Fråga 2022/23:831 Arbetsolyckor kopplade till arbetslivskriminalitet

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

I Delegationen mot arbetslivskriminalitets delbetänkande SOU 2023:8 lyfter delegationen problemet med Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsplatsolyckor. I delbetänkandet skriver de följande: ”Vidare saknar Arbetsmiljöverket statistik över arbetsolyckor uppgifter om olycksorsak eller andra uppgifter som kan indikera misstankar om arbetslivskriminalitet.”

De skriver också att med undantag för dödsolyckor så särredovisas inte olyckor kopplade till utländsk arbetskraft; i vissa fall syns det inte alls i den officiella arbetsskadestatistiken. Delegationen lyfter också en skillnad mot Norge där myndigheterna har ett uppföljningssystem för anmälningar där anmälningar eller misstankar som beror på arbetslivskriminalitet särredovisas. Samkörning av statistik är ett viktigt verktyg för att hitta misstankar om fusk i arbetslivet.

Cirka 5–8 procent av arbetsolyckorna bedöms ha en koppling till arbetslivskriminalitet, och kostnaden för dessa beräknas vara 15–22 miljarder kronor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd för att förbättra Arbetsmiljöverkets möjligheter att följa upp arbetsolyckor som har en koppling till arbetslivskriminalitet?