Tilläggsdirektiv till 2021 års datalagringsutredning (Ju 2021:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 augusti 2021 kommittédirektiv om datalagring vid brottsbekämpning - ytterligare åtgärder för en modern och ändamålsenlig reglering (dir. 2021:58). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 6 februari 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2023.

(Justitiedepartementet)