Fråga 2022/23:834 Dröjsmål med publicering av produkter till och från Regeringskansliet

av Rasmus Ling (MP)

till Statsminister Ulf Kristersson (M)

 

Det har blivit alltmer förekommande att produkter som lämnas till regeringen, såsom promemorior, och produkter som regeringen tar fram, såsom utredningsdirektiv och lagrådsremisser, presenteras på presskonferenser, men att själva publikationerna inte finns tillgängliga att läsa.

Det är inte ovanligt att det tar mer än ett dygn innan dokumenten är upplagda på regeringens hemsida. Ett exempel i närtid är promemorian Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (Ds 2023:17), som presenterades av utredaren Sara Markstedt tillsammans med Gunnar Strömmer den 26 juni. Promemorian fanns inte tillgänglig förrän sent på eftermiddagen den 27 juni. Ett annat exempel är utredningsdirektivet om det så kallade bidragstaket (dir. 2023:70), som presenterades på en presskonferens vid lunchtid den 8 juni med bland andra statsministern och socialförsäkringsministern. Det fanns inte tillgängligt att ta del av förrän på eftermiddagen dagen därpå.

I Sverige gäller allmänt att upprättade offentliga handlingar ska göras tillgängliga så snart som möjligt. Eftersom syftet med en presskonferens är att meddela allmänheten om vad regeringen avser att göra så är det extra viktigt att kunna göra det i anslutning till presskonferensen. Att dröja med publicering försvårar dessutom för såväl medier som den politiska oppositionen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Ulf Kristersson:

 

Avser statsministern att vidta några åtgärder så att mottagna och presenterade dokument omedelbart görs tillgängliga på regeringens hemsida?