Fråga 2022/23:931 Skydd av landets musikprofiler

av Louise Thunström (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Det svenska musiklivets orkestrar och ensembler visar på ett stort behov av fler professionella välutbildade musiker de närmaste åren. Musiklivets tillskott av musiker hotas av brister på alla utbildningsnivåer. Tidig introduktion till musiken följt av musikprofiler i grundskolan och spetsutbildningar på gymnasiet är avgörande för att studenter senare ska ta till sig högre utbildningar.

I dag ser vi hur musikens plats i förskolan minskar och hur de estetiska ämnena i grundskolan urholkats. Det halverade kulturskolebidraget har även det gett konsekvenser för ungas möjligheter till kulturutövande, och Kulturskolerådets rapport visar att elevplatserna blir färre i sju av tio kommuner. 58 000 unga riskerar att förlora sin plats i kulturskolan om stödet i sin helhet förvinner.

Med anledning av lagrådsremissen om att ”elevens val” ska försvinna som ämne i grundskolan larmas nu om risk för nedlagda musikprofiler. Tankesmedjan UTOM, unga tankar om musik, har listat 15 skolor runt om i landet där musikprofilen är hotad.

Den obligatoriska skolans estetiska ämnen har i dag en mycket snävt tilltagen timplan som inte möjliggör för enskilda elever att få fördjupa sina kunskaper i ett estetiskt ämne. Elevens val varit ett sätt för skolor med musikprofil att lösa denna problematik. Genom elevens val har elever fått möjlighet att ta del av estetiska kunskaper som annars inte kunnat erbjudas inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Enligt promemorian kan borttagandet av elevens val kompenseras genom att profiler kan ingå i skolans val. I realiteten är det knappt möjligt för musik eller andra estetiska ämnen att göra större anspråk på timmar av de möjliga 600 för att kompensera bortfallet av elevens val. Det skulle innebära behov av att minska antalet timmar än mer i andra ämnen än vad som redan görs i dag i profilinriktningar, vilket högst sannolikt skulle påverka andra ämnen med liten undervisningstid, exempelvis bild eller slöjd, negativt, eftersom ämnen med högt antal timmar, såsom svenska, matematik och engelska, inte får minskas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur avser statsrådet att agera för att skydda landets musikprofiler från nedläggning?