Tilläggsdirektiv till Straffreformutredningen (Ju 2023:14)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2023

Förkortad tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 juli 2023 kommittédirektiv om en översyn av straffskalorna samt ett reformerat och mer rättvist påföljdssystem (dir. 2023:115). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 juli 2025.

Utredningstiden förkortas. Uppdraget ska i stället redovisas redan den 30 maj 2025.

(Justitiedepartementet)