Tilläggsdirektiv till Va-beredskapsutredningen (M 2022:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 5 oktober 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 18 augusti 2022 kommittédirektiv om ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster (dir. 2022:127). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 januari 2024.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2024.

(Klimat- och näringslivsdepartementet)