Motion till riksdagen
2023/24:1920
av Magnus Manhammar (S)

Ett system med fisketillsyningspersoner även längs med kusterna


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett system med fisketillsyningspersoner längs med våra kuster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kontrollerna behöver förstärkas längs med våra kuster för att vi ska komma tillrätta med det tjuvfiske som pågår och som tycks öka. Kustbevakningen upptäcker återkommande att olagliga ryssjor, burar och nät har lagts ut som inte uppfyller gällande regelverk. Tjuvfisket innebär även att hotade arter som ålen riskerar att helt försvinna från våra fiskevatten om det inte sätts in ytterligare kontrollanter för att hejda tjuvfiskarnas framfart längs våra kuster. Ett nära samarbete mellan de inblandade parterna och utbyte av information behövs kontinuerligt för att hejda framfarten. En lösning är att införa ett system med fisketillsyningspersoner längs med våra kuster.

Idag finns det endast fisketillsyningspersoner vid våra svenska sjöar och åar. Jag anser att detta inte är tillräckligt. Sverige bör utöka systemet med fisketillsynings­personer till att gälla också längs våra kuster. Idag ansvarar Kustbevakningen för denna tillsyn men deras arbete behöver kompletteras med ytterligare tillsyningspersoner längs med våra kuster. Detta arbete behöver ske i nära samarbete med Kustbevakningen och andra berörda myndigheter.

 

 

Magnus Manhammar (S)