.5Hur förhåller sig direktivet och modellreglerna till varandra?

Av direktivet framgår att genomförandet av modellreglerna inom unionen bör ligga så nära den globala överenskommelsen som möj- ligt. Det ska säkerställa att reglerna är kvalificerade i den mening som avses i modellreglerna, att förhindra fragmentering av den inre mark- naden och att stärka de skattskyldigas rättssäkerhet (skäl 4 och 6 i direktivet).

För att säkerställa en konsekvent tillämpning av reglerna bör medlemsstaterna använda sig av modellreglerna samt kommentaren och exemplen till dessa som en källa till illustration eller tolkning i den mån de är förenliga med direktivet och unionsrätten i övrigt (skäl 24). Detta betänkande, framför allt författningskommentaren, bygger därför till stor del på kommentaren till modellreglerna.

På några sätt skiljer sig dock direktivet från modellreglerna. Detta för att reglerna ska överensstämma med EU:s grundläggande friheter.

Tillämpningsområdet för huvudregeln (Income Inclusion Rule, IIR) har utvidgats i direktivet i jämförelse med modellreglerna, för att säkerställa att direktivet är förenligt med etableringsfriheten. En- ligt direktivet ska huvudregeln inte bara tillämpas på lågbeskattade koncernenheter som hör hemma i andra stater, utan även på sådana koncernenheter i Sverige. Alla lågbeskattade koncernenheter, oavsett var dessa hör hemma och inklusive den moderenhet som tillämpar huvudregeln, ska beskattas upp till miniminivån.

5COM(2021) 823 final 2021/0433 (CNS).

105

Bakgrund

SOU 2023:6

Vidare avser huvudregeln inte enbart multinationella koncerner, utan även storskaliga nationella koncerner. På detta sätt ska med- lemsstaterna undvika diskriminering av en enhet som tillhör en kon- cern med gränsöverskridande verksamhet i förhållande till en enhet som tillhör en koncern med rent nationell verksamhet. Även stor- skaliga nationella koncerner ska beräkna effektiv skattesats och i förekommande fall betala tilläggsskatt.

Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att införa en nationell tilläggsskatt. Även modellreglerna ger stater möjlighet att införa en sådan skatt. En nationell tilläggsskatt tas ut i den stat där en lågbeskat- tad koncernenhet hör hemma, i stället för i den stat där moderenheten hör hemma.

2.6Implementering i andra länder

Enligt vårt uppdrag ska vi följa och ta intryck av arbetet med att in- föra minimibeskattningsdirektivet i andra medlemsstater. Av EU:s medlemsstater är det i skrivande stund endast Nederländerna som har publicerat ett utkast till lagstiftning. Förslaget publicerades i ett relativt sent skede av vårt arbete. Vi har dock bland annat observerat att även Nederländerna har lämnat förslag på att införa en nationell tilläggsskatt.6

Även när det gäller länder utanför EU, som ska införa OECD:s modellregler, är det få länder som har publicerat utkast till lagstift- ning. De länder som vi känner till som har publicerat sådana utkast är Storbritannien, Schweiz, Hong Kong och Malaysia. Vi har därför, även om man beaktar länder som implementerar modellreglerna, haft svårt att ta intryck av andra länders arbete. En internationell anpass- ning får i stället, i den mån det bedöms lämpligt, göras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Då finns en reell möjlighet att ta intryck av hur merparten av de andra länderna väljer att införa reglerna om tilläggs- skatt, inte minst när det gäller regler om förfarande och kanske sär- skilt sanktioner.7

6https://www.internetconsultatie.nl/minimumbelasting2024/b1.

7Läs mer om detta i avsnitt 11.13.

106

SOU 2023:6

Bakgrund

2.7BEPS i tidigare svensk lagstiftning

Modellreglerna, och därmed även minimibeskattningsdirektivet, har vissa kopplingar till andra delar i BEPS-paketet. Bland annat har vissa begrepp utformats utifrån tidigare delar i BEPS-paketet. Vi redovisar därför kort några av dessa delar.

En del av paketet avser land-för-land-rapportering. Dessa regler genomfördes i EU-rätten genom direktivet om administrativt sam- arbete i fråga om beskattning.8 Direktivet har implementerats i svensk rätt i 33 a kap. SFL.

Ikorthet innebär land-för-land-rapportering att ett svenskt före- tag eller ett svenskt fast driftställe till ett utländskt företag, som in- går i en multinationell koncern med intäkter som uppgår till minst 7 miljarder kronor, är skyldigt att lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket (33 a kap. 4–7 §§ SFL). Det är i första hand moder- företaget som behöver lämna en sådan rapport. Rapporten ska bland annat innehålla uppgifter om intäkter, vinst eller förlust före inkomst- skatt, betald inkomstskatt och verksamhetens art. Uppgifterna ska vara uppdelade på varje stat eller jurisdiktion där koncernen har be- drivit verksamhet (33 a kap. 10 § SFL). Skatteverket utbyter årligen rapporterna med skattemyndigheter i andra stater inom och utanför EU (se lagen [2017:182] om automatiskt utbyte av land-för-land- rapporter på skatteområdet).

Andra delar av BEPS-paketet avser bland annat hybrida missmatch- ningar, CFC-regler och en generell begränsning av ränteavdrag.

OECD har även tagit fram en standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Sverige har anslutit sig till ett multi- lateralt avtal mellan behöriga myndigheter om att genomföra OECD:s rapporteringsnormer CRS (Common Reporting Standard) i nationell lagstiftning och att inleda ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton togs in i EU-rätten genom rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning. Svensk rätt har anpassats till avtalet och direktivet bland annat genom införandet av IDKAL.

8Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, i dess lydelse enligt rådets direktiv (EU) 2016/881 av den 25 maj 2016 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning.

107

3En lag om tilläggsskatt

på lågbeskattade inkomster

3.1Inledning

Reglerna på inkomstskatterättens område är i dag förhållandevis sammanhållna. Med få undantag finns de materiella reglerna i in- komstskattelagen och de processuella i skatteförfarandelagen. Vi har ställt oss frågan om direktivets materiella bestämmelser över huvud taget skulle kunna tas in i inkomstskattelagen och om det i så fall är lämpligt att göra det, eller om de ska finnas i en särskild lag. Vi redo- visar våra överväganden i denna del nedan i avsnitt 3.2.

Den teknik som används i direktivet innebär att reglerna ofta byggs upp genom en omfattande och teknisk begreppsbildning. Många de- finitioner har skapats specifikt för att användas i direktivet. Några av de definitioner som används ligger även nära inarbetade svenska be- grepp som används i inkomstskattelagen eller annan lagstiftning som är central för beskattningen. Med tanke på den centrala roll defini- tioner spelar finns det anledning att inledningsvis diskutera använd- ningen av begrepp och definitioner. Ska vi sträva efter att bygga upp reglerna på inarbetade och svenska begrepp som ”ideella föreningar” eller ”myndighet” eller ska vi i detta sammanhang använda oss av direktivets och modellreglernas mer allmänna definitioner? Frågor som dessa diskuteras nedan i avsnitt 3.3.

Vi har också övervägt hur de förfarandenderegler som finns i direktivet bäst ska införlivas i svensk rätt. Direktivet innehåller några viktiga förfaranderegler, men också en del regler som bäst kan be- skrivas som regler som gäller både materiella frågor och förfarande- frågor. Det gäller till exempel de regler som avser olika val som direktivet ger möjlighet till. Nedan i avsnitt 3.4 diskuterar vi hur för- farandereglerna ska implementeras.

109

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster

SOU 2023:6

Avslutningsvis i avsnitt 3.5 redovisar vi de avgränsningar som vi tvingats göra till följd av att det internationella arbetet inte varit av- slutat under den tid som stått till vårt förfogande.

3.2En särskild lag om tilläggsskatt

Förslag: De materiella reglerna om tilläggsskatt ska tas in i en sär- skild lag, lagen om tilläggsskatt.

Ett EU-direktiv riktar sig till medlemsstaterna och föreskriver att ett visst resultat ska uppnås inom en viss tid. Medlemsstaterna måste genomföra direktivet, men de får själva besluta hur reglerna ska in- förlivas i den nationella rätten.

Det finns inte några bestämmelser i svensk rätt som säkerställer det resultat som minimibeskattningsdirektivet är avsett att uppnå. Nya bestämmelser måste därför införas. Bestämmelserna gäller så- dana förhållanden att de måste meddelas genom lag (8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen).

Frågan är om bestämmelserna bör föras in i en befintlig lag eller om de ska tas in i en ny lag. Om de ska föras in i en befintlig lag ligger inkomstskattelagen närmast till hands.

Vår bedömning är att direktivet bör genomföras i Sverige genom att det införs en ny lag, lagen om tilläggsskatt. Det finns flera skäl för denna bedömning.

Ett skäl är att direktivet är mycket omfattande och det kommer att krävas ett stort antal nya bestämmelser. I en särskild lag kan dessa hållas samman och bestämmelserna – som är komplicerade – blir mer begripliga.

Ett ytterligare skäl är att inkomstskattelagen gäller för alla som är skattskyldiga för inkomstskatt, medan tilläggsskatten endast kommer att gälla för ett litet antal företag. Genom att bestämmelserna tas in i en särskild lag undviks att inkomstskattelagen blir mycket längre och mer komplicerad än vad den är. Det är framför allt en fördel för dem som inte berörs av de särskilda reglerna om tilläggsskatt.

Det starkaste skälet för att hålla tilläggsskatten utanför inkomst- skattelagen är emellertid att tilläggsskatten till sin karaktär skiljer sig från inkomstskatten. Tilläggsskatt är en skatt på inkomst, men det är inte en inkomstskatt i vanlig bemärkelse. Den skattskyldiga kon-

110

SOU 2023:6

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster

cernenheten i Sverige ska inte ta upp en inkomst till beskattning och skatten beräknas inte heller genom att en skattebas multipliceras med en skattesats. I stället ska den skattskyldiga enheten under vissa förutsättningar betala tilläggsskatt när en annan koncernenhet i den koncern den tillhör inte betalat skatt som motsvarar den miniminivå som framgår av direktivet. I vissa fall avser tilläggsskatten koncern- enheten själv.

Tilläggsskatten skiljer sig därmed på ett avgörande sätt från in- komstskatten. Reglerna utgör en slags hybrid mellan regler som inne- bär ett ansvar för att betala någon annans skatt – skattebetalning – och inkomstskatt. Till sin karaktär är tilläggsskatten artskild från vanlig inkomstskatt och kan knappast inordnas i samma lag utan strukturella ingrepp i de grundläggande bestämmelserna om skatte- bas och skattesats.

Med vårt förslag kommer tilläggsskatten att utgöra en skatt som är skild från inkomstbeskattningen så långt det över huvud taget är möjligt. Vi menar att reglerna blir lättare att tillämpa om inkomst- skatten och tilläggsskatten inte påverkar varandra. Skatterna kom- mer att deklareras och hanteras helt separat från varandra.

3.3Vägval när det gäller systematik och terminologi

Vårt uppdrag har sin bakgrund i att minimibeskattningsdirektivet ska genomföras i Sverige. Sverige är bundet av direktivet, men vi har vid genomförandet visst utrymme för att anpassa reglerna till svensk rätt när det gäller systematik och terminologi.

Av de direktiv vi fått framgår att det är nödvändigt att bestäm- melserna och begreppen i minimibeskattningsdirektivet förklaras, tydliggörs och förenklas i möjligaste mån. Samtidigt ska den EU- gemensamma uppfattningen om direktivets innebörd beaktas.

Av våra direktiv framgår vidare att utformningen av förslagen ska ansluta till den systematik och terminologi som används i svensk rätt och särskilt då inkomstskattelagen. De lösningar som föreslås ska i möjligaste mån ligga i linje med de principer som ligger bakom lag- stiftningen på området.

I våra direktiv anges slutligen också att vi om möjligt ska undvika mer ingripande eller strängare regler än vad minimibeskattnings- direktivet kräver.

111

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster

SOU 2023:6

Vi har utifrån dessa förutsättningar gjort följande allmänna över- väganden och vägval.

Minimibeskattningsdirektivet och modellreglerna är uppbyggda på ungefär samma sätt, även om det finns vissa skillnader. I de flesta fall ligger vårt förslag nära de internationella reglerna, men vi har i möjligaste mån anpassat bestämmelserna till den systematik och ter- minologi som används i svensk rätt. Det gäller framför allt bestäm- melserna i inkomstskattelagen.

Det är som vi ser det möjligt att inordna de internationella reglerna i en traditionell svensk form för lagstiftning. Samtidigt är det viktigt att framhålla att den internationella kopplingen och komplexiteten innebär att lagen måste utformas på ett annat sätt än om det var frågan om rent inhemska bestämmelser.

Det är också av andra skäl ofta svårt att anpassa sig till vad som gäller enligt inkomstskattelagen. Tilläggsskatt ska betalas av koncern- enheter som hör hemma i Sverige, men ofta beräknas för utländska enheter. De svenska reglerna måste alltså hantera exempelvis resultat och skattekostnad även för utländska enheter. Reglerna om vem som ska betala tilläggsskatt måste ge samma resultat oavsett vilket land som tillämpar reglerna. De utländska enheterna tillämpar sitt lands redovisningsregler och – vid den inhemska inkomstbeskattningen – skatteregler. Reglerna om tilläggsskatt måste därför kunna förhålla sig till enheter i alla andra länder och reglerna måste vara enhetliga.

I vissa fall avser de internationella reglerna företeelser som finns i andra länder, men som saknar motsvarigheter i Sverige. Ofta är det utifrån ett svenskt perspektiv mycket svårt att förstå vad som avses med dessa. Vi har i dessa fall eftersträvat att ligga mycket nära direk- tivet, även om konsekvensen har blivit bestämmelser som är svåra att förstå.

Vi har eftersträvat att använda ett modernt och enkelt språk, men minimibeskattningsdirektivet och modellreglerna är komplicerade. I stor omfattning har reglerna byggts upp genom en komplicerad teknisk begreppsbildning. Vi har försökt att förenkla, men det är ingen lätt uppgift. Vi har försökt koncentrera framställningen och undvika upprepningar.

Vi har i möjligaste mån brutit upp långa meningar i punktuppställ- ningar. I hänvisningar till andra delar av lagen eller andra lagar används strecksatser. I bestämmelser där det kan finnas behov av att hänvisa till olika led har vi använt numrerade led (jfr prop. 1999/2000:2 s. 493).

112

SOU 2023:6

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster

Både minimibeskattningsdirektivet och modellreglerna innehåller en stor mängd definitioner. Vi har valt att ha ett särskilt kapitel i lagen som innehåller merparten av dessa. För att underlätta för läsa- ren inleds kapitlet med en paragraf där alla begrepp och uttryck som finns definierade i lagen presenteras i bokstavsordning. Termerna och uttrycken i 2 kap. tas inte upp i bokstavsordning utan vi har grupperat dem som hör ihop och har placerat dem efter varandra. Vissa termer och uttryck används dock bara i ett sammanhang och då har vi placerat definitionen i sitt sammanhang i stället för i det särskilda definitionskapitlet.

Efter varje begrepp eller uttryck i paragrafen finns en hänvisning till den eller de paragrafer där det finns en definition eller förklaring. De termer och uttryck som finns med i paragrafen används i lagen utan hänvisningar till förklaringarna (jfr prop. 1999/2000:2 s. 15–16).

I enlighet med våra direktiv finns det en tabell som visar vilka be- stämmelser i den svenska lagen som motsvarar regler i direktivet och modellreglerna (bilaga 2).

I vissa fall har vi valt att fylla ut kortfattade regler genom att ta in skrivningar från modellreglerna i lagbestämmelserna. Skälet är att vi bedömt att det varit nödvändigt för förståelsen.

De centrala reglerna för fördelning av skattskyldigheten för tilläggs- skatt kallas i direktivet för regeln om inkomstinkludering (IIR, Income Inclusion Rule) och regeln om kompensation för bortfall i skatte- betalning (UTPR, Undertaxed Profit Rule).

Under förhandlingarna inom OECD har utformningen av reglerna ändrats och reglernas namn återspeglar inte deras nuvarande funktion. IIR-regeln medför inte att en lågbeskattad koncernenhets inkomst inkluderas i moderföretagets inkomst och UTPR-regeln har inte något samband med underbeskattade avdragsgilla betalningar i koncernen. Det finns därmed inte någon logisk koppling mellan reglernas namn och deras funktion.

De båda reglerna är i slutändan olika sätt att fördela den tilläggs- skatt som beräknas enligt direktivet på en eller flera skattskyldiga. Den ena regeln har företräde framför den andra. Vi kommer därför i detta betänkande att kalla IIR-regeln för en huvudregel om tilläggs- skatt och UTPR-regeln för en kompletteringsregel om tilläggsskatt. Syftet är att anpassa reglerna till svensk författningstext samt att ge reglerna namn som beskriver deras funktion.

113

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster

SOU 2023:6

I några avseenden har frågan om i vilken utsträckning ett begrepp i minimibeskattningsdirektivet bör anpassas till redan existerande skatterättsliga begrepp föranlett särskilda överväganden. Det gäller till exempel begreppen myndighetsenhet och ideell organisation. Båda dessa har ett särskilt definierat betydelseområde i svensk rätt. I direk- tivet definieras de på ett sätt som avviker något från de svenska de- finitionerna. En första tanke kan vara att helt bortse från minimi- beskattningsdirektivets definitioner och använda de etablerade svenska definitionerna i tilläggsskattelagen. Det är emellertid inte invänd- ningsfritt. Lagen ska inte bara tillämpas på svenska skattesubjekt för tilläggsskatt, utan även på utländska skatteobjekt för tilläggsskatt. Frågan diskuteras ytterligare i avsnitt 4.3.

I inkomstskattelagen används uttrycket ta upp en intäkt när det anges att en intäkt ska tas upp till beskattning medan det anges att skattesubjekt ska betala en skatt. I förslaget till författningstext för huvudregeln och kompletteringsregeln ska skattesubjekten betala ett skattebelopp beräknat enligt andra bestämmelser i lagen. Därför kommer detta uttryck att användas och inte att skattesubjekten ska ta upp en intäkt till beskattning.

I lagen används liksom i inkomstskattelagen presens. I inkomst- skattelagen förutsätts det att det är förhållandena under beskattnings- året som avses i bestämmelserna och detta behöver därmed som ut- gångspunkt inte anges särskilt (jfr prop. 1999/2000:2). Vi föreslår att

vianvänder samma synsätt i den föreslagna författningstexten. Det är således förhållandena under räkenskapsåret respektive beskattnings- året som avses i bestämmelserna.

3.4Förfarandereglerna

Förslag: Förfaranderegler ska tas in i lagen om tilläggsskatt. Tilläggs- skatt ska därför undantas från skatteförfarandelagens tillämpnings- område.

I minimibeskattningsdirektivet finns ett kapitel som innehåller admi- nistrativa bestämmelser. I det kapitlet (kapitel VIII) finns bestämmel- ser gällande den tilläggsskatterapport som ska lämnas (artikel 44), administrativa bestämmelser om de val som kan göras enligt direk-

114

SOU 2023:6

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster

tivet (artikel 45) samt bestämmelser om medlemsstaternas skyldig- het att införa sanktioner (artikel 46).

Därutöver innehåller vissa av direktivets materiella regler bestäm- melser som utgör ett mellanting mellan materiella regler och för- faranderegler.

Direktivet innehåller alltså vissa förfaranderegler, men dessa är inte uttömmande eller tillräckliga. Det finns inga regler om deklara- tion, utredning eller beslut. Det finns ett krav på sanktioner, men inga sanktionsbestämmelser. Länder som inför en tilläggsskatt måste därför själva utforma kompletterande förfaranderegler (jfr OECD:s kommentar s. 179).

I svensk rätt finns i dag bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter samlade i skatteförfarandelagen. Skatteförfarande- lagen gäller alltså generellt, om skatten i fråga inte har undantagits från lagens tillämpningsområde.

Innan skatteförfarandelagen trädde i kraft fanns bestämmelser om förfarandet i flera olika lagar. Det ansågs att bestämmelserna var svåra att överblicka, läsa och förstå. Bestämmelserna om skatte- förfarandet samlades därför i skatteförfarandelagen. Den stora för- delen ansågs vara att allt finns samlat på ett ställe (prop. 2010/11:165 s. 280–281).

Vi föreslår att förfarandereglerna i minimibeskattningsdirektivet tas in i lagen om tilläggsskatt, trots att det går emot principen om en sammanhållen förfarandelag på skatteområdet.

Även de förfaranderegler som inte följer av direktivet ska tas in i den nya lagen. Tilläggsskatt ska därmed undantas från skatteförfarande- lagens tillämpningsområde. Det ska dock i lagen om tilläggsskatt tas in hänvisningar till de bestämmelser i skatteförfarandelagen som kan tillämpas även gällande tilläggsskatt. Skälen för detta är flera.

Förfarandet som gäller deklaration, utredning och beslut om tilläggsskatt kommer i många avseenden att avvika från de gemen- samma grundprinciper som gäller enligt skatteförfarandelagen. Den tilläggsskatterapport som är central för förfarandet är unik för detta område. Också det ansvar som koncernenheterna har för att lämna uppgifter om andra koncernenheter är udda i skattesammanhang. Det är ovanligt att det ges en möjlighet att utse en enhet i koncernen att ta ansvar för andra koncernenheters skyldigheter. Till bilden hör också att många subjekt principiellt kan bli skattskyldiga för tilläggs-

115

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster

SOU 2023:6

skatt, men ytterst få enheter i Sverige kommer att behöva betala så- dan skatt. Det påverkar frågan om vem som ska deklarera.

Det krävs alltså för tilläggsskatt relativt många bestämmelser som endast kommer att vara tillämpliga vid förfarandet avseende den skatten. Detta gäller för tilläggsskatterapporten, men även för regler om deklaration, beslut, omprövning och sanktioner.

Vi bedömer att det skulle bli svårare att hålla isär förfaranderegler som gäller för tilläggsskatt från vad som gäller i övrigt om bestäm- melserna fanns i samma lag. Vi menar också att skatteförfarande- lagen skulle tyngas av särpräglade regler som bara gäller en liten del av de skattskyldiga om reglerna togs in i den lagen.

Vidare finns det som framgått vissa materiella regler i direktivet som utgör ett mellanting mellan materiella regler och omprövnings- regler. Dessa passar inte i skatteförfarandelagen. Även om några regler om förfarandet skulle tas in i skatteförfarandelagen skulle dessa allt- så få vara kvar i lagen om tilläggsskatt.

Sammantaget ser vi stora fördelar med att samla alla regler som gäller tilläggsskatt, såväl materiella som förfaranderegler, i en och samma lag. Vi föreslår därför att även förfarandereglerna tas in i den nya lagen om tilläggsskatt och att tilläggsskatt därför undantas från skatteförfarandelagens tillämpningsområde.

3.5Avgränsningar

Våra direktiv innebär att vi ska redovisa vårt uppdrag i denna del senast den 31 januari 2023. Under den tid vi haft till vårt förfogande har det internationella arbetet med reglerna fortgått både inom OECD och EU. Även om modellreglerna på flera områden har legat fast har arbetet med att ge anvisningar om hur de ska tolkas gått vidare.

Direktivet beslutades den 14 december 2022 Vi har därför fram till slutet av utredningstiden arbetat med preliminära versioner.

Den osäkerhet som det fortgående internationella arbetet har medfört för oss har påverkat våra förslag. Ändringar eller tolkningar som kommit i ett sent skede av vårt arbete har bara i begränsad om- fattning kunnat beaktas. De ändringar detta medför får göras i ett senare skede av lagstiftningsarbetet.

116

SOU 2023:6

En lag om tilläggsskatt på lågbeskattade inkomster

När det gäller vissa viktiga delar av det internationella lagstiftnings- arbetet har vi över huvud taget inte kunnat lämna några förslag. Det viktigaste exemplet på detta gäller reglerna om safe harbours. Det får förutsättas att dessa kommer att få stor betydelse för vilka företag som över huvud taget närmare berörs av reglerna, men vi har inte haft möjlighet att lämna några förslag till implementering i denna del.

117

4 För vem ska lagen gälla

4.1Inledning

I detta kapitel behandlar vi frågor som gäller vilka subjekt som är skyldiga att tillämpa lagen. Tilläggsbeskattning ska bara gälla enheter som ingår i stora koncerner, vars årliga intäkter överstiger en viss nivå. Hur bedöms vilka koncerner som är stora i lagens mening? Den bestämmelse som innehåller de grundläggande kriterierna behandlas i avsnitt 4.2.1. I avsnitt 4.2.2 diskuteras vad som ska gälla när kon- cernstrukturen förändras genom sammanslagningar eller delningar.

Det är i princip bara ”svenska” koncernenheter som ska betala tilläggsskatt i Sverige och som i övrigt kan ha skyldigheter enligt den svenska lagen. Hur avgör man vilka enheter som är svenska? Den frågan behandlas också i kapitlet.

Vissa enheter är undantagna från lagens tillämpningsområde. Detta diskuteras i avsnitt 4.3. Var en enhet ska anses höra hemma diskuteras i avsnitt 4.4.

4.2Lagens tillämpningsområde

4.2.1Beloppsgräns

Förslag: Den nya lagen ska gälla vid beräkning av tilläggsskatte- belopp och för betalning av tilläggsskatt för koncernenheter som ingår i en koncern vars årliga intäkter enligt moderföretagets kon- cernredovisning uppgår till minst 750 miljoner euro, inklusive in- täkterna för enheter som är undantagna, under minst två av de fyra räkenskapsår som föregår det räkenskapsår som prövas.

Om ett eller flera av de fyra räkenskapsåren är längre eller kor- tare än tolv månader ska beloppsgränsen justeras proportionellt för vart och ett av dessa räkenskapsår.

119

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

Inledning

I artikel 2 i minimibeskattningsdirektivet anges tillämpningsområdet. Inledningsvis anges vilka enheter som direktivet gäller för (punkt 1 och punkt 2) och därefter vilka enheter som är undantagna och som direktivet inte ska tillämpas på. Tillämpningsområdet för den nya lagen ska motsvara direktivets tillämpningsområde. I enlighet med direktivet ska således två grundläggande förutsättningar vara upp- fyllda för att lagen ska vara tillämplig.

För det första gäller lagen endast för koncernenheter. Koncern- enheterna kan vara del av en multinationell eller nationell koncern. I tilläggsskattelagen skiljer vi definitionsmässigt inte mellan multi- nationella och nationella koncerner. Lagen gäller inte för en enhet som inte ingår i en koncern, oavsett hur stor den är.

För det andra måste beloppsgränsen om 750 miljoner euro vara uppfylld. Beloppsgränsen innebär att endast de största koncernerna omfattas av lagen. Vilka intäkter som ska beaktas ska tolkas på samma sätt som vid skyldigheten att lämna land-för-land-rapport till Skatte- verket enligt 33 a kap. SFL. Beloppsgränsen avser därför koncernens intäkter och inte dess nettoomsättning, liksom i 33 a kap. SFL (prop. 2016/17:47 s. 56).

Närmare om beloppsgränsen

Beloppsgränsen avser de årliga sammanlagda intäkterna enligt kon- cernredovisningen.

I modellreglerna och den engelska versionen av direktivet används begreppet revenue. Det kan översättas med såväl inkomst som intäkt på svenska. Av OECD:s kommentar till modellreglerna framgår att begreppet ska förstås på samma sätt som i OECD:s BEPS-rapport avseende åtgärd 13.1 Motsvarande bestämmelser har Sverige infört genom att implementera rådets direktiv (EU) 2016/881 av den 25 maj 2016 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt auto- matiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i 33 a kap. SFL. I det direktivet används begreppet både för att ange gränsbeloppet för om en koncern är skyldig att lämna rapport och i själva rapporten.

1OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

120

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

Med intäkter i själva rapporten avses intäkter från försäljning av inventarier och fastigheter, tjänster, royalties, räntor, premier och andra belopp. Intäkter bör exkludera betalningar som tas emot från andra koncernenheter som behandlas som utdelningar i utbetalarens hemstat.2

Alla intäkter eller andra inflöden som anges i en årsredovisning som upprättats i enlighet med tillämpliga redovisningsregler ska rapporteras som intäkter i rapporten. Om en sådan resultaträkning innehåller försäljningsintäkter, nettovinster från försäljning av till- gångar, orealiserade vinster, mottagna räntor och extraordinära in- täkter, bör dessa sammantagna belopp redovisas som intäkter. Total- resultat, omvärderingar eller orealiserade vinster som endast återspeglas i skillnaden mellan tillgångar och skulder och i eget kapital i balans- räkningen ska inte redovisas som intäkter. Nettobelopp som redo- visas i resultaträkningen behöver inte justeras.3

Alla intäkter som anges, eller skulle anges, i koncernredovisningen ska inkluderas i intäkter. Extraordinära intäkter från investerings- verksamhet omfattas av begreppet. Intäkter och vinster som redo- visas enligt verkligt värde i årsredovisningen behöver inte justeras.4

Utifrån ovanstående framgår att det som avses med revenue är något bredare än nettoomsättning. Nettoomsättning är intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verk- samhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen (1 kap. 3 § årsredovis- ningslagen [1995:1554]). Till nettoomsättningen hänförs intäkter från sådana aktiviteter som utgör företagets kärnverksamhet, exem- pelvis intäkter från försäljning av sådana varor och tjänster som före- taget normalt tillhandahåller.5 Nettoomsättning är därmed inte en lämplig översättning av begreppet revenue.

Årliga intäkter innefattar även eventuella undantagna enheters in- täkter, om deras intäkter konsolideras inom koncernen. Enligt vår bedömning måste frågan om vilka intäkter som ”konsolideras inom

2OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, s. 33.

3OECD (2022), Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13, OECD, Paris, s. 7.

4OECD (2022), Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13, OECD, Paris, s. 9 och 22 f.

5FAR:s rekommendationer i redovisningsfrågor, RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, senast ändrad genom FAR N 2021:34.

121

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

koncernen” prövas utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för vissa undantagna enheter. Intäkter som till sin art helt avviker från intäkter i vanliga företag bör inte räknas med, även om de ingår i en sammanställd redovisning eller koncernredovisning. Skatteintäkter i en kommun eller gåvor till en ideell verksamhet bör enligt vår upp- fattning höra till intäkter som aldrig ska beaktas i detta sammanhang. Prövningen bör styras av att det är frågan om en i detta sammanhang särpräglad och i sig undantagen enhet och av att intäkterna i sig inte är av sådan art att de ska bli föremål för beskattning.

Prövningen av om koncernen uppnår beloppsgränsen ska alltså grunda sig på koncernens samtliga intäkter i koncernredovisningen, även intäkter för undantagna enheter om dessa intäkter ingår i kon- cernredovisningen. Intäkter är ett bredare begrepp än nettoomsätt- ning. Endast normala intäkter bör beaktas.

Prövning under en längre period

För att prövningen av om en koncern ska tillämpa reglerna eller inte ska få en viss stabilitet över tid prövas beloppskriterierna under en fyraårsperiod som föregår det räkenskapsår som ska prövas. Detta innebär att de sammanlagda intäkterna för det aktuella räkenskaps- året – det räkenskapsår som ska prövas – inte ingår i denna fyraårs- period. På detta sätt kan det för en koncern redan vid räkenskaps- årets ingång bedömas om den kommer att omfattas av lagen.

För att beloppsgränsen ska vara uppfylld krävs att de årliga intäk- terna uppgår till 750 miljoner euro under minst två av de fyra före- gående räkenskapsåren.

Om ett eller flera av de fyra räkenskapsåren är längre eller kortare än tolv månader ska beloppsgränsen justeras proportionellt för vart och ett av dessa räkenskapsår. Om en koncerns räkenskapsår omfat- tar nio månader når den över beloppsgränsen om dess årliga intäkter under räkenskapsåret uppgår till 562,5 miljoner euro (750 miljoner/ 12×9).

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 1 kap. 4 §.

122

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

4.2.2Förändringar i koncernen

Förslag: Om en ny koncern bildas ska bedömningen av om kon- cernens intäkter är minst 750 miljoner euro under minst två av de fyra närmast föregående räkenskapsåren göras utifrån summan av intäkterna för respektive enhet eller koncern som ingår i den nya koncernen. Intäkterna framgår av de enskilda koncernredovis- ningarna eller årsredovisningarna.

Om en koncern delas ska bedömningen av om beloppsgränsen är uppnådd för de nya koncernerna under det första räkenskapsår som avslutas efter delningen göras endast utifrån respektive kon- cerns intäkter under detta år. För de tre därpå följande räkenskaps- åren är beloppsgränsen uppnådd om respektive koncerns intäkter är minst 750 miljoner euro under minst två av de räkenskapsår som följer på delningen.

Minimibeskattningsdirektivets artikel 33 innehåller särskilda regler för när kriterierna i artikel 2.1 ska anses vara uppfyllda. Det gäller de fall då det har bildats en ny koncern eller då en koncern har delats.

För att koncernenheter ska omfattas av lagen krävs som framgått att koncernens årliga intäkter enligt moderföretagets koncernredo- visning uppgår till minst 750 miljoner euro under minst två av de fyra räkenskapsår som föregår det år som prövas. Vid bedömningen av om detta kriterium är uppfyllt för en ny koncern ska intäkterna i princip läggas samman för respektive räkenskapsår för de koncerner eller enheter som tidigare inte ingick i samma koncern, men som nu bildat den nya koncernen. Om någon enhet saknar koncernredovisning ska beloppsgränsen prövas mot intäkterna i enhetens årsredovisning.

Vid en delning av en koncern som innan delningen uppfyllde kri- terierna för att omfattas av direktivet ska bedömningen av om krite- rierna fortsatt är uppfyllda inte göras utifrån intäkterna från tidigare räkenskapsår. Under det första räkenskapsår som avslutas efter del- ningen ska prövningen göras endast utifrån respektive ny koncerns intäkter under det aktuella räkenskapsåret. För de tre räkenskapsår som avslutas därefter, det vill säga det andra–fjärde räkenskapsåret som avslutas efter delningen, är kriterierna uppfyllda om beloppsgrän- sen uppnås under två av de år som följer delningen. Även det första räkenskapsåret ska beaktas.

123

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

Bestämmelsen ställer upp en ytterligare beloppsgräns utöver den som framgår av artikel 2.1. Syftet är att säkerställa att varje ny kon- cern som uppstår genom delningen av en koncern som omfattas av lagen och vars intäkter når upp till beloppsgränsen under det räken- skapsår som avslutas närmast efter delningen fortsatt omfattas av lagen, även om den nya koncernen inte uppfyller kraven i artikel 2.1 det året.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 1 kap. 5–6 §§.

4.2.3Vem ska fullgöra skyldigheterna enligt lagen?

Förslag: Tilläggsskatt ska betalas av svenska koncernenheter som ingår en koncern vars intäkter uppgår till minst beloppsgränsen på 750 miljoner euro eller av moderenheter som omfattas av en svensk huvudregel även om de inte hör hemma här. Sådana enheter ska även i övrigt fullgöra de skyldigheter som följer av lagen.

Systemet med tilläggsskatt innebär att gemensamma regler kommer att gälla för en stor mängd enheter i olika stater. Från ett svenskt perspektiv gäller att lagen om tilläggsskatt måste hantera skattefrågor som gäller skatteobjekt, enheter i andra stater eller i Sverige som kan vara lågbeskattade, och skattesubjekt, enheter i Sverige som kan vara skyldiga att betala tilläggsskatt och som även i övrigt är skyldiga att till exempel lämna tilläggsskatterapport och deklarera.

Materiellt måste reglerna hantera både skatteobjekten och skatte- subjekten, men det är en viktig principiell skillnad att lagen egentli- gen bara ger skyldigheter för skattesubjekten. Vi kallar dessa skatte- subjekt för svenska koncernenheter. Nedan i avsnitt 4.5.8 behandlas vilka enheter som är svenska.

I det fall den svenska huvudregeln ska tillämpas på en moderenhet enligt 1 kap. 19 § är sådana moderenheter skattskyldiga för tilläggs- skatt i Sverige, även om de enligt lagen inte hör hemma här. Se nedan avsnitt 4.4.7.

I vissa fall gäller skattskyldigheten och fullgörandet av övriga skyl- digheter även ett fast driftställes huvudenhet, se avsnitt 10.3.2.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 1 kap. 3 §.

124

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

4.3Undantagna enheter

Förslag: Den nya lagen gäller inte för

1.myndighetsenheter,

2.internationella organisationer,

3.ideella organisationer,

4.investeringsfonder och fastighetsinvesteringsföretag som är moderföretag, och

5.pensionsenheter.

Allmänt om undantagna enheter

I artikel 2.3 i direktivet anges vilka enheter som direktivet inte ska tillämpas på och som därmed utgör så kallade undantagna enheter. Denna bestämmelse bör i princip införas i den nya lagen utan några ändringar i sak. Av kommentaren till OECD:s modellregler framgår att dessa enheter i allmänhet inte skulle konsolideras post för post med en koncern med verksamma enheter och att de därför inte skulle anses utgöra koncernenheter i en sådan koncern enligt definitionen av koncernenhet. För fullständighetens och enhetlighetens skull samt för att öka förutsebarheten avseende resultatet finns i modellreglerna, och även i direktivet, en lista över enheter som uttryckligen undantas från lagens tillämpningsområde.

Myndighetsenheter, internationella organisationer, ideella organi- sationer och pensionsenheter är undantagna från lagens tillämpnings- område.

Därutöver är investeringsfonder och fastighetsinvesteringsföretag undantagna under förutsättning att dessa är moderföretag. Om de inte är moderföretag kan de omfattas av lagen förutsatt att de om- fattas av definitionen av koncernenhet. Sådana investeringsfonder och fastighetsinvesteringsföretag utgör dock investeringsenheter och är föremål för särskilda regler avseende beräkning av den effektiva skatte- satsen.

Bestämmelser om undantagna enheter förs in i 1 kap. 7 §.

125

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

Myndighetsenheter

I 2 kap. 33 § finns förslag som avser hur en myndighetsenhet ska de- finieras. Den definitionen blir också avgörande för om en enhet är undantagen eller inte enligt den nu aktuella bestämmelsen.

Definitionen av myndighetsenhet är avsedd att reglera mycket olika slags verksamheter eftersom den ska gälla i alla stater där det finns koncernenheter. Definitionen blir därför enligt vår mening svår att tillämpa.

En första förutsättning för att en enhet ska vara en myndighets- enhet är att den är en del av eller helt och hållet ägs av en offentlig förvaltning, som inte bedriver handel eller näringsverksamhet.

Den ska vidare ha som huvudsakligt ändamål att fullgöra offent- liga förvaltningsuppgifter, eller förvalta eller investera den offentliga förvaltningens eller statens tillgångar genom att göra och inneha in- vesteringar, förvalta tillgångar och bedriva därmed sammanhängande investeringsverksamhet till förmån för den offentliga förvaltningens eller statens tillgångar.

Enheten ska också vara redovisningsskyldig inför den offentliga förvaltningen för sitt övergripande resultat och ska årligen rappor- tera in uppgifter till denna. Tillgångarna ska tillfalla den offentliga förvaltningen när enheten upplöses. Nettoinkomster från enheten ska endast komma den offentliga förvaltningen till del och ingen del av sådana inkomster får alltså fördelas till en privatperson.

En typ av enhet som är undantagen från direktivets tillämpnings- område är en myndighetsenhet. I den engelska versionen används uttrycket governmental entity, vilket även används i DAC 26. Dessa regelverk genomfördes i svensk rätt bland annat genom införandet av IDKAL där uttrycken myndighetsenhet respektive svensk myn- dighetsenhet används.

Av kommentaren till OECD:s modellregler framgår att myndig- hetsenheter har undantagits från regelverkets tillämpningsområde eftersom de utgör suveräna enheter som generellt inte är skattskyldiga inom sin egen stat och ofta är undantagna från beskattning enligt ut- ländsk rätt eller skatteavtal.

Frågan är om definitionen bör utformas som en i princip orda- grann översättning av direktivet eller om utredningen – i likhet med

6Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

126

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

regleringen i IDKAL – särskilt bör ange vilka svenska enheter som utgör myndighetsenheter (”svenska myndighetsenheter”).

Enligt 3 kap. 3 § första stycket IDKAL avses med svensk myndig- hetsenhet staten Sverige, Sveriges riksdag, Sveriges regering, svenska regioner, svenska kommuner och till någon av dessa hörande organ, verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter.

Vi bedömer att det har ett särskilt värde att det i lagen om tilläggs- skatt uttryckligen anges att motsvarande svenska myndigheter är undantagna. De uppräknade myndigheterna uppfyller regelmässigt villkoren för att vara undantagna enheter enligt direktivet och det har ett värde att detta tydligt framgår av den svenska lagen.

För andra svenska enheter än de som nu räknas upp måste det göras en prövning mot den allmänna definitionen. Även andra svenska enheter än de som räknas upp kan alltså vara myndighetsenheter, men det måste prövas i det enskilda fallet.

När det gäller utländska enheter måste den prövningen göras mot den allmänna definitionen.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 2 kap. 33 §.

Ideella organisationer

Även ideella organisationer är undantagna enheter. För svensk del mot- svaras ideella organisationer i först hand av sådana ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som avses i 7 kap. IL.

Vi föreslår att den definition av undantagna ideella organisationer som finns i direktivet tas in i lagen och att endast redaktionella ändringar görs i förhållande till direktivtexten.

Vi har övervägt om vi i likhet med vad vi föreslagit för myndig- hetsenheter skulle föreslå att det i lagen uttryckligen anges att sub- jekt som väsentligen är undantagna från inkomstbeskattning enligt 7 kap. IL är undantagna enheter enligt lagen om tilläggsskatt. Vi har stannat för att inte föreslå det. Vår bedömning är emellertid att de enheter som faller in i inkomstskattelagens regler för skatteundantag också kommer att vara undantagna enheter. Det följer av att lagens definition av undantagna enheter i princip motsvarar vad som följer av inkomstskattelagen.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 2 kap. 35 §.

127

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

Enheter som ägs av undantagna enheter

Förslag: Lagen gäller inte för en enhet som till minst 95 procent av sitt värde ägs av en eller flera andra sådana enheter som anges i punkterna 1–4 i rutan ovan, om

1.den ägda enheten uteslutande eller så gott som uteslutande be- driver verksamhet som består i att den innehar tillgångar eller investerar medel till förmån för den eller de enheter som är undantagna, eller om

2.dess verksamhet helt understödjer verksamheten i dessa enheter.

Lagen gäller heller inte för enheter som till minst 85 procent av sitt värde ägs av en eller flera sådana enheter om dess inkomst uteslutande eller så gott som uteslutande består av utdelningar eller kapitalvinster som inte ingår i det justerade resultatet enligt 3 kap. 12–13 §§.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser gäller följande:

1.De ägda enheterna är inte undantagna om de ägs av en inve- steringsenhet för pensioner.

2.Ett indirekt ägarförhållande jämställs med direkt ägande om samtliga enheter i ägarkedjan är undantagna enheter.

3.Med värde avses andel av aktiekapitalet eller motsvarande.

Det är inte bara myndigheten själv som kan vara undantagen som myn- dighetsenhet. Även enheter som ägs av myndigheter kan bli undan- tagna under vissa förutsättningar.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 1 kap. 8–10 §§.

Investmentföretag

Förslag: Investmentföretag enligt 39 kap. 15 IL ska vara undan- tagna enheter.

128

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

Som framgått är investeringsfonder undantagna enheter. Av direktivet framgår vilka förutsättningar som gäller för att ett subjekt ska vara en investeringsfond. Enligt vår bedömning uppfyller företag som är investmentföretag enligt 39 kap. 15 § IL kraven för att behandlas som undantagna enheter. I inkomstsskattelagen finns särskilda bestäm- melser för sådana subjekt.

Bestämmelse med motsvarande innehåll förs in i 1 kap. 7 §.

4.4I vilken stat hör en enhet hemma?

4.4.1Allmänt om reglerna

Förslag: I den svenska lagen ska begreppet hör hemma användas i stället för direktivets begrepp belägen.

Det ska i lagen om tilläggsskatt införas generellt tillämpliga bestämmelser som reglerar i vilken stat en enhet hör hemma vid tillämpningen av lagen.

Det ska inte införas särskilda regler för enheter som hör hemma i Sverige.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsskatt måste det av- göras var en enhet hör hemma. En enhet ska inte bli skyldig att betala tilläggsskatt i flera stater. Tilläggsskatt ska endast betalas till den stat där enheten hör hemma i direktivets mening.

Bestämmelser om var en enhet hör hemma vid tillämpningen av reglerna om tilläggsskatt finns i artikel 4 i minimibeskattningsdirek- tivet. I bestämmelserna finns separata bestämmelser för var delägar- beskattade enheter, övriga enheter respektive fasta driftställen hör hemma.

Om en enhet utifrån dessa regler hör hemma i mer än en stat finns i artikel 4 i direktivet även bestämmelser som reglerar var en enhet i sådana fall slutligt hör hemma, de så kallade tie breaker-reglerna. Artikel 4 i direktivet motsvarar artikel 10.3 i modellreglerna.

Idirektivet används begreppet belägen (located). Belägen är dock ett ord som ska undvikas i författningstext. Ett alternativ är att an- vända lokalisering, som används i rubriken till artikel 4. Lokalisering är enligt vår uppfattning stelt och omodernt. Det bör undvikas, om det finns alternativ.

129

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

Vi har därför valt att i stället använda begreppet hör hemma. Visser- ligen används begreppet hör hemma i andra skatterättsliga samman- hang, där det har en något annorlunda innebörd. Med våra förslag blir emellertid lagen om tilläggsskatt ett särskilt, avgränsat område med en egen tillämpning. Vi bedömer att våra förslag inte påverkar lag- stiftning i andra delar eller tillämpningen av skatteavtal. Vi ser heller inte att användningen av begreppet hör hemma i detta sammanhang försvårar tillämpningen av skattebestämmelser i stort.

Bestämmelserna om var en enhet hör hemma styr i vilken stat en enhet ska vara skattesubjekt gällande tilläggsskatt. Även andra skyl- digheter, såsom skyldigheten att lämna tilläggsskatterpapport enligt artikel 44, styrs av i vilket land enheten hör hemma.

Var en enhet hör hemma har även betydelse för andra regler i lagen. Exempelvis beräknas koncernens effektiva skattesats för varje stat för sig och det görs en beräkning för varje stat där koncernen har enheter. För att kunna göra beräkningarna behöver det därför avgöras vilka enheter som hör hemma i vilka stater. För vissa regler är det även avgörande att veta om en enhet hör hemma i en stat som har infört regler om tilläggsskatt. Det behövs därför regler som är generellt tillämpliga för bedömningen av var en enhet hör hemma, och därmed inte endast regler som anger vilka enheter som hör hemma i Sverige.

Vi föreslår därför att det i lagen om tilläggsskatt införs generellt tillämpliga bestämmelser som reglerar i vilken stat en enhet hör hemma vid tillämpningen av lagen. Hur dessa regler ska utformas framgår av avsnitt 4.4.2–4.4.7 nedan.

4.4.2Andra enheter än delägarbeskattade enheter

Förslag: Andra enheter än delägarbeskattade enheter ska höra hemma i den stat där de är skattskyldiga för bolagsskatt enligt de regler som gäller i den staten. Detta gäller dock bara om den rätts- liga grunden för skattskyldigheten är plats för företagsledning, etableringsort, registrering eller annan liknande omständighet.

Om en enhet inte är skattskyldig för bolagsskatt eller om det av annan anledning inte är möjligt att avgöra var en enhet hör hemma med ledning av de kriterier som anges i första stycket, ska enheten anses höra hemma i den stat där den bildades.

130

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

I artikel 4.1 i direktivet, som motsvaras av artikel 10.3.1 i modell- reglerna, finns huvudregeln för var enheter, som inte är delägar- beskattade enheter, hör hemma. Som utgångspunkt hör en sådan en- het hemma i den stat där enheten har sin skatterättsliga hemvist på grund av sin plats för företagsledning, sin etableringsort eller annan liknande omständighet. Som utgångspunkt följer reglerna därmed principerna för var en enhet är skattskyldig för bolagsskatt i respektive stats nationella lagstiftning. Var en enhet hör hemma vid tillämpningen av lagen om tilläggsskatt blir därmed beroende av hur enheten be- handlas i nationell rätt i respektive stat. Det är emellertid bara om de nationella reglerna bygger på någon etablerad och sedvanlig princip för skattskyldighet i landet som de accepteras som utgångspunkt för var de ska anses höra hemma enligt direktivet. Skattskyldighet i lan- det som bygger på avtal mellan staten i fråga och enheten accepteras alltså inte.

Det krävs inte att enheten är en juridisk person enligt den natio- nella lagstiftningen, utan det räcker att det är en juridisk konstruktion, som inte är en delägarbeskattad enhet och som har sin skatterättsliga hemvist i landet.

Begreppet ”etableringsort” kan avse dels orten för enhetens bild- ande, dels verksamhetsorten. Genom begreppet ”annan liknande om- ständighet” kan även andra faktorer som till exempel domicil och registrering beaktas vid bedömningen. Att en enhet haft möjlighet och gjort ett val att ha sin skatterättsliga hemvist i ett land utgör dock inte ”en annan liknande omständighet”.

Det krävs att en enhet har sin skatterättsliga hemvist i ett land enligt det landets nationella lagstiftning. Att enheten endast har sin skatterättsliga hemvist i landet enligt lokala regler räcker inte (OECD:s kommentar s. 222).

Om en enhet inte har skatterättslig hemvist i någon stat hör en- heten hemma i det land den bildades.

I lagen om tilläggsskatt bör huvudregeln för enheter utformas så att den anger att andra enheter än delägarbeskattade enheter hör hemma i den stat där de är skattskyldiga för bolagsskatt enligt de regler som gäller i den staten. När det gäller de rättsliga grunder som skattskyldig- heten kan baseras på bör, utöver de i direktivet angivna grunderna, även registrering anges direkt i lagtexten. Detta eftersom registrer- ing är centralt för skattskyldighet i Sverige.

131

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

För svenskt vidkommande innebär dessa bestämmelser att enheter som enligt 6 kap. 3 § IL är obegränsat skattskyldiga i Sverige hör hemma i Sverige.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 1 kap. 12 §.

4.4.3Delägarbeskattade enheter

Förslag: Delägarbeskattade enheter som är moderföretag eller är skyldiga att tillämpa en huvudregel hör hemma i den stat där de bildades. Andra sådana enheter är statslösa.

Var en delägarbeskattad enhet hör hemma regleras i artikel 4.2 i direk- tivet och bestämmelserna motsvaras av artikel 10.3.2 i modellreglerna. Enligt dessa bestämmelser hör en delägarbeskattad enhet, som är ett moderföretag eller en annan moderenhet som är skyldig att tillämpa en huvudregel, hemma i den stat där den bildades. Huruvida en delägar- beskattad enhet är skyldig att tillämpa en huvudregel är upp till respek- tive stat att bestämma. Om det inte är fråga om en delägarbeskattad enhet som är ett moderföretag eller en annan moderenhet som är skyl- dig att tillämpa en huvudregel, ska en delägarbeskattad enhet anses vara statslös vid tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsskatt.

Statslösa koncernenheter kommer inte att vara föremål för be- skattning i Sverige enligt huvudregeln, kompletteringsregeln eller reglerna om nationell tilläggsskatt. Effektiv skattesats och tilläggs- skatt kommer att beräknas separat för sådana enheter. För delägar- beskattade enheter gäller även i övrigt särskilda regler för beräkningen av det justerade resultatet, se kapitel 10.

Som framgår av avsnitt 10.2 föreslår vi inte att svenska handels- bolag ska vara skyldiga att tillämpa huvudregeln om tilläggsskatt. Ett svenskt handelsbolag kommer därmed endast att höra hemma i Sverige om det är moderföretag. I övrigt kommer svenska handelsbolag vara statslösa.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 1 kap. 13 §.

132

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

4.4.4Fasta driftställen

Förslag: Ett fast driftställe som avses i

7 kap. 17 § 1 hör hemma i den stat där det behandlas som ett fast driftställe och är skyldigt att betala skatt enligt ett tillämp- ligt skatteavtal,

7 kap. 17 § 2 hör hemma i den stat där det är skyldigt att betala skatt på nettobasis för sin verksamhet,

7 kap. 17 § 3 hör hemma i den stat där det fasta driftställets affärs- verksamhet bedrivs från, och

7 kap. 17 § 4 ska behandlas som statslöst.

Var ett fast driftställe hör hemma regleras i artikel 4.3 i direktivet och bestämmelserna motsvaras av artikel 10.3.3 i modellreglerna.

Bestämmelserna är uppdelade utifrån de fyra olika typer av fasta driftställen som finns enligt direktivet. Bestämmelserna om var ett fast driftställe hör hemma måste därför läsas tillsammans med bestäm- melserna om vilka typer av fasta driftställen som finns. I huvudsak gäller att sådana fasta driftställen som avses i artikel 3.13 a–c i direk- tivet, och som i detta betänkande föreslås införas i 7 kap. 17 § 1–3, hör hemma i den stat där det fasta driftställets verksamhet bedrivs från. När det gäller ett sådant fast driftställe som avses i 7 kap. 17 § 4 ska det betraktas som statslöst.

Regler som motsvarar direktivets bestämmelser i denna del ska införas i 1 kap. 14 §.

Om en enhet som hör hemma i ett annat land, har ett fast driftställe i Sverige är den skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från det fasta driftstället. Bestämmelserna i artikel 4.3 a–b innebär därmed att en utländsk koncernhets fasta driftställe i Sverige hör hemma i Sverige.

133

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

4.4.5Enheter som hör hemma i flera stater

Förslag: Hör en koncernenhet hemma i mer än en stat enligt de grundläggande reglerna ska frågan om var enheten slutligt hör hemma avgöras utifrån följande.

Om det finns ett tillämpligt skatteavtal mellan staterna hör enheten hemma i den stat där den har sin skatterättsliga hemvist enligt avtalet. Om avtalet anger att frågan om koncernenhetens skatterättsliga hemvist ska avgöras genom en ömsesidig överens- kommelse mellan behöriga myndigheter och någon sådan överens- kommelse inte har träffats, eller om avtalet inte innebär befrielse från dubbelbeskattning när en enhet har hemvist i båda avtals- slutande staterna, ska frågan om var enheten hör hemma avgöras i enlighet med vad som gäller om skatteavtal saknas.

Om det inte finns något tillämpligt skatteavtal hör enheten hemma i den stat som påförde högst medräknade skatter under räkenskapsåret. Skatt som betalats enligt ett system för beskatt- ning av kontrollerade utländska bolag ska inte beaktas.

Om skatten är lika hög i båda staterna, hör koncernenheten hemma i den stat där den har det högsta substansbeloppet enligt 5 kap. 2 §. Om beloppet är lika i båda staterna ska enheten be- dömas vara statslös. Om enheten i ett sådant fall är ett moder- företag ska den i stället bedömas höra hemma i den stat där den bildades.

För att reglerna om tilläggsskatt ska fungera kan en enhet endast höra hemma i en stat. Om en enhet utifrån bestämmelserna i arti- kel 4.1–4.3 i direktivet hör hemma i mer än en stat finns det därför i artikel 4.4–4.5 i direktivet bestämmelser om var enheten då slutligt ska bedömas höra hemma. Dessa regler kallas för tie breaker-regler. Artikel 4.4–4.5 motsvarar artikel 10.3.4 i modellreglerna.

För att bedöma var en enhet slutligt hör hemma i dessa fall, är den första frågan om det finns ett tillämpligt skatteavtal mellan staterna där enheten hör hemma. Om det finns ett sådant avtal ska frågan om var enheten slutligt hör hemma avgöras med stöd av avtalet och en- heten ska då höra hemma i den stat där den har hemvist enligt avtalet.

I vissa fall kan det, trots ett tillämpligt skatteavtal, inte avgöras var enheten har hemvist enligt avtalet. Detta kan antingen bero på att de behöriga myndigheterna i berörda stater inte har ingått en ömsesidig

134

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

överenskommelse om enhetens hemvist trots att detta krävs enligt avtalet, eller på att det inte finns någon befrielse från dubbelbeskatt- ning enligt det tillämpliga skatteavtalet. Om det trots skatteavtalet inte kan avgöras var enheten har hemvist enligt avtalet, ska situationen behandlas som om det saknas ett tillämpligt skatteavtal.

Om det saknas ett tillämpligt skatteavtal mellan berörda stater ska enheten höra hemma i den stat som ålade det högsta beloppet av medräknade skatter under räkenskapsåret. Vid beräkningen av be- loppet av medräknade skatter ska det skattebelopp som betalats en- ligt ett system för beskattning av kontrollerade utländska bolag inte beaktas.

Om beloppet av medräknade skatter är detsamma i de berörda sta- terna hör enheten hemma i den stat där den har det högsta substans- beloppet beräknat för enheten enligt bestämmelserna i 5 kap. 2 §. Om substansbeloppet är detsamma i de berörda staterna ska enheten betraktas som statslös, om den inte är ett moderföretag. Ett moder- företag ska i en sådan situation höra hemma i den stat där det bildades.

Regler som motsvarar direktivets bestämmelser i denna del ska införas i 1 kap. 16–18 §§.

4.4.6Enheter som flyttar under räkenskapsåret

Förslag: Om en koncernenhet flyttar under räkenskapsåret ska frågan om var den hör hemma avgöras utifrån förhållandena vid räkenskapsårets ingång.

Av artikel 4.7 i direktivet framgår att om en enhet byter lokalisering under ett räkenskapsår ska enheten höra hemma i den stat där den ansågs höra hemma enligt artikel 4 i början av det räkenskapsåret. Artikel 4.7 i direktivet motsvaras av artikel 10.3.6 i modellreglerna.

En regel som motsvarar direktivets bestämmelse i denna del ska införas i 1 kap. 15 §.

135

För vem ska lagen gälla

SOU 2023:6

4.4.7En specialregel gällande huvudregeln för vissa moderenheter

Förslag: Särskilda regler gäller för tillämpning av huvudregeln om en koncernenhet hör hemma i en stat där den inte omfattas av en huvudregel.

I artikel 4.6 i direktivet finns en regel som inte handlar om var en enhet hör hemma, utan i stället anger att en enhet i vissa fall ska tillämpa en huvudregel i en annan stat än den stat enheten hör hemma i. Detta gäller om enheten är en moderenhet och till följd av tillämpningen av artikel 4.4 eller 4.5 hör hemma i en stat där den inte omfattas av en huvudregel. I ett sådant fall ska moderenheten anses omfattas av huvudregeln i den andra staten, om inte ett gällande skatteavtal förbjuder tillämpningen av en sådan regel. Artikel 4.6 i direktivet motsvarar artikel 10.3.5 i modellreglerna.

En regel som motsvarar artikel 4.6 ska införas i 1 kap. 19 §.

4.4.8Enheter som hör hemma i Sverige

Förslag: Det ska inte införas särskilda bestämmelser gällande vilka enheter som hör hemma i Sverige.

Det ska införas en definition av svensk koncernenhet. Med svensk koncernenhet avses en enhet som hör hemma i Sverige en- ligt bestämmelserna i lagen om tilläggsskatt.

Som framgår ovan under avsnitt 4.4.1–4.4.6 föreslår vi att det ska in- föras generellt tillämpliga bestämmelser som anger var en enhet hör hemma vid tillämpningen av lagen om tilläggsskatt. Dessa generellt tillämpliga bestämmelser ska alltså användas även för att avgöra om en enhet hör hemma i Sverige eller inte.

Vi har övervägt om det som ett komplement till dessa bestäm- melser behövs en regel som anger specifikt vilka enheter som hör hemma i Sverige.

Vi anser inte att det behövs några sådana regler som specifikt an- ger vilka enheter som hör hemma i Sverige. En sådan dubbel reglering för svenska enheter skulle kunna leda till tillämpningssvårigheter. Om det skulle införas särskilda regler som anger vilka enheter som hör

136

SOU 2023:6

För vem ska lagen gälla

hemma i Sverige skulle nämligen frågan om vilka enheter som hör hemma i Sverige kunna avgöras enligt dels de generella bestämmel- serna, dels de särskilda bestämmelserna. Dessutom skulle en bestäm- melse om vilka enheter som hör hemma i Sverige endast gälla så länge enheten inte även hör hemma i ett annat land. Hör en enhet hemma i flera länder skulle tie breaker-reglerna behöva tillämpas och enheter skulle kanske slutligt ändå inte anses höra hemma i Sverige. Vilka enheter som hör hemma i Sverige ska därför avgöras utifrån de gene- rellt tillämpliga bestämmelserna.

För att underlätta utformningen av lagen anser vi att begreppet svensk koncernenhet bör införas. Med en svensk koncernenhet ska avses en koncernenhet som hör hemma i Sverige enligt bestämmel- serna i lagen om tilläggsskatt, inklusive eventuell tillämpning av tie breaker-reglerna. Definitionen förs in i 2 kap. 9 §.

137

5Beräkning

av tilläggsskattebeloppet

5.1Inledning

I detta kapitel redovisas hur ett tilläggsskattebelopp ska beräknas. Om beräkningarna visar att ett tilläggsskattebelopp ska hänföras till en koncernenhet innebär det att dess inkomster är lågbeskattade och därför ska träffas av direktivets regler om tilläggsbeskattning.

I kapitel 8 behandlas frågan om vilken enhet som i så fall ska be- tala tilläggsskatt.

Tre faktorer avgör om inkomsterna är lågbeskattade och ett tilläggs- skattebelopp därför ska hänföras till en koncernenhet; minimibeskatt- ningsnivån, det justerade resultatet och den effektiva skattesatsen.

Vi har valt att samla de grundläggande reglerna om hur tilläggsskatte- beloppet ska beräknas i ett kapitel, både såvitt avser lagbestämmelser och i betänkandet. Detta avviker från systematiken i direktivet.

Idirektivet finns de grundläggande bestämmelserna om beräkningen i artiklarna 26–27. I artiklarna 15–16 finns de centrala bestämmelserna som anger hur det justerade resultatet beräknas och motsvarande be- stämmelser för beräkning av skattekostnaden finns i artiklarna 20–22.

I avsnitt 5.2 behandlas den övergripande frågan om beräkningen av tilläggsskattebeloppet. I efterföljande avsnitt behandlas frågor som gäller det justerade resultatet (5.3) respektive den justerade skatte- kostnaden (5.4).

Vissa val som koncernen kan göra kan påverka det justerade resul- tatet och den justerade skattekostnaden. Dessa regler finns i 4 kap. i lagförslaget. Bestämmelserna beskrivs i kapitel 6. Det val som gäller den särskilda uppskjutna skattefordran behandlas emellertid sist i detta kapitel.

Vi behandlar i detta kapitel inte vissa särskilda frågor, såsom av- drag för substansbelopp och undantag för inkomst inom internatio-

139

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

SOU 2023:6

nell sjöfart. Dessa frågor behandlas i kapitel 7. Inte heller behandlar

vide frågor som särskilt gäller för investeringsenheter, delägarbeskat- tade enheter och fasta driftställen. De behandlas i stället i kapitel 10.

5.2Beräkning av tilläggsskattebeloppet

Förslag: De grundläggande bestämmelserna i artikel 26–27 i minimi- beskattningsdirektivet om hur tilläggsskattebeloppet ska beräknas ska föras in i 3 kap. lagen om tilläggsskatt. I vissa fall ska bestäm- melserna implementeras genom definitioner i 2 kap. samma lag.

Bestämmelser om hur tilläggsskattebeloppet ska beräknas finns i artiklarna 26–27.

Beräkningen av tilläggsskattebeloppet innehåller ett antal steg. Reglerna i direktivet är långa och innehåller flera formler. Vi har efter- strävat att förkorta reglerna utan att förlora något av de steg som be- räkningen innehåller. Beräkningsreglerna finns i 3 kap. i lagförslaget. I syfte att göra beräkningen mer lätthanterlig har vi valt att definiera några centrala begrepp i 2 kap. För att förstå dessa begrepp och hur beloppen ska beräknas måste bestämmelserna i 2 och 3 kap. läsas till- sammans.

Det som slutligt ska beräknas är tilläggsskattebeloppet för en speci- fik koncernenhet. Det är nödvändigt att knyta tilläggsskattebeloppet till en koncernenhet för att skyldigheten att betala tilläggsskatten i ett senare led ska kunna hänföras till rätt skattesubjekt. Reglerna innebär emellertid att vissa beräkningar ska göras samlat för alla kon- cernenheter i en och samma stat. När det ska avgöras om inkomsterna från en stat är lågbeskattade läggs både resultat och skattekostnad samman för samtliga koncernenheter i staten.

Kortfattat kan beräkningsmetoden beskrivas enligt följande. Det justerade resultatet måste initialt beräknas enhet för enhet.

Det justerade resultatet är ett särskilt för koncernenheten beräknat resultat, normalt beräknat med utgångspunkt i moderföretagets kon- cernredovisningsprinciper och justerat för vissa poster. Därefter läggs resultaten för enheterna i staten samman.

På liknande sätt beräknas skattekostnaderna för staten. Även skattekostnaderna justeras; bara vissa skattekostnader beaktas (med-

140

SOU 2023:6

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

räknade skatter) och de skatter som ska räknas med justeras i olika avseenden.

Genom att lägga samman koncernenheternas sammanlagda juste- rade skattekostnader och dela med deras sammanlagda justerade resultat erhålls koncernens effektiva skattesats för staten. Om den effektiva skattesatsen är under 15 procent är koncernen lågbeskattad i staten och ett tilläggsskattebelopp ska beräknas för staten.

Tilläggsskattebeloppet för staten är lika med koncernenheternas överskjutande vinst multiplicerad med procentsatsen för tilläggsskatt för staten. Till detta belopp läggs tillkommande tilläggsskattebelopp (4 kap. 19–23 §§). Slutligen ska nationell tilläggsskatt dras av (3 kap. 2 §).

Den överskjutande vinsten är det sammanlagda justerade netto- vinsten (justerade vinster för enheter i staten minskat med justerade förluster för andra enheter i staten) i förekommande fall minskat med ett så kallat substansbelopp (5 kap. 2–11 §§). Procentsatsen för tilläggs- skatt fås genom att minimiskattesatsen (15 procent) jämförs med koncernens effektiva skattesats för ett räkenskapsår.

Tilläggsskattebeloppet ska fördelas på koncernenheterna i landet utifrån hur stor enhetens andel är av den justerade vinsten för samt- liga koncernenheter i staten.

Beräkningen av tilläggsskattebeloppet för statslösa koncernenheter ska göras separat från alla andra koncernenheter.

Bestämmelserna om beräkning av tilläggsskattebeloppet förs in i 2 kap. 18, 24, 25 och 27 §§ samt 3 kap. 1 och 3–4 §§.

5.3Beräkning av det justerade resultatet

5.3.1Inledning

Bestämmelser om hur det justerade resultatet ska beräknas finns i artik- larna 15–19 i direktivet. De centrala bestämmelserna är artikel 15, som anger att utgångspunkten för beräkningen är enhetens resultat beräknat med ledning av de principer som tillämpas i moderföretagets koncernredovisning, och artikel 16.2. I den senare artikeln anges vilka justeringar av resultatet som ska göras.

Därutöver innehåller artiklarna ett stort antal undantagsregler som gäller redovisningsprinciper, definitioner som är nödvändiga för tillämpningen och regler som gäller för särskilda slags inkomster eller enheter.

141

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

SOU 2023:6

Bestämmelserna om beräkning av det justerade resultatet förs in i 3 kap. 5–23 §§.

5.3.2Redovisningen som utgångspunkt för resultatberäkningen

Förslag: Direktivets regler i artikel 15, om vilken redovisning som ska användas som utgångspunkt för beräkningen ska föras in i 3 kap. lagen om tilläggsskatt.

Grundläggande bestämmelse

Av regeln i artikel 15 framgår att det är en ”fiktiv” redovisning som ska läggas till grund för beräkningen av det justerade resultatet för koncernenheten. Med det avses att det inte är koncernenhetens legala redovisning som ska användas. De uppgifter som ska användas häm- tas från transaktionerna i koncernenheten, men justeras i förekom- mande fall utifrån moderföretagets redovisningsprinciper. Även om dessa principer helt skulle överensstämma med redovisningen hos koncernenheten kan underlaget normalt inte hämtas direkt från den legala koncernredovisningen, eftersom vissa koncernelimineringar inte ska påverka det justerade resultatet och därför måste ”återläggas”.

I många fall har det resultat som enheten redovisar i sin legala års- redovisning upprättats med ledning av andra redovisningsprinciper än dem som tillämpas i moderföretagets koncernredovisning. Det får till konsekvens att resultatberäkningen inte skulle bli enhetlig om den legala redovisningen användes för att beräkna det resultat som ska användas. Det är därför som en fiktiv redovisning ska användas i stället.

Iden fiktiva redovisningen är det således moderföretagets koncern- redovisningsprinciper som ska tillämpas. Grundtanken är att moder- företagen normalt tillämpar vad som i direktivet kallas en allmänt er- känd redovisningsstandard. En allmänt erkänd redovisningsstandard är en standard som tillämpas i vissa uppräknade länder, bland annat europeiska stater och USA. Inom EU är det IFRS. Av definitionen i 2 kap. 20 § framgår vilka andra redovisningsstandarder som anses all- mänt erkända.

142

SOU 2023:6

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

Resultatet i en koncernredovisning ska justeras, bland annat för att effekterna av de transaktioner som gjorts mellan koncernenheter inte ska påverka koncernens resultat. Ur ett koncernperspektiv är koncernen en enhet och en intäkt från sådana transaktioner är därför inte realiserad och ska inte påverka koncernresultatet. I detta sam- manhang är emellertid syftet inte att beräkna koncernens vinst, utan koncernenhetens. Av artikel 15 framgår därför också att det resultat som ska vara utgångspunkt för beräkning av det justerade resultatet är resultatet före koncernelimineringar.

Undantag från den grundläggande bestämmelsen

Den grundläggande bestämmelsen innebär således att koncernenhetens resultat ska beräknas med ledning av redovisningsprinciperna i moder- företagets koncernredovisning. Från denna bestämmelse finns i direk- tivet några undantag.

I artikel 15.2 finns ett undantag som innebär att andra redovisnings- principer får tillämpas vid beräkningen av det justerade resultatet om det inte är rimligt att fastställa en koncernenhets resultat med ledning av moderföretagets koncernredovisningsprinciper. Då får resultatet i stället beräknas på grundval av en annan allmänt erkänd redovis- ningsprincip eller en godkänd redovisningsstandard. Som förutsätt- ning gäller till att börja med att den standard som då tillämpas är den som enheten använder för att upprätta sina räkenskaper och att upp- gifterna i räkenskaperna är tillförlitliga. Dessutom finns en belopps- mässig gräns. Delresultatposter ska justeras till det som gäller enligt principerna i moderföretagets koncernredovisning om de belopps- mässiga skillnaderna som uppstår till följd av en enskild princip eller standard överstiger en miljon euro.

Om moderföretaget inte tillämpar en allmänt erkänd redovisnings- standard i sin koncernredovisning ska beräkningen av koncernenhetens resultat justeras för att hindra en eventuell betydande snedvridning av konkurrensen (artikel 15.3). Det är det andra undantaget i direk- tivet. Regeln innebär att enheten som utgångspunkt kan använda moderföretagets principer även om de inte motsvarar de principer som används i en allmänt erkänd redovisningsstandard. Om en en- skild princip eller ett särskilt förfarande ger beloppsmässiga konse- kvenser som innebär skillnader i förhållande till en sådan allmänt er-

143

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

SOU 2023:6

känd princip som överstiger 75 miljoner euro under ett räkenskapsår ska resultatet justeras (artikel 15.6 andra stycket).

Det tredje undantaget gäller för det fall moderföretaget inte upp- rättar någon koncernredovisning över huvud taget. Enhetens resultat ska då beräknas med ledning av en allmänt erkänd redovisningsstan- dard. Den kan också beräknas med ledning av en godkänd redovis- ningsstandard, men då måste resultatet justeras för att förhindra en eventuell väsentlig snedvridning av konkurrensen på motsvarande sätt som angetts ovan.

5.3.3Poster som ska räknas av eller läggas till

Förslag: Bestämmelserna i artikel 15 i minimibeskattningsdirek- tivet, som gäller vilka justeringar som ska göras i förhållande till redovisningen, ska föras in i 3 kap. lagen om tilläggsskatt.

Det hypotetiskt beräknade resultatet ska justeras. Vissa poster ska dras ifrån och andra ska läggas till. Bestämmelser om detta finns i arti- kel 16.2. De justeringar som räknas upp i artikeln har olika syften.

Det som benämns nettoskattekostnaderna ska till att börja med dras ifrån (punkt a). Den effektiva skattesatsen ska beräknas med ledning av det justerade resultatet. Om beräkningen ska visa den effektiva skattesatsen kan det justerade resultatet inte innefatta skattekostnader. Dessa måsta därför dras ifrån. Definitionen av nettoskattekostnaden innebär att fler skattekostnader ska räknas av från det redovisade re- sultatet, än de som beaktas som en justerad skattekostnad.

Utdelningar som är undantagna ska också dras ifrån (punkt b). Detsamma gäller för undantagna vinster eller förluster på eget kapi- tal (punkt c) och vinster eller förluster vid avyttring av tillgångar som undantagits (punkt e).

De justeringar som avses i posten inkluderad omvärderingsmetod för vinst eller förlust (punkt d) syftar till att hantera de effekter som uppstår i vissa fall när anläggningstillgångar redovisas till verkligt värde i redovisningen.

Därutöver finns punkter med krav på justering i vissa fall som gäller vinst och förlust i utländsk valuta, otillåtna kostnader, effekter av fel i tidigare års redovisning eller byte av redovisningsprincip samt upplupna pensionskostnader.

144

SOU 2023:6

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

Innebörden av de nu aktuella bestämmelserna behandlas i författ- ningskommentaren.

5.4Beräkning av den justerade skattekostnaden

Förslag: Även direktivets regler i artikel 20–22 om beräkning av den justerade skattekostnaden ska föras in i 3 kap. lagen om tilläggs- skatt. Alternativregeln för uppskjutna skattefordringar förs in i 4 kap. samma lag.

5.4.1Inledning

För att få fram en effektiv skattesats måste skattekostnadernas stor- lek bestämmas. Även beräkningen av skattekostnaderna utgår från samma redovisningsinformation som används vid beräkningen av det justerade resultatet.

De grundläggande bestämmelserna finns i artiklarna 20–22.

I direktivet (artikel 21) används begreppet ”medräknade och juste- rade skatter” som benämning på de skattekostnader som ska jämföras med det justerade resultatet. Vi använder begreppet ”den justerade skattekostnaden”. Det begrepp vi valt täcker alltså både de juster- ingar som ska göras i fråga om vilka skattekostnader som över huvud taget är av en sådan art att de ska beaktas (medräknade skatter) och de övriga justeringar som ska göras i förhållande till den redovisade skattekostnaden.

Till att börja med ska inte alla skattekostnader beaktas. Reglerna syftar till att säkerställa en minimibeskattning av inkomster. Andra skattekostnader än sådana som avser inkomstskatt eller skatt som i olika avseenden anses motsvara inkomstskatt ska alltså inte beaktas.

Skattekostnaden i redovisningen måste i vissa fall också justeras till följd av andra skillnader mellan redovisning och beskattning än sådana som beror på skattens art. Minimibeskattningsdirektivet byg- ger här som i övrigt på redovisningen. Justeringar ska göras i redo- visad aktuell skattekostnad och såvitt avser en post som gäller för- ändring av den redovisade uppskjutna skatten. Den skattemässiga motsvarigheten till den posten kallas i direktivet för ”totalt upp-

145

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

SOU 2023:6

skjutet skattejusteringsbelopp”. Vi kallar det ”det uppskjutna skatte- justeringsbeloppet”.

Den skattekostnad som ska användas vid beräkningen av den effek- tiva skattesatsen fås genom att tre delposter summeras. Det gäller för det första nettoposten av den redovisade aktuella skatten efter justeringar. Det gäller för det andra det uppskjutna skattejusterings- beloppet, vilket motsvarar förändringen i redovisad uppskjuten skatt efter justeringar. Slutligen gäller det vissa medräknade skatter som redovisas i eget kapital. Detta framgår av artikel 21.1.

I avsnitt 5.4.2. behandlas vilka skatter som ska räknas med. Av- snitt 5.4.3. behandlar skillnader i aktuella skatter och avsnitt 5.4.4. det uppskjutna skattejusteringsbeloppet. Avsnitt 5.4.5 behandlar en alternativregel för att hantera uppskjuten skatt vid förluster.

Bestämmelserna om vilka skattekostnader som ska tas med re- spektive inte tas med förs in i 3 kap. 24–36 §§. Bestämmelserna om särskilda uppskjutna skattefordringar förs in i 4 kap. 13–17 §§.

5.4.2Medräknade skatter

Syftet med minimibeskattningsreglerna är att säkerställa att inkoms- ter inte är lågbeskattade. För att bedöma om de i ett enskilt fall är det måste de skattekostnader som gäller inkomstskatt sättas i rela- tion till resultatet. För att avgränsa vilka skattekostnader som är rele- vanta behövs regler om vilka skattekostnader som ska medräknas och vilka som inte ska det.

I artikel 20.1 finns regler om vilka skattekostnader som ska med- räknas. Utgångspunkten är att de skattekostnader som gäller inkomst- skatt och som tagits med i räkenskaperna ska beaktas. Det gäller skatt som redovisas i enhetens räkenskaper och som avser koncernenhetens intäkter eller vinster eller dess andel av intäkter eller vinster i annan koncernenhet som den har ett ägarintresse i. För att det ska bli en enhetlig och korrekt beräkning av den effektiva skattesatsen måste vissa skatter som inte har formen av bolagsskatt medräknas. Det gäller skatt på utdelad vinst och utdelning på vinstmedel som bedömts ha delats ut samt skatt på andra kostnader än rörelsekostnader som tas ut enligt ett utdelningsskattesystem. Det gäller också skatt som på- förs i stället för allmänt tillämplig bolagsskatt och skatt som tas ut med hänvisning till balanserade vinstmedel och eget kapital.

146

SOU 2023:6

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

För att uppfylla syftet behöver vissa skatter som tagits med i räkenskaperna tas bort. Bestämmelser om detta finns i artikel 20.2. Det gäller till exempel tilläggsskatt och ett icke-kvalificerat imputations- belopp.

5.4.3Justeringar hänförlig till aktuell skatt

Den aktuella skattekostnaden i den hypotetiska redovisningen är ut- gångspunkten för de regler om justeringar av aktuell skatt som finns

iartikel 21.2–21.4. Det finns olika skäl som ligger bakom dessa justeringar. Posterna behandlas närmare i författningskommentaren.

Ett exempel på en justering som ska göras gäller skattekostnader som inte redovisas under den rubriken. Det kan vara så att vad som

ipraktiken är en skattekostnad inte redovisas som en skattekostnad utan som ett annat slags kostnad i resultaträkningen. Eftersom ut- gångspunkten är den redovisade skattekostnaden måste skattekost- naden justeras, så att även sådana kostnader beaktas vid beräkningen av den effektiva skattesatsen.

Ett annat exempel gäller betalning av vissa skatter, som tidigare inte tagits med i skattekostnaden. När skatten som tidigare räknats bort genom tillämpning av reglerna för det uppskjutna skattejusterings- beloppet regleras ska det belopp som betalas läggas till skattekost- naden för det innevarande året.

5.4.4Justeringar hänförliga till uppskjuten skatt

Inledning

Utgångspunkten för att beräkna om inkomster är lågbeskattade är redovisningen och det resultat efter vissa justeringar som den ger. För att bedömningen av om inkomsterna är lågbeskattade eller inte ska bli riktig måste skattekostnaderna hänföras till rätt år. Minimi- beskattningsreglerna använder sig av koncernernas redovisade upp- skjutna skatt för att säkerställa att skattekostnader hänförs till rätt år.

Det är förändringen av posten uppskjuten skatt som påverkar skattekostnaden för det aktuella året. Den förändringsposten är ut- gångspunkt för att bestämma det uppskjutna skattejusteringsbelop- pet. Det är benämningen på den kostnad som avser uppskjuten skatt

147

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

SOU 2023:6

efter att den justerats utifrån direktivets regler. Bestämmelserna finns i artikel 22 i minimibeskattningsdirektivet.

De olika justeringsreglerna kommenteras vidare i författnings- kommentaren. Här behandlas den viktiga regeln som gäller tidsgräns för uppskjutna skatteskulder och undantagen från den bestämmelsen.

5-årsgräns för uppskjutna skatteskulder

Grundläggande bestämmelse

För att säkerställa att lågbeskattade inkomster verkligen blir föremål för tilläggsbeskattning finns en regel (artikel 22.7) som innebär att det finns en gräns för hur länge uppskjutna skatteskulder får påverka skattekostnaden. Om en sådan regel inte fanns skulle systemet med redovisade uppskjutna skatteskulder kunna leda till att skattekost- nader som i praktiken aldrig betalas beaktas vid bedömningen av om en koncern i en stat är lågbeskattad.

Regeln träffar vissa uppskjutna skatteskulder som ingår i beräk- ningen av skattekostnaden och som inte betalats eller reglerats i redovisningen senast fem år från det att skulden först redovisades. Blir skatteskulden äldre än fem år ska skattekostnaden för det år när skulden först redovisades räknas om. Det kan leda till att ett till- kommande tilläggsskattebelopp ska betalas.

Undantag för flera viktiga poster

Femårsregeln skulle om den tillämpades undantagslöst kunna leda till att tilläggsskatt togs ut även ifall då det inte är motiverat. I kom- mentaren till modellreglerna anges att temporära skatteskulder som finns kvar under längre tidsperioder är vanliga i många länder och att vissa av dem typiskt sett visar på substantiell verksamhet i landet i fråga och inte har sin grund i manipulation av skattesystemet.

För att inte dessa uppskjutna skatteskulder ska leda till en omoti- verad tilläggsbeskattning finns i modellreglerna och i direktivet en lista som anger vilket slags temporära skillnader som inte ska träffas av femårsregeln (artikel 22.8). För dessa gäller alltså att det inte finns någon tidsmässig begränsning; skatteskulderna får finnas kvar hur

148

SOU 2023:6

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

länge som helst och det finns inget behov av att särskilja när olika delar av skatteskulden som är hänförlig till en viss tillgång har uppstått.

Det första undantaget gäller uppskjutna skatteskulder som avser materiella tillgångar. Enlig vår uppfattning täcker undantagsbestäm- melsen samtliga skatteskulder som uppstår till följd av skillnader i redovisat värde och skattemässigt värde på alla tillgångar som inte är immateriella.

Det gäller således för fastigheter, markanläggningar och andra till- gångar knutna till fastigheter, för maskiner och andra inventarier, men också för lager, naturtillgångar och förnödenheter.

Det spelar ingen roll om skillnaden mellan redovisning och be- skattning är hänförlig till beräkning av det initiala anskaffningsvärdet, senare förbättringar eller reparationer eller om de beror på skillnader i principer för av- eller nedskrivning.

Listan med undantag innehåller exempelvis även forskning och utveckling, avveckling och sanering samt redovisning till verkligt värde av orealiserade nettovinster.

5.4.5En alternativregel för att hantera uppskjuten skatt vid förluster

I vissa länder tas ingen eller mycket låg bolagsskatt ut. För att han- tera de konsekvenser som uppstår till följd av detta och att tilläggs- skatt inte räknas med i skattekostnaden finns en valmöjlighet för koncernerna. De kan välja bort att hantera uppskjuten skatt enligt de regler som beskrivits ovan. I stället får de beräkna en särskild skattefordran som grundar sig på minimiskattesatsen. Denna särskilt bestämda skattefordran motsvarar alltså en justerad förlust multiplice- rad med minimiskattesatsen. Fordringen beräknas för varje stat för sig.

Den särskilda uppskjutna skattefordringen får rullas vidare till senare räkenskapsår och ackumuleras med motsvarande poster för de åren.

När enheterna i staten under ett senare år redovisar vinst ska skatte- fordran under vissa förutsättningar ”användas”, vilket innebär att den tas upp som en reduktion av skattekostnaden (3 kap. 25 §).

Koncernen får välja om den vill utnyttja denna möjlighet. Koncer- nen ska välja i en tilläggsskatterapport. Om koncernen senare väljer att återgå till att hantera förlusterna och uppskjuten skatt i enlighet

149

Beräkning av tilläggsskattebeloppet

SOU 2023:6

med huvudreglerna ska värdet av den särskilt beräknade skattefordran minskas till noll.

5.5Tilläggsskatt när det inte redovisas vinst

Förslag: Bestämmelsen i artikel 21.5 ska tas in i 3 kap. lagen om tilläggsskatt.

I en speciell undantagssituation kan tilläggsskatt få betalas även om enheterna i staten har ett negativt justerat resultat. Direktivets be- stämmelse finns i artikel 21.5. Om enheterna i en stat sammantaget inte redovisar någon justerad nettovinst och deras justerade skatte- kostnad är ett negativt belopp som är lägre än ett belopp som beräknas genom att den justerade förlusten multipliceras med minimiskatte- satsen, ska skillnaden mellan detta belopp och de justerade skatte- kostnaderna behandlas som ett tillkommande tilläggsskattebelopp.

Bestämmelserna förs in i 3 kap. 37 §.

150

6Val, tillkommande tilläggsskattebelopp

och justering av skattekostnad

6.1Inledning

I detta kapitel behandlas frågor som gäller val som avser det justerade resultatet eller den justerade skattekostnaden, tillkommande tilläggs- skattebelopp samt justering av skattekostnad.

Minimibeskattningsdirektivet innehåller flera regler som ger ut- rymme för att välja alternativa lösningar. De flesta av dessa regler gäller beräkningen av det justerade resultatet eller den justerade skatte- kostnaden. I direktivet finns dessa bestämmelser insprängda i de grund- läggande artiklarna om beräkning av det justerade resultatet eller den justerade skattekostnaden. Vi har emellertid valt att behandla dem i ett särskilt kapitel såväl i betänkandet som i lagförslaget. Dessa be- stämmelser behandlas i avsnitt 6.2.

Det finns som framgått andra bestämmelser som ger valmöjlig- heter. Dessa bestämmelser finns i de kapitel där de så att säga sakligt hör hemma. De behandlas alltså inte här.

De processuella reglerna om val finns företrädesvis i 10 kap. i för- slaget till lag om tilläggsskatt. Det gäller frågor om när val ska göras eller återkallas och hur de ska framgå av tilläggsskatterapporten. Dessa frågor behandlas i kapitel 11.

I avsnitt 6.3 diskuterar vi det som vi kallar tillkommande tilläggs- skattebelopp. I vissa situationer utlöses en skyldighet att betala till- kommande tilläggsskatt. Skälet kan vara att förutsättningarna som påverkar det tidigare året ändrats eller att det visat sig vara fel i be- räkningen för ett tidigare år. Sådan tilläggsskatt hänförs till det år omräkningen görs.

151

Val, tillkommande tilläggsskattebelopp och justering av skattekostnad

SOU 2023:6

Slutligen finns i avsnitt 6.4 de särskilda frågor som gäller i de fall den justerade skattekostnaden i efterhand måste räknas om.

6.2Val som avser resultat och skatt

Förslag: Minimibeskattningsdirektivets regler om val som avser justerat resultat och justerad skattekostnad ska föras in i lagen och samlas i 4 kap. lagen om tilläggsskatt.

Inledning

Vi är skyldiga att införa de regler om val som finns i minimibeskatt- ningsdirektivet. Vi föreslår att de regler om val som gäller resultat- eller skatteberäkning samlas i 4 kap. lagen om tilläggsskatt.

Som framgått ovan finns bestämmelserna i direktivet insprängda mellan de allmänna bestämmelserna om beräkning av justerat resultat och justerad skattekostnad. Många bestämmelser som ger en val- möjlighet gäller emellertid situationer som måste beskrivas som ovan- liga eller udda. Vi har bedömt att de ofta saknar intresse för de flesta som ska tillämpa lagen. Därför har vi valt att samla de nu aktuella val- bestämmelserna i stället för att sprida ut dem i lagen.

Bestämmelserna förs in 4 kap. 2–18 §§.

Aktiebaserad ersättning

I artikel 16.3 finns bestämmelser som ger möjlighet att ersätta en redo- visad kostnad för aktiebaserad ersättning med motsvarande skatte- mässiga kostnad. Syftet är att låta den kostnad som godtas vid be- skattningen i staten i fråga få genomslag även vid bedömningen av om en koncernhet är lågbeskattad. I vissa stater finns olika syn mel- lan redovisning och beskattning på hur kostnaden för aktiebaserade ersättningar ska fördelas. Utan valmöjligheten hade detta kunnat leda till tilläggsbeskattning.

Artikeln innehåller en grundläggande bestämmelse som ger en valmöjlighet. Den förutsätter som vi bedömer det att den aktiebase- rade ersättningen motsvarar det som redovisats som sådan. Det finns vidare i artikeln regler som anger vad som ska hända om instrument

152

SOU 2023:6

Val, tillkommande tilläggsskattebelopp och justering av skattekostnad

i ett incitamentsprogram inte utnyttjas, vad som gäller för tid innan valet gjorts och vad som ska hända om valet återkallas.

Redovisning till verkligt värde

I artikel 16.6 finns en regel som ger en valmöjlighet i koncerner där det finns enheter som redovisar tillgångar eller skulder till verkligt värde. De får i stället välja att beräkna sitt justerade resultat utifrån realisationsprincipen, vilket innebär att vinster och förluster som är hänförliga till orealiserade värdeförändringar inte ska påverka det justerade resultatet. Även i övrigt ska naturligtvis tillgångarna be- handlas utifrån samma princip.

I artikeln finns bestämmelser om vilket värde som ska användas. Väljer en koncern att utnyttja den möjlighet som ges i artikeln ska valet gälla för samtliga koncernenheter i staten. Dock får det begrän- sas till anläggningstillgångar eller investeringsenheter.

Vinst vid försäljning av fast egendom

I artikel 16.7 finns bestämmelser som ger möjlighet att under vissa förutsättningar kvitta vinster vid försäljning av fast egendom hos en koncernenhet mot motsvarande förlust i en annan koncernenhet.

Valet förutsätter att fastigheten finns i den stat där koncern- enheten som avyttrar den hör hemma, att förvärvaren inte är en annan koncernenhet och att den enhet som utnyttjar vinsten för kvittning hör hemma i samma stat som den koncernenhet som avyttrat fastig- heten med vinst.

Bestämmelserna innebär att nettovinsten får avräknas mot en annan koncernenhets nettoförlust vid en försäljning som avses i andra stycket under räkenskapsåret eller de fyra år som föregår detta (femårsperio- den). Nettovinsten ska först avräknas mot förlust som uppstått under femårsperiodens första räkenskapsår. Återstående vinst ska avräknas mot förluster senare år under femårsperioden.

Om det återstår vinst efter att den kvittats mot förluster enligt första stycket ska vinsten fördelas jämnt över femårsperioden. Vinsten ska hänföras till de koncernenheter i staten som gjort sådana vinster.

153

Val, tillkommande tilläggsskattebelopp och justering av skattekostnad

SOU 2023:6

Transaktioner mellan koncernenheter

Under vissa förutsättningar får transaktioner mellan koncernenheter som ingår i en ”skattekonsolideringsgrupp” elimineras vid beräk- ningen av det justerade resultatet. Bestämmelser om detta finns i artikel 16.9.

Alternativregel för uppskjuten skattefordran

I artikel 22 finns en alternativregel för att beräkna en uppskjuten skattefordran vid förlust. Regeln är framför allt tänkt för koncern- enheter som hör hemma i stater där det inte finns någon bolagsskatt.

Enligt reglerna får den uppskjutna skattefordran som under vissa förutsättningar kan beräknas när en enhet redovisat förlust beräknas med ledning av minimiskattesatsen i stället för skattesatsen i staten.

Uppskjuten skatteskuld

En uppskjuten skatteskuld ska påverka skattekostnaden om den inte betalas eller regleras inom sex år. Det följer av artikel 22.7. Utgångs- punkten är att sådana skatteskulder ska återföras när tiden löpt ut och de inte betalats eller regleras.

Enligt artikel 22.1 b kan koncernen välja att avstå från att beakta en sådan skuld redan det tidigare år då den uppstår, om det då kan förutses att skulden inte kommer att regleras inom den föreskrivna tiden.

6.3Tillkommande tilläggsskattebelopp

Förslag: Direktivets regler om tillkommande tilläggsskatt ska tas in 4 kap. lagen om tilläggsskatt.

I artikel 29 finns bestämmelser om ytterligare eller, som vi kallar det, tillkommande tilläggsskattebelopp. Artikeln rör frågor som är gemen- samma för de fall då det av någon anledning finns skäl att räkna om tilläggsskatteloppet och justera tilläggsskatten.

154

SOU 2023:6

Val, tillkommande tilläggsskattebelopp och justering av skattekostnad

Att tillkommande tilläggsskattebelopp ska beaktas vid beräkningen av tilläggsskatten framgår av artikel 27. I vilka fall det uppstår ett be- hov av sådan beräkning framgår av olika materiella bestämmelser, inte av artikel 29. Det kan handla om att nationell tilläggsskatt som avräknats inte betalats i tid. Det kan också bli aktuellt om en upp- skjuten skatteskuld inte regleras i tid.

Utgångspunkten är att ett tillkommande tilläggsskattebelopp ska läggas till tilläggsskattebeloppet för det innevarande året. Syftet är att minimera den administrativa bördan som en korrigerad tilläggs- skatterapport för det tidigare räkenskapsåret och ytterligare betalning av tilläggsskatt för det året skulle innebära.

Ett tillkommande tilläggsskattebelopp ska beräknas på samma sätt som ett tilläggsskattebelopp enligt 3 kap.

I artikel 29 finns också bestämmelser som handlar om hur ett till- kommande tilläggsskattebelopp ska fördelas i vissa särskilda situa- tioner. Reglerna är komplicerade och kommenteras vidare i författ- ningskommentaren.

Det finns samband mellan reglerna om val och reglerna om till- kommande tilläggsskatt. Vi föreslår att de sistnämnda reglerna tas in i samma kapitel som valreglerna.

Bestämmelserna förs in 4 kap. 19–23 §§.

6.4Justering av skattekostnad

Förslag: Direktivets regler om justering av skattekostnad ska tas in 4 kap. lagen om tilläggsskatt.

I artikel 25 finns regler om ändringar i medräknade skatter eller skatte- satser efter att tilläggsskatterapporten lämnats.

I artikel 25.1 finns den grundläggande bestämmelsen om ändringar i redovisningen av de medräknade skatterna. En sådan ändring ska få genomslag i den justerade skattekostnaden under det år redovisningen ändras, inte det räkenskapsår som ändringen avser.

Denna bestämmelse gäller inte om de medräknade skatterna mins- kas. I det fallet ska den effektiva skattesatsen och tilläggsskattebeloppet för de tidigare åren räknas om.

Från denna undantagsregel finns emellertid också ett undantag. Den rapporterande enheten kan välja att justera skattekostnaden för

155

Val, tillkommande tilläggsskattebelopp och justering av skattekostnad

SOU 2023:6

det innevarande året, även om det gäller en minskad skattekostnad. Detta gäller dock bara under förutsättning att det sammantagna be- loppet av sådana minskningar för enheter i staten är lägre än en mil- jon euro.

I artikel 25 finns också bestämmelser som gäller vad som ska göras om skattesatsen ändras. De behandlas vidare i författningskommentaren.

I artikel 25 finns också en regel som innebär att skatter som är hänförliga till justeringsbelopp, som inte betalas inom tre år efter ut- gången av räkenskapsåret, ska påverka skattekostnaden och leda till en omräkning av tilläggsskattebeloppet för ett tidigare år.

Bestämmelserna förs in 4 kap. 24–28 §§.

156

7 Undantag

7.1Inledning

Minimibeskattningsdirektivet innehåller flera undantagsregler. Vi har samlat de flesta av dessa i 5 kap. tilläggsskattelagen.

Det finns regler som ger möjlighet till ett särskilt avdrag vid beräkning av den överskjutande vinsten utifrån personalkostnader och materiella anläggningstillgångar i staten (substansbelopp). Där- utöver finns särskilda regler för verksamhet av begränsad betydelse och för internationell sjöfart. Dessa behandlas i kapitlet.

I modellreglerna och direktivet finns utrymme för regler om safe harbours; regler som ska leda till att företag som inte är lågbeskattade inte berörs av reglerna i större omfattning än vad som är nödvändigt. I vårt arbete har vi inte kunnat lämna några förslag i dessa delar efter- som det internationella arbetet inte varit färdigt i tid.

7.2Substansbelopp

Förslag: I enlighet med direktivet ska det i den nya lagen införas en möjlighet till avdrag för substansbelopp. Substansbeloppet beräknas för varje stat för sig, utifrån koncernenheternas personalkostnader och ett belopp som avser koncernenheternas materiella anläggningstillgångar i staten. Koncernen kan välja att inte göra avdraget. Avvikande beräkningar ska gälla för de första tio åren från det att lagen är i kraft.

I artikel 28 i direktivet finns regler om ett substansundantag. I författ- ningsförslaget kallar vi substansundantaget för avdrag för substans- belopp. Substansbeloppet har betydelse för beräkningen av tilläggs- skatten.

157

Undantag

SOU 2023:6

Om en koncern i en stat är lågbeskattad ska ett tilläggsskatte- belopp beräknas för staten. Det första steget i beräkningen är att bestämma procentsatsen för tilläggsskatt för koncernen i den aktu- ella staten. Därefter ska koncernens överskjutande vinst för staten beräknas. Den överskjutande vinsten beräknas genom att substans- beloppet dras av från koncernens justerade resultat. Den överskjut- ande vinsten ska sedan multipliceras med procentsatsen för tilläggs- skatt för aktuell stat. Efter tillägg för tillkommande tilläggsskatt och avdrag för nationell tilläggsskatt erhålls tilläggsskattebeloppet för staten. Detta belopp fördelas därefter mellan koncernenheterna i staten.

Substansbeloppet är summan av personalkostnaderna och ett be- lopp som avser materiella anläggningstillgångar för alla koncern- enheter som hör hemma i staten, utom för investeringsenheter.

Det är först om koncernens effektiva skattesats i staten under- stiger minimiskattesatsen om 15 procent som substansbeloppet kan ha någon betydelse för koncernen. Genom substansbeloppet kan en del av den avkastning som baserar sig på faktisk verksamhet i en stat undantas från tilläggsbeskattning. Tilläggsskatten beräknas då ut- ifrån ett lägre resultat än det som har legat till grund för beräkningen av den effektiva skattesatsen.

Beräkningen av substansbeloppet utgår som redan nämnts från per- sonalkostnader och balansvärdet på materiella anläggningstillgångar i staten. Dessa faktorer är pålitliga indikatorer på faktiskt verksam- het eftersom de i allmänhet är svårare att flytta. Det är inte sannolikt att dessa faktorer leder till skattemotiverade snedvridningar. Genom undantaget träffar tilläggsskatten i större utsträckning inkomster från immateriella tillgångar.

Direktivet gör inte någon skillnad på om en koncernenhet äger eller leasar materiella anläggningstillgångar (finansiell leasing). Detta är inte avgörande för om koncernenheten bedriver faktisk verksam- het inom en stat.

Det är frivilligt för koncernen att tillämpa avdraget för substans- beloppet. Den rapporterande enheten kan i tilläggsskatterapporten välja att inte tillämpa avdraget för substansbeloppet. Valet görs år- ligen, utifrån de förutsättningar som gäller för aktuellt räkenskapsår. Skälet till att koncernerna har fått möjlighet att välja om avdrag för substansbelopp ska tillämpas är att vissa koncerner kan anse att be-

158

SOU 2023:6

Undantag

räkningarna av avdraget är för betungande i förhållande till de för- delar som avdraget ger.

Under de första tio åren som lagen är i kraft ska andra procent- satser gälla för beräkning av personalkostnader respektive beloppet avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa procentsatser gäller för respektive år oavsett när en koncern först omfattas av lagens tillämpningsområde.

Bestämmelser med motsvarande innehåll ska föras in i 5 kap. 2–11 §§ och i punkt 4–5 i övergångsbestämmelserna.

7.3Undantag för verksamhet av begränsad betydelse

Förslag: I enlighet med vad direktivet föreskriver ska det i den nya lagen införas en möjlighet till undantag för verksamhet av be- gränsad betydelse.

I artikel 30 i direktivet finns en möjlighet för en koncern att tillämpa ett undantag för verksamhet av begränsad betydelse. Undantaget kan tillämpas avseende en stat om den genomsnittliga intäkten och det genomsnittliga justerade resultatet för varje koncernenhet i den staten understiger ett visst belopp. I dessa fall ska tilläggsskattebeloppet för staten anses vara noll. Undantaget innebär att koncernen inte be- höver beräkna effektiv skattesats och tilläggsskattebelopp för staten i fråga.

Beräkningen av intäkt och resultat grundar sig på ett genomsnitt över tre räkenskapsår. Avsikten är att minimera stora svängningar över tid.

Syftet med undantaget är att undvika att koncernen ska behöva genomföra alla de beräkningsmoment som krävs för att komma fram till en effektiv skattesats och ett tilläggsskattebelopp i situationer där tilläggsskattebeloppet är så litet att det inte motiverar de administra- tiva kostnader som beräkningen kräver.

Koncernen väljer själv om undantaget ska tillämpas. Det är den rapporterande enheten som gör valet genom att lämna information i tilläggsskatterapporten som visar att förutsättningarna för att tillämpa undantaget är uppfyllda. Valet görs årligen, utifrån de förutsättningar som gäller för aktuellt räkenskapsår. Förutsättningarna för undan-

159

Undantag

SOU 2023:6

taget kan därmed vara uppfyllda för ett räkenskapsår, men inte för ett annat.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 5 kap. 12–14 §§.

7.4Undantag för internationell sjöfart

Förslag: Direktivets regler om undantag för internationell sjöfarts- verksamhet ska tas in i lagen.

Internationell sjöfartsverksamhet är föremål för särskilda skatteregler i många länder, på grund av dess speciella karaktär. Eftersom sådan verksamhet ofta inte omfattas av vanlig inkomstbeskattning är den under vissa förhållanden undantagen från beräkningen av det juste- rade resultatet enligt artikel 17 i direktivet (jfr skäl 17 i direktivet).

Bestämmelserna utgår från tillämpningsområdet för artikel 8 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och innebär att inkomst från internationell sjöfart och verksamhet som kompletterar sådan verksamhet ska undantas vid beräkningen av det justerade resultatet. Om resultatet från sjöfartsverksamheten är en vinst ska det justerade resultatet minskas. Om resultatet är en förlust ska det justerade resultatet höjas. En vinst eller förlust från aktuell verksamhet ska inte påverka det justerade resultatet för koncern- enheten.

Det finns ett tak för hur stora inkomster från den kompletterande verksamheten som kan undantas från beräkningen av det justerade resultatet. Det beror på att sådan verksamhet endast ska undantas till den del den understödjer den primära sjöfartsverksamheten.

Till den del inkomster från den verksamhet som undantaget om- fattar undantas från beräkningen av det justerade resultatet ska med- räknade skatter på inkomsten också undantas från justerade och med- räknade skatter.

Bestämmelser som motsvarar artikel 17 ska föras in i 5 kap. 15–19 §§.

160

8En huvudregel

och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

8.1Inledning

I detta kapitel behandlas frågan som avser i vilka fall en svensk koncern- enhet ska betala tilläggsskatt och närmare vilken koncernhet som ska betala skatten.

I minimibeskattningsdirektivet finns två regler, eller snarare grup- per av regler, som anger vem som ska betala tilläggsskatt. I direktivet kallas dessa regler för inkomstinkluderingsregeln (Income Inclusion Rule, IIR-regeln) och regeln om kompensation för bortfall i skatte- betalning (Undertaxed Profit Rule, UTPR-regeln). Vi kallar reglerna för huvudregeln och kompletteringsregeln för tilläggsbeskattning.

I detta kapitel behandlar vi dessa regler. Vi redogör för hur de är tänkta att fungera. Vi diskuterar övergripande hur de ska utformas i svensk rätt. Vi redovisar också vilken väg vi valt i större frågor där direktivet ger medlemsstaterna utrymme att själva välja.

8.2Allmänt om reglerna

Huvudregeln och kompletteringsregeln anger vilken eller vilka kon- cernenheter som ska betala tilläggsskatt och vilken andel av skatten som enheten ska betala.

Huvudregeln har företräde framför kompletteringsregeln. Den gäller såväl multinationella som nationella koncerner. Den tillämpas på svenska koncernenheter som är moderenheter. Enligt huvudregeln ska en eller flera moderenheter betala en andel av tilläggsskattebeloppet för en lågbeskattad koncernenhet baserat på hur stort ägarintresse

161

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

moderenheten har i den lågbeskattade koncernenhetens inkomst. Skattskyldigheten avser alla koncernenheter som moderenheten direkt eller indirekt har ett ägarintresse i, oavsett om dessa hör hemma i Sverige eller utomlands. Skattskyldigheten kan avse den egna moder- enheten, om den är lågbeskattad. Regeln kommer att beröra koncer- ner med moderföretag eller andra moderenheter i Sverige.

Kompletteringsregeln är avsedd att täcka upp i situationer där huvudregeln inte får genomslag. Den gäller endast multinationella koncerner. Den kommer att beröra koncernenheter i Sverige som har moderföretag som inte omfattas av en huvudregel som är kvali- ficerad på det sätt som avses i direktivet. I det följande kallar vi en sådan kvalificerad regel enbart för en huvudregel.

Svenska koncernenheter med moderföretag i Sverige eller i andra medlemsstater i EU kommer aldrig att omfattas av kompletterings- regeln, om inte moderföretaget är en undantagen enhet eller hör hemma i en medlemsstat som nyttjat möjligheten till en fördröjd tillämpning av huvudregeln och kompletteringsregeln i artikel 50 i direktivet.

Skattskyldigheten enligt kompletteringsregeln kan avse alla kon- cernenheter och inte endast moderenheter. I fall där regeln är tillämp- lig och inte moderföretagets samtliga ägarintressen i en lågbeskattad koncernenhet omfattas av en huvudregel ska det som kvarstår av tilläggsskattebeloppet efter tillämpning av huvudregeln allokeras till koncernenheter i stater med stöd av en kompletteringsregel som är kvalificerad på det sätt som avses i direktivet. I det följande kallar vi en sådan kvalificerad regel enbart för en kompletteringsregel. Belop- pet allokeras utifrån vilken omfattning koncernens verksamhet har i de stater där de skattskyldiga koncernenheterna finns.

8.3Huvudregeln

Förslag: Bestämmelser som motsvarar direktivets huvudregel ska införas i den nya lagen.

I artikel 5–8 i direktivet anges vilka moderenheter som är skattskyl- diga enligt huvudregeln. Huvudregeln har företräde framför kom- pletteringsregeln. Utgångspunkten är att huvudregeln ska tillämpas så högt upp i koncernens ägarkedja som möjligt. Detta kallas för top- down approach. I första hand ska huvudregeln alltså tillämpas på moder-

162

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

företaget. Detta företag är bäst lämpat att säkerställa att den effektiva skattesatsen för koncernen i en stat inte understiger minimiskatte- nivån, eftersom det normalt är skyldigt att konsolidera räkenskaper för alla enheter i koncernen (skäl 8).

Bestämmelser som motsvarar direktivets huvudregel ska införas i den nya lagen.

Moderföretag

Ett moderföretag i en koncern som omfattas av reglerna och som hör hemma i Sverige är skattskyldigt här för tilläggsskatt enligt huvud- regeln, om det inte är en undantagen enhet. Skattskyldigheten avser direkt och indirekt ägda koncernenheter i Sverige, övriga unionen och tredje land, under förutsättning att koncernenheten är låg- beskattad. Skattskyldigheten gäller även moderföretaget själv, om moderföretaget är lågbeskattat (artikel 5 i direktivet).

Vanligtvis är det svenska moderföretaget den enda enheten som ska tillämpa huvudregeln. Det är endast om delägda moderenheter i koncernen omfattas av en huvudregel och dessa äger lågbeskattade koncernenheter som någon annan moderenhet än moderföretaget kommer att tillämpa huvudregeln.

Bestämmelsen förs in i 6 kap. 1 §.

Mellanliggande moderenhet

Om huvudregeln inte kan tillämpas på moderföretaget ska den tillämpas på nästa dotterföretag i ägarkedjan som har ägarintressen i en låg- beskattad koncernenhet, så kallade mellanliggande moderenheter. Om det finns flera skattskyldiga mellanliggande moderenheter ska huvud- regeln tillämpas så högt upp i ägarkedjan som möjligt. Huvudregeln ska tillämpas på mellanliggande moderenheter om moderföretaget hör hemma i tredje land och inte omfattas av en huvudregel eller om moderföretaget är en undantagen enhet (artikel 6–7 i direktivet).

Enligt denna regel kan fler än en mellanliggande moderenhet vara skattskyldig för tilläggsskatt avseende samma lågbeskattade koncern- enhet. I vissa fall är det endast den högst placerade mellanliggande moderenheten som är skattskyldig för tilläggsskatt enligt huvud- regeln. Det gäller om företagen ingår i samma ägarkedja och den

163

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

högre placerade mellanliggande moderenheten omfattas av en huvud- regel. Därutöver krävs att den högre placerade mellanliggande moder- enheten direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande över den lägre placerade mellanliggande moderenheten. I sådana fall undantas den lägre placerade moderenheten från skattskyldighet för tilläggs- skatt. Undantaget ska förhindra dubbelbeskattning.

Om den högre placerade mellanliggande moderenheten inte har ett bestämmande inflytande över den lägre mellanliggande moder- enheten är båda moderenheterna skattskyldiga för tilläggsskatt av- seende samma lågbeskattade koncernenhet. Båda enheterna ska då tillämpa huvudregeln och beräkna sin andel av tilläggsskatten avse- ende den lågbeskattade koncernenheten. Eventuell dubbelbeskattning undanröjs genom tillämpning av artikel 10 i direktivet som gäller av- räkning.

En investeringsenhet eller ett fast driftställe kan inte utgöra en mellanliggande moderenhet. Om ett fast driftställe äger andelar i en lågbeskattad koncernenhet anses andelarna tillhöra det fasta drift- ställets huvudenhet.

Bestämmelsen förs in i 6 kap. 2 §.

Delägd moderenhet

I ägarstrukturer med delat ägande gäller inte principen att huvud- regeln ska tillämpas så högt upp i ägarkedjan som möjligt. För att säkerställa att tilläggsskatten tas ut med korrekt belopp ska ett dotterföretag som är en delägd moderenhet tillämpa huvudregeln, oavsett om moderföretaget tillämpar regeln eller inte. En moder- enhet är delägd om mer än 20 procent av ägarintresset ägs av utom- stående ägare. En delägd moderenhet ska tillämpa huvudregeln, om inte alla ägarintressen i den helt och hållet ägs av en annan delägd moderenhet som ska tillämpa huvudregeln (artikel 8 i direktivet).

I en ägarkedja av delägda moderenheter är det i vissa fall endast den delägda moderenheten som befinner sig överst i ägarkedjan som är skattskyldig för tilläggsskatt enligt huvudregeln. Lägre placerade del- ägda moderenheter är undantagna från skyldigheten att betala tilläggs- skatt, om de helt och hållet ägs av en annan delägd moderenhet. En delägd moderenhet är annars skattskyldig för tilläggsskatt enligt

164

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

huvudregeln, även om moderföretaget eller en högre placerad mellan- liggande moderenhet också omfattas av en huvudregel.

Även med en delägd moderenhet kan situationen uppstå att fler än en moderenhet ska tillämpa huvudregeln. Avräkning sker då en- ligt artikel 10 i direktivet för att undvika dubbelbeskattning.

Om huvudregeln endast skulle tillämpas av moderföretaget i en ägarkedja med delägda moderenheter finns det en risk att tilläggs- skatten inte skulle kunna tas ut i sin helhet av någon stat. Det skulle minska effektiviteten och legitimiteten i systemet. Det skulle även öka risken för skatteundandragande. OECD illustrerar problemet med följande exempel i kommentaren (s. 25).

Ett moderföretag äger 60 procent av aktierna i en delägd moder- enhet som i sin tur äger 100 procent av aktierna i en lågbeskattad koncernenhet. Utomstående äger resterande 40 procent av aktierna i den delägda moderenheten. Om endast moderföretaget var skatt- skyldigt för tilläggsskatt enligt huvudregeln avseende den lågbeskat- tade koncernenheten skulle det vara skattskyldigt för en andel om

60procent av tilläggsskatten. Utan en särskild regel för delägda moder- enheter skulle 40 procent av tilläggsskatten avseende den lågbeskattade koncernenheten inte tas ut. Genom att en delägd moderenhet är skatt- skyldig för tilläggsskatt elimineras risken att tilläggsskatten inte be- talas och minoritetsägarna får också bära en del av skattekostnaden.

Skattskyldigheten för en mellanliggande moderenhet eller delägd moderenhet avser, utöver skattskyldighet för den egna enheten om den är lågbeskattad, endast de lågbeskattade koncernenheter som den mellanliggande eller delägda moderenheten har ett direkt eller indirekt ägarintresse i. Det finns inte något krav på att den mellan- liggande moderenheten eller delägda moderenheten ska ha ett ägar- intresse av viss omfattning i den lågbeskattade koncernenheten. Om en sådan moderenhet direkt eller indirekt har ett ägarintresse i en låg- beskattad koncernenhet som ingår i samma koncern är moderenheten skattskyldig för sin andel av tilläggsskatten avseende koncernenheten.

Bestämmelsen förs in i 6 kap. 3 §.

165

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

Fördelning och avräkning av tilläggsskatt enligt huvudregeln

Enligt huvudregeln ska en moderenhet betala en andel av tilläggsskatte- beloppet för en lågbeskattad koncernenhet (artikel 9 i direktivet). Denna andel motsvarar i stort sett moderenhetens andel i den låg- beskattade koncernenhetens vinst. Moderenhetens andel av tilläggs- skatten beräknas utifrån direkt och indirekt ägande. Den utgörs av moderenhetens andel av den lågbeskattade koncernenhetens justerade vinst delat med den lågbeskattade koncernenhetens totala justerade vinst under beskattningsåret.

Om moderenheten direkt eller indirekt äger alla andelar i en låg- beskattad koncernenhet kommer dess andel av tilläggsskatten för den lågbeskattade koncernenheten alltid att vara 100 procent. Detsamma gäller moderenhetens andel av tilläggsskatten för moderenheten själv, om moderenheten är lågbeskattad.

Om den moderenhet som är skattskyldig inte helt äger den låg- beskattade koncernenheten direkt eller indirekt måste hänsyn tas till utomstående ägarintressen vid beräkningen av moderenhetens andel av den lågbeskattade koncernenhetens justerade vinst. Ett moder- företag måste i koncernredovisningen ta hänsyn till utomstående ägare till sina dotterbolag, för att på ett korrekt sätt redovisa sin andel av dotterbolagens vinst för sina ägare. På ett liknande sätt ska en moderenhet som är skattskyldig enligt huvudregeln beräkna hur stor andel av koncernenhetens justerade vinst som tillhör utomstå- ende ägare, för att inte beskattningen ska bli för hög. Även en moder- enhet som inte är ett moderföretag ska beräkna denna andel som om den vore ett moderföretag. Det är fråga om en hypotetisk beräkning, enligt samma principer som gäller företag som är skyldiga att lämna en koncernredovisning.

Moderenhetens andel beräknas på samma sätt oavsett om den av- ser koncernenheter i Sverige eller utomlands.

Det är möjligt att fler än en moderenhet är skattskyldig enligt huvudregeln avseende samma lågbeskattade koncernenhet. Det kan inträffa när två mellanliggande moderenheter är skattskyldiga enligt huvudregeln avseende samma lågbeskattade koncernenhet och den högre placerade mellanliggande moderenheten inte har ett bestäm- mande inflytande i den lägre placerade mellanliggande moderenheten, medan den lägre placerade mellanliggande moderenheten ensam äger den lågbeskattade koncernenheten. Det kan även inträffa om ägar-

166

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

kedjan innehåller två delägda moderenheter och inte någon av dem helt äger den andra.

I dessa fall ska en moderenhet avräkna tilläggsskatt som en lägre placerad moderenhet i samma ägarkedja ska betala avseende samma lågbeskattade koncernenhet (artikel 10 i direktivet). Avräkningsregeln ska förhindra dubbelbeskattning av koncernens justerade vinst. En andel av koncernens justerade vinst ska endast beskattas i en stat.

Bestämmelserna förs in i 6 kap. 4–5 §§.

8.4Kompletteringsregeln

8.4.1Allmänt om kompletteringsregeln

Förslag: Bestämmelser för beräkning och allokering av komplet- terande tilläggsskatt som motsvarar direktivets kompletterings- regel ska införas i den nya lagen. Det bör inte anges att kom- pletteringsregeln endast ska gälla om moderföretaget hör hemma i tredje land.

Kompletteringsregeln tillämpas i vissa fall då huvudregeln inte leder till att tilläggsskattebelopp betalas alls eller fullt ut. Kompletterings- regeln tillämpas på svenska koncernenheter i multinationella kon- cerner. En koncernenhet behöver inte vara moderenhet för att vara skattskyldig för tilläggsskatt enligt kompletteringsregeln, utan alla koncernenheter i Sverige kan vara skattskyldiga enligt kompletterings- regeln. Skattskyldigheten avser kompletterande tilläggsskatt. Den kompletterande tilläggsskatten beräknas genom att lägga samman koncernens samtliga tilläggsskattebelopp efter vissa justeringar för de andelar som ska betalas enligt en huvudregel. Kompletterande tilläggsskatt allokeras till stater enligt en annan metod än den som gäller för huvudregeln.

Kompletteringsregeln tillämpas i följande fall (artikel 12.1 och arti- kel 13.1):

Då moderföretaget hör hemma i ett tredjeland som inte tillämpar en huvudregel.

Då moderföretaget är en undantagen enhet.

167

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

Då moderföretaget hör hemma i ett lågbeskattat tredjeland som inte tillämpar en huvudregel avseende lågbeskattade koncernenheter i den egna staten.

Inom unionen ska moderföretag omfattas av en huvudregel i för- hållande till sina lågbeskattade koncernenheter. Det finns dock ett undantag i direktivet som gäller medlemsstater där högst tolv moder- företag hör hemma (artikel 50.1). Dessa medlemsstater kan välja att inte tillämpa huvudregeln och kompletteringsregeln under de första sex åren som följer på den 31 december 2023. Sverige har en skyldig- het att säkerställa att koncernenheterna i en sådan koncern omfattas av tilläggsskatten enligt kompletteringsregeln i Sverige under denna period (artikel 50.2). I författningstexten bör det därför inte finnas någon begränsning till att kompletteringsregeln endast ska gälla när moderföretaget hör hemma i tredjeland.

Beräkning av kompletterande tilläggsskatt

Tilläggsskatten enligt kompletteringsregeln tar liksom för huvud- regeln sin utgångspunkt i det tilläggsskattebelopp som beräknas för varje lågbeskattad koncernenhet i koncernen. Beloppet beräknas på samma sätt för båda reglerna. Det är samma totala tilläggsskatte- belopp för en lågbeskattad koncernenhet som ska betalas enligt båda reglerna. Att tillämpningen av reglerna utgår från samma beräkning av skattebeloppet ska minska administrativa kostnader och förhindra dubbelbeskattning.

Enligt huvudregeln fördelas tilläggsskatten mellan skattskyldiga moderenheter utifrån deras ägarintressen i den lågbeskattade kon- cernenheten. Enligt kompletteringsregeln läggs tilläggsskattebelop- pen för de lågbeskattade koncernenheterna samman i en pott (arti- kel 14.1–2). För att upprätthålla prioriteringsordningen mellan reglerna ska avdrag göras för andel av tilläggsskattebelopp som tas ut med stöd av en huvudregel. Hur stort avdrag som ska göras beror på moderföretagets ägarintresse i den lågbeskattade koncernenheten. Det avdraget måste därför göras separat för varje enhets tilläggsskatte- belopp och alltså innan dessa förs samman i den gemensamma potten.

168

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

Tilläggsskattebeloppet ska minskas till noll om moderföretagets samtliga ägarintressen i den lågbeskattade koncernenheten innehas direkt eller indirekt genom moderenheter som omfattas av en huvud- regel (artikel 14.3). Om moderföretaget inte omfattas av en huvud- regel, men en mellanliggande moderenhet eller delägd moderenhet gör det i förhållande till den lågbeskattade koncernenheten och den eller dessa moderenheter äger moderföretagets samtliga andelar i den lågbeskattade koncernenheten ska tilläggsskattebeloppet inte ingå i beräkningen enligt kompletteringsregeln.

Om inte moderföretagets alla ägarintressen innehas genom en eller flera moderenheter som omfattas av en huvudregel ska tilläggs- skatten avseende den lågbeskattade koncernenheten minskas med en moderenhets andel av tilläggsskatt som ska tas ut med stöd av en huvudregel (artikel 14.4).

Det kan finnas situationer då en moderenhet omfattas av en huvudregel i förhållande till en lågbeskattad koncernenhet, men då tillämpningen av huvudregeln inte medför att hela det tilläggsskatte- belopp som hänför sig till moderföretagets ägarintresse i den låg- beskattade koncernenheten tas ut. Så kan det bli om moderföretaget inte omfattas av en huvudregel och direkt eller indirekt har ett större ägarintresse i den lågbeskattade koncernenheten än den mellanligg- ande moderenhet eller de mellanliggande moderenheter som tillämpar en huvudregel i förhållande till den lågbeskattade koncernenheten. I dessa fall ska andelen tilläggsskatt som tas ut från mellanliggande moderenheter avseende en lågbeskattad koncernenhet dras av från tilläggsskatten för denna koncernenhet.

Med stöd av kompletteringsregeln finns det alltså i vissa fall möjlighet att ta ut en större del av tilläggsskatten än då huvudregeln tillämpas på moderföretaget. Den kompletterande tilläggsskatt som kan tas ut med stöd av kompletteringsregeln är inte begränsad till moderföretagets andel av tilläggsskattebeloppet för en lågbeskattad koncernenhet enligt huvudregeln. Även sådan tilläggsskatt som en- ligt huvudregeln skulle hänföras till minoritetsägare i den lågbeskat- tade koncernenheten kan tas ut med stöd av kompletteringsregeln.

Den totala potten av koncernens samtliga tilläggsskattebelopp efter avdrag för andel av tilläggsskattebelopp som ska betalas med stöd av en huvudregel enligt ovan utgör koncernens samlade kom- pletterande tilläggsskatt.

Bestämmelserna förs in i 6 kap. 8 §.

169

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

Allokering av kompletterande tilläggsskatt

Den kompletterande tilläggsskatten ska allokeras till de stater där koncernen har koncernenheter, om dessa stater tillämpar en kom- pletteringsregel. Det innebär att kompletterande tilläggsskatt även kan allokeras till lågbeskattade stater, om sådana stater omfattas av en kompletteringsregel.

Allokeringen sker utifrån en formel baserad på värdet för mate- riella tillgångar och antalet anställda i de olika staterna (artikel 14.5). Respektive faktor utgör hälften av värdet. Allokeringen av antalet anställda och värdet av materiella tillgångar visar på var verksam- heten bedrivs. Genom att de tillmäts lika värde beaktas att det finns skillnader mellan olika slags verksamheter.

Den kompletterande tilläggsskatten ska allokeras till stater där koncernen bedriver verksamhet. Allokeringsmekanismen ska vara enkel att tillämpa och transparent. Det antas vidare att de stater där koncernen bedriver faktisk verksamhet är de stater där koncernen har kapacitet att betala tilläggsskatten. Formeln i den svenska författnings- texten anger hur stor andel av tilläggsskatten som ska allokeras till den svenska delen av koncernen.

Formelns faktorer läggs samman stat för stat och utgår från in- formation som krävs i koncernens land-för-land-rapport. Defini- tionerna av antalet anställda och värdet av materiella anläggnings- tillgångar stämmer inte helt överens med definitionerna OECD:s BEPS-rapport avseende åtgärd 131. Begreppen är dock likartade. Kon- cernen kan upprätta land-för-land-rapporten utifrån definitionerna för tilläggsskatt för att underlätta tillämpningen.

Endast anställda och materiella tillgångar hos koncernenheter som hör hemma i en stat med en kompletteringsregel beaktas i formeln. Syftet med denna avgränsning är att säkerställa att tilläggsskatten allo- keras till stater där skatten tas ut.

Bedömningen av hur stor andel av den kompletterande tilläggs- skatten som ska allokeras till respektive stat görs för varje beskatt- ningsår och för varje koncern för sig. OECD förutsätter dock att andelen inte varierar särskilt mycket mellan åren, om inte koncernen genomför någon större omstrukturering.

1OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en.

170

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

Investeringsenheter är undantagna från kompletteringsregelns tillämpningsområde (artikel 12.3, 13.3 och 14.7). Detta gäller sådana enheter som inte är moderföretag, eftersom investeringsenheter som är moderföretag helt är undantagna från lagens tillämpningsområde. Syftet är att dessa enheters skatteneutralitet i förhållande till ägare utanför koncernen inte ska påverkas av tilläggsbeskattning. Anställda och materiella anläggningstillgångar hos sådana enheter ska inte heller tas med i formeln för allokering av kompletterande tilläggsskatt.

Någon ytterligare kompletterande tilläggsskatt ska inte allokeras till en stat som inte har tagit ut den kompletterande tilläggsskatt som tidigare allokerats till staten (artikel 14.8). En sådan stats andel av den kompletterande tilläggsskatten ska vara noll. I det fall en andel av tilläggsskatten som är lika med noll skulle fördelas till samtliga stater med en kompletteringsregel gäller inte det nämnda undantaget (artikel 14.9). Eftersom vi nedan föreslår att Sverige ska genomföra justeringen enligt kompletteringsregeln genom en ytterligare tilläggs- skatt kommer detta inte att bli aktuellt för svensk del. Genom att den kompletterande tilläggsskatten kan påföras direkt i sin helhet uppfylls kraven i direktivet. Det finns därför inte skäl att genomföra artikel 14.9 i Sverige.

Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att bestämma hur kom- pletteringsregeln ska utformas. En justering ska göras som medför att den kompletterande tilläggsskatten enligt artikel 14 tas ut. Enligt direktivet kan justeringen göras genom att påföra en tilläggsskatt eller genom att neka ett avdrag mot den beskattningsbara inkomsten. Vi kommer nedan i avsnitt 8.4.2 att redogöra för vilka argument som finns för respektive lösning och vilket alternativ vi föreslår.

Varken direktivet eller modellreglerna ger någon anvisning om vilken koncernenhet eller vilka koncernenheter som ska betala tilläggs- skatten enligt kompletteringsregeln, i det fall koncernen har flera en- heter i Sverige. Det är upp till medlemsstaterna att bestämma. Detta diskuteras nedan i avsnitt 8.4.3.

Bestämmelserna förs in i 6 kap. 9–10 §§.

8.4.2Utformning av justeringen enligt kompletteringsregeln

Förslag: Kompletterande tilläggsskatt bör påföras skattskyldiga koncernenheter som en separat skatt.

171

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

Kompletteringsregeln ska säkerställa att huvudregeln kan fungera en- ligt sitt syfte, alltså att ta ut tilläggsskatt avseende lågbeskattade kon- cernenheter. Kompletteringsregeln antas inte få något större tillämp- ningsområde.

Krav på utformningen

Som har framgått ovan kan kompletteringsregeln utformas på olika sätt. Av artikel 12.1–2 i direktivet framgår följande.

Om den yttersta moderenheten i en multinationell koncern är belägen i en tredjelandsjurisdiktion som inte tillämpar en kvalificerad IIR-regel, eller om den yttersta moderenheten i en multinationell koncern är en undantagen enhet, ska medlemsstaterna säkerställa att de koncern- enheter som är belägna i unionen i den medlemsstat där de är belägna omfattas av en justering lika med det tilläggsskattebelopp enligt UTPR- regeln som fördelats på den medlemsstaten under räkenskapsåret i en- lighet med artikel 14.

För detta ändamål kan en sådan justering ske i form av antingen en tilläggsskatt som ska betalas av dessa koncernenheter eller ett nekat av- drag mot den beskattningsbara inkomsten för dessa koncernenheter, vilket leder till ett belopp på skatteskulden som är nödvändigt för att uppbära det tilläggsskattebelopp enligt UTPR-regeln som fördelats på den medlemsstaten.

Om en medlemsstat tillämpar justeringen enligt punkt 1 i denna arti- kel i form av ett nekat avdrag mot den beskattningsbara inkomsten, ska denna justering i möjligaste mån tillämpas med avseende på det beskatt- ningsår under vilket det räkenskapsår, för vilket tilläggsskattebeloppet enligt UTPR-regeln beräknades och fördelades på en medlemsstat i en- lighet med artikel 14, löper ut.

Eventuella tilläggsskattebelopp enligt UTPR-regeln som återstår att betala med avseende på ett beskattningsår till följd av tillämpningen av ett nekat avdrag mot den beskattningsbara inkomsten under det be- skattningsåret ska i möjligaste mån föras över och ska med avseende på varje påföljande beskattningsår omfattas av justeringen enligt punkt 1 till dess att hela det tilläggsskattebelopp enligt UTPR-regeln som för- delats på den medlemsstaten under det beskattningsåret har betalats.

Artikel 13.1–2, som avser situationen då moderföretaget i en multi- nationell koncern hör hemma i ett lågbeskattat tredjeland, är i rele- vanta delar likalydande.

Enligt direktivet ska en justering göras som medför att den kom- pletterande tilläggsskatt som allokeras till Sverige med stöd av kom- pletteringsregeln tas ut från svenska koncernenheter. Direktivet ger

172

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

medlemsstaterna två alternativa möjligheter till utformning av denna justering. En sådan justering kan antingen göras genom att påföra en tilläggsskatt eller att neka ett avdrag mot den beskattningsbara in- komsten, vilket ökar den beskattningsbara inkomsten och därmed inkomstskatten. Båda alternativen ska medföra att samma skatte- kostnad tas ut från koncernenheten. Med det första alternativet upp- står en skattekostnad genom en separat tilläggsskatt och genom det andra alternativet genom en högre inkomstskatt.

Vid val av utformning av reglerna bör det beaktas att de ska upp- fylla de krav som direktivet och modellreglerna ställer på en kom- pletteringsregel. Såväl de skattskyldiga enheterna som andra länders skattemyndigheter kan behöva utvärdera om den svenska komplet- teringsregeln uppfyller kraven. Kompletterande tilläggsskatt ska en- dast allokeras till stater med en kompletteringsregel som uppfyller kraven. Att regeln uppfyller kraven är därmed avgörande för att systemet för tilläggsbeskattning ska fungera på avsett sätt.

Avgörande för bedömningen är att det avsedda syftet med reglerna i direktivet uppnås; att den del av tilläggsskattebeloppet som inte tagits ut genom tillämpning av huvudregeln tas ut med stöd av komplet- teringsregeln. Regeln ska också administreras i enlighet med direk- tivet och svensk lag får inte erbjuda några fördelar till koncerner rela- terade till dessa regler.

Justering genom separat tilläggsskatt

Frågan är vilken utformning av kompletteringsregeln som är mest lämplig för svenska förhållanden.

Att modellreglerna och direktivet innehåller flera alternativ till utformning av kompletteringsregeln kan bero på att utformningen av regeln i modellreglerna har ändrats under arbetet med att ta fram reglerna. I den preliminära rapport som OECD publicerade den 14 oktober 2020 skulle allokeringen av kompletterande tilläggsskatt i första hand göras utifrån den skattskyldiga koncernenhetens andel av koncernens avdragsgilla betalningar till den lågbeskattade koncern- enheten och i andra hand utifrån den skattskyldiga koncernenhetens andel av koncerninterna nettoutgifter. Skatten skulle betalas genom

173

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

att avdrag för koncerninterna betalningar nekades eller genom mot- svarande justering enligt nationell rätt2.

Utöver att fungera som en kompletteringsregel till huvudregeln syftade regeln även till att i sig motverka erodering av skattebasen genom avdragsgilla koncerninterna betalningar. Om inte all komplet- terande tilläggsskatt kunde tas ut genom att vägra avdrag för koncern- interna avdragsgilla betalningar till den lågbeskattade koncernenheten skulle allokering av tilläggsskatten i andra hand ske till koncernenheter med koncerninterna nettoutgifter. Detta skulle förhindra kringgå- ende av reglerna genom att koncerner genomför transaktioner via enheter som inte omfattas av reglerna3.

I den slutliga utformningen av modellreglerna, som direktivet grundar sig på, allokeras den kompletterande tilläggsskatten utifrån andra faktorer. Det finns heller inte något krav på att vägrat avdrag avser koncerninterna transaktioner. Det finns därmed inte längre någon logisk koppling till att skatten ska tas ut just genom att avdrag nekas för kostnader.

Enligt vår mening finns det flera fördelar med att påföra skatt- skyldiga koncernenheter en separat tilläggsskatt. Vi har inte identi- fierat några starka skäl som talar mot en sådan utformning.

Det tyngsta och kanske helt avgörande argumentet för att inte välja ett alternativ med nekat avdrag är att det ger förutsättningar för att i princip helt särskilja tilläggsskattesystemet från övrig inkomst- beskattning av enheterna. Fördelarna med det väger tungt. Det inne- bär bland annat att de problem som kan uppstå när resultat ändras i efterhand blir avsevärt mindre än om tilläggsskattesystemet och den vanliga inkomstbeskattningen byggs ihop genom att tilläggsskatten betalas genom ändringar av underlaget för bolagsskatt. Det finns emellertid även andra argument.

Det är generellt sett enklare att ha en ”rak” tilläggsbeskattning än att neka ett avdrag. Efter att den kompletterande tilläggsskatten be- räknats och allokerats påförs skatten den eller de skattskyldiga kon- cernenheterna. Ett nekat avdrag skulle kräva ett ytterligare steg för att beräkna hur stort avdrag som ska nekas för att uppnå den avsedda skattekostnaden.

2OECD (2020), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/abb4c3d1-en, s. 123 ff.

3OECD (2020), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, s. 128.

174

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

Möjligheten att neka avdrag begränsas även av koncernenhetens underlag för avdrag. En tilläggsskatt kan påföras oavsett vilka in- komster och utgifter den skattskyldiga koncernenheten har. Avdrag kan endast nekas till den del det finns underlag för avdrag.

Av direktivet framgår att om justeringen genomförs genom att neka avdrag behöver medlemsstaterna införa ett system för att föra tilläggsskatt som inte har kunnat tas ut vidare framåt i tiden. Om den eller de skattskyldiga koncernenheterna under beskattningsåret inte har tillräckligt underlag för att nekade avdrag ska resultera i att hela den kompletterande tilläggsskatten kan tas ut ska resterande skatt föras över till nästkommande år och då vara föremål för justering på nytt. Om samma situation upprepar sig det året ska beloppet föras vidare till nästkommande år och så vidare utan tidsgräns (artikel 12.2 och 13.2). Direktivet synes förutsätta att denna situation endast upp- kommer om justering i form av nekat avdrag införs.

Om den kompletterande tilläggsskatten för en multinationell kon- cern i en stat inte har kunnat tas ut under ett beskattningsår ska staten som huvudregel heller inte ingå i allokeringen av ny kompletterande tilläggsskatt för koncernen förrän koncernen har betalat tidigare allo- kerad kompletterande tilläggsskatt i sin helhet (artikel 14.8). Efter- som ett system med att föra kvarvarande tilläggsskatt framåt i tiden endast behövs vid justering genom nekat avdrag borde detta inte in- träffa när justeringen genomförs genom en tilläggsskatt. En stat med justering i form av separat tilläggsskatt borde därmed ingå i alloker- ingen av kompletterande tilläggsskatt varje år då sådan skatt finns att allokera.

Med ett system för att föra skatten framåt i tiden skulle det be- höva övervägas om det finns behov av att införa regler för att hantera situationen att en koncernenhet förvärvas av ägare utanför koncernen eller likvideras. Vid förvärv kan tilläggsskatten återföras till koncer- nen eller fortsatt belasta den förvärvade koncernenheten. Vid likvi- dation skulle det kunna vara nödvändigt att ta ut tilläggsskatten eller att återföra den till koncernen.

En tilläggsskatterapport ska lämnas in inom 15 månader från det att koncernens beskattningsår löpt ut. En sådan rapport kan därmed läm- nas in till Skatteverket efter att koncernenhetens inkomstdeklara- tion för aktuellt beskattningsår ska lämnas in. Om det först i sam- band med att tilläggsskatterapporten lämnas in kommer fram att en koncernenhet ska nekas avdrag mot den beskattningsbara inkomsten

175

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

kan koncernenheten behöva begära omprövning av beskattningen för att en sådan justering ska beaktas. Det skulle eventuellt krävas särskilda regler för omprövning i en sådan situation. En komplet- terande tilläggsskatt kan påföras koncernenheten utan att behöva justera koncernenhetens inkomstbeskattning i efterhand.

Om justeringen utformas som en tilläggsskatt kan en situation uppstå som inte uppstår om avdrag nekas. I teorin skulle komplette- rande tilläggsskatt kunna påföras en koncernenhet i Sverige som inte har någon inkomst och som inte heller har något ägarintresse i någon av de lågbeskattade koncernenheterna som tilläggsskatten hänför sig till. Den skattskyldiga enheten skulle då inte heller få del av den låg- beskattade koncernenhetens vinst genom utdelning.

Det finns många faktorer som påverkar storleken på den kom- pletterande tilläggsskatten och svenska koncernenheters förmåga att betala den. Det går därför inte att bedöma hur vanligt detta skulle bli. Formeln allokerar dock skatten till stater där koncernen har verksamhet. Det är därmed sannolikt att det i dessa stater även finns inkomster till att betala tilläggsskatten.

Den tanke som genomsyrar minimibeskattningsdirektivet är vidare att moderföretaget ska ansvara för koncernens lågbeskattade kon- cernenheter. Vi bedömer att moderföretaget bör kunna tillgodose den skattskyldiga enhetens behov av kapital för att betala tilläggs- skatten genom aktieägartillskott.

Sammanfattning

Sammantaget bör kompletteringsregeln utformas på det sättet att kompletterande tilläggsskatt som allokeras till svenska koncernenheter påförs koncernenheterna som en tilläggsskatt. En sådan utformning kan enkelt infogas i systemet för tilläggsbeskattning. En justering genom nekat avdrag skulle genom ett ökat antal regler öka den administrativa bördan för såväl skattskyldiga som Skatteverket utan att någon fördel uppstår. Alternativet med en tilläggsskatt skulle inte kräva att lika många regler införs, det skulle vara enklare att tillämpa och fungera mer effektivt. Utifrån syftet att tilläggsskatten ska tas ut med fullt belopp så fort som möjligt framstår det som en mer ändamålsenlig lösning att utforma justeringen som en tilläggsskatt.

Bestämmelserna förs in i 6 kap. 6–7 §§.

176

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

Beloppsbegränsning för kompletterande tilläggsskatt?

Förslag: Något tak för tilläggsbeskattning enligt kompletterings- regeln bör inte införas.

Vissa länder som avser att införa modellreglerna överväger att införa ett tak för tilläggsskatten enligt kompletteringsregeln motsvarande berörda koncernenheters betalningar under beskattningsåret4.

Direktivet föreskriver inte något sådant tak. Inte heller modell- reglerna eller kommentaren till modellreglerna föreskriver något tak för att en tilläggsskatt ska utgöra en motsvarande justering som ett vägrat avdrag. Vi föreslår därför inte något tak för kompletterande tilläggsskatt.

8.4.3Fördelning av kompletterande tilläggsskatt mellan svenska koncernenheter

Förslag: Varje svensk koncernenhet som ingår i koncernen vid utgången av det beskattningsår som tilläggsskatten avser ska be- tala en andel av den kompletterande tilläggsskatt som allokeras till Sverige enligt kompletteringsregeln. Andelen är lika med kon- cernenhetens andel av anställda och materiella tillgångar i Sverige under samma beskattningsår som tilläggsskatten avser.

De svenska koncernenheterna kan gemensamt ansöka om att en av dem ska vara ansvarig skattskyldig för kompletterande tilläggs- skatt. Ansökan kan avse vilken svensk koncernenhet som helst. Ansökan ska göras till Skatteverket senast 14 månader efter ut- gången av det beskattningsår den avser.

Om koncernen väljer att en koncernenhet ska vara ansvarig skattskyldig och denna koncernenhet inte betalar skatten får Skatte- verket besluta att en eller flera andra svenska koncernenheter är solidariskt betalningsansvariga för kompletterande tilläggsskatt.

Kompletteringsregeln är i direktivet och modellreglerna utformad på det sättet att den allokerar kompletterande tilläggsskatt till en stat där koncernen har koncernenheter som omfattas av en kompletterings-

4Se till exempel OECD Pillar 2, Consultation on implementation, January 2022, s. 38 ff. och

OECD Pillar Two: GloBe rules for New Zealand, An officials’ issues paper, May 2022, s. 64 ff.

177

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

regel. Det kan dock förekomma att koncernen har flera skattskyldiga koncernenheter i en stat. Varken modellreglerna eller direktivet ger någon ledning i frågan om vilken eller vilka koncernenheter som då ska betala tilläggsskatten. En eller flera koncernenheter kan betala. Det är upp till medlemsstaterna att bedöma hur skatten bör fördelas.

Vid utformning av reglerna bör hänsyn tas till flera aspekter. Reglerna bör vara enkla att tillämpa. De ska fungera för koncerner av skiftande storlek och sammansättning. De ska effektivt leda till att skatten tas ut. Minoritetsägares intressen kan behöva beaktas. Risker för skatteplanering i syfte att undvika tilläggsskatten bör minimeras. Samtidigt antas att kompletteringsregeln endast kommer att tillämpas i begränsad omfattning.

Vi bedömer att följande ordning kan tillgodose nämnda intressen på ett rimligt sätt. Som utgångspunkt ska varje svensk koncernenhet vara skattskyldig för kompletterande tilläggsskatt som fördelas till svenska koncernenheter med en andel som motsvarar koncernenhetens andel av anställda och materiella tillgångar i Sverige under det be- skattningsår som tilläggsskatten avser. Koncernen har dessa siffror tillgängliga för allokeringen av kompletterande tilläggsskatt. Denna fördelning leder sannolikt till att skatten fördelas till koncernenheter med inkomstgenererande verksamhet och skatteförmåga.

Utträde ur koncernen befriar inte från ansvar för tilläggsskatt som avser tidigare beskattningsår. Betalningsskyldigheten gäller för skatte- skulder som uppkommit under den tid ett företag har varit koncern- enhet.

I det fall de svenska koncernenheterna gemensamt ansöker om att en svensk koncernenhet ska vara ansvarig skattskyldig för komplet- terande tilläggsskatt ska Skatteverket besluta om detta, om ansökan görs av samtliga svenska koncernenheter och i rätt tid. Den ansvariga koncernenheten är då ensamt skattskyldig för skatten. Om Skatte- verket beslutar om det är en eller flera andra svenska koncernenheter solidariskt betalningsskyldiga för skatten. Den kompletterande tilläggs- skatten har normalt inte större anknytning till en viss koncernenhet än till en annan. Det är då naturligt att koncernenheterna solidariskt ansvarar för inbetalning av skatten, även om skulden egentligen inte härrör från någon av dessa koncernenheter.

Denna ordning bör vara förutsebar och enkel att tillämpa för såväl skattskyldiga som Skatteverket. Koncernen kan genom eget agerande påverka att den kompletterande tilläggsskatten fördelas till en kon-

178

SOU 2023:6

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

cernenhet som har förmåga att betala skatten. Koncernen bör dock inte ges möjlighet att själv besluta vilken koncernenhet som ska vara skattskyldig, om det inte kombineras med ett solidariskt betalnings- ansvar.

Skatteverket beslutar om en ansvarig skattskyldig för kompletter- ande tilläggsskatt enligt kompletteringsregeln efter ansökan av samt- liga svenska koncernenheter gemensamt. En ansökan om ensam skattskyldighet ska göras senast 14 månader efter utgången av det be- skattningsår som ansökan avser för att beaktas för detta beskattnings- år. Vid denna tidpunkt bör koncernen ha kännedom om vilken kon- cernenhet som bäst klarar att bära kostnaden.

Den solidariska betalningsskyldigheten för tilläggsskatt uppkommer vid samma tidpunkt för samtliga koncernenheter i den svenska delen av koncernen. Tidpunkten är den då aktuellt beskattningsår löper ut.

Ansvaret ska upphöra om den ansvariga koncernenheten utträder ur koncernen eller om samtliga koncernenheter anmäler att ansvaret ska upphöra.

Kronofogden kan driva in skattebeloppet från vilken av koncern- enheterna som helst om skatten inte betalas i rätt tid (jfr 70 kap. 1 § SFL).

Vid införandet av ett solidariskt betalningsansvar krävs i det fort- satta lagstiftningsarbetet vissa ytterligare överväganden gällande hur det solidariska betalningsansvaret ska hanteras i förhållande till syste- met med skattekonto. Vi har inom ramen för vårt uppdrag inte kun- nat prioritera att utreda dessa frågor.

Bestämmelserna förs in i 6 kap. 11 § och 10 kap. 12 §.

8.5Inledande fas av internationell verksamhet

Förslag: Bestämmelser ska införas i enlighet med direktivet avse- ende undantag i vissa fall från tillämpning av huvudregeln och kompletteringsregeln under en koncerns inledande fas av inter- nationell verksamhet. Motsvarande undantag ska även gälla för när en stor nationell koncern först omfattas av lagen.

I artikel 49 i direktivet finns undantagsregler för en koncerns inled- ande fas av internationell verksamhet. Under de första fem åren som en multinationell koncern omfattas av lagens tillämpningsområde ska

179

En huvudregel och en kompletteringsregel för tilläggsbeskattning

SOU 2023:6

inte någon kompletterande tilläggsskatt betalas. Undantaget gäller om moderföretaget hör hemma i tredjeland. Detta kommer alltid att vara fallet vid tillämpning av kompletteringsregeln, utom då moderföre- taget hör hemma i en medlemsstat inom EU som väljer att tillämpa undantaget för fördröjd tillämpning av huvudregeln och komplet- teringsregeln i artikel 50.2.

Det finns även ett undantag som gäller tilläggsskatt enligt huvud- regeln för lågbeskattade svenska koncernenheter. Undantaget gäller moderföretag eller mellanliggande moderenheter vars moderföretag är undantagna enheter. Dessa moderenheter ska inte betala sådan tilläggsskatt under de första fem åren av en multinationell koncerns inledande fas av internationell verksamhet.

Motsvarande gäller för angivna moderenheter i en nationell kon- cern under de första fem åren som koncernen först omfattas av lagens tillämpningsområde. För dessa koncerner inleds femårsperioden den första dagen på räkenskapsåret som en sådan koncern omfattas av lagen.

Vad som avses med inledande fas av internationell verksamhet är särskilt definierat i direktivet. Under denna period har koncernen verksamhet i ett begränsat antal stater och ett begränsat redovisat nettovärde för materiella anläggningstillgångar.

Den koncernenhet som lämnar tilläggsskatterapport ska under- rätta Skatteverket när koncernen påbörjat sin inledande fas av inter- nationell verksamhet.

För de koncerner som omfattas av lagens tillämpningsområde när den träder i kraft ska femårsperioden för undantagen påbörjas när lagen träder i kraft.

Bestämmelserna förs in i 6 kap. 12–14 §§ och 10 kap. 18 §.

180

9 Nationell tilläggsskatt

9.1Inledning

Minimibeskattningsdirektivet ger medlemsstaterna möjlighet att in- föra en nationell tilläggsskatt. En sådan skatt ska beräknas och betalas på överskjutande vinst för alla lågbeskattade koncernenheter som hör hemma i Sverige enligt bestämmelserna i direktivet (artikel 1.2).

En nationell tilläggsskatt leder till att tilläggsskattebeloppet be- talas i den medlemsstat där ett lågbeskattat dotterbolag hör hemma i stället för i den stat där moderföretaget hör hemma. Den nationella tilläggsskatten ger alltså den stat i vilken den lågbeskattade enheten hör hemma företräde till skatteintäkterna från tilläggsbeskattning.

Det är upp till varje medlemsstat att avgöra om en sådan tilläggs- skatt ska införas. Vårt uppdrag är att analysera om det finns ett be- hov av nationell tilläggsskatt och om det är lämpligt att införa regler om en sådan skatt. Vi ska även analysera om det finns alternativa lösningar som innebär att sådana regler inte behövs.

Även om vi inte föreslår några svenska regler om nationell tilläggs- skatt ska vi lämna förslag på hur sådana regler kan utformas, bland annat för att vara förenliga med EU-rätten.

Kapitlet inleds med en introduktion till nationell tilläggsskatt. Därefter diskuterar vi hur ett sådant regelverk kan utformas. Slut- ligen redogör vi för vilka effekter en sådan skatt kan förväntas få och vår bedömning av om ett sådant regelverk bör införas i Sverige.

9.2Allmänt om nationell tilläggsskatt

Syftet med en nationell tilläggsskatt är att de skatteintäkter som en tilläggsbeskattning ger upphov till när det finns lågbeskattade koncern- enheter som hör hemma i Sverige ska komma Sverige till del (skäl 13).

181

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

På motsvarande sätt påverkar en nationell tilläggsskatt i en låg- beskattad stat den tilläggsskatt som ska betalas av en moderenhet i Sverige. Nationell tilläggsskatt som betalas i en lågbeskattad koncern- enhets hemstat ska nämligen dras av från den tilläggsskatt som ska betalas av moderenheten i Sverige. Om tilläggsskattebeloppet i sin helhet betalas i den lågbeskattade koncernenhetens hemstat genom nationell tilläggsskatt ska moderenhetens tilläggsskatt avseende samma koncernenhet sänkas till noll (artikel 11.2 första stycket).

I det fall den nationella tilläggsskatten beräknas enligt moder- företagets allmänt erkända redovisningsstandard eller enligt en inter- nationell redovisningsstandard, ska något tilläggsskattebelopp över huvud taget inte beräknas för koncernenheter i en sådan stat (arti- kel 11.2 andra stycket). Om Sverige inför en nationell tilläggsskatt innebär det alltså i praktiken att lågbeskattade koncernenheter som hör hemma i Sverige i många fall inte kommer att beröras av den internationella tilläggsskatten.

Det är bara medlemsstater i EU som är bundna av den bestäm- melse som hindrar internationell tilläggsbeskattning när det finns en nationell tilläggsskatt som beräknats med ledning av en allmänt er- känd redovisningsstandard, eftersom denna regel bara finns i minimi- beskattningsdirektivet.

En fordran på nationell tilläggsskatt preskriberas vid utgången av det fjärde räkenskapsåret efter det år den förföll till betalning. Om fordran preskriberas ska beloppet ”återföras” till internationell tilläggs- beskattning och Sverige har inte längre rätt att driva in skatten (arti- kel 11.3).

I det fall Sverige väljer att tillämpa ett regelverk för nationell tilläggs- skatt ska Europeiska kommissionen underrättas om valet. En an- mälan till kommissionen ska göras inom fyra månader från det att den lag som inför en nationell tilläggsskatt har antagits. Syftet med underrättelsen är att såväl andra stater som multinationella koncer- ner ska få veta att nationell tilläggsskatt tas ut av koncernenheter som hör hemma i Sverige.

Om Sverige väljer att tillämpa en nationell tilläggsskatt är det bindande under tre år. Vid utgången av varje treårsperiod ska valet förnyas automatiskt, såvida det inte återkallas. Om Sverige återkallar sitt val ska detta anmälas till kommissionen senast fyra månader före utgången av treårsperioden (skäl 13 och artikel 11.4).

182

SOU 2023:6

Nationell tilläggsskatt

9.3Hur bör ett regelverk för nationell tilläggsskatt utformas?

9.3.1Krav på utformningen

En nationell tilläggsskatt ska utformas så att den uppfyller direk- tivets och modellreglernas krav på en sådan skatt. Den ska även i övrigt vara förenlig med EU-rätten.

Direktivet och modellreglerna

Modellreglerna innehåller inte någon bestämmelse om hur regel- verket ska se ut. Såväl modellreglerna som direktivet innehåller dock en definition av vad som utgör en kvalificerad nationell tilläggsskatt. I fortsättningen kallar vi en sådan tilläggsskatt enbart för nationell tilläggsskatt.

Definitionen ska ge skattskyldiga och skattemyndigheter ledning vid bedömningen av om koncernenheter är föremål för en nationell tilläggsskatt i en annan stat som uppfyller direktivets krav på en sådan skatt. Eftersom nationell tilläggsskatt ska dras av från tilläggsskatt i moderenhetens hemstat måste staterna kunna skilja en nationell tilläggsskatt från liknande skatter som inte får samma rättsverkningar. Andra skatter kan behandlas som medräknade skatter enligt 3 kap.

Enligt direktivet avses med kvalificerad nationell tilläggsskatt föl- jande (artikel 3.28).

(E)n tilläggsskatt som genomförs i den nationella lagstiftningen i en jurisdiktion, förutsatt att denna jurisdiktion inte tillhandahåller några fördelar relaterade till dessa regler, och som

a)föreskriver fastställande av överskjutande vinst för de koncern- enheter som är belägna i den jurisdiktionen i enlighet med reglerna i detta direktiv eller, när det gäller tredjelandsjurisdiktioner, OECD:s modellregler och tillämpningen av minimiskattesatsen på dessa över- skjutande vinster för jurisdiktionen och de koncernenheterna i enlighet med de regler som fastställs i detta direktiv eller, när det gäller tredje- landsjurisdiktioner, OECD:s modellregler, och

b)administreras på ett sätt som är förenligt med reglerna i detta direk- tiv eller, när det gäller tredjelandsjurisdiktioner, OECD:s modellregler.

Definitionen i modellreglerna av en nationell tilläggsskatt i artikel 10.1.1 är i allt väsentligt likalydande med definitionen i direktivet. OECD:s kommentar ger också ledning (jfr kommentaren s. 28 och 212).

183

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

Med en nationell tilläggsskatt menas en skatt som tillämpas på justerad vinst hos koncernenheter som hör hemma i staten och som höjer skattenivån i staten på denna vinst upp till miniminivån. En nationell tilläggsskatt ska tillämpas på alla koncernenheter i staten, oavsett om de är moderenheter eller inte.

En nationell tilläggsskatt får inte tillhandahålla några fördelar relaterade till regelverket. Avsikten är att samma villkor ska gälla i alla stater som har implementerat reglerna.

Med fördelar avses alla förmåner som en stat kan tillhandahålla en skattskyldig. Det omfattar bland annat skattelättnader, bidrag och subventioner, oavsett hur de skattskyldiga tillgodogör sig dessa. Exempelvis kan en nationell tilläggsskatt inte anses uppfylla direk- tivets krav om tilläggsskatten räknas av från annan skatt.

Det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande vid bedömningen av om en fördel är relaterad till den nationella tilläggsskatten. Det måste beaktas att syftet är att åstadkomma jäm- lika villkor i olika stater. Felaktig tillämpning som beror på att reglerna implementerats och tillämpas olika ska undvikas.

Generella skatteförmåner och bidrag som tillkommer alla skatt- skyldiga kan inte anses vara relaterade till den nationella tilläggsskatten. Vid bedömningen av om så är fallet kan det bland annat beaktas om endast den som omfattas av reglerna om nationell tilläggsskatt får förmånen, om förmånen marknadsförs som del av detta regelverk och om den infördes efter att diskussionerna inom OECD om en global minimibeskattning påbörjades.

Förmåner och bidrag ges i en stat. I detta sammanhang är be- greppet stat inte begränsat till stat och kommun. Det omfattar varje politisk underavdelning, lokal myndighet och annat offentligt organ.

Samtidigt kan en stat behöva göra ändringar i bolagsskattesyste- met för att anpassa det till reglerna om tilläggsskatt. Ändringar i det svenska bolagsskattesystemet till följd av att en nationell tilläggs- skatt införs i svensk rätt bör inte ses som en förmån, förutsatt att ändringarna inte resulterar i att beskattningen av berörda koncerner är oförenlig med det syfte som framgår av modellreglerna och kom- mentaren.

184

SOU 2023:6

Nationell tilläggsskatt

EU-rätten i övrigt

När det gäller EU-rätten i övrigt är det framför allt etableringsfri- heten som särskilt måste beaktas. Etableringsfriheten innebär en rätt för unionsmedborgare och bolag inom unionen att etablera sig på samma villkor som för etableringslandets egna medborgare. Inskränk- ningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium är förbjudna (artikel 49 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, FEUF).

Bestämmelserna om etableringsfrihet har ofta direkt effekt1. Direkt effekt innebär att bestämmelserna gäller i medlemsstaterna utan någon särskild implementering i nationella regler.

Det är inte tillåtet att negativt särbehandla företag i andra medlems- stater i förhållande till företag i den egna medlemsstaten, när dessa befinner sig i objektivt jämförbara situationer. Direkt diskriminering av näringsutövare på grund av nationalitet kan endast rättfärdigas avseende verksamhet som innebär utövning av offentlig makt (arti- kel 51 FEUF) eller av hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa (artikel 52 FEUF).

I övrigt framgår av EU-domstolens praxis att nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grund- läggande friheter som garanteras av fördraget behöver uppfylla fyra förutsättningar för att vara tillåtna2. Dessa krav kallas för rule of reason. Åtgärderna ska

vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt,

framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmän- intresse,

vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas genom dem och

inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna mål- sättning.

1EU-domstolens dom den 21 juni 1974 i mål nr 2/74, Reyners mot Belgien.

2EU-domstolens dom den 30 november1995 i mål nr C-55/94, Gebhard.

185

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

Sammanfattningsvis

Mot denna bakgrund bör utformningen av en nationell tilläggsskatt följa direktivets utformning av tilläggsskatt så nära som möjligt. Multinationella koncerner och nationella koncerner bör behandlas på samma sätt. Syftet är att den nationella tilläggsskatten ska bedömas uppfylla direktivets krav och även vara förenlig med EU-rätten i övrigt. Reglerna ska även vara ändamålsenliga och enkla att tillämpa. Den nationella tilläggsskatten får inte förenas med några förmåner.

9.3.2Vilka enheter bör omfattas av en nationell tilläggsskatt?

Förslag: Tillämpningsområdet för nationell tilläggsskatt bör över- ensstämma med tillämpningsområdet för internationell tilläggs- skatt.

En naturlig utgångspunkt är att tillämpningsområdet för skattskyl- dighet för nationell tilläggsskatt bör vara detsamma som för tilläggs- skatt i övrigt. Det innebär att endast koncernenheter som hör hemma i Sverige enligt 1 kap. 12–18 §§ och som ingår i en sådan koncern som avses i 1 kap. 4 § ska omfattas av bestämmelser om nationell tilläggs- skatt. Vi anser inte att det ingår i vårt uppdrag att överväga nationell tilläggsskatt i vidare omfattning än vad minimibeskattningsdirektivet ger möjlighet till. Tillämpningsområdet för nationell tilläggsbeskatt- ning bör alltså överensstämma med tillämpningsområdet för den internationella tilläggsbeskattningen. Bestämmelserna i 1 kap. 12–18 §§ utgör därmed utgångspunkten för vilka koncernenheter som kan bli skattskyldiga för nationell tilläggsskatt.

Det finns egentligen inte någon anledning att låta reglerna om nationell tilläggsskatt gälla för koncernenheter i en rent nationell koncern, vars alla koncernenheter hör hemma i Sverige. Huvudregeln medför att koncernens samtliga lågbeskattade koncernenheter om- fattas av tilläggsskatt och att all tilläggsskatt som avser lågbeskattade svenska koncernenheter tas ut i Sverige. Dessa koncerner skulle där- för kunna lämnas utanför tillämpningsområdet för den nationella tilläggsskatten. Vi bedömer inte heller att en sådan begränsning av den nationella tilläggsskattens tillämpningsområde skulle vara pro- blematisk i förhållande till EU-rätten eller i övrigt. En nationell

186

SOU 2023:6

Nationell tilläggsskatt

tilläggsbeskattning ska ge lika stor tilläggsskatt, som i båda fallen kommer att betalas i Sverige. Huruvida den nationella tilläggsskatten ska gälla även för koncernenheter i nationella koncerner är alltså i första hand en fråga om lagstiftningsteknik.

Vad gäller multinationella koncerner finns det dock en risk att tilläggsskatt avseende svenska lågbeskattade koncernenheter tas ut i en annan stat. Det gäller i första hand multinationella koncerner med moderföretag i en annan stat. Det kan dock även gälla multinatio- nella koncerner med moderföretag i Sverige. Enligt huvudregeln ska ett sådant moderföretag betala all koncernens tilläggsskatt. Om det finns en delägd moderenhet i en ägarkedja är dock den delägda moder- enheten skattskyldig för tilläggsskatt avseende de lågbeskattade koncernenheter som den har ett ägarintresse i. I teorin kan alltså svenska lågbeskattade koncernenheter i en multinationell koncern med ett svenskt moderföretag ägas av en delägd moderenhet som hör hemma i en annan stat. Om denna stat tillämpar internationell tilläggsbeskattning kommer tilläggsskattebeloppet att tas ut i denna stat. För att säkerställa att svenska lågbeskattade koncernenheter omfattas av en nationell tilläggsskatt måste den nationella tilläggs- skatten omfatta alla multinationella koncerner.

Vad vi har redogjort för ovan följer bestämmelserna i 1 kap.

9.3.3Hur ska nationell tilläggsskatt beräknas?

Förslag: För nationell tilläggsskatt bör bedömningen av om kon- cernens enheter i Sverige är lågbeskattade göras samlat för kon- cernens samtliga koncernenheter som hör hemma i Sverige enligt de regler som gäller för internationell tilläggsskatt. Ett tilläggs- skattebelopp ska beräknas för respektive lågbeskattad svensk koncernenhet enligt samma regler som gäller för internationell tilläggsskatt.

Bedömningen av om Sverige är en lågbeskattad stat för en koncern bör göras utifrån samma grunder som i direktivet. Nationell tilläggs- skatt ska beräknas på samma sätt som den internationella tilläggs- skatten (skäl 13).

Bestämmelserna i 3 kap. lagen om tilläggsskatt avseende beräk- ningen av tilläggsskatten ska därför tillämpas även vid nationell tilläggs-

187

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

beskattning. Bedömningen av om Sverige är en lågbeskattad stat för en koncern ska göras enligt samma regler som vid internationell tilläggsbeskattning och tilläggsskattebeloppet för staten ska beräk- nas på samma sätt. Tilläggsskattebelopp ska sedan fördelas till de låg- beskattade koncernenheterna.

Valen i 4 kap. och undantagen i 5 kap. tilläggsskattelagen kan be- aktas vid beräkningen. Det finns inte något skäl att låta skattebasen bli större för nationell tilläggsskatt än för internationell tilläggsskatt.

Reglerna för särskilda enheter i 7 kap. ska beaktas.

Liksom vid internationell tilläggsbeskattning kommer bedöm- ningen av om koncernen är lågbeskattad i Sverige att göras samlat för koncernens samtliga koncernenheter som hör hemma i Sverige. Såsom framgår av nästa avsnitt kan en moderenhet i en så kallad underkoncern vara skattskyldig för nationell tilläggsskatt avseende sina lågbeskattade koncernenheter. En multinationell koncern kan dock ha flera underkoncerner i Sverige och det kan finnas en eller flera olika ägarkedjor. Även om fördelning av skattskyldigheten görs för varje underkoncern ska beräkningen alltid göras samlat för kon- cernens samtliga koncernenheter som hör hemma i Sverige. I annat fall skulle beräkningen av den nationella tilläggsskatten inte stämma överens med beräkningen av den internationella tilläggsskatten. Om den nationella tilläggsskatten skulle överstiga den internationella tilläggsskatten skulle svenska koncernenheter beskattas på en högre nivå än miniminivån. Om den nationella tilläggsskatten skulle under- stiga den internationella tilläggsskatten skulle den förstnämnda dras av från den sistnämnda och återstående belopp skulle kunna tas ut av en annan stat.

I det fall beräkningen av tilläggsskattebeloppet enligt 3 kap. base- ras på moderföretagets allmänt erkända redovisningsstandard eller en internationell redovisningsstandard föreskriver direktivet att andra medlemsstater över huvud taget inte ska beräkna något tilläggsskatte- belopp för koncernenheterna i Sverige (artikel 11.2 andra stycket). Det finns då inte någon internationell tilläggsskatt att betala för kon- cernenheterna i den lågbeskattade staten och inte någon tilläggsskatt för moderenheter att avräkna. I det fall tilläggsskattebeloppet beräk- nas utifrån en annan redovisningsstandard ska nationell tilläggsskatt räknas av från internationell tilläggsskatt (artikel 11.2 första stycket).

Vad vi har redogjort för ovan följer bestämmelserna i 3–5 och 7 kap. Bestämmelser motsvarande artikel 11.2 förs in i 3 kap. 2 §.

188

SOU 2023:6

Nationell tilläggsskatt

9.3.4Vilka enheter bör vara skattesubjekt för en nationell tilläggsskatt?

Förslag: Skattskyldigheten för nationell tilläggsskatt bör i möj- ligaste mån följa hur huvudregeln för internationell tilläggsskatt är uppbyggd. För att säkerställa att hela tilläggsskattebeloppet tas ut i Sverige bör i vissa fall den lågbeskattade koncernenheten själv vara skattskyldig för tilläggsskattebeloppet.

Såsom ovan framgår ska ett tilläggsskattebelopp beräknas för en låg- beskattad svensk koncernenhet vid den nationella tilläggsbeskatt- ningen på samma sätt som enligt den internationella tilläggsbeskatt- ningen. Frågan är om den lågbeskattade koncernenheten själv eller en svensk moderenhet till en sådan enhet bör vara skattskyldig för den nationella tilläggsskatten.

Den nationella tilläggsskatten kommer alltid att avse en låg- beskattad koncernenhet i Sverige. Bolagsbeskattningen i Sverige av- ser den juridiska personen och det är den juridiska personen som är skattskyldig för inkomstskatt, med undantag för handelsbolag där delägarna är skattskyldiga för tilläggsskatten. Det finns inte någon koncernbeskattning i Sverige och hittills har det varit främmande att ett skattesubjekt är skattskyldigt för skatt som avser ett annat svenskt subjekt.

Tilläggsskatten är dock en ny och unik företeelse inom företags- beskattningen. Vid utformningen av reglerna måste vi ta hänsyn till såväl direktivet som EU-rätten i övrigt. Som vi redan har konstaterat ovan medför detta att bestämmelser om nationell tilläggsskatt bör följa direktivets bestämmelser så nära som möjligt.

Nationell tilläggsskatt bör betalas så högt upp i ägarkedjan som möjligt, i enlighet med den top-down approach som gäller för huvud- regeln. För att säkerställa att den nationella tilläggsskatten tas ut i Sverige måste dock den svenska delen av varje ägarkedja i en koncern behandlas som en egen underkoncern, där den svenska mellanligg- ande moderenhet som är placerad överst i ägarkedjan blir ställ- företrädande moderföretag för underkoncernen vad gäller nationell tilläggsskatt. Den svenska mellanliggande moderenhet som befinner sig i toppen av en ägarkedja för en lågbeskattad svensk koncernenhet är därmed normalt skattskyldig för sin andel av tilläggsskattebeloppet.

189

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

Hänsyn måste också tas till ägarstrukturer med delägda moder- enheter. I det fall det finns en svensk delägd moderenhet i ägarkedjan ska denna vara skattskyldig för sin andel av tilläggsskattebeloppet, liksom enligt huvudregeln. I annat fall skulle den andel av tilläggs- skatten som hänför sig till en eventuell utländsk minoritetsägare kunna falla utanför svensk nationell beskattning. Detta säkerställer även att hela tilläggsskattebeloppet tas ut i Sverige.

I det fall en lågbeskattad svensk koncernenhet inte har någon svensk moderenhet, eller om den delvis ägs av en moderenhet i ut- landet, ska den lågbeskattade koncernenheten vara skattskyldig för tilläggsskattebeloppet avseende den egna enheten. Detta gäller dock inte om den utländska moderenheten i sin tur ägs av en eller flera svenska moderenheter som indirekt innehar alla ägarintressen i den lågbeskattade koncernenheten. Den svenska moderenheten ska då be- tala sin andel av tilläggsskattebeloppet för den lågbeskattade koncern- enheten. Detta medför att hela tilläggsskattebeloppet tas ut i Sverige.

Om en lågbeskattad koncernenhet är skattskyldig för det egna tilläggsskattebeloppet är dess eventuella svenska moderenheter inte skattskyldiga för beloppet.

För beräkningen av en moderenhets andel av ett tilläggsskatte- belopp och avräkning för andra svenska moderenheters andelar bör samma bestämmelser tillämpas som för huvudregeln.

Genom denna utformning kommer den nationella och inter- nationella tilläggsbeskattningen att tillämpas på samma sätt för de koncerner som omfattas av reglerna.

De regler vi föreslår ska säkerställa att alla svenska koncern- enheter i en koncern omfattas av den nationella tilläggsskatten (jfr artikel 11.1 andra stycket). Skyldighet att betala tilläggsskatt finns normalt för de moderenheter som även är skattskyldiga för inter- nationell tilläggsskatt. Detta ger koncernerna en möjlighet att han- tera såväl rapporteringsskyldighet som deklarationsskyldighet och inbetalning av skatten centralt.

Ett förslag på utformning av bestämmelser med motsvarande inne- håll finns i 6 kap. 15–16 §§.

190

SOU 2023:6

Nationell tilläggsskatt

9.3.5Hur ska nationell tilläggsskatt deklareras och när ska den tas ut?

Förslag: Nationell tilläggsskatt ska beräknas utifrån uppgifter i tilläggsskatterapporten. En skattskyldig koncernenhet ska dekla- rera nationell tilläggsskatt i en tilläggsskattedeklaration. Skatte- verkets beslut om nationell tilläggsskatt ska fattas i samband med beslut om internationell tilläggsskatt för en koncernenhet.

Nationell tilläggsskatt ska avräknas från tilläggsskattebeloppet (arti- kel 11.2 första stycket och artikel 27.3). Under vissa förutsättningar ska något tilläggsskattebelopp inte alls beräknas för stater inom EU (artikel 11.2 andra stycket). Nationell tilläggsskatt har därmed före- träde framför huvudregeln. Nationell tilläggsskatt måste därmed be- räknas innan den internationella tilläggsskatten.

Enligt vår mening är det dock inte nödvändigt, önskvärt eller prak- tiskt möjligt att Skatteverket fattar beslut om nationell tilläggsskatt vid ett tidigare tillfälle än beslut avseende internationell tilläggsskatt. Såsom direktivet är formulerat (artikel 11.2 och artikel 27.3) måste hänsyn kunna tas till att nationell tilläggsskatt ska beräknas för en stat vid beräkningen av den internationella tilläggsskatten, även om skattemyndigheten ännu inte har beslutat att ta ut sådan tilläggsskatt.

Ur administrativ synpunkt är det en fördel att samordna förfaran- det för nationell tilläggsskatt med förfarandet i övrigt. Den nationella tilläggsskatten kan inte beräknas innan koncernenheternas skatte- kostnader är kända. Nationell tilläggsskatt kan alltså inte deklareras redan i samband med den ordinarie inkomstbeskattningen. Natio- nell tilläggsskatt skulle därmed behöva deklareras och beslutas under perioden som följer efter beslut om ordinarie beskattning (vilket kan ske till och med den 15 i den tolfte månaden efter beskattningsårets utgång [56 kap. 10 § SFL]), men innan tilläggsskatterapport ska lämnas, normalt inom 15 månader från räkenskapsårets utgång). Det skulle innebära att deklaration av och beslut om nationell tilläggsskatt skulle kunna behöva hanteras under en period av drygt tre månader. Det framstår inte som realistiskt och ett ytterligare deklarations- förfarande skulle medföra en onödig administrativ börda för såväl berörda koncerner som Skatteverket.

Det framstår därmed som mest lämpligt att nationell tilläggsskatt deklareras och beslutas i samma förfarande som den internationella

191

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

tilläggsskatten. Även i övrigt bör samma förfaranderegler som i 8–10 kap. gälla.

Såvitt vi kan bedöma kommer den effektiva skattesatsen, tilläggs- skattebeloppet och beloppet för nationell tilläggsskatt för en stat att framgå av tilläggsskatterapporten. I skrivande stund är det inte helt klart hur undantaget i artikel 11.2 andra stycket kommer att påverka uppgiftslämnandet. Samtliga uppgifter som krävs för att beräkna och fördela nationell tilläggsskatt bör dock framgå av tilläggsskatte- rapporten. Denna rapport lämnas antingen av den skattskyldiga koncern- enheten själv, annan svensk koncernenhet eller en utländsk koncern- enhet. Utifrån uppgifterna i tilläggsskatterapporten ska skattskyldiga koncernenheter deklarera såväl nationell som internationell tilläggs- skatt.

I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör det internationella arbetet med att ta fram en gemensam mall för tilläggsskatterapporten följas. Frågan är om det krävs ytterligare uppgifter från svenska koncern- enheter för att kunna avgöra vilka enheter som är skattskyldiga och därmed deklarationsskyldiga. Om uppgifterna i tilläggsskatterappor- ten visar sig inte vara tillräckliga kan det behövas någon ytterligare nationell bestämmelse om skyldighet för skattskyldiga koncernenheter att lämna uppgifter.

Såsom diskuteras i nästa avsnitt preskriberas en fordran på natio- nell tilläggsskatt fyra år efter utgången av det räkenskapsår då den förföll till betalning. Om en sådan fordran preskriberas ska beloppet återföras till den internationella tilläggsbeskattningen och läggas till tilläggsskattebeloppet. Skattemyndigheterna kommer därför att genom- föra kontroller av att den nationella tilläggsskatt som beaktas också betalas.

Vad vi har redogjort för ovan följer bestämmelserna i 8–10 kap. tilläggsskattelagen.

9.3.6Hantering av preskription

Förslag: Nationell tilläggsskatt ska minska det internationella tilläggsskattebeloppet. En fordran på nationell tilläggsskatt pre- skriberas fyra år efter utgången av det räkenskapsår då den förföll till betalning. Om fordran preskriberas ska den nationella tilläggs- skatten läggas till det internationella tilläggsskattebeloppet.

192

SOU 2023:6

Nationell tilläggsskatt

Statens fordran på nationell tilläggsskatt ska preskriberas fyra år efter utgången av det räkenskapsår då den förföll till betalning (artikel 11.3). Detta innebär att staten inte längre har rätt att driva in fordran.

Nationell tilläggsskatt minskar eller eliminerar den internationella tilläggsskatten. Om nationell tilläggsskatt inte betalas i rätt tid ska beloppet läggas till tilläggsskattebeloppet för staten vid den inter- nationella tilläggsbeskattningen för det räkenskapsår då omräkning sker. Hur en sådan omräkning ska göras framgår av 4 kap. 19–22 §§.

Skattemyndigheterna ska kunna kontrollera om nationell tilläggs- skatt faktiskt har betalats i en stat. Preskriptionstiden för nationell tilläggsskatt kommer dock att vara kortare än preskriptionstiden för skattefordringar i allmänhet. Inbetalningen av den nationella tilläggs- skatten kommer därför inte utan ändringar att kunna hanteras ge- nom skattekontot. I det fortsatta lagstiftningsarbetet behöver frågan om hur betalningen av nationell tilläggsskatt tekniskt ska hanteras utredas vidare. Bestämmelser om preskription och kontroll bör ut- formas utifrån detta.

9.4Bör ett regelverk för nationell tilläggsskatt införas i Sverige?

Bedömning: Tre faktorer bör vara avgörande för om en nationell tilläggsskatt ska införas i Sverige. Den första är om detta kan för- väntas ge några skatteintäkter av betydelse i Sverige. Den andra är om en nationell tilläggsskatt ökar den administrativa bördan. Den tredje är om det av andra skäl är en fördel för svenska kon- cernenheter att omfattas av en nationell svensk tilläggsskatt.

I vårt uppdrag ligger som framgår att vi ska ta fram regler för en svensk nationell tilläggsskatt. Vi ska emellertid också redovisa vår uppfattning i frågan om en sådan skatt ska införas eller inte.

Principiella skäl talar i och för sig med betydande styrka för att en nationell tilläggsskatt införs. De skatteintäkter som uppstår när en svensk koncernenhet är lågbeskattad tillhör rätteligen Sverige och det finns inget skäl att vi ska avstå från att beskatta om det leder till att skatteinkomsterna tas ut av och tillfaller ett annat land.

193

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

De principiella skälen väger naturligtvis tungt, men bör inte i sig fälla avgörandet. Av intresse är också vilka faktiska konsekvenser för Sverige och för företagen som det ger.

Nedan redovisar vi våra uppskattningar av hur stora skatteintäk- ter det kan handla om. Dessa är osäkra. Vi diskuterar därefter hur en nationell tilläggsskatt påverkar den administrativa bördan. Slutligen redovisar vi vilka konsekvenser det får för svenska koncernenheter att den nationella tilläggsskatten har företräde framför sin internatio- nella motsvarighet enligt direktivet. Vi gör ett samlat ställningstagande och avslutar med en genomgång av möjliga alternativa lösningar.

9.4.1Vilka skatteintäkter kan en nationell tilläggsskatt förväntas generera?

Bedömning: En nationell tilläggsskatt kommer sannolikt att ge mycket begränsade skatteintäkter.

Den svenska bolagsskattesatsen överstiger minimiskattesatsen. Skatte- basen beräknas dock inte på samma sätt enligt tilläggsskattelagen som enligt inkomstskattelagen. I teorin skulle avdrag som beaktas vid svensk inkomstbeskattning, men inte vid tilläggsbeskattning, kunna leda till att svenska företag ändå är lågbeskattade. Vi har dock inte kunnat identifiera att dessa skillnader leder till att koncerner i Sverige är lågbeskattade, se avsnitt 13.3.1. Vår bedömning är därför att regler om nationell tilläggsskatt för lågbeskattade svenska koncern- enheter inte kommer att leda till några skatteintäkter av betydelse.

9.4.2Administrativ börda

Bedömning: Den administrativa bördan i Sverige ökar något om

viinför en nationell tilläggsskatt. Åtminstone till viss del mot- svaras ökningen av en minskning av motsvarande administrativ börda i andra stater.

Om det införs en nationell tilläggsbeskattning kommer berörda före- tag få en ökad administrativ börda. Skatteverket och domstolarna kommer också att få viss ökad arbetsbörda. Vår bedömning är emellertid att ökningen blir marginell.

194

SOU 2023:6

Nationell tilläggsskatt

För företagens del innebär tilläggsbeskattningen en administrativ börda oavsett om en nationell tilläggsskatt införs eller inte. Företagen ska beräkna justerad vinst, medräknade skatter, effektiv skattesats och tilläggsskattebelopp oavsett vilken stat som ska ta ut tilläggsskatten. I stället för att tillämpa huvudregeln i den stat där moderföretaget eller en annan moderenhet hör hemma kommer motsvarande regler i stället att tillämpas på underkoncernen i Sverige. Företagen ska be- räkna andelar av tilläggsskattebeloppet och avräkna andra moder- enheters andelar enligt samma regler som för huvudregeln. I det en- skilda fallet kan bedömningarna eventuellt vara mer komplicerade att göra för en underkoncern, men i stort sett handlar det inte om någon markant ökad administrativ börda för dessa företag. Den administra- tiva bördan kan dock öka något till följd av skyldigheten att lämna deklaration i Sverige.

Skatteverket får till uppgift att tillämpa och kontrollera den nya lagstiftningen. Många av de arbetsinsatser som Skatteverket behöver göra inledningsvis kan dock samordnas med arbetet med regelverket om tilläggsskatt i stort. Det gäller ändringar i administrativa rutiner och tekniska system, att ta fram informationsmaterial samt interna utbildningsinsatser.

När lagen har införts kommer arbetet med att löpande hantera och kontrollera deklarationer samt att tillhandahålla service till före- tagen. Eftersom den nationella tilläggsskatten ska hanteras i ett sam- ordnat förfarande med den internationella tilläggsskatten bör den inte föranleda något större merarbete.

Skatteverkets beslut om nationell tilläggsskatt ska kunna överkla- gas till allmän förvaltningsdomstol. Med hänsyn till att lagen endast omfattar ett mindre antal företag är det dock rimligt att anta att mål- tillströmningen till allmän förvaltningsdomstol med anledning av den nationella tilläggsskatten endast påverkas i begränsad mån.

9.4.3En sköld mot internationell tilläggsbeskattning

Bedömning: Om Sverige inför en nationell tilläggsskatt kommer svenska koncernenheter i många fall inte att beröras av inter- nationell tilläggsbeskattning och de kommer såvitt avser tilläggs- beskattningsfrågor bara att behöva ha en relation till svensk myndighet.

195

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

Som framgått ovan finns det i minimibeskattningsdirektivet regler som innebär att nationell tilläggsskatt ska avräknas vid internationell tilläggsbeskattning. Om den nationella tilläggsskatten för ett räken- skapsår beräknats med ledning av moderbolagets erkända redovisnings- standard eller enligt internationella redovisningsstandarder ska någon tilläggsskatt inte beräknas. Det blir alltså inte någon annan tilläggs- beskattning för sådana enheter än den nationella tilläggsbeskattningen.

Även om detta formellt bara gäller enligt direktivet och alltså bara binder medlemsstaterna i unionen har det stor betydelse för svenska företag. De fördelar det ger svenska företag talar för att en nationell tilläggsskatt ska införas även om den inte skulle ge några betydande skatteintäkter och möjligen ökar den administrativa bördan något.

Genom nationell tilläggsbeskattning kommer huvudregeln och kompletteringsregeln inte att tillämpas av andra stater på svenska koncernenheter. Koncernen slipper på detta sätt eventuellt kompli- cerade beräkningar för att allokera och fördela tilläggsskatten till andra stater.

9.4.4Ska en nationell tilläggsskatt införas?

Förslag: En nationell tilläggsskatt bör införas i Sverige.

Vid en sammantagen bedömning bör nationell tilläggsskatt införas i Sverige i samband med att lagen om tilläggsskatt införs. En nationell tilläggsskatt ökar sannolikt inte den administrativa bördan för vare sig företag eller myndigheter i någon större omfattning. Vidare med- för en nationell tilläggsskatt en viss förenkling i förfarandet genom att svenska företag huvudsakligen hanterar sina skattefrågor i för- hållande till svenska myndigheter.

Även om sannolikheten att det finns lågbeskattade svenska kon- cernenheter är låg är det inte uteslutet. Med hänsyn till den mängd faktorer som påverkar om en koncern är lågbeskattad i en stat går det inte att med säkerhet bedöma hur stora riskerna är. Det får vidare antas att många andra länder kommer att införa direktivet eller modell- reglerna. Det är därmed sannolikt att stater där moderenheter hör hemma kommer att vilja ta ut tilläggsskatt från moderenheterna av- seende lågbeskattade koncernenheter i Sverige.

196

SOU 2023:6

Nationell tilläggsskatt

Syftet med modellreglerna och minimibeskattningsdirektivet är att en koncern som faller inom reglernas tillämpningsområde ska beskattas med en miniminivå om 15 procent på sina inkomster. Om koncernens enheter i en viss stat beskattas med åtminstone denna nivå behöver skatten inte tas ut av en annan stat. Det finns inte någon anledning för Sverige att avstå skatteanspråk på inkomster som har genererats här för att dessa inkomster sedan ska beskattas av andra stater. Beskattningen av svenska företag bör i första hand ske i Sverige och sådana skatteintäkter bör komma Sverige till del.

Denna bedömning grundar sig på den information som finns tillgänglig i dag. Utifrån att det återstår vissa tekniska frågor att lösa och hur det internationella samarbetet utvecklar sig kan det finnas skäl att göra en annan bedömning av behovet av en nationell tilläggs- skatt framöver.

9.4.5Alternativa lösningar

Vi har i enlighet med våra direktiv övervägt om det finns några alter- nativa lösningar som medför att en nationell tilläggsskatt inte behövs i Sverige. Den svenska bolagsskattesatsen är i sig inte problematisk eftersom den med råge överstiger minimiskattesatsen. Om företag i Sverige har en lägre effektiv skattesats beror det på andra nationella regler.

Ett alternativt sätt att säkerställa att skatteinkomster som är hän- förliga till vinster som ska tas upp i Sverige inte hamnar i andra länder är att gå igenom de svenska skattesystem och ändra de regler som kan leda till en beskattning av bolagsinkomster som understiger 15 procent. Någon fullständig sådan genomlysning har vi naturligt- vis inte haft möjlighet att göra.

Vi har i vårt arbete heller inte stött på några regler eller områden som uppenbart är problematiska i detta avseende. På de områden där svenska skatteregler ger upphov till stora temporära skillnader, och därmed till lägre skattekostnader, finns en acceptans i direktivet och modellreglerna för att det inte handlar om någon illojal skattekon- kurrens.

Detta är naturligtvis frågor som är svåra att bedöma innan systemet med tilläggsskatt tillämpas. Vi vet inte om och i så fall var tillämp- ningsfrågor kommer att visa sig såvitt avser svenska koncernenheter.

197

Nationell tilläggsskatt

SOU 2023:6

Det kan finnas anledning att återkomma till frågan om att ändra all- männa bestämmelser om det visar sig att det finns problem. En viktig aspekt är emellertid att ändringar av allmänna bestämmelser kommer att gälla för alla företag. Även företag som aldrig skulle kunna få be- tala tilläggsskatt skulle därmed kunna drabbas av höjd skatt eller administrativ börda om de allmänna reglerna ändras.

Vi har sammantaget inte identifierat någon alternativ lösning som vi kan rekommendera framför en nationell tilläggsskatt.

198

10 Särskilda enheter

10.1Inledning

I detta kapitel behandlar vi frågor som gäller några särskilda slags enheter. Det gäller delägarbeskattade enheter (genomflödesenheter), investeringsenheter och fasta driftställen. Frågor som gäller var dessa enheter hör hemma har behandlats i kapitel 4.

Iavsnitt 10.2 behandlar vi frågor som gäller delägarbeskattade en- heter. Vi redovisar vad som gäller enligt minimibeskattningsdirek- tivet och modellreglerna. Det finns särskilda regler som gäller hur vinster respektive skattekostnad från sådana enheter ska fördelas när det prövas om andra enheter är lågbeskattade. I vissa fall kan del- ägarbeskattade enheter också bli skattesubjekt för tilläggsskatt enligt direktivet och modellreglerna. Det gäller till exempel för de enheter som är moderföretag.

Vår bedömning är att Sverige såvitt avser svenska handelsbolag har möjlighet att bestämma att de ska vara skattesubjekt för tilläggs- skatt även om de inte är moderföretag. Vi diskuterar fördelar och nackdelar med en sådan ordning.

I avsnitt 10.3 behandlas fasta driftställen. Fasta driftställen är kon- cernenheter som kan vara lågbeskattade och tilläggsskattebelopp ska

iså fall beräknas för driftstället. I undantagsfall kan det bli aktuellt att hänföra tilläggsskatt till driftstället med stöd av kompletterings- regeln. I avsnittet behandlas definitioner samt fördelning av resultat mellan huvudenhet och fast driftställe. Frågan om vad som ska gälla om tilläggsskatt enligt kompletteringsregeln ska allokeras till Sverige och det här finns ett fast driftställe behandlas också.

Investeringsenheter behandlas i avsnitt 10.4.

199

Särskilda enheter

SOU 2023:6

10.2Handelsbolag och utländska motsvarigheter

10.2.1Inledning

I minimibeskattningsdirektivet benämns delägarbeskattade enheter för genomflödesenheter. Vi har valt att genomgående i lagtext, över- vägande och förslag i stället använda ”delägarbeskattade enheter”. När vi redovisar direktivets bestämmelser håller vi oss till begreppet genomflödesenheter.

De finns några centrala bestämmelser i direktivet när det gäller genomflödesenheter. Definitionsbestämmelserna finns i artikel 3.12. I artikel 19 finns bestämmelser som anger hur det justerade resul- tatet från en genomflödesenhet ska fördelas. Här behandlas när och hur vinster och förluster ska hänföras till ägarna respektive till en- heten. Slutligen finns i artikel 38 de regler som gäller om en genom- flödesenhet är ett moderföretag.

10.2.2Definitioner

Förslag: Direktivets grundläggande regler om definitioner ska föras in i lagen om tilläggsskatt.

Definitionerna som gäller genomflödesenheter finns i artikel 3.12. En enhet är en genomflödesenhet i den mån den är delägar-

beskattad med avseende på intäkter, kostnader, vinst eller förlust i den stat där den etablerades. Enheten är emellertid inte en genom- flödesenhet om den har skattehemvist i en annan stat och där om- fattas av medräknade skatter på sina intäkter eller sin vinst.

En genomflödesenhet kan vara antingen en skattetransparent en- het eller en omvänd hybridenhet, eller både och. Hur genomflödes- enheten definieras är beroende av hur dess respektive direkta ägare beskattas för enhetens intäkter, kostnader, vinst eller förlust.

Enheten är skattetransparent om och i den mån den stat där ägarna hör hemma behandlar enheten som skattetransparent. Både den stat där enheten har etablerats och den stat där ägarna hör hemma måste alltså anse att enheten är delägarbeskattad för att det ska vara en skattetransparent enhet i direktivets mening. Vinst eller förlust ska enligt lagstiftningen i staten behandlas som om det finns

200

SOU 2023:6

Särskilda enheter

en direkt koppling till ägaren eller som om det direkt belastar en- hetens ägare i proportion till ägarintresset. En kedja av skattetrans- parenta enheter jämställs här med ett direkt ägarintresse.

Om och i den mån den stat där ägarna hör hemma inte behandlar enheten som en delägarbeskattad enhet, utan i stället som ett skatte- subjekt, är den alltså inte en skattetransparent enhet. Den är då i stället en omvänd hybridenhet. Som framgår nedan skiljer sig reglerna för skattetransparenta genomflödesenheter och genomflödesenheter som är omvända hybridenheter åt.

I artikel 3.12 finns en bestämmelse som innebär att vissa andra enheter behandlas som genomflödesenheter. Det innebär förenklat att en koncernenhet som inte hör hemma i någon stat och som inte omfattas av medräknade skatter eller nationell tilläggsskatt ska be- handlas som en skattetransparent delägarbeskattad enhet. Bestäm- melserna om delägarbeskattade enheter i tilläggsskattelagen gäller också för sådana enheter. Direktivet ger också möjlighet att välja att behandla vissa investeringsenheter som skattetransparenta enheter (artikel 42).

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 7 kap. 2–5 §§.

10.2.3Hur ska det redovisade resultatet

från en delägarbeskattad enhet fördelas?

Förslag: Direktivets grundläggande regler om hur det redovisade resultatet ska fördelas mellan enheten, ägarna och ett fast drift- ställe ska föras in i lagen om tilläggsskatt.

I artikel 19 finns bestämmelser som anger hur redovisad vinst eller förlust från en genomflödesenhet, alltså det redovisade resultatet innan justeringar enligt lagen, ska hanteras. En grundläggande fråga är om genomflödesenheten ska vara objekt för att beräkna om in- komsterna är lågbeskattade eller om dessa ska fördelas till ägarna.

Som utgångspunkt ska det redovisade resultatet minskas med den del som kan fördelas till enhetens ägare (artikel 19.1). Fördelningen ska motsvara ägarintressena. Principen om fördelning till ägarna gäller i det fall andelarna ägs direkt eller genom en kedja av skatte- transparenta enheter. Det gäller inte om ägarna är koncernenheter.

201

Särskilda enheter

SOU 2023:6

I det fall genomflödesenheten är moderföretag eller om moder- företaget äger genomflödesenheten direkt eller genom en kedja av skattetransparenta enheter gäller inte ovanstående regel.

Om en del av det redovisade resultatet fördelas till en annan kon- cernenhet ska genomflödesenhetens resultat minskas i motsvarande mån. Gäller det en annan genomflödesenhet än ett moderföretag eller en omvänd hybridenhet ska motsvarande resultat fördelas till ägarna.

Den del av redovisad vinst eller förlust som är hänförlig till ett fast driftställe ska fördelas till detta i enlighet med de regler som gäller för fasta driftställen.

Om en genomflödesenhet är moderföretag eller om det är en om- vänd hybridenhet ska det redovisade resultatet fördelas till enheten själv.

Frågan om det redovisade resultatet fördelas på ägare, fast drift- ställe respektive moderföretag och omvänd hybridenhet ska göras med avseende på varje enskilt ägarintresse.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 7 kap. 6–10 §§.

10.2.4Det justerade resultatet och medräknade skatter för en delägarbeskattad enhet som är moderföretag

Förslag: Direktivets grundläggande regler om hur det justerade resultatet och medräknade skatter ska bestämmas för en delägar- beskattad enhet som är moderföretag ska föras in i lagen om tilläggsskatt.

I artikel 38 finns regler som gäller när moderföretaget är en genom- flödesenhet. De handlar om hur det justerade resultatet och skatte- kostnaden ska bestämmas för enheten. Den gäller i det fall justerat resultat enligt artikel 19 ska hänföras till enheten själv och det alltså är för enheten som det ska beräknas om inkomsterna är lågbeskattade.

Artikeln gäller enligt sin lydelse bara om att genomflödesenheten är moderföretag. I det andra fall som en genomflödesenhet är ett skatteobjekt, nämligen när det är en omvänd hybridenhet, gäller allt- så inte artikel 38. I det fallet kommer enheten fullt ut att tillämpa de allmänna regler som gäller för andra slags enheter och någon för- delning enligt artikel 38 blir inte aktuell.

202

SOU 2023:6

Särskilda enheter

Reglerna i artikel 38 innebär följande.

Den justerade vinsten för en genomflödesenhet som är ett moder- företag ska minskas med den del av vinsten som kan fördelas till ägaren. Detta gäller om minst en av två förutsättningar är uppfyllda. Ägaren till genomflödesenheten ska beskattas för inkomsten under en beskattningsperiod som avslutas inom tolv månader efter utgången av räkenskapsåret. Skattesatsen ska vara lika hög som eller högre än minimiskattesatsen. Alternativt ska det rimligen kunna förväntas att det sammanlagda skattebeloppet av justerade medräknade skatter för moderföretaget och skatter som ägaren betalar på sådan inkomst inom tolv månader efter utgången av räkenskapsåret är lika med eller överstiger ett belopp som motsvarar inkomsten multiplicerad med minimiskattesatsen.

Den justerade vinsten ska också i några andra fall minskas med ett belopp som motsvarar vad som fördelas till ägaren. Det gäller om ägaren är en fysisk person som har hemvist i den stat där genom- flödesenheten hör hemma och som har rätt till högst fem procent av vinsten och tillgångarna. Det gäller också om ägaren är ett offentligt organ, en internationell organisation, en ideell organisation eller en pensionsfond som har hemvist i samma stat som genomflödesenheten och har rätt till högst fem procent av vinsten och tillgångarna.

De medräknade skatterna ska minskas i proportion till den juste- rade vinst som minskats genom fördelning till ägare.

Genomflödesenhetens justerade förlust ska också minskas med den del som kan fördelas till en ägare. Det gäller dock inte om ägaren inte får använda denna förlust för att beräkna sin beskattningsbara inkomst.

Vad som nu sagts ska också gälla för ett fast driftställe genom vilket en genomflödesenhet som är ett moderföretag helt eller delvis bedriver sin verksamhet eller genom vilket verksamheten i en skatte- transparent enhet helt eller delvis bedrivs, under förutsättning att moderföretagets ägarintresse i den skattetransparenta enheten inne- has direkt eller genom en kedja av skattetransparenta enheter.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 7 kap. 12–16 §§.

203

Särskilda enheter

SOU 2023:6

10.2.5Ska svenska handelsbolag vara skattskyldiga för tilläggsskatt?

Bedömning: Vi får på nationell nivå bestämma att en svensk del- ägarbeskattad enhet ska vara skattskyldig för tilläggsskatt enligt huvudregeln. Det är möjligt att vi skulle kunna göra en sådan en- het skattskyldig för tilläggsskatt enligt kompletteringsregeln, även om det är mer svårbedömt.

Förslag: Svenska handelsbolag ska inte vara skattesubjekt för tilläggsskatt. Detta bör omprövas om andra länder gör motsatt bedömning för delägarbeskattade enheter som hör hemma där.

Den rättsliga utgångspunkten i direktivet

I direktivet regleras framför allt frågor som handlar om när en del- ägarbeskattad enhet är ett ”skatteobjekt” – en enhet för vilken det kan beräknas ett tilläggsskattebelopp. En annan fråga är när en del- ägarbeskattad enhet kan vara skattesubjekt, det vill säga när enheten kan vara skyldig att betala tilläggsskatt. Vanligen har skyldigheten sin grund i att en annan koncernenhet är lågbeskattad.

Enligt direktivet kan en koncernenhet som utgör ett moder- företag, en mellanliggande moderenhet eller en delägd moderenhet vara skattesubjekt för tilläggsskatt enligt huvudregeln (artikel 5–8). Handelsbolag och andra delägarbeskattade enheter kan vara koncern- enheter om de är juridiska personer eller upprättar separata räken- skaper och ingår i en koncern (artikel 3.1 och artikel 3.2). De kan även utgöra moderenheter, om de i övrigt uppfyller kraven för att definieras som sådana enheter.

För att en koncernenhet som är moderföretag eller mellanligg- ande eller delägd moderenhet ska vara skyldig att betala tilläggsskatt krävs emellertid också att enheten hör hemma i en medlemsstat (arti- kel 5–8). Skyldigheten att betala tilläggsskatt är alltså knuten till detta.

Delägarbeskattade enheter är enligt direktivet statslösa om de inte är moderföretag eller skyldiga att tillämpa en huvudregel om tilläggs- beskattning. Som utgångspunkt hör alltså svenska handelsbolag inte hemma i Sverige, om de inte är moderföretag. De ska därmed inte tillämpa huvudregeln.

204

SOU 2023:6

Särskilda enheter

Sammantaget gäller följande. Delägarbeskattade enheter som är moderföretag är alltid skattesubjekt för tilläggsskatt. Andra delägar- beskattade enheter kan vara det om de inte är statslösa.

I minimibeskattningsdirektivet och modellreglerna synes utgång- punkten vara att delägarbeskattade enheter inte ska vara skyldiga att betala tilläggsskatt. Som undantag gäller det fall att en delägarbeskat- tad enhet är moderföretag.

Av kommentaren till modellreglerna framgår att det antas att de flesta jurisdiktioner inte kommer att tillämpa huvudregeln på en moderenhet som är en genomflödesenhet, eftersom sådana enheter inte är skattskyldiga personer (s. 222).

En nationell fråga

Vi förstår reglerna och kommentarerna som att varje stat får be- stämma om enheter som är delägarbeskattade i fråga om inkomst- skatt ska vara skattesubjekt för tilläggsskatt eller inte. Det framgår av kommentarerna till modellavtalet som återgetts ovan. Det finns vidare regler för att avgöra var ett handelsbolag hör hemma (artikel 4 i direktivet). I det fall handelsbolaget är moderföretag eller ska anses skyldigt att tillämpa en huvudregel enligt artikel 5–8 (vår kursivering) ska det anses höra hemma i staten där det bildades, alltså Sverige.

Argument för och emot

Det finns skäl som talar för respektive emot att göra svenska han- delsbolag till skattesubjekt för tilläggsskatt.

Ett svenskt handelsbolag är en juridisk person och handelsbolag är i andra sammanhang skattesubjekt. Det är alltså i sig inget prak- tiskt problem att ge en sådan enhet skyldigheter i form av att lämna information, deklarera eller betala skatt. Handelsbolag som är moder- företag kommer också att vara skattesubjekt.

Det system för fördelning av beskattningsrätten som minimi- beskattningsdirektivet och modellreglerna ger kommer också att fungera även om Sverige väljer att lägga betalningsskyldigheten för tilläggsskatt på svenska handelsbolag. Om svenska handelsbolag omfattas av en huvudregel om tilläggsbeskattning så skär det näm- ligen av möjligheten att beskatta samma belopp hos en annan enhet.

205

Särskilda enheter

SOU 2023:6

Det är en följd av hur reglerna om vem som ska betala tilläggsskatt har konstruerats.

En utgångspunkt för den vidare diskussionen bör också vara att det, som vi förstår det, inte är ett alternativ att generellt överföra skyldigheten att betala tilläggsskatt till ett handelsbolags ägare. Direk- tivet innebär att det justerade resultat för en delägarbeskattad enhet ska överföras till ägarna, men de reglerna gäller enhetens roll som skatteobjekt. De avser inte skyldigheten att betala tilläggsskatt. Att det är fråga om delägarbeskattade enheter innebär enligt vår bedöm- ning inte i sig att skyldigheten att betala tilläggsskatt förs över till ägarna. För detta krävs uttryckliga regler. Om ägarna inte är kon- cernenheter kan de i avsaknad av regler i direktivet som ger stöd för detta inte bli skattskyldiga för tilläggsskatt.

Reglerna i direktiv säkerställer alltså inte att tilläggsskatt beräknas och fördelas heltäckande. Det kan innebära att lågbeskattade inkom- ster blir obeskattade.

Ett argument för att göra svenska handelsbolag till skattesubjekt för tilläggsskatt är med den ovan nämnda utgångspunkten att det på ett bättre sätt säkerställer att tilläggsskattebelopp som beräknas fak- tiskt också leder till att någon betalar tilläggsskatten. Detta är svår- bedömt, men vi bedömer att en risk för skattebortfall kan finnas framför allt i två situationer.

Det första fallet gäller för svenska handelsbolag som är den enda enheten som finns i en stat som tillämpar en huvudregel om tilläggs- skatt. Finns det då en lågbeskattad enhet i gruppen ska tilläggsskatt betalas. Vem ska göra det?

Ett exempel kan illustrera. Ett moderföretag hör hemma i en stat som inte tillämpar systemet med tilläggsskatt. Moderföretaget har ett dotterbolag som också hör hemma i en stat utan sådan beskatt- ning. De bildar ett handelsbolag i Sverige, som inte har något fast driftställe här. Handelsbolaget äger i sin tur bolag i stater som inte har tilläggsbeskattning. Dessa bolags inkomster är lågbeskattade. Handelsbolaget är inte moderföretag och ska inte betala tilläggs- skatten (om vi inte valt att göra det till skattesubjekt). Inget annat företag ska heller betala.

Den andra situationen gäller när ett svenskt handelsbolag är en delägd moderenhet. Andra koncernenheter äger en så stor andel att bolaget blir en koncernenhet, men utomstående ägare äger en andel.

206

SOU 2023:6

Särskilda enheter

Om inte handelsbolaget är ett skattesubjekt kan den del av tilläggs- skatten som svarar mot de utomstående ägarnas andel förbli obetald.

Ett exempel får illustrera. Ett handelsbolag ägs till 70 procent av ett moderföretag som omfattas av ett system för tilläggsskatt och till 30 procent av utomstående ägare. Om handelsbolaget äger en låg- beskattad koncernenhet i sin helhet, men inte är skattesubjekt, ska moderföretaget betala 70 procent av tilläggsskattebeloppet. Övrig andel skulle inte betalas av någon koncernenhet. Om handelsbolaget görs till skattesubjekt ska det som delägd moderenhet betala sin an- del av tilläggsskattebeloppet för den lågbeskattade koncernenheten, vilket omfattar även den andel som hänför sig till minoritetsägarna. I detta fall skulle handelsbolaget betala hela tilläggsskattebeloppet. Moderföretaget får avräkning för den tilläggsskatt som handelsbolaget ska betala.

Det är inte sannolikt att den praktiska betydelsen av risken för skattebortfall är så stor. De situationer som beskrivs ovan är troligen inte vanliga. I den mån handelsbolag förekommer i stora koncerner finns det sannolikt andra koncernenheter som omfattas av direktivet eller modellreglerna. Alternativt är det frågan om moderföretag.

Möjligen är det också så att risken för skattebortfall minskar om den delägarbeskattade enheten har att fast driftställe i Sverige eller i en stat som tillämpar systemet med tilläggsbeskattning. Som framgår nedan kan det fasta driftstället bli skattesubjekt vid tillämpning av kompletteringsregeln.

Vilka är då argumenten mot att göra svenska handelsbolag till skattesubjekt i detta sammanhang?

Ett argument är att en lösning med svenska handelsbolag som skattesubjekt troligtvis kommer att avvika från vad som gäller inter- nationellt. Det är åtminstone vad OECD bedömt. Kanske kan ut- ländska aktörer få större svårigheter att förstå det svenska systemet och tillämpa de svenska reglerna.

Principiellt är det naturligtvis också lite udda att låta handels- bolagen vara skattesubjekt för tilläggsskatt samtidigt som de är del- ägarbeskattade i fråga om inkomstskatt. Det kräver goda skäl och frågan är om de problem som kan finnas motiverar detta.

Vi föreslår att svenska handelsbolag i nuläget inte blir skattesub- jekt för tilläggsskatt i andra fall än de som följer av direktivet. Den internationella utvecklingen bör dock följas i det vidare lagstiftnings-

207

Särskilda enheter

SOU 2023:6

arbetet och om andra stater väljer en motsatt väg bör frågan om- prövas i ett senare skede.

Kompletteringsregeln

Mycket talar för att man i det internationella arbetet förutsatt att det inte kan bli aktuellt att hänföra tilläggsskatt enligt kompletterings- regeln till en delägarbeskattad enhet. Artikeln som gäller kompletter- ande tilläggsskatt finns inte med i den ovan återgivna uppräkningen av när ett handelsbolag hör hemma i en viss stat. Det framgår därmed inte att en genomflödesenhet i något fall skulle behöva tillämpa en kompletteringsregel.

I de artiklar som behandlar vad som ska utgöra grunden för att allokera tilläggsskatt enligt kompletteringsregeln till en viss stat framgår att anställda och tillgångar hos en genomflödesenhet bara utgör grund för allokering av sådan skatt till en stat om genom- flödesenheten har ett fast driftställe där eller om det där finns andra koncernenheter.

Detta talar med viss styrka för att handelsbolag inte kan vara skattesubjekt för tilläggsskatt enligt kompletteringsregeln. Å andra sidan kan det vara så att utformningen av dessa artiklar har andra skäl och att det i och för sig inte finns något som hindrar en medlemsstat från att bestämma att delägarbeskattade enheter som är skattesub- jekt för tilläggsskatt också ska betala tilläggsskatt enligt komplet- teringsregeln. De internationella reglerna torde ha utformats med tanken att delägarbeskattade enheter bara är skattesubjekt om de är moderföretag och att kompletteringsregeln i första hand utformas som en regel om att avdrag ska vägras. Det kan vara detta som för- klarar att reglerna i direktivet ser ut som de gör.

Vi anser att man bör göra samma bedömning när det gäller svenska handelsbolags status för huvudregeln som kompletteringsregeln. Att det finns tveksamheter när det gäller kompletteringsregeln talar mot att göra svenska handelsbolag till skattesubjekt enligt huvud- regeln. Skulle lagstiftaren välja att göra svenska handelsbolag till skattesubjekt även om de inte är moderföretag bör det övervägas om det är möjligt att låta en sådan ordning gälla även i fråga om kom- pletteringsregeln.

208

SOU 2023:6

Särskilda enheter

10.3Fasta driftställen

10.3.1Inledning

Förslag: De flesta av direktivets särskilda regler för fasta drift- ställen bör hållas samman i lagen. Regler motsvarande direktivets bör införas som gäller definitioner (artikel 3.13), fördelning av resultat mellan det fasta driftstället och huvudenheten (artikel 18) samt fördelning av medräknade skatter mellan det fasta drift- stället och huvudenheten (artikel 24.1 och artikel 24.7).

I minimibeskattningsdirektivet finns särskilda regler för fasta drift- ställen. Begreppet fast driftställe definieras i artikel 3.13 i direktivet. Begreppet fast driftställe förekommer även i inkomstskattelagen och i skatteavtal. Definitionen i tilläggsskattelagen är dock avsedd att gälla endast vid tillämpning av den lagen.

I direktivets definitioner görs skillnad mellan fasta driftställen som omfattas av ett gällande skatteavtal (3.13 a), som inte omfattas av ett gällande avtal (3.13 b), som finns i en stat som inte har bolags- beskattning (3.13 c) och övriga fasta driftställen (3.13 d).

Fasta driftställen är i direktivets mening inte en ”enhet” i de fall de inte upprättar separata räkenskaper (artikel 3.1), men är enligt definitionen av koncernenheter ändå en koncernenhet (artikel 3.2).

Fasta driftställen behandlas som koncernenheter för att upprätt- hålla principen om att effektiv skattesats och tilläggsskatt ska beräk- nas för respektive stat för sig. Inkomst hänförlig till ett fast drift- ställe och den skatt som tas ut på inkomsten ska ingå i beräkningen av den effektiva skattesatsen för den stat där det fasta driftstället hör hemma och inte i beräkningen för huvudenhetens hemstat. På detta sätt behandlas företag som har dotterbolag i andra länder på samma sätt som företag som bedriver sin verksamhet i andra länder genom fasta driftställen.

I många fall – men inte alltid – upprättas separata räkenskaper för ett fast driftställe, för förvaltningsändamål eller för att möta krav i lokala skatteregler. Enligt svensk rätt är utländska filialer bokförings- skyldiga (11 och 26 §§ lagen [1992:160] om utländska filialer m.m. och 2 kap. 7 § bokföringslagen [1999:1078]).

Reglerna för beräkning av tilläggsskatt i direktivet utgår i första hand från redovisningsinformation. Finns det separata räkenskaper

209

Särskilda enheter

SOU 2023:6

ska dessa användas för att fördela justerad vinst eller förlust mellan det fasta driftstället och huvudenheten (artikel 18.1 första stycket).

I vissa fall finns inte någon avgränsad sådan information för ett fast driftställe. Det krävs därför särskilda regler för att fördela resul- tatet mellan ett fast driftställe och dess huvudenhet. Redovisnings- principerna ska tillämpas även om det inte finns några räkenskaper särskilt för det fasta driftstället (artikel 18.1. andra stycket). Vid för- delningen ska redovisningen följas i möjligaste mån, om inte regler om fördelning av intäkter och kostnader i skatteavtal föranleder något annat.

Fördelningen av medräknade skatter mellan koncernenheter speg- lar i de flesta fall fördelningen av det justerade resultatet. I det fall en inkomst utgör underlag för det justerade resultatet hos ett fast drift- ställe ska medräknade skatter avseende inkomsten normalt fördelas dit också. Skattekostnaden beaktas sedan vid beräkningen av den effektiva skattesatsen för den stat där det fasta driftstället finns.

Reglerna om fördelning av skattekostnader i tilläggsskattelagen ska tillämpas efter övriga nationella skatteregler för att bestämma skattekostnader. Detta inkluderar regler som gäller fasta driftställen och bolag som omfattas av system för beskattning av kontrollerade utländska bolag, CFC-bolag. Avdrag får inte göras i nationell rätt för tilläggsskatt enligt en huvudregel eller en kompletteringsregel som tas ut i en annan stat.

När det gäller de grundläggande reglerna om fasta driftställen finns inget behov av och heller inget utrymme för särskilda anpass- ningar av direktivets bestämmelser. De bör alltså tas in i tilläggs- skattelagen och utformas i nära anslutning till direktivet.

Bestämmelser med motsvarande innehåll tas in i 7 kap. 17–26 §§.

10.3.2Skattskyldighet för tilläggsskatt

Förslag: Tilläggsskatt enligt kompletteringsregeln som allokeras till Sverige ska i första hand hänföras till andra koncernenheter än fasta driftställen. Finns det inte några andra koncernenheter i Sverige ska sådan tilläggsskatt hänföras till ett fast driftställe. I sådana fall ska huvudenheten betala skatten.

210

SOU 2023:6

Särskilda enheter

Ett fast driftställe kan inte utgöra ett moderföretag, en mellan- liggande moderenhet eller en delägd moderenhet. Skyldigheten att betala tilläggsskatt enligt huvudregeln kan därför inte hänföras till ett fast driftställe.

När det gäller kompletterande tilläggsskatt allokeras den till kon- cernenheter i stater där anställda och materiella tillgångar finns. Även anställda och materiella tillgångar som hänförs till ett fast driftställe ska beaktas i allokeringen. Kompletteringsregeln är i direktivet ut- formad på det sättet att kompletterande tilläggsskatt som fördelas till en stat ska tas ut av koncernenheter där. Direktivet gör inte någon skillnad mellan fasta driftställen och andra koncernenheter.

Det är upp till varje medlemsstat att bestämma vilka koncern- enheter som ska vara skattskyldiga för tilläggsskatt. Direktivet ger vidare medlemsstaterna möjlighet att ta ut skatten genom att vägra avdrag mot den beskattningsbara inkomsten eller genom att påföra en tilläggsskatt.

Vi föreslår att kompletterande tilläggsskatt ska tas ut genom en separat tilläggsskatt (kapitel 8). Skattskyldiga för kompletterande tilläggsskatt är som huvudregel alla svenska koncernenheter. Detta innebär att kompletterande tilläggsskatt kan fördelas till ett fast driftställe. Ett fast driftställe är normalt inte ett skattesubjekt. Om det finns andra svenska koncernenheter bör den kompletterande tilläggsskatten därför i första hand fördelas till dessa.

Frågan är vem som ska betala tilläggsskatten om kompletterande tilläggsskatt ska fördelas till en koncern som endast har ett eller flera fasta driftställen i Sverige och inte några andra svenska koncern- enheter. Det lär i och för sig vara mycket ovanligt att tilläggsskatt enligt kompletteringsregeln ska allokeras till Sverige i ett fall där den koncern det gäller inte har några andra enheter än ett fast driftställe i Sverige. Det skulle emellertid kunna hända. I dessa fall bör huvud- enheten enligt vår uppfattning vara skattskyldig för tilläggsskatten.

Motsvarande gäller om ett fast driftställe är skattskyldigt för natio- nell tilläggsskatt och ska betala tilläggsskatt som beräknats för den egna enheten. Även detta torde vara mycket ovanligt.

Huvudenheten kan vara en begränsat skattskyldig juridisk person som hör hemma i utlandet. Begränsat skattskyldiga juridiska perso- ner är i inkomstbeskattningssammanhang endast skattskyldiga för inkomster här i vissa fall. Det gäller till exempel inkomster från ett fast driftställe (6 kap. 11 § första stycket 1 IL).

211

Särskilda enheter

SOU 2023:6

Ide nu aktuella situationerna allokeras kompletterande tilläggs- skatt enligt direktivet till koncernens enheter i Sverige på grund av den verksamhet som dess fasta driftställen bedriver här. Direktivet gör det möjligt att ta ut skatten genom en separat tilläggsskatt som kan belasta samtliga koncernenheter. Det gäller även fasta driftstäl- len. I denna situation finns det inte några andra koncernenheter att fördela den kompletterande tilläggsskatten till. För att säkerställa att kompletteringsregeln uppfyller direktivets krav måste Sverige ha ett system som leder till att skatten tas ut. Då det är fråga om en skatte- kostnad som hänför sig till det fasta driftstället får skatten belasta det fasta driftställets huvudenhet, som är en skattskyldig juridisk person.

Skattekostnaden skulle också ha belastat huvudenheten om kom- pletteringsregeln hade utformats som en regel om begränsning av avdrag inom det vanliga inkomstskattesystemet. Huvudenheten hade då fått högre inkomstskatt eftersom avdrag vägrats mot det fasta driftställets beskattningsbara inkomst. Syftet med reglerna är att de lågbeskattade koncernenheterna ska tilläggsbeskattas och att tilläggs- skatten i dessa fall ska allokeras till Sverige.

Genom dessa regler utökas skattskyldigheten för en begränsat skattskyldig juridisk person i Sverige till att även avse tilläggsskatt som fördelas till ett fast driftställe som den begränsat skattskyldiga juridiska personen är huvudenhet för.

Vi kan enligt vår bedömning inte avstå från att ta ut den tilläggs- skatt som i dessa situationer allokeras till Sverige, eftersom det då finns risk att den svenska kompletteringsregeln inte anses uppfylla direktivets krav.

Det är heller inte möjligt att göra det fasta driftstället till ett skatte- subjekt för tilläggsskatt. Direktivet ger inte stöd för det och ett fast driftställe är inte heller en juridisk person.

Vi har i kapitel 8 bedömt att det skulle leda till en ökad admini- strativ börda och mer svårtillämpade regler om kompletteringsregeln utformades som en avdragsbegränsning. Vi anser att en separat tilläggs- skatt i kombination med en utökad skattskyldighet för begränsat skattskyldiga juridiska personer är den bästa lösningen även när det gäller fasta driftställen.

Ett svenskt handelsbolag skulle kunna ha ett fast driftställe i Sverige i den mening som avses i direktivet. I det fall då koncernen inte har några andra koncernenheter i Sverige utom ett sådant fast

212

SOU 2023:6

Särskilda enheter

driftställe fördelas den kompletterande tilläggsskatten till det fasta driftstället. Som huvudenhet ska handelsbolaget betala tilläggsskatten.

Ovanstående överväganden förs in i 1 kap. 3 § och 6 kap. 11 §.

10.4Investeringsenheter

Förslag: Direktivets har särskilda bestämmelser om beräkning av effektiv skattesats och tilläggsskattebelopp för investeringsenheter. Det finns även bestämmelser om att koncerner kan göra vissa val gällande investeringsenheter. Dessa bestämmelser ska föras in i lagen i enlighet med direktivet.

Investeringsenheter definieras i artikel 3.30–32. Investeringsenheter behandlas på ett särskilt sätt i direktivet. I många delar är investerings- enheter helt undantagna från direktivets tillämpningsområde. Syftet är att statusen som skatteneutrala enheter inte ska påverkas av direktivet.

Direktivet tillämpas inte på ett moderföretag som är en inve- steringsenhet eller på vissa enheter som ett sådant moderföretag äger (artikel 2.3). Dessa enheter är undantagna enheter. Detta innebär att huvudregeln och kompletteringsregeln inte ska tillämpas på dessa enheter. De omfattas inte heller av nationell tilläggsskatt. Belopp som hänför sig till sådana enheter undantas från flera beräkningar enligt direktivet. Enheterna har inte heller några administrativa skyl- digheter enligt direktivet.

Andra investeringsenheter kan vara koncernenheter. De är dock undantagna från flera generella regler. De är inte skattesubjekt enligt huvudregeln och kompletteringsregeln (artikel 3.20, 3.22 och 12–14). Skatter och resultat för investeringsenheter ska inte påverka beräk- ningen av den effektiva skattesatsen eller den justerade nettovinsten för en stat (artikel 26.3). Investeringsenheter ska inte påverka beräk- ningen av substansbeloppet (artikel 28.9) eller undantaget för verk- samhet av begränsad betydelse (artikel 30.5) för en stat. Särskilda bestämmelser för minoritetsägda koncernenheter gäller vidare inte investeringsenheter (artikel 31.3).

I stället finns särskilda bestämmelser för investeringsenheter i artikel 41–43. I artikel 41 finns regler för att beräkna den effektiva skattesatsen och tilläggsskatten för en investeringsenhet. Bestäm- melserna gäller endast om koncernen inte har valt att behandla en

213

Särskilda enheter

SOU 2023:6

investeringsenhet som en skattetransparent enhet enligt artikel 42 eller att tillämpa en beskattningsbar utdelningsmetod enligt artikel 43.

Det är vanligt att investeringsenheters inkomster inte beskattas hos enheten eller att de beskattas endast i begränsad utsträckning. För att dessa lågbeskattade inkomster inte ska blandas med inkoms- ter från andra koncernenheter ska den effektiva skattesatsen och tilläggsskatten för dessa enheter beräknas separat från andra enheter. Inkomster som hänför sig till minoritetsägare ingår inte i beräkningen. Tilläggsskatt belastar alltså inte sådana ägare.

Enligt artikel 42 kan koncernen välja att behandla en investerings- enhet eller en försäkringsinvesteringsenhet som en skattetransparent enhet. Den möjligheten finns under vissa förutsättningar. Valet be- höver inte göras särskilt om enheten redan uppfyller definitionen av en sådan enhet. Om koncernen utnyttjar valmöjligheten ska enheten behandlas som skattetransparent enligt lagen. Det gäller exempelvis vid fördelning av resultatet. Substansbeloppet kan tillämpas avseende ägarenhetens andel av investeringsenhetens inkomst. Bestämmel- serna i artikel 41 ska inte tillämpas om koncernen gör valet enligt artikel 42. Valet gäller enligt artikel 45 i fem år.

Koncernen kan enligt artikel 43 vidare välja att en ägarenhet ska tillämpa en beskattningsbar utdelningsmetod i förhållande till en in- vesteringsenhet. Detta är ett ytterligare alternativ till att tillämpa artikel 41. I den mån investeringsenheten inom fyra år delar ut sin inkomst till ägarenheten och den beskattas med minst minimiskatte- satsen blir inkomsten inte föremål för tilläggsskatt hos investerings- enheten. Ägarenheten inkluderar utdelningar från investeringsenheten i beräkningen av sitt justerade resultat, till skillnad från vad som gäller enligt de allmänna reglerna. Bestämmelserna i artikel 41.1–4 ska inte tillämpas om koncernen gör valet enligt artikel 43. Valet gäller enligt artikel 45 i fem år.

Bestämmelser med motsvarande innehåll förs in i 7 kap. 27–45 §§.

214

11 Förfarandet

11.1Inledning

Minimibeskattningsdirektivet innehåller ett kapitel med administra- tiva bestämmelser. Bestämmelserna är få och berör endast en begrän- sad del av förfarandet vid uttag av tilläggsskatt. Det är upp till respek- tive land att bestämma hur regler om exempelvis deklaration och betalning ska utformas. Reglerna om tilläggsskatt ska dock imple- menteras och administreras på ett sådant sätt att tilläggsskatt förfaller och betalas inom rimlig tid och i linje med de internationella reglernas avsedda utfall (OECD:s kommentar s. 179).

I kapitel 3 har vi redovisat skälen för vårt ställningstagande att även förfarandereglerna ska tas i in i lagen om tilläggsskatt och inte i skatteförfarandelagen. Tilläggsskatt skiljer sig från vanlig inkomst- skatt och skillnaderna får betydande genomslag även såvitt avser för- farandet. Det påverkar bland annat reglerna om deklarationsskyldig- het, beslut, omprövning och sanktioner.

I detta kapitel redovisar vi hur vi anser att direktivets administra- tiva bestämmelser ska implementeras i svensk rätt och hur övriga bestämmelser om förfarandet ska utformas.

215

Förfarandet

SOU 2023:6

11.2Bestämmelser i den nya lagen och vissa hänvisningar till skatteförfarandelagen

Förslag: När bestämmelser i skatteförfarandelagen ska tillämpas, ska termer och uttryck ha samma betydelse och tillämpnings- område som i lagen om tilläggsskatt.

När bestämmelser i skatteförfarandelagen ska tillämpas vid tilläggsbeskattning, ska vad som anges i skatteförfarandelagen om juridiska personer även gälla för koncernenheter enligt lagen om tilläggsskatt.

Vi föreslår att bestämmelserna om förfarandet vid uttag av tilläggs- skatt ska tas in i lagen om tilläggsskatt och att skatteförfarandelagens regler som princip inte ska gälla.

Som framgår närmare i avsnitten nedan anser vi dock att skatte- förfarandelagens bestämmelser i vissa delar eller frågor ska tillämpas även i mål och ärende enligt lagen om tilläggsskatt. I vissa frågor eller delar anser vi att skatteförfarandelagens bestämmelser kan tillämpas, men att det krävs undantag eller ytterligare reglering.

Eftersom lagen om tilläggsskatt kommer att innehålla begrepp och definitioner som är specifika just för tilläggsskatt anser vi att det be- höver anges att när bestämmelser i skatteförfarandelagen ska tillämpas, ska termer och uttryck som används ha samma betydelse och tillämp- ningsområde som anges i lagen om tilläggsskatt.

Vissa av skatteförfarandelagens bestämmelser gäller för juridiska personer. Lagen om tilläggsskatt kommer att gälla för koncernenheter, vilket är ett vidare begrepp som innefattar även andra juridiska kon- struktioner som upprättar särskilda räkenskaper och fasta driftstäl- len. Vi anser därför att det i lagen om tilläggsskatt ska anges att när bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas, ska vad som anges i skatteförfarandelagen om juridiska personer även gälla för koncern- enheter enligt lagen om tilläggsskatt.

216

SOU 2023:6

Förfarandet

11.3Beskattningsår

Förslag: I lagen om tilläggsskatt ska det tas in en definition av begreppet beskattningsår. Med beskattningsår ska då avse det år som motsvarar moderföretagets räkenskapsår.

Som framgår nedan behöver exempelvis vissa tidsfrister gällande dekla- ration och beslut anges i förhållande till det aktuella beskattnings- året. Termen beskattningsår syftar dock inte på de enskilda enheter- nas räkenskapsår, utan på det år som motsvarar moderföretagets räkenskapsår. En definition av begreppet beskattningsår som förtyd- ligar detta ska därför tas in i 2 kap. 26 § lagen om tilläggsskatt.

11.4Skyldigheten att lämna tilläggsskatterapport

11.4.1Allmänt om reglerna

Förslag: Den redovisning som ska lämnas enligt artikel 44 ska i svensk rätt benämnas tilläggsskatterapport.

Begreppet rapporterande enhet ska användas som motsvarig- het till begreppet som definieras i artikel 3.8 direktivet.

Det ska inte införas några definierade begrepp som motsvarar artikel 3.44 eller artikel 44.1 a–b.

Enligt artikel 44 i minimibeskattningsdirektivet har koncernenheter en skyldighet att lämna vissa föreskrivna uppgifter om tilläggsskatt till skattemyndigheten i det land där enheten hör hemma. Syftet med uppgiftsskyldigheten är att skattemyndigheterna i respektive land ska kunna bedöma om det ska betalas tilläggsskatt. I artikel 44 anges endast vilka krav som ställs på att rapportera information och be- stämmelserna syftar inte till att harmonisera deklarationsförfarandet eller betalningsskyldighet (OECD:s kommentar s. 179).

I direktivet är redovisningen benämnd deklaration med informa- tion om tilläggsskatt (the top-up tax information return). Det framgår att redovisningen skiljer sig från vad som traditionellt utgör en de- klaration i svensk rätt. Vi har därför valt att inte använda begreppet deklaration. Vi har i stället benämnt redovisningen som ska lämnas

217

Förfarandet

SOU 2023:6

enligt artikel 44 för ”tilläggsskatterapport”. En definition av begrep- pet förs in i 2 kap. 38 §.

Enligt direktivet är det flera olika enheter som kan lämna tilläggs- skatterapporten. I direktivet används samlingsbegreppet koncern- enhet som lämnar deklaration (filing constituent entity) för dessa en- heter. Definitionen av begreppet finns i artikel 3.8. Vi har valt att använda begreppet ”rapporterande enhet” som samlingsnamn för de enheter som lämnar tilläggsskatterapport. En definition av begreppet förs in i 2 kap. 39 §.

I direktivet och modellreglerna finns ytterligare begrepp kopp- lade till artikel 44. Det gäller begreppen enhet som utses att lämna deklaration i artikel 3.44 (designated filing entity), utsedd lokal enhet i artikel 44.1 a (designated local entity) samt avtal mellan kvalificerande behöriga myndigheter i artikel 44.1 b (qualifying competent authority agreement). Eftersom begreppen endast används på ett fåtal ställen anser vi att motsvarande definitioner inte behöver införas i lagen om tilläggsskatt.

11.4.2Vem ska lämna tilläggsskatterapport?

Förslag: Bestämmelser om vilken enhet som ska lämna tilläggs- skatterapport som motsvarar direktivets bestämmelser ska tas in i lagen.

Skatteverket ska genom en anmälan underrättas om annan en- het än koncernenheten själv lämnar rapporten.

Varje koncernenhet har som utgångspunkt en skyldighet att lämna en tilläggsskattrapport

Enligt huvudregeln, som finns i artikel 44.2 minimibeskattnings- direktivet respektive artikel 8.1.1 modellreglerna, är varje koncern- enhet skyldig att lämna en tilläggsskatterapport till skattemyndig- heten i det land där enheten hör hemma.

I den svenska lagen anser vi att det är tillräckligt att ange att en koncernenhet ska ge in en tilläggsskatterapport till Skatteverket. Det framgår av bestämmelsen i 1 kap. 3 § lagen om tilläggsskatt att det

218

SOU 2023:6

Förfarandet

endast är svenska koncernenheter som ska fullgöra de skyldigheter som följer av lagen.

Om det finns fler koncernenheter som hör hemma i samma land kan de utse en av enheterna i landet att lämna tilläggsskatterapporten för de andra koncernenheternas räkning. Det finns inte något krav i direktivet eller modellreglerna på att en koncernenhet måste under- rätta skattemyndigheten om att en annan enhet kommer att lämna rapporten för dess räkning. För att Skatteverkets administration ska fungera anser vi dock att detta ska anmälas till Skatteverket.

Enligt kommentaren till modellreglerna kan ett land som imple- menterar reglerna välja att göra en utsedd enhet ensamt ansvarig för att lämna tilläggsskatterapporten (OECD:s kommentar s. 180). Den möjligheten har dock inte använts i direktivet. Som direktivet är ut- format är det koncernenheten själv som är skyldig att lämna tilläggs- skatterapporten, även om den har utsett en annan enhet att lämna rapporten. Att det fortfarande är koncernenheten själv som ansvarar för att rapporten lämnas får betydelse för sanktionsmöjligheterna.

Skyldigheten att lämna tilläggsskatterapporten gäller enligt arti- kel 44.2 inte statslösa koncernenheter.

Bestämmelsen förs in i 8 kap. 2 §.

Annan koncernenhet övertar uppgiftsskyldigheten

En koncernenhets skyldighet att lämna en tilläggsskatterapport upp- hör om förutsättningarna i artikel 44.3 direktivet är uppfyllda. För det första krävs det att en tilläggsskatterapport har lämnats antingen av moderföretaget, till skattemyndigheten i det land där moder- enheten hör hemma, eller av en annan enhet som moderföretaget har utsett, till skattemyndigheten i det land där den enheten hör hemma. Uppgifterna som har lämnats ska innehålla den information som följer av artikel 44.5. Vidare krävs det att det finns ett för det aktuella räkenskapsåret gällande avtal om automatiskt utbyte av tilläggsskatte- rapporter mellan de behöriga myndigheterna i de berörda länderna. Modellreglernas motsvarighet till dessa bestämmelser finns i arti- kel 8.1.2.

Bestämmelsen förs in i 8 kap. 3 § första stycket.

219

Förfarandet

SOU 2023:6

Underrättelseskyldighet

Om förutsättningarna i artikel 44.3 direktivet är uppfyllda behöver respektive koncernenhet inte själv lämna en tilläggsskatterapport. Däremot krävs det enligt artikel 44.4 att koncernenheten, eller den enhet som enligt artikel 44.2 har utsetts att lämna tilläggsskatte- rapporten för koncernenhetens räkning, underrättar skattemyndig- heten om vilken koncernenhet som lämnar rapporten samt var den enheten hör hemma. Detta för att skattemyndigheten ska få veta att den kommer att få uppgifterna genom ett automatiskt utbyte. I modell- reglerna finns en motsvarande bestämmelse i artikel 8.1.3.

Vi anser att underrättelseskyldigheten enligt artikel 44.3 i direk- tivet ska fullgöras genom en anmälan till Skatteverket.

Bestämmelsen förs in i 8 kap. 3 § andra stycket.

11.4.3Vilka uppgifter ska lämnas?

Förslag: Bestämmelser om vilka uppgifter som ska finnas med i rapporten, som motsvarar direktivets bestämmelser, ska tas in i lagen.

De uppgifter som i vissa undantagsfall ska lämnas i stället för uppgifterna i artikel 44.5 direktivet ska i lagen kallas för tilläggs- skatterapport med förenklat innehåll.

Huvudregeln i artikel 44.5

Som huvudregel ska en tilläggsskatterapport innehålla de uppgifter som framgår av artikel 44.5 minimibeskattningsdirektivet. Uppgifterna i rapporten ska avse hela koncernen, oavsett vilken enhet som lämnar in rapporten. Det är en mycket omfattande uppgiftsbörda som förut- sätter ett relativt fritt informationsflöde inom koncernen.

För det första ska rapporten innehålla information om identiteten på samtliga koncernenheter (artikel 44.5 a). Detta omfattar eventu- ellt skatteregistreringsnummer, den stat där enheterna hör hemma och dess status enligt bestämmelserna i direktivet. En enhets status kan exempelvis vara att enheten är ett fast driftställe, en investerings- enhet, en delägarbeskattad enhet eller en delägd enhet.

220

SOU 2023:6

Förfarandet

För det andra ska rapporten innehålla information om koncernens struktur (artikel 44.5 b). Det innefattar uppgifter om bestämmande inflytande i de koncernenheter som innehas av andra koncernenheter. Även undantagna enheter ska finnas med i informationen (OECD:s kommentar s. 182).

För det tredje ska rapporten innehålla den information som är nödvändig för att beräkna den effektiva skattesatsen för varje stat och tilläggsskatten för varje koncernenhet, tilläggsskatten för en med- lem i en grupp av samriskföretag, samt fördelningen av tilläggsskat- ten enligt huvudregeln och fördelningen av tilläggsskatt enligt kom- pletteringsregeln för varje stat (artikel 44.5 c).

För det fjärde ska uppgifterna innehålla en förteckning över de val som gjorts i enlighet med relevanta bestämmelser i direktivet (artikel 44.5 d).

När det gäller de uppgifter som är nödvändiga för att beräkna de olika delarna i artikel 44.5 c direktivet respektive artikel 8.1.4 c modell- reglerna är dessa inte närmare specificerade. I OECD:s kommentar (s. 180) ges dock viss ledning. Det anges att rapporten ska innehålla den information som är nödvändig för att beräkna fördelningen av tilläggsskatten i enlighet med en top-down approach och reglerna för delägda enheter. Vidare anges att rapporten bör innehålla informa- tion för att fastställa moderenhetens allokerbara andel av tilläggs- skatten för varje lågbeskattad koncernenhet. Slutligen anges att rap- porten bör inkludera information och beräkningen av avräkning.

När det gäller kompletteringsregeln anges att rapporten bör inne- hålla nödvändig information för att fastställa den totala komplet- terande tilläggsskatten för ett räkenskapsår och för att fördela denna mellan staterna. Vidare anges att rapporten bör innehålla grunden för allokering av den kompletterande tilläggsskatten, inklusive rele- vant information om antal anställda och materiella tillgångar. Det an- ges även att eventuella belopp som återförs från tidigare år ska redo- visas i rapporten (OECD:s kommentar s. 182).

Enligt OECD:s kommentar förutsätts det att det standardiserade formulär som ska tas fram inom OECD:s ramverk för implemen- tering kommer innehålla fält för all nödvändig information (OECD:s kommentar s. 181).

Bestämmelserna förs in i 8 kap. 4–7 §§.

221

Förfarandet

SOU 2023:6

Undantag i artikel 44.6

I artikel 44.6 direktivet finns ett undantag från artikel 44.5. Undan- taget blir tillämpligt om en koncernenhet ingår i en koncern där moderföretaget hör hemma i ett tredjeland som inte har implemen- terat OECD:s modellregler men som tillämpar regler som har be- dömts vara likvärdiga med en huvudregel. Enligt artikel 52 i direkti- vet ska EU-kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i syfte att fastställa, och uppdatera, en förteckning över länder som har nationella regler som är likvärdiga med en huvudregel om tilläggsskatt.

Är undantaget i artikel 44.6 tillämpligt ska en koncernenhet inte lämna de uppgifter som anges i artikel 44.5, utan i stället de uppgifter som anges i artikel 44.6. Tilläggsskatterapporten ska då innehålla den information som är nödvändig för tillämpningen av artikel 8 och artikel 13. I undantagssituationen är det därmed fråga om att något mer begränsade uppgifter ska lämnas jämfört med artikel 44.5.

Artikel 8 innehåller regler som gäller för delägda moderenheter vid tillämpningen av tilläggsskatt enligt huvudregeln. All informa- tion som är nödvändig för tillämpning av artikel 8 omfattar för det första information som gör det möjligt att identifiera alla koncern- enheter i vilka en delägd moderenhet som hör hemma i en medlems- stat har ett direkt eller indirekt ägarintresse när som helst under räken- skapsåret, samt strukturen på sådana ägarintressen (artikel 44.6 a i). För det andra omfattas all information som behövs för att beräkna den effektiva skattesatsen i de stater där en delägd moderenhet som hör hemma i en medlemsstat innehar ägarintresse i koncernenheter som identifierats i led i och den tilläggsskatt som ska betalas (arti- kel 44.6 a ii). För det tredje omfattas all information som är rele- vant för detta ändamål i enlighet med artiklarna 9, 10 eller 11 (arti- kel 44.6 a iii).

Artikel 13 innehåller bestämmelser om tillämpning av komplet- teringsregeln för tilläggsskatt när moderföretaget hör hemma i ett lågbeskattat tredjeland. All information som är nödvändig för tillämp- ning av artikel 13 omfattar för det första identifiering av alla koncern- enheter som hör hemma i moderföretagets stat och strukturen för sådana ägarintressen (artikel 44.6 b i). För det andra omfattas all in- formation som är nödvändig för att beräkna den effektiva skatte- satsen för moderföretagets stat och den tilläggsskatt som den ska betala (artikel 44.6 b ii). För det tredje omfattas all information som

222

SOU 2023:6

Förfarandet

behövs för att fördela sådan tilläggsskatt på grundval av fördelnings- nyckeln för kompletteringsregeln enligt artikel 14 (artikel 44.6 b iii).

För att skilja situationen när tilläggsskatterapporten ska innehålla de uppgifter som framgår av artikel 44.6 från situationen när rappor- ten ska innehålla uppgifterna som framgår av artikel 44.5, har vi valt att kalla en rapport som innehåller uppgifter enligt artikel 44.6 för tilläggsskatterapport med förenklat innehåll. Detta är dock fort- farande en tilläggsskatterapport i lagens mening.

Bestämmelserna förs in i 8 kap. 8–10 §§.

11.4.4Fastställda formulär ska användas

Förslag: Fastställda formulär ska användas för att lämna tilläggs- skatterapport, ändringar eller tillägg till en tilläggsskatterapport samt anmälningar. Skatteverket ska fastställa sådana formulär.

Tilläggsskatterapporten ska enligt artikel 44.5 minimibeskattnings- direktivet respektive artikel 8.1.4 modellreglerna lämnas i ett stan- dardiserat formulär. Det finns inte något krav på att formuläret ska undertecknas. Av modellreglerna framgår dock att formuläret ska utformas i enlighet med OECD:s ramverk för implementering.

Det finns inte några krav på att en underrättelse om att en annan koncernenhet lämnar rapporten ska göras i särskild form. Det finns inte heller något krav på att en sådan underrättelse ska undertecknas.

Tilläggsskatterapporten samt relevanta underrättelser, ska enligt artikel 44.7 direktivet lämnas till skattemyndigheten i den medlems- stat där den rapporterande enheten hör hemma.

Vi anser att fastställda formulär ska användas för att lämna både tilläggsskatterapport och anmälningar om att annan enhet ska lämna rapporten. Det bör även vara möjligt att göra tillägg och ändringar av en rapport. Även för sådana bör fastställda formulär användas. Vi anser att det bör vara upp till Skatteverket att fastställa formulär. Detta finns med i vårt lagförslag, men den sistnämnda bestämmelsen behöver inte meddelas i lag.

Bestämmelserna förs in i 8 kap. 15 §.

223

Förfarandet

SOU 2023:6

11.4.5När ska rapporten och anmälningar lämnas?

Förslag: Bestämmelser om när rapporten och anmälningar ska lämnas, som motsvarar direktivet, ska tas in i lagen.

Tilläggsskatterapporten samt underrättelser om att en annan enhet lämnar in rapporten om tilläggsskatt ska enligt artikel 44.7 direktivet lämnas in senast 15 månader efter det redovisade räkenskapsårets sista dag (se den engelska versionen där uttrycket last day of the reporting fiscal year används). Någon möjlighet till anstånd föreskrivs inte i direktivet.

Om uppgifterna avser ett så kallat övergångsår finns i artikel 51 i direktivet en förlängd tidsfrist för att lämna in rapporten respektive underrättelsen. Dessa får då lämnas in till skattemyndigheten senast 18 månader efter den sista dagen under det redovisade räkenskapsår som är övergångsår enligt artikel 47 direktivet. Med övergångsår av- ses enligt artikel 47 det första räkenskapsår under vilket en koncern omfattas av direktivets tillämpningsområde med avseende på en viss stat. Artikel 51 har sin motsvarighet i artikel 9.4.1 modellreglerna.

Bestämmelserna förs in i 8 kap. 11 §.

11.5Administrativa bestämmelser gällande de val som koncernen kan göra

Förslag: Det ska införas bestämmelser som anger vilka val den rapporterande enheten kan göra vid upprättandet av tilläggsskatte- rapporten. Det ska i bestämmelserna anges vilka val som gäller i fem respektive ett år och när de kan återkallas.

Gemensamt för valen

I såväl direktivet som modellreglerna ges koncernerna möjlighet att göra olika val som påverkar koncernenheternas tilläggsskatteskyldig- het. Valmöjligheten gäller exempelvis vilka beräkningsmetoder som ska användas i olika situationer. Vilka val som är möjliga att göra och vilka konsekvenser valen får framgår av de materiella bestämmelserna i direktivet respektive modellreglerna.

224

SOU 2023:6

Förfarandet

Därutöver finns i artikel 45 i direktivet gemensamma bestämmelser som bland annat anger hur lång tid ett val är giltigt och hur ett val återkallas. Det är skillnad på val som gäller i fem år respektive val som gäller i ett år. Artikel 45 i direktivet motsvarar i stora delar defi- nitionerna av Five-Year Election och Annual Election i artikel 10.1 i modellreglerna.

Enligt artikel 44.5 i direktivet respektive artikel 8.1.4 i modell- reglerna ska en tilläggsskatterapport innehålla en förteckning över de val som har gjorts. Av artikel 45.3 framgår det att ett val ska anmälas till skattemyndigheten i det land där den rapporterande enheten hör hemma. Vad som avses med att valen ska anmälas till skattemyndig- heten framgår inte närmare. Vi anser inte att det ska införas några bestämmelser som innebär att ett val ska göras på annat sätt än att de framgår av tilläggsskatterapporten.

Vare sig i direktivet eller modellreglerna finns det några bestäm- melser som särskilt anger hur Skatteverket ska förhålla sig till de val som koncernen gjort i tilläggsskatterapporten. Det finns exempelvis inga bestämmelser som anger att skattemyndigheterna ska besluta att neka en återkallelse av ett val, om förutsättningarna för åter- kallelse inte var uppfyllda. Avsikten kan knappast vara att valen i sig ska bli ärenden hos myndigheterna, med utredning, beslut och möj- lighet till överklagande. Vårt förslag innehåller därför inte några be- stämmelser av det slaget. Utgångspunkten bör vara att valen och dess konsekvenser prövas i samband med beslutet om tilläggsskatt. En annan sak är att Skatteverket kan informera enheterna om det inte delar synen på de val som gjorts.

En fråga är vilken enhet som ska göra valen. I modellreglerna an- ges det uttryckligen i artikel 10.1 att det är den rapporterande en- heten som gör de fem- respektive ettåriga valen. I direktivet anges det i artikel 45 att det är den rapporterande enheten som återkallar valen, men vilken enhet som gör valen framgår av de materiella be- stämmelserna om val. I de bestämmelserna anges det, med undantag för val enligt artikel 16.9 i direktivet, att det är den rapporterande enheten som ska göra valen.

För val som gäller möjligheten att välja att eliminera effekter från transaktioner mellan koncernenheter (artikel 16.9 i direktivet) anges det att det är moderföretaget som väljer. Detsamma framgår av modell- reglerna (artikel 3.2.8). I artikel 3.2.8 anges det dock även att valet är ett Five-Year Election och ett sådant görs enligt definitionen i arti-

225

Förfarandet

SOU 2023:6

kel 10.1 modellreglerna av den rapporterande enheten. Den här skill- naden mellan artikel 3.2.8 och artikel 10.1 modellreglerna berörs inte i OECD:s kommentar. Det anges inte heller i kommentaren att det är moderföretaget som ska göra valet enligt artikel 3.2.8. Det fram- går inte annat än att det också är ett val som ska göras i tilläggsskatte- rapporten. Det bör därför vara så att det kan anges att det är den rapporterande enheten som i tilläggsskatterapporten ska göra även detta val, även om det sker efter uppmaning från moderföretaget. I annat fall skulle det behöva införas en särskild ordning för anmäl- ning av detta val. Att det skulle vara avsikten framgår inte av direk- tivet eller modellreglerna.

Vi föreslår att det ska införas bestämmelser som anger vilka val den rapporterande enheten kan göra vid upprättandet av tilläggs- skatterapporten. De val som ska kunna göras ska avse alla val som kan göras enligt artikel 45 i direktivet. Bestämmelserna förs in i 10 kap. 5–8 §§.

Femåriga val

I artikel 45.1 regleras de val som avses i artiklarna 2.3, 16.3, 16.6, 16.9, 42 och 43. Ett val enligt dessa artiklar är giltigt i fem år från och med det år då valet görs. Därefter förnyas valet automatiskt, om inte den rapporterande enheten återkallar valet i slutet av femårsperioden. En återkallelse av valet ska vara giltigt i fem år från och med slutet av det år då valet återkallas.

När det gäller återkallelse av de femåriga valen framstår det som att en återkallelse enligt modellreglerna kan göras när som helst efter att femårsperioden har gått ut. Av direktivet framstår det däremot som att en ny femårsperiod inleds, eftersom det anges att valen för- nyas om de inte återkallas i slutet av femårsperioden. Möjligen är detta något som kommer förtydligas i det internationella arbetet framöver. Vi har i vårt förslag utformat den svenska bestämmelsen i enlighet med direktivets lydelse.

226

SOU 2023:6

Förfarandet

Ettåriga val

I artikel 45.2 regleras de val som avses i artiklarna 16.7, 22.1 b, 25.1, 28.2, 30.1 och 40.1.1 Ett val enligt dessa artiklar är giltigt i ett år. Därefter förnyas valet automatiskt, om inte den rapporterande en- heten återkallar valet i slutet av det året.

I artikel 10.1 modellreglerna anges endast att de ettåriga valen gäller i ett år. Det anges därmed inte att det krävs en återkallelse för att de ettåriga valen ska upphöra att gälla, vilket är en skillnad jämfört med direktivet som anger att valen förnyas om de inte återkallas. Möjligen är detta något som kommer förtydligas i det internationella arbetet framöver. Vi har i vårt förslag utformat den svenska bestäm- melsen i enlighet med direktivets lydelse.

11.6Registrering

Förslag: Skatteverket ska registrera svenska koncernenheter som ingår i en koncern som uppfyller beloppsgränsen. En sådan kon- cernenhet ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket inom

15månader efter utgången av det beskattningsår då registrerings- skyldigheten uppstod.

Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sin anmälnings- skyldighet att fullgöra den eller att lämna uppgifter som myndig- heten behöver för att kunna avgöra om sådan skyldighet finns.

Skatteverket får avregistrera den som inte längre ska vara regi- strerad. Om den som inte längre ska vara registrerad begär det, ska Skatteverket besluta om avregistrering.

I 7 kap. SFL finns bestämmelser om i vilka fall någon måste anmäla sig för registrering hos Skatteverket. Skatteverket ska bland annat registrera den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter eller att använda kassaregister. Skatteverket ska vidare registrera den som är skattskyldig enligt någon lag som räknas upp i bestämmelserna. Den som ska registreras är skyldig att anmäla sig för registrering hos Skatteverket. Registrering görs för att skatteadministrationen ska fun- gera (prop. 2010/11:165 s. 718).

1Valet gällande artikel 40.1 i direktivet finns inte med i vårt författningsförslag eftersom den artikeln är en av artiklarna som återstår att implementera.

227

Förfarandet

SOU 2023:6

För att Skatteverket ska ha information om vilka enheter som ingår i en sådan koncern som ska tillämpa lagen om tilläggsskatt, och därmed vilka enheter som är skyldiga att exempelvis lämna in en tilläggsskatterapport, anser vi att Skatteverket ska registrera sådana enheter. Reglerna om registrering ska utformas utifrån de allmänna bestämmelserna om registrering i skatteförfarandelagen, men med vissa justeringar för att passa för tilläggsskatt. Bestämmelser om regi- strering förs in i 10 kap. 2–4 §§.

11.7Deklaration ska ske genom en tilläggsskattedeklaration

11.7.1Finns det behov av ett svenskt deklarationsförfarande?

Förslag: En tilläggsskattedeklaration ska lämnas till Skatteverket till ledning för Skatteverkets beslut om tilläggsskatt.

Minimibeskattningsdirektivet och modellreglerna saknar bestäm- melser om ett nationellt deklarationsförfarande. Av de inledande skälen till direktivet (skäl 22) framgår dock att den information som lämnas i en tilläggsskatterapport bör göra det möjligt för skattemyn- digheterna där koncernenheterna hör hemma att bedöma riktigheten i en enhets skyldighet att betala tilläggsskatt genom tillämpning av nationella förfaranden, inbegripet nationella deklarationsförfaranden.

Eftersom en tilläggsskatterapport i stort sett kommer att inne- hålla alla de uppgifter som behövs för att kunna bedöma vilka enheter som är skattskyldiga och hur mycket tilläggsskatt de ska betala kan det ifrågasättas om det över huvud taget finns ett behov av att införa ett svenskt deklarationsförfarande.

Vi bedömer att det finns behov av ett deklarationsförfarande som kompletterar tilläggsskatterapporten. Även om det är fråga om an- svar för vad som egentligen är en annan koncernenhets skatt och ett förfarande som har stora drag av gruppbeskattning bör varje enhet ta ansvar för den delen av förfarandet. I svensk rättstradition fram- står det dessutom som avvikande att påföra sanktioner utan att före- trädaren varit delaktig i uppgiftslämnande som sanktionen avser. Vi föreslår därför att en tilläggsskattedeklaration ska lämnas till Skatte- verket till ledning för dess beslut om tilläggsskatt.

228

SOU 2023:6

Förfarandet

11.7.2Utformning av deklarationsförfarandet

Vem ska lämna tilläggsskattedeklaration?

Olika alternativ

När det gäller frågan om vilka enheter som ska lämna en tilläggs- skattedeklaration har vi övervägt ett flertal olika lösningar, men redovisar nedan fyra olika alternativ samt vår bedömning gällande de olika alternativen. Alla koncernenheter som omfattas av lagen är skyl- diga att lämna in en tilläggsskatterapport som avser hela koncernen, om rapporten inte lämnas av annan enhet i koncernen. Skatteverket kommer därför att ha ett omfattande underlag för att kunna granska och utreda vilka svenska enheter som är skyldiga att betala tilläggs- skatt, oavsett hur deklarationsförfarandet utformas.

Deklarationsskyldighet för alla enheter (alternativ ett)

Ett alternativ är att alla svenska koncernenheter som omfattas av lagens tillämpningsområde ska lämna en tilläggsskattedeklaration till Skatteverket. Enligt våra uppskattningar kommer cirka 12 000 svenska koncernenheter att omfattas av lagen om tilläggsskatt. Sannolikt kommer dock endast några procent att vara skyldiga att betala tilläggs- skatt. Om alla svenska koncernenheter åläggs en deklarationsskyl- dighet blir den administrativa bördan för dem stor och det leder till merarbete för Skatteverket. Vi anser därför inte att det finns skäl att införa en deklarationsskyldighet som gäller för alla svenska koncern- enheter.

Deklaration lämnas först efter föreläggande (alternativ två)

Eftersom det är så få enheter som ska betala tilläggsskatt är ett annat alternativ att deklaration ska lämnas först efter föreläggande från Skatteverket. Det är det alternativ som ger minst administrativ börda. Det lägger emellertid ett stort ansvar på Skatteverket. Det är inte heller positivt för de koncerner som ser en fördel i att själva kunna kontrollera sitt arbete med administrationen kring tilläggsskatt. De kan inte färdigställa sitt arbete med att rapportera och deklarera

229

Förfarandet

SOU 2023:6

tilläggsskatt förrän lång tid efter räkenskapsårets utgång. Det är inte heller något bra alternativ.

Deklaration lämnas av den som är skyldig att betala tilläggsskatt enligt lagen (alternativ tre)

En annan lösning är att knyta deklarationsskyldigheten till enheter som ska betala tilläggsskatt. Ett alternativ är då att deklarations- skyldigheten ska gälla den som ska betala tilläggsskatt enligt lagen (alternativ tre). Ett annat alternativ är att skyldigheten ska gälla den som ska betala tilläggsskatt enligt tilläggsskatterapporten (alternativ fyra, se nedan).

Att skyldigheten att deklarera ska gälla för den som ska betala skatt enligt lagen stämmer väl överens med hur deklarationsskyldig- het traditionellt sett är utformad, jämfört med om skyldigheten knyts till vad som framgår av tilläggsskatterapporten.

För att en koncernenhet ska kunna avgöra om den ska betala tilläggsskatt och i så fall med vilket belopp, behöver enheten ha till- gång till samtliga uppgifter som framgår av en tilläggsskatterapport. Om deklarationsskyldigheten utformas på det sätt att den gäller för enheter som ska betala tilläggsskatt enligt lagen är risken att alla svenska koncernenheter kommer behöva ta fram eller få tillgång till samtliga uppgifter som ska finnas i en tilläggsskatterapport. Utan samtliga uppgifter går det inte att avgöra om enheten är skattskyldig eller inte.

Systemet med att alla koncernenheter ska lämna en tilläggsskatte- rapport som ska innehålla uppgifter om alla enheter i koncernen förutsätter ett relativt fritt informationsflöde inom koncernen. Detta talar för att det går att knyta deklarationsskyldigheten till skyldig- heten att betala tilläggsskatt enligt lagen.

I det internationella arbetet förutsätts det dock att tilläggsskatte- rapporten i praktiken endast kommer att lämnas av moderföretaget, eller en av moderföretaget utsedd enhet. Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att ålägga alla svenska koncernenheter en skyldighet som innebär att de – när de bedömer om de är skyldiga att deklarera – inte kan förlita sig på uppgifterna i rapporten. Det rimmar illa med rap- portens status i det internationella samarbetet.

230

SOU 2023:6

Förfarandet

En deklarationsskyldighet som är knuten till om skatt ska betalas enligt lagen skulle även kunna leda till en ökad administrativ börda i form av frågor som ska besvaras och deklarationer som lämnas av enheter som är osäkra på om de är deklarationsskyldiga eller inte.

Deklaration lämnas av den som är skyldig att betala tilläggsskatt enligt tilläggsskatterapporten (alternativ fyra)

En annat alternativ är att deklarationsskyldigheten knyts till om en- heten ska betala tilläggsskatt enligt tilläggsskatterapporten (alterna- tiv fyra). Det innebär att deklarationsskyldigheten blir beroende av vilka uppgifter koncernen själv lämnar. Möjligen skulle detta kunna framstå som principiellt tveksamt. Traditionellt brukar deklarations- skyldighet vara knuten till att en person är skattskyldig och ibland till att skatt ska betalas. Den som lämnar felaktiga uppgifter i en rap- port kan dock drabbas av sanktioner. Det nationella deklarations- förfarandet bör också ses som en del av en samlad och sammantagen skyldighet att lämna information. Med det perspektivet är det mer naturligt att knyta deklarationsskyldigheten till uppgifterna i rappor- ten. En fördel är också att endast de enheter som ska betala skatt enligt rapporten särskilt behöver ta del av uppgifterna och göra en egen bedömning av om de är deklarationsskyldiga eller inte. Den administrativa bördan borde bli klart mindre.

Vårt förslag

Förslag: En koncernenhet ska lämna en tilläggsskattedeklaration om det av tilläggsskatterapporten framgår att enheten ska betala tilläggsskatt eller om det allokeras kompletterande tilläggsskatt till svenska koncernenheter.

Om Skatteverket har fattat beslut om att en koncernenhet ska vara ensamt ansvarig för kompletterande tilläggsskatt ska övriga koncernenheter dock inte lämna tilläggsskattedeklaration.

Det ska även finnas en möjlighet för Skatteverket att förelägga en koncernenhet att lämna en tilläggsskattedeklaration.

231

Förfarandet

SOU 2023:6

Vi bedömer att det alternativ som innebär att endast den koncern- enhet som enligt en tilläggsskatterapport ska betala tilläggsskatt ska vara skyldig att deklarera har stora fördelar. Dessa överväger de nackdelar som finns med det alternativet. Vi föreslår därför att det i lagen ska anges att en koncernenhet ska lämna en tilläggsskatte- deklaration om det av tilläggsskatterapporten framgår att enheten ska betala tilläggsskatt.

Av en tilläggsskatterapport kommer det inte framgå om en enhet ska betala kompletterande tilläggsskatt. Det kommer endast att fram- gå om det allokeras kompletterande tilläggsskatt till svenska enheter. Fördelningen dem emellan framgår inte av rapporten, eftersom detta beror på utformningen av nationella regler. Att det allokeras tilläggs- skatt till svenska enheter bör dock i detta sammanhang vara tillräck- ligt för att det ska krävas att enheten ska lämna en tilläggsskatte- deklaration. En enhet ska därför även vara deklarationsskyldig om det allokeras kompletterande tilläggsskatt till de svenska enheterna. Detta ska dock inte gälla om Skatteverket, i enlighet med vårt förslag i avsnitt 8.4.3, efter ansökan från berörda enheter har fattat beslut om att en koncernenhet ska vara ensamt ansvarig för kompletterande tilläggsskatt. Övriga koncernenheter ska då alltså inte lämna tilläggs- skattedeklaration.

Skatteverket bör även ha möjlighet att förelägga en enhet att in- komma med en tilläggsskattedeklaration. Ett föreläggande kan använ- das om en deklaration inte kommit in trots att en enhet varit skyldig att lämna en sådan. Ett föreläggande kan även användas om det visser- ligen inte framgår av rapporten att en enhet ska betala tilläggsskatt eller att det allokeras kompletterade tilläggsskatt till Sverige, men det finns andra uppgifter som tyder på att enheten ska betala tilläggsskatt.

Bestämmelserna förs in i 8 kap. 12 §.

232

SOU 2023:6

Förfarandet

Vilka uppgifter ska en tilläggsskattedeklaration innehålla?

Förslag: En tilläggsskattedeklaration ska innehålla nödvändiga iden- tifikationsuppgifter, uppgift om vilken enhet som lämnar tilläggs- skatterapport och uppgift om att den deklarationsskyldiga en- heten har tagit del av rapporten, de uppgifter som behövs för att fördela kompletterande tilläggsskatt och de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta ett riktigt beslut om tilläggsskatt.

En koncernenhet ska i deklarationen godkänna uppgifterna i den tilläggsskatterapport som avses i föregående stycket. Om en uppgift är felaktig eller saknas, ska koncernenheten genom änd- ring eller tillägg lämna de uppgifter som behövs.

Om någon tilläggsskatterapport inte lämnas av enheten eller annan enhet i koncernen, ska i stället en tilläggsskatterapport bi- läggas deklarationen.

Även när det gäller frågan om vilka uppgifter en tilläggsskattedekla- ration ska innehålla finns det olika alternativ.

När det gäller deklarationens innehåll anser vi att hänsyn måste tas till att en tilläggsskatterapport i stort sett kommer innehålla alla de uppgifter som Skatteverket kommer behöva för att fatta beslut om tilläggsskatt. Detta bör påverka deklarationens utformning.

Att en enhet i tilläggsskattedeklarationen skulle behöva lämna samtliga uppgifter som framgår av en tilläggsskatterapport anser vi skulle innebära att en alltför stor administrativ börda läggs på de deklarationsskyldiga enheterna.

Ett annat alternativ är att en deklaration ska innehålla alla nöd- vändiga uppgifter för att kunna göra beräkningar för de länder och enheter som tilläggsskatten avser. Att behöva lämna dessa uppgifter på nytt skulle kunna innebära en stor administrativ börda som är svår att motivera när Skatteverket bör få in uppgifterna i rapporten.

Vi anser i stället att en koncernenhet i en deklaration ska god- känna uppgifterna i tilläggsskatterapporten. Enheten ska även ges möjlighet att göra ändringar eller tillägg till uppgifterna i rapporten. Deklarationen ska sedan innehålla dessa godkännanden, ändringar eller tillägg. I deklarationen ska det även anges vilken enhet som läm- nar rapporten och att den deklarationsskyldige har tagit del av denna.

233

Förfarandet

SOU 2023:6

Eftersom fördelning av kompletterande tilläggsskatt mellan de svenska koncernenheterna i koncernen inte framgår av rapporten be- höver en deklaration även innehålla uppgift om detta.

Utöver de uppgifter som nämnts ovan ska en tilläggsskatterapport innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om enheten samt övriga uppgifter som är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna fatta ett riktigt beslut om tilläggsskatt.

Om Skatteverket skulle se ett behov av att förelägga en enhet att inkomma med en deklaration, trots att verket inte har mottagit någon tilläggsskatterapport, ska en sådan rapport biläggas deklara- tionen. Godkännande, ändring och tillägg av rapporten krävs då inte.

Bestämmelser om deklarationens innehåll förs in i 8 kap. 13 §.

Formkrav

Förslag: En tilläggsskattedeklaration ska lämnas till Skatteverket i ett fastställt formulär. Uppgifterna i tilläggsskattedeklarationen ska undertecknas. Uppgifterna ska undertecknas av behörig ställ- företrädare för den deklarationsskyldiga koncernenheten. Upp- gifterna får undertecknas av ett deklarationsombud om deklara- tionen lämnas elektroniskt.

Bedömning: Det bör vara upp till Skatteverket att bestämma på vilket sätt deklaration ska lämnas.

Vi anser att motsvarande formkrav som gäller för deklarationer i relevanta delar i 38 kap. SFL ska gälla för tilläggsskattedeklarationer. Det innebär att tilläggsskattedeklarationen ska lämnas i ett fastställt formulär, att uppgifterna i deklarationen ska undertecknas samt att undertecknandet ska göras av en behörig ställföreträdare för koncern- enheten men att det kan göras av ett deklarationsombud om dekla- rationen lämnas elektroniskt. Som framgår nedan föreslår vi även att bestämmelserna i skatteförfarandelagen om företrädare i 4 kap. respek- tive deklarationsombud i 6 kap. 4–8 §§ ska tillämpas i mål och ären- den enligt lagen om tilläggsskatt.

En tilläggsskattedeklaration ska lämnas till Skatteverket. Det bör vara upp till myndigheten att bestämma på vilket sätt deklaration ska lämnas.

Bestämmelser om formkrav förs in i 8 kap.15–16 §§.

234

SOU 2023:6

Förfarandet

När ska en tilläggsskattedeklaration lämnas?

Förslag: En tilläggsskattedeklaration som lämnas på grund av att det framgår av tilläggsskatterapporten att koncernenheten ska betala tilläggsskatt eller att det allokeras tilläggsskatt till svenska koncernenheter, ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter den tidpunkt då tilläggsskatterapporten ska lämnas.

Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket efter ansökan från den som ska lämna en tilläggsskattedeklaration, eller från den som i näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp, bevilja anstånd med att lämna deklarationen. Anstånd får meddelas i högst tre månader.

Som konstaterats ovan behöver en koncernenhet samtliga uppgifter i tilläggsskatterapporten för att kunna veta om den ska betala tilläggs- skatt eller inte. Utifrån detta anser vi att tidsfristen för att lämna deklaration ska bestämmas till i vart fall samma frist som gäller för tilläggsskatterapporten.

Det kan övervägas om tidsfristen för deklarationen bör bestämmas till en längre tid. Den svenska enheten kommer behöva tid på sig för att gå igenom uppgifterna i tilläggsskatterapporten och lämna eventuella tillägg och ändringar. Om enheten får del av rapporten i ett sent skede kan det bli svårt att hinna lämna in deklarationen i tid. Det kan därför vara rimligt att deklarationen ska ha inkommit till Skatteverket senast en månad efter att tilläggsskatterapporten lämnats in. Normalt ska rapporten ha kommit in inom 15 månader efter det rapporterade be- skattningsårets slut. Om koncernen dock lämnar in rapporten i ett land där koncernen tidigare år inte haft verksamhet gäller en förlängd tidsfrist om 18 månader. Deklarationen ska då ha kommit in senast 16 respektive 19 månader efter det aktuella beskattningsårets slut.

Om tilläggsskattedeklarationen lämnas efter föreläggande från Skatteverket ska deklarationen ha kommit in inom den tid som anges i föreläggandet. Det behöver inte anges i lagtext.

Vi anser att det bör införas en möjlighet för Skatteverket att, efter ansökan från koncernenheten som ska lämna en tilläggsdeklaration, bevilja anstånd med att lämna deklarationen. Anstånd bör ges om det finns särskilda skäl. Ansökan bör även kunna göras av den som i näringsverksamhet lämnar deklarationshjälp. Anstånd får meddelas i högst tre månader.

Bestämmelserna förs in i 8 kap. 14 §

235

Förfarandet

SOU 2023:6

11.8Beslut, omprövning och överklagande

11.8.1Beslut om tilläggsskatt

Förslag: Skatteverket ska besluta om tilläggsskatt på grundval av uppgifter som har lämnats i en tilläggsskatterapport, tilläggsskatte- deklaration och vad som i övrigt har kommit fram vid utredning och kontroll.

Beslut om tilläggsskatt ska endast meddelas för en koncern- enhet om enheten har lämnat en tilläggsskattedeklaration eller det i övrigt framkommit att enheten ska betala tilläggsskatt.

Om den som är skyldig att lämna tilläggsskattedeklaration inte har gjort det, ska tilläggsskatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet (skönsbeskatt- ning). Detsamma gäller om skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i eller bristfälligt underlag för deklarationen. Skönsbeskattning på grund av att den som är skyldig att lämna tilläggsskattedeklaration inte har gjort det får beslutas bara om ett föreläggande att lämna deklaration har sänts ut till den deklarations- skyldige och föreläggandet inte har följts.

I beslutet om tilläggsskatt ska Skatteverket bestämma stor- leken på den tilläggsskatt som en koncernenhet ska betala. Belopp ska då anges i svenska kronor. Om tilläggsskattebeloppen som ligger till grund för beslutet anges i annan valuta, ska beloppet omräknas till svenska kronor utifrån balansdagens kurs för kon- cernenheten. Om tilläggsskattebeloppet inte kan hänföras till en enskild koncernenhet ska kursen på moderföretagets balansdag användas.

Den kurs som fastställas av Sveriges riksbank för köp av svenska kronor ska användas vid omräkning. Om någon valutakurs inte fastställts av Sveriges riksbank ska motsvarande kursnoteringar från annan organisation som är allmänt accepterade användas.

236

SOU 2023:6

Förfarandet

I linje med vårt förslag att alla svenska koncernenheter inte behöver lämna deklaration, ska Skatteverket inte fatta beslut om tilläggsskatt för alla svenska koncernenheter. Vi anser att Skatteverket endast ska fatta beslut om tilläggsskatt för en svensk koncernenhet om enheten har lämnat en tilläggsskattedeklaration eller om det i övrigt fram- kommit att enheten ska betala tilläggsskatt. Det är Skatteverket som ska besluta om tilläggsskatt. Beslutet ska grundas på uppgifter som har lämnats i en tilläggsskatterapport och en tilläggsskattedeklaration, men även på vad som i övrigt har kommit fram vid utredning och kontroll.

Vad gäller möjligheten att fatta beslut utan att deklaration har lämnats har vi gjort följande överväganden.

En koncernenhet är enligt vårt förslag skyldig att lämna in en tilläggsskattedeklaration om det framgår av tilläggsskatterapporten som koncernen lämnar in att enheten ska betala tilläggsskatt eller att kompletterande tilläggsskatt allokeras till svenska enheter. Om en enhet trots denna skyldighet inte lämnar in en deklaration ska Skatte- verket förelägga enheten att inkomma med en sådan. Det kan finnas situationer när en deklaration trots detta inte lämnas in. I en sådan situation finns det dock en tilläggsskatterapport som anger att den svenska koncernenheten ska betala tilläggsskatt, eller att det allokeras kompletterande tilläggsskatt till de svenska enheterna. Vi anser där- för att det ska finnas en möjlighet för Skatteverket att fatta beslut om tilläggsskatt, även om någon deklaration alltså inte har lämnats in.

En enhet kan enligt vårt förslag föreläggas att komma in med en tilläggsskattedeklaration, även om enheten inte enligt tilläggsskatte- rapporten ska betala tilläggsskatt. Ett sådant föreläggande kan vara föranlett av att det finns skäl för Skatteverket att anta att den svenska koncernenheten ska betala tilläggsskatt. En enhet kan även före- läggas att komma in med deklaration om rapport helt saknas. Har Skatteverket förelagt en enhet att komma in med deklaration är en- heten därmed skyldig att lämna in deklaration. Lämnas någon deklara- tionen trots detta inte in anser vi att Skatteverket även i denna situa- tion ska ha möjlighet att fatta ett beslut om tilläggsskatt.

Med rekvisitet ”om det i övrigt framkommit att enheten ska be- tala tilläggsskatt” avses att Skatteverkets beslut exempelvis kan grundas på uppgifter från en tilläggsskatterapport eller uppgifter från en land- för-land-rapport.

237

Förfarandet

SOU 2023:6

Om den som är skyldig att lämna deklaration enligt skatteför- farandelagen inte har gjort det, ska skatten eller underlaget för skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till upp- gifterna i ärendet (57 kap. 1 § SFL). Ett beslut om beskattning som fattas i avsaknad av deklaration är alltid ett beslut om skönsbeskatt- ning, även om det finns andra tillförlitliga uppgifter såsom kontroll- uppgifter. I linje med detta anser vi att tilläggsskatten vid ett beslut som fattas i avsaknad av deklaration ska bestämmas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

I beslutet om tilläggsskatt ska Skatteverket fastställa storleken på tilläggsskatten. Av ett beslut kan det därutöver behöva framgå exem- pelvis vilka koncernenheters tilläggsskattebelopp som enhetens totala tilläggsskatt avser, med stöd av vilken regel om tilläggsskatt som kon- cernenheten är skyldig att betala respektive tilläggsskattebelopp, hur stor del av tilläggsskatten som avser sådan kompletterande tilläggs- skatt som en svensk enhet har utsetts av övriga enheter att vara skatt- skyldig för.

När Skatteverket i sitt beslut fastställer storleken på den tilläggs- skatt som en svensk enhet ska betala ska beloppet anges i svenska kronor. De tilläggsskattebelopp som ligger till grund för beslutet kommer dock kunna vara angivna i annan valuta än svenska kronor. Det behövs en bestämmelse som anger att en omräkning ska ske till svenska kronor. Omräkning bör ske utifrån balansdagens kurs för den koncernenhet som beloppet är hänförligt till. Om beloppet inte kan hänföras till en enskild koncernenhet ska kursen på moderföre- tagets balansdag användas.

Den kurs som fastställas av Sveriges riksbank för köp av svenska kronor ska användas vid omräkning. Finns inte valutakursen noterad hos Sveriges riksbank kan annan motsvarande kurs från en myndig- het, företag eller en organisation användas. Det krav som gäller är att det är en kurs som mer allmänt tillämpas för den aktuella valutan. Det uttrycks i lagen som att det ska vara kursnoteringar som sätts av en annan organisation som är allmänt accepterade.

Bestämmelserna förs in i 8 kap. 25–27 §§.

238

SOU 2023:6

Förfarandet

11.8.2När ska beslut fattas?

Förslag: Ett beslut om tilläggsskatt ska meddelas inom tre år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Om en tilläggsskattedeklaration kommer in till Skatteverket senare än två år efter utgången av det kalenderår då beskattnings- året har gått ut, ska ett beslut om tilläggsskatt i stället för vad som anges i första stycket meddelas inom ett år från den dag då dekla- rationen kom in till Skatteverket. Beslut ska dock meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Om den deklarationsskyldige inte har lämnat någon deklara- tion, trots att denne blivit förelagd att göra det, får beslutet om tilläggsskatt meddelas inom sex år från utgången av det kalender- år då beskattningsåret har gått ut.

En tilläggsskatterapport ska som huvudregel lämnas in inom 15 måna- der efter det aktuella beskattningsårets utgång. I vissa fall kan rap- porten dock lämnas inom 18 månader efter utgången av det aktuella beskattningsåret. Det kan utöver detta dröja cirka tre månader innan Skatteverket får del av rapporten, om den lämnas in i ett annat land och ska överföras till Skatteverket. En tilläggsskattedeklaration ska enligt vårt förslag lämnas in en månad efter det att rapporten ska ges in. Deklaration ska därmed lämnas in inom 16 eller 19 månader från utgången av det aktuella beskattningsåret. Underlaget kommer där- med att inkomma till Skatteverket först relativt sent under andra året efter beskattningsårets utgång. För att Skatteverket ska få rimlig tid på sig att utreda och kunna fatta ett beslut om tilläggsskatt, som kan röra komplicerade frågor, anser vi att ett beslut om tilläggsskatt ska meddelas inom tre år från utgången av det kalenderår då beskattnings- året gick ut.

Eftersom vi inte föreslår att alla koncernenheter ska deklarera direkt, utan att vissa enheter kommer att deklarera först efter före- läggande från Skatteverket, kommer Skatteverket i vissa fall få in de- klarationen efter att den ovan föreslagna tidsfristen gått ut. Det be- höver därför anges att beslut om tilläggsskatt i dessa fall ska kunna meddelas senare. Vi anser att beslut ska meddelas inom ett år från det att deklarationen kom in, om deklarationen inkommer senare än två år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått

239

Förfarandet

SOU 2023:6

ut. Det bör dock anges en bortre tidsgräns för när beslut inte längre ska få fattas. Enligt skatteförfarandelagen finns en sådan tidsgräns och enligt denna ska beslut meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Att besluten i dessa fall rör komplicerade frågor och att utredningarna kan vara komplexa skulle kunna motivera att en längre tid än sex år sätts när det gäller beslut enligt lagen om tilläggsskatt. Detta skulle dock kunna påverka koncernenheternas skyldighet att bevara material och underlag, varför

viinte föreslår någon ändring i den här delen jämfört med den ord- ning som gäller enligt skatteförfarandelagen.

Om den deklarationsskyldige inte har lämnat någon deklaration, trots att denne blivit förelagd att göra det, anser vi att Skatteverket endast ska vara bunden av den sexårsfrist som angetts ovan.

Bestämmelser om när beslut ska fattas förs in i 8 kap. 28 §.

11.8.3Beslut ska gälla omedelbart

Bedömning: Beslut enligt lagen om tilläggsskatt ska gälla omedelbart.

Enligt 68 kap. 1 § SFL gäller beslut enligt den lagen omedelbart. Om besluten inte skulle gälla omedelbart, skulle de skattskyldiga kunna föra domstolsprocesser i syfte att fördröja betalningsskyldigheten. Eftersom det finns en skyldighet att införa reglerna på ett sådant sätt att tilläggsskatt betalas inom rimlig tid, behöver beslut enligt lagen om tilläggsskatt också gälla omedelbart. Detta ska gälla dels beslut om tilläggsskatt, dels andra beslut fattade enligt lagen. I avsnitt 11.16 framgår att vi föreslår att bestämmelser om verkställbarhet i 68 kap. SFL ska gälla. Därigenom säkerställs att beslut ska gälla omedelbart.

240

SOU 2023:6

Förfarandet

11.8.4Omprövning

Möjligheter att ompröva ett beslut

Förlag: Beslut enligt lagen om tilläggsskatt ska kunna omprövas. Skatteförfarandelagens regler kan tillämpas i de flesta fall. Skatte- verket ska dock inte till nackdel för den som beslutet gäller kunna fatta fler än ett beslut med stöd av de ordinarie reglerna för beslut. Om förutsättningarna för efterbeskattning är uppfyllda kan be- slut ändras med stöd av dessa bestämmelser.

I likhet med vad som gäller enligt skatteförfarandelagen ska det finnas en skyldighet för Skatteverket att ompröva ett beslut. I de flesta fall kan skatteförfarandelagens regler om omprövning gälla genom hän- visning.

Ett beslut ska kunna omprövas på begäran av den som beslutet gäller i enlighet med reglerna i skatteförfarandelagen. Detsamma gäller en om- prövning på initiativ av Skatteverket till fördel för den beslutet gäller.

Beslut om förseningsavgift eller rapportavgift ska kunna omprövas inom den tvåårs- respektive sexårsgräns som föreslås nedan i av- snitt 11.13.

När det gäller omprövning av ett beslut om tilläggsskatt till nack- del för den beslutet gäller har vi gjort följande överväganden.

I det allmänna beskattningsförfarandet gäller att Skatteverket kan fatta flera beslut om samma sak under den tid som gäller för ordi- narie omprövning. Den möjligheten finns även om det är beslut till nackdel för den enskilda. Detta avviker från vad som allmänt gäller för betungande beslut inom den allmänna förvaltningsrätten. Skälen torde vara att hänföra till den masshantering som finns vid beskatt- ning. Motsvarande skäl gör sig inte gällande i fråga om tilläggsskatt. Vi anser därför att principen bör vara att omprövningsbeslut som är betungande för den enskilda ska fattas med stöd av bestämmelser om efterbeskattning.

Vi anser att efterbeskattning ska vara möjlig under de förutsätt- ningar som anges i skatteförfarandelagen. Det ska, i likhet med skatte- förfarandelagen, anges när efterbeskattning inte får ske. Även i fråga om förlängd tid för efterbeskattning ska skatteförfarandelagens regler tillämpas.

Bestämmelserna förs in i 8 kap. 29–31 §§.

241

Förfarandet

SOU 2023:6

Situationer då omprövningsreglerna inte ska tillämpas

Tillämpningsområdet för omprövningsbestämmelserna i lagen om tilläggsskatt är till viss del begränsat jämfört med skatteförfarande- lagens regler. Regler om omprövning i skatteförfarandelagen tillämpas oavsett vad grunden för en begäran om omprövning eller en om- prövning på Skatteverkets initiativ är.

För tilläggsskatt gäller i vissa avseenden speciella regler enligt minimibeskattningsdirektivet. Vissa ändringar och justeringar som avser tidigare år ska inte påverka det året, utan det innevarande året. Det beräknas då ett tillkommande tilläggsskattebelopp enligt bestäm- melserna i 4 kap. 19–23 §§ lagen om tilläggsskatt.

Vid tillkommande tilläggsskattebelopp blir reglerna om om- prövning i 8 kap. lagen om tilläggsskatt alltså inte aktuella eftersom skatten påförs under det innevarande året. Inte heller blir det något omprövningsbeslut i lagens mening om en koncernenhet justerar sin kostnad för medräknade skatter i räkenskaperna för ett tidigare räken- skapsår. Det hanteras enligt reglerna i 4 kap.

11.8.5Särskilt kvalificerad beslutsfattare

Förslag: Beslut i fråga om tilläggsskatt, skattetillägg eller rapport- avgift ska fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. Sådana beslut ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, om de förutsättningar som anges i 66 kap. 5 § första stycket 1–4 SFL är uppfyllda.

I skatteförfarandelagen regleras i 66 kap. 5 § att vissa omprövnings- beslut ska fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare. Eftersom

viinte föreslår att beslut om tilläggsskatt ska kunna omprövas på initiativ av Skatteverket, annat än om efterbeskattning är aktuellt, anser vi att beslut i fråga om tilläggsskatt, skattetillägg eller rapport- avgift ska fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare.2 Sådana be- slut ska därutöver omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, om de förutsättningar som anges

i66 kap. 5 § första stycket 1–4 SFL är uppfyllda. Bestämmelsen förs in i 10 kap. 10 §.

2Läs mer om de olika avgifterna i avsnitt 11.13 nedan.

242

SOU 2023:6

Förfarandet

11.8.6Överklagande

Förslag: I fråga om överklagande ska tillämpliga delar av bestäm- melserna i 67 kap. SFL tillämpas. Vad som anges i 67 kap. 33 och 34 §§ SFL ska då även gälla för rapportavgift enligt denna lag.

Ett beslut om rapportavgift som har samband med en fråga i ett beslut om tilläggsskatt, ska kunna överklagas så länge beslutet om tilläggsskatt inte har fått laga kraft.

I 67 kap. SFL finns bestämmelser om överklagande. Vi anser att tillämpliga delar av bestämmelserna ska gälla för beslut enligt lagen om tilläggsskatt. Därutöver ska vissa särskilda bestämmelser införas i lagen om tilläggsskatt.

Såvitt nu är aktuellt överklagas ett beslut enligt skatteförfarande- lagen till förvaltningsrätt (67 kap. 6 § SFL). Vilken förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande framgår av den uppställ- ning som finns i 67 kap. 8 § SFL. Den är dock inte heltäckande. Om det inte finns någon behörig förvaltningsrätt enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen ska forumfrågan avgöras utifrån den allmänna bestämmelsen i 14 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Enligt den bestämmelsen ska ett beslut över- klagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Det blir då platsen för Skatteverkets beslutande arbetsenhet som blir avgörande när det gäller att bestämma vilken förvaltningsrätt som ska pröva ett överklagande (prop. 2002/03:99 s. 257 och 258).

Vi anser att det inte finns skäl att avvika från vad som gäller enligt skatteförfarandelagen, det vill säga att det i de flesta fall är platsen där en enhet har sitt säte eller där dess förvaltning förs som avgör till vilken förvaltningsrätt ett beslut ska överklagas. I likhet med skatte- förfarandelagen kan det dock uppstå situationer när ingen förvalt- ningsrätt är behörig enligt den uppställning som finns i skatteför- farandelagen. Även när det gäller mål enligt lagen om tilläggsskatt bör forumfrågan i det fallet avgöras med stöd av 14 § andra stycket lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Vi bedömer därför att det inte behöver tas in särskilda forumbestämmelser i lagen om tilläggs- skatt, utan hänvisningen till 67 kap. SFL är tillräcklig i detta avseende.

Vi utgår från att det kommer att kunna finnas mål om tilläggs- skatt som gäller koncernenheter inom samma koncern som över- klagar beslut om tilläggsskatt som grundas på samma bakomliggande

243

Förfarandet

SOU 2023:6

förhållanden, exempelvis om beslutet avser kompletterande tilläggs- skatt. Det bör då finnas möjlighet för enheterna att få målen hand- lagda vid samma förvaltningsrätt. Sådana möjligheter finns dock redan. Enligt 67 kap. 9 § SFL får överklaganden som gäller företag inom samma koncern göras till samma förvaltningsrätt om de sker samtidigt och stöder sig på väsentligen samma grund. Vidare ges en möjlighet i 14 § tredje stycket lagen om allmänna förvaltningsdom- stolar att mål som har nära samband med varandra får handläggas vid en förvaltningsrätt. Vi anser att dessa möjligheter till samordning är tillräckliga och vi föreslår därför inga andra forum- eller överlämnande- bestämmelser.

Vi har ovan föreslagit att tidsgränsen för omprövning ska vara sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, vilket motsvarar vad som gäller enligt skatteförfarandelagen. Även tiden för överklagande bör motsvara vad som gäller enligt skatte- förfarandelagen och de bestämmelserna ska därför tillämpas i fråga om överklagande enligt lagen om tilläggsskatt. Vad som sägs i skatte- förfarandelagen om skattetillägg ska gälla även rapportavgift enligt lagen om tilläggsskatt.

När det gäller beslut om rapportavgift anser vi att ett sådant kan ha ett så nära samband med en fråga i ett beslut om tilläggsskatt att beslutet om rapportavgift ska få överklagas så länge beslutet om tilläggsskatt inte har fått laga kraft. En bestämmelse om detta ska där- för tas in i lagen om tilläggsskatt.

Bestämmelserna förs in i 10 kap.14–15 §§.

11.9Ansvar för skatt och avgifter

11.9.1Delägare i ett handelsbolag

Förslag: I fråga om ansvar för delägare i ett handelsbolag ska be- stämmelserna i 59 kap. 11 § SFL tillämpas.

Om ett handelsbolag är moderföretag kommer bolaget bli skatt- skyldig enligt vad som följer av reglerna om tilläggsskatt. Även om det är handelsbolaget som är skattskyldigt finns i 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag en bestämmelse som anger att bolagsmännen ansvarar solidariskt för bolagets förpliktelser.

244

SOU 2023:6

Förfarandet

I 59 kap. 11 § SFL finns en bestämmelse som anger att Skatteverket beslutar om ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag enligt

2kap. 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag enligt skatteför- farandelagen. I 2 kap. 18 § tullagen (2016:253) finns en liknande be- stämmelse som anger att det är Tullverket som fattar beslut om an- svar för delägare när det gäller tull.

För att Skatteverket ska kunna besluta om delägarna även när det gäller tilläggsskatt föreslår vi att 59 kap. 11 § SFL ska vara tillämplig även när det gäller en fordran enligt lagen om tilläggsskatt.

För att ett beslut om ansvar för delägare i ett handelsbolag inte ska leda till dubbelbestraffning ska förbudet i 59 kap. 11 § tredje stycket SFL även gälla rapportavgift.

Bestämmelsen förs in i 10 kap. 11 §.

11.9.2Företrädaransvar

Förslag: Det ska inte införas några bestämmelser om företrädar- ansvar i lagen om tilläggsskatt.

I 59 kap. 12–21 §§ SFL finns bestämmelser om företrädaransvar. Av

59kap. 13 § SFL framgår att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller av- gift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Frågan är om det finns skäl att införa liknande bestämmelser i lagen om tilläggsskatt. Skatteverkets expert i utredningen har framfört att Skatteverket anser att det ska införas regler om företrädaransvar även för tilläggsskatt. Myndigheten ser ett behov av sådana regler och anser att det inte finns skäl att göra undantag på detta område.

Bestämmelsen om företrädaransvar i 59 kap. 13 § SFL är inte be- gränsad till att gälla endast vissa skatter eller avgifter som tas ut enligt skatteförfarandelagen. Bestämmelsen gäller för alla skatter och av- gifter som omfattas av skatteförfarandelagens tillämpningsområde. Den tillämpas även för tull som inte betalts in i rätt tid (2 kap. 18 § tullagen), trots att skatt som tas ut enligt tullagen har undantagits från skatteförfarandelagens tillämpningsområde (2 kap. 1 § SFL).

245

Förfarandet

SOU 2023:6

Att det finns regler om företrädaransvar för i princip alla skatter talar i och för sig med viss styrka för att företrädare ska kunna åläggas ansvar på motsvarande sätt även för tilläggsskatt. Det bör finnas goda skäl för att det inte ska göra det. Frågan är om det gör det.

Tilläggsskatt skiljer sig på flera sätt från övriga skatter.

Till att börja med gäller reglerna om tilläggsskatt endast för före- tag som ingår i mycket stora koncerner. Det torde i dag vara ovanligt att det påförs företrädaransvar för att sådana företag inte betalat skatt i tid. Möjligheterna att i praktiken säkerställa att sådana företags skatteskulder betalas borde också vara betydligt bättre eftersom det handlar om företag i mycket stora och ofta kapitalstarka koncerner. Syftet med reglerna om företrädaransvar är också i första hand att säkerställa att fåmansföretag prioriterar skattebetalningar. Vi menar alltså att behovet av regler om företrädaransvar för tilläggsskatt i praktiken är litet.

Det finns också vissa andra invändningar. I de fall en svensk kon- cernenhet behöver betala tilläggsskatt kommer skatten i de flesta fall inte att avse koncernenhetens egna inkomster. Den kommer i stället vara beräknad på lågbeskattade inkomster som är hänförliga till kon- cernenheter i andra länder. I någon mening är tilläggsbeskattningen i sig alltså ett slags regler om ansvar för andras skatter. Tilläggs- skatten är heller inte en naturlig del av svensk skattebas, utan i första hand ett verktyg för att upprätthålla internationell skattedisciplin. Det gör det mindre angeläget att införa regler om företrädaransvar, särskilt som sådana regler inte är en del av det internationella regel- verket och är inte heller såvitt vi kan bedöma något som kommer att gälla i de flesta andra länderna.

Det praktiska behovet är alltså litet och de principiella skälen är svaga. Det skulle också kunna vara så, att det är negativt för Sverige att införa regler om företrädaransvar på detta område. Tilläggsskatte- systemet är ett internationellt system. Det finns goda skäl för att de svenska reglerna inte ska avvika från vad som gäller internationellt. Det skulle kunna skapa rädsla eller osäkerhet hos företrädare för koncernenheter i Sverige om de personligen kan hållas ansvariga för vad som i praktiken är andra koncernenheters skatt. Argumentet är möjligen svagare om det gäller tilläggsskatt som tas ut av ett moder- företag, eller en annan moderenhet till den enhet som är lågbeskattad. En svensk enhet kan emellertid med stöd av kompletteringsregeln i

246

SOU 2023:6

Förfarandet

princip hållas ansvarig för tilläggsskatt hänförlig till vilken annan koncernenhet i samma koncern som helst, inklusive moderföretaget.

Sammantaget anser vi att skälen emot att införa regler om före- trädaransvar för tilläggsskatt väger så tungt att det finns skäl att på detta område göra ett undantag. Vi föreslår alltså att det inte införs några sådana regler.

11.10 Betalning

Hur ska betalning ske?

Bedömning: All tilläggsskatt bör om möjligt betalas på samma sätt.

Betalning av tilläggsskatt regleras inte i direktivet, utan det är upp till respektive land att utforma bestämmelser om detta. Som kon- staterats ovan förutsätts det enligt OECD:s kommentar att bestäm- melserna om tilläggsskatt införs på ett sådant sätt att tilläggsskatt förfaller och betalas inom rimlig tid.

När det gäller nationell tilläggsskatt finns det i artikel 11 i direk- tivet bestämmelser som innebär att ett land inte längre har rätt att uppbära ett specifikt belopp avseende nationell tilläggsskatt om be- loppet inte har betalats inom fyra år efter utgången av det räken- skapsår då den skulle ha betalats. Det kommer därför att krävas att det kan visas om nationell tilläggsskatt har betalats eller inte. Hur detta ska visas eller vem som ska göra det framgår inte av direktivet.

Utifrån bestämmelsen i artikel 11 i direktivet kommer en fordran på nationell tilläggsskatt att behöva ha en kortare preskriptionstid än vad som gäller för skattefordringar som påförts enligt skatteför- farandelagen. Sådana fordringar har enligt 3 § tredje stycket lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. en preskrip- tionstid om fem år. Artikel 11 i direktivet innebär även att det inte kommer vara möjligt att ha bestämmelser om preskriptionsavbrott när det gäller fordringar som gäller nationell tilläggsskatt.

Det finns olika alternativ när det gäller frågan hur tilläggsskatt och särskilda avgifter enligt lagen ska betalas. Det måste dock vara möjligt att hantera det faktum att nationell tilläggsskatt preskriberas redan efter fyra år. Ett alternativ är att införa en ny, egen ordning för betalning av tilläggsskatt. Ett annat alternativ är att betalning av tilläggs-

247

Förfarandet

SOU 2023:6

skatt hanteras på det sätt som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen. På grund av att nationell tilläggsskatt kom- mer att behöva ha en preskriptionstid om fyra år kan skattekonto- systemet inte utan ändringar användas för betalning av tilläggsskatt. Med hänsyn till den begränsade tid som vi haft till vårt förfogande har vi inte haft möjlighet att utreda och föreslå vilka ändringar som skulle behöva ske i bestämmelserna gällande skattekontosystemet för att även nationell tilläggsskatt ska kunna hanteras i systemet.

Om det är möjligt bör betalning av tilläggsskatt hanteras på samma sätt oavsett om det gäller skatt enligt huvudregeln och kompletterings- regeln eller nationell tilläggsskatt. Beroende på hur reglerna om safe- harbours utformas kan det visa sig vara en fördel att kunna visa att nationell tilläggsskatt har beslutats eller betalats. I det fortsatta lag- stiftningsarbetet kan det behöva övervägas om nationell tilläggsskatt ska beslutas och betalas vid en tidigare tidpunkt än annan tilläggs- skatt. Vi lämnar i nuläget inte några förslag som motsvarar bestäm- melserna i 61–65 kap. SFL.

När ska betalning ske?

Förslag: Tilläggsskatt ska betalas senast den förfallodag som in- faller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut om tilläggsskatt fattades. I fråga om de förfallodagar som avses tillämpas bestämmelsen i 62 kap. 9 § SFL.

Det är inte rimligt att tilläggsskatt ska betalas in direkt när deklara- tionen lämnas. Vi anser att tilläggsskatten ska betalas först en tid efter beslutet om tilläggsskatt. Frågan är hur lång tid efter beslutet.

För inkomstskatt gäller att slutlig skatt ska betalas senast den för- fallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut om slutlig skatt fattades (62 kap. 8 § SFL). Detta är en längre betalningsfrist än vad som gäller för övriga skatter och avgif- ter enligt skatteförfarandelagen. I förarbetena till skatteförfarande- lagen diskuterades om fristen för slutlig skatt skulle kortas, men det konstaterades att en kortare betalningstid skulle kunna medföra lik- viditetsproblem för många, framför allt mindre, företag varför tiden även fortsatt skulle vara 90 dagar (prop. 2010/11:165 s. 540–545).

248

SOU 2023:6

Förfarandet

När det gäller tilläggsskatt kommer det visserligen röra sig om stora koncerner med mycket höga årliga intäkter. Vilken enhet som ska ansvara för betalning av tilläggsskatt är dock som huvudregel inte kopplad till den betalningsskyldiga enhetens intäkter eller omsätt- ning. Eftersom systemet innebär att en enhet blir betalningsskyldig för en annan enhets tilläggsskattebelopp skulle tilläggsskatten i vissa fall kunna medföra likviditetsproblem för den betalningsskyldiga en- heten. Vi anser därför att det finns skäl att ha en betalningsfrist som motsvarar fristen som gäller slutlig skatt. Vi föreslår därför att tilläggs- skatt ska betalas senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut om tilläggsskatt fattades. I fråga om de förfallodagar som avses ska bestämmelsen i 62 kap. 9 § SFL tillämpas. En bestämmelse om detta förs in i 10 kap. 13 §.

Det bör finnas regler om anstånd med betalning. Hur dessa ska utformas blir beroende av hur tilläggsskatt ska betalas. Om betalning kan ske via skattekonto, bör bestämmelserna om anstånd i 63 kap. SFL gälla. Om betalning ska ske på annat sätt, behöver det utformas särskilda bestämmelser om anstånd. Detta är därför en fråga som det behöver tas ställning till i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Ränta för tid innan förfallodagen

Förslag: Ränta för tid innan förfallodagen ska inte tas ut.

I 65 kap. SFL finns regler om ränta. Om skatt eller avgift inte betalas i rätt tid, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då beloppet senast skulle ha betalats (65 kap. 13 § SFL). Hur be- stämmelserna om ränta för tid efter förfallodagen ska utformas blir beroende av hur betalning ska ske.

Vår bedömning är vidare att det inte ska tas ut en kostnadsränta för tid innan förfallodagen eftersom skälen för det sakligt sett är svaga och det ökar administrationen.

249

Förfarandet

SOU 2023:6

11.11 Dokumentationsskyldighet

Förslag: Den som är uppgiftsskyldig enligt lagen om tilläggsskatt ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldig- heten och beskattningen.

I 39 kap. SFL finns bestämmelser om dokumentationsskyldighet. Den innebär en skyldighet att genom anteckningar eller på andra sätt se till att det finns underlag och handlar både om att samla in upp- gifter och bevara dessa (prop. 2010/11:165 s. 286). I 39 kap. 3 § SFL finns en generell dokumentationsskyldighet enligt vilken den som är uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. SFL i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation ska se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

Enligt lagen om tilläggsskatt kommer koncernenheter att vara upp- giftsskyldiga vad gäller tilläggsskatterapport och i vissa fall tilläggs- skattedeklaration. Vi anser att en regel som motsvarar den generella dokumentationsskyldigheten i skatteförfarandelagen ska införas i 8 kap. 23 § lagen om tilläggsskatt.

11.12 Revision

Förslag: Skatteverket ska få besluta om revision för att kontrollera

att skatt- eller uppgiftsskyldighet enligt lagen har fullgjorts, eller

att det finns förutsättningar att fullgöra skatt- eller uppgifts- skyldighet enligt lagen som kan antas uppkomma.

Skatteverket ska också få besluta om revision för att inhämta upp- gifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Skatteverket ska även få besluta om revision enligt de förut- sättningar som gäller enligt 41 kap. 2 a § SFL.

I fråga om revision ska bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ samt

44 kap. 1 och 3 §§ SFL gälla.

250

SOU 2023:6

Förfarandet

I 41 kap. SFL finns bestämmelser om revision. Frågan är om Skatte- verket ska ges möjlighet att besluta om revision även när det gäller tilläggsskatt.

När det gäller tilläggsskatt kommer Skatteverket som utgångs- punkt ha tillgång till en tilläggsskatterapport och eventuellt en tilläggs- skattedeklaration. En kontroll av koncernenheternas skattskyldighet gällande tilläggsskatt kommer därför i första hand att ske utifrån upp- gifter som koncernen själv har lämnat. Möjligheterna till skatteundan- dragande blir därigenom relativt stora. Vi anser därför att det ska in- föras en möjlighet att kontrollera underlaget genom revision.

Beslut om revision är en ingripande åtgärd. Precis som enligt skatteförfarandelagen gäller proportionalitetsprincipen för ett be- slut om revision. Beslutet får därmed endast fattas om beslutet upp- väger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet gäller eller för något annat motstående intresse.

I skatteförfarandelagen anges i 41 kap. 3 § vem som får revideras och i 41 kap. 2–2 a §§ i vilka syften revision får ske. Dessa bestäm- melser täcker dock inte in de situationer när Skatteverket kan behöva besluta om revision enligt lagen om tilläggsskatt. Det går därför inte endast att hänvisa till dessa bestämmelser utan det behöver införas särskilda regler gällande såväl vem som får revideras som i vilket syfte det får ske.

Vi anser att Skatteverket ska få möjlighet att besluta om revision i syfte att kontrollera dels att skatt- och uppgiftsskyldighet enligt lagen har fullgjorts, dels att det finns förutsättningar att fullgöra skatt- och uppgiftsskyldighet enligt lagen som kan antas uppkomma. Det finns även ett behov för Skatteverket att kunna besluta om tredje- mansrevision för att inhämta uppgifter av betydelse för sådan kon- troll av någon annan än den som revideras.

Vi bedömer att det skulle kunna bli aktuellt att andra länder kom- mer begära upplysningar från Skatteverket gällande koncernenheter i Sverige som har betydelse för deras beslut om tilläggsskatt. Om Skatteverket behöver uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldig- heter antingen enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden anser vi att Skatteverket ska ges möjlighet att besluta om revision för att in- hämta uppgifter som myndigheten behöver, dels från den som de begärda upplysningarna avser, dels från någon annan. En sådan möj-

251

Förfarandet

SOU 2023:6

lighet finns enligt 41 kap. 2 a § SFL. Vi anser därför att det ska an- ges att Skatteverket ska få besluta om revision gällande tilläggsskatt enligt de förutsättningar som anges i 41 kap. 2 a § SFL.

Vid en revision enligt lagen om tilläggsskatt anser vi att bestäm- melserna i skatteförfarandelagen om revision i 41 kap. 3–14 §§ samt om möjligheten att förena ett föreläggande med vite i 44 kap. 1 och 3 §§ ska gälla. Genom den bestämmelsen som föreslås i avsnitt 11.2 säkerställs att bestämmelserna om revision gäller för alla typer av koncernenheter, även om de inte utgör juridiska personer.

Bestämmelser om revision förs in i 8 kap. 24 §.

11.13 Sanktioner

11.13.1 Direktivet och modellreglerna

I inledningen till minimibeskattningsdirektivet framhålls att effekti- viteten och rättvisan i den globala minimiskattereformen i hög grad är beroende av att den genomförs i hela världen. För att säkerställa att bestämmelserna efterlevs bör medlemsstaterna därför införa lämp- liga sanktioner (skäl 25). Direktivet innebär därmed en skyldighet att införa sanktioner för överträdelser av de nationella bestämmelser som antagits utifrån direktivet. I direktivet och modellreglerna finns vissa generella bestämmelser om sanktioner. Hur sanktionerna närmare ska se ut är dock upp till respektive medlemsstat att bestämma.

Skyldigheten att införa sanktioner finns i artikel 46. Sanktionerna ska gälla för nationella bestämmelser som rör koncernenheters skyl- dighet att deklarera och betala sin andel av tilläggsskatten och med- lemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de nationella bestämmelserna tillämpas på ett effektivt sätt.

Av de inledande skälen till direktivet framgår att medlemsstaterna vid fastställandet av sanktioner bör ta särskild hänsyn till att risken för att en koncern inte rapporterar den information som krävs för tillämpning av kompletteringsregeln ska motverkas. För att åtgärda denna risk bör medlemsstaterna införa ”avskräckande sanktioner” (skäl 25).

252

SOU 2023:6

Förfarandet

Av artikel 46 framgår även att sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

I modellreglerna finns bestämmelser om sanktioner i artikel 8.1.8. Det framgår att ett lands regler om påföljder och sanktioner ska vara tillämpliga gällande the GloBE Information Return, det vill säga det som vi har valt att kalla tilläggsskatterapporten. Av kommentaren till modellreglerna framgår att detta innebär att nationella påföljds- eller sanktionsbestämmelser ska aktualiseras om rapporten inte lämnas in i tid eller om den innehåller oriktig eller bristfällig information. Det är upp till respektive land att välja att antingen utvidga befintliga påföljds- eller sanktionsregler, eller att införa nya regler. Införs nya påföljder eller sanktioner bör dessa stå i proportion till påföljder eller sank- tioner som gäller för andra skyldigheter som liknar skyldigheten att lämna tilläggsskatterapport (OECD:s kommentar s. 184).

11.13.2Sanktioner ska riktas mot svenska koncernenheter eller en huvudenhet för ett fast driftställe

Bedömning: Eftersom det endast är svenska koncernenheter och huvudenheten för ett fast driftställe som ska betala tilläggsskatt och i övrigt fullgöra de skyldigheter som följer av lagen, kan sanktioner endast riktas mot dessa enheter.

Som vi har redogjort för i kapitel 4 i betänkandet är det endast svenska koncernenheter som är skyldiga att betala tilläggsskatt och i övrigt fullgöra de skyldigheter som följer av lagen. När det gäller fasta driftställen är det huvudenheten som fullgör skyldigheterna enligt lagen. Med svenska koncernenheter avses koncernenheter som hör hemma i Sverige i den mening som avses i direktivet. En följd av detta är att sanktioner enligt lagen endast kan riktas mot svenska koncernenheter respektive en huvudenhet för ett fast driftställe.

253

Förfarandet

SOU 2023:6

11.13.3 Vilka sanktioner ska införas?

Förslag: Förseningsavgift, rapportavgift och skattetillägg ska in- föras som sanktioner i lagen om tilläggsskatt. Dessa ska benämnas särskilda avgifter och en definition av begreppet särskilda avgifter ska tas in i lagen.

Utifrån direktivet och modellreglerna bedömer vi att Sverige har en skyldighet att införa sanktioner som gäller skyldigheten att lämna tilläggsskatterapport respektive skyldigheten att lämna tilläggsskatte- deklaration. Vi anser att det dels behövs sanktioner som kan använ- das om rapporten eller deklarationen inte lämnas in i tid, dels sank- tioner som kan användas om rapporten eller deklarationen innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Det bör även finnas sanktioner som kan användas om en enhet i övrigt lämnar oriktiga uppgifter till ledning för egen beskattning.

Som framgår nedan föreslår vi att det ska införas en försenings- avgift för det fall att tilläggsskatterapporten eller tilläggsskattedekla- rationen inte lämnas in i tid. Vidare föreslår vi att en ny sanktion, rapportavgift, ska införas som sanktion för det fall att rapporten inne- håller fel eller brister samt att reglerna om skattetillägg i skatteför- farandelagen ska tillämpas. De närmare skälen för och utformningen av dessa avgifter framgår nedan.

Förseningsavgift och skattetillägg är sådana avgifter som i skatte- förfarandelagen omfattas av samlingsbegreppet särskilda avgifter. Vi anser att dessa, tillsammans med rapportavgift, även i lagen om tilläggs- skatt ska benämnas särskilda avgifter. En definition av särskilda av- gifter ska därför tas in i 2 kap. 41 § lagen om tilläggsskatt.

254

SOU 2023:6

Förfarandet

11.13.4 Förseningsavgift

Förslag: En förseningsavgift om 25 000 kronor ska införas som sanktion för det fall att en tilläggsskatterapport eller en tilläggs- skattedeklaration inte lämnas in i tid.

Den uppgiftsskyldige ska inte anses ha lämnat tilläggsskatte- deklaration, om uppgifterna i deklarationen är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen.

Om den som är skyldig att lämna tilläggsskatterapport eller tilläggsskattedeklaration inte har gjort det inom tre månader från den tidpunkt då skyldigheten enligt lagen skulle ha fullgjorts, ska en andra förseningsavgift tas ut. Om skyldigheten inte har full- gjorts efter ytterligare två månader, ska en tredje förseningsavgift tas ut.

Om grunden för att ta ut förseningsavgift är att den som har lämnat tilläggsskattedeklaration inte har undertecknat uppgifterna, ska Skatteverket först förelägga den uppgiftsskyldige att göra det. Förseningsavgift ska tas ut bara om föreläggandet inte följs. Av- giften ska även i detta fall uppgå till 25 000 kronor.

För en koncernenhet som har anmält att en annan enhet ska lämna tilläggsskatterapporten ska förseningsavgift tas ut först om Skatteverket inte har mottagit en tilläggsskatterapport inom två år från beskattningsårets utgång. En andra förseningsavgift ska då tas ut först om Skatteverket inte har mottagit en tilläggsskatterapport inom 27 månader från beskattningsårets utgång. Om Skatteverket inte har mottagit någon tilläggsskatterapport inom 29 månader från beskattningsårets utgång ska en tredje förseningsavgift tas ut.

Vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut försenings- avgift med fullt belopp ska Skatteverket, utöver vad som framgår av 51 kap. SFL, även beakta om förseningsavgiften har samband med att en anmälan om att annan enhet lämnar tilläggsskatte- rapporten inte har gjorts eller inte har gjorts i rätt tid.

255

Förfarandet

SOU 2023:6

Om tilläggsskattedeklaration inte lämnas in i tid

Om en deklaration inte lämnas in i tid anser vi att det bör påföras en förseningsavgift. Avgiften bör, likt skatteförfarandelagens motsvarig- het i 48 kap., omfatta uppgiftsskyldighet som följer direkt av lagen, men också uppgiftsskyldighet som uppkommer först efter förelägg- ande (jfr prop. 2010/11:165 s. 927).

Med uttrycket ”i rätt tid” avses deklarationstidpunkten enligt 8 kap. 14 §. Om anstånd med att lämna deklaration har medgetts är det i stället den tid som anges i anståndsbeslutet som gäller. För den som är uppgiftsskyldig på grund av ett föreläggande är ”rätt tid” den dag som anges i föreläggandet (jfr prop. 2010/11:165 s. 927).

Storleken på den högsta enskilda förseningsavgiften enligt skatte- förfarandelagen är 6 250 kronor. Vi anser att det beloppet är för lågt för att vara ett effektivt påtryckningsmedel för att förmå enheter som är skyldiga att lämna deklaration att göra det. Det handlar här ofta om mycket stora enheter. Förseningsavgiften bör därför vara större än de förseningsavgifter som gäller enligt skatteförfarandelagen. Av- giften måste dock fortfarande vara proportionerlig. Vi anser att för- seningsavgiften bör vara 25 000 kronor.

Av 48 kap. 2 § SFL framgår att den uppgiftsskyldige inte ska an- ses ha lämnat inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter, om upp- gifterna i deklarationen eller de särskilda uppgifterna är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen. Vi anser att en bestämmelse som motsvarar detta ska införas i den nya lagen när det gäller tilläggsskattedeklarationen.

Av 48 kap. 4 § SFL framgår att om grunden för att ta ut försenings- avgift är att den som har lämnat inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter inte har undertecknat uppgifterna, ska Skatteverket före- lägga den uppgiftsskyldige att göra det och förseningsavgift ska tas ut bara om föreläggandet inte följs. Motsvarande bör gälla även för en förseningsavgift som tas ut från den som inte lämnat tilläggsskatte- deklaration i tid. Avgiften ska även i sådana fall vara 25 000 kronor.

Enligt 48 kap. 7 § SFL ska flera förseningsavgifter tas ut om för- seningen avser skyldighet att lämna inkomstdeklaration eller sär- skilda uppgifter. Förseningsavgift tas då ut i tre steg där den andra avgiften tas ut tre månader efter att skyldigheten skulle ha full- gjorts och den tredje avgiften tas ut efter ytterligare två månader. Paragrafen gäller endast den som direkt enligt lagen är skyldig att

256

SOU 2023:6

Förfarandet

lämna inkomstdeklaration. Den som är deklarationsskyldig enligt ett föreläggande omfattas alltså inte. Detta beror på att lagstiftaren ansett att det bör vara tillräckligt med en förseningsavgift i de fallen (prop. 2010/11:165 s. 933).

Vi anser att flera förseningsavgifter bör kunna tas ut även vid av- gift enligt lagen om tilläggsskatt. En bestämmelse om detta ska tas in i lagen.

Bestämmelserna förs in i 9 kap. 2–5 §§.

Om tilläggsskatterapport inte lämnas in i tid

När det gäller sanktioner kopplade till tilläggsskatterapporten har vi övervägt om vi ska föreslå en rapporteringsavgift som liknar den som gäller för försenade eller uteblivna uppgifter om rapporterings- pliktiga arrangemang. Rapporteringsavgift gällande rapporterings- pliktiga arrangemang regleras i 49 c kap. SFL. En sådan avgift ska tas ut om det klart framgår att den som ska lämna uppgifter om ett rap- porteringspliktigt arrangemang inte har lämnat föreskrivna uppgifter i tid. Avgiften omfattar därmed såväl försenade uppgifter som fel- aktiga uppgifter och någon annan förseningsavgift finns därmed inte.

När det gäller tilläggsskatterapporten anser vi att det bör göras skillnad mellan att en enhet inte har lämnat rapporten och att rap- porten innehåller felaktiga uppgifter eller att väsentliga uppgifter har utelämnats. Om rapporten som lämnas in innehåller felaktiga uppgif- ter eller saknar väsentliga uppgifter kan det leda till att skattemyndig- heterna i övriga länder får ett felaktigt beslutsunderlag och i slutändan fattar felaktiga beslut om tilläggsskatt. Risken för skatteundandrag- ande är alltså mycket större vid fel än vid försening.

Vilken typ av brister det kan röra sig om och hur allvarliga dessa kan vara kan komma att skilja sig stort. En sanktion för den typen av brister bör därför kunna variera väsentligt utifrån omständig- heterna i det enskilda fallet så att sanktionen i varje enskilt fall blir nyanserad och proportionerlig. Vi anser därför att det ska införas en sanktion för det fall att tilläggsskatterapporten inte lämnas in i tid och en annan sanktion för det fall att rapporten innehåller brister.

257

Förfarandet

SOU 2023:6

Vi anser att den förseningsavgift om 25 000 kronor som föreslås för tilläggsskattedeklarationer även ska gälla om en tilläggsskatte- rapport inte lämnas in i tid. Bestämmelsen om att den uppgiftsskyl- dige inte ska anses ha lämnat tilläggsskattedeklaration om uppgift- erna är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen ska dock inte gälla för bristfälliga rapporter. En så- dan situation ska i stället hanteras genom att en rapportavgift påförs.

En särskild fråga är om det ska införas särskilda regler som han- terar situationen när en tilläggsskatterapport inte lämnas in i tid av en svensk koncernenhet som har utsetts att lämna in rapporten för övriga svenska enheters räkning. I enlighet med direktivet ska den utsedda enheten endast lämna rapporten för övrigas räkning. Detta talar för att en förseningsavgift ska åläggas för varje svensk koncern- enhet, om den utsedda enheten inte lämnar in rapporten i tid. I en sådan situation skulle dock förseningsavgiftens storlek, om man även här har en koncernsyn, bli beroende av hur många svenska koncern- enheter det finns i koncernen. Möjligen kan man tänka sig att för- seningsavgiftens storlek skulle anpassas efter koncernens storlek, men att det finns många svenska koncernenheter i koncernen behöver inte betyda att den är stor. Vi anser därför att det i ett första steg inte bör tas ut en avgift från en enhet som har anmält att en annan enhet ska lämna rapporten. Detta bör även gälla om enheten har anmält att moderföretaget, eller en av moderföretaget utsedd enhet, lämnar rap- porten.

Vi anser att en förseningsavgift för en enhet som anmält att en annan enhet ska lämna tilläggsskatterapporten, ska tas ut först om Skatteverket inte har mottagit någon rapport inom två år från be- skattningsårets utgång. Skatteverket behöver bara en tilläggsskatte- rapport för koncernen. Därför är det inte nödvändigt att rapporten kommer från den utsedda enheten. Det är tillräckligt att en rapport har kommit in från någon enhet i koncernen.

Genom den föreslagna regeln tas höjd för att en tilläggsskatte- rapport i vissa fall ska lämnas in inom 18 månader efter beskattnings- årets utgång och att det kan ta några månader för Skatteverket att få rapporten om den lämnas i ett annat land. Om det är en rapport som ska lämnas i Sverige, men inte har lämnats, innebär vårt förslag att en förseningsavgift från övriga svenska koncernenheter kommer tas ut först efter att den utsedda svenska enheten blivit ålagd att betala tre förseningsavgifter.

258

SOU 2023:6

Förfarandet

Vi anser att det ska vara möjligt att ta ut flera förseningsavgifter även av den som har anmält att en annan enhet ska lämna rapporten. Senareläggningen påverkar också när en andra respektive en tredje avgift ska tas ut.

En annan fråga är om det behövs särskilda regler för den situa- tionen att en enhet inte har anmält att någon annan enhet ska lämna tilläggsskatterapporten. Det avgörande är, som vi ser det, att Skatte- verket får in en rapport för koncernen och att det finns sanktioner att tillgripa om så inte sker. Om en koncernenhet anmäler att en annan enhet ska lämna rapporten, men detta görs för sent, anser vi att det bör finnas bestämmelser som möjliggör att förseningsavgift i ett första skede endast ska tas ut från den utsedda enheten. Eftersom anmälan i dessa fall inte skett i den ordning som föreskrivs anser vi dock att denna situation i stället bör hanteras genom en bestämmelse om befrielse från förseningsavgift. Som framgår nedan föreslår vi att befrielse från särskild avgift kan ges enligt bestämmelserna i skatte- förfarandelagen. Vid bedömningen av om det är oskäligt att ta ut förseningsavgift med fullt belopp anser vi att Skatteverket även ska beakta om förseningsavgiften har samband med att en anmälan om att en annan enhet ska lämnas rapporten inte har skett eller inte har skett i rätt tid. Skulle det då komma in en rapport från en annan svensk enhet, kan Skatteverket besluta om befrielse avseende övriga koncernenheter. Eventuell förseningsavgift för den rapporterande enheten ska dock inte sättas ned i detta fall.

Om en enhet anmäler att en annan enhet ska lämna in rapporten men anmälan inte sker i rätt tid finnas enligt vårt förslag möjlighet att besluta om befrielse från förseningsavgiften för den förstnämnda enheten. Skatteverket ska dock fortfarande ha möjlighet att ta ut en förseningsavgift om någon rapport inte kommer in inom två år från beskattningsårets utgång.

Bestämmelser om förseningsavgift vid försenad rapport förs in i 9 kap. 2 och 4 §§. Bestämmelser om befrielse förs in i 9 kap. 15 §.

259

Förfarandet

SOU 2023:6

11.13.5 Rapportavgift

Förslag: Rapportavgift ska tas ut av den som lämnar tilläggsskatte- rapport om det klart framgår rapporten innehåller allvarliga brister.

Brister är allvarliga om de

har orsakat att tilläggsskatt inte påförts trots att det fanns grund för det,

påtagligt ökat risken för att skatt skulle undandras, eller

förhindrat eller allvarligt försvårat skattekontrollen.

Möjligheten och förutsättningarna att ta ut rapportavgift gäller även för uppgifter som lämnas vid komplettering eller rättelse av rapporten.

Med brister avses att felaktiga uppgifter har lämnats eller att uppgifter som skulle ha lämnats har utelämnats.

Rapportavgift ska inte tas ut om bristerna har rättats på eget initiativ av den rapporterande enheten.

Rapportavgiften ska uppgå till lägst 250 000 kronor och högst

10 miljoner kronor.

Om den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för rapportavgiften hade kunnat utgöra grund för skattetillägg eller motsvarande sanktion i annan stat ska rapportavgiften uppgå till det belopp som hade tagits ut som skattetillägg om enheten hade hört hemma i Sverige med tillägg för ett belopp som motiveras av övriga brister, även om det samlade beloppet överstiger 10 miljo- ner kronor.

När avgiftens storlek beslutas ska särskild hänsyn tas till

arten och omfattningen av bristerna,

risken för skatteundandragande, och

om den som lämnat rapporten eller annan koncernhet som bidragit med uppgifter uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter som skulle ha lämnats, eller om koncernenheten varit grovt vårdslös vid uppgiftslämnandet.

260

SOU 2023:6

Förfarandet

När ska rapportavgift utgå?

Eftersom det är upp till respektive land att införa regler gällande för- farandet vid uttag av tilläggsskatt går det inte att säga hur förfarande- reglerna i andra länder kommer att se ut. Uppgifterna i tilläggsskatte- rapporten kommer dock att ha stor betydelse för skattemyndigheterna i alla berörda länder när de ska avgöra vilka enheter som ska betala tilläggsskatt och med vilka belopp.

Om en tilläggsskatterapport som lämnas in av en svensk enhet innehåller brister och rapporten överförs till skattemyndigheterna i andra länder leder det till att myndigheterna får ett felaktigt besluts- underlag och det kan innebära att de fattar felaktiga beslut. Vi är skyldiga att införa sanktioner som är hänförliga till tilläggsskatte- rapporten. För att på ett effektivt sätt motverka skatteundandrag- ande anser vi att en sanktion ska införas för det fall att rapporten innehåller brister. Vi har valt att kalla sanktionen för rapportavgift.

Vid bestämmandet av utformningen av rapportavgiften bör det beaktas att en tilläggsskatterapport kommer innehålla en väldigt stor mängd uppgifter för respektive enhet inom koncernen. Många av upp- gifterna kommer avse enheter som redan betalar minst 15 procent i effektiv skatt. Det bör utifrån detta endast vara allvarliga brister i rapporten som ska kunna leda till att en rapportavgift påförs. Med allvarliga brister avses brister som har orsakat att tilläggsskatt inte påförts trots att det fanns grund för det. Bristerna är även allvarliga om de påtagligt ökat risken för att skatt skulle undandras, eller för- hindrat eller allvarligt försvårat skattekontrollen.

Vi anser vidare att beviskravet när det gäller rapportavgift ska vara att det klart ska framgå att rapporten innehåller allvarliga brister. Det är Skatteverket som ska ha bevisbördan.

Med brister i rapporten avser vi för det första att felaktiga upp- gifter har lämnats och för det andra att föreskrivna uppgifter har ute- lämnats. Vilka uppgifter som rapporten ska innehålla framgår av be- stämmelserna i 8 kap. 4–10 §§ lagen om tilläggsskatt.

Det bör även vara möjligt att påföra en rapportavgift om bristerna är hänförliga till en komplettering eller rättelse av rapporten.

Om bristerna har rättats på eget initiativ av den rapporterande en- heten ska någon avgift inte utgå. Vad gäller frågan om när en rättelse har skett på eget initiativ kan ledning hämtas från vad som gäller för skattetillägg enligt skatteförfarandelagen.

261

Förfarandet

SOU 2023:6

Rapportavgiftens storlek

De flesta särskilda avgifter i skatteförfarandelagen utgår med ett på förhand bestämt belopp. Vi har övervägt om det går att bestämma ett fast belopp för rapportavgiften. Detta skulle göra systemet mer förutsägbart. Även om felen måste vara allvarliga för att avgift ska utgå, kan bristerna variera stort. Vi anser därför att det inte går att bestämma ett fast belopp för rapportavgiften.

Vi har även övervägt om avgiften ska sättas i relation till den rap- porterande enhetens eller koncernens årliga intäkter eller omsätt- ning. Varken årliga intäkter eller omsättning behöver dock ha någon koppling till bristens allvarlighetsgrad. Det är därför inte lämpligt att basera avgiften på endast intäkter eller omsättning.

Ett annat alternativ vore att koppla rapportavgiftens storlek helt till den skatt som undandragits på grund av bristerna i rapporten. Som framgår nedan anser vi dock att man vid bestämmandet av rap- portavgift även bör kunna ta hänsyn till andra faktorer än storleken på skatteundandragandet.

Vi har stannat vid att storleken på avgiften får bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men att det i lagtexten ska anges ett spann för avgiftens storlek. Eftersom det ska röra sig om allvarliga brister bör den nedre gränsen inte sättas för lågt. Vi föreslår därför att rapportavgift ska uppgå till lägst 250 000 kronor. Att den lägsta avgiften är 250 000 kronor återspeglar att det ska vara frågan om allvarliga brister för att sanktion över huvud taget ska bli aktuell.

När det gäller den övre gränsen för rapportavgiften anser vi att den påverkas av vilket förhållningssätt man anlägger i synen på vilken enhet som i första hand ska betala en avgift vid ett skatteundandrag- ande eller risk för undandragande.

Ett alternativ är att det är enheten som lämnat felaktiga uppgifter till sin koncern, eller som utelämnat nödvändiga uppgifter, som ska åläggas en avgift. Det skulle i så fall bli upp till skattemyndigheten i en lågbeskattad stat att ålägga enheten en avgift. Detta ser vi inte som en hållbar lösning, eftersom det kanske inte finns några incita- ment för den lågbeskattade staten att göra detta.

Ett annat alternativ är att det är den enhet som ska betala tilläggs- skatten, eller skulle ha betalat om felaktiga eller bristfälliga uppgifter inte hade lämnats, som i första hand ska betala en avgift.

262

SOU 2023:6

Förfarandet

Ett tredje alternativ är att det är den rapporterande enheten som i första hand ska betala en avgift, oavsett i vilket land det förelegat en risk för undandragande av tilläggsskatt.

Bestämmelserna om tilläggsskatt utgår i övrigt från en koncern- syn och en top-down approach, det vill säga att enheter inom en kon- cern kan göras ansvariga för skatt hänförlig till andra enheter samt att tilläggsskatten ska betalas av en enhet så högt upp i koncern- strukturen som möjligt. Vi anser att även sanktionsbestämmelserna bör följa detta synsätt och att det därför bör vara den rapporterande enheten som i första hand hålls ansvarig för brister som leder till skatteundandragande. OECD utgår också från att rapporten i de flesta fallen kommer lämnas av moderföretaget, eller en av moderföretaget utsedd enhet.

För vissa brister kommer det inte gå att koppla avgiften direkt till ett skatteundandragande och det kan finnas behov av att inte endast koppla avgiften till ett skatteundandragande. Det bör därför i ett första led anges en beloppsmässig storleksgräns för vad en rapport- avgift högst kan uppgå till. Vi har stannat för att en rapportavgift i dessa fall kan uppgå till högst 10 miljoner kronor.

I de fall den felaktighet eller passivitet som ligger till grund för rapportavgiften hade kunnat utgöra grund för skattetillägg eller motsvarande sanktion i annat land ska rapportavgiften uppgå till ett belopp som hade tagits ut som skattetillägg om enheten funnits i Sverige med tillägg för ett belopp som motiveras av övriga brister. Detta även om det samlade beloppet överstiger 10 miljoner kronor. Även om felet eller passiviteten lett till en risk för skatteundandrag- ande i ett annat land bör rapportavgiftens storlek därmed minst mot- svara vad som skulle ha påförts som skattetillägg om den betalnings- skyldiga enheten hade hört hemma i Sverige. Vid den bedömningen ska hänsyn inte tas till den bestämmelse som anger att skattetillägg inte utgår om rapportavgift tas ut.

För att öka förutsebarheten anser vi att det i lagtext bör anges vilka faktorer som särskilt ska beaktas vid bestämmandet av rapport- avgiftens storlek. Vi anser att det vid bestämmandet av avgiftens stor- lek särskilt bör tas hänsyn till arten och omfattningen av bristerna och risken för skatteundandragande. Utifrån de inledande skälen till direktivet anser vi att det inom ramen för detta ska beaktas om bristen avser information som krävs för att beräkna kompletterande tilläggs-

263

Förfarandet

SOU 2023:6

skatt. Om den rapporterande enheten tidigare lämnat rapporter med bristfälliga uppgifter bör det också påverka avgiften storlek.

Vid bestämmandet av avgiftens storlek bör det även särskilt be- aktas om koncernen – enheten det gäller, moderföretaget eller annan koncernenhet – uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter som skulle ha lämnats.

Hur sanktionsavgiften slutligt ska utformas kan påverkas av vilka val andra länder gör.

Bestämmelser om rapportavgift förs in i 9 kap. 6–8 §§.

11.13.6 Skattetillägg Skattetillägg vid oriktig uppgift

Förslag: Skattetillägg ska tas ut av den som lämnat oriktig uppgift enligt bestämmelserna i 49 kap. 4–5 §§ SFL.

Skattetillägg ska vara 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha bestämts för den som har lämnat uppgiften.

Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp har hänförts eller kan antas komma att hänföras till fel beskattningsår är skatte- tillägget i stället tio procent.

Om en svensk enhet lämnar en tilläggsskattedeklaration som innehål- ler oriktiga uppgifter anser vi att skattetillägg bör utgå enligt 49 kap. 4–5 §§ SFL.

Skattetilläggets storlek bör vara detsamma som i skatteförfarande- lagen, det vill säga 40 procent av den skatt som inte skulle tagits ut om den oriktiga uppgiften hade godtagits. Vi bedömer att detta är en till- räckligt avskräckande sanktion, som fortfarande är proportionerlig.

Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp har hänförts eller kan antas komma att hänföras till fel beskattningsår bör skatte- tillägget i stället vara tio procent i likhet med vad som gäller enligt skatteförfarandelagen.

Bestämmelserna förs in i 9 kap. 9–10 §§.

264

SOU 2023:6

Förfarandet

Skattetillägg vid skönsbeskattning

Förslag: Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning. Skatte- tillägget är då 40 procent av den tilläggsskatt som bestäms för den deklarationsskyldige.

Ett beslut om skattetillägg vid skönsbeskattning på grund av att den deklarationsskyldige inte har lämnat någon tilläggsskatte- deklaration ska undanröjas om en tilläggsskattedeklaration som kan läggas till grund för beslut lämnas inom fyra månader från utgången av den månad då beslutet meddelades. Vad som anges i 49 kap. 7 § andra och tredje styckena SFL ska då tillämpas även gällande tilläggsskattedeklaration.