Fråga 2023/24:200 Digital arkivering av kvitton

av Martin Westmont (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Regeringen är, liksom Sverigedemokraterna, intresserad av att förenkla förhållanden för företag, så att byråkrati och administration minskar. Det finns möjligheter till förbättringar, i form av att slopa kraven på att arkivera papperskvitton för att i stället ha en digital arkivering.

Regeringen har i överenskommelse med Sverigedemokraterna lanserat ett förenklingspaket för företag i budgetpropositionen. Det innehåller att inrätta ett nytt förenklingsråd och att ge ett urval av statliga myndigheter nya uppdrag i syfte att identifiera förenklingsmöjligheter i regelverk som påverkar företagens regelbörda. Dessutom förstärks verksamt.se, och det övervägs att ge nya uppdrag till statliga myndigheter för att arbeta med service och bemötande och att följa upp handläggningstider samt ge fler företag möjlighet att använda digitala tjänster vid kontakter med kommunerna. Det innebär mycket positiva möjligheter.

Vi menar också att mer kan göras. Enligt bland andra Svenskt näringsliv kostar kravet på arkivering av papperskvitton nära fyra miljarder per år, eller 5 700 heltidsjobb. Det är enorma summor som skulle kunna sparas in genom att slopa kravet och ersätta det med digitala kopior. Förslaget lades fram i utredningen Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen 2021.

Bokföringslagen behöver moderniseras så att företagens administrativa rutiner lättas, vilket är önskvärt för att ytterligare stötta Sveriges företag.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Kommer ministern och regeringen att lägga fram förslag om att slopa kravet på arkivering av papperskvitton?