Tilläggsdirektiv till Kreativa Sverige (Ku 2021:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet under den kommande tioårsperioden (dir. 2021:100). Utredningen har antagit namnet Kreativa Sverige. Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 5 augusti 2022.

(Kulturdepartementet)