Tilläggsdirektiv till Biometriutredningen (Ju 2021:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 maj 2021 kommittédirektiv om biometri i brottsbekämpningen (dir. 2021:34). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 20 februari 2023.

Den 17 mars 2022 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2022:19) till utredningen.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 20 juni 2023.

(Justitiedepartementet)