Tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen (Fi 2021:04)

Innehåll

Tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen (Fi 2021:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2023

Ändring i och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 april 2021 kommittédirektiv om en samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter (dir. 2021:28). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas den 16 maj 2022.

Regeringen beslutade den 13 april 2022 tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen (dir. 2022:29) som bl.a. innebar att utredaren fick i uppdrag att analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor, analysera behovet och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag. Regeringen beslutade även om förlängning av utredningstiden. De delar som utredaren enligt de ursprungliga direktiven skulle ha slutredovisat den 16 maj 2022 skulle i stället redovisas i form av en delredovisning den 2 september 2022 och slutredovisningen bestämdes till senast den 14 juli 2023.

Uppdrag att lämna författningsförslag

Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anfört om Tullverkets befogenheter (bet. 2021/22:JuU22 punkt 58, rskr. 2021/22:271). Av tillkännagivandet följer att tilläggsdirektiven till Tullbefogenhetsutredningen bör kompletteras så att utredaren, oavsett ställningstagande i sak, ska föreslå ny lagstiftning (bet. 2021/22: JuU22 s. 115).

Utredaren ska därför, utöver vad som framgår av tilläggsdirektiven (2022:29),

. lämna författningsförslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras oavsett ställningstagande i sak.

Kontakter och redovisning av uppdraget

Utredaren ska, i den utsträckning som bedöms lämplig, samråda med och inhämta upplysningar från Tullverket, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten samt andra myndigheter som berörs av frågorna. Utredaren ska hålla sig informerad och beakta relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och EU. Förslagen som utredaren lämnar ska vara förenliga med EU-rätten och Sveriges övriga internationella åtaganden.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 21 december 2023.

(Finansdepartementet)