Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta regler för unga lagöverträdare (Ju 2023:13)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2023

Förkortad tid för en del av uppdraget

Regeringen beslutade den 6 juli 2023 kommittédirektiv om skärpta regler för unga lagöverträdare (dir. 2023:112).

Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 10 januari 2025. Utredningstiden för den del av uppdraget som handlar om skärpt ungdomsövervakning förkortas. Uppdraget i den delen ska i stället redovisas i ett delbetänkande redan den 3 juni 2024. Utredningstiden i övrigt ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 10 januari 2025.

(Justitiedepartementet)