Interpellation 2023/24:106 Erfarenheter av kriget i Ukraina

av Peter Hultqvist (S)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

En erfarenhet av det ryska anfallskriget i Ukraina är tydligheten i markarenans betydelse för krigets utveckling. Arméförbandens bemanning, materiel och tillgång till ammunition är avgörande. En stor del av både Sveriges och den demokratiska västvärldens stöd till Ukraina handlar om sådant som stärker arméstridskrafterna.

När bedömningen av det svenska försvarets framtida profil ska göras måste erfarenheterna av kriget i Ukraina vara en viktig komponent.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Pål Jonson:

 

Vilka slutsatser för svensk räkning drar ministern så här långt med anledning av kriget i Ukraina, och avser ministern vidta några åtgärder utifrån sina slutsatser?