Tilläggsdirektiv till Försöksverksamhetskommittén (Fi 2021:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2023

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiv om försöksverksamhet i kommuner och regioner (dir. 2021:110). Enligt direktiven skulle en särskild utredare främja försöksverksamheter i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför. Genom ett samlat arbete med försöksverksamhet kan staten bidra till att hitta lösningar och etablera nya arbetssätt för kommuner och regioner att hantera utmaningarna.

Utredaren får nu även i uppdrag att bl.a.

. sträva efter att få till stånd försöksverksamhet som syftar till att motverka välfärdsbrottslighet,

. analysera hur försöksverksamheten förhåller sig till regelverken om offentlighet och sekretess, och

. lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 14 december 2023.

Uppdraget att föreslå försöksverksamhet som kräver författningsändringar

Utredaren ska enligt de ursprungliga direktiven främja försöksverksamheter i kommuner och regioner. Det kan exempelvis handla om nya sätt att samverka på eller hur ny teknik kan användas. Enligt begränsningar i direktiven omfattar uppdraget endast sådana försöksverksamheter där det är möjligt att återgå till de förhållanden som rådde innan verksamheten inleddes. Den enskildes perspektiv och intressen, däribland behovet av skydd för patientsäkerheten och den personliga integriteten, ska vidare särskilt beaktas. Detta innebär dock inte att försök där frågor om sekretess blir aktuella ska ligga utanför utredarens uppdrag.

Brottslighet och otillåten påverkan riktad mot välfärdssystemen är ett stort samhällsproblem. För att komma till rätta med välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan krävs insatser från många olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Samarbete och olika former av samverkansorgan förekommer redan i dag, men det finns utrymme för fler konstruktiva arbetsformer och nya arbetssätt. Det är därför önskvärt att få till stånd försöksverksamheter även på detta område.

Utredaren ska därför

. sträva efter att få till stånd försöksverksamhet som syftar till att motverka välfärdsbrottslighet,

. analysera hur försöksverksamheten förhåller sig till regelverken om offentlighet och sekretess och föreslå de åtgärder och författningsändringar som bedöms nödvändiga för att få till stånd försöksverksamheten utan hinder av begränsningen att försöksverksamheten ska kunna återgå till de förhållanden som rådde innan verksamheten inleddes eller andra avgränsningar i de ursprungliga direktiven, och

. lämna nödvändiga författningsförslag.

Redovisning av uppdraget

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 14 december 2023.

(Finansdepartementet)