Motion till riksdagen
2023/24:1754
av Michael Rubbestad (SD)

Ändring i vapenlagen gällande pepparsprej


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra vapenlagen (1996:67) i enlighet med vad som anförs i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag jämställs pepparspray med skjutvapen i vapenlagen. Det finns teoretiskt en möjlig­het att få vapentillstånd för pepparspray men reglerna är så pass restriktiva att det i prak­tiken aldrig sker. Flera partier har tidigare framfört krav på slopat krav på vapenlicens för just pepparspray, bland annat Liberalerna och Moderaternas kvinnoförbund. Hittills har dock inga sådana krav hörsammats. Som skäl till detta har t.ex. risken för missbruk uppmärksammats. Det finns dock sätt att minimera risken för missbruk.

Förutom utbildningskrav och certifiering för att få införskaffa pepparspray kan man också göra respektive vapen spårbart i kombination med ett maxuttag per år samt ett pantsystem. Det finns redan idag lösningar där märkningen av pepparspray görs med ett syntetiskt framställt DNA i själva sprayen. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan sprayen sen spåras. Något som även torde underlätta i en brottsutredning.

Idag kontrolleras registret med vapenlicenser gentemot brottsregistret varje dygn. Detta ger polisen möjlighet att snabbt återkalla en vapenlicens om det anses vara nöd­vändigt. Så även en licens på pepparspray.

Givet införandet av ett utbildningskrav med certifiering, registrering av köp/uttag, möjligheten till spårning, ett maximalt uttag per år följt av ett pantsystem eller liknande där en ny spray kan erhållas först när den tidigare och möjligen använda sprayen åter­lämnas borde möjligheten till missbruk minimeras, vilket då bör ställas i relation till möjligheten att kunna försvara sig i händelse av exempelvis ett våldtäktsförsök eller en misshandel där en pepparspray kan verka som en avledningsmanöver och försvar för att kunna fly platsen och försätta sig i säkerhet.

 

 

Michael Rubbestad (SD)