Tilläggsdirektiv till Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (I 2022:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 2 juni 2022 kommittédirektiv till en ny utredning, Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (dir. 2022:49). Utredningen överlämnade den 31 januari 2023 delbetänkandet En inre marknad för digitala tjänster - ansvarfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2).

Enligt kommittédirektiven ska utredningen senast den 7 april 2023 lämna sitt slutbetänkande.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 9 juni 2023.

(Finansdepartementet)