Motion till riksdagen
2023/24:2313
av Sten Bergheden (M)

Språkkrav för vissa jobb inom omsorgen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ställa ännu tydligare krav på språktest före anställning för personal inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att personal inom alla yrken kan göra sig förstådd för att kunna fungera bra på arbetsplatsen. Därför är det av stor vikt att svenskundervisning sätts in omgående för de som kommer till Sverige. Det är också viktigt att Sverige ställer krav på att den som kommer till Sverige och ska bo och jobba här verkligen lär sig och kan kommunicera på ett tillräckligt bra sätt.

Inom vårdyrkena träffar personalen människor i särskilt svåra situationer och där är det mycket viktigt att man kan både prata och förstå svenska. I omsorgen måste den äldre stå i centrum och man måste kunna lita på att personalen både förstår svenska och kan prata svenska.

Därför behöver Sverige se över möjligheten att ta fram ett bra test för att kunna stämma av hur stora kunskaper den sökande har och om kunskaperna är tillräckliga för att kunna jobba inom äldreomsorgen. Krav på språktest bör införas och tydliga krav på att kunna kommunicera på svenska bör införas.

 

 

Sten Bergheden (M)