Fråga 2022/23:891 Hudcancer

av Yasmine Bladelius (S)

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Antalet fall av hudcancer ökar markant i Sverige, och utvecklingen går åt fel håll. Cancerformen malignt melanom har ökat med nära 40 procent de senaste tio åren, och andra typer av hudcancer har ökat med nästan 60 procent. Tillsammans med de långa väntetiderna i cancervården är detta naturligtvis oerhört allvarligt. 


I södra Sverige, där jag bor, har antalet som drabbats av malignt melanom tredubblats sedan 2005. En rapport från Regionalt cancercentrum syd visar på siffror som pekar mot en ytterligare fördubbling av antalet insjuknade fram till 2034 om trenden håller i sig.

Vi vet sedan tidigare att den största riskfaktorn för melanom och andra hudcancerformer är att utsättas för UV-ljus från sol eller solarier. Närmare 90 procent av alla fall av hudmelanom kan härledas till UV-exponering. Det står med andra ord alldeles klart att vi borde göra mer för att färre utsätts eller utsätter sig för skadlig UV-exponering. 

I rapporten uppges vidare att en möjlig åtgärd för att förebygga fler fall vore ett totalförbud mot kosmetiska solarier, då det finns en koppling mellan melanom och frekvent solariesolning.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att stoppa den negativa utvecklingen med ett markant ökat antal fall av hudcancer i Sverige, och vad tänker statsrådet göra åt de långa väntetiderna inom cancervården?