Fråga 2022/23:887 Kvaliteten i pedagogisk omsorg

av Mats Wiking (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

En tidigare borgerlig regering införde pedagogisk omsorg som ett privat alternativ till den tidigare kommunala verksamheten dagbarnvårdare. För att få tillstånd att bedriva verksamhet har man blivit godkänd utifrån de allmänna råd som kom till i samband med tillkomsten av pedagogisk omsorg.

Tyvärr kom det in många lycksökare i branschen som såg till att tjäna pengar på att erbjuda en så kallad barnomsorg som ofta i tillsyn från kommunerna fick svidande kritik. De allmänna råden gav dock inte kommunerna tillräckligt med verktyg för att kunna dra in tillstånd när verksamheterna inte höll måttet. Exempel på kritik var personalens språkkunskaper och brist på pedagogisk insikt, som gjorde att barnen i verksamheterna inte fick den stimulans och kunskap som barn behöver för att så småningom klara skolstarten.

Den socialdemokratiska regeringen lade därför 2022 fram en proposition där man föreslog tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023. 

Den nya lagen är nu tydlig med att huvudmannen för pedagogisk omsorg ska vara skyldig att förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet men också att se till att barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling ges detta.

Det är också tydligt att huvudmannen ska ge personalen möjlighet till kompetensutveckling och se till att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Lagen ger också kommunerna ett tydligare mandat att kunna dra in tillstånd för de huvudmän som inte längre uppfyller kraven för verksamheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur kommer statsrådet och regeringen att följa upp efterlevnaden av den nya lagen?