Motion till riksdagen
2023/24:2500
av Runar Filper (SD)

Ny jakt- och viltmyndighet till norra Värmland


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över placering av en ny viltmyndighet i norra Värmland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheter som handhar för lokalbefolkningen viktiga näringar och sysselsättningar, bör besättas med personal som har förankring inom den verksamhet de ansvarar för. Det allmänna uppdraget som Jägareförbundet med rätta hade under många år handhas nu direkt av Naturvårdsverket. Detta sår många tvivel och skapar missnöje i jägarkretsar.

Riksdagen riktade redan 2015 ett tillkännagivande till regeringen om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet, men det demokratiskt fattade beslutet har sedan dess legat i en utredningshög utan åtgärd.

En av överenskommelserna i Tidöavtalet är att inrätta en ny jakt- och viltvårds­myndighet och det är därför glädjande att regeringen nu har tillsatt en utredning om att se på formerna för den nya myndigheten, förändringar och ansvarsfördelning mellan och inom myndigheterna för jakt- och viltvårdsområdet.

En ny jakt- och viltmyndighet skulle avlasta Naturvårdsverket från ett ansvar de haft svårt att mäkta med och inte kunnat styra i rätt riktning för en effektiv och trovärdig viltförvaltning. En så stor och viktig fråga som jakt, som berör så många människor i stora delar av landet, bör inte hanteras av en stor statlig myndighet med så många olika ansvarsområden.

Ansvaret bör i stället ligga på en renodlad myndighet för jakt- och viltvårdsfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring som skapar underlag för en bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer och landsbygdsbor i övrigt. Jag vill verka för en myndighetsutövning som håller ihop Sverige, hellre än att sprickan mellan stad och landsbygd växer. En ny jaktmyndighet ser jag som en del i denna strategi.

En sådan myndighet skulle med fördel kunna placeras i norra Värmland med tanke på intresset för och kunskapen om jaktfrågor som finns just där, också med tanke på att vi just i Värmland haft den största koncentrationen av vargrevir i landet. Det vore en viktig regional arbetsmarknadsåtgärd i ett län där norra Värmland haft en stor avfolk­ning senaste halvseklet.

De senaste tjugo åren har regeringen fattat beslut om att placera olika statliga myndigheter på andra platser än Stockholm. Det är viktigt att skapa nya arbetstillfällen på andra orter än i storstadsområden. Att placera dem i centralorter på ren landsbygd skulle utgöra en liten men betydelsefull del av den regionala arbetsmarknaden, likt den gör i exempelvis Arvidsjaur, Östersund eller på Gotland.

Det skulle öka valmöjligheterna på arbetsmarknaden och chansen för utbildade att få ett jobb inom sitt specialistområde utan att behöva bosätta sig i en stor stad.

Jag tror att en nyinrättad viltmyndighet på landsbygden har större chans att nå fram­gång och få landsbygdsbornas och jägarnas förtroende.

 

 

Runar Filper (SD)