Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2022

Ändring i uppdraget

Regeringen beslutade den 3 mars 2022 kommittédirektiv om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (dir. 2022:8). Enligt direktiven skulle myndigheten vara lokaliserad i Södertälje.

Platsen dit Utbetalningsmyndigheten ska lokaliseras ändras. Myndigheten ska i stället lokaliseras till Stockholmsområdet.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 31 december 2023.

(Finansdepartementet)