Fråga 2022/23:945 Pr-lobbyist i Arbetsförmedlingens styrelse

av Serkan Köse (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Den 15 september kommer Arbetsförmedlingen (AF) att få en ny styrelse, och enligt tidningen Arbetsvärlden kommer en av ledamöterna att vara vd:n för lobbyistbolaget Nordic Public Affairs. Fackliga företrädare, liksom andra kritiker, påpekar risken för potentiella intressekonflikter.

AF, som en statlig myndighet, har uppdraget att föra samman dem som söker jobb med dem som söker medarbetare samt att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. För att lyckas med detta måste myndigheten agera neutralt och transparent. Personer med pr-bakgrund kan dock ha lojaliteter gentemot klienter eller arbetsgivare som kan vara i konflikt med det bredare samhällsintresset som statliga myndigheter är ålagda att främja. När sådana individer sitter i en statlig myndighetsstyrelse kan det uppstå tvivel kring om besluten påverkas av deras förmåga att presentera information på ett sätt som gynnar vissa intressenters mål.

Transparens utgör en hörnsten för förtroendet hos både arbetssökande och arbetsgivare. Att inkludera en lobbyist, som grundläggande sett representerar specifika intressen, kan underminera beslutsfattandets opartiskhet. Med andra ord kan närvaron av en lobbyist i Arbetsförmedlingens styrelse riskera att äventyra myndighetens integritet och förmåga att agera objektivt. För att bevara förtroendet krävs att risken för intressekonflikter undanröjs och att myndigheten fortsätter vara en opartisk aktör.

Ansvaret för att upprätthålla opartiskhet och trovärdighet hos den statliga Arbetsförmedlingen vilar på myndighetens ledning och styrelse samt i förlängningen på arbetsmarknadsministern. Förtroendet från både arbetssökande och arbetsgivare måste därför skyddas.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Har ministern beaktat frågan om transparens och potentiella intressekonflikter i samband med utnämningen av en person med tydliga kopplingar till ett lobbyistbolag som styrelseledamot i Arbetsförmedlingen?