Fråga 2022/23:940 Kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården

av Anna Vikström (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Nationella vårdkompetensrådet redovisade sin rapport om kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården i maj 2023. Rådets rapport innehåller många fakta, analyser och rekommendationer, men den gör ett antal avgränsningar och tar till exempel inte upp villkorsfrågor som arbetsvillkor och lön, då detta är en fråga för parterna på arbetsmarknaden.

I rapporten framgår att det var 24 procent av de sysselsatta med en barnmorskeexamen som inte arbetade som barnmorskor i hälso- och sjukvården och att varannan barnmorska arbetade deltid. Flera kliniker är beroende av timanställda och hyrpersonal för att bemanna verksamheten, vilket cheferna beskrev både är kostnadsdrivande och påverkar arbetsmiljön negativt för de fast anställda. Många kliniker har ersatt vissa budgeterade barnmorsketjänster på BB med sjuksköterskor, vilket försämrar möjligheten till rotationstjänstgöring och bemanning på förlossningen vid högre belastning. Forskning och ett flertal rapporter har dessutom visat att eftervården behöver utvecklas och förbättras och att eftervården är den del i vårdkedjan som kvinnorna är minst nöjda med. Bristen på disputerade barnmorskor bidrar till lärarbrist på barnmorskeutbildningar.

Rådets bedömning är att det i första hand är regionerna som behöver arbeta med att attrahera, utveckla och behålla barnmorskor i högre grad än vad som görs i dag, med fokus på förlossningsvården, snarare än att utöka antalet platser på barnmorskeutbildningen. Rådet har dock ett antal specifika rekommendationer som riktar sig till regeringen, bland annat när det gäller forskning och utbildning.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen av barnmorskor inom förlossningsvården utifrån Nationella vårdkompetensrådets rapport?