Motion till riksdagen
2023/24:2644
av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Vi lever i en historiskt tuff tid. Den ekonomiska nedgången och kostnadskrisen slår med full kraft mot hushållen, välfärden och sysselsättningen. Bostadsbyggandet tvärbromsar, arbetslösheten spås öka och tillväxten är negativ. Samtidigt fortsätter det brutala gängvåldet och otryggheten att bre ut sig i vårt land. Sverige blir både fattigare och farligare.

I Sverige finansierar vi vår välfärd och trygghet gemensamt. En grundläggande förutsättning för detta är att de myndigheter som har till uppgift att säkerställa finansieringen av det offentliga präglas av effektivitet och noggrannhet, och att de åtnjuter ett högt förtroende bland allmänheten och företagen. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten uppbär centrala uppgifter för staten. Socialdemokraterna vill därför stärka myndigheternas arbete med att skapa ordning och reda, med att motverka fusk och kriminalitet och med att värna en stabil och solidarisk finansiering av våra gemensamma åtaganden.

Säkerställa finansiering av våra gemensamma åtaganden

Att allmänhet och företag känner ett högt förtroende för skattesystemet är centralt för den svenska välfärdsmodellen. Relevanta myndigheter, däribland Skatteverket, ska prioritera insatser för att säkerställa enhetlighet och rättssäkerhet i sina respektive verksamheter. Regelverken som myndigheterna själva förfogar över ska tjäna de ändamål som anges, men det är viktigt att myndigheterna tydligt styrs mot att fortsätta förenklingsarbetet av nationella och internationella regelverk. Skattefusk och skattebrott hotar vår samhällsgemenskap och urholkar finansieringen av vår gemensamma välfärd och trygghet. Det riskerar också att utmana legitimiteten i hela skattesystemet. Varje skattekrona ska användas effektivt. Att kraftfullt verka för detta är en viktig politisk prioritering för oss socialdemokrater. Skatteverket ska få mer resurser så att kontrollerna kan bli mer effektiva. Myndigheterna, framförallt Skatteverket, ska arbeta mer med internationellt informationsutbyte. När brottsuppläggen och skatteplaneringen rör sig över gränserna ska samhället ha resurser nog att jaga och utreda dem. Samverkan med kommuner och regioner bör prioriteras.

Statlig offensiv mot fusk och brottslighet

Hela samhället behöver mobilisera för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Skjutningarna och sprängningarna måste upphöra. Den kriminella ekonomin, och flödet av pengar till den organiserade brottsligheten, måste strypas. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten har en mycket viktig roll i detta arbete. Myndigheterna behöver samverka mer med varandra och med andra relevanta myndigheter för att kartlägga, lagföra och bekämpa alla typer av misstänkta brottsupplägg. Socialdemokraterna vill därför underlätta informationsutbytet mellan myndigheter, så att statens fulla kraft kan möta den som försöker fuska eller bryta mot lagen. Vi vill genomföra nödvändiga reformer för att riva de sekretesshinder som kan stå i vägen för att det här ska kunna genomföras med full effektivitet. Den nya Utbetalningsmyndigheten, som den socialdemokratiska regeringen sjösatt, är en naturlig samarbetspartner för myndigheterna. Skatteverkets, och flera andra berörda myndigheters, arbete med att motverka arbetslivskriminalitet behöver fördjupas och förstärkas. Det drabbar den enskilde arbetstagaren som utnyttjas under fruktansvärda villkor och det drabbar hela arbetsmarknaden och snedvrider konkurrensen till nackdel för seriösa företag. Därtill är det känt att den organiserade brottsligheten kan använda arbetslivskriminalitet som en del av sitt brottsupplägg.

Tullverket har en avgörande roll i att stoppa narkotika och skjutvapen från att föras in i landet. Det är mycket viktigt att Tullverket kan fortsätta förstärka det brottsbekämpande arbetet, utveckla det underrättelsebaserade arbetet och fortsatt ha en hög ambition i kontrollverksamheten. Kontrollverksamhet behöver ske vid fler gränsöverfarter. För att på allvar komma åt de kriminella gängen behöver flödet av narkotika, vapen och andra illegala varor strypas så långt det är möjligt. Tullverket behöver få nödvändiga resurser för detta arbete. Socialdemokraterna anser därför att Tullverkets anslag bör förstärkas. Förslagen i Tullbefogenhetsutredningen bör skyndsamt underställas riksdagen i en proposition, så att Tullverket får alla nödvändiga befogenheter för att fullgöra sitt viktiga uppdrag. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte håller en högre takt i det mycket angelägna arbetet.

Bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag

Det ska vara ordning och reda i våra register. Felaktigheter i folkbokföringen skapar stora problem för hela samhället – uppgifterna i folkbokföringen ligger till grund för andra myndigheters beslut. De socialdemokratiska regeringarna har genomfört en kursändring i folkbokföringen, som tog sin början med återinförandet av folkbokföringsbrottet som togs bort av den tidigare moderatledda regeringen. Det arbetet har fortsatt med nya verktyg och befogenheter till Skatteverket för att kunna skapa ordning och reda. För att myndigheten fullt ut ska kunna använda dessa befogenheter behöver resurserna till myndigheten öka. Socialdemokraterna välkomnar därför att anslaget till Skatteverket framgent förstärks, och anser att dessa medel bör riktas mot att förstärka arbetet med att skapa ordning och reda i folkbokföringen, och att intensifiera arbetet mot skattefusk och skatteflykt.

Kronofogdemyndigheten har likaledes viktig kompetens och viktiga uppgifter för att tidigt hitta tecken på överskuldsättning. Det arbetet är särskilt prioriterat i tider av ekonomisk kris, när många hushåll riskerar att hamna i skuld som skapar långvariga problem för den egna individen och för samhället. Det arbetet ska därför fortsätta. Uppdraget till myndigheten att själv analysera och identifiera hur Kronofogdemyndigheten kan utnyttjas i brottsupplägg behöver fortsätta.

Socialdemokraterna välkomnar att regeringen har återkommit med en lösning för de födda 1957 och 1959 som drabbas av skatterättsliga förändringar i pensionssystemet. Dock finns det oklarheter kring regeringens lösning, och huruvida den åtgärdar hela problemet. Det förefaller rimligt att regeringen analyserar den uppkomna situationen vad gäller pensionärer födda 1957, och Socialdemokraterna kommer att välkomna om regeringen även framledes återkommer till riksdagen med eventuella justeringar av sitt förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2024 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (S)

1:1

Skatteverket

8 586 863

±0

1:2

Tullverket

2 874 961

100 000

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 192 533

±0

1:4

Kompensation förhöjt grundavdrag födda 1957

3 200 000

±0

Summa

16 854 357

100 000

 

 

Niklas Karlsson (S)

 

Hanna Westerén (S)

Patrik Björck (S)

Ida Ekeroth Clausson (S)

Mathias Tegnér (S)

Sofie Eriksson (S)

Peder Björk (S)