Motion till riksdagen
2023/24:2237
av Sten Bergheden (M)

En årlig konkurrenskraftsjämförelse för lantbruket


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Jordbruksverket i uppgift att årligen redovisa en konkurrenskraftsjämförelse mellan svenskt lantbruk och övriga länders lantbruk i Europa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges riksdag har tagit beslut om att genomföra en livsmedelsstrategi som skulle syfta till att stärka konkurrenskraften och höja matproduktionen i Sverige. Att skriva vackra dokument och ha fina ambitioner är ingenting värt om man inte lever efter dem eller stämmer av om utvecklingen går i rätt riktning.

För att följa utvecklingen och verkligen se om svenskt lantbruk stärker sin konkur­rens­kraft och att matproduktionen verkligen ökar så bör Jordbruksverket få i uppgift att årligen sammanställa och redovisa konkurrenssituationen för de olika produktions­grenarna inom svenskt lantbruk och jämföra konkurrenskraften med andra länders lantbruk i Europa.

Redovisningen behöver tydligt spegla vilka produktionsgrenar som tappar konkur­renskraft gentemot Europas bönder och vilka produktionsgrenar som har stärkt sin konkurrenskraft.

 

 

Sten Bergheden (M)