Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida - ett modernare regelverk (S 2021:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 10 februari 2022

Ändring i och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida (dir. 2021:94).

Utöver vad som sägs om samråd i tidigare direktiv ska en parlamentariskt sammansatt referensgrupp inrättas till stöd för utredarens arbete.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 mars 2023. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2023.

(Socialdepartementet)