Fråga 2022/23:967 Regelverk för körkortsindragning vid synfältsbortfall

av Serkan Köse (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

En ny utredning från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) kastar ljus över bristerna i det nuvarande systemet för körkortsindragningar på grund av synfältsbortfall. Utredningen pekar på att systemet i flera fall är vetenskapligt ogrundat och orättvist. Varje år får omkring 1 000 personer sina körkort indragna, vilket leder till betydande personliga och socioekonomiska konsekvenser.

Yrkesförare, särskilt inom taxibranschen, drabbas särskilt hårt och riskerar omedelbar arbetslöshet. Det nuvarande systemet ger dessutom upphov till kostsamma och tidskrävande rättsprocesser.

VTI:s rapport rekommenderar flera förändringar som skulle gynna både individuell rättvisa och trafiksäkerheten. I dagsläget baseras körkortsindragningar mer på medicinska föreskrifter och EU-direktiv än på faktisk körförmåga. Denna praxis har resulterat i att många undviker att söka vård för ögonbesvär, vilket kan utgöra en risk för trafiksäkerheten.

VTI betonar också behovet av att konsultera medicinska expertorganisationer, som Svenska Glaukomförbundet och Svenska Glaukomsällskapet, för en översyn av det vetenskapliga underlaget. Utredningen föreslår att Sverige ska utvärdera möjligheten att introducera mer precisa tester eller körprov som komplement till de nuvarande syntesterna. Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och gradvis påverkar synfältet, vilket gör denna fråga särskilt angelägen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att se över det nuvarande regelverket för körkortsindragningar relaterade till synfältsbortfall?