Interpellation 2023/24:395 Skyddsombudens koppling till de fackliga organisationerna

av Teresa Carvalho (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att fler arbetstagare ska vilja engagera sig i rollen som skyddsombud. Det låter ju bra, men en formulering i uppdraget har fått många, inklusive de tre fackliga centralorganisationerna, att reagera:

”Regeringen anser att åtgärder behöver vidtas för att fler arbetstagare än i dag ska vilja engagera sig som skyddsombud, oavsett om skyddsombuden respektive arbetstagarna har en facklig tillhörighet eller inte.”

Det går inte att tolka det på annat sätt än att regeringen öppnar för att sära på skyddsombuden från arbetstagarorganisationerna eller att ändra på den nu gällande ordningen för hur skyddsombud vanligen utses.

Jag delar givetvis bilden av att det behövs fler som är villiga att engagera sig som skyddsombud. Skyddsombuden är livsviktiga. Men utan den fackliga kopplingen blir skyddsombuden svagare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet och regeringen att ändra den nu gällande ordningen för hur lokala skyddsombud som huvudregel utses?