Motion till riksdagen
2023/24:2748
av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

med anledning av skr. 2023/24:7 Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att myndigheter använder sig av användarna i betydligt större utsträckning än i dag när de utvecklar sina digitala tjänster, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att Myndigheten för digital förvaltning styrs med kravet att den offentliga förvaltningen ska uppnå målet om ökad nytta av digitalisering för medborgarna vid omvandling av olika samhällstjänster till digitala tjänster och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Myndigheten för digital förvaltning bör ges de verktyg som krävs för att skapa enhetlighet inom myndigheterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen ger i sin granskning rekommendationer till regeringen som är viktiga för den fortsatta digitaliseringen, inte minst rekommendationerna om förbättringar på system­nivå till gagn för utvecklingen av digitala tjänster till medborgarna.

Hela världen blir allt mer digitaliserad, vilket kräver att människor kan vara upp­kopplade i hela landet, kan tillägna sig de färdigheter som krävs och kan känna sig trygga med teknikutvecklingen. Men det kräver också myndigheter som tar sitt ansvar i att digitalisera sin verksamhet. Myndigheter som styrs av regeringen via instruktioner eller regleringsbrev.

Som Riksrevisionen påpekar i rapporten är det stor skillnad i hur användbara och tillgängliga olika myndigheters digitala tjänster är. Tjänsterna skiljer sig också mycket åt när det handlar om hur utvecklade de är avseende funktioner. Likaså är de långt ifrån ambitionen att medborgarna bara ska behöva lämna en uppgift en gång.

Det är uppenbart att regeringen behöver ge Myndigheten för digital förvaltning (Digg) mer långsiktiga och tydliga direktiv, precis så som påpekas i granskningen. Detta så att digitaliseringen av den offentliga förvaltningen kan skapa en enklare vardag för medborgarna. Det behövs mer nationell styrning och tydligare nationella mål om det ska bli en ökad nytta för medborgarna när omvandling av olika samhällstjänster till digitala tjänster genomförs. Digg måste ges de verktyg som krävs för att skapa enhetlighet inom myndigheterna, t.ex. genom att den ges föreskriftsrätt inom ramen för arbetet med Ena.

Riksrevisionen konstaterar också att myndigheter i alltför liten utsträckning använder sig av användarna när de utvecklar sina tjänster. Detta är allvarligt, särskilt med tanke på de medborgare som har särskilda behov. Tillgängligheten till digital offentlig service behöver bli bättre. Vi ska hela tiden utgå från medborgarnas behov och livsresor i det som erbjuds.

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

Mattias Ottosson (S)

Carina Ödebrink (S)

Kadir Kasirga (S)

Åsa Karlsson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Jamal El-Haj (S)