Fråga 2022/23:870 Arbetet med kommande åtgärdsplan

av Laila Naraghi (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen följt upp utvecklingen kring hur uppgifter om våld beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge. Uppdraget är en fortsättning på den kartläggning av domar där myndigheten visade att uppgifter om våld eller andra övergrepp förekommer i 64 procent av dessa mål. Myndigheten har det senaste året haft dialog med 23 tingsrätter och sex hovrätter. Uppgifter om våld är, som tidigare kartläggning visat, vanligt förekommande i mål om vårdnad, boende och umgänge. Myndigheten redovisade uppdraget för några veckor sedan till regeringen. Myndigheten skriver där bland annat:

”Eftersom utgångspunkten för processen i vårdnad-, boende- och umgängesmål är att två parter har en tvist som ska lösas är det inte ovanligt att uppgifter om våld uppfattas som en konflikt mellan två jämbördiga parter. Ett sådant synsätt bortser från det ojämlika maktförhållandet som finns där en part utsätter den andra för våld. Utöver att utreda hur förutsättningarna för att pröva frågorna om vårdnad, boende och umgänge kan förbättras anser Jämställdhetsmyndigheten att domstolarna i högre grad behöver säkerställa att lagstiftarens intention om skydd för våldsutsatta barn och vuxna får genomslag. Utifrån att överenskommelser fastställs i stor omfattning i mål där det framkommer uppgifter om våld, behöver det enligt Jämställdhetsmyndigheten förtydligas i lagstiftning när det är olämpligt att verka för och att fastställa överenskommelser. Utgångspunkten behöver vara skydd för våldsutsatta föräldrar och barn, inte att det alltid är bäst för barnet att föräldrarna kommer överens.” 

I ett tidigare svar på en fråga som jag ställde till jämställdhetsministern om mäns våld mot kvinnor hänvisade ministern till det uppdrag som Jämställdhetsmyndigheten hade fått. Ministern skrev också att hon arbetar intensivt med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Sedan dess har myndighetsuppdraget alltså redovisats till regeringen. I redovisningen görs flera rekommendationer för att säkerställa våldsutsatta personers rätt till skydd och ett starkt barnrättsperspektiv.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta med anledning av Jämställdhetsmyndighetens rekommendationer och det pågående arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram?