Fråga 2022/23:953 Anmälningspliktens omfattning

av Niels Paarup-Petersen (C)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

I tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet (Ju 2022:12) har regeringen tagit bort det undantag för bland annat utbildning som fanns i de ursprungliga direktiven, och det förefaller därför oklart om personal inom utbildning kommer inkluderas. 

Det framkommer också av tilläggsdirektiven att målet med ett utökat informationsutbyte är att åstadkomma ”en ändamålsenlig samverkan mellan berörda myndigheter och kommuner” (s. 15). 

Utbildningssektorn, men också andra sektorer, har både kommunala och fristående aktörer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

Ska utredarens förslag enbart gälla offentliga aktörer eller även fristående?