Fråga 2022/23:884 Myndighetssamordning inom omställningsstudiestödet

av Niklas Sigvardsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Under det första halvåret har larmen om den skakiga starten när det gäller implementeringen av omställningsstudiestödet duggat tätt från såväl CSN som facken och näringslivet. Utbildningsministern och undertecknad debatterade frågan den 1 juni, och då låg tonvikten på den underfinansiering som regeringen låter CSN dras med under innevarande år. Detta sker trots upprepade beskrivningar från CSN av vad ett beslut om att inte skjuta till mer pengar kommer att innebära, och detta redan under 2023. Det ser än värre ut för 2024. Det är dock inte bara finansieringen som är bristfällig, även regeringens egen hantering av dessa frågor är luddig.

I flera samtal med företrädare för både fackföreningsrörelsen och svenskt näringsliv återkommer en oro över hur regeringen hanterar frågan. Det är inte helt klart att regeringen har koll på genomförandet och hur det ser ut med uppföljningen av åtgärder som regeringen och utbildningsministern lovat att vidta. Det är oklart om någon på departementet har huvudansvaret eller om det finns någon tillsatt samordnare för att implementeringen ska gå så bra som möjligt.

I samband med att regeringen i sin vårändringsbudget meddelade CSN att det inte kommer några nya pengar i år meddelade man att CSN i stället levererades följande: ”Regeringen har därför nyligen gett CSN i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, till exempel genom effektiviseringar eller omprioritering av resurser från andra delar av myndighetens verksamhet. Utgångspunkten för uppdraget är att åtgärderna inte ska få någon större påverkan på övriga studiestödstagare.”

Detta kommer CSN att ha svårt att följa då myndigheten redan har gjort stora omprioriteringar. Det är dock inte bara CSN som berörs av detta utan flera andra myndigheter är också inblandade i handläggningen, såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vilka uppdrag har getts till dessa myndigheter för att bistå i genomförandet av omställningsstudiestödet?

Så för att hösten inte ska bli en kopia av våren behöver regeringen öka takten och se till att alla inblandade gör sitt yttersta för att lyckas öka handläggningstakten.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Vilka specifika uppdrag har regeringen och ministern gett samtliga departement och myndigheter att se över sina rutiner för att effektivt genomföra omställningsstudiestödet?