Motion till riksdagen
2023/24:2804
av Rasmus Ling m.fl. (MP)

med anledning av skr. 2023/24:47 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram statistik på hur många som underrättats om att de utsatts för hemliga tvångsmedel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Befogenheterna för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att använda hemliga tvångsmedel har ökat, vilket riksdagens partier har varit eniga om i hög utsträckning. Under hösten 2023 infördes en lag om att preventivt användande av tvångsmedel tillåts i vissa fall, när det handlar om allvarlig brottslighet. Miljöpartiet har i allt väsentligt stått bakom detta.

Det är dock angeläget att bibehålla ett fokus på rättssäkerheten. Den skrivelse som regeringen årligen skickar till riksdagen om användningen av hemliga tvångsmedel blir därför alltmer viktig. Miljöpartiet menar att det finns skäl att utveckla skrivelsen och förbättra statistiken.

Det finns statistik över hur många som på grund av sekretess inte underrättas om att de varit föremål för hemliga tvångsmedel, uppgifter som ges till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. En uppgift som inte finns med i regeringens skrivelse är hur många underrättelser som Åklagarmyndigheten ger till personer som varit föremål för hemliga tvångsmedel. Detta bör finnas med, inte minst för att det ska gå att se hur vanligt förekommande det är att personer inte underrättas på grund av sekretess.

I de fall då uppgifter omfattas av sekretess finns det idag en tidsgräns på ett år från det att förundersökningen är avslutad, när underrättelse inte längre behöver ges. Miljöpartiet menar att det är ett stort värde för personer att få reda på att hemliga tvångsmedel har använts, även om betydligt längre tid har gått. Tidsgränsen borde därför höjas till åtminstone 10 år.

När hemliga tvångsmedel används i allt högre utsträckning bör också kraven på att det sker på ett korrekt sätt öka. Regeringen bör därför tillsätta en utredning i syfte att minska utrymmet för vilka tjänstefel som kan anses ringa, och därmed straffria, när det är fråga om hemliga tvångsmedel.

 

 

Rasmus Ling (MP)

 

Camilla Hansén (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Amanda Lind (MP)

Jan Riise (MP)

Ulrika Westerlund (MP)