Fråga 2022/23:862 Lärares administrativa börda

av Åsa Westlund (S)

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I de nya tilläggsdirektiv som regeringen gett Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08) framgår att utredningen ska ta fram regler för att bedöma en skolas kvalitet för att det ska gå att bedöma huruvida en skola ska få ta ut vinst eller ej.

Utredningen ska numera även ”överväga om, och i så fall under vilka förutsättningar, tillsynsmyndigheten ska kunna besluta om vinstutdelningsbegränsning i de fall förskole- eller skolenheter uppvisar bristande eller otillräckliga resultat när det gäller undervisningskvalitet eller barns och elevers kunskapsutveckling”.

Huvudsyftet förefaller vara att säkerställa att vissa skolägare fortsatt ska kunna ta ut vinst snarare än att förbättra kvaliteten i undervisningen.

Samtidigt vet vi att lärare redan i dag ägnar alldeles för mycket av sin dyrbara tid till dokumentation och administration på bekostnad av mindre undervisningstid.  

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Kan statsrådet garantera att de regleringar för att mäta kvalitet som den nu gett en utredning i uppdrag att ta fram (för att det ska vara möjligt för skolägare att ta ut vinst) inte kommer att innebära att lärare påtvingas mer administration och byråkrati?