Fråga 2022/23:941 Stormen Hans skador på skogen

av Isak From (S)

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Skogsägare har drabbats av nedblåst skog efter stormen Hans framfart. Ett omfattande område i norra Västerbottens inland – Norsjö, Malå och delar av Sorsele kommuner – är mest drabbat. Det är såväl skogsbolag som enskilda skogsägare. Skogsstyrelsen konstaterar efter samråd med skogsbruket och markägare stora skador i området.

Skogsägare uppmanas nu till försiktighet om man beger sig ut i området. Det drabbade området består till stor del av gammal tallskog men även av föryngrad 30–40-årig tallskog. Inom området ligger också naturreservatet Borup, och området är till del åretruntbete för renarna.

Fallvindar har orsakat att tallarna helt ligger på backen eller har knäckts av på mitten. Nu börjar jobbet att röja upp denna skog, värd hundratals miljoner kronor. Det är en kamp mot klockan för att virke inte ska gå till spillo. Enskilda skogsägare uppmanas att tänka på säkerheten och gärna ta hjälp av professionella, då det kan vara mycket farligt att vistas i stormfälld skog.

Att arbeta i stormskadad skog kräver specialkunskap, då det lätt händer olyckor. Träd som fortfarande står upp kan ha skador, vilket gör att det är viktigt att hålla avstånd, då träden plötsligt kan ge vika.

Det är också viktigt att undvika att gå nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger på andra träd. I en stormfälld skog är det också viktigt att inte arbeta själv utan alltid ha med sig någon som kan hjälpa till om det skulle uppstå problem.

För att skapa sig en bild av situationen har man besökt platsen där den största mängden skog blåst ned, flugit med drönare samt dokumenterat genom fotografering. Den gemensamma bilden är att det drabbade området är ungefär 75 000 hektar och att den skog som blåst ned troligen omfattar runt 1 miljon kubikmeter.

Utanför detta koncentrerade drabbade område finns också mindre områden som drabbats. Renskötseln som bedrivs i området drabbas också av att de stängsel och byggnader som normalt finns på platsen nu har rasat ned, vilket gör att det finns misstankar om att renar också kan ha blivit instängda på området.

Malå sameby bedömer att vi kommer få styra om höstflytten, då det inte går att ta sig fram i området, vilket kan orsaka bekymmer, då det blir lättare för renarna att sammanblandas med andra samebyars renar.

Enligt gällande regelverk behövs avverkningsanmälan även vid stormfälld skog för områden större än en halv hektar. Det är möjligt att ansöka om dispens från den rådande sexveckorsregeln för varje avverkningsanmälan.  

För att Skogsstyrelsen ska ha möjlighet att ge dispens behöver alla kriterierna i dispensansökan vara uppfyllda, vilket inkluderar alltifrån hur undantaget kan vara till påtaglig fördel för miljön eller skogsskötseln till att inte medföra olägenheter för naturmiljön, kulturmiljön eller rennäringen.

Enligt gällande regelverk för skydd mot skadeinsekter i skogen ska träd eller träddelar som överstiger fem kubikmeter per hektar och som riskerar att utgöra yngelmaterial för skadeinsekter vara utplockat innan den 15 juli 2024.

Jag vill därför fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Överväger ministern och regeringen, för att skynda på omhändertagandet av nedblåst skog, att införa en tillfällig generell avverkningsdispens i området som drabbades av stormen Hans framfart?