Tilläggsdirektiv till utredningen Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet (U 2022:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 9 juni 2022 kommittédirektiv Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet (dir. 2022:73). Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 29 september 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 december 2023.

(Utbildningsdepartementet)