Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Betänkande av Överskuldsättningsutredningen

Stockholm 2023

SOU 2023:38

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023

ISBN 978-91-525-0659-2 (tryck)

ISBN 978-91-525-0660-8 (pdf)

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Erik Slottner

Regeringen beslutade den 3 november 2021 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och över- skuldsättning (dir. 2021:108). Enligt direktiven skulle uppdraget redo- visas senast den 3 maj 2023. Regeringen beslutade den 26 januari 2023 om tilläggsdirektiv genom vilka utredningstiden förlängdes till den 29 juni 2023 (dir. 2023:14).

Till särskild utredare förordnades den 3 november 2021 ordföran- den i Försvarsunderrättelsedomstolen Kathrin Flossing.

Som sakkunniga i utredningen förordnades den 24 januari 2022 f.d. departementssekreteraren numera kanslirådet Charlotte Carrborg, Finansdepartementet, kanslirådet Catarina Erséus, Finansdeparte- mentet och rättssakkunniga Ida Vilhelmsson, Justitiedepartementet.

Som experter att biträda utredningen förordnades den 24 januari 2022 generalsekreteraren Jan Bertoft (Sveriges Konsumenter), bank- juristen Jessie Cargill-Ek, Svenska Bankföreningen, rådgivaren Anders Dölling (Finansdepartementet), advokaten Fredrik Engström (Svensk Inkasso), f.d. avdelningsdirektören numera seniora juristen Hans Kärnlöf (Integritetsskyddsmyndigheten), budget- och skuldrådgiva- ren Anna Nilsson (Bodens kommun), juristen Martin Olsson (Kon- sumentverket) och enhetschefen Christina Sundblad (Kronofogde- myndigheten). Martin Olsson entledigades fr.o.m. den 24 februari 2022 och samma dag förordnades juristen Anna Hult (Konsument- verket). Anders Dölling entledigades fr.o.m. den 8 juli 2022. Biträdande verksamhetsområdeschefen Per Nordkvist (Finansinspektionen), för- ordnades fr.o.m. den 18 augusti 2022.

Som sekreterare anställdes den 31 januari 2022 hovrättsassessorn Emil Lundgren, den 2 maj 2022 hovrättsassessorn Anna Deibrant och den 9 januari t.o.m. den 22 maj 2023 rådgivaren Michael Andersson.

Utredningen, som antagit namnet Överskuldsättningsutredningen, överlämnar härmed betänkandet Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38). Arbetet har bedrivits i nära samarbete och samråd med experterna och de sakkunniga. Deras bidrag med kunskap och erfarenhet har varit av stort värde. Betänkandet är formulerat i vi-form. Det innebär inte att alla experter och sakkunniga står bakom samtliga förslag och bedöm- ningar. I den mån andra uppfattningar har förts fram har vi försökt att redovisa dem i betänkandetexten.

Uppdraget är med detta slutfört.

Stockholm i juli 2023

Kathrin Flossing

/ Emil Lundgren

Anna Deibrant

Michael Andersson

Innehåll

Vissa ord och begrepp ........................................................

19

Sammanfattning ................................................................

23

Summary ..........................................................................

43

1

Författningsförslag.....................................................

63

1.1

Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken .....................

63

1.2Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen

(1973:1173)..............................................................................

64

1.3 Förslag till lag om ändring i inkassolagen (1974:182) ..........

74

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746)

om betalningsföreläggande och handräckning ......................

76

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse.........................................

78

1.6Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden...................................................

81

1.7Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751)

om betaltjänster.......................................................................

84

1.8Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen

(2010:1846)..............................................................................

86

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755)

om elektroniska pengar ..........................................................

94

1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275)

 

om viss verksamhet med konsumentkrediter .......................

96

 

5

Innehåll

SOU 2023:38

1.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1024)

 

 

om verksamhet med bostadskrediter ....................................

99

1.12

Förslag till lag om ändring i spellagen (2018:1138)............

101

1.13

Förslag till kreditupplysningsförordning (2025:000) ........

102

1.14Förslag till förordning om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av krediter

(2025:000) .............................................................................

107

1.15 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter.. 108

2

Vårt uppdrag och arbete ...........................................

109

2.1

Uppdraget .............................................................................

109

2.2

Arbetet

..................................................................................

109

INLEDANDE DEL – Statistik, regelverk

 

 

och behovet av åtgärder

 

3

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild .....

115

3.1

Tillgänglig statistik över hushållens skuldsättning.............

115

 

3.1.1

Inledning................................................................

115

 

3.1.2

Finansmarknadsstatistik .......................................

116

3.1.3Finansinspektionens fördjupade analyser

 

av marknaden för konsumentkrediter..................

118

3.1.4

Branschstatistik från Svensk Inkasso...................

127

3.1.5

Statistik från Kronofogdemyndigheten...............

129

3.2 Betalningsproblem och överskuldsättning..........................

133

3.2.1Orsaker till betalningsproblem och

 

överskuldsättning ..................................................

133

3.2.2

Forskningsprojektet Skuldtyngd .........................

138

3.2.3Risker med och konsekvenser av

överskuldsättning ..................................................

143

3.2.4Definition av överskuldsättning och olika

mätmetoder ...........................................................

145

6

SOU 2023:38Innehåll

4

Konsumentkreditmarknaden och regelverket

 

 

som styr den............................................................

151

4.1

Konsumentkreditmarknaden ...............................................

151

 

4.1.1

Kreditgivare och kreditförmedlare .......................

151

 

4.1.2

Plattformar för gräsrotsfinansiering.....................

153

 

4.1.3

Näringsidkare som marknadsför krediter ............

154

 

4.1.4

Kredittyper.............................................................

154

4.1.5Företag med tillstånd att bedriva

 

 

inkassoverksamhet.................................................

155

4.2

Särskilt om kreditupplysningsmarknaden ...........................

156

4.3 Några ord om framväxten av ett konsumentskydd ............

157

 

4.3.1

Inledning ................................................................

157

 

4.3.2

1977 års konsumentkreditlag................................

158

 

4.3.3

1992 års konsumentkreditlag................................

159

 

4.3.4

2010 års konsumentkreditlag................................

161

4.4 Regler om tillstånd och tillsyn .............................................

162

 

4.4.1

Inledning ................................................................

162

 

4.4.2

Kreditinstitut .........................................................

162

 

4.4.3

Betalningsinstitut...................................................

163

 

4.4.4

Institut för elektroniska pengar............................

164

 

4.4.5

Värdepappersbolag ................................................

165

 

4.4.6

Konsumentkreditinstitut ......................................

165

 

4.4.7

Bostadskreditinstitut .............................................

166

 

4.4.8

Plattformar för gräsrotsfinansiering.....................

166

4.5

Konsumentskyddsregler.......................................................

167

 

4.5.1

Konsumentkreditlagen..........................................

167

 

4.5.2

Distansavtalslagen .................................................

169

 

4.5.3

Marknadsföringslagen ...........................................

170

 

4.5.4

Betaltjänstlagen......................................................

172

 

4.5.5

Avtalsvillkorslagen ................................................

173

 

4.5.6

36 § avtalslagen ......................................................

174

7

Innehåll

SOU 2023:38

4.6 Regler om indrivning av skuld, m.m. ..................................

175

4.6.1

Räntelagen .............................................................

175

4.6.2Inkassolagen och lagen om ersättning

 

för inkassokostnader m.m. ...................................

175

4.6.3

Utsökningsbalken .................................................

176

4.6.4

Skuldsaneringslagen ..............................................

177

4.6.5

Konkurslagen ........................................................

178

4.7 Regler om kreditupplysningsverksamhet............................

178

4.7.1

Bakgrund................................................................

178

4.7.2

Tillståndskrav ........................................................

179

4.7.3Möjlighet att utväxla uppgifter

 

 

för kreditupplysningsändamål ..............................

180

 

4.7.4

Kreditupplysningar ...............................................

180

 

4.7.5

Vissa övriga bestämmelser ....................................

181

5

Särskilt om skyddet för personuppgifter......................

183

5.1

Skyddet enligt regeringsformen ..........................................

184

5.2

Skyddet enligt Sveriges internationella åtaganden..............

185

5.3

EU-stadgan ...........................................................................

186

5.4

Dataskyddsförordningen .....................................................

187

5.4.1Allmänt om förordningens syfte och

tillämpningsområde ...............................................

187

5.4.2Särskilt om personuppgiftsansvariga

och personuppgiftsbiträden..................................

188

5.4.3Kravet på rättslig grund för behandling

 

 

av personuppgifter.................................................

189

 

5.4.4

De allmänna principerna .......................................

191

 

5.4.5

Den registrerades rättigheter................................

192

5.5

Offentlighet och sekretess samt gallring ............................

192

6

Det kommande direktivet om konsumentkrediter .........

195

6.1

Allmänt om det kommande direktivet ................................

195

6.2

Marknadsföring och försäljning – kapitel 8 ........................

196

8

SOU 2023:38

Innehåll

6.3Begränsningar och villkor för prissättning

 

av krediter – kapitel 11 ..........................................................

197

6.4

Kreditprövning och Skri-register – kapitel 10 och 12 .........

197

7

Vår bedömning av behovet av åtgärder........................

199

7.1

Krediter är viktiga men innebär risker.................................

199

7.2

Våra beräkningar ...................................................................

201

7.3

Flera åtgärder behöver vidtas samtidigt...............................

207

7.4

Åtgärder som har övervägts, men inte föreslagits...............

208

FÖRSLAGSDEL – Konsumentkreditmarknaden

 

8

Åtgärder för att stärka konsumentskyddet

 

 

vid marknadsföring och försäljning av krediter.............

213

8.1

Uppdraget och våra utgångspunkter ...................................

213

8.2

Nuvarande ordning ...............................................................

214

 

8.2.1

Allmänt om regleringen ........................................

214

 

8.2.2

Måttfullhetskravet i 6 a §.......................................

215

 

8.2.3

Informationskravet enligt 7 § ...............................

220

8.2.4Informationskravet för högkostnadskrediter

 

enligt 7 b §..............................................................

221

8.2.5

Praxis ......................................................................

222

8.2.6

Självreglering..........................................................

227

8.3 Konsumentverkets tillsyn.....................................................

228

8.3.1

Allmänt om tillsynen.............................................

228

8.3.2Tillsynsärenden avseende måttfullhet och

 

brister i informationskravet ..................................

230

8.3.3

Den tematiska tillsynen.........................................

235

8.4 Särskilt om marknadsföring av alkoholdrycker och spel....

238

8.4.1

Marknadsföring av alkoholdrycker ......................

238

8.4.2

Marknadsföring av spel .........................................

238

9

Innehåll

SOU 2023:38

8.5 Regleringen i våra nordiska grannländer .............................

241

8.5.1

Finland ...................................................................

241

8.5.2

Norge .....................................................................

242

8.5.3

Danmark ................................................................

243

8.6Riskfyllda företeelser vid marknadsföring

och försäljning av krediter ...................................................

244

8.6.1

Inledning................................................................

244

8.6.2Företeelser kopplade till vissa aktörer

på marknaden ........................................................

245

8.6.3Företeelser kopplade till marknadsföringen

och försäljningen av krediter ................................

248

8.7 Överväganden och förslag....................................................

254

8.7.1Finns det behov av ytterligare åtgärder

 

för att skydda konsumenterna mot

 

 

marknadsföring av krediter?.................................

254

8.7.2

Bör ett krav på särskild måttfullhet införas?.........

255

8.7.3Det nuvarande måttfullhetskravet

ska förtydligas .......................................................

258

8.7.4En särskild upplysning vid marknadsföring

av alla krediter ska införas ....................................

265

8.7.5Behöver konsumentkreditlagen förtydligas

i fråga om vilka som omfattas av den? .................

272

8.7.6Ett krav på utformningen av ersättningsystem

ska införas ..............................................................

273

8.7.7Bör det införas ett förbud mot

telefonförsäljning av krediter?..............................

275

10

SOU 2023:38Innehåll

9

En skärpt reglering av möjligheten att erbjuda

 

 

spel på kredit ..........................................................

279

9.1

Uppdraget och våra utgångspunkter ...................................

279

9.2

Spelansvar och kreditförbudet i spellagen ...........................

280

 

9.2.1

Allmänt om spelansvar och licenshavares

 

 

 

omsorgsplikt ..........................................................

280

 

9.2.2

Särskilt om kreditförbudet för insatser i spel ......

280

9.2.3Tidigare överväganden om ett utökat

kreditförbud...........................................................

281

9.2.4Spelinspektionens rättsliga ställningstagande om spel på kredit i förhållande till

 

 

omsorgsplikten ......................................................

283

9.3

Regleringen i Storbritannien och Norge .............................

284

9.4

Överväganden och förslag ....................................................

286

 

9.4.1

Kreditförbudet i spellagen ska utvidgas

 

 

 

till att omfatta tredje part ......................................

286

 

9.4.2

Bör spel med kreditkort förbjudas? .....................

290

10

Skärpta regler för kreditprövningar.............................

293

10.1

Uppdraget och våra utgångspunkter ...................................

293

10.2

När krävs en kreditprövning och hur regleras den? .............

294

10.3

Kreditprövningens olika steg ...............................................

296

 

10.3.1

Tre huvudsakliga steg ............................................

296

 

10.3.2

Insamling och kontroll av uppgifter (steg 1).......

297

10.3.3Beräkning av betalningsförmågan

 

och kreditbeslut (steg 2–3) ...................................

302

10.4 Konsekvenser vid bristande kreditprövning?......................

306

10.4.1 Tillsyn över 12 § konsumentkreditlagen ..............

306

10.4.2

Konsumentverkets tillsyn .....................................

307

10.4.3

Finansinspektionens tillsyn ..................................

311

10.4.4Möjligheten att jämka ett kreditavtal

med stöd av 36 § avtalslagen..................................

312

10.4.5Tidigare överväganden kring införandet

av en civilrättslig sanktion .....................................

314

11

Innehåll

SOU 2023:38

10.5

Något om regleringen i våra nordiska grannländer ............

318

10.6

Överväganden och förslag....................................................

320

 

10.6.1

Behöver kraven på kreditprövningar ändras? ......

320

 

10.6.2

Kraven på kreditprövningar ska förtydligas ........

324

10.6.3Finns det skäl att införa en civilrättslig

 

 

sanktionsregel? ......................................................

328

11

Begränsningar och villkor för prissättning av krediter ...

333

11.1

Uppdraget och våra utgångspunkter ...................................

333

11.2

Tidigare överväganden om ett räntetak...............................

334

 

11.2.1

Inledning................................................................

334

 

11.2.2 Konsumentverkets promemoria från 2003..........

334

 

11.2.3 Finansdepartementets promemoria från 2005 ....

335

 

11.2.4 Delbetänkandet av 2007 års

 

 

 

insolvensutredning ................................................

336

 

11.2.5 Utredningen om överskuldsättning från 2013 ....

337

 

11.2.6

Finansinspektionens remisspromemoria

 

 

 

från 2014 ................................................................

338

11.3

Den nuvarande regleringen av räntor och avgifter .............

338

 

11.3.1 De nya bestämmelserna om

 

 

 

högkostnadskrediter .............................................

338

 

11.3.2

Närmare om högkostnadskrediten ......................

339

 

11.3.3 Närmare om det nuvarande räntetaket ................

341

 

11.3.4 Närmare om det nuvarande kostnadstaket..........

343

 

11.3.5 Ett förbud mot att förlänga löptiden

 

 

 

för en kredit...........................................................

344

 

11.3.6

Avgiftsregleringen i konsumentkreditlagen ........

345

11.4

Finansinspektionens utvärdering av reformen med

 

 

högkostnadskrediter.............................................................

347

 

11.4.1 Allmänt om analysen och underlaget...................

347

 

11.4.2

Effekter av reformen.............................................

348

12

SOU 2023:38

Innehåll

11.5 Internationell utblick ............................................................

352

11.5.1Allmänt om ränte- och kostnadstak

 

i andra länder..........................................................

352

11.5.2

Finland ...................................................................

353

11.5.3

Danmark.................................................................

358

11.5.4

Norge .....................................................................

359

11.5.5Räntetak och kostnadstak i några andra

 

europeiska länder ...................................................

360

11.6 Överväganden och förslag ....................................................

361

11.6.1 Ett sänkt och utvidgat räntetak ska införas .........

361

11.6.2

Utformningen av det nya sänkta räntetaket ........

366

11.6.3

Ett tak för uppläggningsavgifter ska införas........

371

11.6.4Utformningen av ett tak för

 

uppläggningsavgifter .............................................

374

11.6.5

Ett utvidgat absolut kostnadstak ska införas.......

376

11.6.6

Utformningen av det absoluta kostnadstaket......

382

11.6.7Särskilt om vissa kredittyper som ska

 

 

undantas det absoluta kostnadstaket....................

385

 

11.6.8

Möjligheterna att förlänga löptiden

 

 

 

för en kredit ska begränsas ....................................

392

 

11.6.9

Begreppet högkostnadskredit tas bort .................

394

 

11.6.10

Processuella regler vid ansökan om

 

 

 

betalningsföreläggande och handräckning ...........

394

FÖRSLAGSDEL – Skri-register

 

12

Ett system för skuld- och kreditregister ......................

399

12.1

Uppdraget och våra utgångspunkter ...................................

399

12.2

Den nuvarande ordningen på

 

 

kreditupplysningsmarknaden ...............................................

401

 

12.2.1

Ordningen i Sverige...............................................

401

 

12.2.2

Något om ordningen i vissa andra länder ............

407

12.3

Finns det brister i den nuvarande ordningen?.....................

422

 

12.3.1

Bristen på viktiga uppgifter...................................

423

 

12.3.2

Bristande konkurrens, m.m...................................

427

13

Innehåll

SOU 2023:38

12.4

Bör en ny ordning införas? ..................................................

430

 

12.4.1 Ett system för Skri-register ska införas ...............

430

 

12.4.2 Finns det alternativa lösningar? ...........................

435

12.5

Vad ska framgå av ett Skri-register? ....................................

438

 

12.5.1

Krediter enligt konsumentkreditlagen.................

438

 

12.5.2

Betalningsdröjsmål................................................

443

 

12.5.3

Omfrågeuppgifter .................................................

451

12.6

Vad ska inte framgå av ett Skri-register?.............................

453

12.6.1Uppgifter från offentliga databaser ska inte

 

samlas in till ett Skri-register ................................

453

12.6.2

Författningsreglerade lån ska inte ingå................

454

12.6.3

Räntefria kreditköp ska undantas ........................

455

12.6.4Uppgifter om andra ekonomiska åtaganden

som inte nu ska ingå ..............................................

457

12.6.5Inkassoskulder som avser annat än krediter

ska inte ingå............................................................

459

12.7 Rapporteringsskyldighet och tillgång, m.m. ......................

461

12.7.1Vilka företag ska vara skyldiga att rapportera

 

in uppgifter om kreditåtaganden? ........................

461

12.7.2

Rapporteringsskyldighet i fråga

 

 

om betalningsdröjsmål m.m. ................................

464

12.7.3 När ska uppgifter rapporteras in

 

 

och hur ofta ska de uppdateras?............................

466

12.7.4

Rapporteringsskyldigheten...................................

468

12.7.5En gemensam teknisk standard för

inrapporteringen....................................................

469

12.7.6Något om inrapporteringsskyldigheten

i förslaget om insamling av skulduppgifter

i SOU 2022:51 .......................................................

470

12.7.7 Tillgång till uppgifterna i Skri-register ................

471

12.8 Vem ska få föra Skri-register?..............................................

477

12.8.1Ett kreditupplysningsföretag ska efter

 

tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten

 

 

få föra Skri-register ...............................................

477

12.8.2

Förutsättningar för tillstånd.................................

484

12.8.3

Skyldighet att motta och registrera uppgifter .....

489

14

SOU 2023:38Innehåll

12.9

Gallring

..................................................................................

489

12.10

Tillsyn och sanktioner ..........................................................

491

 

12.10.1 Tillsyn över och ingripanden mot företag

 

 

 

med tillstånd att föra ett Skri-register ..................

491

 

12.10.2 Tillsyn över och ingripanden mot

 

 

 

de inrapporterande företagen................................

493

12.11

Straff och förverkande ..........................................................

497

12.12

Några frågor rörande den rättsliga regleringen...................

499

 

12.12.1 Flera bestämmelser i kreditupplysningslagen

 

 

 

är tillämpliga på förslagen om behandlingen

 

 

 

av skuld- och kreditinformation ...........................

499

 

12.12.2 Möjligheten att på frivillig väg utväxla

 

 

 

information tas bort samt några följdändringar...

503

 

12.12.3 Begreppet kreditmissbruk tas bort

 

 

 

ur kreditupplysningslagen och

 

 

 

en följdändring på grund av det ............................

504

12.13

Skyddet av den personliga integriteten................................

505

 

12.13.1

Inledning ................................................................

505

 

12.13.2 Förslagen innebär ett godtagbart intrång

 

 

 

i den personliga integriteten..................................

506

 

12.13.3 Det finns en rättslig grund för behandlingen

 

 

 

av personuppgifter .................................................

510

 

12.13.4

En nödvändighets- och

 

 

 

proportionalitetsbedömning .................................

512

FÖRSLAGSDEL – Skuldsatta konsumenter

13

Ytterligare åtgärder för de redan skuldsatta.................

519

13.1

Uppdraget och våra utgångspunkter ...................................

519

13.2

Avräkning vid betalning av fordran .....................................

520

 

13.2.1 Avräkningsordningen enligt handelsbalken

 

 

och utsökningsbalken............................................

520

 

13.2.2 Tidigare överväganden om en ändrad

 

 

avräkningsordning i utsökningsbalken.................

521

15

Innehåll

SOU 2023:38

13.3

Stöd hos kommunernas budget- och skuldrådgivare .........

523

 

13.3.1 Allmänt om den kommunala budget-

 

 

 

och skuldrådgivningen ..........................................

523

 

13.3.2 Statistik över budget- och skuldrådgivningen.....

524

13.4

Kreditgivares skyldighet att erbjuda konsumenter

 

 

avbetalningsplaner ................................................................

525

13.5

Överväganden och förslag....................................................

527

 

13.5.1 Behövs ytterligare åtgärder för de redan

 

 

 

skuldsatta? .............................................................

527

 

13.5.2 En ny huvudregel om avräkning vid utmätning

 

 

 

ska införas ..............................................................

528

 

13.5.3 Bör den skuldsatte konsumenten ges bättre

 

 

 

möjligheter att få till stånd en

 

 

 

avbetalningsplan? ..................................................

533

 

13.5.4 En budget- och skuldrådgivning med hög

 

 

 

kvalitet och tillgänglighet i hela landet ................

536

AVSLUTANDE DEL

 

14

Konsekvensanalys ....................................................

545

14.1

Övergripande om kraven på en konsekvensanalys .............

545

14.2

Konsekvenser om inga åtgärder vidtas ................................

546

14.3

Marknadsföring och försäljning – kapitel 8 ........................

546

 

14.3.1

Förslagen i korthet................................................

546

 

14.3.2 Konsekvenser för företagen och

 

 

 

konsumenterna......................................................

547

 

14.3.3 Konsekvenser för det allmänna ............................

548

14.4

Spel på kredit – kapitel 9 ......................................................

549

14.5

Begränsningar för prissättningen – kapitel 11 ....................

550

 

14.5.1

Förslagen i korthet................................................

550

 

14.5.2

Något om beräkningarna ......................................

551

 

14.5.3

Konsekvenser för företagen .................................

551

 

14.5.4

Konsekvenser för konsumenterna .......................

560

 

14.5.5 Konsekvenser för det allmänna ............................

562

 

14.5.6

Övriga konsekvenser ............................................

563

16

SOU 2023:38Innehåll

14.6

Kreditprövning och Skri-register – kapitel 10 och 12 .........

563

 

14.6.1

Förslagen i korthet ................................................

563

 

14.6.2

Konsekvenser för kreditgivarna............................

564

 

14.6.3

Konsekvenser för kreditupplysningsbolagen ......

567

 

14.6.4

Konsekvenser för konsumenterna........................

569

 

14.6.5 Konsekvenser för det allmänna.............................

572

14.7

Åtgärder för de redan skuldsatta – kapitel 13 .....................

574

14.8

Övriga konsekvenser ............................................................

574

14.9

Finansiering ...........................................................................

575

15

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ...............

577

15.1

Ikraftträdande .......................................................................

577

15.2

Övergångsbestämmelser.......................................................

579

16

Författningskommentar ............................................

581

16.1

Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken ................

581

16.2

Förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen

 

 

(1973:1173)............................................................................

582

16.3

Förslaget till lag om ändring i inkassolagen (1974:182) .....

593

16.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:746)

 

 

om betalningsföreläggande och handräckning ....................

594

16.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297)

 

 

om bank- och finansieringsrörelse.......................................

596

16.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528)

 

 

om värdepappersmarknaden.................................................

598

16.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751)

 

 

om betaltjänster.....................................................................

600

16.8

Förslaget till lag om ändring i konsumentkreditlagen

 

 

(2010:1846)............................................................................

602

16.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:755)

 

 

om elektroniska pengar ........................................................

612

17

Innehåll

SOU 2023:38

16.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:275)

 

 

om viss verksamhet med konsumentkrediter .....................

614

16.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1024)

 

 

om verksamhet med bostadskrediter ..................................

617

16.12

Förslaget till lag om ändring i spellagen (2018:1138).........

619

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2021:108.........................................

621

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2023:14...........................................

629

Bilaga 3

Datamaterial och beräkningar......................................

631

18

Vissa ord och begrepp

Allmänna mål

Utsökningsmål som avser skulder till stat

(a-mål)

och kommun. Exempelvis kan det vara fråga

 

om skatter och böter.

Annuitetslån

Ett annuitetslån har samma månadsbelopp

 

(annuitet) för ränta och amortering vid

 

varje betalning under lånets hela löptid.

 

Men fördelningen mellan ränta och amor-

 

tering förändras över tid. I början består

 

månadsbetalningen främst av ränta och mot

 

slutet främst av amortering.

Blancolån

En kredit utan säkerhet.

Dröjsmålsränta

Den ränta som tas ut när betalning inte sker

 

vid en viss avtalad tidpunkt.

Effektiv ränta

Benämning på en ränta som beaktar alla

 

avtalade kostnader för en kredit. Exempel

 

på sådana kostnader är förutom kredit-

 

räntan, uppläggningsavgifter och aviavgif-

 

ter. Den effektiva räntan uttrycks som en

 

årlig andel i procent av krediten.

Enskilda mål (e-mål)

Utsökningsmål som inte är a-mål.

19

Vissa ord och begrepp

SOU 2023:38

EU:s dataskydds-

Europaparlamentets och rådets förordning

förordning, eller

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om

bara dataskydds-

skydd för fysiska personer med avseende

förordningen

på behandling av personuppgifter och om

 

det fria flödet av sådana uppgifter och om

 

upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän

 

dataskyddsförordning).

Högkostnadskredit

En kredit som har en effektiv ränta som

 

minst uppgår till referensräntan enligt 9 §

 

räntelagen (1975:635) med ett tillägg av

 

30 procentenheter och som inte huvud-

 

sakligen avser kreditköp eller är en bostads-

 

kredit. Högkostnadskrediterna omfattas bl.a.

 

av ett räntetak och ett kostnadstak.

KALP-beräkning

Kvar-att-leva-på-beräkning, som kreditgivare

 

använder i kreditprövningen för att bedöma

 

återbetalningsförmågan hos den som an-

 

söker om en kredit. Beräkningen ställer en

 

individs eller ett hushålls inkomster mot

 

betalningarna som ska göras enligt kredit-

 

avtalet. Normalt sett ska KALP-beräkningen

 

visa överskott för att lånet ska beviljas.

Konsument-

Europaparlamentets och rådets direktiv

kreditdirektivet

2008/48/EG av den 23 april 2008 om kon-

 

sumentkreditavtal och om upphävande av

 

rådets direktiv 87/102/EEG.

Konsument-

Kreditgivare eller kreditförmedlare som har

kreditinstitut

tillstånd från Finansinspektionen att bedriva

 

verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss

 

verksamhet med konsumentkrediter.

Kontokredit

Ett kreditavtal som innebär en fortlöpande

 

rätt att utnyttja ett kreditutrymme. En konto-

 

kredit kan t.ex. vara en kortkredit, en check-

 

kredit eller en kredit kopplad till ett konto.

Kreditbelopp

Den utbetalade kreditens storlek i kronor.

20

SOU 2023:38

Vissa ord och begrepp

Kreditens löptid

Den tid i månader eller år som en kredit ska

 

betalas tillbaka på.

Kreditfordran

Summan av kreditbeloppet och kreditkost-

 

naden.

Kreditinstitut

Banker och kreditmarknadsföretag som

 

har tillstånd från Finansinspektionen att

 

bedriva verksamhet enligt lagen (2004:297)

 

om bank- och finansieringsrörelse.

Kreditkostnad

Det sammanlagda beloppet av räntor, av-

 

gifter och andra kostnader som konsumen-

 

ten ska betala med anledning av en kredit.

Kreditköp

Ett köp av en vara eller tjänst som finan-

 

sieras genom en kredit som lämnas av säl-

 

jaren, eller en annan kreditgivare. Finansier-

 

ingen sker ofta i form av fakturabetalning

 

eller delbetalningar.

Kreditränta

Den avtalade räntan enligt kreditavtalet.

 

Den uttrycks ofta som en årlig procentuell

 

andel av den vid varje tid obetalda krediten

 

som kredittagaren ska betala. Krediträntan

 

benämns även som årlig ränta eller nominell

 

ränta.

Kreditupplysning

Uppgifter, omdömen eller råd som lämnas

 

till ledning för bedömning av någons kredit-

 

värdighet.

Nischbank

Enligt Finansinspektionens klassificering

 

är en nischbank en kreditgivare som har

 

tillstånd att bedriva verksamhet enligt lagen

 

(2004:297) om bank- och finansierings-

 

rörelse och som är specialiserad inom ett

 

eller några produktområden. Ett sådant om-

 

råde kan vara konsumtionskrediter.

21

Vissa ord och begrepp

SOU 2023:38

Rak amortering

Rak amortering innebär att kredittagaren

 

amorterar samma belopp vid varje betalning

 

under lånets hela löptid. Det innebär att

 

räntekostnaden minskar vid varje betalnings-

 

tillfälle, eftersom lånet minskar.

Skri-register

Förkortning för skuld- och kreditinforma-

 

tionsregister.

Skulder hos

Den som inte betalar efter påminnelser kan

inkassoföretag

få en skuld hos ett inkassoföretag. Inkasso-

 

företaget kan ansöka om betalningsföre-

 

läggande för att få en fordran fastställd eller

 

göra upp en avbetalningsplan tillsammans

 

med den skuldsatte.

Skulder hos

Den som inte betalar efter påminnelser, in-

Kronofogde-

kassokrav och betalningsföreläggande kan

myndigheten

få skulden fastställd för indrivning hos

 

Kronofogdemyndigheten.

Storbank

Enligt Finansinspektionens klassificering

 

är en storbank en kreditgivare som har till-

 

stånd att bedriva verksamhet enligt lagen

 

(2004:297) om bank- och finansierings-

 

rörelse och som har ett bredare produkt-

 

utbud än nischbankerna.

Säljfinansierings-

Enligt Finansinspektionens klassificering är

bolag

ett säljfinansieringsbolag en kreditgivare som

 

ger krediter – i form av fakturor och del-

 

betalningar – i samband med köp av en vara

 

eller en tjänst.

22

Sammanfattning

Uppdraget

Regeringen beslutade den 3 november 2021 att tillsätta en särskild ut- redare med uppdrag att granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och över- skuldsättning. I uppdraget har ingått att bedöma vilka företeelser på marknaden som bidrar till riskerna för att konsumenter erbjuds och lämnas krediter som de inte har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka. Uppdraget har även omfattat att föreslå ett system för skuld- register och bedöma vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för att ge redan överskuldsatta personer bättre förutsättningar att be- tala tillbaka sina skulder.

Betänkandet inleds med en lägesbild över hushållens skuldsättning i dag. Statistik och analyser presenteras i kapitel 3 och behovet av åt- gärder för att komma till rätta med problemen tas upp i kapitel 7. I tre förslagsdelar presenteras därefter överväganden och förslag. Den första delen handlar om förslag på konsumentkreditmarknadens område, kapitel 8–11. I den andra delen föreslås ett system för skuld- och kre- ditregister – s.k. Skri-register, kapitel 12. Den tredje och sista förslags- delen innehåller några förslag på åtgärder för de redan skuldsatta, kapitel 13.

Behovet av åtgärder

Möjligheten att låna pengar och teckna andra former av krediter gör att en konsument eller ett hushåll kan konsumera utan att spara först. Det kan vara både bra och dåligt. Krediter är bra för att de hjälper kon- sumenter att jämna ut sin konsumtion över tid. För många kan en kredit vara det enda sättet att möjliggöra köp av en bostad eller en bil. Men den som lånar pengar eller handlar på kredit behöver förstås betala

23

Sammanfattning

SOU 2023:38

tillbaka lånet eller annars fullgöra kreditavtalet. Det betyder att krediter binder upp delar av framtida inkomster i form av räntebetalningar och amorteringar.

När en kredittagare får ekonomiska svårigheter med sina kredit- åtaganden beror det ofta på att krediterna är för stora och inkoms- terna för låga. Det händer att situationen är sådan redan från början när krediten beviljades. Men svårigheterna kan också bero på för- sämrade ekonomiska förhållanden genom senare inträffade livshän- delser, som sjukdom och arbetslöshet, eller ökade levnadskostnader på grund av högre räntor eller högre inflation.

För den enskilde kan de ekonomiska problemen leda till en skuld- uppbyggnad som kan bli så pass allvarlig att han eller hon inte kommer att kunna betala tillbaka sina skulder, ens över lång tid. Personen kan då anses vara överskuldsatt. Närmare 400 000 personer i landet har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Av dessa har omkring 85 000 haft skulder hos Kronofogdemyndigheten i över 20 år. Vissa skulder är till och med uppåt 50 år gamla. Överskuldsättningen medför kost- nader på flera miljarder kronor varje år för samhället i stort, bl.a. i form av produktionsbortfall samt kostnader inom socialförsäkrings- systemen och inom sjukvården. Skuldsättningen drabbar också den enskilde och dennes familj och medför att omkring 175 000 barn tvingas växa upp i familjer där en eller båda föräldrarna har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Det finns forskning som visar att över- skuldsättning påverkar den enskildes fysiska och psykiska hälsa. Ris- ken för självmordsförsök är ungefär två gånger högre för de med skul- der hos Kronofogdemyndigheten än för övriga.

Hushållens skuldsättning är ett stort och växande problem. Kon- sumtionskrediterna har mer än fördubblats de senaste 15 åren. Enskilda personers skulder hos inkassoföretagen och hos Kronofogdemyndig- heten har under perioden ökat ännu mer. I dag uppgår skulderna hos Kronofogdemyndigheten till 101 miljarder kronor, medan skulderna hos inkassoföretagen uppgår till drygt 102 miljarder kronor. Det är his- toriskt höga siffror.

Det är tydligt att det behöver vidtas flera olika åtgärder samtidigt för att motverka den oönskade utvecklingen. De förslag som lämnas i detta betänkande syftar till att öka konsumentskyddet på konsument- kreditområdet. En ledstjärna i arbetet har varit att minska antalet kon- sumenter som får – eller som påtagligt är i farozonen för att kunna få – betalningsproblem.

24

SOU 2023:38

Sammanfattning

Åtgärder för att stärka konsumentskyddet

vid marknadsföring och försäljning av krediter

Kravet på måttfullhet förtydligas

Det finns sedan 2018 ett krav på att näringsidkaren ska iaktta mått- fullhet vid marknadsföring av krediter. Det förekommer att konsu- mentkrediter marknadsförs på ett sätt som sannolikt står i strid med kravet på måttfullhet. Utöver uttalandena i förarbetena om måttfull- hetskravets innebörd är vägledningen begränsad när det gäller att be- döma kravets innebörd. Klargörande lagakraftvunnen praxis saknas. Den nuvarande måttfullhetsbestämmelsen behöver förtydligas. På så sätt kan aktörerna i branschen få en tydligare vägledning om hur de kan utforma sin marknadsföring för att den ska vara måttfull. Av bestämmelsen i konsumentkreditlagen (2010:1846) ska det framgå att i kravet på måttfullhet ligger att marknadsföringen inte får vara på- trängande eller locka konsumenten till att fatta oöverlagda beslut. Det ska även framgå att marknadsföring som är måttfull ska vara saklig, balanserad och neutral.

Dessa förtydliganden lyfter fram de kriterier som lagstiftaren i för- arbetsuttalandena har bedömt vara de självklara utgångspunkterna för bedömningen av måttfullhetsbegreppet. Dessa kriterier lyfts nu in i lagtexten.

En särskild upplysning vid marknadsföring av alla krediter

En konsument som befinner sig i en ekonomiskt trängd situation och som är i behov av medel för att kunna betala sina räkningar kan ha svårt att se alternativ till att ta en kredit. Risken är då stor för att kon- sumenten accepterar kreditavtal med höga räntor eller långa löptider. Ogenomtänkta beslut kan också bero på att kredittagande generellt sett har blivit enkelt och lättillgängligt och att konsumenten inte ref- lekterar över den kostnad som krediten i slutändan innebär. Det är viktigt att konsumenten ges en möjlighet att stanna upp i sin besluts- process och reflektera över vilken den bästa lösningen är. För att på- verka konsumentens riskmedvetenhet ska det införas en bestämmelse som innebär att näringsidkaren måste lämna en särskild upplysning vid marknadsföring av alla typer av krediter. Den särskilda upplysningen ska innehålla information om att det medför kostnader att teckna en

25

Sammanfattning

SOU 2023:38

kredit; Att låna kostar pengar. Upplysningen ska även innehålla infor- mation om andra risker med skuldsättning. Dessutom ska upplys- ningen göra konsumenten uppmärksam på vart denne kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor. Upplysningen ska lämnas redan vid marknadsföringen av ett kreditavtal så att konsumenten kan få del av den så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

Ett krav på utformningen av ersättningssystem

En central bestämmelse i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (LVK) är kravet på att näringsidkare ska driva sin verksamhet på ett sätt som är sunt. Det finns emellertid kreditför- medlare enligt LVK som erbjuder sin personal en provisionsbaserad ersättning beräknad utifrån antalet beviljade eller förmedlade krediter. Det kan inte anses vara förenligt med kravet på sundhet. I LVK ska det därför införas en bestämmelse som ställer krav på de kreditgivare och kreditförmedlare som bedriver sin verksamhet enligt LVK att utforma system för ersättning till personal enligt kravet på sundhet.

En skärpt reglering av möjligheten att erbjuda spel på kredit

I spellagen (2018:1138) finns ett förbud för licenshavare och spel- ombud att erbjuda eller lämna krediter för insatser i spel. Syftet med kreditförbudet är att personer inte ska sätta sig i skuld på grund av deltagande i spel. Krediter som erbjuds eller lämnas av tredje part – t.ex. en kreditgivare eller en kreditförmedlare – omfattas dock inte av förbudet. Det förekommer att tredje part erbjuder spelare olika betalningslösningar på kredit t.ex. på licenshavarnas och spelombudens webbplatser. Detta strider mot syftet med det nuvarande kreditför- budet, som därför behöver skärpas. Det föreslås bli förbjudet för en licenshavare eller ett spelombud att främja möjligheterna för någon annan att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel.

26

SOU 2023:38

Sammanfattning

Skärpta regler för kreditprövningar

Reglerna om kreditprövningar syftar till att motverka överskuldsätt- ning hos konsumenter. Men problemen med överskuldsättning är i dag – trots regleringen – omfattande. Många konsumenter beviljas krediter som de inte har ekonomiska förutsättningar att betala till- baka. Ett skäl till det är att det finns enskilda kreditgivare som tar stora risker i sin kreditgivning och som underlåter att hämta in rele- vant information eller väljer att inte använda den information som har hämtats in. Finansinspektionens analyser visar att kreditgivningen till konsumenter med den svagaste ekonomin sker utifrån en mindre om- fattande kreditprövning än till övriga. Sannolikheten för betalningspro- blem är förhöjd för de kredittagare som tillåts teckna en kredit utan att kreditgivaren inhämtat en kreditupplysning. De som tecknat en kredit baserad på en kreditupplysning utan information om befint- liga krediter har också en högre sannolikhet att få betalningsproblem. Ju större kreditbeloppet är, desto högre är risken för betalningspro- blem. Kreditgivning som föregås av en kreditprövning med uppgifter om befintliga krediter innebär en lägre sannolikhet för betalningspro- blem med cirka 50 procent, oavsett kreditens storlek.

För att motverka att personer som inte är kreditvärdiga ändå be- viljas krediter, är det viktigt att kreditgivarna genomför noggranna kreditprövningar. Hur omfattande en kreditprövning bör vara kan variera i viss utsträckning. Men prövningen bör alltid grundas på upp- gifter om en konsuments befintliga kreditåtaganden och information om eventuella betalningsproblem. Utan sådan information finns en risk att kreditgivaren beviljar en kredit till någon som redan har skul- der och som eventuellt saknar förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

Det är därför nödvändigt att kreditprövningsbestämmelsen i konsu- mentkreditlagen förtydligas. Kreditgivarens ansvar för kreditprövningen bör lyftas fram så att det inte råder osäkerhet om att en kreditprövning måste göras. Förslaget är att det i lagen ska anges att näringsidkaren alltid ska pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Förslaget med- för dock ingen ändring i fråga om de räntefria krediter som i dag är undantagna från kravet på kreditprövning. Av bestämmelsen ska det också framgå att kreditprövningen ska inkludera aktuella och rele- vanta uppgifter från en extern databas när det behövs för att bedöma

27

Sammanfattning

SOU 2023:38

en konsuments kreditvärdighet. Detta tillägg är av betydelse för att det nya systemet för Skri-register, som föreslås i kapitel 12, ska få full effekt.

Begränsningar och villkor för prissättning av krediter

Ett sänkt och utvidgat räntetak

Räntan på en kredit speglar den risk som kreditgivaren är villig att ta för att bevilja en kredit till en viss konsument. Risken bedöms bl.a. utifrån konsumentens betalningsförmåga och förekomsten av säker- heter. Krediter som erbjuds konsumenter med små ekonomiska för- utsättningar är ofta dyra, eftersom risken för att krediten inte ska kunna betalas tillbaka bedöms som stor. Det finns därför ett sam- band mellan krediter med hög ränta och konsumenter med betalnings- problem. Det råder inga tvivel om att detta samband är en bidragande orsak till den ökande överskuldsättningen i samhället. För att minska risken för att ännu fler konsumenter hamnar i överskuldsättning behöver därför möjligheten att ta ut höga räntor begränsas. Ett ränte- tak är en kraftfull och effektiv åtgärd för att påverka kreditgivarnas riskbenägenhet. Genom att sänka – och utvidga – räntetaket tvingas kreditgivarna att vara mer restriktiva och noggranna i sin kreditgiv- ning till konsumenter med små marginaler. Det kan i sin tur innebära att färre kredittagare kommer att få såväl tidiga som allvarliga betal- ningsproblem.

Förslaget är att det nuvarande räntetaket – på 40 procent tillsam- mans med den vid var tid gällande referensränta – ska sänkas till 20 pro- cent och utvidgas till att gälla alla krediter enligt konsumentkredit- lagen utom bostadskrediter. En ränta på 20 procent bedöms vara den räntenivå som bäst fångar upp de problem med riskfyllda krediter som behöver lösas. Sänkningen bedöms inte heller få några negativa konsekvenser för marknaden i stort. Varken krediträntan eller dröjs- målsräntan för en kredit ska få överstiga det föreslagna räntetaket. Utvidgningen bedöms minimera riskerna för att kreditgivarna styr om sitt produktutbud för att inte träffas av räntetaket.

28

SOU 2023:38

Sammanfattning

Ett tak för uppläggningsavgifter

Ett sänkt räntetak kommer att begränsa kreditgivarnas möjligheter att tjäna pengar på krediträntan. Det finns därför en risk för att vissa kreditgivare kommer att kompensera för minskade ränteintäkter genom att höja avgifterna på sina kreditprodukter. Om detta inträffar riskerar räntetaket att inte få den avsedda effekten, nämligen att minska risk- benägenheten hos de kreditgivare som erbjuder krediter till konsu- menter som har sämre eller inga förutsättningar för att kunna betala tillbaka. Det föreslås därför ett tak för uppläggningsavgifter som inne- bär att kredittagaren inte är skyldig att betala en uppläggningsavgift för en kredit som är högre än en procent av det prisbasbelopp som gäller vid kreditavtalets ingående. I dag motsvarar det maximalt 525 kro- nor. Taket ska gälla för alla krediter enligt konsumentkreditlagen utom bostadskrediter.

Ett utvidgat så kallat absolut kostnadstak

I dag finns ett kostnadstak för högkostnadskrediter. Kostnadstaket är utformat på ett sådant sätt att kostnaderna inte får överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet. Högkostnadskrediterna har i genomsnitt en löptid på fem månader. Den totala kostnaden för en sådan kredit blir, trots den höga räntan, som regel inte så stor om konsumenten betalar enligt avtalet. Det nuvarande kostnadstaket har därför inte någon påverkan på en genomsnittlig högkostnads- kredit, utan det är först när konsumenten hamnar i betalningsdröjs- mål som kostnaderna för en högkostnadskredit kan komma att nå upp till kostnadstaket.

Det är inte bara höga räntor eller avgifter som påverkar om en kredit i slutändan medför stora kostnader för konsumenten. Kost- naderna påverkas även av hur lång löptid krediten har. En lång löptid för en konsumtionskredit är en tydlig indikation på att konsumen- ten har ett för litet betalningsutrymme. Långa löptider riskerar dess- utom att bygga upp höga kostnader som särskilt drabbar de konsu- menter som har en sämre återbetalningsförmåga. Ett kostnadstak begränsar kreditgivare från att erbjuda krediter med långa löptider.

Ett kostnadstak påverkar även de kostnader som uppstår när kon- sumenten får betalningsproblem. Om kreditavtalet sägs upp till be- talning medför ett kostnadstak ett absolut stopp för t.ex. hur stort

29

Sammanfattning

SOU 2023:38

belopp i form av dröjsmålsränta en kreditgivare kan påföra en kon- sument. Det kan bidra till att överskuldsättningen minskar.

Det nuvarande kostnadstaket ska enligt förslaget utvidgas till att omfatta alla krediter enligt konsumentkreditlagen med vissa undantag. Taket ska kallas för ett absolut kostnadstak. Bostadskrediter, konto- krediter och mindre krediter som avser kreditköp ska undantas det absoluta kostnadstaket. Det absoluta kostnadstaket ska utformas på samma sätt som det nuvarande kostnadstaket, dvs. kostnaderna får inte överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet. Kostnadstaket ska omfatta kreditkostnader, dröjsmålsränta och kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

En begränsad möjlighet att förlänga löptiden för en kredit

En konsument som gång på gång förlänger löptiden för en kredit, kan upprepade gånger behöva betala höga kostnader för förläng- ningarna. Det finns en risk för att vissa kreditgivare kan komma att vilja kompensera minskade ränteintäkter genom att erbjuda flera dyra förlängningar. I dag finns en bestämmelse som begränsar kredit- givarnas möjlighet att ta ut kostnader vid förlängning av löptiden för en högkostnadskredit. Det föreslås att den regleringen ska utvidgas och tillämpas på alla krediter, utom bostadskrediter.

Det ska således inte vara tillåtet för en kreditgivare att mot en kost- nad för konsumenten förlänga löptiden för en kredit mer än en gång. Denna begränsning ska dock inte hindra konsumenten och kredit- givaren från att komma överens om en skälig avbetalningsplan.

Begreppet högkostnadskredit tas bort ur konsumentkreditlagen

Utifrån förslagen ska inte längre regleringen om ett räntetak, ett absolut kostnadstak eller möjligheten att förlänga löptiden för en kredit vara kopplade till vad som definieras som en högkostnads- kredit. Förslagen omfattar i stället – med några få undantag – samtliga krediter. Även den särskilda upplysningen som ska lämnas vid mark- nadsföring av högkostnadskrediter föreslås ändras så att den i stället ska gälla för alla krediter i konsumentkreditlagen. Förslaget är därför att begreppet högkostnadskredit, som inte längre behövs, ska ut- mönstras ur lagen.

30

SOU 2023:38

Sammanfattning

Nya processuella regler vid ansökan om betalningsföreläggande

För att inte Kronofogdemyndigheten ska fastställa skulder som står i strid med det föreslagna räntetaket och det absoluta kostnadstaket ska det införas nya processuella regler i lagen (1990:746) om betal- ningsföreläggande och handräckning. Det ska bl.a. införas ett krav på att sökanden ska lämna information om att fordran grundar sig på en kredit för vilken bestämmelserna om räntetak och kostnadstak är tillämpliga.

Ett system för skuld- och kreditregister (Skri-register)

Den nuvarande ordningen

För alla krediter som innebär en kostnad för konsumenten ska en kreditprövning göras. I en kreditprövning samlas information in om konsumentens ekonomiska förhållanden och utifrån underlaget gör kreditgivaren en bedömning av konsumentens kreditvärdighet. Enligt konsumentkreditlagen får en kredit bara beviljas om konsumenten har förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. För att göra den bedöm- ningen krävs ofta att kreditgivaren har tillgång till extern information om en konsuments befintliga inkomster, övriga krediter och skulder. Kreditgivaren vänder sig oftast till något av kreditupplysningsföre- tagen på marknaden och köper en kreditupplysning om konsumenten.

Efter tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten kan ett kredit- upplysningsföretag samla in personuppgifter som finns tillgängliga i offentliga databaser och lagra uppgifterna i ett eget register. Det handlar exempelvis om inkomstuppgifter från Skatteverket och om uppgifter om utslag i mål om betalningsförelägganden från Kronofogdemyn- digheten. Kreditupplysningsföretag kan även – på frivillig väg – samla in och registrera uppgifter från kreditgivare. Baserat på informationen i sina register säljer kreditupplysningsföretagen kreditupplysningar. En kreditupplysning får innehålla olika slags uppgifter, beroende på vem som efterfrågar den. Om upplysningen begärs av exempelvis en hyresvärd, en mobiloperatör eller ett finansbolag som inte står under tillsyn av Finansinspektionen, får den endast innehålla sådan infor- mation som finns allmänt tillgänglig i offentliga databaser. För företag som står under Finansinspektionens tillsyn finns däremot en möjlighet att köpa kreditupplysningar med information om konsumentens övriga

31

Sammanfattning

SOU 2023:38

kreditåtaganden och eventuella kreditmissbruk. Det senare sker i princip uteslutande från ett av kreditupplysningsföretagen, som haft en domi- nerande ställning på marknaden under lång tid.

Bristerna i den nuvarande ordningen

I den nuvarande ordningen på kreditupplysningsmarknaden finns ett antal brister. Det saknas både uppgifter om krediter som konsu- menter tagit från vissa kreditgivare och väsentliga uppgifter om kon- sumenters betalningsdröjsmål. Dessutom råder det en bristande kon- kurrens på marknaden som bl.a. innebär att det finns sårbarheter i systemet.

Ett tjugotal konsumentkreditinstitut och ett tiotal utländska kredit- givare har valt att över huvud taget inte dela information om sina kunder till någon annan aktör på konsumentkreditmarknaden. Det medför att det inte går att kontrollera alla uppgifter som en kon- sument lämnat om sina skulder, ens för den kreditgivare som faktiskt vill det. Antalet krediter som beviljas av dessa aktörer är visserligen förhållandevis få och den utlånade volymen är relativt liten – sett till den totala utlåningen på konsumentkreditmarknaden. Men denna utlåning sker till de konsumenter som har de minsta ekonomiska marginalerna. Det är 20 gånger vanligare att en konsument som tecknar en kredit hos ett konsumentkreditinstitut drabbas av betalningspro- blem än det är för en konsument som vänt sig till en storbank eller en nischbank. Detta är ett problem som behöver åtgärdas.

En annan brist är att kreditgivarna saknar väsentlig information om konsumenters betalningsdröjsmål. Det beror på att uppgifter om kreditfordringar som sålts till inkassoföretag inte får behandlas av kreditupplysningsföretagen enligt den nuvarande ordningen. En följd av det är att kreditgivarna inte fullt ut kan kontrollera konsumentens betalningsoförmåga eller betalningsovilja. Sammantaget saknas infor- mation om konsumenters betalningsdröjsmål till ett värde av tiotals miljarder kronor. Avsaknaden av information har störst påverkan på kreditprövningar avseende de konsumenter som har de sämsta ekono- miska förutsättningarna att återbetala sina lån eller i övrigt fullgöra sina kreditåtaganden. Detta gör bristen särskilt allvarlig.

När möjligheten att på frivillig väg utväxla information om kon- sumenters krediter och kreditmissbruk infördes för 30 år sedan, var

32

SOU 2023:38

Sammanfattning

utgångspunkten en kommande konkurrensutsatt marknad. Tanken var att kreditgivarna skulle utväxla information om sina kunder med flera kreditupplysningsföretag. Antagandena visade sig felaktiga. Det finns ungefär hälften så många kreditupplysningsföretag nu jämfört med då och information delas i stort sett bara med ett kreditupplys- ningsföretag. Frånvaron av konkurrens påverkar priset på kreditupp- lysningar och sannolikt även utvecklingen av kreditupplysningspro- dukter. Det gör dessutom systemet sårbart.

Ett system för Skri-register

Förslaget är att det införs ett system för register över skuld- och kredit- information (Skri-register). Ett Skri-register ska inledningsvis endast innehålla de mest efterfrågade uppgifterna, men kan med tiden byggas ut. Syftet med ett system för Skri-register är att skapa förutsättningar för bättre kreditprövningar och därigenom motverka riskfylld kredit- givning och överskuldsättning. Ändamålet med förslaget har varit sty- rande för vilka uppgifter som ska rapporteras in till registret.

Det finns inte några starka skäl som talar emot ett sådant system. Det bedöms tvärtom angeläget att komma till rätta med bristerna i den nuvarande ordningen.

Uppgifter om krediter och betalningsdröjsmål

Förslaget är att uppgifter om samtliga krediter som omfattas av kon- sumentkreditlagens krav på kreditprövning och som har lämnats av företag under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myn- dighets tillsyn ska rapporteras in till ett Skri-register. Utöver uppgifter som identifierar kredittagaren och kreditgivaren ska bl.a. uppgifter om kreditens utestående nominella belopp och förfallodatum samt uppgift om årlig ränta i procent vid rapporteringstillfället rapporteras.

Därutöver ska uppgifter om betalningsdröjsmål rapporteras in till registret. Det gäller betalningsdröjsmål med anledning av sådana kre- diter som finns registrerade i registret, och betalningsdröjsmål till följd av övertrasserade betalkonton. I båda fallen ska dröjsmålet ha varat i minst 30 dagar från förfallodagen. Förslaget innebär att tidiga och viktiga signaler skickas till kreditgivaren om konsumentens oför- måga eller ovilja att betala sina skulder.

33

Sammanfattning

SOU 2023:38

Avgränsningen av förslaget innebär att samtliga uppgifter om betalningsdröjsmål i ett Skri-register kommer att vara kopplade till krediter – eller betalkonton – som lämnats av företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndig- het. Detta säkerställer att uppgifterna om betalningsdröjsmål i registret är korrekta och adekvata och därmed uppfyller dataskyddsförord- ningens krav.

Så snart betalningsdröjsmålet inte längre föreligger ska uppgiften om det raderas. Ett Skri-register ska alltså inte innehålla en konsu- ments betalningshistorik. Detta är viktigt av integritetsskäl och det motverkar att inte längre aktuella uppgifter om betalningsdröjsmål leder till att personer som är kreditvärdiga nekas krediter.

I syfte att begränsa omfattningen av ett Skri-register och inte regi- strera fler uppgiftstyper än vad som krävs för att uppnå ändamålet med registret ska följande uppgifter inte inledningsvis framgå av registret.

Uppgifter som finns allmänt tillgängliga i offentliga databaser, så- som taxeringsinformation, utslag i mål om betalningsföreläggande (betalningsförsummelser) och uppgift om skuldsaldo i enskilda och allmänna mål.

Uppgifter om studielån och lån som lämnats i pantbanksverk- samhet.

Uppgifter om räntefria kreditköp. Om krediten omvandlas till en annan kredittyp eller av annan anledning inte längre är räntefri ska den dock rapporteras in.

Uppgifter om leasingavtal, hyresavtal och borgensåtaganden.

Uppgifter om inkassoskulder som avser annat än krediter, t.ex. för- fallna hyresskulder och mobilräkningar.

När registret varit i bruk en tid kan det dock finnas skäl att överväga en utvidgning.

Rapporteringsskyldigheten

Förslaget är att det ska bli obligatoriskt för alla svenska och utländska kreditgivare som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn att rapportera uppgifter till registret.

34

SOU 2023:38

Sammanfattning

Även inkassoföretag ska vara rapporteringsskyldiga. Kreditgivaren ska ansvara för att rapportera uppgifter om både krediter och betalnings- dröjsmål. Det gäller även om kreditgivaren anlitat ett inkassoföretag för att driva in skulden. Har rättigheterna enligt kreditavtalet däremot överlåtits till en annan näringsidkare – vanligtvis ett inkassoföretag

ska i stället denne ansvara för att rapportera in dröjsmålet till registret. Detsamma ska gälla i senare led. Syftet är att uppgifter om betal- ningsdröjsmål inte ska ”försvinna” enbart för att de överlåts i ett eller flera led.

Det är väsentligt att uppgifterna i ett Skri-register är aktuella. Uppgifter om nya krediter ska därför – i de allra flesta fallen – rap- porteras till ett Skri-register senast dagen efter det att ett kreditavtal ingicks. Uppgifter ska i övrigt rapporteras till registret snarast möjligt.

Ett stort antal kreditgivare och inkassoföretag kommer att omfattas av rapporteringsskyldigheten. Sannolikt kommer flera kreditupplys- ningsföretag ansöka om och beviljas tillstånd att föra ett Skri-register. Det krävs därför att det etableras en gemensam teknisk standard för inrapporteringen. I första hand ska en sådan standard tas fram av de företag som får tillstånd att föra Skri-register. Arbetet ska ske i sam- råd med de inrapporterande företagen.

Tillgång till uppgifterna i ett Skri-register

Uppgifterna i ett Skri-register ska för kreditupplysningsändamål kunna ingå i kreditupplysningar som lämnas ut (säljs) till de kreditgivare och kreditförmedlare som har skyldighet att rapportera uppgifter till registret. Uppgifter om kreditgivarens, kreditförmedlarens och borge- närens organisationsnummer och namn ska dock endast kunna lämnas ut till den registrerade. Den registrerade ska ha tillgång till uppgifterna i ett Skri-register som rör honom eller henne i enlighet med vad som följer av dataskyddsförordningen.

En privat modell under offentlig kontroll

Den nuvarande ordningen på kreditupplysningsmarknaden bygger på en privat modell under offentlig kontroll. Kreditupplysningsföretagen bedriver sin verksamhet utifrån kreditupplysningslagen (1973:1173) och dataskyddslagstiftningen samt de villkor som meddelats av Integ-

35

Sammanfattning

SOU 2023:38

ritetsskyddsmyndigheten i tillstånden för respektive företag. Det ställs förhållandevis låga formella krav för att få tillstånd att bedriva kredit- upplysningsverksamhet. Ändå är det endast ett fåtal aktörer som dominerar marknaden för kreditupplysningar om privatpersoner.

Erfarenheter från andra länder visar att såväl privata som statliga lösningar är tänkbara. Den nuvarande ordningen på den svenska kredit- upplysningsmarknaden fungerar ur de flesta aspekter på ett bra sätt. De brister som finns är inte kopplade till den privata modellen som sådan. Ett starkt skäl att välja en privat modell för Skri-register är att den kan byggas upp utifrån det befintliga systemet utan större ingrepp på marknaden. En privat modell öppnar också upp för en konkurrens- utsatt kreditupplysningsmarknad. En annan fördel med en privat lös- ning är att ett system för Skri-register kan vara på plats relativt snabbt och att det inte innebär några kostnader för det allmänna. En privat modell föreslås därför.

Förslaget är att kreditupplysningsföretag efter tillstånd från Integri- tetsskyddsmyndigheten ska kunna föra ett Skri-register och i övrigt behandla skuld- och kreditinformation. Ett eller flera företag ska kunna få ett sådant tillstånd. Det ska dock ställas särskilda krav på de före- tag som ansöker om – och får – tillstånd. Det ska t.ex. krävas att det finns en ändamålsenlig organisation samt sådan kunskap och erfaren- het som krävs för att bedriva verksamheten. Integritetsskyddsmyn- digheten ska även få besluta om villkor för hur verksamheten ska bedrivas.

Företag med tillstånd att föra ett Skri-register ska vara skyldiga att registrera skuld- och kreditinformationen när den mottas.

Tillsyn, sanktioner och straff

Integritetsskyddsmyndigheten ska utöva tillsyn över att företag med tillstånd att föra Skri-register bedriver verksamheten i enlighet med kreditupplysningslagen och utifrån de villkor som meddelats. Myndig- heten ska ha rätt att vidta samma åtgärder mot företag med tillstånd att föra Skri-register som man i dag har enligt kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen.

När det gäller rapporteringsskyldigheten till ett Skri-register ska Finansinspektionen utöva tillsyn över att kreditgivarna fullgör sin skyl- dighet. På motsvarande sätt ska Integritetsskyddsmyndigheten se till

36

SOU 2023:38

Sammanfattning

att företag med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet enligt inkasso- lagen (1974:182) fullgör sin rapporteringsskyldighet. Myndigheterna ska vid vite kunna förelägga ett företag som inte sköter rapporter- ingsskyldigheten att fullgöra den.

Det straffbara området enligt kreditupplysningslagen ska utvidgas till att omfatta också den som utan tillstånd behandlar skuld- och kreditinformation eller för register över sådan information. Det ska även vara straffbart att bryta mot ett villkor som har meddelats av Integritetsskyddsmyndigheten.

Personlig integritet

Förslagen innebär ett betydande intrång i den personliga integriteten och utgör en sådan kartläggning av den enskildes personliga förhål- landen utan samtycke som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regerings- formen. Ändamålen med förslagen är dock godtagbara i ett demo- kratiskt samhälle och åtgärderna går inte utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till dem. Det finns därmed förutsättningar för att begränsa integritetsskyddet i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 20 och 21 §§ regeringsformen. Genom ändringar i rörelselagstiftningen för de in- rapporterande företagen och i kreditupplysningslagen finns det lag- stöd för begränsningarna.

Åtgärderna bedöms stå i rimlig proportion till intrånget. De är där- för förenliga med dataskyddsförordningen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ytterligare åtgärder för de redan skuldsatta

En ny huvudregel om avräkning vid utmätning

Enligt den nuvarande avräkningsordningen i utsökningsbalken ska medel som tillkommer en borgenär genom utmätning avräknas mot ränta och annan biförpliktelse före kapitalbeloppet. Borgenären har dock möjlighet att begära att avräkningen görs på ett annat sätt. För- slaget är att det ska införas en ny huvudregel för hur avräkningen av influtna medel ska göras. Den nya huvudregeln ska utformas på så sätt att medel som tillkommer borgenären genom utmätning först ska av- räknas på fordrans kapitalbelopp, och därefter på ränta och annan

37

Sammanfattning

SOU 2023:38

biförpliktelse. Borgenären ska dock alltid ha rätt att begära att avräk- ningen ska göras på ett annat sätt. Den nya huvudregeln innebär ett starkt signalvärde för hur lagstiftaren anser att medel ska avräknas vid utmätning. Den kan dessutom öppna upp för att borgenärerna tar ett större ansvar för att skulder betalas av snabbare än i dag.

Uppdrag till Statskontoret att analysera och utvärdera den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Det finns en stor samstämmighet bland aktörerna på konsument- kreditmarknaden om att den kommunala budget- och skuldrådgiv- ningen är viktig för att hjälpa skuldsatta personer. Förslaget är att regeringen ska ge Statskontoret ett brett uppdrag att analysera och utvärdera den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Exempel på en fråga som Statskontoret skulle kunna analysera är vilka skillnader som finns i den kommunala budget- och skuldrådgivningen vad gäller innehåll, tillgänglighet och kvalitet. En annan fråga är hur verksamheten kan bli mer likvärdig i landet.

Något om konsekvenserna av förslagen

Konsekvenser för marknadens aktörer och konsumenterna

Förslagen om ett förtydligande av måttfullhetsbestämmelsen och ett krav på att lämna en särskild upplysning i samband med marknads- föring av krediter förväntas leda till en större restriktivitet i marknads- föringen från vissa näringsidkare och till att kreditgivningen kommer att begränsas något. Även förslagen om kravet på att införa ett ersätt- ningssystem förväntas begränsa kreditgivningen.

De förslag som bedöms få störst inverkan på konsumentkredit- marknaden är förslagen om begränsningar och villkor för prissätt- ningen av krediter, skärpta regler för kreditprövningar och införandet av ett system för Skri-register.

Förslaget om ett räntetak på 20 procent förväntas få en påtaglig inverkan på kreditgivningen från framför allt konsumentkreditinsti- tuten. Räntetaket kommer att påverka tre av fem blancolån från in- stituten och nyutlåningen beräknas minska med 240 miljoner kronor (från 540 till 300 miljoner kronor) per kvartal. Bland nya kredittagare

38

SOU 2023:38

Sammanfattning

är det i dag 1 procent som har en ränta över 20 procent och som där- för kommer att påverkas av det föreslagna taket. Uppskattningsvis kommer cirka hälften av de som påverkas av förslaget inte längre att erbjudas krediter och hälften kommer att få låna till en lägre ränta än i dag.

När det gäller förslaget om ett absolut kostnadstak förväntas det begränsa de långa löptiderna. Vart fyrtionde lån i storleken mellan 50 000 och 500 000 kronor kommer att begränsas av kostnadstaket. Det är nischbankerna som står för den största utlåningen av dessa kre- diter. Taket kommer också att påverka konsumenterna i viss mån. Det är 0,2 procent av konsumenterna som i dag tecknar krediter som når upp till kostnadstaket redan på grund av de avtalade kostnaderna för krediten. De flesta konsumenter kommer troligtvis erbjudas kre- diter även i framtiden, men då till kortare löptider. I vissa fall kan en kortare löptid dock innebära att konsumenten inte anses kreditvärdig, eftersom en kortare löptid medför krav på högre månadsbetalningar. En annan konsekvens av införandet av ett absolut kostnadstak är att det begränsar möjligheten för kreditgivare och inkassoföretagen att ta ut kostnader vid betalningsdröjsmål.

Ett tak för uppläggningsavgifter på maximalt en procent av prisbas- beloppet kommer att påverka ungefär tre av fyra krediter som i dag definieras som högkostnadskrediter. Övriga blancolån kommer inte att påverkas av taket. För de kreditgivare som har utrymme att höja räntan och som i dag har uppläggningsavgifter som överstiger det föreslagna taket, finns det en risk för att förslaget kommer att inne- bära att de höjer räntan för att kompensera för de lägre uppläggnings- avgifterna.

När det gäller effekterna av förslagen om införandet av ett system för Skri-register och skärpta regler för kreditprövningar har mer gene- rella slutsatser kunnat dras. Rapporteringsskyldigheten till Skri-register kommer att medföra kostnader för samtliga kreditgivare och inkasso- företag. Det kommer bl.a. handla om initiala kostnader för anpass- ningar av it-system. För inkassoföretagen beräknas kostnaderna uppgå till mellan 200 000 och tre miljoner kronor per företag. För kredit- givare tillkommer även kostnader för att möjliggöra integrering av en större mängd inkommande data från kreditupplysningar. Kostnaderna för kreditgivarna har inte kunnat beräknas närmare men de förväntas under alla förhållanden balanseras upp av lägre kreditförluster till följd av en ökad kvalitet i kreditprövningarna.

39

Sammanfattning

SOU 2023:38

För kreditupplysningsföretagen kan förslagen få stor inverkan. Genom den föreslagna skyldigheten för kreditgivare och inkasso- företag att rapportera skuld- och kreditinformation till samtliga kre- ditupplysningsföretag med ett Skri-tillstånd kommer kreditupplys- ningsmarknaden bli mer konkurrensutsatt. Det kan påverka prisbilden på kreditupplysningar och leda till att produktutvecklingen går framåt. Kostnaderna för att inrätta ett Skri-register kommer sannolikt bli rela- tivt begränsade, i varje fall för de företag som kan bygga verksam- heten på en befintlig teknisk plattform. Sannolikt kommer uppbygg- nadskostnaden uppgå till någonstans mellan 20 och 30 miljoner kronor per företag.

Förslaget om skärpta regler för kreditprövningar kommer tvinga även de kreditgivare som är beredda att ta större risker i sin kredit- givning att hämta in mer information om konsumenterna. Denna effekt kan bli betydande eftersom många nischbanker och konsumentkredit- institut i dag inte köper in information om konsumentens övriga krediter. Förslagen innebär att kreditgivarna kommer få det lättare att identifiera de konsumenter som inte är kreditvärdiga. En naturlig, och önskvärd, följd av detta är att fler konsumenter inte kommer att anses vara kreditvärdiga. Den riskfyllda kreditgivningen, liksom över- skuldsättningsproblemen, kan därigenom förväntas minska.

Konsekvenser för det allmänna

Flera myndigheter kommer att behöva ta fram nya föreskrifter, allmänna råd och uppdatera interna dokument till följd av förslagen. Konsumentverket, Integritetsskyddsmyndigheten och Finansinspek- tionen kommer att ges nya eller utökade tillsynsuppdrag. De samlade effekterna av förslagen beräknas komma att medföra behov av sam- manlagt mellan fem och sju årsarbetskrafter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Merparten av lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. När det gäller författningsförslaget om ett utökat förbud mot spel på kredit är förslaget dock att det träder i kraft den 1 april 2025. Reglerna som gör systemet med ett Skri-register operativt och som ersätter den nuvarande ordningen på kreditupplysningsmarknaden, föreslås

40

SOU 2023:38

Sammanfattning

träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Det ska dock från den 1 januari 2025 vara möjligt att ansöka om tillstånd att föra ett Skri-register.

I övergångsbestämmelser ska det klargöras att de nya bestämmel- serna i 19 b och 36 a §§ konsumentkreditlagen inte ska gälla för kredit- avtal som har ingåtts före ikraftträdandet och att den nya bestäm- melsen i 13 kap. 13 § första stycket utsökningsbalken inte ska tillämpas på en ansökan om verkställighet som gjorts före ikraftträdandet. För övriga förslag bedöms det inte finnas behov av övergångsbestämmelser.

41

Summary

Remit

On 3 November 2021, the Government decided to appoint a special investigator to examine the consumer credit market and propose mea- sures to counteract risky lending and over-indebtedness. The remit included assessing the market phenomena that contribute to the risk of consumers being offered and granted credit that they are not finan- cially able to repay. The remit also included proposing a debt register system and assessing measures that might be appropriate to improve the ability of people who were already over-indebted to repay their debts.

The report begins with a snapshot of the current state of household indebtedness. Statistics and analyses are presented in chapter 3 and the need for action to tackle the problems is addressed in chapter 7. Considerations and proposals are then presented in three proposal sections. The first section deals with proposals for the consumer credit market area, chapters 8–11. The second section proposes a system of debt and credit registers known as Skri registers, chapter 12. The third and final section contains proposed measures for those who are already indebted, chapter 13.

The need for action

The ability to borrow money and take out other forms of credit allows a consumer or household to consume without saving first. This can be both good and bad. Credit is good because it helps consumers even out their consumption over time. For many people, credit may be the only way to enable them to buy a home or a car. However, anyone borrowing money or shopping on credit does, of course, have to repay the loan or otherwise perform the credit agreement. This means that

43

Summary

SOU 2023:38

credit ties up part of future income in the form of interest and instal- ment payments.

When a borrower has problems meeting their credit obligations, it is often because the credit is too large and the income too low. Some- times this is the situation from the beginning when the credit is granted. However, the problems may also be due to worsening financial circum- stances owing to subsequent life events such as illness and unemploy- ment, or increased living costs as a result of higher interest rates or higher inflation.

For individuals, financial problems may lead to a build-up of debt, the severity of which is so great that they will be unable to repay their debts, even over a long period of time. The person may then be considered to be over-indebted. Almost 400,000 people in Sweden have debts with the Swedish Enforcement Authority. Some 85,000 of these people have had debts with the Swedish Enforcement Au- thority for over 20 years. Some debts are even up to 50 years old. Over-indebtedness entails costs of several billion kronor each year for society as a whole, for example in the form of loss of production and costs in the social insurance and health care systems. Indebted- ness also affects the individual and their family and means that many children are forced to grow up in families in which one or both parents have debts with the Swedish Enforcement Authority. Research shows that over-indebtedness affects an individual’s physical and mental health. The risk of attempted suicide is roughly twice as high for those with debts with the Swedish Enforcement Authority as for others.

Household indebtedness is a major, growing problem. Consumer credit has more than doubled in the last 15 years. Individuals’ debts with debt collection agencies and the Swedish Enforcement Authority have increased even more during this period. Debts with the Swedish Enforcement Authority currently amount to SEK 101 billion, while debts with debt collection agencies amount to just over SEK 102 bil- lion. These are historically high figures.

It is clear that several different measures need to be taken simulta- neously to counteract these undesirable developments. The proposals made in this report aim to increase consumer protection in the area of consumer credit. A guiding principle in the work has been to reduce the number of consumers who have, or who are clearly at risk of having, payment problems.

44

SOU 2023:38

Summary

Measures to strengthen consumer protection in the marketing and sale of credit

The requirement for moderation is clarified

Since 2018, there has been a requirement for traders to exercise mod- eration when marketing credit. Consumer credit is currently marketed in a manner that is likely to be in breach of the requirement for mod- eration. Apart from the statements in the preparatory work on the meaning of the requirement for moderation, the guidance is limited in relation to assessing the meaning of the requirement. There is no clarifying case law. The current moderation provision needs to be clarified. This would provide industry actors with clearer guidance on how to design their marketing to be moderate. The provision in the Swedish Consumer Credit Act (2010:1846) should make it clear that the requirement for moderation means that marketing must not be aggressive or tempt the consumer to make ill-considered decisions. It should also state that moderate marketing should be factual, balanced and neutral.

These clarifications emphasise the criteria which the legislator, in its preparatory statements, considered to be the obvious starting points for the assessment of the concept of moderation. These criteria are now incorporated in the text of the Act.

Special disclosure in the marketing of all credit

A consumer who is in financial distress and needs funds to pay their bills may find it difficult to see alternatives to taking out credit. There is a high risk that the consumer will accept credit agreements with high interest rates or long terms. Ill-considered decisions may also be due to the general ease and accessibility of credit and the fact that consumers do not reflect on the ultimate cost of credit. It is important for consumers to be given the opportunity to pause in their decision- making process and reflect on the best solution. To influence consum- ers’ risk awareness, one proposal is to introduce a provision requiring traders to make a special disclosure when marketing all credit. There is currently a similar provision for high-cost credit. The special disclo- sure should state that taking out credit involves costs: borrowing costs money. The disclosure should also include information about other

45

Summary

SOU 2023:38

risks associated with indebtedness. In addition, the disclosure should make the consumer aware of where to go for support on budget and debt issues. The disclosure must be provided when the credit agreement is marketed so that the consumer can receive it as early as possible in the decision-making process.

A requirement concerning the design of remuneration systems

A key provision of the Swedish Act (2014:275) on certain consumer credit activities (LVK) is the requirement for traders to conduct their business in a sound manner. However, there are credit inter- mediaries subject to LVK that currently offer credit, and their staff earn commission-based remuneration calculated on the basis of the number of credits granted or brokered. This cannot be considered to be consistent with the requirement for soundness. Therefore, a provi- sion should be introduced in LVK requiring credit providers and credit intermediaries operating subject to LVK to design staff remunera- tion systems in accordance with the requirement for soundness.

Tighter regulation of the possibility of offering gambling on credit

The Swedish Gambling Act (2018:1138) prohibits licence holders and gambling agents from offering or providing credit for stakes in games. The purpose of the prohibition of credit is to ensure that people do not get into debt as a result of participating in gambling on credit. However, credit offered or provided by a third party such as a credit provider or a credit intermediary is not subject to the prohibition. Third parties offer gamblers various payment solutions on credit, for example through the websites of licence holders and gambling agents. This goes against the purpose of the current prohibition of credit, which therefore needs to be tightened. The proposal is that it should be pro- hibited for a licence holder or gambling agent to promote the opportu- nities for someone else to offer or provide credit for stakes in gambling.

46

SOU 2023:38

Summary

Tighter rules on assessment of creditworthiness

The rules on assessment of creditworthiness are designed to prevent over-indebtedness among consumers. However, despite regulation, the problem of over-indebtedness is now widespread. Many consumers are granted credit that they are not financially capable of repaying. One reason for this is that there are individual credit providers who take high risks in their lending and fail to obtain relevant information or choose not to use the information that has been obtained. Ana- lyses by the Swedish financial supervisory authority Finansinspek- tionen (FI) show that credit is provided to consumers with the weakest finances on the basis of a less extensive assessment of creditwor- thiness than to others. Borrowers who are permitted to take out credit without the credit provider obtaining a credit report are more likely to have payment problems. Those who took out credit based on a credit report without information about existing credit are also more likely to have payment problems. The higher the amount of credit, the higher the risk of payment problems. Credit provision preceded by an assessment of creditworthiness with information about existing credit reduces the probability of payment problems by about 50 per cent, regardless of the size of the credit.

To prevent people who are not creditworthy from being granted credit, it is important for credit providers to carry out thorough assess- ments of creditworthiness. The scope of an assessment of creditwor- thiness may vary to some extent. However, the assessment should always be based on information about a consumer’s existing credit commitments and information about any payment problems. Without such information, there is a risk of the credit provider granting credit to someone who is already in debt and who may not be able to meet their obligations under the agreement.

It is therefore necessary to clarify the provision on assessment of creditworthiness in the Swedish Consumer Credit Act. The credit provider’s responsibility for the assessment of creditworthiness should be highlighted so that there is no uncertainty about whether an assess- ment of creditworthiness must be carried out. The proposal is that the trader should always assess whether the consumer has the financial means to meet their obligations under the credit agreement. The pro- vision should also state that the assessment of creditworthiness should include up-to-date, relevant information from an external database

47

Summary

SOU 2023:38

when it is needed to assess a consumer’s creditworthiness. This addition is important to ensure that the new system of Skri registers, proposed in chapter 12, will have its full effect.

Limitations and conditions for the pricing of credit

A reduced and extended interest rate cap

The interest rate on credit reflects the risk that the credit provider is willing to take to lend money to a particular consumer. The risk is assessed in part on the basis of the consumer’s ability to pay and the existence of security. Credit offered to consumers with limited financial means is often expensive, as the risk of non-repayment is considered to be high. There is therefore a link between high-interest credit and consumers with payment problems. There is no doubt that this link contributes to the increasing level of over-indebtedness in society. To reduce the risk of even more consumers falling into over-indebtedness, the possibility of charging high interest rates needs to be limited. An interest rate cap is a powerful, effective way of influencing the risk ap- petite of credit providers. Reducing and extending the interest rate cap forces credit providers to be more restrictive and careful in their lending to consumers with small margins. This may mean in turn that fewer borrowers will experience both early and severe payment problems.

The proposal is to reduce the current interest rate cap (of 40 per cent with the current reference rate) to 20 per cent and to extend it to all credit subject to the Swedish Consumer Credit Act except mort- gage loans. An interest rate of 20 per cent is considered to be the interest rate level that best meets the problems of risky credit that need to be solved. The reduction is also not expected to have any negative consequences for the market as a whole. Neither the credit interest rate nor the penalty interest rate on credit should exceed the proposed interest rate cap. The extension is expected to minimise the risk of credit providers redirecting their product range to avoid being hit by the interest rate cap.

48

SOU 2023:38

Summary

A cap on arrangement fees

A lower interest rate cap will limit the ability of credit providers to monetise the credit rate. There is therefore a risk that some credit providers will compensate for the reduction in interest income by increasing the fees on their credit products. If this happens, there is a risk of the interest rate cap not having the intended effect of reducing the risk appetite of credit providers who offer credit to consumers with poor or no ability to repay. It is therefore proposed that a cap be set for arrangement fees, whereby the borrower is not obliged to pay an arrangement fee for credit that is higher than 1 per cent of the price base amount under Chapter 2, Sections 6 and 7, of the Swedish Social Insurance Code in force when the credit agreement is entered into. This is currently equivalent to a maximum of SEK 525. The cap should apply to all credit subject to the Swedish Consumer Credit Act except mortgage loans.

An extended absolute cost cap

There is currently a cost cap for high-cost credit. The cost cap is de- signed in such a way that the costs may not exceed an amount equal to the amount of credit. High-cost credit has an average term of five months. The total cost of such credit, despite the high interest rate, is generally not very high if the consumer pays according to the agree- ment. Therefore, the current cost cap does not have any impact on average high-cost credit; it is only when the consumer falls into pay- ment arrears that high-cost credit may reach the cost cap.

It is not only high interest rates or fees that affect whether credit ultimately results in high costs for the consumer. Costs are also affected by the term of the credit. A long consumer credit term is a clear indi- cation that the consumer has too little ability to pay. Moreover, long terms risk building up high costs that particularly affect those con- sumers with a lower ability to repay. A cost cap makes it more difficult for credit providers to offer loans with long terms.

A cost cap affects the costs incurred when the consumer has pay- ment problems. If the credit agreement is terminated and repayment demanded, a cost cap puts an absolute stop to, for example, the amount of penalty interest a credit provider can charge a consumer. This may help reduce over-indebtedness.

49

Summary

SOU 2023:38

The current cost cap is proposed to be extended to cover all credit subject to the Swedish Consumer Credit Act, with some exceptions. The cap should be called an absolute cost cap. Smaller amounts of credit related to credit purchases, mortgage loans and overdrafts should be exempted from the absolute cost cap. The absolute cost cap should be modelled on the current cost cap, i.e. the costs may not exceed an amount equal to the amount of the credit. The cost cap should in- clude credit costs, penalty interest and costs under the Swedish Act (1981:739) on compensation for debt collection costs, etc.

A limited possibility of extending the term of credit

A consumer who repeatedly extends the term of credit may have to pay high fees for the extensions each time. There is therefore a risk that some credit providers may want to compensate for the reduction in interest income by offering several expensive extensions. There is currently a provision that limits the possibility of credit providers charging for extending the term of high-cost credit. It is proposed that this regulation be extended and applied to all credit except mortgage loans.

Therefore, a credit provider should not be allowed to extend the term of credit more than once at a cost for the consumer. However, this restriction should not prevent the consumer and the credit provider from agreeing on a reasonable repayment plan.

The concept of high-cost credit is removed from the Swedish Consumer Credit Act

Under the proposals, the regulation of an interest rate cap, the absolute cost cap or the possibility of extending the term of credit should no longer be linked solely to what is defined as high-cost credit. Instead, the proposals cover all credit, with a few exceptions. It is also proposed to amend the special disclosure that must be provided when marketing high-cost credit to apply instead to all credit subject to the Swedish Consumer Credit Act. The proposal is therefore to remove the concept of high-cost credit, which is no longer needed, from the Act.

50

SOU 2023:38

Summary

New procedural rules for applying for an order to pay

To prevent the Swedish Enforcement Authority from registering debts that fail to comply with the proposed interest rate cap and the absolute cost cap, new procedural rules should be introduced in the Swedish Act (1990:746) on orders to pay and judicial assistance. Among other things, a requirement should be introduced for the applicant to provide information that the claim is based on credit to which the provisions on the interest rate cap and cost cap apply.

A system of debt and credit registers (Skri registers)

The current arrangements

Any credit that involves a cost to the consumer is subject to an assess- ment of creditworthiness. An assessment of creditworthiness involves the credit provider obtaining information about the consumer’s finan- cial circumstances and using this information to assess the consumer’s creditworthiness. Under the Swedish Consumer Credit Act, credit may only be granted if the consumer is able to meet their obligations. This assessment often requires the credit provider to have access to external information about a consumer’s existing income, other credit and debts. The credit provider usually approaches one of the credit reference agencies in the market and buys a credit report on the con- sumer.

With the authorisation of the Swedish Authority for Privacy Protec- tion, a credit reference agency may obtain personal data available in public databases and store the data in its own register. This includes, for example, income data from the Swedish Tax Agency and infor- mation on rulings in cases relating to orders to pay from the Swedish Enforcement Authority. Credit reference agencies may also, on a vol- untary basis, obtain and record information from credit providers. Based on the information in their registers, credit reference agencies sell credit reports. A credit report may contain different types of in- formation, depending on who is requesting it. If the information is requested by, for example, a landlord, a mobile phone operator or a financial services company that is not supervised by Finansinspek- tionen, it may only contain information that is generally available in public databases. However, companies supervised by Finansinspek-

51

Summary

SOU 2023:38

tionen may purchase credit reports containing information on the consumer’s other credit commitments and any credit abuse. The latter is almost exclusively from one of the credit reference agencies, which have had a dominant position in the market for a long time.

Shortcomings of the current arrangements

The current arrangements in the credit report market have a number of shortcomings. Information about credit taken by consumers from certain credit providers is missing as well as material information about consumers’ payment arrears. In addition, there is a lack of competition in the market which means, among other things, that there are vulner- abilities in the system.

Some 20 consumer credit institutions and 10 foreign credit provid- ers have chosen not to share any information at all about their cus- tomers with any other consumer credit market actor. This means that it is not possible to verify all the information provided by a con- sumer about their debts, even for a credit provider that actually wants to do so. However, the number of loans granted by these actors is relatively low and the volume lent is relatively low, in terms of total lending in the consumer credit market. Nevertheless, this lending is to those consumers with the smallest financial margins. A consumer who takes out credit from a consumer credit institution is 20 times more likely to experience payment problems than a consumer who ap- proaches a large or niche bank. This is a problem that needs to be addressed.

Another shortcoming is that credit providers lack material informa- tion about consumers’ payment arrears. This is because information about credit claims sold to debt collection agencies may not be pro- cessed by credit reference agencies under the current arrangements. As a result, credit providers cannot fully check the consumer’s inability or unwillingness to pay. Overall, there is a lack of information about consumers’ payment arrears worth tens of billions of SEK. The lack of information has the greatest impact on assessments of creditwor- thiness for those consumers who are least able to repay their loans. This makes the shortcoming particularly serious.

When the possibility of voluntarily exchanging information about consumer credit and credit abuse was introduced 30 years ago, the aim

52

SOU 2023:38

Summary

was to achieve a future competitive market. The idea was that credit providers would exchange information about their customers with sev- eral credit reference agencies. The assumptions proved wrong. There are about half as many credit reference agencies now compared to then, and information is largely shared with only one credit reference agency. The absence of competition affects the price of credit reports and probably also the development of credit report products. It also makes the system vulnerable.

A system of debt and credit registers (Skri registers)

The proposal is to introduce a system of debt and credit information registers (Skri register). The Skri registers should initially contain only the most requested information, but can be expanded over time. The purpose of a Skri register system is to create the conditions for better assessments of creditworthiness and thus counteract risky lending and over-indebtedness. The purpose of the proposal has determined the information to be reported to the register.

There are no strong reasons against such a system. On the contrary, it is considered urgent to address the shortcomings of the current ar- rangements.

Information about credit and payment arrears

The proposal is for information about all credit subject to the Swedish Consumer Credit Act’s requirements for assessment of creditwor- thiness that was granted by companies under the supervision of Finans- inspektionen or an equivalent foreign authority to be reported to the Skri register. In addition to information identifying the borrower and the credit provider, information about the outstanding nominal amount and due date of the credit and the annual percentage rate at the time of reporting must be submitted.

In addition, information about payment arrears must be reported to the register. This concerns payment arrears on credit listed in the register, or payment arrears owing to payment accounts being over- drawn. In both cases, the arrears must have lasted at least 30 days from the due date. The proposal means that important early signals are sent to the credit provider about the consumer’s inability or unwill-

53

Summary

SOU 2023:38

ingness to pay their debts. Under the proposal, all information about payment arrears in the Skri register will be linked to credit or payment accounts provided by companies supervised by Finansinspektionen or a corresponding foreign authority. This ensures that the information about payment arrears in the register is accurate and adequate and thus meets the requirements of the GDPR.

As soon as the payment arrears no longer exist, the information about them is deleted from the register. Therefore, the Skri register will not contain a consumer’s payment history. This is important for privacy reasons and prevents out-of-date information on payment arrears from leading to the denial of credit to creditworthy individuals.

To limit the scope of the Skri register and not record more infor- mation types than necessary to fulfil the purpose of the register, the following information will not initially appear in the register.

Information that is generally available in public databases, such as tax assessment information, rulings in cases concerning orders to pay (defaults) and debt balance information in private and public cases.

Information about student loans and loans granted in pawn shops.

Information about interest-free credit purchases. However, if credit is converted to another type of credit or is no longer interest-free for any other reason, it must be reported.

Information about leases, rental agreements and guarantees.

Information about non-credit collection debts, such as overdue rent and mobile phone bills.

However, once the register has been in operation for some time, there may be reasons to consider extending it.

The reporting obligation

The proposal is to make it compulsory for all Swedish and foreign credit providers under the supervision of Finansinspektionen or a cor- responding foreign authority to report information to the register. Debt collection agencies should also be under an obligation to report. Credit providers should be responsible for reporting information about

54

SOU 2023:38

Summary

both credit and payment arrears. This also applies if a credit provider has engaged a debt collection agency to recover the debt. However, if the rights under the credit agreement have been assigned to another trader, usually a debt collection agency, the latter should be responsible for reporting the arrears to the register instead. The same should apply if the rights are later reassigned. The aim is for information about payment arrears not to ‘disappear’ simply because the arrears have been transferred one or more times.

It is essential for the information in the Skri register to be up to date. Information about new credit should therefore, in the vast majority of cases, be reported to the Skri register no later than the day after a credit agreement has been entered into. Otherwise, information should be reported to the register as soon as possible.

A large number of credit providers and debt collection agencies will be subject to the reporting obligation to the Skri register. It is likely that several credit reference agencies will apply for and be granted au- thorisation to maintain a Skri register. It is therefore necessary to es- tablish a common technical standard for reporting. In the first instance, such a standard will be developed by the companies authorised to main- tain a Skri register. This will be done in consultation with the reporting companies.

Access to the information in the Skri register

For credit report purposes, the information in the Skri register may be included in credit reports provided (sold) to credit providers and credit intermediaries that are obliged to report information to the register. However, the corporate identity number and name of the credit provider, the credit intermediary and the creditor may only be disclosed to the data subject. The data subject should have access to the information concerning them in the Skri register, in accordance with the GDPR.

A private model under public control

The current arrangements in the credit report market are based on a private model under public control. Credit reference agencies conduct their operations on the basis of the Swedish Credit Information Act

55

Summary

SOU 2023:38

(1973:1173) and data protection legislation, as well as the conditions specified by the Swedish Authority for Privacy Protection in the au- thorisation for each company. There are relatively low formal require- ments for authorisation to conduct credit report activities. Never- theless, only a few actors dominate the market for credit reports on private individuals.

Experience from other countries shows that both private and state solutions are possible. The current arrangements in the Swedish credit report market work well in most respects. The shortcomings are not linked to the private model as such. A strong reason for choosing a private model for the Skri register is that it can be built up on the existing system without major intervention in the market. A private model also facilitates a competitive credit report market. Another advantage of a private solution is that a Skri register system can be put in place relatively quickly and there is no cost to the public purse. A private model is therefore proposed.

The proposal is for credit reference agencies to be able to keep a Skri register and otherwise process debt and credit information subject to authorisation from the Swedish Authority for Privacy Protection. One or more companies should be able to obtain such authorisation. However, specific requirements should be imposed on companies ap- plying for authorisation. For example, the existence of an appropriate organisation and the necessary knowledge and experience to carry out the activity should be required. The Swedish Authority for Privacy Protection should also be authorised to decide on conditions for the conduct of the activities.

Companies authorised to keep a Skri register will be obliged to record debt and credit information when it is received.

Supervision, sanctions and penalties

The Swedish Authority for Privacy Protection should supervise compa- nies authorised to keep a Skri register to ensure that they conduct their activities in accordance with the Swedish Credit Information Act and the conditions specified. The authority should have the right to take the same measures against companies authorised to keep a Skri register as it currently has under the Swedish Credit Information Act and the General Data Protection Regulation.

56

SOU 2023:38

Summary

Regarding the obligation to report to the Skri register, Finansinspek- tionen should supervise the fulfilment of this obligation by credit providers. Similarly, the Swedish Data Protection Authority should ensure that companies authorised to conduct debt collection activities under the Swedish Debt Recovery Act (1974:182) fulfil their reporting obligation. The authorities should be able to use fines to order a com- pany to fulfil its reporting obligation.

The scope of penalties under the Swedish Credit Information Act should be extended to include those who process debt and credit information or keep registers of such information without authori- sation. It should also be an offence to breach a condition specified by the Swedish Authority for Privacy Protection.

Personal privacy

The proposal entails significant intrusion into personal privacy and analysis of individuals’ personal circumstances without consent as re- ferred to in Chapter 2, Article 6, second paragraph, of the Instrument of Government. However, the purposes of the proposals are acceptable in a democratic society and the measures do not go beyond what is necessary in respect of the purposes. There is, therefore, a basis for limiting the protection of privacy in accordance with the provisions of Chapter 2, Articles 20 and 21, of the Instrument of Government. Amendments to the operating legislation of the reporting companies and the Swedish Credit Information Act provide legal support for the limitations.

The measures are deemed proportionate to the intrusion. They are therefore consistent with the GDPR and the EU Charter of Funda- mental Rights.

Additional measures for those already in debt

A new main rule on set-off in case of distraint

Under the current set-off arrangements in the Swedish Enforcement Execution Code, funds accruing to a creditor through distraint are set off against interest and other ancillary obligations before the principal amount. However, the creditor has the option of requesting a different

57

Summary

SOU 2023:38

method of set-off. The proposal is to introduce a new main rule for the set-off of incoming funds. The new general rule should be de- signed to ensure that funds accruing to the creditor through distraint are first set off against the principal amount of the claim, and then against interest and other ancillary obligations. However, the credi- tor should always have the right to request a different method of set- off. The new main rule sends a strong signal as to how the legislator considers that funds should be set off in the event of distraint. It may also encourage creditors to take greater responsibility for ensuring that debts are paid off more quickly than at present.

Mandate to the Swedish Agency for Public Management to analyse and evaluate the municipal budget and debt counselling service

There is a strong consensus among consumer credit market actors that the municipal budget and debt counselling service is important in helping people with debt. The proposal is for the Government to give the Swedish Agency for Public Management a broad mandate to analyse and evaluate the municipal budget and debt counselling service. An example of a question that the Swedish Agency for Public Management could analyse is the differences that exist in the municipal budget and debt counselling service in terms of content, accessibility and quality. Another question is how to improve the equivalence of activities across the country.

Some of the consequences of the proposals

Consequences for market actors and consumers

The proposals for a clarification of the moderation provision and a requirement to provide a special disclosure when marketing credit are expected to lead to a more restrictive marketing approach by some traders and to a slight limitation of credit provision. The proposed requirement regarding the introduction of a remuneration scheme is also expected to limit credit provision.

The proposals that are expected to have the greatest impact on the consumer credit market are the proposals for limitations and conditions

58

SOU 2023:38

Summary

for the pricing of credit, stricter rules for assessments of creditwor- thiness and the introduction of a system of Skri registers.

The proposal for an interest rate cap of 20 per cent is expected to have a significant impact on credit provision by consumer credit insti- tutions in particular. The interest rate cap will affect three out of five unsecured loans from the institutions and new lending is estimated to decrease by SEK 240 million each quarter. One per cent of new borrowers currently have an interest rate above 20 per cent and they will therefore be affected by the proposed cap. It is estimated that around half of those affected by the proposal will no longer be offered credit and half will be able to borrow at a lower interest rate than today.

As for the proposal for an absolute cost cap, it is expected to limit the long terms. One in forty loans between SEK 50,000 and 500,000 will be limited by the cost cap. Niche banks account for the largest share of these loans. The cap will also affect consumers to some extent.

0.2per cent of consumers currently take out credit that reaches the cost cap simply on account of the agreed costs of the credit. Most consumers are likely to continue to be offered credit in the future, but with shorter terms. However, in some cases a shorter term may mean that the consumer is not considered to be creditworthy, as a shorter term requires higher monthly payments. Another conse- quence of the introduction of an absolute cost cap is that it limits the possibility for credit providers and debt collection agencies to charge for payment arrears.

A cap on arrangement fees of up to 1 per cent of the price base amount will affect roughly three out of four credits currently defined as high- cost credits. Other unsecured loans will not be affected by the cap. For those credit providers that have scope to increase the interest rate and currently have arrangement fees that exceed the proposed cap, there is a risk that the proposal will mean that they will increase the interest rate to compensate for the lower arrangement fees.

With regard to the effects of the proposals on the introduction of a Skri register system and stricter rules on assessments of creditworthy- ness, it was possible to draw more general conclusions. The obligation to report to the Skri register will entail costs for all credit providers and debt collection agencies. This will include the initial expense of adapting IT systems. For debt collection agencies, the costs are estimated at between SEK 200,000 and SEK 3 million per company. For credit pro-

59

Summary

SOU 2023:38

viders, there are also costs to enable the integration of a large volume of incoming data from credit reports. It has not been possible to cal- culate the costs for credit providers in detail, but they are definitely expected to be offset by lower credit losses as a result of an increase in the quality of creditworthiness assessments.

For credit reference agencies, the proposals may have a significant impact. The proposed obligation for credit providers and debt col- lection agencies to report debt and credit information to all credit reference agencies with Skri authorisation will make the credit report market more competitive. This may affect the pricing of credit reports and lead to further product development. The costs of setting up a Skri register are likely to be relatively limited, at least for those companies that can build their operations on an existing technical platform. The setup cost is likely to be somewhere in the region of SEK 20–30 million per company.

The proposed stricter rules on assessments of creditworthiness will force even those credit providers that are prepared to take greater risks in their credit provision to obtain more information about con- sumers. This effect could be significant as many niche banks and con- sumer credit institutions currently do not purchase information about consumers’ other credit. The proposals will make it easier for credit providers to identify consumers who are not creditworthy. A natural, and desirable, consequence of this is that fewer consumers will be considered creditworthy. This may be expected to reduce risky credit provision and problems of over-indebtedness.

Consequences for the public sector

Several authorities will need to develop new regulations and general guidelines and update internal documents as a result of the proposals. The Swedish Consumer Agency, the Swedish Authority for Privacy Protection and Finansinspektionen will be given new or extended su- pervisory tasks. The combined effects of the proposals are estimated to require a total of between five and seven FTEs.

60

SOU 2023:38

Summary

Entry into force and transitional measures

It is proposed that most of these amendments to the Act enter into force on 1 January 2025. However, as regards the legislative proposal for an extended prohibition of gambling on credit, the proposal is that it will enter into force on 1 April 2025. The rules, which make the sys- tem of a Skri register operational and replace the current arrangements in the credit report market are proposed to enter into force on a date determined by the Government. However, from 1 January 2025, it should be possible to apply for authorisation to keep a Skri register.

Transitional provisions should clarify that the new provisions in Sections 19b and 36a of the Swedish Consumer Credit Act should not apply to credit agreements entered into before the entry into force and that the new provision in Chapter 13, Section 13, first paragraph, of the Swedish Enforcement Execution Code should not apply to an application for enforcement made before its entry into force. There is no need for transitional provisions for the other proposals.

61

1 Författningsförslag

1.1Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 13 § utsökningsbalken ska ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13kap. 13 §

Medel som tillkommer bor-

Medel som tillkommer en bor-

genär skall avräknas på ränta och

genär ska avräknas på fordrans

annan biförpliktelse före fordrans

kapitalbelopp före ränta och annan

kapitalbelopp, om ej borgenären

biförpliktelse, om inte borgenären

har yrkat annat före fördelningen

har begärt en annan ordning före

eller, om fördelning ej äger rum,

fördelningen eller, om en fördel-

före utbetalningen.

ning inte äger rum, före utbetal-

 

ningen.

Om ordningen mellan fordrans kapitalbelopp och biförpliktelser när registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fastighet har utmätts finns bestämmelser i 10 kap. 11 § första stycket, 11 kap. 1 § och 12 kap. 26 § första stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

2.I fråga om avräkning av medel på grund av en ansökan om verk- ställighet som gjorts före ikraftträdandet tillämpas den äldre bestäm- melsen.

63

Med näringsidkare avses i denna lag även den som, utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans eller hennes egna förhållanden be- hövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning.
Med skuld- och kreditinforma- tion avses i denna lag uppgifter om 1. krediter som omfattas av kon- sumentkreditlagens (2010:1846) krav på kreditprövning och som har lämnats av företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets
tillsyn,
2. betalningsdröjsmål med an- ledning av krediter enligt punk-

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.2Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Härigenom föreskrivs i fråga om kreditupplysningslagen (1973:1173)1 dels att 5 a § ska upphöra att gälla,

dels att 2, 5, 6, 7, 8, 14, 17, 19, 20 och 22 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas nya paragrafer, 2 a, 4 a, 4 b, 5 b, 7 b och

24 §§, och närmast före 24 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §2

Med kreditupplysning avses i denna lag uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kredit- värdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Upp- gifter, omdömen eller råd som lämnas till någon för att användas i dennes kreditupplysningsverksamhet anses dock inte som kredit- upplysning.

Med näringsidkare avses i denna lag även den som, utan att driva näringsverksamhet, har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning.

1Lagen omtryckt 1981:737.

2Senaste lydelse 1997:556.

64

SOU 2023:38

Författningsförslag

ten 1 eller till följd av en övertras- sering av ett betalkonto, om dröjs- målet varat i minst 30 dagar från förfallodagen.

2 a §

I inkassolagen (1974:182), lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2010:751) om betaltjänster, lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2014:275) om viss verk- samhet med konsumentkrediter och i lagen (2016:1024) om verk- samhet med bostadskrediter finns bestämmelser om skyldighet att rapportera skuld- och kreditinfor- mation till företag med tillstånd enligt 4 a § denna lag.

4 a §

Ett kreditupplysningsföretag kan få tillstånd av Integritetsskydds- myndigheten att föra register över skuld- och kreditinformation (Skri- register) och i övrigt behandla så- dan information.

4 b §

Tillstånd att föra Skri-register och i övrigt behandla skuld- och kreditinformation får endast ges till ett kreditupplysningsföretag som kan antas komma att driva verk- samheten i enlighet med lag och andra författningar. Tillståndet får endast ges om företaget bedöms ha en sådan ändamålsenlig organi-

65

FörfattningsförslagSOU 2023:38

sation samt den kunskap och erfa- renhet i den operativa verksam- heten som krävs för uppgiften.

Integritetsskyddsmyndigheten får besluta om villkor för hur verk- samheten enligt första stycket ska bedrivas. Myndigheten får även besluta om skyldighet för ett före- tag med tillstånd enligt 4 a § att anmäla ändring av förhållanden som har betydelse för rätten att föra Skri-register och i övrigt behandla skuld- och kreditinformation.

5 §3 Kreditupplysningsverksamhet ska bedrivas så att den inte leder

till otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt eller till att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller lämnas ut. För sådan behand- ling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller i stället artikel 5 i den förordningen.

Uppgifter om fysiska perso-

Uppgifter om fysiska perso-

ner får samlas in endast för kre-

ner får samlas in eller registreras

ditupplysningsändamål.

endast för kreditupplysningsända-

 

mål.

Vid helt eller delvis automatiserad behandling av uppgifter om juridiska personer ska den som bedriver kreditupplysningsverksam- het vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att behandlingen sker på ett otillåtet sätt och att uppgif- terna utsätts för otillåten insyn. Bestämmelser om säkerheten vid behandling av personuppgifter finns i EU:s dataskyddsförordning.

I kreditupplysningsverksamhet får personuppgifter behandlas utan samtycke. Den registrerade har inte rätt att göra invändningar enligt artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning mot behandlingen.

Andra stycket tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets- grundlagen.

3Senaste lydelse 2018:405.

66

SOU 2023:38Författningsförslag

5 b §

Företag med tillstånd att föra Skri-register och i övrigt behandla skuld- och kreditinformation ska underlätta för företag enligt 2 a § att kunna fullgöra sin rapporter- ingsskyldighet. Så snart informa- tionen tas emot ska den registreras.

6 §4

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförord- ning (känsliga personuppgifter) får inte behandlas i kreditupplysnings- verksamhet.

Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brott- mål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberö- vanden får inte utan medgivande av Integritetsskyddsmyndigheten behandlas i kreditupplysningsverksamhet. Ett medgivande får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Andra stycket hindrar inte att

Andra stycket hindrar inte att

uppgifter om betalningsförsum-

uppgifter om betalningsförsum-

melser, kreditmissbruk eller när-

melser, skuld- och kreditinforma-

ingsförbud behandlas i kreditupp-

tion, eller näringsförbud behand-

lysningsverksamhet.

las i kreditupplysningsverksamhet.

7 §5

Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsid- kare får inte innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som

1.har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande eller åtgärd, eller

2.har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuld- sanering eller till betalningsinställelse, konkursansökan eller ackord.

Kreditupplysningar som avses

iförsta stycket får inte heller inne-

hålla uppgifter om kreditmissbruk, utom när krediten har lämnats av ett företag som står under Finans-

4Senaste lydelse 2020:1109.

5Senaste lydelse 2020:1109.

67

Författningsförslag

SOU 2023:38

inspektionens tillsyn och kredit-

 

tagaren i

avsevärd

utsträckning

 

överskridit

gällande

kreditgräns

 

eller på något annat sätt allvarligt

 

missbrukat krediten.

 

 

Om det finns särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl

får Integritetsskyddsmyndigheten

får Integritetsskyddsmyndigheten

besluta att företag ska undantas

besluta att företag ska undantas

helt eller delvis från första och

helt eller delvis från första stycket.

andra styckena.

 

 

Uppgifter som enligt första

Uppgifter som enligt första

och andra styckena inte får läm-

stycket inte får lämnas ut får inte

nas ut får inte heller lagras i regis-

heller lagras i register som an-

ter som används i kreditupplys-

vänds i kreditupplysningsverk-

ningsverksamhet.

 

samhet.

Denna paragraf gäller inte uppgifter om betalningsförsummelser i allmänna mål om verkställighet. Bestämmelserna om sådana upp- gifter finns i 7 a §.

7 b §

Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsid- kare får innehålla skuld- och kre- ditinformation endast om de läm- nas för kreditupplysningsändamål till

1. svenska kreditinstitut, betal- ningsinstitut, institut för elektro- niska pengar, värdepappersbolag och företag som med tillstånd driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

2. utländska kreditinstitut som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse, utländska företag

68

SOU 2023:38

Författningsförslag

som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betaltjäns- ter, utländska företag som avses i

3kap. 26–28 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar, utländska företag som avses i 4 kap. 1 och

4§§ lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden, utländska före- tag som avses i 2 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsu- mentkrediter och utländska före- tag som avses i 1 kap. 3 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Skuld- och kreditinformation får inte lämnas ut på annat sätt eller för andra ändamål än enligt första stycket.

8 §6

En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med be- handlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgiften inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering, gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhål- lande upphörde som uppgiften avser. Om uppgiften rör en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning, ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F-skuld- sanering, senast tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verksamhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En uppgift som har in- hämtats från Kronofogdemyndigheten ska också gallras när den har

6Senaste lydelse 2016:679.

69

Den som är eller har varit verksam i kreditupplysningsverk- samhet får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon till följd därav fått veta om en- skildas personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshem- ligheter.

Författningsförslag

SOU 2023:38

blockerats av Kronofogdemyndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

En uppgift om betalningsdröjs- mål enligt 2 § tredje stycket 2 ska gallras så snart dröjsmålet inte längre föreligger.

14 §7

Den som är eller har varit verksam i kreditupplysningsverk- samhet får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd därav fått veta om enskildas per- sonliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemligheter.

17 §8

Om den som har rätt att be-

Om den som har rätt att be-

driva kreditupplysningsverksam-

driva kreditupplysningsverksam-

het åsidosätter en bestämmelse i

het åsidosätter en bestämmelse i

denna lag eller ett villkor som

denna lag eller ett villkor som

har meddelats med stöd av 4 §

har meddelats med stöd av 4 §

andra stycket, får Integritets-

andra stycket eller 4 b § andra

skyddsmyndigheten förelägga

stycket, får Integritetsskydds-

honom eller henne att vidta rät-

myndigheten förelägga denne att

telse, besluta om att ändra ett vill-

vidta rättelse, besluta om att ändra

kor som tidigare har meddelats

ett villkor som tidigare har med-

eller meddela ett nytt villkor.

delats eller meddela ett nytt villkor.

Om rättelse inte kan åstad-

Om rättelse inte kan åstad-

kommas på något annat sätt, när

kommas på något annat sätt, när

det gäller någon som har till-

det gäller någon som har till-

stånd enligt 3 § första stycket,

stånd enligt 3 § första stycket

får Integritetsskyddsmyndigheten

eller 4 a §, får Integritetsskydds-

återkalla tillståndet. Detsamma

myndigheten återkalla tillstån-

gäller om förutsättningarna för

det. Detsamma gäller om förut-

7Senaste lydelse 1981:737.

8Senaste lydelse 2020:1109.

70

SOU 2023:38Författningsförslag

tillståndet i övrigt inte längre är

sättningarna för respektive till-

uppfyllda.

stånd i övrigt inte längre är upp-

 

fyllda.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 1 eller 3 inte vidtar rättelse, ska Integritetsskyddsmyndigheten underrätta Finansinspek- tionen.

Om ett företag som avses i 3 § andra stycket 2 inte vidtar rättelse, ska Integritetsskyddsmyndigheten underrätta den behöriga myndig- heten i företagets hemland. Om rättelse ändå inte sker, får Integ- ritetsskyddsmyndigheten förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas ska Integritetsskyddsmyndig- heten underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I brådskande fall får Integritetsskyddsmyndigheten meddela förbud utan föregående underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna ska då underrättas så snart det kan ske.

19 §9

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet

 

1. bedriver kreditupplysnings-

1. bedriver kreditupplysnings-

verksamhet utan att ha rätt till

verksamhet utan att ha rätt till

det enligt 3 §,

det enligt 3 eller 4 a §,

2.bryter mot 6–9 §§, 13 § första stycket eller andra stycket första meningen eller 16 § tredje stycket,

3. bryter mot ett villkor som

3. bryter mot ett villkor som

har meddelats enligt 4 § andra

har meddelats enligt 4 § andra

stycket, 13 § andra stycket andra

stycket, 4 b § andra stycket, 13 §

meningen eller 17 § första stycket,

andra stycket andra meningen

eller

eller 17 § första stycket, eller

4.lämnar en osann uppgift i sådana fall som avses i 10 § eller 16 § andra stycket eller i ett meddelande enligt 11 §.

Till böter döms den som genom oriktiga uppgifter uppsåtligen föranleder att någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet, i annat fall än de som undantas i 9 § andra stycket, lämnar ut en kredi- tupplysning utan att ha grund till detta enligt 9 § första stycket. Till samma straff döms den som genom att utnyttja uppgifter hos någon som bedriver kreditupplysningsverksamhet uppsåtligen bereder sig

9Senaste lydelse 2010:1073.

71

Har kreditupplysningsverk- samhet bedrivits av någon som inte haft rätt till det enligt 3 eller 4 a §, ska register som använts i verksamheten förverkas om det inte är uppenbart oskäligt. Det- samma gäller, om ett register överlåtits eller upplåtits i strid med 13 § första stycket eller om vad som bestämts enligt 13 § andra stycket andra meningen inte har följts.

Författningsförslag

SOU 2023:38

tillgång till en kreditupplysning utan att ha grund till detta enligt 9 § första stycket. I ringa fall döms dock inte till ansvar.

20 §10

Har kreditupplysningsverk- samhet bedrivits av någon som inte haft rätt till det enligt 3 §, skall register som använts i verk- samheten förklaras förverkade om det inte är uppenbart obilligt. Detsamma gäller, om register överlåtits eller upplåtits i strid med 13 § första stycket eller om vad som bestämts enligt 13 § andra stycket andra meningen inte följts.

22 §11

Om den som bedriver kredit-

Om den som bedriver kredit-

upplysningsverksamhet inte full-

upplysningsverksamhet inte full-

gör sina skyldigheter enligt 10,

gör sina skyldigheter enligt 5 b,

11 eller 12 §, får Integritets-

10, 11 eller 12 §, får Integritets-

skyddsmyndigheten förelägga vite.

skyddsmyndigheten förelägga vite.

Detsamma gäller om den som

Detsamma gäller om den som

bedriver sådan verksamhet under-

bedriver sådan verksamhet under-

låter att ge tillgång till en hand-

låter att ge tillgång till en hand-

ling eller att lämna en upplysning

ling eller att lämna en upplysning

i fall som avses i 16 § första eller

i fall som avses i 16 § första eller

andra stycket.

andra stycket.

 

Bemyndiganden

 

24 §

 

Regeringen eller den myndig-

 

het som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om

10Senaste lydelse 1997:556.

11Senaste lydelse 2020:1109.

72

SOU 2023:38

Författningsförslag

1. vilka närmare krav på ända- målsenlig organisation samt kun- skap och erfarenhet som ska ställas på företag enligt 4 b § första stycket, 2. vad ett företag med tillstånd enligt 4 a § ska iaktta för att upp-

fylla skyldigheterna enligt 5 b §, 3. när rapporteringsskyldigheten

för företag enligt 2 a § inträder, hur den närmare kan uppfyllas, vilka specifika uppgifter som ska rapporteras in, hur ofta de ska upp- dateras och vilken gemensam tek- nisk standard som ska användas,

4. vilka uppgifter från ett Skri- register som endast får lämnas ut till den registrerade.

Denna lag träder i kraft

a)den 1 januari 2025 i fråga om 2, 4 a, 4 b, 14 och 24 §§,

b)i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

73

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.3Förslag till lag om ändring i inkassolagen (1974:182)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkassolagen (1974:182) dels att 15 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Rapporteringsskyldighet

 

11 a §

 

Den som bedriver verksamhet

 

enligt denna lag och som har över-

 

tagit en fordran för indrivning,

 

ska rapportera skuld- och kredit-

 

information till de företag som har

 

tillstånd enligt 4 a § kreditupp-

 

lysningslagen (1973:1173) enligt

 

vad som sägs i den lagen och i

 

kreditupplysningsförordningen

 

(2025:000).

 

Detsamma gäller också den som

 

har förvärvat en kreditfordran från

 

någon som avses i första stycket,

 

samt för förvärvare i senare led.

15 §1

Om Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn föranleder det, kan myndigheten meddela föreskrifter om hur inkassoverksamheten ska bedrivas och om skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för tillståndet att bedriva inkassoverksamheten. Föreskrifter om hur inkassoverksamheten ska bedrivas får förenas med vite.

Om den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsido- sätter någon bestämmelse i denna lag eller föreskrift som har med- delats med stöd av lagen och inte vidtar rättelse, eller om förutsätt-

1Senaste lydelse 2020:1110.

74

SOU 2023:38

Författningsförslag

ningarna för tillståndet i övrigt inte längre är uppfyllda, får Integ- ritetsskyddsmyndigheten återkalla tillståndet.

Den som inte uppfyller sin rap- porteringsskyldighet enligt 11 a § ska föreläggas att fullgöra den. Före- läggandet får förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

75

I en ansökan om betalnings- föreläggande ska fordrans belopp, förfallodagen och den ränta som begärs anges.
Begär sökanden dröjsmålsränta på huvudfordran, behöver grun- den för ränteyrkandet anges endast om det avser högre ränta än som följer av räntelagen (1975:635). Framgår det inte av ansökan från vilken dag räntan yrkas, ska yrkandet anses gälla ränta från den dag då ansökan delges sva- randen.
I en ansökan ska det anges om fordran grundar sig på en kredit för vilken bestämmelserna om ett räntetak och ett absolut kostnads- tak i 19 a–b §§ konsumentkredit- lagen (2010:1846) är tillämpliga. Sökanden ska även ange det be- lopp som kostnaderna högst får uppgå till enligt 19 b § samma lag, samt vilket belopp som återstår för svaranden att betala innan taket för kostnaderna nås.

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Härigenom föreskrivs att 11 och 23 §§ lagen (1990:746) om betal- ningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §

I en ansökan om betalnings- föreläggande skall anges fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som begärs.

Begär sökanden dröjsmålsränta på huvudfordringen, behöver grun- den för ränteyrkandet anges endast om det avser högre ränta än som följer av räntelagen (1975:635). Framgår det inte av ansökningen från vilken dag räntan yrkas, skall yrkandet anses gälla ränta från den dag då ansökningen delges sva- randen.

76

SOU 2023:38Författningsförslag

23 §1

Om det kan antas att sökan-

Om det kan antas att sökan-

dens yrkande i ett mål om be-

dens yrkande i ett mål om be-

talningsföreläggande eller vanlig

talningsföreläggande eller vanlig

handräckning är ogrundat eller

handräckning är ogrundat eller

obefogat, ska ansökningen behand-

obefogat, ska ansökan behandlas

las som om svaranden bestritt den.

som om svaranden bestritt den.

Ett yrkande om ersättning för åtgärder som avses i 2 eller 3 § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller om ersättning enligt 4 a § samma lag ska alltid antas vara ogrundat eller obefogat, i den mån ersättningen inte kan utgå enligt den lagen.

Ett yrkande om ränta eller kost- nader ska alltid antas vara ogrun- dat eller obefogat om yrkandet överstiger de begränsningar som gäller enligt 19 a–b §§ konsument- kreditlagen (2010:1846) och om yrkandet avser en sådan fordran som omfattas av dessa bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

1Senaste lydelse 2013:58.

77

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 1 kap. 10 § och 15 kap. 18 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 11 a §, och närmast före 1 kap. 11 a § en rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap. 10 §1

Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas. Detsamma gäller en uppgift i en anmälan eller en utsaga om en miss- tänkt överträdelse av en bestämmelse som gäller för kreditinstitutets verksamhet, om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den anmäldes identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

I5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som innebär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysnings- ändamål.

Uppgiftsskyldighet

Uppgifts- och rapporterings-

 

skyldighet

 

11 a §

 

Den som bedriver verksamhet

 

enligt denna lag ska rapportera

 

skuld- och kreditinformation till

 

företag med tillstånd enligt 4 a §

1Senaste lydelse 2020:907.

78

SOU 2023:38

Författningsförslag

kreditupplysningslagen (1973:1173) enligt vad som sägs i den nämnda lagen och i kreditupp- lysningsförordningen (2025:000).

Detsamma gäller för den som förvärvat en kreditfordran från någon enligt första stycket och för förvärvare i senare led.

För en fordran som övertagits för indrivning gäller bestämmel- serna i inkassolagen (1974:182).

15kap.

18 §2

Om någon driver sådan rörelse som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med rörelsen. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av rörelsen ska ske. I ett föreläggande som ställs till ett svenskt aktie- bolag eller en svensk ekonomisk förening ska Finansinspektionen upplysa om att rätten efter ansökan av inspektionen kan komma att besluta att bolaget eller föreningen ska gå i likvidation om föreläg- gandet inte följs.

Finansinspektionen får även ingripa mot den som driver rörelsen, genom beslut om sanktionsavgift enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på viss rörelse, får in- spektionen förelägga den som driver rörelsen att lämna de upplys- ningar om rörelsen som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet. Vidare är den som är revisor i ett företag skyldig att på begäran av Finansinspektionen lämna sådana upplysningar om före- tagets rörelse som revisorn fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna para- graf riktas mot såväl företaget som den som här i landet är verksam för företagets räkning.

2Senaste lydelse 2015:184.

79

Författningsförslag

SOU 2023:38

Finansinspektionen ska före- lägga den som enligt 1 kap. 11 a § andra stycket inte uppfyller sin rapporteringsskyldighet, och som inte står under myndighetens tills- yn i övrigt, att fullgöra den.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

80

SOU 2023:38

Författningsförslag

1.6Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden

dels att 1 kap. 11 § och 25 kap. 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 12 a §, och närmast före 1 kap. 12 a § en rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap. 11 §1

Den som är eller har varit knuten till ett värdepappersbolag, en börs, en leverantör av datarapporteringstjänster eller en clearing- organisation som anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under upp- draget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller per- sonliga förhållanden.

Uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse som gäller för verksamheten får inte obehörigen röjas, om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den anmäldes identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som innebär att det som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysnings- ändamål.

1Senaste lydelse 2017:679.

81

FörfattningsförslagSOU 2023:38

Uppgiftsskyldighet

Uppgifts- och rapporterings-

 

skyldighet

 

12 a §

 

Den som bedriver verksamhet

 

enligt denna lag ska rapportera

 

skuld- och kreditinformation till

 

företag med tillstånd enligt 4 a §

 

kreditupplysningslagen (1973:1173)

 

enligt vad som sägs i den nämnda

 

lagen och i kreditupplysningsförord-

 

ningen (2025:000).

 

Detsamma gäller för den som

 

förvärvat en kreditfordran från

 

någon enligt första stycket och för

 

förvärvare i senare led.

 

För en fordran som övertagits

 

för indrivning gäller bestämmel-

 

serna i inkassolagen (1974:182).

25 kap.

17 §2

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag eller av förordningen om marknader för finansiella instrument utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen ingripa genom att förelägga denne att upphöra med verksamheten eller genom beslut om sanktionsavgift enligt bestämmelserna i detta kapitel. Detsamma gäller om någon i handel med finansiella instrument använder beteck- ningen börs utan att ha tillstånd att driva en reglerad marknad.

Om det är osäkert om denna lag eller förordningen om markna- der för finansiella instrument är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verk- sam för företagets räkning.

2Senaste lydelse 2020:1157.

82

SOU 2023:38

Författningsförslag

Finansinspektionen ska före- lägga den som enligt 1 kap. 12 a § andra stycket inte uppfyller sin rapporteringsskyldighet, och som inte står under myndighetens till- syn i övrigt, att fullgöra den.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

83

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.7Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betaltjänster följande

dels att 3 kap. 12 § och 8 kap. 24 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, och närmast före 3 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

12 §

Den som är eller har varit knuten till ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör som anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställ- ningen eller under uppdraget i verksamheten med betaltjänster har fått veta om enskildas förhållanden till institutet eller leverantören.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I 6 kap. 9 § finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikt vid be- handling av personuppgifter i register som förs av en betaltjänstleve- rantör eller den som ansvarar för ett betalningssystem enligt 6 kap. 1 §.

I5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser om att det som gäller om tystnads- plikt enligt första stycket inte hind- rar att uppgifter i vissa fall utväx- las för kreditupplysningsändamål.

Rapporteringsskyldighet

12 a §

Den som bedriver verksamhet enligt denna lag ska rapportera skuld- och kreditinformation till företag med tillstånd enligt 4 a §

84

SOU 2023:38

Författningsförslag

kreditupplysningslagen (1973:1173) enligt vad som när- mare föreskrivs i nämnda lag och

ikreditupplysningsförordningen (2025:000).

Detsamma gäller för den som förvärvat en kreditfordran från någon enligt första stycket och för förvärvare i senare led.

För en fordran som övertagits för indrivning gäller bestämmel- serna i inkassolagen (1974:182).

8kap. 24 §

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt första eller andra stycket som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Finansinspektionen ska före- lägga den som enligt 3 kap. 12 a § andra stycket inte uppfyller sin rap- porteringsskyldighet, och som inte står under myndighetens tillsyn i övrigt, att fullgöra den.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

85

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.8Förslag till lag om ändring

i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Härigenom föreskrivs att 2, 4, 6 a, 7 b, 12, 18, 19 a, 19 b och 36 a §§, och rubrikerna närmast före 19 a och 36 a §§ i konsumentkreditlagen (2010:1846) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ända- mål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den ursprung- liga kreditgivarens fordran,

kreditavtal: ett avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd eller liknande,

kontokredit: ett kreditavtal som innebär en fortlöpande rätt att utnyttja ett kreditutrymme,

kreditköp: ett köp av en vara eller tjänst som finansieras genom en kredit som lämnas av

säljaren, eller

annan kreditgivare, om det görs på grund av en överenskom- melse mellan denne och säljaren eller om varan eller tjänsten anges i kreditavtalet,

kontantpris: det pris till vilket en vara eller tjänst vanligen erbjuds konsumenter mot kontant betalning,

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av kre- diten, inklusive nödvändiga kostnader för värdering, dock med undan- tag för notariatsavgifter,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden,

kreditränta: räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av skulden angiven som en ränta,

1Senaste lydelsen 2018:2028.

86

SOU 2023:38

Författningsförslag

effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräk- nad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen till att delbetalningar ska göras under den löpande kredittiden,

bostadskredit:

en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med mot- svarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, eller

en kredit som tas i syfte att förvärva eller behålla äganderätt till sådan egendom, om det inte är fråga om en tillfällig finansierings- lösning under övergången till ett annat finansiellt arrangemang och krediten har en obestämd löptid eller ska återbetalas inom 12 månader, bostadskredit i utländsk valuta: en bostadskredit i en annan valuta än

valutan i det land inom EES där konsumenten är bosatt,

valutan som konsumenten får sin inkomst i, eller

valutan som konsumenten har de tillgångar i som ska användas som betalning av krediten,

högkostnadskredit: en kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan enligt 9 § ränte- lagen (1975:635) med ett tillägg av 30 procentenheter och som inte huvudsakligen avser kreditköp eller är en bostadskredit,

referensvärde: det som anges i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finan- siella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.

4 §2

För en annan räntefri kredit än kontokredit som inte är förbun- den med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader gäller inte bestämmelserna om information i 7–10 §§, om dokumentation av kreditavtalet i 14 §, om ångerrätt i 21–25 §§, om underrättelse vid en överlåtelse i 28 § andra stycket eller om upp- sägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §. Om en sådan

2Senaste lydelsen 2018:478.

87

Författningsförslag

SOU 2023:38

kredit avser kreditköp, gäller inte heller bestämmelserna om kredit- prövning i 12 och 13 §§.

 

För en kredit som avser ett

 

kreditköp, som inte överstiger två

 

procent av det prisbasbelopp enligt

 

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

 

balken som var gällande vid kredit-

 

avtalets ingående, gäller inte be-

 

stämmelsen om ett absolut kost-

 

nadstak i 19 b §.

För en räntefri kontokredit som

För en kontokredit gäller inte

inte är förbunden med mer än en

bestämmelsen om ett absolut kost-

obetydlig avgift och som ska be-

nadstak i 19 b §. Om en sådan

talas tillbaka inom tre månader

kredit är räntefri och inte förbun-

gäller inte bestämmelserna om

den med mer än en obetydlig av-

information i 7–10 §§ och 14 §

gift och ska betalas tillbaka inom

andra och tredje styckena, om

tre månader gäller inte heller be-

ångerrätt i 21–25 §§ eller om upp-

stämmelserna om information i

sägning av kreditavtal med obe-

7–10 §§ och 14 § andra och tredje

stämd löptid i 37 §

styckena, om ångerrätt i 21–25 §§

 

eller om uppsägning av kreditavtal

 

med obestämd löptid i 37 §.

För en kontokredit som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader gäller inte bestämmelserna om information vid marknadsföring i 7 § andra stycket 4–6 och tredje stycket, om infor- mation i kreditavtalet i 14 § andra stycket, om ångerrätt i 21–25 §§, om betalning av skulden i förtid i 32–36 §§ eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §.

För en bostadskredit gäller

För en bostadskredit gäller

inte bestämmelserna om infor-

inte bestämmelserna om infor-

mation i 8 och 10 §§, om betal-

mation i 8 och 10 §§, om betal-

ningsplan i 16 §, om ångerrätt i

ningsplan i 16 §, om taket för

21–25 §§ eller om uppsägning av

uppläggningsavgifter i 18 § tredje

kreditavtal med obestämd löptid

stycket, om ett ränte- och absolut

i 37 §. För en bostadskredit där

kostnadstak i 19 a–b §§, om ånger-

kreditfordran ska betalas först i

rätt i 21–25 §§, om förlängning av

samband med att den egendom

löptiden i 36 a § eller om uppsäg-

som utgör säkerhet överlåts med

ning av kreditavtal med obestämd

anledning av att låntagaren upp-

löptid i 37 §. För en bostadskre-

88

SOU 2023:38Författningsförslag

når en viss ålder eller på grund av

dit där kreditfordran ska betalas

låntagarens sviktande hälsa eller

först i samband med att den egen-

död gäller dock bestämmelserna

dom som utgör säkerhet överlåts

om information i 8 § första stycket

med anledning av att låntagaren

och 10 §.

uppnår en viss ålder eller på grund

 

av låntagarens sviktande hälsa

 

eller död gäller dock bestämmel-

 

serna om information i 8 § första

 

stycket och 10 §.

För en kredit som lämnas av ett kreditinstitut eller värdepappers- bolag för finansiering av ett avtal med institutet eller bolaget om köp av finansiella instrument gäller inte bestämmelserna om information i 8–10 §§ och 14 § andra och tredje styckena eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §.

6 a §3

Vid marknadsföring av krediter

Marknadsföring av krediter

ska måttfullhet iakttas.

ska vara måttfull. I kravet på mått-

 

fullhet ligger att marknadsföring

 

av krediter inte får vara påträng-

 

ande eller locka konsumenten till

 

att fatta oöverlagda beslut. Det

 

innebär också att marknadsför-

 

ingen ska vara saklig, balanserad

 

och neutral.

Marknadsföring som strider mot första stycket ska vid tillämp- ningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbörlig mot konsumenter.

7 b §4

I fråga om en högkostnads-

I de fall som avses i 7 § ska

kredit ska näringsidkaren i de fall

näringsidkaren även lämna en sär-

som avses i 7 § även lämna en

skild upplysning med informa-

särskild upplysning med informa-

tion om att det medför kostnader

tion om att marknadsföringen

för konsumenten att teckna en

gäller en högkostnadskredit. Upp-

kredit. Upplysningen ska också

lysningen ska också innehålla in-

innehålla information om riskerna

3Senaste lydelse 2018:478.

4Senaste lydelse 2018:478.

89

Författningsförslag

SOU 2023:38

formation om riskerna med skuld-

med skuldsättning och om vart

sättning och om vart konsumen-

konsumenten kan vända sig för

ten kan vända sig för att få stöd i

att få stöd i budget- och skuld-

budget- och skuldfrågor.

frågor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet i upplysningen och om hur den

ska lämnas i marknadsföringen.

 

 

 

 

 

12 §

 

 

Näringsidkaren ska pröva om

Näringsidkaren ska alltid pröva

konsumenten

har

ekonomiska

om konsumenten har ekonomiska

förutsättningar

att

fullgöra vad

förutsättningar

att

fullgöra vad

han eller hon åtar sig enligt kre-

han eller hon åtar sig enligt kre-

ditavtalet. Kreditprövningen ska

ditavtalet. Kreditprövningen ska

grundas på tillräckliga uppgifter

grundas på tillräckliga uppgifter

om konsumentens ekonomiska

om konsumentens

ekonomiska

förhållanden. Krediten får beviljas

förhållanden. När det behövs för

endast om konsumenten har eko-

att kunna bedöma konsumentens

nomiska förutsättningar att full-

kreditvärdighet

ska

kreditpröv-

göra sitt åtagande.

 

ningen inkludera aktuella och rele-

 

 

 

vanta uppgifter från en extern data-

 

 

 

bas. Krediten får beviljas endast

 

 

 

om konsumenten har ekonomiska

 

 

 

förutsättningar

att

fullgöra sitt

 

 

 

åtagande.

 

 

Vid en ökning av krediten som är väsentlig ska en ny kreditpröv- ning göras.

18 §

Kredittagaren är skyldig att, utöver eller i stället för ränta, betala särskild ersättning för krediten (avgift) endast om det har avtalats och om sådan ersättning avser kostnader som kreditgivaren har för krediten. Om kostnader kan särskiljas, får avgift tas ut särskilt för varje sådan kostnad.

Avgifter för krediten får ändras till konsumentens nackdel endast om det har avtalats och i den utsträckning som det motiveras av ökningar av de kostnader som ska täckas av avgifterna.

90

SOU 2023:38Författningsförslag

 

Trots vad som sägs i första stycket

 

får den uppläggningsavgift som

 

kredittagaren är skyldig att betala

 

inte vara högre än en procent av

 

det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och

 

7 §§ socialförsäkringsbalken som

 

gällde vid kreditavtalets ingående.

Räntetak och kostnadstak för

Ett räntetak och ett absolut

högkostnadskrediter

kostnadstak

19 a §5

För en högkostnadskredit får

Varken krediträntan eller dröjs-

varken krediträntan eller dröjs-

målsräntan för en kredit får per år

målsräntan per år överstiga den

överstiga den vid varje tid gällande

vid varje tid gällande refe-

referensräntan enligt 9 § ränte-

rensräntan enligt 9 § räntelagen

lagen (1975:635) med ett tillägg

(1975:635) med ett tillägg av

av 20 procentenheter.

40 procentenheter.

 

En konsument som är i dröjs-

En konsument som är i dröjs-

mål med betalning av en hög-

mål med betalningen av en kredit

kostnadskredit är inte skyldig att

är inte skyldig att betala någon

betala någon annan form av ersätt-

annan form av ersättning med

ning med anledning av dröjsmålet

anledning av dröjsmålet än dröjs-

än dröjsmålsränta.

målsränta.

19 b §6

För en högkostnadskredit får

De totala kostnaderna för en

kostnaderna inte överstiga ett be-

kredit får inte överstiga ett be-

lopp som motsvarar kreditbe-

lopp som motsvarar kreditbe-

loppet eller, i fråga om en konto-

loppet.

kredit, varje enskilt utnyttjande av

 

kreditbeloppet som konsumenten har gjort.

Med kostnader i första stycket avses

1.kreditkostnader,

2.dröjsmålsränta, och

5Senaste lydelse 2018:478.

6Senaste lydelse 2018:478.

91

Författningsförslag

SOU 2023:38

3.kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkasso- kostnader m.m.

Om kreditgivaren, eller någon

Om kreditgivaren, eller någon

annan som kreditgivaren har nära

annan som kreditgivaren har nära

förbindelser med i den mening

förbindelser med i den mening

som avses i 1 kap. 6 § lagen

som avses i 1 kap. 6 § lagen

(2004:297) om bank- och finan-

(2004:297) om bank- och finan-

sieringsrörelse, lämnar konsumen-

sieringsrörelse, lämnar konsumen-

ten en ny högkostnadskredit som

ten en ny kredit som helt eller

helt eller delvis finansierar åter-

delvis finansierar återbetalning

betalning av den befintliga hög-

av den befintliga krediten, avses

kostnadskrediten, avses med kost-

med kostnaderna i första stycket

nader i första stycket för den nya

för den nya krediten även sådana

krediten även sådana kostnader

kostnader som är hänförliga till

som är hänförliga till den befint-

den befintliga krediten.

liga krediten.

 

Förlängning av löptiden för

Förlängning av löptiden

högkostnadskrediter

 

36 a §7

Löptiden för en högkostnads-

Löptiden för en kredit får inte

kredit får inte förlängas mer än

förlängas mer än en gång.

en gång.

 

Trots första stycket får löptiden förlängas, om

1.förlängningen inte medför en kostnad för konsumenten, eller

2.konsumenten beviljas en skälig avbetalningsplan för att kunna betala sin skuld.

Om kreditgivaren, eller någon

Om kreditgivaren, eller någon

annan som kreditgivaren har nära

annan som kreditgivaren har nära

förbindelser med i den mening

förbindelser med i den mening

som avses i 1 kap. 6 § lagen

som avses i 1 kap. 6 § lagen

(2004:297) om bank- och finan-

(2004:297) om bank- och finan-

sieringsrörelse, lämnar konsumen-

sieringsrörelse, lämnar konsumen-

ten en ny högkostnadskredit som

ten en ny kredit som helt eller

helt eller delvis finansierar åter-

delvis finansierar återbetalning

betalning av den befintliga hög-

av den befintliga krediten, ska den

kostnadskrediten, ska den nya kre-

nya krediten vid tillämpning av

7Senaste lydelse 2018:478.

92

SOU 2023:38

Författningsförslag

diten vid tillämpning av första stycket anses vara en förlängning av löptiden för den befintliga kre- diten.

första stycket anses vara en för- längning av löptiden för den be- fintliga krediten.

1. Denna lag träder i kraft

a)den dag som regeringen bestämmer i fråga om 12 §,

b)i övrigt den 1 januari 2025.

2.För kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 19 b och 36 a §§ i den äldre lydelsen.

93

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar

dels att 3 kap. 12 § och 5 kap. 24 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 12 a §, och närmast före 3 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3kap. 12 §

Den som är eller har varit knuten till ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare som anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställ- ningen eller under uppdraget i verksamheten med utgivning av elek- troniska pengar eller betaltjänster har fått veta om enskildas förhål- landen till institutet eller utgivaren.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I 6 kap. 9 § lagen (2010:751) om betaltjänster finns särskilda be- stämmelser om tystnadsplikt vid behandling av personuppgifter i register som förs av en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalningssystem enligt 6 kap. 1 § lagen om betaltjänster.

I5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser om att det som gäller om tystnads- plikt enligt första stycket inte hind- rar att uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

Rapporteringsskyldighet

12 a §

Den som bedriver verksamhet enligt denna lag ska rapportera

94

SOU 2023:38

Författningsförslag

skuld- och kreditinformation till företag med tillstånd enligt 4 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) enligt vad som sägs i den nämnda lagen och i kredit- upplysningsförordningen (2025:000).

Detsamma gäller för den som förvärvat en kreditfordran från någon enligt första stycket och för förvärvare i senare led.

För en fordran som övertagits för indrivning gäller bestämmel- serna i inkassolagen (1974:182).

5kap. 24 §

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om det är osäkert om en viss verksamhet omfattas av lagen, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt första eller andra stycket som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Finansinspektionen ska före- lägga den som enligt 3 kap. 12 a § andra stycket inte uppfyller sin rapporteringsskyldighet, och som inte står under myndighetens till- syn i övrigt, att fullgöra den.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

95

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.10Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2014:275) om viss verksam- het med konsumentkrediter

dels att 13, 24 och 34 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas nya paragrafer, 12 a och 13 a §§, och när- mast före 12 a och 13 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

Ersättningssystem

 

 

 

12 a §

 

 

 

Kreditgivares

och

kreditför-

 

medlares system för ersättning till

 

personal som sätter samman, er-

 

bjuder, beviljar,

eller

förmedlar

 

konsumentkrediter eller ger råd

 

om konsumentkrediter, inklusive

de som direkt leder eller ansvarar för detta arbete, ska vara uppbyggt på ett sätt som inte negativt på- verkar skyldigheten enligt 12 §.

13 §

Enskildas förhållanden till ett företag som driver verksamhet en- ligt denna lag får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

I5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser om att det som gäller om tystnads- plikt enligt första stycket inte hind- rar att uppgifter i vissa fall utväx- las för kreditupplysningsändamål.

96

SOU 2023:38

Författningsförslag

Rapporteringsskyldighet

13 a §

Den som driver verksamhet enligt denna lag ska rapportera skuld- och kreditinformation till företag med tillstånd enligt 4 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) enligt vad som sägs i den nämnda lagen och i kreditupplysningsförord- ningen (2025:000).

Detsamma gäller för den som förvärvat en kreditfordran från någon enligt första stycket och för förvärvare i senare led.

För en fordran som övertagits för indrivning gäller bestämmel- serna i inkassolagen (1974:182).

24 §

Om någon driver verksamhet enligt denna lag utan att vara berät- tigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Finansinspektionen får förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om lagen är tillämplig på en viss verksamhet.

Finansinspektionen ska före- lägga den som enligt 13 a § andra stycket inte uppfyller sin rappor- teringsskyldighet, och som inte står under myndighetens tillsyn i övrigt, att fullgöra den.

34 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt denna lag ska ha,

97

Författningsförslag

SOU 2023:38

2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § kan uppfyllas,

3. vilka upplysningar ett före-

3. vilka upplysningar ett före-

tag som driver verksamhet enligt

tag som driver verksamhet enligt

denna lag ska lämna till Finans-

denna lag ska lämna till Finans-

inspektionen för dess tillsynsverk-

inspektionen för dess tillsynsverk-

samhet enligt 17 och 18 §§, och

samhet enligt 17 och 18 §§,

4. sådana avgifter som avses i

4. sådana avgifter som avses i

33 §.

33 §, och

 

5. ersättningssystemen enligt

 

12 a §.

Denna lag träder i kraft

a)den 1 januari 2025 i fråga om 12 a och 34 §§,

b)i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

98

SOU 2023:38

Författningsförslag

1.11Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

dels att 4 kap. 15 § och 6 kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 16 §, och närmast före 4 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4kap. 15 §

Enskildas förhållanden till ett företag som driver verksamhet enligt denna lag får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekre- tesslagen (2009:400) i stället för första stycket.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

I5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser om att det som gäller om tystnads- plikt enligt första stycket inte hind- rar att uppgifter i vissa fall utväx- las för kreditupplysningsändamål.

Rapporteringsskyldighet

16§

Den som bedriver verksamhet

enligt denna lag ska rapportera skuld- och kreditinformation till företag med tillstånd enligt 4 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) enligt vad som sägs i den nämnda lagen och i kreditupplysningsför- ordningen (2025:000).

Detsamma gäller för den som förvärvat en kreditfordran från

99

Författningsförslag

SOU 2023:38

någon enligt första stycket och för förvärvare i senare led.

För en fordran som övertagits för indrivning gäller bestämmel- serna i inkassolagen (1974:182).

6kap. 16 §

Om någon driver verksamhet med kreditgivning, kreditförmed- ling eller rådgivning i fråga om bostadskrediter utan att ha rätt till det, ska Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten att upphöra med den. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verk- sam för företagets räkning.

Finansinspektionen ska före- lägga den som enligt 4 kap. 16 § andra stycket inte uppfyller sin rap- porteringsskyldighet, och som inte står under myndighetens tillsyn i övrigt, att fullgöra den.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

100

SOU 2023:38

Författningsförslag

1.12Förslag till lag om ändring i spellagen (2018:1138)

Härigenom föreskrivs1 att 14 kap. 8 § spellagen (2018:1138) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

14kap. 8 §

Det är inte tillåtet för en licens-

Det är inte tillåtet för en licens-

havare eller ett spelombud att er-

havare eller ett spelombud att er-

bjuda eller lämna kredit för in-

bjuda eller lämna kredit för in-

satser i spelet.

satser i spelet. En licenshavare

 

eller ett spelombud får inte heller

 

främja möjligheterna för någon

 

annan att göra det.

Spelmyndigheten får för ett visst lotteri medge undantag från för- budet i första stycket, om

1.lotteriet tillhandahålls med licens enligt 6 kap.,

2.krediten avser köp av lotter för en viss tid, och

3.det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbas- belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2025.

1Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

101

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.13Förslag till kreditupplysningsförordning (2025:000)

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar

1.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp- gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds- förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, och

2.kreditupplysningslagen (1973:1173).

2 § De uttryck som används i denna förordning har samma bety- delse som i kreditupplysningslagen (1973:1173).

Ansökan

3 § En ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om till- stånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet, att föra register över skuld- och kreditinformation och om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i sådan verksamhet görs hos Integritets- skyddsmyndigheten.

4 § En ansökan om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverk- samhet ska innehålla uppgift om

1.sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress,

2.varifrån och på vilket sätt uppgifter som ska läggas till grund för kreditupplysningar ska samlas in,

3.till vem och på vilket sätt kreditupplysningar ska lämnas ut,

4.hur register ska förvaras och vilka principer som ska iakttas för gallring av uppgifter i register,

5.hur den som är registrerad ska få del av de uppgifter som finns lagrade om honom eller henne,

102

SOU 2023:38

Författningsförslag

6.hur meddelande om innehållet i en kreditupplysning ska läm- nas till den som upplysningen avser,

7.hur och när rättelse, komplettering eller uteslutning av oriktig eller missvisande uppgift ska göras.

En anmälan enligt 3 § tredje stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) ska innehålla motsvarande uppgifter.

5 § En ansökan om tillstånd att föra register över skuld- och kredit- information (Skri-register) och i övrigt behandla sådan information ska innehålla samma uppgifter som i 4 § första stycket 1 och 4–7 samt underlag som visar att sökanden uppfyller de krav som ställs enligt 4 b § kreditupplysningslagen (1973:1173).

6 § En ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i kreditupplysningsverksamhet ska innehålla uppgift om

1.sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer,

2.registrets omfattning och innehåll,

3.till vem överlåtelse eller upplåtelse ska ske,

4.ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen.

7 § Är ansökan enligt 4–6 §§ ofullständig, ska Integritetsskydds- myndigheten förelägga sökanden att inom viss tid komplettera hand- lingarna, med en upplysning om att ärendet annars kan avgöras i befintligt skick.

Rapporteringsskyldighet till Skri-register

8 § Rapporteringsskyldigheten som framgår av 2 a § kreditupplys- ningslagen (1973:1173) omfattar följande specifika uppgifter i fråga om lämnade krediter:

1.kredittagarens personnummer eller samordningsnummer,

2.kreditgivarens, borgenärens eller i förekommande fall kredit- förmedlarens organisationsnummer och namn,

3.kredit- eller lånenummer, avtals-ID eller den individuella be- teckning i övrigt som kreditgivaren eller kreditförmedlaren använder

ifråga om krediten,

103

Författningsförslag

SOU 2023:38

4.typ av kredit, exempelvis lån utan säkerhet, objektslån, bostads- kredit, kontokredit, kreditköp, person-till-person-lån,

5.kreditens utestående nominella belopp och förfallodatum, kredit- limitens storlek och utnyttjad kredit,

6.årlig ränta i procent vid rapporteringstillfället och i förekom- mande fall räntejusteringsdatum och räntebindningstid,

7.amorteringstyp: rak amortering eller annuitet, och storleken på den senaste amorteringen samt uppgift om krediten omfattas av amorteringskrav,

8.avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, och

9.uppgift om det finns medlåntagare.

Är flera personer solidariskt betalningsansvariga för en kredit ska samma uppgifter rapporteras för var och en. Har krediten överlåtits ska datum för överlåtelsen, eller överlåtelserna, rapporteras.

9 § Rapporteringsskyldigheten som framgår av 2 a § kreditupp- lysningslagen (1973:1173) omfattar följande specifika uppgifter i fråga om betalningsdröjsmål:

1.gäldenärens personnummer,

2.den aktuella borgenärens organisationsnummer och namn,

3.den kredit i registret som betalningsdröjsmålet i förkommande fall avser eller uppgift om att betalningsdröjsmålet avser ett över- trasserat betalkonto,

4.skuldens utestående nominella belopp, upplupen kredit- och dröjsmålsränta samt förfallodag, och

5.dröjsmålsräntan i procent vid rapporteringstillfället.

Till registret ska också rapporteras om kreditavtalet sagts upp och dagen för uppsägningen. Har krediten överlåtits ska datum för över- låtelsen, eller överlåtelserna, rapporteras.

10 § Rapporteringsskyldigheten inträder första gången vid den tid- punkt som bestäms i villkoren för respektive företag med tillstånd enligt 4 a § kreditupplysningslagen (1973:1173).

104

SOU 2023:38

Författningsförslag

11 § I fråga om nya kreditavtal ska uppgifter enligt 8–10 §§ rap- porteras senast dagen efter det att avtalet ingicks. Om detta inte är möjligt ska uppgifterna i stället rapporteras dagen efter det att kredi- ten utbetalades eller annars registrerades i kreditgivarens system.

I övrigt ska uppgifter rapporteras och uppdateras snarast möjligt.

12 § Den som är skyldig att rapportera till företag med tillstånd enligt 4 a § kreditupplysningslagen (1973:1173), ska vidta de tek- niska och organisatoriska åtgärder som krävs för att nämnda skyl- dighet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt och i enlig- het med de specifikationer som mottagaren ställer upp.

Skyldigheter för företag med Skri-tillstånd

13 § En uppgift om en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning ska registreras i Skri-register. Uppgiften ska gallras enligt vad som föreskrivs i 8 § andra stycket kreditupplysningslagen (1973:1173).

Innehållet i kreditupplysningar

14 § Uppgifter om kreditgivarens, kreditförmedlarens och borge- närens organisationsnummer och namn får endast lämnas ut till den registrerade.

Samråd med Finansinspektionen

15 § I ärenden som avser företag under Finansinspektionens till- syn bör Integritetsskyddsmyndigheten samråda med Finansinspek- tionen.

Om det av en underrättelse som avses i 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse framgår att ett ut- ländskt kreditinstitut avser att driva kreditupplysningsverksamhet, ska Finansinspektionen vidarebefordra innehållet i underrättelsen till Integritetsskyddsmyndigheten.

105

Författningsförslag

SOU 2023:38

Underrättelse till justitiekanslern

16 § När beslut enligt 4, 4 b, 6, 13 eller 17 § kreditupplysningslagen (1973:1173) expedieras, ska en kopia av beslutet överlämnas till justitie- kanslern.

Utfärdande av intyg

17 § Integritetsskyddsmyndigheten ska på begäran utfärda intyg om att ett tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet inte har återkallats som en disciplinär åtgärd.

Bemyndigande

18 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av kreditupplysningslagen (1973:1173).

19 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1.det underlag som ska ges in enligt 5 §,

2.de närmare krav som ska gälla enligt 4 b § första stycket kredit- upplysningslagen (1973:1173),

3.de närmare krav som ska ställas enligt 5 b § kreditupplysnings- lagen (1973:1173).

20 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om en gemen- sam teknisk standard för inrapporteringen och de övriga krav som enligt 12 § ska ställas på de inrapporterande företagen.

1. Denna förordning träder i kraft

a)den dag som regeringen bestämmer i fråga om 8–14 §§,

b)i övrigt den 1 januari 2025.

2.Genom förordningen upphävs kreditupplysningsförordningen (1981:955).

106

SOU 2023:38

Författningsförslag

1.14Förslag till förordning om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av krediter (2025:000)

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till konsumentkreditlagen (2010:1846) i fråga om den upplysning som enligt 7 b § den lagen ska lämnas vid marknadsföring.

2 § Upplysningen ska innehålla följande information: Att låna kostar pengar.

3 § Konsumentverket får meddela ytterligare föreskrifter om

1.innehållet i upplysningen i fråga om riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor, och

2.hur upplysningen ska lämnas i marknadsföringen.

1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

2.Genom förordningen upphävs förordningen om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter (2018:479).

107

Författningsförslag

SOU 2023:38

1.15Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2014:397) om viss verk- samhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §

När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsu- mentkrediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1.vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt lagen ska ha,

2. hur kravet på sundhet som

2. hur kravet på sundhet som

avses i 12 § lagen kan uppfyllas,

avses i 12 § lagen kan uppfyllas,

och

 

3. vilka upplysningar ett före-

3. vilka upplysningar ett före-

tag som driver verksamhet enligt

tag som driver verksamhet enligt

lagen ska lämna till Finansinspek-

lagen ska lämna till Finansinspek-

tionen för dess tillsynsverksam-

tionen för dess tillsynsverksam-

het enligt 17 och 18 §§.

het enligt 17 och 18 §§, och

 

4. ersättningssystemen enligt

 

12 a § i lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.

108

2 Vårt uppdrag och arbete

2.1Uppdraget

Den 3 november 2021 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och överskuldsätt- ning. Den 26 januari 2023 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv.

Uppdraget har omfattat huvudsakligen tre delar. Den första delen har handlat om att granska marknaden för konsumentkrediter och bedöma i vilken utsträckning det finns risk för att krediter erbjuds eller lämnas till konsumenter som inte har ekonomiska förutsätt- ningar att betala tillbaka dem. Den andra delen har innefattat frågor om vilken typ av underlag en kreditgivare eller andra som är skyldiga att göra en kreditprövning bör ha vid prövningen av en konsuments återbetalningsförmåga. I uppdraget har ingått att föreslå ett system för ett skuldregister, om inte starka skäl talar emot det. Den tredje delen av uppdraget har gällt frågan om att överväga åtgärder som ökar förutsättningarna för redan skuldsatta att kunna minska sin skuld- börda. Det har också ingått att lämna förslag på nödvändiga författ- ningsändringar. Direktiven (dir. 2021:108 och dir. 2023:14), bifogas som bilaga 1 och 2 till detta betänkande.

2.2Arbetet

Arbetet har bedrivits enligt sedvanliga metoder för utredningsarbete och med sammanlagt sex sammanträden med experter och sakkun- niga, varav ett tvådagars internatsammanträde. Utöver dessa möten har täta underhandskontakter skett mellan den särskilde utredaren, sekreterarna samt utredningens experter och sakkunniga.

109

Vårt uppdrag och arbete

SOU 2023:38

Vi har samrått med Utredningen om statistik över hushållens till- gångar och skulder (Fi 2021:02) och Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07).

Vi har lagt stor vikt vid att i arbetet hämta in synpunkter och erfarenheter från olika aktörer på konsumentkreditmarknaden. Vi har haft kontakter med eller inhämtat synpunkter från företrädare för Card Payment Sweden, Creditsafe i Sverige AB, CredPoint Sverige AB, Dun & Bradstreet Credit AB, Dun & Bradstreet Norway AS, Finansbolagens Förening, Gjeldsregisteret AS, Initiativet ”ja till natio- nellt skuldregister”, Klarna Bank AB, Lendo AB, Lowell Sverige AB, Nordax Bank AB, PNA Card Service AB, Reklamombudsmannen, Skuldra AB, forskningsprojektet Skuldtyngd, Spelinspektionen, Swedish Fintech Association och UC AB.

För att inhämta synpunkter från konsumentkreditinstitut – vilka för närvarande saknar en branschorganisation – har vi med hjälp av Konsumentverkets representant i utredningen gjort ett urval om sju institut som vi skickat en förfrågan till. Instituten har beretts möjlig- het att inkomma med synpunkter och underlag till utredningen. Ett av företagen har besvarat förfrågan.

Vi har därutöver haft upprepade kontakter med företrädare för den danska Forbrugerombudsmanden, det finska Justitieministeriet och det norska Barne- og familiedepartementet. Företrädare från de norska och finska departementen deltog, tillsammans med represen- tanter för UC AB, under delar av internatsammanträdet då frågor om ett system för skuldregister diskuterades.

Under utredningsarbetets gång har vi inhämtat relevant statistik och annan information från Statistiska centralbyrån (SCB), Krono- fogdemyndigheten och Finansinspektionen. Med stöd av underlaget har vi gjort beräkningar som legat till grund för analyser av dels be- hovet av åtgärder, dels effekterna av våra förslag. En närmare redo- görelse för beräkningarna finns i bilaga 3 till detta betänkande. Vi har också, genom utredningens representant från budget- och skuldråd- givningsverksamheten, riktat ett antal frågor till de kommunala bud- get- och skuldrådgivarna. Frågorna besvarades av rådgivare från totalt 214 kommuner (svarsfrekvensen var 74 procent).

Vi har studerat lagstiftningen på konsumentkreditområdet i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Lettland, Nederländerna, Norge och Storbritannien. Information har inhämtats från Bank of Belgium, den nederländska stiftelsen BKR, Legicoop (Network for

110

SOU 2023:38

Vårt uppdrag och arbete

Legislative Cooperation between the Ministries of Justice of the Euro- pean Union) samt genom databaser och webbplatser på internet.

Den särskilde utredaren har deltagit vid MUCF-dagarna den 1 december 2022.

Vi har beaktat EU-kommissionens förslag till ett nytt konsument- kreditdirektiv och de förhandlingar om detta som pågått parallellt med utredningsarbetet. Vi har hållit oss informerade om annat arbete som bedrivs inom Regeringskansliet och utredningsväsendet på för vårt uppdrag relevanta områden, främst genom Regeringskansliets sakkunnigrepresentanter i utredningen.

111

INLEDANDE DEL

Statistik, regelverk och

behovet av åtgärder

3Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

I våra direktiv beskrivs hur konsumtionslånen vuxit i snabb takt de senaste åren och hur de innebär stora utgifter för många hushåll. I detta kapitel ger vi en övergripande redogörelse för den statistik som finns över hushållens skulder (avsnitt 3.1). I fokus är skulder kopp- lade till olika former av konsumtionskrediter, dvs. krediter utan säker- het. I kapitlet tar vi också upp orsakerna till att betalningsproblem och överskuldsättning uppstår samt de risker och konsekvenser som hög skuldsättning medför för enskilda och för samhället i stort. Vi diskuterar också begreppet överskuldsättning och redovisar några olika mätmetoder (avsnitt 3.2).

Kapitlet är baserat på tillgänglig statistik. I underlaget har effek- terna av den stigande och höga inflationen och de stigande räntorna troligtvis inte hunnit ge fullt avtryck. Det finns därför skäl att anta att hushållens skuldsättning har ökat mer än vad statistiken visar. Tecken på det är bl.a. flera rapporter om en ökad tillströmning av an- talet inkassoärenden.1

3.1Tillgänglig statistik över hushållens skuldsättning

3.1.1Inledning

Det är svårt att få en samlad bild av konsumenternas totala skulder. Det beror framför allt på att det inte finns någon aktör i samhället som har i uppdrag att sammanställa sådan information.

Finansinspektionen har sedan länge efterfrågat individbaserad statistik för att kunna få ett bättre underlag för sin tillsyn och analys

1Svensk Inkasso, Branschstatistik från Sveriges inkassoföretag, 2022.

115

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

rörande bl.a. konsumentskydd. Även Riksbanken har frågat efter sådan statistik. I slutet av 2022 presenterade Utredningen om statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51) sina förslag över hur sådan statistik kan samlas in.

3.1.2Finansmarknadsstatistik

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in och sammanställer den s.k. finansmarknadsstatistiken varje månad. Detta görs på uppdrag av Riksbanken. Finansmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om bl.a. utlåning från drygt 150 svenska s.k. monetära finansinstitut. Begreppet monetärt finansinstitut innefattar i huvudsak banker, bostadsinstitut och finansbolag. Gemensamt för dessa institut är att de alla står under Finansinspektionens tillsyn. Även om statistiken är omfattande är den inte heltäckande. Statistiken omfattar exempelvis inte utlåning från konsumentkreditinstituten eller den kreditgivning som sker från företag med verksamhet i andra länder men med gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Inte heller alla finansbolag omfattas utan endast sådana som både lämnar krediter och som tar emot återbetalnings- pliktiga medel från allmänheten.2 Det innebär att finansbolag som själva finansierar sin utlåning inte omfattas.3

Av finansmarknadsstatistiken kan utläsas hur stor utlåningen till hushållen är en given månad. Statistiken omfattar även tillväxttakten i utlåningen. Finansmarknadsstatistiken samlas inte in baserat på lånens ändamål – såsom konsumtionskrediter, bostadslån och övriga lån – utan utifrån lånens olika säkerheter. Denna nedbrytning på säkerheter används därefter för att skatta (approximera) vilket ända- mål som lånen haft. De lån som tas med säkerhet i borgen eller utan säkerhet (blancokrediter) definieras som konsumtionskrediter – och skattas sedan som lån för konsumtionsändamål. Bostadskrediter, dvs. sådana lån som tas för bostadsändamål, kan ha säkerhet i småhus, ägarlägenheter eller bostadsrätter. Bostadskrediter med säkerhet kan utgöra upp till 85 procent av bostadens värde. Utöver dessa kan även lån utan säkerheter utgöra lån för bostadsändamål. Det finns också

2Jfr definitionen i 1 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

3Exakt vilka som omfattas av finansmarknadsstatistiken framgår av Riksbankens föreskrifter och allmänna råd om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik (RBFS 2018:1).

116

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

en kategori för övriga ändamål.4 Lån för bostadsändamål utgör cirka 82 procent av alla lån, medan lån för konsumtionsändamål står för cirka 6 procent och lån för övriga ändamål cirka 12 procent.5

Figur 3.1 visar den årliga tillväxttakten för utlåningen till de svenska hushållen från de monetära finansinstituten. Även om exempelvis kon- sumentkreditinstitutens utlåning inte ingår i statistiken, ger den en bild av utvecklingen på konsumentkreditmarknaden. Vi noterar sär- skilt att tillväxttakten har varit positiv – dvs. utlåningen har ökat – varje månad sedan publikationen av statistiken påbörjades 2006. Det gäller både konsumtionskrediterna och bostadskrediterna. Det är också tydligt att utlåningen ökar snabbt i högkonjunktur – t.ex. som under åren före finanskrisen 2008 respektive åren före coronapandemin. Utlåningen växer långsammare i lågkonjunkturer – t.ex. i samband med finanskrisen och Eurokrisen 2010. I januari 2023 var tillväxt- takten 2,6 procent för konsumtionskrediterna.

Figur 3.1 Utlåning till hushåll fördelad på ändamål,

årlig procentuell förändring

18

Hushåll, totalt

 

Konsumtion

Bostad

 

16

14

12

10

8

6

4

2

0 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022

Källa: SCB, januari 2023.

Anm.: I Hushåll ingår konsumtionskrediter, bostadskrediter och övriga krediter med säkerhet i t.ex. en bil.

4Hit hör t.ex. affärskrediter, konsolidering av skulder, studielån etc. Detta framgår av Europeiska Centralbankens förordning (EG) nr 25/2009 av den 19 december 2008 om de monetära finans- institutens balansräkningar ECB/2008/32. På SCB:s webbplats finns en Ordlista till Finans- marknadsstatistiken. Av den framgår att Centrala studiestödsnämnden inte klassificeras som ett monetärt finansinstitut och därför inte ingår i statistiken.

5Enligt uppgift från Finansinspektion avser lån för övriga ändamål mestadels lån mot övrig säkerhet. Finansinspektionen kallar också sådana lån för konsumtionslån.

117

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

I början av 2006 uppgick den totala utlåningen till 1 586 miljarder kronor, varav 1 210 miljarder kronor avsåg lån för bostadsändamål och 376 miljarder kronor lån för konsumtionsändamål.

I mars 2023 uppgick den totala utlåningen till hushållen till 4 901 mil- jarder kronor, varav 4 057 miljarder kronor avsåg lån för bostads- ändamål och 844 miljarder kronor lån för konsumtionsändamål. Den totala utlåningen till hushållen är alltså i dag tre gånger så stor som 2006. Utlåningen för bostadsändamål har ökat mest, drygt 230 pro- cent, men också utlåningen för konsumtionsändamål har ökat kraftigt, nästan 160 procent.

3.1.3Finansinspektionens fördjupade analyser av marknaden för konsumentkrediter

Allmänt om rapporterna och underlaget

Finansinspektionen har sedan 2017 redovisat fördjupade analyser av nya konsumentkrediter i den årliga rapporten Svenska konsumtions- lån.6 Till skillnad från finansmarknadsstatistiken omfattar de för- djupande analyserna även uppgifter från konsumentkreditinstituten. Insamlingen av uppgifter till rapporterna sker med stöd i lag men är inte heltäckande.7 Den omfattar exempelvis inte alla finansbolag på marknaden.

Finansinspektionens fördjupade analyser baseras framför allt på insamlade data från utförda stickprov.8 Dessa stickprov omfattar alla konsumtionskrediter som kreditgivarna i stickprovet har beviljat under en tiodagarsperiod i maj respektive år. Endast lån som har inneburit en kostnad för låntagarna, exempelvis i form av ränta eller påmin- nelseavgifter, har tagits med i kartläggningen.9

6Finansinspektionens fördjupade analyser kallades tidigare kartläggningar.

7Bl.a. 13 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrörelse respektive 17 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

8Rapporten Svenska konsumtionslån täcker in cirka 90 procent av blancolån och lån mot annan säkerhet än bostad. Vidare täcker den cirka hälften av utlåningen från konsumentkreditinsti- tut. Finansinspektionen har valt ut de konsumentkreditinstituten som har den största om- sättningen.

9Detta medför exempelvis att slutsatserna i rapporterna om hur stor del av lånetypen fakturor som blivit föremål för inkassoåtgärder ska läsas med försiktighet. Det beror på att endast sådana fakturor som föranlett exempelvis dröjsmålsränta eller påminnelseavgift omfattas av granskningen.

118

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Stickproven har varje år omfattat mellan cirka 320 000 och 380 000 kredittagare från mellan 20 och 40 kreditgivare.10 Informatio- nen från stickproven omfattar utöver uppgifter om de nya krediter som tagits under perioden – såsom avtalad ränta och övriga kostnader – även uppgifter om kredittagarnas ålder, kön, inkomst och i vissa fall totala lånebörda.

Finansinspektionens kartläggningsarbete är omfattande och myn- digheten har utifrån arbetet kunnat dra en mängd slutsatser. Här redovisas ett urval av de för utredningen mest relevanta slutsatserna. Uppgifterna i avsnittet är hämtade från rapporterna Svenska kon- sumtionslån åren 2020–2022.

Det finns flera olika typer konsumtionskrediter

Den första uppdelningen avser krediter med respektive utan bostad som säkerhet (bolån).11 De senare krediterna betecknas konsumtions- lån. Dessa är i sin tur uppdelade i två huvudkategorier. Den första avser rena krediter och omfattar följande tre typer.

Blancolån – krediter utan säkerhet med avtalad amortering, ränta och förfallodag.

Objektslån – liknar blancolånen men har en underliggande säker- het, ofta i form av en bil eller en båt.

Delbetalningar – krediter som upprättas vid köp av en specifik vara eller tjänst. Denna kredittyp omfattar inte fakturor som i efterhand omvandlats till avbetalningar.

Nästa kategori är betalningar som senare kan bli en kredit. Denna kategori omfattar följande fyra typer.12

Kortkrediter – utnyttjade belopp på beviljade kreditkortsutrym- men, så kallade limiter, som innebär en kostnad för kredittagaren.

10År 2017 ingick inga konsumentkreditinstitut. Senare har Finansinspektionen inkluderat kon- sumentkreditinstituten och ökat antalet nischbanker som ingår i stickproven.

11Finansinspektionen beskriver nya krediter med bostad som säkerhet i den återkommande rapporten Svenska bolånemarknaden och övriga nya krediter i den återkommande rapporten Svenska konsumtionslån.

12Finansinspektionen analyserar endast krediter som har inneburit en kostnad för konsumenten.

119

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

Kontokrediter – utnyttjade utrymmen på konton som konsumen- ten kan använda och som innebär en kostnad för kredittagaren.

Fakturor – räntefria krediter som innebär en kostnad för kredit- tagaren, antingen genom att han eller hon omvandlar fakturan till en avbetalning, eller genom att fakturan inte betalas på förfallodagen och därför resulterar i dröjsmålsränta eller påminnelseavgifter.

Konverterade delbetalningar – delbetalningar som har sitt ursprung i en betalning, t.ex. en faktura.

Tabell 3.1 visar bl.a. att de flesta nya kredittagare finns bland kate- gorin fakturor men sett till volymen i kronor står fakturorna för en låg andel av den totala kreditgivningen. Mellan 2019 och 2020 mins- kade den utlånade volymen av blancolån med 15 procent. Blanco- lånen är fortfarande störst sett till den totala volymen av nya krediter för konsumtion (43 procent).

Tabell 3.1 Sammansättning av nya konsumtionskrediter 2021, uppdelade på kredittyp

Antal, andel i procent, volym i miljoner kronor, lånestorlek i kronor

 

Låntagare

 

Volym i mnkr

Lånestorlek

 

 

 

 

 

(kr)

 

Kredittyp

Antal

%

Volym

%

Medel

Median

Blancolån

20 708

6,1

2 121

52,0

102 405

55 000

Objektslån

7 438

2,2

1 318

32,3

177 231

140 000

Delbetalningar

10 542

3,1

30

0,7

2 848

697

Fakturor

205 818

60,3

255

6,3

1 239

649

 

 

 

 

 

 

 

Konverterade delbetalningar

78 189

22,9

160

3,9

2 044

945

Kortkrediter

8 138

2,4

106

2,6

13 053

4 652

Kontokrediter

10 548

3,1

89

2,2

8 478

1 771

Total

341 381

100

4 079

100

11 758

880

Källa: Finansinspektionen, Svenska konsumtionslån 2022.

Anm.: Kategorin fakturor avser sådana fakturor som har inneburit extra kostnader för konsumenten (utöver kostnaden för varan eller tjänsten). Kort - och kontokrediter avser sådana där konsumenterna har betalat extra kostnader för utnyttjade av limiterna.

Mellan 2017 och 2021 ökade antalet kredittagare med fakturor som blivit kostnadsbärande med 45 procent. Och nya delbetalningar ökade med 8 procent. Den utlånade volymen av fakturor nästan tredubb- lades under perioden. Enligt Finansinspektionen kan en del av ök-

120

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

ningen bero på tillfälligt förändrade konsumtionsmönster i och med coronapandemin. Samtidigt halverades andelen fakturor som innebar extra kostnader och volymen delbetalningar ökade med 40 procent.

Vissa typer av små krediter har alltså ökat i stor omfattning. Finans- inspektionen konstaterar också att små blancolån med hög ränta har minskat påtagligt sedan reglerna om högkostnadskrediter infördes 2018.13 Däremot har de stora konsumtionskrediterna ökat kraftigt. Utlåningsvolymen av nya blancolån över 250 000 kronor var nästan fem gånger större 2018 än tio år tidigare. Det hänger enligt Finans- inspektionen ihop med en stark konjunktur, låga räntor och kraftigt stigande bostadspriser. Efterfrågan på stora blancolån kan enligt Finans- inspektionen även ha ökat på grund av bolånetaket – vilket påverkat möjligheterna att belåna bostaden. Även amorteringskraven kan ha påverkat blancolånen eftersom en utökning av ett bolån påverkar det amorteringsgrundande lånebeloppet. Vissa låntagare kan därför ha föredragit blancolån framför bolån.14

Avbetalningstiderna på blancolån över 100 000 kronor har ökat mellan 2018 och 2020. Som exempel steg den genomsnittliga löp- tiden för lån på 350 000 kronor med 7,5 månader under nämnda tids- period. Även om det saknas uppgifter om syftet med många av krediterna konstaterar Finansinspektionen att lösen av krediter är ett vanligt syfte bland blancolånen och att den andelen har ökat från 38 procent 2019 till 42 procent 2021.15

Vilka bolag ger krediterna?

Finansinspektionen har även gjort en uppdelning utifrån långivare;

Storbanker är kreditgivare med breda produktutbud. De ger ofta stora krediter (både bolån och konsumtionslån).

Nischbanker ger ofta stora krediter. De är vanligtvis specialiserade inom ett område, till exempel konsumtionslån.

Objektfinansieringsbolag ger i huvudsak lån mot annan säkerhet än bostad, som ofta är en bil eller en båt.

13FI-analys 22, Färre högkostnadskrediter efter nya regler (2020).

14Svenska konsumtionslån 2020.

15Vart fjärde blancolån 2021 saknade uppgift om syfte med lånet. År 2019 saknade 37 procent av blancolånen uppgift om syfte. Skälet till att uppgift om syfte saknas är att kreditgivarna många gånger inte tar in sådana uppgifter från konsumenterna.

121

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

Kortbolag erbjuder främst kreditkort.

Säljfinansieringsbolag ger krediter – fakturor och delbetalningar – i samband med köp av en vara eller en tjänst.

Konsumentkreditinstitut ger ofta mindre lån.

Av tabell 3.2 framgår att fyra av fem konsumenter med nya krediter lånar hos säljfinansieringsbolagen. Denna långivargrupp står dock endast för drygt 10 procent av den totala volymen (i kronor) av nya konsumtionskrediter. Sett till den utlånade volymen av nya konsum- tionskrediter är nischbankerna störst, följt av storbankerna och kort- bolagen. De största genomsnittliga nya konsumtionskrediterna kom- mer från storbankerna.

Tabell 3.2 Sammansättning av konsumtionslån 2021

Antal, andel i procent, volym i miljoner kronor, lånestorlek i kronor

 

Låntagare

Volym i mnkr

Lånestorlek (kr)

 

 

 

 

 

 

 

Långivargrupp

Antal

%

Volym

%

Medel

Median

Storbanker

6 885

2,0

854

20,9

124 054

90 000

Nischbanker

39 530

11,6

1 819

44,6

46 133

2 264

Objektsfinansieringsbolag

3 817

1,1

560

13,7

146 776

127 188

Kortbolag

5 103

1,5

291

7,1

55 922

4 653

 

 

 

 

 

 

 

Säljfinansieringsbolag

280 837

82,3

479

11,7

1750

766

Konsumentkreditinstitut

5 209

1,5

77

1,9

14 717

6 240

Total

341 381

100

4 079

100

11 758

880

Källa: Finansinspektionen, Svenska konsumtionslån 2022.

Nischbankerna står även för den största volymen av befintliga krediter

deras utlåning var nästan 120 miljarder kronor 2021 (tabell 3.3).16 Storbankernas utlåning var 73 miljarder kronor och objektsfinansier- ingsbolag, kortbolag och övriga kreditgivare stod för drygt 30 miljar- der kronor vardera. Lägst utlåning hade säljfinansieringsbolag (17 mil- jarder kronor) och konsumentkreditinstitut (5 miljarder kronor).17

16Med befintliga krediter menas här lån för konsumtion enligt SCB:s uppdelning. Uppdelningen omfattar inte lån avseende bostad eller med annan säkerhet.

17Under 2022 ökade konsumentkreditinstitutens utlåning till 6 miljarder kronor.

122

SOU 2023:38Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Tabell 3.3 Volym utlåning av konsumtionskrediter 2021, uppdelade på kreditgivare

Miljarder kronor

Kreditgivare

Volym

Storbanker

73,0

Nischbanker

117,1

Objektsfinansieringsbolag

31,7

Kortbolag

32,7

 

 

Säljfinansieringsbolag

17,5

Konsumentkreditinstitut

5,1

Övriga

33,4

Källa: Finansinspektionen och SCB. Siffrorna avser krediter för konsumtion enligt SCB:s definition. Lån mot säkerhet ingår inte i definitionen. Uppgifter om utlåningen från ett konsumentkreditinstituten kommer från Finansinspektionen.

Vem tar vilka typer av krediter och till vad?

Cirka 36 procent av blancolånen i Finansinspektionens fördjupade analys 2021 tecknades via en kreditförmedlare, vilket var ungefär samma andel som året innan. Analysen visar att andelen förmedlade blanco- lån stiger när lånebeloppet ökar. Exempelvis går cirka vart tionde blanco- lån mellan 5 000 och 10 000 kronor via en kreditförmedlare medan drygt två tredjedelar av blancolånen över 250 000 kronor går via en sådan.

Drygt hälften av de blancolån som låntagare under 25 år tar kom- mer från ett konsumentkreditinstitut. Av de låntagare som har en månadsinkomst under 15 000 kronor före skatt tar nästan hälften av dem sina blancolån hos ett konsumentkreditinstitut, jämfört med endast 12 procent av de låntagare som har en månadsinkomst över

45000 kronor. Nästan nio av tio krediter som kredittagare med höga inkomster tog kom från storbanker eller nischbanker.

Av alla krediter för konsumtion står kvinnor för cirka 60 procent. Enligt Finansinspektionen hänger det samman med att kvinnor står för nästan två tredjedelar av fakturaköpen och delbetalningarna, vilka är de två vanligaste kredittyperna. Däremot är könsfördelningen den motsatta för övriga kredittyper. För blancolån, objektslån och kort- och kontokrediter är mellan 60 och 70 procent av låntagarna män. När det gäller den totala volymen i kronor står männen för 63 pro- cent av konsumtionslånen.

123

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

Knappt var tjugonde låntagare med ett nytt blanco- eller objekts- lån är yngre än 25 år. Motsvarande andel bland de med nya kost- nadsbärande fakturor är 10 procent. Det är genomgående något färre nya låntagare som är äldre än 64 år. Gruppen med flest låntagare i Finansinspektionens kartläggning är mellan 25 och 34 år. I stora drag liknar åldersfördelningarna för utlånad volym över olika lånetyper fördelningarna över antalet låntagare.18

Flest låntagare, både bland kvinnor och män, finns bland de som har en månadsinkomst före skatt på mellan 25 000 och 35 000 kronor. Men cirka 5 procent av de som lånar mer än 100 000 kronor har en rapporterad månadsinkomst under 15 000 kronor före skatt.

Hur påverkar krediterna den enskildes ekonomi?

Finansinspektionen slår fast att även om låntagare med lägre inkoms- ter ofta lånar mindre belopp kan lånets påverkan på deras hushålls- ekonomi ändå bli stor. Inspektionen har granskat låntagares inkomster i förhållande till månadsbetalningar för lån med hjälp av lånebetal- ningskvoter. Dessa kvoter anger hur stor del av inkomsten som lån- tagaren betalar i räntor och amorteringar varje månad.

Finansinspektionen konstaterar att de yngsta och äldsta låntagarna av blancolån i genomsnitt tar beloppsmässigt mindre lån men att de har ungefär samma lånebetalningskvot som övriga låntagare i kartlägg- ningen.19 Medianen för lånebetalningskvoterna för blancolån är 5 pro- cent sett över alla åldersgrupper.20 Men lånebetalningskvoten är högre för låntagare med lägre inkomster, även om de lånar mindre jämfört med andra grupper. Låntagare med en månadsinkomst under 15 000 kro- nor före skatt lånade i median 21 000 kronor och betalade nästan 7 procent av sin inkomst i räntor och amorteringar. Det kan jämföras med gruppen låntagare med de högsta inkomsterna. I den gruppen har man i median fem gånger högre lånebelopp men bara 4 procents lånebetalningskvot. Skillnaderna blir ännu större om man studerar de som lånar mycket i varje inkomstgrupp. En av tio låntagare med en månadsinkomst under 15 000 kronor (med annuitetsamortering) har lånebetalningskvoter på över 29 procent. På motsvarande sätt har

18Finansinspektionens konsumtionslånerapport visar inte åldersfördelningar för utlånad volym. Vi har använt Finansinspektionens data för att beräkna fördelningarna.

19Svenska konsumtionslån 2021, Finansinspektionen.

20Svenska konsumtionslån 2022, Finansinspektionen.

124

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

var tionde låntagare med inkomster över 45 000 kronor en lånebetal- ningskvot på 10 procent eller högre.

Även när det gäller objektslån tar låntagare med låga inkomster beloppsmässigt mindre lån, men betalar ändå mer för lånet i förhål- lande till inkomsten än personer med högre inkomster. I median är lånebetalningskvoten 11 procent för låntagare med objektslån. Att den är högre för objektslån beror på att dessa lån har kortare löptider och därför större månatliga amorteringar.

Fler än sju av tio som tar ett nytt blancolån på över 250 000 kro- nor har också ett befintligt bolån. Finansinspektionen konstaterar att det gör dessa personer särskilt känsliga för höjd ränta eller nega- tiva livshändelser som påverkar inkomsten.

I den senaste rapporten från 2022 presenterade Finansinspek- tionen också förenklade Kvar-att-leva-på-beräkningar (KALP) av låntagarna i stickproven. Syftet var att studera hur många låntagare som hade underskott mellan inkomster och utgifter i utgångsläget och i två olika scenarier – dels Riksbankens prognos från november 2022, dels givet att inflationen biter sig fast och Riksbanken tvingas höja räntan mer än i sin prognos. De schablonkostnader som Finans- inspektionen använde bygger på Kronofogdemyndighetens normal- belopp och var följande.

Tabell 3.4

Schablonkostnader Finansinspektionen använt i sina

 

förenklade KALP-beräkningar

 

 

 

Kostnader

Kronor per månad

 

 

 

 

1 vuxen

5 158

 

2 vuxna

8 520

 

 

 

 

Per barn

3 583

 

Hyresrätt

Max av 6 200 kronor

De som bor i hyresrätt, inte har bolån eller

 

eller uppgiven hyra

uppgift om boendeform i kartläggningarna

Ägd bostad

Max av 3 500 kronor

De som har bolån eller boendeform ägd

 

eller uppgiven avgift

bostad i kartläggningarna.

Resekostnad

1 000

 

Källa: Svenska konsumtionslån 2021, appendix.

Finansinspektionens slutsatser var att andelen låntagare med under- skott ökar från nuvarande 19 procent till 28 procent 2023 givet Riks- bankens huvudscenario. I scenariot där inflationen biter sig fast får nästan 35 procent av låntagarna underskott.

125

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

Finansinspektionen konstaterar att andelen nya låntagare med underskott visserligen successivt minskat de senaste åren, men att an- delen låntagare med underskott fortfarande är hög. Detta kan enligt Finansinspektionen bl.a. indikera att kreditprövningarna blivit bättre men att det fortsatt finns brister i dem.21

Kreditprövningar

Finansinspektionen har i sina rapporter också analyserat om och på vilket sätt långivarna prövat låntagarnas förmåga att betala tillbaka lån. Myndighetens generella slutsatser är att de flesta kreditgivare hämtar information om låntagarens inkomst, antingen genom en kreditupp- lysning eller genom att på annat sätt kontrollera uppgiften.

Det varierar mellan lånetyperna hur aktuell kreditupplysningen är, om långivarna faktiskt tar in uppgift om inkomst och om infor- mation om befintliga lån ingår. Flera av långivarna kombinerar olika metoder för kreditbedömningen. En kreditgivare kan exempelvis ta in en kreditupplysning med uppgifter om befintliga lån, göra en KALP-beräkning, hämta ytterligare information och sedan samman- ställa informationen i en riskklassificering. I andra fall görs varken beräkningar av KALP eller skuldkvot. I stället kan det bli aktuellt att beräkna riskklassificeringar med hjälp av statistiska metoder.

För nästan två av tre blancolån genomför långivarna en KALP- beräkning och i något färre fall görs beräkningar av skuldkvot. För objektslån utförs beräkningar av KALP och skuldkvot endast i vart femte fall. När det gäller kort- och kontokrediter görs beräkningar av KALP i hälften av fallen och beräkningar av skuldkvot i vart femte fall. I fråga om delbetalningar görs över huvud taget inga KALP-be- räkningar, men däremot görs i nio av tio fall riskklassificeringar.

Nästan för alla blancolån, objektslån och kort- och kontokrediter görs riskklassificeringar.

Trots krav på kreditprövning konstaterar Finansinspektionen att det i knappt 8 procent av fallen helt saknas en KALP-beräkning, skuld- kvotsberäkning eller riskklassificering. Det är oftast i samband med små delbetalningar från nischbanker som uppgifterna saknas.

21Rapporten Svenska konsumtionslån 2021, Finansinspektionen.

126

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Tidiga betalningsproblem

Finansinspektionen konstaterar att antalet låntagare som får inkasso- krav inom lånets första fem månader totalt sett har sjunkit mellan åren 2018 och 2021 när det gäller delbetalningar.

För blancolån, objektslån och delbetalningar har andelen med in- kassokrav minskat bland nischbankernas kunder. Flest inkassokrav får de som lånar av konsumentkreditinstitut – cirka en av sex lån- tagare. Lägst andel inkassokrav finns bland låntagare hos storbanker. Detta kan enligt Finansinspektionen bero på att dessa bolag ofta gör en kreditprövning med mer omfattande information om låntagaren. Typiskt sett minskar andelen låntagare som får inkassokrav både med ålder och inkomst.

Allvarligare betalningsproblem med ursprung i krediter

Allvarligare betalningsproblem – betalningsförelägganden och skul- der hos Kronofogdemyndigheten – är (precis som inkassokrav) van- ligare bland unga kredittagare.22 Vidare är inkassokrav vanligare bland män. Det är också en större andel män under 45 år som får betal- ningsförelägganden och skulder hos Kronofogdemyndigheten, jäm- fört med kvinnor. Bland de kredittagare som är över 45 år gäller det omvända; det är en större andel kvinnor som får allvarliga betalnings- problem.

Sett över kreditgivargrupperna är det högst andel låntagare från konsumentkreditinstitut som får allvarliga betalningsproblem. Men mätt i antalet låntagare och volymen i utlåningen står nischbankerna för den största delen av skulderna hos Kronofogdemyndigheten.

3.1.4Branschstatistik från Svensk Inkasso

Om statistiken och något om inkassomarknaden

Svensk Inkasso är branschorganisationen för företag, kommuner och myndigheter som arbetar med inkassoverksamhet i Sverige. Organi- sationen sammanställer årligen statistik från dess cirka 140 medlems-

22FI-analys 38, Lån och betalningsproblem bland kvinnor och män (2022).

127

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

företag. Statistiken presenteras i rapporten Svensk Inkassos bransch- statistik.

De siffror som presenteras i rapporten utgör en ögonblicksbild av balanserna hos inkassoföretagen vid respektive årsskifte. Siffrorna avser kapitalbelopp och omfattar som utgångspunkt inte ränta eller kostnader. Däremot är det inte ovanligt att inkassoföretagen gente- mot konsumenterna kapitaliserar ränta och kostnader varje månad. Därigenom kan de belopp som redovisas ändå omfatta ränta och kost- nader. Däremot inkluderar de redovisade beloppen normalt sett inte dröjsmålsränta eller kostnader i själva inkassoärendet.

De redovisade beloppen avser i huvudsak s.k. ombudsinkasso. Med det avses fordringar som inkassoföretagen driver in för andras räkning. Det blir dock allt vanligare att inkassoföretagen förvärvar fordringar som sedan drivs in för inkassoföretagens egen räkning. Vid utgången av 2021 utgjorde ärenden gällande fordringar som övertagits för indrivning (överlåtna fordringar) cirka 7,5 procent av de nya ären- dena under året. Sett till volym bestod inkassoföretagens portföljer emellertid av cirka en tredjedel sådana fordringar vid samma tidpunkt.

Inkassomarknaden har beskrivits som relativt komplex. När kredit- givare m.fl. tecknar avtal med ett inkassoföretag upprättas det inte sällan dels ett ombudsavtal, dels ett förvärvsavtal. Ombudsavtalet kan exempelvis innehålla bestämmelser om att inkassoföretaget ska agera ombud under de första sex månaderna av ”indrivningsfasen”. Om skulden inte är betalad inom den tiden förvärvar inkassoföre- taget fordran för ett förutbestämt pris (enligt förvärvsavtalet). Där- efter försöker inkassoföretaget driva in inkassofordringen för egen räkning. Den europeiska handeln med inkassofodringar växer och det finns inkassokoncerner som via t.ex. ett portföljbolag på exempelvis Malta köper upp stora kvantiteter med fordringar. Därefter anlitas lokala inkassoföretag i medlemsstaterna för att driva in skulderna. På den svenska marknaden finns (i september 2022) för närvarande endast ett utländskt bolag med tillstånd att driva inkassoverksamhet i Sverige. Det vanligaste är att inkassokoncernerna startar ett svenskt aktiebolag för sin verksamhet här i landet.

128

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Statistiken

Svensk Inkasso har statistik från 2008 och framåt. Statistiken nedan är hämtad från organisationens rapport från 2022 som avser redo- visade siffror vid årsskiftet 2021/2022.

År 2008 uppgick de totala skulderna (för juridiska och fysiska per- soner) till 44,5 miljarder kronor. Vid utgången av 2021 uppgick skul- derna till 108,1 miljarder kronor. Det innebär en sammanlagd ök- ning på 143 procent. Mellan 2020 och 2021 var ökningen 15 procent eller nästan 14 miljarder kronor. Det är den största årliga ökningen på fem år. Inkassoskulderna består till 95 procent av fysiska perso- ners skulder.

Antalet nya inkassoärenden ökade mellan 2020 och 2021, sam- tidigt som antalet avslutade ärenden också ökade.23

Enligt Svensk Inkasso har antal ansökningar om betalningsföre- lägganden minskat. Nivån (cirka 1,1 miljoner ansökningar) är nu unge- fär densamma som för sex till sju år sedan. Samtidigt ökar antalet ansökningar om verkställighet, som nu är på den högsta nivån någonsin.

Andelen inkassoärenden som leder till ansökningar om betalnings- förelägganden är cirka 13 procent. Det är den lägsta andelen på sju år. Andelen inkassoärenden som leder till verkställighetsansökningar är däremot drygt 9 procent – den högsta siffran någonsin.

Majoriteten av gäldenärerna är mellan 26 och 60 år (cirka 70 pro- cent). Gäldenärer som är 25 år eller yngre står för knappt en tiondel av ärendena och personer över 60 år för cirka en femtedel av ären- dena. Män är något överrepresenterade (56 procent).

3.1.5Statistik från Kronofogdemyndigheten

I figur 3.2 framgår enskilda personers samlade skuldbelopp i allmänna och enskilda mål hos Kronofogdemyndigheten åren 2013–2022. De totala skulderna i allmänna och enskilda mål uppgick i slutet av 2022 till drygt 101 miljarder kronor. Majoriteten av skulderna finns i de enskilda målen, totalt drygt 81 miljarder kronor. Under de senaste tio åren har skulderna i allmänna och enskilda mål ökat med i genom- snitt knappt 4 procent varje år. Medan skulderna i de allmänna målen

23Ett avslutat ärende innebär i allmänhet att skulden är betald. Men det kan också avslutas av andra skäl – exempelvis att inkassoskulden går från att ha varit ”ombudsinkasso” till att ha för- värvats av ett inkassoföretag.

129

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

nästan uteslutande har minskat varje år har skulderna i de enskilda målen i stället ökat. I genomsnitt har skulderna i de enskilda målen ökat med drygt 6 procent varje år. De största ökningarna skedde åren 2016–2017 och 2020–2021 med ökningar omkring 13 procent respektive år.

Figur 3.2 Fysiska personers skulder hos Kronofogdemyndigheten

Miljarder kronor

120

 

 

 

 

 

 

 

A-mål

 

E-mål

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

60

40

20

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Källa: Kronofogdemyndigheten, Allmänna och enskilda mål, skuldbelopp 2013–2022 (vid utgången av respektive år), avser fysiska personer.

Medan skuldbeloppen har ökat är antalet fysiska personer med skul- der hos Kronofogdemyndigheten i allmänna och enskilda mål färre i dag jämfört med för tio år sedan. Enligt Kronofogdemyndigheten har antalet personer med skulder hos myndigheten inte varit så få på 30 år. Utvecklingen återges i figur 3.3. Enligt Kronofogdemyndig- heten beror det minskade antalet gäldenärer på att skulderna till staten har minskat. Det i sin tur beror främst på att radio- och tv-avgifterna har avskaffats. Utvecklingen bedöms även bero på att den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin har varit stark.

130

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Figur 3.3 Antal fysiska personer med skulder hos Kronofogdemyndigheten åren 2010–2022

500 000

450 000

400 000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Källa: kronofogden.se.

Att de totala skulderna ökat beror enligt Kronofogdemyndigheten till stor del på att skulderna växer konstant på grund av räntan. Men det beror också på att storleken på de skulder som kommer in till Krono- fogdemyndigheten är större i dag än tidigare. Mellan åren 2019 och 2021 ökade medianskulden från cirka 58 000 kronor till 65 000 kronor.24

Ett annat mått på den totala skuldsättningen i samhället kan tas fram efter granskning av hur många personer som ansöker om respek- tive beviljas skuldsanering varje år. Som framgår av figur 3.4 ökade antalet ansökningar om skuldsanering dramatiskt mellan åren 2016 och 2017. Bakgrunden till ökningen kan förklaras av genomförandet av den nya skuldsaneringslagen (2016:675) som trädde i kraft den

1november 2016. Den nya skuldsaneringslagen innebar bl.a. ett för- enklat ansökningsförfarande och ett nyanserat krav på vem som ska anses vara kvalificerat insolvent.

Sedan 2016 har antalet ansökningar om skuldsanering ökat med

127procent. Antalet beviljade ansökningar har under samma tid där- emot bara ökat med 54 procent.

24Kronofogdemyndighetens pressmeddelande den 24 januari 2022 Historiskt få skuldsatta – men rekordstort skuldberg. Statistik finns också tillgänglig på Kronofogdemyndighetens webbplats, augusti 2022.

131

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

Figur 3.4 Antal ansökningar och beviljade skuldsaneringar åren 2007–2022

30 000

Ansökningar

 

Beviljade

 

25000

20000

15000

10000

5000

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Källa: kronofogden.se.

Ett av skälen bakom införandet av den nya skuldsaneringslagen var att fler s.k. evighetsgäldenärer skulle kunna erbjudas en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. Av figur 3.5 fram- går antalet skuldsatta personer som funnits i Kronofogdemyndig- hetens register i 20 år eller mer vid varje årsskifte. Diagrammet visar på en tydlig nedgång sedan 2016. Vid utgången av 2021 var antalet evighetsgäldenärer tillbaka på samma nivå som 2010.

132

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Figur 3.5 Antalet personer som funnits i Kronofogdemyndighetens

register i 20 år eller mer vid varje årsskifte

105 000

100000

95000

90000

85000

80000

75 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Källa: kronofogdemyndigheten.se.

3.2Betalningsproblem och överskuldsättning

3.2.1Orsaker till betalningsproblem och överskuldsättning

Skälen till att enskilda personer får problem med att betala sina kre- diter är flera. 2012 års skuldsaneringsutredning (SOU 2013:72) kon- staterade att svårigheter med att betala skulder kan uppstå när den sammanlagda skuldbördan når en viss kritisk nivå. Det kan också handla om att en persons ekonomiska marginaler har minskat (efter det att kreditavtalet ingåtts) till följd av höjd ränta. En annat skäl kan vara att en oförutsedd händelse har inträffat, som arbetslöshet, kon- kurs, skilsmässa, förlust av anhörig eller sjukdom. Inte sällan finns det flera samverkande faktorer.

Även Utredningen om överskuldsättning (SOU 2013:78) lyfte fram dessa omständigheter som betydelsefulla för att hitta orsakerna bakom överskuldsättningsproblematik. I utredningen betonades även den en- skildes egna förmågor, som en faktor som har betydelse för över- skuldsättning. Kunskap och förståelse för den egna ekonomin behövs för att planera och ta riktiga ekonomiska beslut. I en skuldsättnings- situation kan egen kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas, vem man kan vända sig till för att få hjälp och ens förmåga att agera i den

133

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

uppkomna situationen vara betydelsefulla faktorer för att de ekono- miska problemen inte ska förvärras. Utifrån de studier som genom- fördes av utredningen kunde slutsatsen dras att personer utan efter- gymnasial utbildning liksom låginkomsttagare var överrepresenterade bland de med skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Under senare tid har nya analyser gjorts kring frågan om varför vissa låntagare får betalningsproblem. Finansinspektionens har pre- senterat följande analyser med fokus på betalningsproblem.

Varför får vissa konsumtionslånetagare betalningsproblem? (FI-ana- lys 29),

Lån, betalningsproblem och skuld hos Kronofogden (FI-analys 32),

Långivarens betydelse för betalningsproblem och skuld hos Krono- fogden (FI-analys 35), och

Lån och betalningsproblem bland kvinnor och män (FI-analys 38).25

I den första analysen (nr 29) konstaterade Finansinspektionen att hög belåning i sig inte gör låntagarna sårbara.26 Det är i stället stora räntebetalningar och amorteringar, som binder upp framtida inkoms- ter, som leder till att låntagare får betalningsproblem. En hög låne- betalningskvot – ränta och amorteringar efter skatt – skapar därigenom en ekonomisk sårbarhet och om de ekonomiska förutsättningarna sedan försämras kan det vara svårt för vissa låntagare att få ekonomin att gå ihop. I rapporten pekas därutöver på i huvudsak följande om- ständigheter med betydelse för betalningsproblemen.27

Låntagarens ålder – Sannolikheten för tidiga betalningsproblem hänger tydligt samman med låntagarens ålder. Personer under 25 år har drygt 70 procent högre sannolikhet att få betalningsproblem än genomsnittet. Även personer mellan 25 och 34 år har en förhöjd sannolikhet. Därefter minskar sannolikheten för betalningsproblem med ökad ålder. Lånta- gararens ålder är en riskfaktor även efter att man i analyser uteslutit inkomstskillnader mellan olika åldersgrupper.

25Den första analysen är gjord av Finansinspektionen. Den andra analysen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten. Den tredje och fjärde analysen har Finansinspektionen gjort tillsammans med Kronofogdemyndigheten.

26Det finns många olika typer av konsumtionslån, med skillnader i ränta och amorteringstakt. Därför räcker det inte med att beakta lånens storlek.

27Med betalningsproblem avses upprepade betalningspåminnelser, inkassokrav och krav från Kronofogdemyndigheten.

134

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Kreditprövningar med uppgift om kreditengagemang – Utlåning som före- gås av en kreditbedömning med kreditengagemang (uppgift om låntaga- rens befintliga krediter) innebär en nedsatt sannolikhet för betalnings- problem, oavsett lånets storlek.

Storleken på lånet – Lån under 5 000 kronor medför en förhöjd sanno- likhet för betalningsproblem. Det kan enligt Finansinspektionen ha att göra med att kreditbedömningen ofta är mindre omfattande för dessa lån. Men det kan också bero på små ekonomiska marginaler bland dem som tar små lån.

Räntan och löptiden – Lån med en ränta under 5 procent medför en ned- satt sannolikhet för betalningsproblem. Räntor över 20 procent medför en kraftigt förhöjd sådan sannolikhet. Det beror troligen på att låntagare med högre risk endast får låna av bolag som ger lån till högre ränta. Löptider under två år respektive över tio år (i synnerhet tillsammans med en ränta över 5 procent) medför också en förhöjd sannolikhet för betal- ningsproblem.

Låntagarens inkomst – Personer med inkomster under 10 000 kronor i månaden efter skatt har nästan 50 procent högre sannolikhet att få betal- ningsproblem än genomsnittet. Även i inkomstspannet 10 000–20 000 kro- nor finns en förhöjd sannolikhet för betalningsproblem.

Lånebetalningskvot – Låntagare med lånebetalningskvoter (hur stor del en låntagare betalar för sina lån i förhållande till årsinkomsten efter skatt) över 40 procent har en förhöjd sannolikhet för betalningsproblem.

Små ekonomiska marginaler – Stora underskott vid en KALP-beräkning ger en tydligt ökad sannolikhet för betalningsproblem. Resultaten för KALP-beräkningarna ger ungefär samma resultat som uppdelningen i inkomstgrupper.

I den andra analysen (nr 32) fokuserade Finansinspektionen närmare på konsumenter med lån. Analysen gjordes i samarbete mellan Finans- inspektionen, de kommunala budget- och skuldrådgivarna (BUS) och Kronofogdemyndigheten. Analysen delar in betalningsproblemenen i fyra steg;

1.upprepade betalningspåminnelser,

2.inkassokrav,

3.betalningsföreläggande,

4.skuld hos Kronofogdemyndigheten.

135

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

Analysen visar att bland de som söker hjälp hos BUS har nio av tio utgifter för lån. Många i Sverige har lån, men det är en högre andel som har lån bland de som söker hjälp hos BUS, än i befolkningen i stort. Nästan lika många har också råkat ut för en livshändelse som förändrat deras ekonomiska situation. Exempel på sådana händelser är arbetslöshet, skilsmässa eller sjukdom. Det är troligen betydligt färre personer bland befolkningen i stort som, i varje givet ögonblick, har råkat ut för en sådan livshändelse. Därför har slutsatsen dragits att det är troligt att livshändelser ofta är orsaken bakom ekonomiska problem.

Den som söker hjälp hos BUS har i genomsnitt 15 skulder på ett sammanlagt belopp om totalt 550 000 kronor. Unga vuxna (18–25 år) är underrepresenterade hos BUS. Detta beror enligt Finansinspek- tionen troligen på att många unga saknar kännedom om BUS men också på att många unga löser sina betalningsproblem på andra sätt, t.ex. med hjälp av ekonomiskt stöd från föräldrar. Personer med låga inkomster (upp till 14 000 kronor efter skatt) är överrepresenterade hos både BUS och Kronofogdemyndigheten.

Finansinspektionen slår fast att flest betalningsproblem finns bland låginkomsttagare, både när det gäller tidiga betalningsproblem (steg 1–2) och allvarligare problem (steg 3–4). Låntagare med mindre än 14 000 kronor i månadsinkomst efter skatt står för 60 procent av inkassokraven och över hälften av e-målsskulderna hos Kronofogde- myndigheten. Betalningsproblem, oavsett allvarlighetsgrad, är rela- tivt ovanligt bland de med inkomster över 30 000 kronor i månaden.

Den tredje analysen (nr 35) visar att det finns skillnader mellan olika kreditgivare sett till hur stor andel av deras låntagare som får betalningsproblem. I analysen används samma fyra steg av betalnings- problem som i analys nr 32, dvs. upprepade påminnelser, inkasso- krav, betalningsföreläggande och skuld hos Kronofogdemyndigheten.

Analysen visar att det finns stora skillnader mellan olika kredit- givares affärsmodeller. Det finns framför allt skillnader mellan kredit- givarnas risktolerans. Kreditgivarnas risktolerans går att studera ut- ifrån hur stora marginaler i kredittagarens ekonomi som de kräver för att bevilja en kredit. De kreditgivare som har en hög risktolerans använder vanligtvis en begränsad mängd information i sina kredit- prövningar. Dessa kreditgivare beviljar krediter till konsumenter med små ekonomiska marginaler och tar ut en högre ränta för att kompen- sera sig för den högre risken.

136

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Storbankerna använder generellt sett mer omfattande informa- tion i sina kreditprövningar än vad nischbankerna och konsument- kreditinstituten gör. De kreditgivare som använder en begränsad mängd information om kredittagarens befintliga krediter kommer att kräva lägre inkomst för att bevilja en kredit. Det är en viktig an- ledning till att nischbankerna och konsumentkreditinstituten har högre andelar kredittagare med låga inkomster. Objektsfinansieringsbolag har låga andelar låntagare med betalningsproblem. Det beror på att objektslån har en säkerhet som kreditgivaren kan sälja om låntagaren får betalningsproblem. Även säljfinansieringsbolagen har låga andelar kredittagare som får betalningsproblem. I deras fall hänger det sam- man med att säljfinansieringsbolagen ställer ut fakturor och erbjuder delbetalningar. Dessa kredittyper är oftast små och därför lättare att betala, även för konsumenter med små marginaler.

Finansinspektionens analyser visar att cirka 0,1–0,2 procent av de som lånar av storbanker får skulder hos Kronofogdemyndigheten. Däremot får 0,4 procent av de som lånar av en nischbank och hela 2,3 procent av de som lånar av ett konsumentkreditinstitut skulder hos Kronofogdemyndigheten varje år. Enligt Finansinspektionen kan det delvis förklaras av kreditprövningen och av andra skillnader i risk- tolerans.

Den fjärde analysen (nr 38) visar att unga låntagare oftare får be- talningsproblem – oavsett problemens allvarlighetsgrad. Skillnaden mellan åldersgrupperna är mindre för allvarliga betalningsproblem (skulder hos Kronofogdemyndigheten) jämfört med tidiga betalnings- problem (inkassokrav). Oavsett allvarlighetsgraden så minskar betal- ningsproblemen när låntagarens ålder är högre. Analysen visar att unga personer oftare har sämre betalningsförmåga. Den visar också att unga troligen också har en sämre vana att inte betala räkningar i tid – dvs. de har lättare för att skjuta upp sina betalningar och är inte lika känsliga för att betala de extra kostnader som det medför. En följd av detta är att inkassokrav endast ger en svag indikation på om unga senare kommer att få skulder hos Kronofogdemyndigheten. Bland de äldsta är det en mer tydlig indikation. Ungefär var sjunde äldre låntagare som får inkassokrav får senare skulder hos Krono- fogdemyndigheten.

Det finns även vissa skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor lånar oftare och män lånar större belopp. Det beror på att kvinnor oftare handlar med fakturor och män oftare tar blanco- och objekts-

137

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

lån. Män har generellt sett högre inkomster, men deras lån belastar deras ekonomi mer. Det kan vara tecken på att män är mer villiga att ta ekonomiska risker. Det är en högre andel män som får inkassokrav och det gäller oavsett låntagarens ålder. Det är också en högre andel män under 45 år som får betalningsförelägganden och skulder hos Kronofogdemyndigheten. Bland låntagare över 45 år gäller det mo- tsatta – det är en högre andel kvinnor som får allvarliga betalnings- problem. En trolig förklaring till detta är att livshändelser som för- sämrar ekonomin, såsom skilsmässor, slår hårdare mot kvinnor efter- som de ofta har lägre inkomster.

3.2.2Forskningsprojektet Skuldtyngd

Inom ramen för ett pågående forskningsprojekt, Skuldtyngd – Unga vuxna och skuldens dimensioner, djupintervjuas 18 unga vuxna per- soner mellan 18 och 25 år som lever med skuldsättningsproblem.28 I projektet intervjuas respondenterna tre gånger med ett års mellan- rum. Projektet ska pågå fram till 2025.29

Syftet med studien är att undersöka hur olika dimensioner av skuld samspelar i unga skuldsattas liv, samt hur skuldsättningspro- blem påverkar individens relationer och inträde i vuxenlivet. För att sprida lättillgänglig kunskap publicerar forskningsprojektet ett s.k. policy brief varje år under de fyra år som projektet pågår.30

Samtliga respondenter hade vid projektets inledning skulder regi- strerade hos Kronofogdemyndigheten. Skuldernas storlek varierade

en person hade skulder under 10 000 kronor, tio personer mellan

10 000 och 100 000 kronor och sju personer mellan 100 000 och 1 000 000 kronor. Nästan alla respondenter hade flera fordringsägare och de flesta hade skulder till följd av konsumtionslån.

Forskningsprojektet har i en promemoria avsedd att publiceras i detta betänkande redogjort för vad som kommit fram efter den första intervjugenomgången. Dispositionen i promemorian följer en krono- logi över skuldsättningsprocessen i tre steg: 1) före skuldsättningen;

28Forskningsprojektet är FORTE-finansierat (dnr 2020-00850).

29Forskningsprojektet pågår mellan 2021 och 2025 och drivs av Erik Eriksson (Lunds univer- sitet) och Tobias Davidsson (Göteborgs universitet), båda doktorer i socialt arbete. Projektet bedrivs i samarbete mellan Socialhögskolan vid Lunds universitet och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

30Det har hittills publicerats två sådana policy briefs, ett under 2022 och ett under 2023.

138

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

2)skuldsättningens inledning; 3) livet som skuldsatt. Promemorian återges här i sin helhet.

1.Före skuldsättningen

I intervjuerna framträder ett mönster som vittnar om att sociala pro- blem av olika slag präglade respondenternas liv redan innan skuldsätt- ningen. Längre tillbaka i tiden kan det handla om en uppväxt under knappa socioekonomiska villkor, sexuella övergrepp i barndomen eller miss- bruk i uppväxtfamiljen. I vissa fall berättar intervjupersonerna om att någon av eller båda föräldrarna hade problem med skulder. Det är sam- tidigt viktigt att påpeka att det också finns respondenter som vuxit upp i familjer med ordnade ekonomiska förhållanden och i enstaka fall har det mycket gott ekonomiskt ställt. I mer närliggande tid redogör många intervjupersoner för psykisk ohälsa av olika slag, vissa har även neuro- psykiatriska diagnoser. Andra erfarenheter från den tidiga vuxenheten är att ha blivit vräkt från sin lägenhet, liksom ekonomiska problem i sam- band med inkomstbortfall till följd av arbetslöshet eller spel om pengar.

I de fall där intervjupersonerna skuldsatts via konsumtionslån har vi frågat hur mycket de kände till om kreditmarknaden innan de tog sin första kredit. I princip alla (med undantag för nyanlända migranter) säger att de var medvetna om riskerna och att de varnats från såväl skola som familj för att ta så kallade snabblån. Utifrån vår studie tycks okun- skap om riskerna – vilket ibland förs fram som den primära anledningen till att unga vuxna skuldsätter sig – sålunda inte vara det främsta skälet till överskuldsättningens upprinnelse. Undantag från denna medveten- het om riskerna finns dock bland de respondenter som är relativt ny- anlända. Här återfinns i stället en utpräglad känsla av att ha blivit lurad i samband med att de tecknat krediterna. Det ska också sägas att vårt material återspeglar en okunskap hos respondenterna beträffande mer detaljerade aspekter av kreditmarknaden, t.ex. kring hur räntor och inkassomarknaden fungerar. Det är emellertid tveksamt om en sådan kunskap skulle ha hindrat respondenterna från att ha ansökt om kon- sumtionslån.

Marknadsföringen av krediter är något som flertalet av projektets respondenter berör i intervjuerna. Många ger uttryck för en förvåning – ibland ilska – över hur det kan vara möjligt och så accepterat att mark- nadsföra krediter så öppet som det i nuläget görs, inte minst från in- fluencers på sociala medier. Vissa jämför med spelreklam, vilket till skillnad från marknadsföring av krediter debatteras och ifrågasätts mer i offentligheten. Marknadsföring av krediter är för övrigt något som fort- sätter att påverka respondenterna i deras liv som skuldsatta. Responden- terna vittnar om hur riktad reklam och erbjudanden om nya lån eskalerar efter att den fösta krediten har beviljats. Denna marknadsföring upplevs också som mycket påträngande, då den förekommer både i form av e-post, sms och telefonsamtal, liksom återfinns som annonser i de appar och på de hemsidor som de besöker.

139

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

2.När krediten beviljas/skuldsättningen inleds

I de fall där respondenterna skuldsatts via konsumtionslån i form av

högkostnadskrediter och/eller faktura- eller avbetalning har vi i inter- vjuerna bett om utförliga redogörelser för hur det gick till första gången som de lånade eller köpte varor på detta sätt. Några saker utmärker sig som återkommande i detta avseende.

Steget att ansöka om en högkostnadskredit uppkommer ofta i sam- band med en mer eller mindre desperat ekonomisk situation. Det kan handla om svårigheter att kunna betala hyra, el och andra löpande kost- nader i samband med inkomstbortfall till följd av sjukdom eller arbets- löshet, finansiering av narkotikamissbruk eller behov av att täcka (andra) skulder ackumulerade över tid genom upprepade köp på kredit eller avbetalning. Högkostnadskrediter tenderar att tas i hemlighet, och ofta berättar inte intervjupersonerna för någon varken att de planerar att ansöka om ett lån, eller att de har beviljats ett lån. Även hemlighållandet antyder att unga vuxna i regel är medvetna om riskerna med högkost- nadskrediter, då de uttrycker att omgivningen skulle oroa sig om de visste. Hemlighållandet är även relaterat till att behovet av att ansöka om denna typ av lån är förenat med skam.

Köp på faktura eller avbetalning via exempelvis Klarna eller Qliro är inte på samma sätt som högkostnadskrediter förenat med skam eller hemlighållande. Detta har sannolikt att göra med hur utbredda och nor- maliserade dessa tjänster är, samt att köpen kan vara förhållandevis små och därmed framstår som obetydliga. Vid de första köpen på faktura eller avbetalning tenderar intervjupersonerna vara tämligen säkra på att krediten kan betalas av förhållandevis enkelt. Ångesten och oron sätter in när obetalda fakturor börjar staplas på hög samtidigt som inkoms- terna blir mindre än förväntat, och det är – som nämnts – ofta vid sådana tillfällen som högkostnadskrediter aktualiseras som ett alternativ.

Intervjupersonerna beskriver kontakten med kreditgivarna som oper- sonlig samt att proceduren att beviljas lån går mycket snabbt. De ut- trycker förvåning över hur enkelt det varit att beviljas krediter, och i fallet med högkostnadskrediter beskriver några ett slags rus när pengarna snabbt efter ansökan återfinns på kontot. Ibland har det första lånet tagits utan någon telefonkontakt, utan enbart via en app eller hemsida. När de väl beviljats ett första lån från en kreditgivare uppfattas proces- sen att ta nya lån som ännu enklare och vissa berättar om hur de beru- sade på krogen kan låna 10 000 kronor som hamnar på kontot mer eller mindre direkt.

Vid vissa tillfällen har den första kontakten med kreditgivaren haft mer personlig prägel och inneburit en faktisk interaktion med en annan människa. Detta tycks ha viss effekt på intervjupersonernas vilja att gå vidare med sin låneansökan. Vissa ger uttryck för att de ibland avbröt pro- cessen de gånger när kreditgivaren ställde frågor av mer personlig art, t.ex. kring individens återbetalningsförmåga eller vad lånet skulle användas till.

Intervjupersonerna upplever själva att den kreditupplysning som gjorts på dem är bristfällig och vissa undrar hur det är möjligt att de har kunnat fortsätta ta nya lån under så lång tid. Vissa vet inte ens om det har gjorts

140

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

en kreditupplysning och uppger att de förvånades över att vissa ansök- ningar om lån eller köp på faktura gick igenom när de redan var skuld- satta till olika fordringsägare. En tolkning kan vara att den långa tid det kan dröja innan skulder hamnar hos Kronofogdemyndigheten gör kredit- upplysningen bristfällig när det handlar om personer som hamnat i en spiral av lån och avbetalningar från en mångfald av kreditgivare.

3.Livet som (över)skuldsatt

Situationen när inkassobreven börjar trilla in på hallmattan beskrivs

som mycket ångestladdad, det är inte sällan i samband med detta som kontrollförlusten blir uppenbar.

Respondenternas har i regel skulder till ett flertal olika fordringsägare och redogör för en matthet och förvirring i relation till möjligheten att överblicka sina skulder, såväl innan skulderna registrerats hos Krono- fogdemyndigheten som efter. På frågor om hur stora skuldbelopp in- tervjupersonerna har eller om de vet hur många fordringsägare de är skyldiga pengar kan de flesta inte svara med exakthet. Många vet inte heller om skulderna som är registrerade hos Kronofogdemyndigheten utgör samtliga skulder eller om andra ännu inte kommit dit utan fort- farande är hos inkassobolag. Flera av respondenterna har utöver skul- derna hos inkasso och Kronofogdemyndigheten även privata lån till exem- pelvis föräldrar. De privata lånen uppfattas vara enklare att överblicka. Andra intervjupersoner drar en tydlig gräns och uttrycker att de aldrig skulle låna pengar av föräldrar, vänner eller en partner.

Vissa av respondenterna har i ett försök att få ordning och överblick på sina lån tagit så kallade samlingslån. För våra intervjupersoner har detta inte inneburit en lösning, vilket så klart kan ha med vårt urval att göra (personer som vid studiens start hade skulder hos Kronofogde- myndigheten). För vissa har samlingslånen fördjupat den redan proble- matiska situationen eftersom respondenterna – då en bank eller ett kredit- institut övertagit skulderna – återfått sin kreditvärdighet och därmed kunnat återgå till att beviljas krediter från kreditgivare där de tidigare nått kreditgränsen.

Respondenterna tenderar att uppleva en matthet och ibland hopplös- het i relation till möjligheten att betala av på sina skulder, något som i många fall känns oöverstigligt. I vissa fall hänförs denna hopplöshet till avräkningsordningen; trots en avsevärd ansträngning att betala, ofta genom löneutmätning, så minskar skuldbeloppen bara långsamt eller inte alls. Långsamheten som präglar återbetalningsförloppet uttrycks ibland som att livet pausas. Vissa uttrycker ett hopp om att beviljas skuldsanering, men de flesta är samtidigt medvetna om att det är svårt att erhålla. När intervjupersonerna tillfrågas om drömmar eller framtidsplaner inskränks detta ofta till att vara skuldfri och i bästa fall att leva ett ”svenssonliv”.

Bland intervjupersonerna finns ett utbrett missnöje beträffande det samhälleliga stöd som de har fått, eller upplever sig inte ha fått. De flesta av intervjupersonerna har vid något tillfälle varit i kontakt med den kom- munala budget- och skuldrådgivningen, men det finns också de som aldrig har hört talas om denna tjänst. De som haft kontakt med budget-

141

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

och skuldrådgivningen har som regel bara träffat sin rådgivare vid ett fåtal tillfällen och därefter valt att inte fortsätta kontakten. Flera upp- lever sig ha blivit oseriöst bemötta, och i princip ingen anser sig ha fått tillräcklig hjälp. Enligt respondenterna har stödet ofta handlat om upp- maningar att göra en budget, något som intervjupersonerna inte upplevt varit det mest adekvata i stunden. På frågor om vilket stöd de skulle ha varit i behov av nämns inte sällan sådant som den kommunala budget- och skuldrådgivningen ska kunna bistå med. Exempelvis efterfrågas hjälp att få en översikt över sina skulder och fordringsägare, samt vägledning i vilka skulder som är mest centrala att ta itu med först och kring hur individen skulle kunna förhandla med fordringsägare för att förbättra återbetalningsvillkoren. Några intervjupersoner har sökt sig till privata aktörer, vilka marknadsför sig som skuldrådgivare och mot betalning t.ex. erbjuder att upprätta ansökningar om skuldsanering. Inte i något fall har detta lett till annat än fler utgifter.

Att ”hamna hos” Kronofogdemyndigheten upplevdes generellt som skräckinjagande och skamfyllt för intervjupersonerna, samtidigt som många ger uttryck för att det samtidigt innebar en slags lättnad eftersom jakten på nya kreditgivare därmed avslutades. Det var som att en spärr sattes in. Vissa uttrycker emellertid missnöje med Kronofogdemyndig- hetens arbete, då de upplever att de borde få mer hjälp av myndigheten. Vissa önskar exempelvis att Kronofogdemyndigheten kunde vara mer behjälpliga med att sortera bland skulderna och ge råd om vilka skulder som borde betalas först för att de så snabbt som möjligt ska bli skuldfria.

Respondenterna förväntningar på Kronofogdemyndigheten skulle kunna tolkas som ett uttryck för en okunskap om olika samhälls- och välfärds- institutioners uppdrag och funktioner. Detta framträder även när inter- vjupersonerna tillfrågas om de vänt sig till socialtjänsten eller Försäk- ringskassan för att nyttja de socialförsäkringar som de vid tidpunkter har haft rätt till. Flera intervjupersoner har då uppgivit att de inte har någon kunskap om denna typ av institutioner. Värt att nämna är att de intervjupersoner som regelbundet har eller har haft kontakt med olika samhällsinstitutioner (t.ex. psykiatri, sjukvård, socialtjänst, HVB-hem) i regel upplever att deras skuldsättning är en fråga som inte ges utrymme i dessa kontakter. Av intervjuerna att döma tycks alltså skuldfrågor vara något som hålls avsides, skilt från övriga behov, trots att den psykiska hälsan, ekonomin eller den svåra sociala situationen i allmänhet är uppen- bart kopplad till intervjupersonernas skuldsättning. I enstaka fall har respondenter upplevt att professionella inom det bredare välfärdssyste- met (exempelvis en anställd på ett HVB-hem) tagit sig tid att stötta dem i skuldfrågan, vilket har upplevts som ett viktigt och givande stöd.

För de unga vuxna respondenterna som deltar i studien präglas livet som skuldsatt av exkludering och isolering, exempelvis genom att skapa betänkliga svårigheter på bostadsmarknaden. Flertalet vittnar också om att skuldsättningen präglar deras sociala relationer. I vissa fall fördjupas relationer, men i andra fall försvåras eller till och med avslutas nära rela- tioner till följd av skulderna. Oavsett vilket så påverkas relationerna, och skuldfrågan tenderar att bli central. För den skuldsatte ökar beroendet

142

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

till den nära omgivningen, ibland blir de ekonomiskt och materiellt beroende av föräldrar, syskon eller en partner. Vissa berättar också om ansträngningar i syfte att hemlighålla situationen för närstående, och andra om att de undviker att inleda nya relationer på grund av rädsla att bli bortvald om/när skuldsättningen avslöjas. Den ansträngda ekonomiska situation som överskuldsättningen innebär gör också att intervjuperso- nerna ofta tvingas välja bort sociala sammanhang och aktiviteter som är förenade med kostnader, t.ex. att dricka ”tentaöl” med sina studiekam- rater, vara aktiv i föreningar eller teckna gymmedlemskap. Det enda sociala liv de kan ägna sig åt inskränks i princip till sådant som är fri- kopplat från avgifter och utgifter.

Sammanfattningsvis tecknar de empiriska fynden från studiens första intervjuomgång en bild av att överskuldsättning påverkar de unga vuxna individerna negativt och försvårar övergången till vuxenlivet. Det sociala livet avgränsas och försvåras och ångesten över att inte kunna överblicka sina skulder samt oron och hopplösheten över att aldrig kunna betala tillbaka präglar livet på ett påtagligt vis. Bakgrunden till överskuldsätt- ning tenderar att präglas av en utsatthet som antingen sträcker sig till- baka till uppväxten eller är mer situationsbunden. Påfallande är hur snabbt och enkelt intervjupersonerna anser att det är att beviljas högkostnads- krediter.

3.2.3Risker med och konsekvenser av överskuldsättning

Påverkan på den enskilde personen och dennes familj

En ansträngd ekonomi och inte minst en hög skuldbörda gör att män- niskor tvingas leva under ansträngda förhållanden. En långvarig över- skuldsättning riskerar att ha en nedbrytande effekt på den enskilde. Regeringen har i samband med den senaste översynen av skuldsaner- ingslagstiftningen konstaterat att det är vanligt att skuldsatta perso- ner passiviseras och slutar arbeta, trots att personerna är arbetsföra. Bland långvarigt överskuldsatta är dessutom fysisk och psykisk ohälsa påtaglig. Det har till och med påvisats samband mellan överskuld- sättning och självmordsbeteende. Att leva i en familj där en eller båda föräldrarna är överskuldsatta påverkar alla i hushållet. Barn som växer upp i överskuldsatta familjer drabbas hårt av ett utsatt ekonomiskt läge och dessa familjers livsvillkor hör enligt regeringen sannolikt till de sämre i samhället.31

Under den tid vi arbetat med utredningen har flera nya forsk- ningsrapporter publicerats som stärker bilden av hur skadlig över-

31Prop. 2015/16:125 s. 46 f.

143

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

skuldsättning är för enskildas hälsa. I en schweizisk studie har det exempelvis kunnat påvisas att överskuldsatta personer har en sämre mental hälsa och lägre känsla av kontroll (weaker mastery) än befolk- ningen i övrigt. I rapporten redovisas också det rådande forsknings- läget på området. Sammanfattningsvis har forskningen kring över- skuldsättning kunnat kopplas samman med bl.a. psykiska störningar, alkoholberoende, drogproblematik, depression, självmord och själv- mordsförsök. Detsamma gäller övervikt och dålig sömn. Det refere- ras också till en finsk studie i vilken det har kunnat slås fast en ökad förekomst av kroniska sjukdomar bland överskuldsatta individer.32

I en svensk studie vid Södertörns högskola studerades personer i åldrarna 20 till 64 år med skuldsättningsproblematik. De personer som valdes ut hade det gemensamt att de 2016 fanns registrerade i Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas för en obetald skuld. Två år senare var de antingen registrerade som aktiva eller inaktiva för en skuld och/eller ett skuldsaneringsbeslut. Studien visade att risken för självmordsförsök varierar med den skuldsattes registreringsstatus hos Kronofogdemyndigheten. Personer som 2018 fortfarande var registrerade som aktiva i myndighetens register hade drygt dubbelt så stor risk att begå ett självmordsförsök, i jämförelse med personer som var markerade som inaktiva i registret.33

Påverkan på samhället

Hög skuldsättning och överskuldsättning har naturligtvis inte enbart konsekvenser för den enskilde. Personer som inte arbetar eller blir sjuka till följd av sina skulder medför kostnader för samhället. I en studie utförd på uppdrag av Riksrevisionen 2015 gjordes en tentativ beräkning av vad överskuldsättning kostar samhället i form av pro- duktionsbortfall, kostnader inom socialförsäkringssystemen och inom sjukvården. Riksrevisionen utgick från en snäv definition på över- skuldsättning och fick därigenom fram siffror på vad överskuldsätt- ningen som minst kostar samhället. De årliga kostnaderna för sjuk- vården uppskattades till 3,3 miljarder kronor, produktionsbortfallet

32Hämmig, Herzig, Over-indebtedness, mastery and mental health: a cross-sectional study among over-indebted adults in Switzerland, 28 mars 2022. Tillgänglig på https://smw.ch/article/doi/smw.2022.w30151. Besökt den 30 augusti 2022.

33Rojas, Status of Debtor Registration at an Enforcement Authority and Risk of Nonfatal Suicide Attempt, 9 februari 2022. Tillgänglig på https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/0227- 5910/a000851. Besökt den 30 augusti 2022.

144

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

till 2,8 miljarder kronor medan ersättningar inom socialförsäkrings- systemen och arbetslöshetsförsäkringen uppskattades kosta 2,2 miljar- der kronor.

Som jämförelse kan nämnas att om antalet överskuldsatta i stället antas uppgå till de volymer som Kronofogdemyndigheten uppskattade i en rapport från 2008 blir samhällets kostnader betydligt mycket större. Enligt Kronofogdemyndighetens rapport uppgick kostnaderna för enbart produktionsbortfallet till mellan 22 och 44 miljarder kronor årligen, utifrån beräkningen att antalet överskuldsatta uppgår till 400 000 personer.34

3.2.4Definition av överskuldsättning och olika mätmetoder

Det finns inte en entydig definition av begreppet överskuldsättning

En majoritet av Sveriges befolkning har skulder av olika slag. Exem- pelvis har fler än sju av tio svenskar lån. De allra flesta har inga pro- blem med att hantera sina skulder. Det gäller även om skulderna uppgår till betydande belopp och utgör en stor del av utgifterna varje månad. Det finns också de som har enstaka och kortvariga betal- ningsproblem och så de som har en allvarlig och långvarig skuldsätt- ning. Det är personerna med allvarliga och långvariga betalningspro- blem som allmänt sett brukar kategoriseras som överskuldsatta.

I Sverige började överskuldsättning som begrepp användas i olika förarbeten i finanskrisens spår på 1990-talet.35 Ett uttalat syfte med konsumentkreditlagstiftningen har länge varit – och är – att motverka just överskuldsättning. Begreppet är alltså centralt för lagstiftaren och har diskuterats relativt ingående såväl i Sverige som utomlands. Begreppet förekommer exempelvis i både det nuvarande konsument- kreditdirektivet som i det kommande direktivet om konsumentkre- diter (kapitel 6). Det finns dock hittills inte någon fastslagen defini- tion av begreppet, varken i svensk eller i EU-rättslig författning.

Det har gjorts omfattande försök att definiera begreppet över- skuldsättning. I en rapport framtagen på uppdrag av EU-kommissionen definierades överskuldsättning, over indebtedness, på följande sätt.

34Riksrevisionens rapport Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RIR 2015:14, s. 104 med referens.

35Ds 1990:84 s. 34. Begreppet förekommer också i SOU 1988:55, men då fördes ingen diskus- sion om dess innebörd.

145

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

Households are considered over-indebted if they are having – on an on- going basis – difficulties meeting (or falling behind with) their commit- ments, whether these relate to utility or other household bills, servicing secured or unsecured borrowing or to payment of rent.36

Fritt översatt:

Hushåll anses vara överskuldsatta om de – över tid – har problem att helt eller delvis fullgöra sina åtaganden, oavsett om det handlar om att betala el- eller hushållsräkningar, lån med eller utan säkerhet eller bo- stadshyra.

Definitionen togs fram för att användas som en referens i den under- sökning som låg till grund för rapporten. Undersökningen gick bl.a. ut på att ta reda på medlemsländernas syn på överskuldsättning och behovet av en definition av begreppet. I rapporten konstaterades att mindre än hälften av de tillfrågade intressenterna som deltog i under- sökningen uppgav att de använde en specifik definition för när hus- håll eller individer skulle anses vara överskuldsatta. Av de som an- vände en specifik definition uppgav flertalet att den definition som användes byggde på nationell lagstiftning. I rapporten kunde också konstateras att det var tydligt att de flesta definitioner som användes refererade till pågående ekonomiska svårigheter för alla typer av hus- hållsåtaganden och många av dem hade mycket gemensamt med den definition som användes i undersökningen. Trots avsaknaden av en tydlig definition av begreppet överskuldsättning konstaterades ett förvånansvärt litet stöd bland de tillfrågade för att det behövde tas fram en bättre definition av begreppet överskuldsättning. I rappor- ten ifrågasattes därför om det i stället var dags att flytta fokus till att bl.a. identifiera tillförlitliga indikatorer på överskuldsättning.37

Utredningen om överskuldsättning (SOU 2013:78) uttalade i fråga om definitionen av överskuldsättning att det är naturligt att tänka sig att överskuldsättning är ett gradvis växande problem. Graden av allvar beror bl.a. på skuldernas storlek, ålder och tillväxthastighet ställt i relation till hushållets nettoinkomster och realiserbara tillgångar. Utredningen såg flera problem med att sätta exakta gränser. I den statistiska undersökning som utredningen genomförde valde man i stället förekomst hos Kronofogdemyndigheten som indikator på

36The over-indebtedness of European households: updated mapping of the situation, nature and causes, effects and initiatives for alleviating its impact – Part 1: Synthesis of findings.

37The over-indebtedness of European households: updated mapping of the situation, nature and causes, effects and initiatives for alleviating its impact – Part 1: Synthesis of findings, s. 3 f.

146

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

om ett hushåll var överskuldsatta (alltså den administrativa metoden, se nedan). Skälet till det var att en sådan indikator ansågs vara det enda tillförlitliga måttet på överskuldsättning.38 Den diskussion som förs i betänkandet visar på svårigheterna med att skapa en definition som är rättvisande och användbar.

Metoder för att mäta överskuldsättning

Det finns olika mätmetoder för att undersöka om ett hushåll eller en individ är överskuldsatt. Följande tre metoder används huvudsak- ligen.

1.Den objektiva/kvantitativa metoden bygger på beräkningar av eko- nomiska data. Det kan handla om att beräkna en individs eller ett hushålls skuldkvot, belåningsgrad eller liknande.

2.Den administrativa metoden bygger på officiella uppgifter om be- talningsanmärkningar, ansökningar om skuldsanering eller kon- kurser m.m.

3.Den subjektiva metoden bygger på individers eller hushålls egen uppfattning om förmågan att kunna betala sina skulder.39

Det har också gjorts försök att mäta överskuldsättning med en kom- bination av dessa mätmetoder. Ett sådant försök, som omnämns i ekonomisk forskning, har gjorts i en rapport framtagen av Bank of Italy. I rapporten granskades följande fyra omständigheter:

1.Hushållet har stora delbetalningar på krediter i förhållande till dess disponibla inkomst. Här kan i sin tur hänsyn tas till olika indikatorer vilka kan viktas på olika sätt sinsemellan;

a)minst 30 procent av den disponibla inkomsten används för att be- tala krediter,

b)vad som återstår av den disponibla inkomsten efter betalning av krediter understiger gränsen för fattigdom,

c)mer än 25 procent av inkomsten används för att betala för krediter utan säkerhet.

Det bör här noteras att det för hushåll med höga månadsinkomster inte behöver innebära ekonomiska problem med kreditkostnader på t.ex.

30procent.

38SOU 2013:78 s. 55 ff.

39SOU 2013:72, Henrikson, Överskuldsatt och skyldig, 2016 och Carlsson m.fl., Indebtedness in early Adulthood Causes and Remedies, 2019, ProQuest Ebook Central.

147

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

2.Hushållet släpar efter med betalningar. Det kan vara fråga om att hus- hållet antingen släpat efter med betalning av en kredit med säkerhet, såsom en boendekredit, eller släpat efter i mer än två månader med betalning av en kredit utan säkerhet.

3.Hushållet är alltför beroende av skulder (debt-reliant). Här har en gräns använts på om hushållet har minst fyra olika lån.

Det bör noteras att tröskelvärdet på fyra krediter har ifrågasatts med hänsyn till mängden av kreditprodukter som finns tillgängliga.

4.Hushållet självt uppfattar skulder som en börda i vardagen. När det gäller denna subjektiva indikator har den ansetts relevant om hushållet besvarat frågan om de upplever att månadsinkomsten är tillräcklig för att ”få det att gå ihop” (making ends meet) antingen med svårighet eller med stor svårighet.40

Vilka för- och nackdelar finns med de olika mätmetoderna?

Det finns för- och nackdelar med de olika metoderna. När det gäller den objektiva/kvantitativa metoden är en svårighet att få tillgång till detaljerade uppgifter om enskilda hushåll. Det gör den mätmetoden svårtillämpad. Som berörts saknas exempelvis i Sverige tillgänglig statistik om hushållens skulder på individnivå. Den statistik som Finansinspektionen samlat in inom ramen för sin granskning av konsumentkreditmarknaden är visserligen omfångsrik. Men den ger ändå inte en fullständig bild.

Den administrativa modellen medför att personer som har eko- nomiska problem men som av olika anledningar inte finns noterade i de officiella registren inte omfattas av statistiken. Om ett inkasso- företag t.ex. bedömer det utsiktslöst att ansöka om utmätning gente- mot en privatperson – för att han eller hon helt saknar möjlighet att betala sin skuld – kommer denne (tre år från att utslaget meddelades) inte att synas i Kronofogdemyndighetens register. Detta trots att gäldenären mycket väl kan vara (minst) lika skuldsatt som någon som förekommer i registret. Personer som belånar sig för att betala befintliga skulder kan också under lång tid undvika att hamna i regist- ren. Det omfattar även de som har en betydande skuldsättningsgrad.

Den subjektiva metoden, slutligen, leder till att betydligt fler per- soner betraktas som överskuldsatta än enligt de två andra modellerna. Även denna mätmetod kan vara svår att tillämpa i praktiken i större skala.

40Carlsson Hauff, m.fl., Indebtedness in Early Adulthood: Causes and Remedies, 2019, Pro- Quest Ebook Central, kapitel 2.

148

SOU 2023:38

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

Utfallet kan alltså variera stort beroende på vilken metod, eller vilka indikatorer inom respektive metod, som används. Det innebär förstås också att tillförlitligheten av mätresultaten kan variera och att det därför inte går att slå fast vilken metod som är den bästa. Det bedöms inte möjligt att ta fram en entydig och gemensam definition av begreppet överskuldsättning

Det bedöms varken möjligt eller nödvändigt att ta fram en entydig och gemensam definition

Vårt uppdrag är tillräckligt utförligt beskrivet, för att vi även utan en fastslagen definition av begreppet överskuldsättning, ska kunna genom- föra uppdraget i direktiven. Vi har dock konstaterat att det skulle finnas fördelar med att ha en fastslagen och gemensam definition av begreppet. Under årens lopp och i skilda sammanhang har det förts fram önskemål om en fastslagen definition. Det har gjorts olika för- sök – både nationellt och inom EU – att formulera en sådan.

En fördel med att ha en fastslagen definition av begreppet skulle vara att den ger möjlighet att kvantifiera och analysera omfattningen och utvecklingen av överskuldsättningen över tid. Den skulle också underlätta arbetet med att utvärdera effektiviteten av åtgärder som vidtas för att förhindra och lindra konsekvenserna av överskuldsätt- ning. Avsaknaden av en definition har exempelvis lett till att Krono- fogdemyndigheten och Riksrevisionen kommit till vitt skilda slut- satser om hur många överskuldsatta individer det ska anses finnas i Sverige. Med hjälp av den subjektiva metoden kom Kronofogdemyn- digheten 2008 fram till att det fanns mellan 400 000 och 600 000 över- skuldsatta individer i Sverige.41 En betydligt lägre siffra användes några år senare i en rapport från Riksrevisionen. I rapporten tog Riksrevi- sionen sin utgångspunkt i Kronofogdemyndighetens uppskattning av hur många gäldenärer i myndighetens register (utsöknings- och in- drivningsdatabasen) som sannolikt skulle beviljas skuldsanering om de ansökte om en sådan.42 Totalt omfattade Riksrevisionens defini- tion drygt 28 000 individer. Riksrevisionen konstaterade att den siff-

41Kronofogdemyndigheten, Alla vill göra rätt för sig – Överskuldsättningens orsaker och kon- sekvenser, 2008.

42För att beviljas skuldsanering krävs att gäldenären når upp till kravet på kvalificerad insol- vens. I praxis har kravet ansetts innefatta en mycket långvarig betalningsoförmåga. I den senaste revisionen av skuldsaneringslagen kan förarbetena sägas ge uttryck för att kvalificerad insol- vens och överskuldsättning har samma betydelse, jfr prop. 2015/16:125 s. 70.

149

Skuldsättning och överskuldsättning – en lägesbild

SOU 2023:38

ran fick anses utgöra ett golv för antalet överskuldsatta individer i Sverige.43

Men det finns också vissa nackdelar med att försöka definiera begreppet överskuldsättning. En sådan nackdel är risken för att defi- nitionen blir för smal. Det kan medföra att de åtgärder som föreslås blir missriktade och inte tillräckliga för att åtgärda eller motverka det faktiska problemet. Det kan exempelvis gälla en definition som inte fångar in personer eller hushåll som inte för stunden är överskuld- satta men som är på väg in i en sådan situation. På motsvarande sätt finns det risker med en alltför bred definition. En sådan skulle kunna leda till att fler åtgärder föreslås än vad som är nödvändigt för att komma åt problemet. Det skulle i sin tur kunna leda till oönskade negativa konsekvenser för kreditgivningen på marknaden.

Det är endast meningsfullt att försöka ta fram en definition av begreppet överskuldsättning om definitionen kan bli entydig och gemensam på EU-nivå. Vi menar att detta är av stor betydelse efter- som konsumentkreditlagstiftningen bygger på EU-rättsakter. Redo- görelsen ovan visar på vilka svårigheterna är med att ta fram en defi- nition som uppfyller dessa krav.

Om inte annat anges används överskuldsättning i det följande som ett begrepp för individer och hushåll som över tid har problem med att kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden i form av t.ex. kredit- åtaganden.

43Riksrevisionens rapport Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? RIR 2015:14, s. 40 f.

150

4Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

Regleringen kring konsumentkrediter är spridd i flera olika författ- ningar och har i många fall sin grund i EU-rätten. Lagbestämmelserna kompletteras också av föreskrifter och allmänna råd från både Finans- inspektionen och Konsumentverket. Båda dessa myndigheter utövar tillsyn över att marknadens aktörer agerar i enlighet med de krav lag- stiftaren ställt upp. Regleringen spänner över flera rättsområden och det kan därför vara på sin plats att inledningsvis kortfattat redogöra för den rättsliga regleringen på konsumentkreditmarknaden.

Kapitlet inleds med en genomgång av de olika aktörer som är verk- samma på konsumentkreditmarknaden och vilka typer av krediter som erbjuds på marknaden. Därefter kommer en redogörelse för kredit- upplysningsmarknaden och de olika aktörer som verkar där. Efter det presenteras en kort historisk tillbakablick över hur konsument- skyddet på kreditmarknaden har vuxit fram sedan 1970-talet. Ton- vikten ligger på förarbetena till konsumentkreditlagarna från 1977, 1992 och 2010. Därefter ges en översikt av regleringen på området, uppdelad utifrån regler om tillstånd och tillsyn, om konsumentskydd och om indrivning av skuld m.m. Slutligen behandlas regleringen kring kreditupplysningsverksamheten. Vi återkommer i de olika förslags- delarna till flera av de bestämmelser som behandlas här.

4.1Konsumentkreditmarknaden

4.1.1Kreditgivare och kreditförmedlare

De kreditgivare och kreditförmedlare som erbjuder och lämnar kre- diter till konsumenter bedriver sin verksamhet under en rad olika tillstånd som beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.4. I detta avsnitt redo-

151

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

gör vi översiktligt för de olika kreditgivare och kreditförmedlare som finns på konsumentkreditmarknaden och hur många som bedriver verksamhet under respektive tillstånd.

Kreditinstitut – är enligt lagen (2004:297) om bank- och finansier- ingsrörelse en bank eller ett kreditmarknadsföretag (1 kap. 5 § 10). I bankernas huvudsakliga verksamhet ingår bl.a. att bevilja kre- diter till allmänheten. Antalet kreditinstitut uppgick i april 2023 till 41 banker, 44 sparbanker och 2 medlemsbanker. Det fanns även 33 kreditmarknadsföretag.

Konsumentkreditinstitut – bedriver kreditgivning till konsumen- ter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsument- krediter. I gruppen konsumentkreditinstitut finns både bolag som bedriver kreditgivning och kreditförmedling till konsumen- ter. I april 2023 fanns det totalt 74 bolag i kategorin konsument- kreditinstitut fördelade på 48 konsumentkreditgivare och 26 kon- sumentkreditförmedlare. Av bolagen har tre tillstånd att bedriva både kreditgivning och kreditförmedling till konsumenter och två av instituten har också tillstånd för bostadskreditgivning. Där- utöver hade ett utländskt betalningsinstitut som driver verksam- het i Sverige genom en filial ett tillstånd från Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditgivning enligt lagen.

Bostadskreditinstitut – har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om viss verksamhet med bostadskrediter. Kategorin bostadskredit- institut delas upp på tillstånd för bostadskreditgivning och till- stånd för bostadskreditförmedling. I april 2023 fanns det 12 in- stitut med tillstånd för bostadskreditgivning och sju institut med tillstånd att förmedla bostadskrediter. Av dessa bolag hade två institut tillstånd att både förmedla och lämna bostadskrediter.

Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer – har till- stånd enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. I april 2023 fanns det 58 institut med tillstånd som betalningsinstitut och 41 regi- strerade betaltjänstleverantörer i Finansinspektionens instituts- register.

Institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare av elek- troniska pengar (lagen om elektroniska pengar [2011:755]) får också tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster. På samma sätt som för betalningsinstitut och registrerade betaltjänst-

152

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

leverantör får instituten med ett sådant tillstånd bevilja krediter till konsumenter. I april 2023 fanns det sex sådana institut i Finans- inspektionens register.

Väderpappersbolag med sidotillstånd att ge ut krediter – får enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden lämna sina kunder krediter för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument. Den kreditgivning som avses är i första hand s.k. depåkrediter som kan utnyttjas för värdepappershandel. För sådan kreditgivning krävs ett särskilt tillstånd. I april 2023 hade nio värdepappersbolag ett sådant sidotillstånd.

4.1.2Plattformar för gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding, kan beskrivas som en metod för att finansiera projekt, där mindre belopp samlas in från ett större antal personer. Ofta avses även att insamlingen sker via internet på en digital plattform. Gräsrotsfinansiering delas ofta in i följande fyra kategorier; lånebaserad, andelsbasserad, belöningsbaserad och dona- tionsbaserad gräsrotsfinansiering. Här behandlas endast den lånebase- rade gräsrotsfinansieringen.1

Vid lånebaserad gräsrotsfinansiering är det fråga om långivning. Den som söker sådan finansiering kan vara såväl en näringsidkare som en konsument. Lånebaserad gräsrotsfinansiering där kapital för- medlas till konsumenter kallas även för person-till-person-lån, peer- to-peer lending eller p2p-lending.

I Sverige finns för närvarande ett tiotal företag som driver platt- formar för lånebaserad- och andelsbaserad gräsrotsfinansiering. Där- utöver är åtminstone en utländsk plattform för lånebaserad gräsrots- finansiering aktiv i Sverige.2

1En utförlig genomgång görs i SOU 2018:20.

2Promemorian Nya regler för viss gräsrotsfinansiering, Finansdepartementet, Fi2022/00473, februari 2022, s. 50 f.

153

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

4.1.3Näringsidkare som marknadsför krediter

De näringsidkare som marknadsför konsumentkrediter är kredit- givare och kreditförmedlare. Det finns även andra aktörer på konsu- mentkreditmarknaden – som inte bedriver sin verksamhet med till- stånd – som marknadsför krediter. På jämförelsesidor – som är en vanlig form av en affiliate på konsumentkreditmarknaden – marknads- förs krediter.3 I september 2022 fanns det mellan 200 och 300 aktiva jämförelsesidor för konsumentkrediter på internet.4 Även på s.k. white labels marknadsför kreditgivare och kreditförmedlare krediter.5

4.1.4Kredittyper

Konsumentkreditlagen (2010:1846) gäller generellt för alla krediter som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument (1 §). Begreppet kredit är inte definierat i konsumentkreditlagen. Kredit- avtal definieras som ett avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd eller liknande (2 §). I lagen finns specifika regler för vissa kredit- typer. En kontokredit definieras som en fortlöpande rätt att utnyttja ett kreditutrymme och ett kreditköp definieras som köp av en vara eller tjänst som finansieras genom en kredit som lämnas av säljaren eller annan kreditgivare. En bostadskredit definieras bl.a. som en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostads- rätt. En relativt ny kredittyp i lagen är högkostnadskrediten. Denna kredittyp definieras som en kredit med en effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett till- lägg av 30 procentenheter och som inte huvudsakligen avser kredit- köp eller är en bostadskredit.

De kreditprodukter som erbjuds på konsumentkreditmarknaden kan vara utformade på många olika sätt. Skillnaderna består fram- för allt i hur stort kreditbeloppet är, räntenivån på krediten och löp- tiden för den. Några vanliga kreditprodukter som erbjuds av kredit- givare och kreditförmedlare är snabblån, blancokredit, billån, bostads-

3Affiliates är ett samlingsbegrepp för företag som marknadsför andra företag mot en presta- tionsbaserad ersättning.

4Uppgift från Konsumentverket.

5En white label kan utgöras av en webbplats på vilken en kreditgivare eller kreditförmedlare marknadsför sina produkter under ett annat namn/varumärke än dennes tillståndspliktiga namn. Enligt Konsumentverket är det i dag inte är särskilt vanligt att kreditgivare och kreditförmed- lare använder sig av white labels i marknadsföringen av krediter. I avsnitt 8.6.2 finns en närmare redogörelse över de näringsidkare som marknadsför krediter.

154

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

lån, samlingslån, buy now pay later (BNPL) och kreditkort. Produktut- budet förändras över tid och riktar in sig på olika konsumentgrupper.

I Finansinspektionens fördjupade analyser av konsumentkredit- marknaden (avsnitt 3.1.3) utgår myndigheten från olika typer av kre- diter och kreditgivare när de beskriver och analyserar utlåning till konsumenter. Den första uppdelningen är mellan krediter med bo- stad som säkerhet (bolån) och krediter som inte har bostad som säker- het. De senare krediterna kallar Finansinspektionen för konsum- tionslån. Konsumtionslånen är i sin tur uppdelade i två huvudkate- gorier. Den första är rena lån och omfattar blancolån, objektslån och delbetalningar. Den andra är betalningar som kan bli lån och de kate- goriseras som kortkrediter, kontokrediter, fakturor och konverterade delbetalningar.

4.1.5Företag med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet

Regler om inkassoverksamhet finns i inkassolagen (1974:182). Inkasso- verksamhet som rör indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som har övertagits för indrivning får som huvudregel endast bedrivas efter tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten. Ett undantag från huvudregeln om tillstånd är för den som bara driver in fordringar som uppstått i den egna verksamheten – så kallad egen- inkasso (2 §). Den som vidtar inkassoåtgärder, dvs. skickar inkasso- krav eller utövar någon annan form av påtryckning mot gäldenären för att få honom eller henne att betala sin skuld, bedriver inkasso- verksamhet (1 §). En ren betalningspåminnelse eller en upplysning om att kravet kan komma att lämnas över till inkasso utgör däremot inte inkassoåtgärder. Det finns för närvarande ungefär 150 företag med tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten att bedriva inkasso- verksamhet. Det finns en stor variation i storleken på företagen. De största aktörerna ingår i europeiska koncerner och bedriver en mycket omfattande verksamhet i många länder. De minsta aktörerna är en- mansbolag med låg omsättning.

155

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

4.2Särskilt om kreditupplysningsmarknaden

Det finns för närvarande 24 företag som har Integritetsskyddsmyn- dighetens tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet. På mark- naden finns i huvudsak tre rikstäckande företag varav UC AB är det utan jämförelse största i Sverige. De största konkurrenterna till UC är Creditsafe i Sverige AB (Creditsafe) och Dun & Bradstreet Sweden AB (tidigare Bisnode, nedan kallat Dun & Bradstreet).6 Med att företagen är rikstäckande (eller att de har rikstäckande register) menas att de har samtliga svenskar över 15 år i sina register. Sammanlagt om- fattar de rikstäckande registren cirka 8,3 miljoner personer.7

UC ägdes tidigare av de svenska storbankerna men ingår sedan 2018 i det nordiska affärsinformationsföretaget Enento Group som har verksamhet i flera länder. UC har de senaste fem åren omsatt mellan 500 och 800 miljoner kronor årligen på den svenska mark- naden.8 Creditsafe är etablerat i 14 länder och hade en omsättning på den svenska marknaden 2022 på cirka 220 miljoner kronor.9 Dun & Bradstreet ägs sedan 2021 av det amerikanska dataanalysföretaget Dun & Bradstreet och finns i 19 länder i Europa. I Sverige omsatte bolaget drygt 960 miljoner kronor 2021.10

Alla tre bolagen erbjuder kreditupplysningar om privatpersoner men också kreditprodukter om juridiska personer. Bolagen samlar kontinuerligt in information från offentliga databaser, t.ex. från Kronofogdemyndigheten och tingsrätterna.11 UC och i begränsad ut- sträckning även Dun & Bradstreet för därutöver egna register med information som hämtas (köps) in från kreditgivare. Dun & Bradstreet hämtar på det sättet in uppgifter om krediter från 15 kreditgivare.12 UC:s register – engagemangsregistret och missbruksregistret – är betyd- ligt mer omfattande och innehåller uppgifter från 153 kreditgivare. Information inhämtas dagligen från banker, kreditmarknadsbolag,

6UC, Creditsafe och Dun & Bradstreet har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på en tidigare version av texten i detta avsnitt. Därefter har texten omarbetats.

7Med svenskar avses svenska medborgare, personer som är folkbokförda i Sverige, personer som äger fastigheter i Sverige och personer som ingår i ledningen för svenska bolag. Det är kort sagt frågan om personer som har så pass mycket anknytning till Sverige att personerna är intressanta för kreditgivare att hämta in uppgifter om via olika offentliga databaser i Sverige, exempelvis statens personadressregister (SPAR), näringslivsregistret och fastighetsregistret.

8Enligt uppgift från bolaget till utredningen.

9Enligt uppgift från bolaget till utredningen.

10Enligt årsredovisning för Bisnode Sverige AB, räkenskapsåret 2021.

11I avsnitt 12.2.1 redogör vi närmare för hur insamlingen av uppgifter går till.

12Vi saknar uppgift om hur ofta uppgifterna uppdateras och vilka typer av kreditgivare som delar information med bolaget.

156

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

bostadskreditinstitut och konsumentkreditinstitut. Bolaget hämtar även in uppgifter om CSN-lån.13

UC, Creditsafe och Bisnode säljer också uppgifter om konsu- menters kreditscore. Med kreditscore avses en matematiskt framräk- nad poängsumma (eller betyg) som beskriver en enskild konsuments kreditvärdighet. Kreditvärdighetsskalan (eller kreditbetygsskalan) är i sin enklaste form mellan fyra och fem steg men kan också vara betyd- ligt mer komplex.14 Kreditscoren beräknas utifrån olika parametrar såsom ålder, civilstånd, inkomst och uppgifter om eventuella betal- ningsanmärkningar eller befintligt skuldsaldo hos Kronofogdemyn- digheten. Även uppgift om tidigare förfrågningar hos kreditupplys- ningsföretaget, s.k. omfrågeuppgifter, kan påverka kreditscoren hos vissa aktörer. UC använder också information om konsumentens nuvarande krediter hos olika kreditgivare och uppgifter om betal- ningshistorik för att göra sina beräkningsmodeller.15 Dessutom har bolaget tillgång till en mycket stor mängd avidentifierade historiska data om konsumenter, vilket övriga kreditupplysningsföretag inte har.

4.3Några ord om framväxten av ett konsumentskydd

4.3.1Inledning

En modern svensk konsumentskyddslagstiftning växte fram under 1970-talet. Det skedde genom införandet av bl.a. 1970 års marknads- föringslag, 1971 års avtalsvillkorslag och 1973 års konsumentköplag. Av stor betydelse var också införandet av 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område några år därefter.16

Den politiska utgångspunkten var under denna tid att konsumen- terna i många sammanhang hade en svag ställning i förhållande till

13Enligt PM från UC till utredningen, Frågan om ytterligare ett system för skuldregister i Sverige,

20september 2022, utredningens dnr 139. Frågan om hur ofta uppgifterna om CSN-lån måste uppdateras för att uppfylla kraven i artikel 5.1 d dataskyddsförordningen är i skrivande stund under prövning i förvaltningsdomstol.

14Från branschen har det poängterats att det endast gäller en kreditscore i sin enklaste form. För en mer erfaren användare så är det en mer komplex skala med högre s.k. granularitet, för att hitta mer exakt risknivå.

15Det gäller endast i fråga om kreditupplysningar som säljs till de bolag som får ta del av uppgifter om konsumenters krediter och kreditmissbruk, jfr 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173).

16Henrikson, Överskuldsatt och skyldig, 2016, s. 46. I avhandlingen görs en omfattande genomgång av konsumentskyddets framväxt. Flera referenser i detta avsnitt är hämtade därifrån.

157

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

producenter, distributörer och marknadsförare. Även som part i köp- och avtalsförhållanden ansågs den enskilde konsumenten behöva samhällets stöd för att hävda sin rätt och skyddas mot otillbörliga affärsmetoder och andra liknande företeelser. För att minska obalan- sen i avtalsförhållandet mellan konsument och näringsidkare restes krav på lagregleringar.17

För att stärka konsumenternas ställning inrättades också under samma årtionde en offentlig kontrollorganisation bestående av Kon- sumentombudsmannen och Konsumentverket. Det utformades även särskilda processformer, bl.a. den marknadsrättsliga processen i Mark- nadsdomstolen (nuvarande Patent- och marknadsdomstolen). Den konsumentskyddande lagstiftningen satte sina spår inom flera juri- diska områden som marknadsrätt, civilrätt och processrätt.18

4.3.21977 års konsumentkreditlag

Den första konsumentkreditlagen trädde i kraft den 1 januari 1979 (1977 års konsumentkreditlag SFS 1977:981). Inom sitt tillämpnings- område efterträdde den lagen om avbetalningsköp som hade gällt ända sedan inledningen av århundradet. 1977 års konsumentkreditlag fick i fråga om konsumentkrediter ett betydligt vidare tillämpnings- område än lagen om avbetalningsköp haft.

Den nya lagen utformades så att den skulle gälla i princip alla kon- sumentkrediter – en systematik som behållits sedan dess. Lagen gällde

kredit (betalningsanstånd eller lån) som är avsedd huvudsakligen för en- skilt bruk och som lämnas eller erbjudes till konsument av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet(1 § första stycket). Flertalet av be- stämmelserna i lagen omfattade dock bara kreditköp. Rena penninglån och andra s.k. fristående krediter lämnades i stor utsträckning oreglerade.

Lagen bedömdes innebära en förstärkning av konsumenternas rättig- heter i flera hänseenden och den innehöll vissa regler som syftade till att motverka överskuldsättning bland konsumenter. Det gällde bl.a. regler om kontantinsats och regler om information och marknads- föring. Bland annat ställde lagen upp ett krav på angivande av effektiv ränta vid marknadsföring av krediter och vid ingående av kreditavtal.

17Prop. 1972:33 s. 58 ff.

18Henrikson, Överskuldsatt och skyldig, 2016, s. 48.

158

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

Men reglerna med ett konsumentskydd i fokus bedömdes samman- taget vara blygsamma.19

4.3.31992 års konsumentkreditlag

Under 1980-talet vidtogs en rad avregleringsåtgärder på den finan- siella marknaden. Bland dessa kan nämnas att ränteregleringen för bankernas utlåning släpptes fri 1985. Samma år avskaffades också ut- låningsbegränsningarna för bankerna, finansbolagen och specialin- stituten för långfristig kreditgivning (de s.k. mellanhandsinstituten). Avregleringen följdes av en mycket kraftig utlåningsexpansion. En betydande del av den kreditgivningen gick till hushållen.20

Kontokrediterna svarade för en avsevärd del av ökningen i kredit- volymerna. Erbjudande om kredit kom att bli en viktig konkurrens- aspekt för att locka nya kunder, med följden att de flesta butiks- kedjorna började erbjuda egna kontoarrangemang med kreditkort som betalningsmedel. Kontokorten kunde vara utformade på olika sätt. Dessa kunde bestå av kort med en direkt kreditfunktion, kort med eget inlåningskonto, kort kopplade till banklån eller kort som endast fungerade mot vissa företag.21 Kreditinstituten kom också att aktivt bearbeta hushållen, ofta genom reklam och med vad som ansågs vara ”påträngande budskap om lån för olika konsumtionsändamål”.22

Regeringen antog 1986 en ny handlingsplan för den svenska kon- sumentpolitiken. Detta skedde under samma period som det inom EG hade uppmärksammats att det fanns ett behov på den gemen- samma marknaden av konsumentskydd vid kreditavtal. Ministerrådet antog 1986 ett direktiv om konsumentkrediter som några år senare följdes av ett tilläggsdirektiv på området.23 Direktivet och tilläggs- direktivet var s.k. minimidirektiv. Medlemsstaterna fick alltså inte in- föra mindre strikta regler än vad direktivet krävde.

1986 års direktiv ledde fram till arbetet med att ta fram en ny svensk konsumentkreditlag vilket inleddes genom tillsättandet av Skuldkom-

19Ds 1990:84 s. 35 ff. och prop. 1991/92:83 s. 21.

20SOU 1988:55 s. 21 f.

21Henrikson, Överskuldsatt och skyldig, 2016, s. 54 och SOU 1988:55 s. 45.

22SOU 1988:55 s. 50.

23Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member states concerning consumer credit och Council Directive 90(88/EEC of 22 February 1990 amending Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit.

159

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

mittén. Kommittén presenterade sina åtgärdsförslag i betänkandet Hushållens skuldsättning (SOU 1988:55). Skuldkommittén presente- rade flera förslag i syfte att begränsa hushållens skuldsättning. Några konkreta författningsförslag lämnades däremot inte. Enligt kommit- tén var information, utbildning och rådgivning åtgärder som skulle bidra till att lära konsumenten om olika sätt att finansiera köp och vilka framtida förpliktelser som följer av ett lån. Kreditgivarens ansvar för att lämna korrekta uppgifter i reklam och annan marknadsföring betonades också. Men vad som ansågs vara de mest angelägna åtgär- derna var kopplade till att förmå kreditinstituten att förbättra sin kreditprövning. För att uppnå detta presenterade utredningen flera förslag. Det föreslogs att kreditprövningen skulle ta minst ett dygn, i syfte att konsumenten skulle hinna överväga sitt beslut och få tid att ångra sig. Det föreslogs även att krediter över ett visst belopp skulle få lämnas först efter ett personligt möte och att blancokrediter till nya låntagare inte skulle få beviljas utan att det först fanns ett regel- bundet och kvalificerat sparande. Dessutom föreslogs inrättande av ett myndighetsregister med information om antalet kreditkort som en person innehade.24

De egentliga förarbetena till en ny konsumentkreditlag togs dock fram genom Justitiedepartementets översyn av konsumentkreditlagen. I departementspromemorian Ny konsumentkreditlag (Ds 1990:84) lämnades förslag på ett lagstadgat kreditprövningskrav. Därutöver föreslogs bl.a. åtgärder för att minska påträngande marknadsföring av krediter och en allmän skyldighet för näringsidkare att iaktta god kreditgivningssed. Genom de sistnämnda förslagen gjordes en mar- kering av samhällets ansvar för att förebygga överskuldsättning.25

Regeringen uttalade dock att det inte behövdes några särskilda lagstiftningsåtgärder för att motverka överskuldsättningen. De änd- ringar som ändå föreslogs hade i stället att göra med behovet av en tillnärmning till EG-rätten.26

Under den då pågående finanskrisen trädde den nya konsument- kreditlagen i kraft den 1 januari 1993 (1992 års konsumentkreditlag). Lagen genomgick ett antal mindre ändringar under de inledande åren.27

24SOU 1988:55 s. 69 och 127–141.

25Ds 1990:84 s. 43 ff. och 59–68.

26Prop. 1991/92:83 s. 24 f.

27Bland de ändringar som inte utgjorde rena följdändringar på grund av annan lagstiftning kan nämnas införandet av en regel om att räntan för krediten skulle få ändras genom att den knöts till referensräntan, prop. 1993/94:55. Vidare infördes möjlighet att ingå ett konsumentkredit- avtal på elektronisk väg, se prop. 2001/02:150.

160

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

Tio år efter att lagen trädde i kraft – i samband med att bankernas inlåningsmonopol avskaffades – infördes för första gången ett uttryck- ligt krav på kreditprövning.

4.3.42010 års konsumentkreditlag

Efter många års förhandlingar i EU antogs den 23 april 2008 slut- ligen det s.k. konsumentkreditdirektivet28. En skillnad mot tidigare direktiv var att det nya konsumentkreditdirektivet var ett s.k. full- harmoniseringsdirektiv. Att karaktären på det nya konsumentkredit- direktivet ändrades var i linje med EU-kommissionens strategi, att uppnå total harmonisering på en lämplig hög skyddsnivå.29 Under denna tid antogs också Lissabonfördraget. Konsumentskyddet blev i och med det en övergripande integrationsprincip.30 Det innebar att konsumentskyddskraven därefter skulle beaktas när unionens övriga politik och verksamhet utformades och genomfördes (artikel 12 EUF- fördraget).

Under den period som konsumentkreditdirektivet förhandlades fram introducerades snabblånen på den svenska konsumentkredit- marknaden. Flera myndigheter reagerade på de problem som snabb- lånen förde med sig.

Kronofogdemyndigheten kunde konstatera ett växande antal betal- ningsanmärkningar som rörde snabblån och Konsumentverket hem- ställde om ändrad lagstiftning till följd av de problem som myndigheten ansåg att den nya kredittypen fört med sig. Justitiedepartementet läm- nade under 2009 förslag på en ny konsumentkreditlag (Ds 2009:67). Förslagen innebar bl.a. att krediter som understeg 1 500 kronor eller som skulle återbetalas inom tre månader inte längre skulle vara undan- tagna från kravet på information eller kreditprövning.31

Även regeringen hänvisade till det växande problemet med snabb- lån. Regeringen konstaterade att samtidigt som en ökad tillgänglig- het kan vara positiv för många konsumenter, innebär det en större risk för att andra konsumenter fattar förhastade och dåligt under-

28Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsument- kreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (konsumentkreditdirektivet)

29Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013, Starkare konsumenter, högre välbefinnande för konsumenterna och ett effektivt konsumentskydd, KOM(2007) 99 slutlig.

30Henrikson, Överskuldsatt och skyldig, 2016, s. 64.

31Ds 2009:67 kap. 3.

161

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

byggda beslut om lån. Regeringen ansåg att det borde eftersträvas en lagstiftning som leder till att ”färre får problem med överskuldsätt- ning, utan att i onödan försvåra för kreditgivare och konsumenter som uppskattar och kan hantera lånen”.32

Den nya konsumentkreditlagen (2010:1846) trädde i kraft den

1januari 2011. Vi återkommer i avsnitt 4.5.1 till en övergripande redo- görelse för hur lagen är utformad i dag.

4.4Regler om tillstånd och tillsyn

4.4.1Inledning

Utgångspunkten är att det krävs tillstånd för den kreditgivare som vill ägna sig åt kreditgivning till konsumenter. Detsamma gäller för kreditförmedlare. Med tillståndsgivningen följer också en tillsyns- verksamhet. Tillståndsregleringen är uppbyggd i olika nivåer. Den kan säga bestå av en hierarki där kreditinstituten finns högst upp. Med det avses att kreditinstituten inte behöver särskilda tillstånd för att bedriva annan verksamhet enligt exempelvis lagen (2010:751) om betaltjänster, lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskredi- ter eller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkredi- ter. På motsvarande sätt krävs exempelvis inget särskilt tillstånd för att ett s.k. betalningsinstitut ska kunna bedriva verksamhet enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. I detta avsnitt behandlas huvudsakligen regleringen om tillstånd för de olika institut som kan bedriva kreditgivning till konsumenter.

4.4.2Kreditinstitut

För att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse krävs tillstånd av Finansinspektionen enligt 2 kap. lagen om (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Vad som gäller för utländska kreditinsti- tut regleras i 4 kap. Företag som kombinerar verksamheterna betal- ningsförmedling och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar ska anses driva bankrörelse. Det gäller oavsett om rörelsen begränsas till dessa verk- samheter eller om de ingår i en rörelse som även omfattar annan

32Prop. 2009/10:242 s. 33 f.

162

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

verksamhet. Med bankrörelse avses en banks totala aktivitet. Med verksamhet avses en viss avgränsad del av rörelsen. Kreditgivning är en av de verksamheter som kan ingå i en banks rörelse, medan be- talningsförmedling och mottagande av medel är verksamheter som måste ingå i den. En bank måste – till skillnad från ett kreditmarknads- bolag – vara anslutet till ett generellt betalsystem såsom postgirot, bankgirot eller ett kontokortssystem som Visa eller Mastercard.33

Med finansieringsrörelse avses enligt 1 kap. 4 § LBF rörelse i vilk- en ingår näringsverksamhet som har till ändamål att 1. ta emot åter- betalningspliktiga medel från allmänheten, direkt eller indirekt via ett företag med vilket det finns ett nära samband, och 2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing). Det krävs alltså både inlåning och kreditgivning för att det ska vara fråga om en finan- sieringsrörelse.

Banker behöver inte tillstånd för att också driva finansierings- rörelse. Om banken ska få driva en sådan rörelse prövas inom ramen för banktillståndet.34

Finansinspektionen har tillsyn över kreditinstituten och har en- ligt LBF omfattande möjligheter till olika former av ingripanden. Tillsynen omfattar att rörelsen i kreditinstituten drivs enligt LBF men även andra författningar som reglerar institutets verksamhet (13 kap. 2 §). Om ett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt LBF eller andra författningar som reglerar dess verksamhet ska myndig- heten ingripa. Det kan bl.a. handla om att utfärda ett föreläggande för att komma till rätta med situationen. Det kan även handla om att göra en anmärkning. I allvarliga fall kan institutets tillstånd återkallas eller om det är tillräckligt, varning meddelas (15 kap. 1 §). Om Finans- inspektionen meddelar föreläggande får inspektionen förelägga om vite (15 kap. 20 §).

4.4.3Betalningsinstitut

För att tillhandahålla en eller flera betaltjänster krävs tillstånd enligt lagen (2010:751) om betaltjänster (2 kap. 1 §). Tillstånd ges av Finans- inspektionen. Företag med tillstånd kallas betalningsinstitut. Ett ut-

33Prop. 2002/03:139 Del 1 s. 511.

34Prop. 2002/03:139 Del 1 s. 226 f.

163

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

ländskt företag som hör hemma inom EES och som i hemlandet har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster, eller som där undantagits från tillståndsplikt, behöver inte tillstånd av Finansinspektionen för sådan verksamhet här i landet (3 kap. 26 §). Det krävs inte heller tillstånd för att tillhandahålla betaltjänster genom ombud eller filial i Sverige. Den som omsätter betaltjänster för motsvarande mindre än tre mil- joner euro per månad kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt och kallas för registrerad betaltjänstleverantör (jfr 2 kap. 2 och 3 §§). Kreditinstitut behöver inte särskilt tillstånd enligt lagen för att till- handahålla betaltjänster.

Med betaltjänster menas enligt lagen bl.a. tjänster som gör det möjligt att sätta in kontanter på, respektive ta ut kontanter från, ett betalkonto, genomförande av betalningstransaktioner, inklusive över- föring av medel på ett betalkonto, genom bl.a. autogiro eller konto- kort (1 kap. 2 §).

Betalningsinstituten erbjuder olika betalningssätt för konsumen- ten i samband med köp av varor och tjänster på e-handelsplattfor- mar. Det handlar både om fakturabetalning och delbetalning. Krediten lämnas inte av e-handelsföretaget utan av betalningsinstitutet.

Finansinspektionen har tillsyn över att bestämmelserna i lagen om betaltjänster följs.

4.4.4Institut för elektroniska pengar

Enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar definieras elektro- niska pengar som: ett elektroniskt förvarat penningvärde som a) repre- senterar en fordran på utgivare, b) ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betalningstjänster, och c) godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren (1 kap. 2 § 2).

Ett institut för elektroniska pengar får, utöver att ge ut elektro- niska pengar, även tillhandahålla bl.a. betaltjänster. Det får även under i lagen angivna förutsättningar bevilja en kredit för vissa betaltjänster (jfr 3 kap. 5–6 §§).

Finansinspektionen har tillsyn över att lagen följs och att institu- tens verksamhet drivs enligt andra författningar som reglerar deras verksamhet (5 kap. 1 § andra stycket lagen om betaltjänster).

164

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

4.4.5Värdepappersbolag

Ett värdepappersbolag får enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden efter tillstånd av Finansinspektionen som ett led i rörelse bl.a. lämna kunder krediter för att kunden, genom värdepappers- bolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finan- siella instrument (2 kap. 2 §). Ett utländskt företag som hör hemma inom EES behöver inte särskilt tillstånd i Sverige (4 kap. 1 §). Den kreditgivning som avses är i första hand s.k. depåkrediter, dvs. kun- den pantsätter sin depå för en kredit som kan utnyttjas för att handla med värdepapper.

Finansinspektionen har tillsyn över att rörelsen drivs enligt lagen om värdepappersmarknaden och andra författningar som reglerar före- tagets verksamhet (23 kap. 1 §).

4.4.6Konsumentkreditinstitut

Ett konsumentkreditinstitut är ett företag som driver yrkesmässig verksamhet som består i att lämna eller förmedla krediter till konsu- menter. För att yrkesmässigt driva sådan verksamhet krävs tillstånd av Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd ges enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Tillstånd kan bara ges till ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett motsvarande utländskt företag (4 §). Till konsumentkreditinstituten hör alltså dels företag som själva lämnar krediter till konsumenter, dels låneförmedlande företag utan egen kreditgivning. Lagen gäller inte verksamhet med konsumentkrediter som bedrivs med tillstånd en- ligt andra författningar (1 och 5 §§).

Kraven för tillstånd enligt lagen är inte lika omfattande som för exempelvis kreditinstitutens verksamhet. Som ett allmänt krav på verksamheten gäller att ett konsumentkreditinstitut ska driva den på ett sätt som är sunt (12 §).35

Finansinspektionen utövar tillsyn över konsumentkreditinstitu- ten och kan ingripa vid överträdelser av den lagstiftning som gäller för verksamheten, såväl enligt lagen om viss verksamhet med konsu- mentkrediter som andra författningar som reglerar verksamheten (16 §). Det kan t.ex. handla om överträdelser av sundhetskravet.

35I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsument- krediter (FFFS 2014:8) preciseras vad som avses med sundhetskravet.

165

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

4.4.7Bostadskreditinstitut

Genom lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter genom- fördes i huvudsak det s.k. bolånedirektivet36. Lagen gäller yrkesmäs- sig verksamhet med kreditgivning, kreditförmedling och rådgivning i fråga om bostadskrediter till konsumenter. I lagen hänvisas till att bestämmelser om bostadskrediter också finns i konsumentkredit- lagen (1 kap. 1 §). Tillstånd att driva verksamhet med kreditgivning eller kreditförmedling kan ges till ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt försäkringsföretag. Utländska företag med filial här kan också få tillstånd under vissa förutsätt- ningar (jfr 2 kap. 1 och 7 §§ och 3 kap. 1 och 6–7 §§). Finansinspek- tionen ger tillstånd och utövar tillsyn.

4.4.8Plattformar för gräsrotsfinansiering

Det finns flera kategorier av gräsrotsfinansiering. Den kategori som är relevant i detta sammanhang är lånebaserad gräsrotsfinansiering. Det är framför allt genom den kategorin av gräsrotsfinansiering som kre- diter erbjuds till konsumenter.

Sedan den 10 november 2021 tillämpas EU:s förordning om gräs- rotsfinansiering.37 Förordningen tillämpas, med vissa begränsningar, på bl.a. lånebaserade gräsrotsfinansieringstjänster. Förordningen är emellertid inte tillämplig på gräsrotsfinansieringstjänster som till- handahålls projektägare – dvs. kapitalsökande – som är konsumenter (enligt definitionen på konsument i artikel 3 a i konsumentkredit- direktivet). Det innebär att förordningen inte är tillämplig om den som söker kapital är en fysisk person som handlar för ändamål som ligger utanför dennes närings- eller yrkesverksamhet. I de fall kon- sumenter söker kapital genom lånebaserad gräsrotsfinansiering gäller en annan reglering.

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter medför att all yrkesmässig kreditgivning till konsumenter är reglerad och kräver tillstånd av Finansinspektionen eller av en utländsk till-

36Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsument- kreditavtal som avser bostadsfastigheter och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/ 36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010.

37Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om euro- peiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937.

166

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

synsmyndighet. Om den som driver en plattform för gräsrotsfinan- siering själv tillhandahåller krediter via plattformen behöver den alltså ha tillstånd som t.ex. ett konsumentkreditinstitut eller betalnings- institut. Om den som driver plattformen yrkesmässigt endast för- medlar krediter till konsumenter krävs också tillstånd. Det gäller i princip oavsett vem som lämnar krediterna.38

4.5Konsumentskyddsregler

4.5.1Konsumentkreditlagen

Den nu gällande konsumentkreditlagen (2010:1846) trädde i kraft den 1 januari 2011 och genomförde det nuvarande konsumentkre- ditdirektivet.39 Direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv. I vissa av- seenden har Sverige dock infört ett bredare konsumenträttsligt skydd än vad direktivet föreskriver.

Konsumentkreditlagen tar i första hand inte sikte på att reglera det civilrättsliga mellanhavandet mellan kreditgivare och kredittagare. Lagen är främst inriktad på att reglera kreditgivarnas verksamhet i för- hållande till konsumenter. Exempelvis innehåller lagen bestämmelser om kreditinformation och kreditprövning m.m. som inte är civil- rättsligt bindande. Bristande efterlevnad av dessa regler kan i stället angripas med marknadsrättsliga sanktioner mot kreditgivarna.

Likt annan konsumentlagstiftning är konsumentkreditlagen tving- ande till konsumentens förmån. Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i lagen är till nackdel för konsumenten är utan ver- kan mot denne, om inte annat anges i lagen (5 §).

I lagen anges att den är tillämplig på krediter som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument (1 § första stycket förstas meningen). Lagen är alltså tillämplig såväl vid avtal om krediter som vid mark- nadsföring av krediter.40 Vad som avses med kredit anges inte i lagen. Av definitionen för kreditavtal framgår att begreppet kredit innefattar lån, betalningsanstånd, kontokrediter eller liknande (2 §).

Definitionen av näringsidkare och konsument är utformad på samma sätt som i annan civilrättslig konsumentlagstiftning, t.ex. kon-

38Jfr prop. 2013/14:107 s. 45.

39Europaparlamentets och rådet direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsument- kreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG.

40Prop. 2009/10:242 s. 85.

167

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

sumentköplagen (2022:260) och konsumenttjänstlagen (1985:716). Att konsumenten ”huvudsakligen ska handla för ändamål som faller utanför näringsverksamhet” innebär att lagen gäller även om kre- diten är avsedd att till viss del, dock jämförelsevis mindre väsentlig, användas i näringsverksamhet.41 Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. När begreppet näringsidkare används i lagtexten avses, om inte annat sägs, såväl den som lämnar eller över- tar en kredit (kreditgivaren) som den som förmedlar en kredit som ombud för kreditgivaren. Det gäller oavsett om det är fråga om en kreditförmedlare som är anknuten till en viss kreditgivare eller inte.42

Lagen gäller också krediter som lämnas eller erbjuds en konsu- ment av någon annan än en näringsidkare, t.ex. en privatperson, om krediten förmedlas av en näringsidkare som ombud för kreditgivaren (1 § första stycket andra mening). En förutsättning är att den som förmedlar krediten gör det som ombud för kreditgivaren. Sker för- medlingen på konsumentens uppdrag gäller inte lagen i det fall kredit- givaren är en privatperson.43

För vissa kredittyper gäller lagen i dess helhet, för andra gäller delar av lagen (4 §). Lagen gäller över huvud taget inte författningsregle- rade lån som lämnas av statsmedel (främst studielån) eller lån som lämnas i pantbanksverksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000, jfr 3 § konsumentkreditlagen).

Vidare faller vissa avtalstyper utanför lagens tillämpningsområde utan att det särskilt har angetts i lagen. Ett sådant undantag gäller hyres- och leasingavtal. Någon uttrycklig bestämmelse i konsument- kreditlagen har inte ansetts behövas för att undanta dessa avtalstyper. Det anses i stället följa redan av innebörden av begreppet kreditavtal att hyres- och leasingavtal inte omfattas. Är det så att det i ett enskilt fall är fråga om ett kreditavtal trots att det benämnts som hyres- eller leasingavtal, omfattas detta avtal ändå av lagens tillämpningsområde. Är avsikten enligt avtalet att konsumenten ska bli ägare efter att ha betalat ”hyrorna” eller ”leasingavgifterna”, är det fråga om ett kredit- avtal oavsett benämning.44

41Prop. 2009/10:242 s. 86, jfr prop. 1976/77:123 s. 153.

42Prop. 2009/10:242 s. 86 f. och prop. 2015/16:197 s. 70.

43Tillståndskravet i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter innebär att enskilda personer dock inte kan ägna sig åt yrkesmässig kreditgivning till konsumenter efter- som tillstånd till sådan verksamhet bara kan ges till aktiebolag och ekonomiska föreningar.

44Prop. 2009/10:242 s. 41.

168

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

Näringsidkaren ska enligt 6 § konsumentkreditlagen i sitt förhål- lande till konsumenten iaktta god kreditgivningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver.45 Bestämmelsen syftar främst till att markera kreditgivarens ansvar och ska utgöra en grundregel för lagens mer konkreta regler och en utfyllande norm för tolkning.46 Råd och anvisningar om vad som avses med god kredit- givningssed utfärdas av såväl Finansinspektionen som Konsument- verket.47

4.5.2Distansavtalslagen

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (dis- tansavtalslagen) genomför, såvitt avser finansiella tjänster, direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster48. Den del av lagen som inte avser finansiella tjänster bygger på det allmänna distansavtals- direktivet49 och genomfördes i svensk rätt genom föregångaren till den nuvarande distansavtalslagen.50 I 3 kap. distansavtalslagen regleras distansavtal mellan näringsidkare och konsumenter om bl.a. krediter.

För att det ska anses vara ett distansavtal ska avtalet ha ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans. Det är alltså inte tillräckligt att ett avtal ingås på distans. Näringsidkaren måste ha vidtagit någon eller några särskilda åtgärder för att organisera t.ex. en försäljning på distans. Ett exempel på ett avtal som omfattas av begreppet är att ett företag erbjuder en vara eller tjänst på internet och en konsument beställer varan eller tjäns- ten genom att klicka på en symbol på skärmen eller genom att ringa till företaget.51 Ytterligare en förutsättning för att det ska vara fråga om ett distansavtal är att kommunikationen uteslutande sker på distans.52

45Begreppet god kreditgivningssed finns också i 26 § första stycket, gällande kontantinsats vid kreditköp, och 36 §, gällande förtidsbetalning.

46Prop. 1991/92:83 s. 32.

47Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, FFFS 2021:29 och Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter, KOVFS 2020:1.

48Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distans- försäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG.

49Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal.

50Lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

51Prop. 1999/2000:89 s. 26.

52Prop. 1999/2000:89 s. 75 f.

169

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

Innan ett avtal om exempelvis en kredit ingås ska näringsidkaren lämna konsumenten viss information, bl.a. om kreditens huvudsak- liga egenskaper, priset på tjänsten, vad som gäller om ångerrätt och sättet för betalning (3 kap. 3 § första stycket distansavtalslagen). Infor- mationskravet kompletterar och preciserar övriga marknadsrättsliga regler, såsom reglerna i marknadsföringslagen (2008:486).53

I distansavtalslagen finns särskilda bestämmelser om information som ska lämnas när försäljningen av bl.a. krediter sker på näringsid- karens eget initiativ via telefon i syfte att ingå ett distansavtal. I bör- jan av samtalet ska konsumenten informeras om näringsidkarens iden- titet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och hans eller hennes relation till näringsidkaren (3 kap. 4 § första tycket). Om syftet är att ingå ett avtal till följd av en sådan kontakt ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en hand- ling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten (3 kap. 4 § andra stycket). Av lagen framgår också att ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud (3 kap. 4 § tredje stycket).

Vid distansavtal om finansiella tjänster har konsumenten rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks eller i varje fall tidigast från den dag då information och av- talsvillkor kom konsumenten till handa (3 kap. 7 och 8 §§). Konsu- mentens meddelande till näringsidkaren behöver inte vara skriftligt så länge det klart framgår att konsumenten inte vill stå fast vid avtalet. En konsument som utnyttjar sin ångerrätt behöver inte ange något skäl för detta.54

4.5.3Marknadsföringslagen

Marknadsföring av krediter omfattas av marknadsföringslagen (2008:486). Marknadsföringslagen genomför EU-direktivet om otill- börliga affärsmetoder.55 Syftet med direktivet är en fullständig har- monisering av konsumentskyddet mot otillbörliga affärsmetoder m.m.

53Prop. 2004/05:13 s. 153.

54Prop. 2004/05:13 s. 137.

55Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om otillbörliga affärsmetoder).

170

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

inom hela EU. Som utgångspunkt vid genomförandet av direktivet gäller därför att medlemsstaterna endast får bestämma ett skydd för konsumenterna som är i nivå med vad som anges i direktivet. Vad gäller marknadsföring av bl.a. finansiella tjänster är direktivet dock utformat som ett minimiharmoniseringsdirektiv (artikel 3.9).56

Marknadsföringslagen är en generell lag med bred räckvidd som gäller för hela näringslivet. På flera områden finns speciallagstiftning om olika krav på marknadsföring, men den kompletteras i allmänhet av reglerna i marknadsföringslagen.57

Syftet med lagen är att skydda konsumenten mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig marknadsföring. För all marknads- föring gäller att den ska stämma överens med god marknadsföringssed vilket följer av den s.k. generalklausulen (5 §). I det ligger ett allmänt krav på vederhäftighet.58 God marknadsföringssed omfattar även god affärssed och god yrkessed.

Förutom god affärssed och god yrkessed innefattar begreppet god marknadsföringssed även andra vedertagna normer för mark- nadsföring. Med det avses bl.a. speciallagstiftning, Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd, de normer domstolarna har skapat genom sin praxis samt andra internationellt vedertagna normer inom ramen för lagens syfte.59

I lagen finns särskilda bestämmelser om att marknadsföringen inte får vara aggressiv (7 §) eller vilseledande (8–17 §§). I den grund- läggande bestämmelsen om vilseledande marknadsföring anges att näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet (10 §). Utöver reglerna om otillbörlig marknadsföring finns en s.k. ”svart lista” som radar upp affärsmetoder som under alla omständigheter är otill- börliga.60

Som en gemensam förutsättning för att en marknadsföringsåt- gärd ska anses vara otillbörlig gäller att den ska påverka eller sannolikt kommer att påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärs-

56Som utgångspunkt vid genomförandet av direktivet i dessa delar får medlemsstaterna bestämma om ett starkare skydd för konsumenterna än det som direktivet ger. Däremot får de nationella reglerna inte ge konsumenten ett sämre skydd.

57Prop. 2007/08:115 s. 125.

58Prop. 2007/08:115 s. 144.

59Prop. 2007/08:115 s. 69 f.

60Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486).

171

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

beslut. Detta brukar kallas för transaktionstestet.61 Vid en prövning av om en marknadsföringsåtgärd strider mot god marknadsförings- sed (5 §) eller om den ska bedömas som aggressiv marknadsföring (7 §) gäller att åtgärden ”i märkbar mån” ska påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Beträffande framställningar som är vilseledande är det däremot till- räckligt att konstatera att vilseledandet påverkar eller sannolikt på- verkar mottagarens förmåga att fatta ett affärsbeslut för att anse att åtgärden är otillbörlig (8 §).62 Tröskeln är alltså lägre för att bedöma vilseledande marknadsföring som otillbörlig.

Vid bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd ska anses vara otillbörlig används en referensram för vad som utgör den represen- tative konsumenten ur den målgrupp som åtgärden riktas mot, den s.k. genomsnittskonsumenten.63 Begreppet finns inte i lagen men av förarbetena framgår att begreppet ”mottagare” ska förstås som genom- snittskonsumenten och det är också så begreppet har tillämpats i rätts- praxis.64 Begreppet genomsnittskonsument får sitt konkreta innehåll genom de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall, beroende på faktorer såsom exempelvis vilken vara eller tjänst det är fråga om, vilken målgrupp som marknadsföringen riktar sig till och vilket språk som använts i marknadsföringen. Om näringsidkaren marknadsför en produkt riktad till hela konsumentkollektivet, görs en bedömning av den genomsnittlige konsumenten i detta kollektiv. Marknadsförs en produkt mot en viss målgrupp, bestäms genomsnittskonsumen- ten ur denna grupp.65

4.5.4Betaltjänstlagen

I lagen (2010:751) om betaltjänster (betaltjänstlagen) finns bestäm- melser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och som utförs inom EES (1 kap. 1 §). Betaltjänstlagen genomför betaltjänstdirek- tivet.66 Betaltjänstlagen innehåller främst näringsrättsliga bestämmel- ser för betaltjänstleverantörer, t.ex. betalningsinstitut och kreditinstitut

61MD 2010:8 och MD 2013:4.

62Prop. 2007/08:115 s. 145.

63Artikel 6 i EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

64Prop. 2007/08:115 s. 68.

65Prop. 2007/08:115 s. 67.

66Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG.

172

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

(1 kap. 3 §). I betaltjänstdirektivet anges att det inte ska påverka nationella åtgärder för genomförande av konsumentkreditdirektivet.67 Det innebär alltså att de regler som finns i konsumentkreditlagen (2010:1846) gäller före betaltjänstlagens bestämmelser.68

I lagen finns krav på vilken information som måste lämnas vid till- handahållande av betaltjänster. I 4 kap. 4–6 §§ regleras informations- skyldighet vid enstaka betalningstransaktioner och bestämmelserna medför en relativt omfattande skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna information till betaltjänstanvändaren eller göra informa- tion tillgänglig för denne i samband med enstaka betalningstrans- aktioner.69

Vid e-handel av varor och tjänster kan konsumenten beviljas ett betalningsanstånd i samband med köpet. Ett sådant anstånd är att likställa med ett kreditavtal enligt konsumentkreditlagen. Detta betal- ningssätt marknadsförs ofta som t.ex. ”Betala nästa månad” eller ”Få först, betala sen”.70 Under 2020 infördes ett nytt kapitel i betaltjänst- lagen som behandlar marknadsföring av betaltjänster online (7 a kap.). I det nya kapitlet anges att om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänstleverantören se till att ett sådant betalnings- sätt visas först. Det framgår vidare att ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt (7 a kap. 1 § betaltjänstlagen).

4.5.5Avtalsvillkorslagen

Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtals- villkorslagen) är tillämpbar på avtalsvillkor över hela konsument- området.71 Lagen innehåller marknadsrättsliga bestämmelser som ger Patent- och marknadsdomstolen möjlighet att förbjuda en närings- idkare att i framtiden använda oskäliga avtalsvillkor gentemot kon- sumenter. Ett sådant marknadsrättsligt förbud tar inte sikte på att skydda en konsument som slutit ett avtal i vilket villkoret ingår. För- budet är framåtsyftande och ska skydda konsumenterna som kollek-

67Artikel 51.4 i direktivet 2007/64/EG.

68Prop. 2009/10:220 s. 162.

69Prop. 2009/10:220 s. 172.

70Prop. 2019/20:79 s. 8.

71Prop. 1994/95:17 s. 86.

173

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

tiv mot att näringsidkaren använder det oskäliga avtalsvillkoret igen. När det gäller avtal som redan slutits kan ett oskäligt avtalsvillkor i stället angripas med den civilrättsliga generalklausulen i 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhets- rättens område.72 Ett förbud kan inte bara riktas mot näringsidkaren själv utan också mot den som är anställd hos denne eller i övrigt hand- lar på dennes uppdrag. Det kan handla om situationer då näringsid- karen själv inte kan nås av ett förbud, t.ex. då utländska företag be- driver försäljning genom anställda i Sverige.73

Det är Konsumentombudsmannen som har möjlighet att föra talan om förbud i Patent- och marknadsdomstolen. I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen i stället meddela ett för- bud (7 §).

Avtalsvillkorslagen innehåller också civilrättsliga bestämmelser. Dessa innebär bl.a. att ett oklart avtalsvillkor som inte har varit före- mål för individuell förhandling, dvs. ett standardvillkor, vid en tvist ska tolkas till konsumentens förmån (10 §). Det är näringsidkaren som ska visa att ett avtalsvillkor varit föremål för sådan förhandling (jfr 12 §).

4.5.636 § avtalslagen

Med tillämpning av den s.k. generalklausulen i 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område kan ett avtal eller avtalsvillkor förklaras ogiltigt. Enligt generalklau- sulen får ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om vill- koret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Enligt bestämmelsens andra stycke ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller på något annat sätt intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. I undantagsfall har bestämmelsen tillämpats när en näringsidkare brus- tit i sin kreditprövning.74

72Prop. 1994/95:17 s. 90.

73Prop. 1994/95:17 s. 91.

74Jfr rättsfallen NJA 1999 s. 408 och NJA 1999 s. 304.

174

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

4.6Regler om indrivning av skuld, m.m.

4.6.1Räntelagen

Ett betalningsdröjsmål för t.ex. ett kreditköp, en delbetalning eller en räntebetalning på ett blancolån medför i regel att en dröjsmåls- ränta kommer att börja löpa på kreditgivarens fordran. Räntelagen (1975:635) reglerar hur hög dröjsmålsränta som får tas ut av kredit- givaren och hur räntan i övrigt ska räknas fram. Dröjsmålsräntan be- räknas enligt en årlig räntefot om den vid varje tid gällande referens- räntan med ett tillägg om åtta procentenheter (6 §). Det står dock parterna fritt att avtala om en högre dröjsmålsränta än den som anges i lagen. Vid införandet av räntelagen uttalades dock att även om ränte- lagens regler i sin helhet görs dispositiva, är det klart att räntevillkor som inte obetydligt avviker från lagen ofta måste kunna stämplas som oskäliga.75

Om en betalning ska ske av en kreditfordrans kapitalbelopp en viss betalningsdag och betalning inte sker i tid utgår inte både kredit- ränta och dröjsmålsränta, utan den avtalade krediträntan fortsätter att löpa på kapitalbeloppet (7 §).76 Skulle dock den lagstadgade dröjs- målsräntan vara högre, är det i stället den som gäller. På samma sätt som de flesta bestämmelser i lagen kan parterna avtala om en annan ordning.77 Det finns dock en tvingande bestämmelse i räntelagen som reglerar en rätt till jämkning av räntan vid sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet (8 §).

4.6.2Inkassolagen och lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

När en gäldenär hamnar i dröjsmål med betalning kommer skulden i regel försöka drivas in på olika sätt. Indrivning av fordringar genom krav eller annan inkassoåtgärd regleras i inkassolagen (1974:182). Med inkassoåtgärd menas en påtryckning på gäldenären genom t.ex. ett inkassokrav eller en ansökan om betalningsföreläggande. Inkasso- verksamhet som avser indrivning av fordringar för någon annans räk- ning eller fordringar som har övertagits för indrivning får bedrivas

75Prop. 1975:102 s. 83.

76Prop. 1975:102 s. 129.

77Prop. 1975:102 s. 107.

175

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

endast efter tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten (2 §). Det finns vissa undantag från tillståndsplikten för bl.a. banker, kreditmark- nadsbolag och försäkringsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.78

Som en allmän grundregel gäller att inkassoverksamhet ska bedri- vas enligt god inkassosed. Gäldenären får inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otill- börlig inkassoåtgärd (4 §).

I lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. regle- ras vilka kostnader för indrivning av en skuld som borgenären får ta ut. Reglerna har till syfte att skydda gäldenären mot överdrivna an- språk på kostnadsersättning.79 Lagen är därmed tvingande till förmån för konsumenten (6 §). De kostnader som kan tas ut måste vara skä- ligen påkallade för att ta till vara på borgenärens rätt (4 §). I lagen anges också de högsta ersättningsbelopp som normalt ska kunna utgå för en betalningspåminnelse, ett inkassokrav och upprättandet av en amorteringsplan. De angivna beloppen kan överskridas om det finns särskilda skäl t.ex. om kravförfarandet har krävt översättningsarbete eller en onormalt stor arbetsinsats för att identifiera gäldenären.80

4.6.3Utsökningsbalken

Utsökningsbalken är tillämplig vid bl.a. verkställighet av dom eller annan exekutionstitel, som innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktelse. Verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning, vilken kan ske som ordinär utmätning eller som utmät- ning av lön m.m. (4–14 kap.). Det är Kronofogdemyndigheten som är ansvarig myndighet för att handlägga mål om verkställighet, s.k. utsökningsmål (1 kap. 3 §).

Utsökningsmål handläggs som ett enskilt eller allmänt mål. All- männa mål är mål om uttagande av böter, vite, skatt, tull, avgift och andra medel som staten har rätt till och som får utsökas utan före- gående dom samt, enligt vad regeringen närmare föreskriver, annan liknande fordran som staten eller en kommun har rätt till. Andra mål än de som nu nämnts är enskilda mål (1 kap. 6 §).

783 § tredje stycket inkassolagen och DIFS 2011:1.

79Prop. 1980/81:10 s. 36.

80Prop. 1980/81:10 s. 161 och prop. 2012/13:36 s. 45.

176

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

Utsökningsbalken innehåller bestämmelser som reglerar hur Krono- fogdemyndigheten ska avräkna de medel som kommer in genom ut- mätning. I 13 kap. 13 § stadgas den s.k. avräkningsordningen. Om borgenären inte framställt något önskemål om hur avräkningen ska ske är huvudregeln att ränta och annan förpliktelse ska avräknas före kapitalbeloppet. Borgenären har dock möjlighet att begära en annan ordning.81

4.6.4Skuldsaneringslagen

Skuldsanering är ett särskilt, insolvensrättsligt institut som regleras i skuldsaneringslagen (2016:675). Skuldsanering går ut på att gälde- nären helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 §). För att beviljas skuldsaner- ing krävs en ansökan av gäldenären hos Kronofogdemyndigheten. En ansökan beviljas när vissa i lagen uppställda villkor är uppfyllda.

En grundläggande förutsättning för att få en skuldsanering bevil- jad är att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid, s.k. kvalificerad insolvens (7 §). Insolvensbegrep- pet är detsamma som i 1 kap. 2 § konkurslagen (1987:672). Härmed menas att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder alltefter- som de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Det ska också prövas om oförmågan kan antas bestå under överskådlig tid. Denna bedömning görs genom en prognos över gäl- denärens förutsättningar att betala sina skulder i framtiden.82

En ytterligare grundläggande förutsättning för att beviljas skuld- sanering är att det ska vara skäligt att bevilja gäldenären skuldsaner- ing (8 §). Innebörden av detta s.k. allmänna skälighetsrekvisit är att det ska göras en total bedömning av gäldenärens personliga och eko- nomiska förhållanden. En viktig punkt att beakta vid den allmänna skälighetsprövningen är gäldenärens behov av ekonomisk rehabili- tering.83 Om skuldsanering redan tidigare har beviljats, får ytterligare en skuldsanering endast beviljas om det finns särskilda skäl (10 §).

Ett beslut om att inleda skuldsanering ska kungöras (19 §). I kun- görelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären

81I avsnitt 13.2.1 finns en närmare redogörelse av avräkningsordningen i utsökningsbalken.

82Prop. 2015/16:125 s. 71.

83Prop. 1993/94:123 s. 96.

177

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen anmäla sin fordran. Gäldenären befrias från betalningsansvaret för de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Sådan befrielse inträder också som huvudregel beträffande skulder som inte är kända i skuldsanerings- ärendet (jfr 47 §).

4.6.5Konkurslagen

Om en gäldenär inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga inte endast är tillfällig, kan gäldenären försättas i konkurs enligt konkurslagen (1987:672). Samma insolvensbegrepp gäller i kon- kurslagen och skuldsaneringslagen (2016:675). Däremot skiljer sig lagkraven åt gällande hur lång tid obeståndet (insolvensen) förväntas bestå. När det gäller obeståndsbedömningen i konkurslagen ska det avgöras från fall till fall om betalningsproblemen är tillfälliga eller inte. Det har inte satts upp några allmänna tidsgränser.84

Gäldenären kan själv ansöka om sin konkurs och ett påstående från gäldenären om att han eller hon är på obestånd ska som utgångspunkt godtas (2 kap. 7 §). Om en borgenär ansöker om konkurs gentemot en privatperson krävs vanligtvis att denne kan grunda sin ansökan på ett misslyckat utmätningsförsök mot honom eller henne (jfr 2 kap. 8 §).

En konkurs upphör antingen genom att den avskrivs (10 kap. 1 §) eller genom att den avslutas efter att utdelning ägt rum (11 kap. 18 §). Eventuellt kvarvarande fordringar på gäldenären kan även efter att konkursen avskrivits eller avslutats göras gällande mot honom eller henne. Det är alltså möjligt att försättas i personlig konkurs flera gånger.

4.7Regler om kreditupplysningsverksamhet

4.7.1Bakgrund

Kreditupplysningslagen (1973:1173) har varit i kraft i snart femtio år. Ett tjugotal lagändringar har gjorts sedan dess men många delar av regleringen finns kvar. Lagen innehåller regler för kreditupplys- ningsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och gäller kreditupplys- ningar om både fysiska och juridiska personer. Här behandlas inte

84NJA 2013 s. 822.

178

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

bestämmelserna om juridiska personer närmare. Kreditupplysnings- lagen är inte en heltäckande reglering utan kompletteras i vissa fall av EU:s dataskyddsförordning85 och av lagen (2018:218) med kom- pletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Kreditupplysningslagens främsta syfte är att undanröja risker för att kreditupplysningar medför otillbörligt intrång i enskildas person- liga integritet (jfr 5 §). Samtidigt är den avsedd att bidra till en effek- tivt fungerande kreditupplysningsverksamhet.86 I samband med att lagen utarbetades betonades också vikten av en fungerade kreditgiv- ning, både för många företag och för enskilda. För att den skulle fun- gera så friktionsfritt som möjligt var det enligt regeringen nödvän- digt med ett bra underlag för kreditgivarna:

En fyllig och korrekt information bidrar till att minska riskerna för kredit- förluster och andra olägenheter och främjar därmed en väl fungerande kreditgivning. De minskade riskerna för kreditförluster har inte bara be- tydelse för kreditgivarna utan kommer också låntagarna till godo, bl.a. genom att kostnader för krediter hålls nere.87

Regeringen lyfte även fram de faror som förmedlingen av kreditupp- lysningar kunde innebära ur integritetsskyddssynpunkt. Man kunde förutse hur riskerna dessutom skulle öka i samband med den tek- niska utvecklingen som gav möjligheter att samla och systematisera stora mängder information. Det fanns enligt regeringen ett uppen- bart behov av att skydda de lånesökande genom vissa begränsningar av tillgång till uppgifter.88

4.7.2Tillståndskrav

Kreditupplysningsverksamhet får som huvudregel bedrivas bara efter tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten (3 § kreditupplysnings- lagen [1973:1173]). Ett sådant tillstånd får meddelas om verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt (4 § första stycket). Integritetsskyddsmyndigheten har getts befogenhet att besluta om villkor för hur ett företags kreditupplysningsverksam- het ska bedrivas (4 § andra stycket).

85Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

86Prop. 2017/18:120 s. 15 f.

87Prop. 1973:155 s. 76 och prop. 2017/18:120 s. 15 f.

88Prop. 1973:155 s. 76 f.

179

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

SOU 2023:38

4.7.3Möjlighet att utväxla uppgifter för kreditupplysningsändamål

Genom kreditupplysningslagen (1973:1173) ges kreditinstitut, kon- sumentkreditinstitut och vissa andra företag som står under Finans- inspektionens tillsyn möjlighet att i förhållande till kreditupplys- ningsföretag (samt mellan varandra) utväxla uppgifter om 1) lämnade krediter, 2) betalningsförsummelser och 3) kreditmissbruk (5 a §). Sådana uppgifter omfattas annars i många fall av tystnadsplikt.89

För att få lämna ut respektive lagra uppgifter om kreditmissbruk krävs att krediten för det första lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn. För det andra krävs att kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten (7 § andra och fjärde styckena).

En förutsättning för att få utväxla uppgifter som annars omfattas av tystnadsplikt är att det sker för kreditupplysningsändamål. Det senare innebär att uppgifterna – för att tystnadsplikten ska genombrytas – ska användas av mottagaren antingen för att göra en egen kredit- bedömning eller för att lägga dem till grund för kreditupplysningar. Bestämmelsen möjliggör alltså att uppgifter lämnas till kreditupplys- ningsföretag för att där läggas till grund för kreditupplysningar.90

4.7.4Kreditupplysningar

Med begreppet kreditupplysning avses enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt ekonomiskt hänseende (2 § första stycket första meningen). Uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till någon för att användas i dennes kreditupplysningsverksamhet anses dock inte som kredit- upplysning (andra meningen). Genom sistnämnda mening är det av- sett att förtydligas att uppgifter som lämnas till kreditupplysnings- företagen för att där läggas till grund för information som lämnas vidare inte faller under begreppet kreditupplysning. En kreditupp-

89bestämmelser om tystnadsplikt finns i 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansier- ingsrörelse, 3 kap. 12 § lag (2010:751) om betaltjänster, 3 kap. 12 § lagen (2011:755) om elektro- niska pengar, 1 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 13 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och 4 kap. 15 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

90Jfr prop. 1996/97:65 s. 65 f.

180

SOU 2023:38

Konsumentkreditmarknaden och regelverket som styr den

lysning lämnas som regel till en person eller ett företag som sysslar med kreditgivning eller någon annan verksamhet som innefattar en ekonomisk riskbedömning.91

En kreditupplysning består främst av ekonomisk information, så- som uppgifter om inkomster, fastighetsinnehav, krediter och betal- ningsanmärkningar. Men även andra uppgifter kan ingå, t.ex. upp- gifter om civilstånd. I kreditupplysningsverksamhet fattas inte några beslut om att teckna krediter. Samma sak gäller även om