Motion till riksdagen
2023/24:2682
av Emma Berginger m.fl. (MP)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell A i motionen.

Motivering

Tabell A Anslagsförslag 2024 för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

60 649 599

±0

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1 742 019

±0

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

48 627 000

±0

1:4

Forskning och teknikutveckling

1 074 905

±0

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

13 926

±0

1:6

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

374 388

±0

1:7

Officersutbildning m.m.

304 627

±0

1:8

Försvarets radioanstalt

2 258 397

±0

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

379 158

±0

1:10

Nämnder m.m.

7 786

±0

1:11

Försvarets materielverk

3 584 324

±0

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen

11 307

±0

1:13

Myndigheten för totalförsvarsanalys

67 834

±0

2:1

Kustbevakningen

1 800 217

±0

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

506 850

500 000

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

27 580

±0

2:4

Krisberedskap

1 734 608

800 000

2:5

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

426 671

±0

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 714 914

500 000

2:7

Statens haverikommission

51 378

±0

2:8

Myndigheten för psykologiskt försvar

148 703

±0

2:9

Rakel Generation 2

35 799

±0

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

517 699

5 003

Summa

126 059 689

1 805 003

Vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har pågått i över ett och ett halvt år. Det är ett krig som tillsammans med den hårdnande stormaktsrivaliteten påverkar även oss i Sverige. Miljöpartiet stödjer nu en snabbare och mer omfattande återuppbyggnad av såväl det militära som det civila försvaret än vi tidigare sett behov av. Vi stödjer också att Sverige solidariskt hjälper Ukraina, inte bara med humanitärt bistånd utan också med vapen. Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret. När det gäller det militära försvaret följer överenskommelsen från våren 2022 om att öka anslagen till det militära försvaret till 2 % av BNP när det är praktiskt möjligt.

Stötta kommuner och regioner i deras krisberedskap

Mycket av samhällsviktig verksamhet bedrivs av kommuner och regioner och de utgör en viktig beståndsdel i arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Kommunernas arbete med civilt försvar behöver därför stärkas väsentligt för att säkerställa att alla kommuner har grundläggande förutsättningar att arbeta med beredskapsförberedelser inom civilt försvar och att utvecklingen av förmågan sker i takt med ambitionsnivån i övriga delar av totalförsvaret. Vi tillför därför 500 miljoner till UO6 2:4.

Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

Den kommunala räddningstjänsten ska stärkas för att klara sitt viktiga uppdrag under höjd beredskap. Här är också civilplikt på gång att införas. Att den kommunala räddningstjänstens förmåga ökar är också viktigt för vår beredskap att hantera skogsbränder. Befolkningsskydd handlar bland annat om att uppdatera ”Hesa Fredrik” så att fler kan nås av utomhusvarning och om att rusta upp skyddsrum. Summa: 300 mkr uppdelat på UO6 2:4 och 2:6.

Informations- och cybersäkerhet

Cyberangrepp pågår ständigt från flera olika aktörer. Här finns ett stort behov av att stärka arbetet både inom offentlig förvaltning och med arbete gentemot privata aktörer med samhällsviktiga verksamheter och privatpersoner. Summa: 250 mkr till UO6 2:6.

Försörjningsberedskap

Sverige behöver åter bygga upp beredskapslager och bygga en ”infrastruktur” för att det privata näringslivet ska bidra i händelse av kris. Den summa som MSB lyfter i sitt underlag skriver de själva är enbart en liten del av det arbete som behöver göras. Summa: 100 mkr till UO6 2:6.

Nytt anslag: Motståndskraft

Det finns ett behov av att öka krismedvetenheten hos befolkningen. Det rör alltifrån hur man är vaksam mot påverkan till att förstå hur man kan stärka sin egen grundläggande beredskap. Summa: 50 mkr till UO6 2:6.

Frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisationer

Frivilliga är viktiga för Sveriges krisberedskap och civilt försvar. De stöder vid kriser och större olyckor och kan ingå i myndigheters och kommuners krigsorganisation när ordinarie resurser inte räcker till.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar behovet av allmänhetens kunskap om civilt försvar. Intresset för kurser inom krisberedskap har också ökat avsevärt under 2022. Ideella organisationer utbildar även målgrupper som är särskilt riskutsatta, till exempel äldre personer samt personer med funktionsvariationer, vilka behöver tillgänglighetsanpassade utbildningar för att kunna delta. Summa: 100 mkr, UO6 2:6 och 2:4.

 

 

Emma Berginger (MP)

 

Jacob Risberg (MP)

Janine Alm Ericson (MP)