Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering av EU-medel (Fi 2021:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiv om En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel (dir. 2021:109).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 mars 2024.

(Finansdepartementet)